Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
al Republicii Moldova
Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE
ArticolPrevedereMasuraRaportareInstituțiiData de începereData de finalizare
Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016
TITLUL I: PRINCIPII GENERALE
Articolul 2(1) Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sînt proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și definite în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în Actul final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și în Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 1990, reprezintă baza politicilor interne și externe ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, a materialelor conexe și a vectorilor acestora constituie, de asemenea, un element crucial al prezentului acord1. Asigurarea respectării principiilor respective în procesul de implementare a agendei de reforme interne a Republicii Moldova
21.12.2015
În anul 2013, Ministerul Afacerilor Interne a trecut printr-un proces amplu de reformă organizațională și instituțională, în urma căreia a fost modificată structura MAI prin apariția Inspectoratului General al Poliției (Inspectoratul Național de Investigații, Inspectoratul Național de Patrulare și alte unități specializate), demilitarizarea aparatului central al poliției, separarea politicilor de elaborare de cele de implementare. În anul 2015, reforma MAI continuă să fie dezvoltată prin replicarea bunelor practici și experiențe de la nivel central la nivel local, prin dezvoltarea parteneriatelor publice private, apropierea poliției de societate, creșterea gradului de încredere al cetățenilor în poliție potrivit barometrului opiniei publice, reducerea termenului de intervenție la apelul cetățeanului, îmbunătățirea calităților serviciilor prestate cetățenilor de către poliție și alte servicii ale MAI, resurse umane calificate, promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: - A fost creat și funcționează Consiliul consultativ pentru promovarea reformei în cadrul MAI, aprobat prin Ordinul 112 din 21 aprilie 2015 (4 ședințe), formată din reprezentanți ai MAI, societății civile și reprezentanții Ambasadei SUA și Delegației UE în Republica Moldova. În 2015, au fost organizate 4 reuniuni ale Consiliului în cadrul căreia au fost discutate și dezbătute proiectul Legii cu privire la statutul unic al angajaților MAI, lansarea și desfășurarea analizei funcționale a MAI post reformă în vederea identificării carențelor și continuării dezvoltării procesului de reformă, prezentarea rezultatelor și recomandărilor analizei funcționale. - A fost elaborat proiectul Strategia pentru dezvoltarea poliției 2016-2020, înaintat spre promovare Guvernului la 18 decembrie 2015, care include direcțiile prioritare de continuare a reformei, accent fiind pus pe continuarea reformei pe domeniul poliției și carabinierilor. - Elaborarea și definitivarea proiectului Legii cu privire la statutul unic al angajaților MAI, destinat de a exclude fluxul de personal, unificarea celor 5 statute de personal prin asigurarea în condiții egale a acelor garanții sociale, de promovare în carieră și în grade, bazate pe criterii meritorii. - Aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la evoluția în carieră a angajaților cu statut special din MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 202 din 20 iulie 2015, care prevede sistemul de formare în cariera profesională, trecerea subofițerilor în corpul de ofițeri, acordarea gradelor speciale/militare. - Aprobarea și punerea în aplicare a Foii de Parcurs pentru implementarea recomandărilor analizei funcționale a MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr. 340 din 18 decembrie 2015 și Grupul de lucru strategic al în cadrul MAI referitor la elaborarea Foii de Parcurs, instituit prin Ordinul MAI nr. 256 din 28 septembrie 2015. Foaia de Parcurs constituie un set de constatări și recomandări care urmează să asigure lichidarea lacunelor post reformă, să revigoreze activitatea anumitor unități,prin îmbunătățirea și eficientizarea acestora. - A fost dezvoltată viziunea și concepția viitorului Centru de instruire pentru organele de aplicare ale legii din cadrul MAI, pentru asigurarea unei instruiri aplicative pentru angajații MAI, în baza standardelor UE. Drepturile omului au fost promovate prin asigurarea unor parteneriate eficiente cu societatea civilă și mediul asociativ, astfel: - În parteneriat cu Terre des Hommes, a fost dezvoltat pe parcursul 2014-2015 proiectul ,,Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova (finanțat de UE)", avînd ca scop reducerea cazurilor de discriminare și maltratare a copiilor pe parcursul contactului timpuriu a acestora cu sistemul de justiție din Moldova. Au fost consolidate capacitățile ofițerilor de poliție activi și în formare de a identifica, respecta și răspunde drepturilor și necesităților copiilor ce intră în contact cu legea, elaborate un set de instrumente de instruire în domeniul protecției drepturilor copilului, s-a introdus în curricula de studii, instruirea a 44 formatori și 180 ofițeri de sector instruiți, elaborarea informației sub formă de video, postere și pliante pentru a asigura accesul la informație a copiilor, transfer de bune practici și experiențe prin metode de sensibilizare, instruire interactivă, campanii, implicarea polițiștilor în activități psiho-sociale, analiza CAP (cunoștințe, aptitudini, practici), formare de formatori, cursuri adaptate, instruiri multidisciplinare pentru comunicare și învățare, lecții învățate, abordare holistică prin parteneriate durabile. - În parteneriat cu Soros Moldova a fost încheiat un Acord de colaborare la 30 martie 2015, care au inclus activități de sprijin în vederea promovării drepturilor omului prin asigurarea unor investigații calitative bazate pe principiile fundamentale ale omului, asigurarea calitativă a urmării penale prin asigurarea eficacității realizării actului de justiție, colaborarea interinstituțională dintre organele de aplicare a legii la toate nivelele de cooperare, inclusiv distribuirea unor manuale cu caracter metodic. - În parteneriat cu Asociația pentru politică externă și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, inclusiv în colaborare cu Ambasada SUA în Moldova s-au organizat 16 cursuri de instruire, cu participarea a 516 reprezentanți (103 femei; 413 bărbați) ai MAI din diferite structuri ale MAI (DPF, BMA, SPCSE, IGP) atît la nivel central cît și la nivel regional pe domeniul prevenirii și eliminării discriminării, adaptarea practicilor de lucru în domeniul nediscriminării, codurilor de etică, regulamentelor interne și procedurilor de investigare a criminalității în corespundere cu domeniul asigurării egalității. Ca rezultat, ofițerii de poliție au avut o înțelegere mai bună a conceptului de discriminare și formele sale, criteriile de protecție, mecanismele de protecție, responsabilitățile în raport cu aplicarea legislației în domeniu, consolidarea cunoștințelor și abilităților cu privire la modul de identificare a elementelor de discriminare în raport cu calificarea infracțiunilor. Instruirea a fost organizată în 11 inspectorate de poliție din 11 raioane și în 2 inspectorate de poliție din mun. Chișinău cu aceleași rezultate scontate. - La 8 decembrie 2015, a fost semnat Acordul de colaborare dintre Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI și CAPC (Centrul de analiză și prevenire a corupției din Republica Moldova), care implică asigurarea unei bune funcționări a MAI prin prevenirea și diminuarea, combaterea corupției, elaborarea unor planuri comune de prevenire, asigurarea credibilității societății în poliție.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 2(2) Părțile își reiterează angajamentul față de principiile economiei de piață, față de dezvoltarea durabilă și față de un multilateralism eficace2. Asigurarea respectării principiilor respective în procesul de implementare a agendei de reforme interne a Republicii Moldova
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 2(3) Părțile își reafirmă respectul față de principiile statului de drept și ale bunei guvernanțe, precum și obligațiile lor internaționale, în special în cadrul ONU, al Consiliului Europei și al OSCE3. Asigurarea respectării principiilor respective în procesul de implementare a agendei de reforme interne a Republicii Moldova
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 2(4) Părțile se angajează să încurajeze cooperarea și bunele relații de vecinătate, inclusiv cooperarea în domeniul dezvoltării de proiecte de interes comun, îndeosebi cele legate de prevenirea și combaterea corupției, a activităților criminale, organizate sau de alt tip, inclusiv cele cu caracter transnațional, și a terorismului. Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relațiilor și a cooperării între părți și contribuie la menținerea păcii și a stabilității în regiune4. Realizarea planurilor naţionale de acţiuni pentru anii 2014-2016 în domeniul afacerilor interne, inclusiv vizînd componentele cu caracter transnațional ale acestora
23.12.2015
MAI asigură cooperarea în lupta împotriva criminalității și formelor sale atît la pe dimensiunea națională cît și cea internațională, prin interacțiunea cu organele de aplicare ale legii, inclusiv în parteneriat cu instituțiile similare din alte state cît și cu organizațiile internaționale, atît la nivel strategic cît și operațional.Pe dimensiunea cooperării internaționale: MAI colaborează în prevenirea și combaterea corupției, crimei organizate și formelor sale, inclusiv criminalitatea transfrontalieră în cooperare cu Interpol, Europol, SELEC, FRONTEX, EUBAM, CCP ESE, GUAM, ONUDC, instituțiile specializate ale Consiliului Europei în materie în baza instrumentelor juridice de cooperare, planurilor de acțiuni de cooperare sau canalelor de colaborare prin operațiuni, reuniuni de lucru, schimb de date și informații, echipe comune de investigații, suport operațional sau alte forme de cooperare agreate. În anul 2015, la nivel strategic, au fost semnate mai multe documente de cooperare.În domeniul prevenirii și combaterii corupției: Au fost semnate 2 acorduri de colaborare dintre Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI cu DGA al MAI al României și dintre Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI cu DIPI al MAI al României care permite interacțiunea în domeniul luptei împotriva corupției, protecția informației, schimb de informații, metode și tehnici de investigație pentru prevenirea și combaterea corupției, instruirea personalului în domeniu. Acordurile sunt puse în aplicare, iar în perioada de raport multiple vizite de studii, vizite de lucru reciproce, instruiri au fost organizate.În domeniul cooperării cu EUROPOL: La 18 decembrie 2014, la Chișinău a fost Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre RM și Europol. Prin Legea nr. 116 din 28 mai 2015 Acordul a fost ratificat, a intrat în vigoare din 23 iulie 2015. La 4 mai 2015, Austria a fost semnat Foaia de Parcurs dintre MAI al RM și Europol, iar MAI în baza Ordinului nr. 160 din 09.06.2015 a fost pusă în aplicare la nivel intern. Din 22 aprilie 2015 este instalat și funcționează canalul SIENA pentru schimbul de informații. Prin intermediul PNC Europol Moldova au fost examinate 1615 solicitări și răspunsuri pe diferite categorii de infracțiuni precum furturi, migrație ilegală, terorism, trafic de droguri, fraude, crime cibernetice și altele. Cu suportul Europol, în anul 2015, au fost organizate 2 operațiuni ,,Hit 2-BLUE AMBER", care s-a desfășurat între 1-3 iunie 2015, orientată pentru combaterea traficului ilicit de mijloace de transport și operațiunea ,,BLUE AMBER-SIROCCO", care a avut loc în perioada 23-24 iunie 2015, avînd ca scop combaterea tarficului de persoane și a migrației ilegale în Europa de Sud-Est, îmbunătățirea cooperării operaționale. În domeniul cooperării cu EUBAM: a fost desfășurată în luna aprilie 2015, operațiunea comună în domeniul supravegherii de frontieră ,,Danubius", care a acoperit frontiera comună a RM-Ucraina, precum și posturile vamale interne relevante. Operațiunea cuprinde 4 faze operative și este orientată în combaterea migrației ilegale și trecerii ilegale la frontieră, traficului de droguri, arme, produse de tutungerie, băuturi alcoolice, circulația automobilelor cu acte false, combaterea contrabandei cu armament, explozive și substanțe radioactive, substanțe interzise, prevenirea și combaterea grupărilor extremiste care au ca scop destabilizarea situației din zona de frontieră. La 4 noiembrie 2015, la Chișinău a fost semnat Protocolul dintre DPF al MAI al RM , Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului comun în punctul de trecere internațional Pervomaisk-Cuciurgan pe teritoriul Ucrainei și Udobnoe-Palanca-Maiaki. A fost aprobat un nou Plan de Acțiuni EUBAM, Faza 11 pentru perioada 2016-2017. Participarea EUBAM la ședințele Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene și contribuția la elaborarea documentelor finale de demarcare. Participarea EUBAM la ședinţele Grupului Comun de Analiza a Riscurilor (GCAR) în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și a migraţiei ilegale, precum și la elaborarea raportului lunar comun de evaluare a securităţii la frontiera moldo-ucraineană (CBSAR). În domeniul cooperării cu FRONTEX: Activitățile comune au fost realizate conform Planului de cooperare cu Agenția Frontex pentru anii 2015-2017. Operațiunile comune organizate: „Alexis” din Aeroportul Henri Coandă, București, România (aprilie-iunie 2015), ”Punctele Focale” din Aeroportul Otopeni, București (mai-iunie 2015), ”Punctele de coordonare” la punctele de trecere ale frontierei de stat ”Otaci” și ”Tudora”, Republica Moldova (iunie-august 2015), ,,Punctele focale” la frontiera dintre România și Serbia în PTF Moravița (iulie-septembrie 2015), operațiunea maritimă EPN Minerva la frontiera maritimă a Spaniei, strîmtoarea Gibraltar (august 2015, porturile Algeciras, Tarifa, Ceuta), operațiunea aeriană ”Punctele Focale-Manageri Intermediari” Aeroportul din Madrid (septembrie 2015) și operațiunea aeriană ”Punctele Focale-Ofițeri din prima linie” Aeroportul din Lisabona (septembrie 2015).În domeniul implementării CCP ESE: Republica Moldova a preluat președinția TRIO la CCP ESE în comun cu Macedonia și Muntenegru pentru 18 luni în perioada 1 iulie 2015-2016. La 5 mai 2015 a fost semnată Declarația Comună a statelor-membre ale CCP ESE. Începînd cu 1 ianuarie 2016, Republica Moldova preia președinția la CCPESE, iar în perioada 18-22 ianuarie va avea loc prima întrevedere de lucru cu Secretariatul CCP ESE în vederea asigurării organizării și desfășurării eficiente a activităților din programul TRIO pe durata Mandatului RM la CCP ESE.În domeniul cooperării cu GUAM: În perioada 2015-2016, MAI conduce în cadrul GUAM subgrupul de lucru în domeniul combaterii traficului de ființe umane și migrației ilegale din cadrul Grupului de lucru privind coordonarea luptei cu criminalitatea. În 2015 au avut loc 11 activități în cadrul GUAM în domeniile statisticii legale, securității cibernetice, combaterii traficului ilicit de droguri, coordonării luptei cu criminalitatea. A fost elaborat proiectul Memorandumului de Înțelegere reciprocă a statelor-membre GUAM în domeniul securității cibernetice. Un seminar regional ,,Utilizarea analizei criminogene operative în cadrul desfășurării măsurilor privind combaterea migrației ilegale și traficului de ființe umane" a fost organizat pentru îmbunătățirea capacităților în lupta cu criminalitatea.În domeniul cooperării în cadrul SUERD: În luna mai 2015, Budapesta, Ungaria a avut loc Conferința finală de închidere a proiectului ,,Stabilirea structurii Forumului rîului Dunăre (DARIFF)", beneficiar fiind Poliția de Frontieră care s-a rezultat cu transfer de bune practici și experiențe privind desfășurarea exercițiilor comune dintre actorii organelor de aplicare a legii ai statelor-membre SUERD (valoarea impactului timp de 2 ani prin participarea la 3 operațiuni comune: 7-11 aprilie 2014; 21-25 iulie 2014, 10-14 noiembrie 2014 privind combaterea criminalității transfrontaliere). În perioada 21-22 ianuarie 2016 este planificată organizarea Conferinței Ministeriale privind combaterea terorismului în Regiunea Dunării în cadrul Panelului 11 din care face partea MAI.În domeniul consolidării în cadrul CEPOL: În 2015 au fost organizate 15 activități sub egida CEPOL pentru consolidarea abilităților și capacităților în diferite domenii ale activității polițienești, printre care în domeniul combaterii crimei organizate, prevenirii și combaterii traficului de heroină și cocaină, asigurării ordinii publice, combaterii migrației ilegale. Cele 15 activități au fost organizate în mod reciproc în state precum Austria, Franța, Georgia, Armenia, Bosnia și Herțegovina prin vizite de studii reciproce și schimb de resurse umane din statele-partenere.În domeniul SELEC: Pe parcursul 2015 a fost asigurat un schimb de informații pentru 114 dosare pe diferite domenii de activitate. În baza platformei SELEC au fost asigurate schimb de informații și suport pentru 65 cazuri de contrabandă cu țigări, 1 caz de migrație ilegală, 1 caz de trafic de persoane și 2 cazuri de trafic de arme și muniții. În perioada 7-8 octombrie 2015, sub egida SELEC a fost organizată Întîlnirea comună SELEC și ASEANAPOL, întrunind 10 autorități de aplicare a legii din statele Asiei de Sud-Est, organizată sub egida Directoratului Executiv din cadrul Comitetului Antiterorism al ONU. MAI beneficiază și asigură parteneriatul cu statele-membre SELEC acordînd asistență în coordonarea operațiunilor speciale și investigațiilor în traficul internațional de droguri, migrație ilegală, contrabandă cu țigări, trafic de persoane, infracțiuni specializate, etc. În cadrul Programului de cooperare polițienească al PaE: În 2015 au fost organizate 7 activități conform PA pentru 2014-2017, dintre care cele 7 activități orientate spre consolidarea capacității în domeniul activității speciale de investigații, combaterea criminalității transfrontaliere, echipele comune de investigații, protecția datelor cu caracter personal în procesul de activitate, managementul strategic în cadrul MAI. Eforturi în lupta împotriva criminalității și formelor sale sunt asigurate și cu statele terțe ale UE, care vin să sprijine demersurile în prevenirea și combaterea criminalității și securității regionale și celei internaționale. Astfel, documente noi au fost lansate negocieri pe marginea proiectului programului de cooperare a statelor-membre CSI în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale pentru anii 2016-2020 și proiectul Acordului de cooperare a statelor-membre CSI în combaterea infracțiunilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale Pe dimensiunea națională: MAI implementează activ documente de politici la nivel național și sectorial ce țin de combaterea criminalității și formelor sale: Strategia de prevenire și combatere a crimei organizate și Planul național aferent, modificarea componenței nominale a Consiliului național pentru prevenirea și combaterea crimei organizate, prin includerea suplimentară ca reprezentanți a ministrului Ministerul Finanțelor, șefii IGP și DPF ai MAI, modificarea componenței Secretariatului astfel oferind capacitate decizională strategică, inclusiv modificarea perioadei de raportare. MAI asigură implementarea Strategiei naționale antidrog și Planul național aferent de implementare și conduce Secretariatul la Comisia națională antidrog. Un alt document de politici vizează Planul național de acțiuni privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 2014-2016, iar în semestrul II al 2015 a avut loc Reuniunea Comitetului național privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, unde s-au discutat subiecte noi ce ține de cooperare cu administrația publică locală Este în proces de dezvoltare a noului Plan operațional al implementării Strategiei naționale în domeniul anticorupției. La nivel de APC, MAI a asigurat implementarea operațională a tuturor domeniilor sectoriale prin elaborarea documentelor detaliate sectoriale.
06.01.2016
Planul Naţional de Acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 76 din 15 mai 2014 este în proces de implementare.Pentru anul 2015 a fost prevăzută executarea a 20 acţiuni cu termen de realizare 2015 (trim. I – 1, trim. II – 4, trim. III – 2, trim. IV – 6, anul 2015 - 7) şi a 22 acţiuni cu titlu permanent de realizare, dintre care 6 necesită a fi implementate de către toate autorităţile publice centrale.
11.07.2016
La 12.05.2016 a fost adoptată Hotãrîrea Parlamentului nr. 90 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011 – 2016.
12.07.2016
În vederea familiarizării, instruirii şi consolidării cunoştinţelor cu privire la desfăşurarea operaţiunilor şi utilizarea programelor informaţionale specifice acestora, au fost organizate şi realizate următoarele ateliere de lucru: • Desfăşurarea celei de-a 14-a şedinţe a grupului de lucru “Antifrauda” sub egida SELEC; • Desfăşurarea celei de-a 21-a şedinţe de lucru “Antidrog” sub egida SELEC; • Desfăşurarea sesiunii de trening şi exerciţiu practic în cadrul proiectului „Veles” sub egida SELEC; • Atelierul de lucru suplimentar asupra „Proiectului Constituirii structurii unui Forum Dunărean” avînd ca scop crearea platformei de cooperare pentru regiunea Dunării, studierea celor mai bune practici ale UE în domeniul delictelor transfrontaliere, analiză de risc şi organizarea operaţiunilor internaţionale întru contracararea fraudelor vamale; • Atelierul de lucru privind ,,Planificarea Globală a Operaţiunii COSMO” care vizează mişcarea ilicită a produselor strategice; • Atelierul de lucru privind ,,Infracţiunile contra mediului înconjurător şi naturii, Operaţiunea ORION”; • Seminarul ,,Interzicerea traficului comercial ilicit”. Atelierul de lucru s-a axat pe acumularea cunoştinţelor şi interzicerea contrabandei în traficul comercial; • Atelierul de lucru referitor la utilizarea sistemului informaţional AFIS, programă utilizată ca schimb de informaţie în cadrul operaţiunii vamale comune ROMOLUK II; • Seminarul de schimb de experienţă între reprezentanţii autorităţilor vamale din Republica Moldova şi România în domeniile analizei de risc, controlului ulterior şi asistenţei administrative reciproce; • A 22-a Şedinţă a Grupului de lucru “Antidrog” organizată de SELEC; Cu scopul cooperării eficiente cu autorităţile de aplicare a legii, Serviciul Vamal a participat la 17 operaţiuni internaţionale comune: • „Cosmo” – controlul şi monitorizarea mărfurilor strategice cu destinaţie dublă aşa ca materialele radioactive, armele de distrugere în masă şi precursorii acestora, desfăşurată în perioada 01 - 31 octombrie 2014; • „Black Poseidon III” – contracararea fraudelor vamale prin perimetrul frontierei moldo-ucrainene şi moldo-română, desfăşurată în perioada 01 - 31 octombrie 2014; • „CLEAN EARTH” – scopul fiind combaterea traficului ilicit cu produse contrafăcute pentru protecţia plantelor şi deşeurilor periculoase, organizată sub egida SELEC în perioada 26 ianuarie – 06 februarie 2015; • Operaţiunea comună naţională în domeniul prevenirii şi combaterii contrabandei cu mărfuri pentru protejarea pieţei interne, organizată în cadrul Programului interstatal de măsuri comune de prevenire şi combatere a infracţionalităţii cu caracter transfrontalier, desfăşurată în perioada 02-31 martie 2015; • “Westerlies 3” – operaţiune internaţională pentru combaterea traficului ilicit cu mentafitamine pe cale aeriană prin intermediul pasagerilor, organizată de OMV în perioada 06-15 martie 2015; • Operaţiunea „Postman” – cu scopul combaterii traficului ilicit de droguri în trimiterile poştale, desfăşurată în perioada 16 - 31martie 2015, sub egida INTERPOL. • “Black Poseidon IV” - operaţiune pentru combaterea traficului ilicit şi contrafacerii de bunuri, organizată sub egida Interpol, în cooperare cu OMV, în perioada 01 – 29 mai 2015; • “Pangea VIII” – privind combaterea traficului ilicit de produse medicamentoase, inclusiv contrafăcute, prin intermediul Internet-ului, organizată sub egida OIPC Interpol şi OMV, în perioada 01 – 11 iunie 2015; • ,,Danubius”, operaţiune internaţională pentru combaterea traficului ilicit de tutun, organizată în 2 faze, în perioada 25 - 29 mai şi 22 - 26 iunie 2015, sub egida EUBAM; • “ROMOLUK II” - operaţiune privind combaterea traficului ilicit cu ţigări şi produse de tutungerie peste frontierele de stat ale Republicii Moldova, României şi Ucrainei, organizată sub egida OLAF, în cooperare cu ANAF, în perioada 03 – 15 iulie 2015; • “CATalyst” - operaţiune privind combaterea traficului ilicit cu produse psihotronice peste frontierele de stat ale Republicii Moldova, organizată sub egida OMV, în cooperare cu Autoritatea Vamală a Republicii Coreea, în perioada 10 – 30 octombrie 2015; • ”SKY-NET II” privind combaterea traficului ilicit cu substanţe psihotrope şi precursorii chimici prin intermediul poştei simple şi curierat expres, organizată de către OMV în perioada 07 noiembrie – 14 decembrie 2015; • Desfăşurarea operaţiunilor comune naţionale în baza Dispoziţiei comune a Serviciului Vamal, Ministerul ui Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, cu privire la combaterea fraudelor pe perimetrul administrativ cu regiunea transnistreană, în perioada 19 septembrie 2014 - sfârşitul lunii decembrie 2015; • “Gryphon II” - operaţiune vamală internaţională privind combaterea traficului ilicit de ţigarete, produse de tutungerie şi a echipamentelor utilizate pentru fabricarea produselor de tutungerie, organizată sub egida OMV şi operaţiunea comună internaţională, în perioada 01martie – 30 aprilie 2016; • În cadrul Programului interstatal de măsuri comune de prevenire şi combatere a infracţionalităţii cu caracter transfrontalier a fost desfăşurată operaţiunea comună naţională în domeniul prevenirii şi combaterii contrabandei cu mărfuri pentru protejarea pieţei interne. Operaţiunea a fost desfăşurată în perioada 02 – 31 martie 2015; • “ECLIPSE” - operaţiune vamală internaţională privind combaterea traficului ilicit de ţigarete şi produse de tutungerie, organizată sub egida Centrului SELEC şi Directoratul general al vămilor din Albania, în perioadele 22 februarie – 06 martie 2016, 07 – 18 martie 2016 şi 18 martie -18 aprilie 2016; • Operaţiunea ”TRAFIC” privind combaterea fraudelor vamale în ajunul sărbătorilor de Paşti, desfăşurată în perioada 15 – 30 aprilie 2016; • „LIOD II” - operaţiune vamală internaţională privind combaterea traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope, precursori, mijloace valutare, produse de tutungerie, armament şi substanţe explozive pe cale aeriană, organizată sub egida Consiliului conducătorilor serviciilor vamale ale statelor membre ale CSI în perioada 25 aprilie – 25 mai 2016; • „Pangea IX” - operaţiune vamală internaţională privind combaterea traficului ilegal al produselor medicamentoase, inclusiv contrafăcute prin intermediul Internet-ului, organizată sub egida OIPC Interpol şi OMV şi a 3 operaţiuni comune naţionale, în perioada 31 mai 2016 – 07 iunie 2016; • Desfăşurarea operaţiunilor comune naţionale în baza Dispoziţiei comune a Serviciului Vamal, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, cu privire la combaterea fraudelor pe perimetrul administrativ cu regiunea transnistreană în perioada 19 septembrie 2014 - sfârşitul lunii decembrie 2015.
15.07.2016
Activități 2016 Realizarea angajamentelor pe plan național în domeniul afacerilor interne, precum și a componentelor cu caracter transnațional, a fost asigurat prin implementarea Planurilor de Acțiuni pentru anii 2014-2016 aferente. De asemenea, pe parcursul primului semestru 2016, au fost semnate adițional și o serie de aranjamente acte și planuri de acțiuni, printre care: - La 16 februarie 2016 a fost semnat Ordinul interinstituțional privind aprobarea Mecanismului de includere a străinilor în activităţi de integrare, de către miniștrii autorităților implicate (MAI, MMPSF, MC, MEd, MS); - La 18 februarie 2016, a fost semnat Planul de colaborare dintre Colegiul Național al Poliției de Frontieră al RM și Departamentul de Instruire și Supraveghere Marină - Ismail al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei; - A fost elaborată și aprobată Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12.05.2016; - La 6 aprilie 2016, Guvernul a aprobat Planul de Acțiuni pentru anii 2016 – 2020 pentru implementarea Strategiei cu privire la migrație și azil 2011-2020; - Pentru implementarea Acordului privind cooperarea operațională și strategică cu Europol, Republica Moldova a inițiat procedura de aderare la Punctele Focale Europol (PF Europol), iar la 14.04.2016 au fost semnate Aranjamentele de aderare, astfel RM devenind membru cu drepturi depline la 16 PF Europol; - Prin Hotărîrea de Guvern nr. 748 din 10 iunie 2016 a fost aprobat proiectul legii cu privire la funcționarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; - La 28 aprilie 2016, a fost semnat Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne din România în domeniul formării personalului; - În perioada 13-14 iunie 2016 s-a desfășurat prima rundă de negocieri privind Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul aplicării legii; - Au fost elaborate și semnate planurile de cooperare dintre Departamentul Poliției de Frontieră al MAI și autoritățile de frontieră din România (2016), Ucraina (2016-2017), Georgia (2016) și Lituania (2016). Totodată, în contextul realizărilor planurilor naționale în domeniul afacerilor interne în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016 Republica Moldova a exercitat Președinția în cadrul Convenției privind Cooperarea Polițienească pentru Europa de Sud-Est (CCPESE), organizînd 8 evenimente la nivel național și internaționale, inlcusiv a prezidat cea de-a 15-a Reuniune a Comitetului de Miniştri în cadrul CCPESE, organizată cu prilejul celei de-a 10 aniversări de la semnarea Convenţiei. De asemenea, au fost elaborate o serie de rapoarte de progres pe marginea următoarelor documente sgrategice: - Foaia de parcurs pentru implementarea recomandărilor analizei funcționale a MAI, aprobată prin Ordinul MAI nr. 340 din 18.12.2015; - Planul de acțiuni cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin HP nr. 6 din 16.02.2012; - Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobat prin HG nr. 97 din 01 februarie 2013; - Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin HG nr. 463 din 02 iulie 2013; - Planul de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova, aprobat prin HG nr. 475 din 26 martie 2008; - Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014 – 2016, aprobat prin HG nr.484 din 26 iunie 2014; - Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2014 – 2016, aprobat prin HG nr. 641 din 30 iulie 2014; - Planul de implementare a Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017, aprobat prin HG nr. 1005 din 10 decembrie 2014; - Planul de acțiuni al MAI în vederea prevenirii și combaterii eventualelor abuzuri care ar putea surveni ca urmare a liberalizării regimului de vize, aprobat prin ordinul MAI nr. 159 din 29 mai 2014; - Planul de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), aprobat prin HG nr. 1009 din 26 decembrie 2011; - Planul de acțiuni privind susținerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 (perioada 2013, 2014, 2015), aprobat prin HG nr. 494 din 08.07.2011.
21.10.2016
Cu scopul cooperării eficiente cu autorităţile de aplicare a Legii, Serviciul Vamal a participat la încă 2 operaţiuni internaţionale comune: • Operaţiunea internaţională Combaterea traficului ilicit de produse din tutun – 2016, pe frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, care a derulat în perioada 15.09.16-30.09.16; • Operațiunea ,,Hobbit” Ordin comun cu Poliția de frontieră nr.466/295-0 din 18.08.2016 care a derulat în perioada (22.08.2016-31.08.2016).
12.01.2017
Măsurile în contextul prevederilor Planului de cooperare interinstituţională în vederea identificării, evaluării şi prevenirii factorilor de risc care sunt în stare să afecteze ordinea publică şi securitatea statului în trimestrul IV al anului 2016, au vizat: - monitorizarea situaţiei operative şi realizarea schimbului de informaţii şi date; - analiza informaţiilor şi datelor privind potenţialele riscuri şi ameninţări la adresa securităţii statului şi ordinii publice; - schimb de informaţii cu autorităţile naţionale (Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal), cât şi cu partenerii externi pe problematica comerţului ilicit cu produse de tutungerie spre ţările UE, criminalitatea organizată, tranzacţii dubioase de export/tranzit şi alte fenomene de risc aferente; - au fost realizate analize şi evaluări sectoriale ale factorilor de risc, manifestărilor de corupţie şi crimă organizată în domeniul financiar-economic, evaziune fiscală în activitatea mediului de afaceri, ilegalităţi admise în procesul achiziţiilor publice şi implementarea proiectelor financiare; - conlucrarea cu autorităţile naţionale în realizarea măsurilor de protecţie a obiectivelor de importanţă vitală, împotriva eventualelor intervenţii ilicite, inclusiv de natură teroristă; - Centrului Naţional Anticorupţie i-au fost înaintate propuneri de perfecţionare a Planului de acţiuni privind Strategia Naţională Anticorupţie pentru anii 2017-2020; - au fost implementate acţiunile prevăzute în Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.
26.01.2017
Pentru perioada anilor 2014-2016, MAI a realizat și a raportat asupra planurilor naţionale de acţiuni în următoarele perioade: 1. Trimestrial – 11 Planuri de Acțiuni cu raportarea în adresa Cancelariei de Stat, Guvernul RM etc.; 2. Semestrial – 8 Planuri de Acțiuni cu raportarea în adresa SIS, Cancelaria de Stat, MTIC etc.; 3. Anual – 34 Planuri de Acțiuni cu raportarea în adresa Guvernului, Cancelariei de Stat, MAEIE; 4. La solicitare – 10 Planuri de Acțiuni cu raportarea în adresa Cancelariei de Stat, Guvernul RM.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Finanţelor
01.01.201531.12.2016
TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE
Articolul 3. Scopurile dialogului politic(a) Aprofundarea asocierii politice și sporirea convergenței și a eficacității politice și a politicii de securitate1. Realizarea eficientă a prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – UE avînd drept obiectiv asocierea politică a ţării noastre cu UE
14.01.2016
În anul 2015 a fost setat cadrul instituţional instituit prin Acord fiind organizate primele reuniuni ale Consiliului de Asociere, Comitetului de Asociere, cel în configuraţia Comerţ, Comitetul de Asociere Parlamentar, subcomitetele; au fost stabilite regulile de procedură ale acestora.
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic(c) Consolidarea cooperării și a dialogului între părți cu privire la securitatea internațională și la gestionarea crizelor în lume, îndeosebi pentru a aborda problemele și principalele amenințări la nivel mondial și regional2. Intensificarea dialogului în cadrul organizațiilor internaționale și europene relevante în vederea eficientizării acțiunilor vizînd asigurarea stabilității și securității la nivel global și regional
12.07.2016
Participarea în cadrul consultărilor cu UE, statele membre UE şi OSCE pe problematica securităţii regionale şi promovarea poziţiilor naţionale privind problematica securităţii europene, precum şi referitor la procesul de reglementare transnistreană, regimul de control al armelor convenţionale, criza din Ucraina.
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201516.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic(e) Consolidarea respectării principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernanțe, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, precum și contribuirea la consolidarea reformelor politice naționale3. Ajustarea continuă a actelor legislative şi normative la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
20.02.2015
inclusiv ai abuzului sexual, precum şi elaborarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea centrului vizat şi asigurarea cooperării intersectoriale în procesul de asistenţă a beneficiarilor centrului
22.05.2015
În anul 2015 au continuat consultările cu societatea civilă în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, inițiate de Oficiul Avocatului Poporului în decembrie 2014. La 30 aprilie 2015 Oficiul Avocatului Poporului a desfășurat reuniunea de lucru la tema: ”Asigurarea condiţiilor adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale”. Participanții au discutat chestiuni legate de condiţiile speciale de examinare specificate în Instrucţiunea aprobată de Ministerul Educației la 30.03.2015.La 5 mai Instituția Ombudsmanului a organizat o întrunire cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale competente, la care s-a pus în discuție aspectul respectării drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități, în contextul alegerilor locale din 14 iunie 2015. Participanții la reuniune au lansat un apel comun autorităților publice competente, solicitînd crearea condițiilor necesare pentru asigurarea exercitării fără nici un fel de impedimente a dreptului la vot de către persoanele cu nevoi speciale. De asemenea, a fost expediată Parlamentului o scrisoare de susținere a proiectului de lege elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru ajustarea legislației în vigoare la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și la Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012. Proiectul de lege menţionat prevedea printre altele excluderea literei b) din alineatul 1 al articolului 13 din Codul electoral, care interzice dreptul la vot al persoanelor recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.

La 13 mai 2015 Oficiul Avocatului Poporului a organizat o activitate de propagare a drepturilor persoanelor cu dizabilități în clasa a șaptea din Liceul ”M. Sadoveanu” din Ocnița

22.05.2015
În semestrul II al anului 2014 au fost contractați experți CoE și ONU în vederea evaluării implementării Planurilor naționale de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2004-2008 și 2011-2014. Termenul de prezentare al rapoartelor a fost extins către finele lunii mai, 2015. Rapoartele urmează a fi consultate cu societatea civilă și vor servi temei pentru elaborarea unui nou exercițiu de implementare a acțiunilor PNADO. Ministerul Justiției a demarat consultările cu autoritățile de resort în vederea identificării unui nou format de realizare a recomandărilor și observațiilor, inclusiv a Comitetului ONU, privind drepturile omului.
02.07.2015
Pe parcursul perioadei de referință s-a implementat Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 13.08.2013 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială.
02.07.2015
Oficiul Avocatului Poporului a eElaborat și editat pliantul ”Drepturile persoanelor cu dizabilități”.În perioada 9-10 iulie curent va fi desfășurată Conferința internațională științifico-practică ”5 ani de la ratificarea Republicii Moldova a Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Analiza aspectelor practice.”
02.07.2015
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a sesizat Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova și comisiile parlamentare de profil despre necesitatea adoptării pachetului de modificări al actelor legislative pentru ajustarea la prevederile Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

06.07.2015
MMPSFÎn contextul ajustării cadrului legislativ existent la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, MMPSF a elaborat şi promovat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care a fost adoptat în a II lectură în şedinţa în plen a Parlamentului din data de 07.05.2015. Prin adoptarea proiectului de lege terminologia din legislaţia în vigoare a fost ajustată la prevederile Convenţiei ONU şi Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv au fost excluse prevederile discriminatorii din Codul electoral, Codul civil, Codul de procedură civilă şi Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi s-a acordat dreptul la vot persoanelor declarate incapabile, precum şi dreptul de a contesta deciziile instanţelor de judecată privind declararea incapacităţii lor, dreptul de a institui şi de a fi membri ai asociaţiilor obşteşti. Totodată, au fost operate modificări şi completări la Codul contravenţional care prevăd sancţiuni mai mari pentru nerespectarea normativelor şi prevederilor legislaţiei privind accesibilitatea la infrastructură şi transport. În procesul de elaborare a proiectului de lege a fost implicată şi societatea civilă, iar majoritatea propunerilor şi obiecţiilor au fost luate în consideraţie în procesul de definitivare.
30.07.2015
Consiliul notează că potrivit Foii de parcurs, aprobată la 22 martie 2014, a examinat un șir de acte normative și legislative din perspectiva nediscriminării. Prin aceste, relevante subiectului persoanelor cu dizabilități pot fi menționate următoarele Legea nr. 1402 privind sănătatea mintală, Ordinul nr. 647 din21.09.2010 Cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiții de siguranță, Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de bacalaureat, anul școlar 2013-2014, adoptată prin ordinul Ministrei Educației nr. 64 din 7 februarie 2014, Proiectul Codului Urbanismului și Construcțiilor.
25.11.2015
Urmare lucrărilor Conferinței internaționale științifico-practice din 9-10 iulie 2015 organizate de Oficiul Avocatului Poporului participanții au adoptat o Rezoluție care a fost expediată autorităților competente. Participanții la reuniune au avansat propuneri şi recomandări de remediere a situaţiei pe diverse domenii, cum ar fi :

-incluziunea socială a copiilor cu dizabilități;

-accesul persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială;

- accesul persoanelor cu dizabilităţi la justiţie;

-respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi psiho-sociale.

La 09 octombrie 2015 la Comrat Oficiul Avocatului Poporului în colaborare cu Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia ”Gagauz Yeri” a organizat o masă rotundă ”Problemele respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la acces la infrastructura socială și informare”. În cadrul reuniunii a fost discutată lipsa de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, lipsa de comunicare, izolarea, lipsa de acces în edificiile cu destinație socio-culturală din regiune.
11.01.2016
4 decembrie 2015 - Forumul de discuţie al Avocatului Poporului cu societatea civilă, la care s-a decis crearea Consiliului de experți în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru acordarea asistenței consultative în monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Ulterior a avut loc o reuniune de lucru cu reprezentanţii societăţii civile privind proiectul de regulament cu privire la activitatea consiliului de experţi în cadrul Oficiului Avocatului Poporului.
12.01.2016
La 07.05.2015 a fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede ajustarea cadrului legislativ existent la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul de lege menționat a fost elaborat și promovat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Prin adoptarea proiectului de lege terminologia din legislația în vigoare va fi ajustată la prevederile Convenției ONU și Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv se propune excluderea prevederilor discriminatorii din Codul electoral, Codul civil, Codul de procedură civilă și Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, și acordarea dreptului la vot persoanelor declarate incapabile, precum și dreptul de a contesta deciziile instanțelor de judecată privind declararea incapacităţii lor și dreptul de a fi membri ai asociațiilor obștești. Totodată, sau propus modificări și completări la Codul contravențional care prevăd sancțiuni mai mari pentru nerespectarea normativelor și prevederilor legislației privind accesibilitatea la infrastructură și transport, ocuparea în cîmpul muncii, ș.a.
12.01.2016
Legea a fost remisa Parlamentului spre reexaminare de către Președintele Republicii Moldova și urmează a reexaminata și adoptată în lectură finală.
19.02.2016
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Legea privind sănătatea mentală, Codul familiei, Codul vamal, Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, Codul de executare, Codul contravenţional, Legea privind regimul juridic al adopţiei, Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi ş.a.) a fost supus procedurii de expertizeare anticorupție de către Centrul Naţional Anticorupţie (scrisoarea MJ nr. 03/11879 din 12 noiembrie 2015). La data de 20 noiembrie 2015 au fost organizate dezbateri publice pe marginea proiectului de Lege în cauză. Acesta se află la etapa definitivării şi urmează a fi transmis Guvernului spre aprobare.

12.05.2016
În data de 7 decembrie 2015, Ministerul Justiției a remis spre expertizare ONU, prin intermediul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, a căror obiect de reglementare ține de tematica drepturilor persoanelor cu dizabilități. Expertiza ONU a fost recepționată și actualmente se definitivează proiectul de lege în baza acesteia. Ulterior definitivării proiectul va fi remis Guvernului spre aprobare.
06.07.2016
1. La 07.05.2015 a fost adoptat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede ajustarea cadrului legislativ existent la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul de lege menționat a fost elaborat și promovat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Prin adoptarea proiectului de lege terminologia din legislația în vigoare va fi ajustată la prevederile Convenției ONU și Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv se propune excluderea prevederilor discriminatorii din Codul electoral, Codul civil, Codul de procedură civilă și Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, și acordarea dreptului la vot persoanelor declarate incapabile, precum și dreptul de a contesta deciziile instanțelor de judecată privind declararea incapacităţii lor și dreptul de a fi membri ai asociațiilor obștești. Totodată, sau propus modificări și completări la Codul contravențional care prevăd sancțiuni mai mari pentru nerespectarea normativelor și prevederilor legislației privind accesibilitatea la infrastructură și transport, ocuparea în cîmpul muncii, ș.a.
06.07.2016
1. Legea a fost remisa Parlamentului spre reexaminare de către Președintele Republicii Moldova și urmează a reexaminata și adoptată în lectură finală.
06.07.2016
2. A fost elaborat și definitivat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea realizării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova. Proiectul este elaborat în scopul implementării prevederilor art. 2 din Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 pentru ratificarea Convenţiei ONU și asigurarea procesului de raportare periodică Comitetului ONU, privind măsurile întreprinse pentru realizarea prevederilor Convenției. În baza datelor și informațiilor primite de la alte autorități/instituții/organizații, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei va elabora, periodic, de regulă, o dată la 4 ani, Raportul de țară privind implementarea prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul hotărîrii Guvernului a fost transmis Guvernului spre examinare și aprobare prin scrisoarea nr. 07/854 din 24.05.2016.
06.07.2016
3. În perioada de referință a fost inițiat procesul de consultări privind examinarea oportunității semnării Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. În acest sens a fost elaborat și definitivat proiectul de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru semnarea Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care a fost transmis spre examinare și avizare autorităților de resort și societății civile. Prin scrisoarea nr. 07/1008 din 28.06.2016 proiectul Decretului a fost transmis spre examinare și avizare autorităților de resort și societății civile
10.07.2016
A fost creat Consiliului de experți în cadrul Oficiului Avocatului Poporului pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care va acorda consultanţă şi asistenţă Oficiului Avocatului Poporului în monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi. Din Consiliu fac parte 7 reprezentanți ai societății civile.
19.07.2016
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii a examinat în cadrul cauzei nr.333/15 accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor la transport rutier contra cost în regim de taxi. Drept urmare la 29.01.2016 a emis decizia în cauza menționată, făcînd recomandări Parlamentului Republicii Moldova, Camerei de Licențiere, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor .
04.01.2017
1. La 28.07.2016, prin Legea nr. 201 au fost operate modificări și completări la unele acte legislative (circa 50 de acte legislative), care prevăd ajustarea cadrului legislativ existent la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi ale Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Prin adoptarea proiectului de lege terminologia învechită din legislația în vigoare a fost ajustată la prevederile Convenției ONU și Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 2. A fost elaborat și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 8 septembrie 2016 ”Setul de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”. Aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea realizării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova are drept scop implementarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 pentru ratificarea Convenţiei ONU și asigurarea procesului de raportare periodică Comitetului ONU, privind măsurile întreprinse pentru realizarea prevederilor Convenției. În baza datelor și informațiilor primite de la alte autorități/instituții/organizații, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei va elabora, periodic, de regulă, o dată la 4 ani, Raportul de țară privind implementarea prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 3. Tot în perioada de referință a fost inițiată procedura de semnare a Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În acest sens, a fost elaborat și consultat cu autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă, Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană, Decretul Președintelui Republicii Moldova. Proiectul Decretului și pachetul de documente a fost transmis MAEIE pentru întreprinderea măsurilor care se impun în vederea inițierii procedurii de semnare a Protocolului Opțional, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
Ministerul Sănătăţii
Alte instituţii
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerul Educaţiei
Ministerul Justiţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Finanţelor
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic4. Implementarea observaţiilor şi recomandărilor Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale pe anii 2012-2015
06.05.2015
Întru realizarea prevederii respective și în corespundere cu Planul de acțiuni pentru implementarea Observaţiilor finale ale Comitetului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 21.12.2012, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a monitorizat realizarea acestuia, fiind solicitată, totodată, informația de rigoare de la toate ministerele, alte autorități publice centrale și locale, responsabile de realizarea acțiunilor prevăzute în planul vizat. În temeiul datelor prezentate, a fost întocmit raportul privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 974 din 21.12.2012 pentru anul 2014 și prezentat Guvernului spre examinare (scr. nr. 04/507 din 1.04.2015).

Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic5. Semnarea şi pregătirea pentru ratificarea Protocolului opţional la Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale cu privire la procedura de plîngeri individuale
06.07.2015
Reiterăm propunerea de a exclude din plan acțiunea 5. Potrivit „Studiului de Fezabilitate privind oportunitatea ratificării Protocolului Opţional la Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale”, elaborat, la solicitarea ministerului, cu sprijinul Oficiului Națiunilor Unite al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), ratificarea Protocolului Opțional de către Republica Moldova a fost considerată fezabilă, în același timp, protocolul vizat a fost ratificat doar de către 10 țări. Reieșind din rezultatele Studiului de fezabilitate enunțat, a fost elaborat un proiect de lege în acest sens, care a fost coordonat, în modul stabilit cu organele de resort, pentru a examina care este viziunea autorităților publice asupra proiectului vizat. Conform obiecțiilor și opiniei generale creată referitor la acest subiect, experienţa altor state, inclusiv a celor din regiune, avîndu-se în vedere că doar 10 state au ratificat Protocolul vizat, ținîndu-se cont de posibilităţile şi situaţia economico-socială a țării, precum și nivelul de trai scăzut al populaţiei şi situaţia complicată pe piaţa forţei de muncă, se consideră prematură semnarea de către Republica Moldova a Protocolului Opțional la Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale. În acest context, se propune de axat, în continuare, pe monitorizarea situației privind oportunitatea semnării Protocolului Opţional, similar opţiunii unor state europene fără asumarea responsabilității de ratificare a acestui document.Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201431.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic6. Reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi mentale
04.05.2015
În contextul prevenirii instituționalizării și dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități, au fost elaborate și aprobate reglementări și standarde minime de calitate ce țin de organizarea și funcționarea mai multor tipuri de servicii sociale, inclusiv:

- Serviciul social „Locuinţă protejată” este un serviciu social specializat, scopul acestuia este de a crea condiţii pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome, deprinderilor de autoservire, asigurarea condiţiilor minime de trai, în vederea integrării sociale şi profesionale a persoanelor cu dizabilităţi mintale. În prezent, în republică activează 9 servicii „Locuinţă protejată”, pentru 34 beneficiari.

- Serviciul social „Casă comunitară” are ca scop îngrijirea permanentă a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a acestora. Persoanele cu dizabilităţi în cadrul serviciului beneficiază de: cazare, asigurare a condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare, protecţie şi supraveghere a stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi suport permanent, condiţii pentru dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii, asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie. În prezent, în republică activează 11 servicii „Casă comunitară”, pentru 73 beneficiari.

- Serviciul social „Echipa mobilă” – este un serviciu social specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi medii sau severe (în special copiilor cu dizabilităţi), care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, cît şi consiliere şi suport persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creşterii independenţei şi integrării lui sociale. În prezent, în republică activează 20 servicii ”Echipa mobilă”, pentru 456 beneficiari.

- Serviciul social „Asistenţă personală” are ca scop oferirea asistenţei şi îngrijirii copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, pentru a-i ajuta să ducă o viaţă cît mai independentă în propria casă şi în comunitate. Acest serviciu contribuie şi la îmbunătăţirea măsurilor de protecţie socială a membrului de familie care asigură îngrijirea persoanei cu dizabilităţi severe, şi din această cauză se confruntă cu diverse dificultăți, inclusiv ce ţin de imposibilitatea de a se angaja în cîmpul muncii şi achitarea contribuțiilor de asigurări sociale şi medicale, etc. În total pînă în prezent au fost angajați și activează circa 1571 asistenți personali.

- Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat, care oferă asistenţă timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilităţi severe pe o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. În prezent, în republică activează 22 servicii ”Respiro”, pentru 177 beneficiari/anual.

- Serviciul social „Plasament familial pentru adulți” are scopul de a oferi asistenţă şi îngrijire persoanelor adulte cu dizabilităţi și persoanelor în etate în cadrul familiei asistentului familial, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării/ dezinstituţionalizării şi incluziune socială a acestora. Crearea serviciului este menită să contribuie la modelarea unor schimbări de calitate în viaţa persoanelor cu dizabilităţi și a persoanelor în etate, care se află temporar sau permanent în imposibilitatea de a locui cu familia biologică sau extinsă, ori de sine stătător, din cauza nevoilor de îngrijire şi suport special. În prezent, în republică activează 33 servicii, pentru 33 beneficiari.

- Serviciul de interpretare în limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz. Scopul serviciului menționat este facilitarea comunicării dintre persoana/persoanele cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori surdomuţi) şi reprezentanţii/angajaţii diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii în situaţiile cînd au nevoie de interpret pentru aşi exercita drepturile şi obligaţiile sale. În anul 2014 Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a transferat Asociației Surzilor din RM mijloace financiare pentru circa 1400 de ore de interpretare.Dezinstituționalizarea

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a semnat la 27 mai 2008 un Memorandum de înţelegere cu partenerii proiectului „Iniţiativa Comunitate Incluzivă: Moldova (C4A-MD)” care prevede dezvoltarea cadrului normativ şi crearea serviciilor sociale comunitare pentru relocarea (dezinstituţionalizarea) persoanelor cu dizabilităţi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din or. Orhei. Perioada implementării proiectului este prevăzută pentru anii 2009-2016. Partenerii proiectului sînt Open Society Mental Health Initiative (OSMHI, Budapesta), Fundaţia Soros Moldova, Keystone Human Services International (KHS, SUA), Keystone Human Services International Moldavian Association (KHSMA) şi Hope and Homes for Children (HHC, Marea Britanie).

Pe parcursul implementării proiectului nominalizat s-a reuşit dezvoltarea și prestarea diferitor tipuri de servicii sociale pentru circa 2000 persoane cu dizabilități şi membrii familiilor acestora, precum și dezinstituționalizarea a 123 persoane cu dizabilități, inclusiv copii și adulți cu dizabilități din Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din or. Orhei (inclusiv 24 persoane în anul 2014). Tot în perioada de referință s-a prevenit instituționalizarea a 46 persoane cu dizabilități.

În total, 169 persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate sau prevenite de instituționalizare sunt integrate fie în familiile biologice sau extinse, fie în serviciile sociale menționate mai sus.

De asemenea informăm că, în scopul reformării sistemului rezidențial de îngrijire a persoanelor cu dizabilități, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în cadrul proiectului ,,Comunitatea incluzivă – Moldova” își propune în anul curent evaluarea beneficiarilor din 2 instituții rezidențiale din subordine (Casa internat pentru copii cu deficiențe mentale (fete), or. Hîncești și Internatul psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca) în vederea asigurării incluziunii sociale a acestora.

Pentru asigurarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilităţi avem nevoie de suport și asistență din partea donatorilor pentru crearea și dezvoltarea diferitor tipuri de servicii sociale la nivel local, și de implicarea tuturor autorităţilor publice responsabile. ​
06.05.2015
Cu suportul unei echipe de experți, sub egida Oficiului OMS în Republica Moldova pentru MMPSF și MS a fost realizat un Studiu privind evaluarea necesităţilor beneficiarilor pentru trai în comunitate din cadrul Spitalelor de psihiatrie și Internatelor psihoneurologice din Republica Moldova.

Scopul studiului a fost evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor şi gradului de autonomie a acestora din mediul instituţional în vederea planificării procesului de reformare şi dezinstituţionalizare a serviciilor de Sănătate Mintală din Republica Moldova.

MMPSF în parteneriat cu PNUD, a elaborat un draft al planului pentru dezinstituționalizare și prevenirea instituționalizării în continuare a tuturor persoanelor cu dezabilități mentale, bazate pe valorile de egalitate, independență, și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Asigurarea certă că acest plan nu este unul de "transformare" a instituțiilor, însă mai degrabă despre închiderea graduală a instituțiilor, incluzând dezvoltarea unui spectru larg de servicii alternative pentru persoanele cu dizabilități mintale.​
06.07.2015
Prin Hotărîrea Guvernului nr.242 din 12 mai 2015, în cadrul ministerului a fost instituit Serviciul instituții rezidențiale și de reabilitare, în a cărui responsabilitate intră inclusiv coordonarea implementării reformei de dezinstituționalizare a beneficiarilor plasați în instituţiile rezidenţiale cu profil psihoneurologic.

La data de 11.05.2015 au fost organizate două ședințe a grupului de lucru privind planificarea procesului de dezinstituționalizare, la care au participat reprezentanți ai MMPSF, Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății și Spitalului de psihiatrie, mun. Chișinău. Urmare a acestor ședințe s-a decis cu privire la realizarea unui șir de activități necesare pentru elaborarea conceptului reformei de dezinstituționalizare, evaluarea și identificarea opțiunilor de politici relevante, atît pe termen scurt, cît și pe termen mediu.

De asemenea, în perioada mai-iunie 2015, internatele psihoneurologice pentru adulți au efectuat evaluarea primară a beneficiarilor cazați în aceste instituții, în special prin prisma oportunității de reintegrare socială. În acest sens, criteriile care au stat la baza selectării persoanelor cu potențial de reintegrare socială au fost abilitățile profesionale ale beneficiarilor și existența familiei biologice/extinse.12.01.2016
În contextul dezinstituționalizării, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei colaborează foarte activ cu A. O. ”KEYSTONE Moldova” care implementează pe parcursul a mai multor ani proiectul „Comunitate Incluzivă-Moldova”. Pentru anul 2016-2017, Ministerul își propune finisarea evaluării tuturor persoanelor din internatele psihoneurologice și elaborarea unui Program și Plan de acțiuni de reorganizare a tuturor instituțiilor psihoneurologice și de dezinstituționalizare a beneficiarilor. În acest proces vom beneficia de suportul Republicii Cehe, în cadrul proiectului ”Suport pentru procesul de transformate a asistenței pentru persoanele cu dizabilități mentale și a persoanelor cu dificultăți de învățare din Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de A.O. ”People in Need” și A. O. ”KEYSTONE Moldova”. Aceasta este o primă etapă, după care urmează punerea în aplicare a Programului și Planului de acțiuni de reorganizare a tuturor instituțiilor psihoneurologice și de dezinstituționalizare a beneficiarilor.
06.07.2016
În contextul dezinstituționalizării, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei colaborează foarte activ cu A. O. ”KEYSTONE Moldova” care implementează pe parcursul a mai multor ani proiectul „Comunitate Incluzivă-Moldova”. Pentru anul 2016-2017, Ministerul își propune finisarea evaluării tuturor persoanelor din internatele psihoneurologice și elaborarea unui Program și Plan de acțiuni de reorganizare a tuturor instituțiilor psihoneurologice și de dezinstituționalizare a beneficiarilor. În acest proces vom beneficia de suportul Republicii Cehe, în cadrul proiectului ”Suport pentru procesul de transformate a asistenței pentru persoanele cu dizabilități mentale și a persoanelor cu dificultăți de învățare din Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de A.O. ”People in Need” și A. O. ”KEYSTONE Moldova”. Aceasta este o primă etapă, după care urmează punerea în aplicare a Programului și Planului de acțiuni de reorganizare a tuturor instituțiilor psihoneurologice și de dezinstituționalizare a beneficiarilor Dezinstituționalizarea rămîne o prioritate și în continuare a Ministerului. Pentru punerea în aplicare a Programului și Planului de acțiuni de reorganizare a tuturor instituțiilor psihoneurologice și de dezinstituționalizare a beneficiarilor avem nevoie de suport sub formă de asistență tehnică din partea donatorilor pentru reformarea instituțiilor rezidențiale din subordinea ministerului și dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar, care sunt strict necesare pentru a putea asigura procesul de dezinstituționalizare
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic7. Recunoașterea capacității juridice pentru persoanele cu dizabilități și înlocuirea tutelei pentru adulți prin modele alternative de suport în luarea deciziilor (racordarea cadrului legislativ național la prevederile articolului 12 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități)
06.05.2015
În scopul ajustării prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a prevederilor Codului Civil şi Codului de Procedură Civilă, la prevederile art. 12 al Convenţiei, prin Ordinul interministerial din 09.12.2011 a fost instituit un grup de lucru intersectorial la inițiativa a trei ministere (MS, MMPSF și MJ). Grupul include și reprezentanţi ai Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova. Scopul Grupului Inter-ministerial de Lucru este reformarea instituţiei capacităţii juridice.

Conform PNADO pentru anii 2011-2014, aprobat prin HG nr. 90 din 12 mai 2011, urmează a fi efectuate mai multe reforme în vederea implementării angajamentelor Republicii Moldova după ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD). Astfel în comun cu partenerii de dezvoltare în anul 2013 a fost realizat un studiu ”Aplicarea practică a sistemului de tutelă în Republica Moldova” în scopul susținerii reformei în domeniul dreptului la capacitate juridică egală conform prevederilor art. 12 al CDPD.

Unul din pașii următori constă în faptul ca MJ să elaboreze amendamente la Codul Civil și a legislației aferente privind capacitatea juridică. (Menționăm că în planul de acțiuni PNADO este prevăzut anularea tutelei plenare în RM)​
22.05.2015
La 3 decembrie 2013, prin Ordinul Ministrului justiției nr. 519 a fost instituit Grupul de lucru pentru modificarea şi completarea Codului Civil, constituit din reprezentanți ai autorităților relevante, în cadrul căruia s-a propus revizuirea şi instituţiei capacităţii juridice. Actualmente proiectul de lege este deja elaborat și urmează a fi supus procedurii de consultare cu societatea civilă și remis în vederea avizării autorităților de resort.
06.07.2015
În scopul ajustării prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a prevederilor Codului civil şi Codului de procedură civilă, la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități printr-un ordin interministerial (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei și Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) a fost instituit un grup de lucru. Grupul de lucru este constituit din reprezentanți ai ministerelor de resort și societății civile, inclusiv reprezentanţi ai Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, și are drept scop reformarea instituţiei capacităţii juridice.

Grupul de lucru s-a întrunit în mai multe şedinţe de lucru, în rezultatul cărora au fost prezentate bunele practici internaționale privind suportul în luarea deciziei și rezultatele Studiului ”Vulnerabilitatea sistemului de tutelă în Republica Moldova”. De asemenea, au fost propuse și discutate recomandările privind abrogarea/modificarea prevederilor legale care nu sunt în concordanță cu Convenția ONU și crearea unor noi mecanisme de suport în luarea deciziilor la nivel comunitar destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.

În cadrul Ministerului Justiției, cu implicarea ministerelor de resort (Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei) și a societății civile, se lucrează la elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului civil și altor acte legislative în contextul reformării instituției ”tutelei”.După adoptarea modificărilor la Codul civil și altor acte legislative, prin care vor fi stabilite alte forme de suport în luarea deciziilor, urmează reglementarea modului de organizare și funcționare a acestor servicii, inclusiv crearea și dezvoltarea lor.​
06.11.2015
În cadrul grupului de lucru privind modificarea Codului civil al RM, instituit prin ordinul ministrului justiției nr. 519 din 03 decembrie 2013, a fost elaborată versiunea inițială a proiectului de lege, care la 24 iulie 2015 a fost remis spre avizare autorităților interesate (scrisoarea MJ nr. 03/8273). La moment, se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor parvenite pe marginea proiectului de lege și urmează a fi transmis pentru expertiza anticorupție.
19.02.2016
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Legea privind sănătatea mentală, Codul familiei, Codul vamal, Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, Codul de executare, Codul contravenţional, Legea privind regimul juridic al adopţiei, Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi ş.a.) a fost supus procedurii de expertizeare anticorupție de către Centrul Naţional Anticorupţie (scrisoarea MJ nr. 03/11879 din 12 noiembrie 2015). La data de 20 noiembrie 2015 au fost organizate dezbateri publice pe marginea proiectului de Lege în cauză. Acesta se află la etapa definitivării şi urmează a fi transmis Guvernului spre aprobare.

12.05.2016
În data de 7 decembrie 2015, Ministerul Justiției a remis spre expertizare ONU, prin intermediul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, a căror obiect de reglementare ține de tematica drepturilor persoanelor cu dizabilități. Expertiza ONU a fost recepționată și actualmente se definitivează proiectul de lege în baza acesteia. Ulterior definitivării proiectul va fi remis Guvernului spre aprobare.
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Justiţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic8. Semnarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie
02.11.2015
La momentul actual,Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie se află la etapa de avizare internă în cadrul MAI.
08.07.2016
Proiectul Decretului Președintelui Republicii Moldova privind aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, întocmită la Istanbul la 11 mai 2011 și setul de documente adiționale a fost transmis Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene prin scrisoarea nr.08/963 din 16.06.16
17.01.2017
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.2511-VII din 15 decembrie 2016 privind semnarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, întocmită la Istanbul la 11 mai 2011 a fost semnat
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Alte instituţii
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.03.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic9. Ajustarea Codului penal şi altor legi naționale relevante la standardele internaționale în domeniu și consolidarea implementării acestora pentru prevenirea, protecția, investigarea, judecarea, pedepsirea făptașilor și reabilitarea victimelor
17.08.2015
Aproximarea legislației naționale la standarde internaționale și UE reprezintă una din elementele esențiale în vederea asigurării statului de drept, precum şi un factor important în implementarea cu succes a Acordului de Asociere cu UE. Astfel, prin Legea Nr. 163 din 18.07.2014 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 a fost modificat articolul 1101 al Codului de procedură penală, ”Cazuri special de audiere a martorului minor”, care prevede (1) Audierea martorului minor în vîrstă de pînă la 14 ani în cauzele penale privind infracţiuni cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o cer, în condiţiile art. 109 alin. (5), se va efectua de către judecătorul de instrucţie în spaţii special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator. Audierea minorului se va efectua în termene restrînse. În acest context, în vederea armonizării legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, pachetul dat de legi a fost avizat de mai multe ori, fiind definitivate toate propunerile și remise către Ministerul Justiției spre expertizare.
12.05.2016
Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 24 martie 2016 și înregistrat în Parlament cu nr. 124 din 28 martie 2016.
26.01.2017
La 28 iulie 2016, HG nr. 517 cu privire la aprobarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în contextul armonizării legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie a fost aprobat în a doua lectură a Parlamentului, iar la 16 septembrie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial al RM și conține prevederi de modificare a 11 acte legislative precum: Codul Penal al RM; Codul de Procedură Penală al RM; Codul Contravenționa al RM; Codul de Procedură Civilă al RM; Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr. 45 din 01.03.2017 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie; Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat; Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în RM; Legea nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă; Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; Legea taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic10. Coordonarea procesului de definitivare şi promovare a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie în vederea eficientizării mecanismului de soluţionare a actelor de violenţă în familie şi asigurării armonizării cadrului legal naţional la standardele europene
06.05.2015
În vederea realizării acţiunii menţionate, MAI a intreprins următoarele măsuri:La 31 martie 2015, reprezentanţii MAI au participat la şedinţa de lansare a raportului de evaluare a modului de emitere şi executare a ordonanţelor de protecţie în cazurile de violenţă în familie în perioada 2012 – 2014, eveniment organizat de către Asociaţia Promo-LEX cu suportul fundaţiei SOROS Moldova. La 08.04.2015 și 16.04.2015, a fost organizată întrevederea cu reprezentanţii Asociaţiei Promo-LEX, în cadrul căreia au fost discutate activităţile care urmează a fi întreprinse în cadrul lansării în perioada 15 mai - 26 iunie 2015 a Campaniei de informare, conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie în Republica Moldova „Festivalul familiei”.

În perioada 29-30 aprilie 2015, precum şi în perioada 13 - 14 mai 2015 au fost organizate 2 sesiuni de instruire, în care au fost instruiţi 40 ofiţeri de sector şi 12 ofiţeri de urmărire penală din cadrul IGP în cadrul proiectului „Eficientizarea răspunsului la cazurile de violenţă în familie şi executării ordonanţei de protecţie prin dezvoltarea şi pilotarea unui mecanism de monitorizare a două raioane-pilot”. Ulterior, la06 mai 2015, reprezentanţii IGP au participat la şedinţa ordinară a Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în cadrul căruia a fost pus în discuţie proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative vis-a-vis de armonizarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie în contextul propunerilor prezentate de către autorităţi la acest subiect. În perioada 15 mai - 26 iunie 2015, reprezentanţii IGP au organizat Campania de informare, conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie în Republica Moldova „Festivalul familiei”.

La 1 iulie 2015, reprezentanţii MAI au participat la ședința extraordinară a Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, pe marginea proiectului „Facilitarea accesului femeilor la justiție în cinci țări din Parteneriatul Estic: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. În cadrul Reuniunii s-a pus acentul pe stabilirea punctelor de contact și înaintarea propunerilor de implementare a proiectului vizat;În perioada 02-03 iulie 2015, 20 ofițeri de sector și 6 ofițeri de urmărire penală au fost instruiţi pe domeniul ”Prevenirea și combaterea violenței în familie”. Angajații au preluat bunele practici privind mecanismul intersectorial de intervenţie a specialiştilor abilitaţi cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;La 15 iulie curent a fost generalizată şi prezentată poziţia IGP cu referire la proiectul ”Ghidul practic pentru poliţişti, privind intervenţia eficientă a poliţiei la cazurile de violenţă în familie” elaborat de către Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei.La 15 iulie 2015, a fost generalizată şi prezentată poziţia IGP cu referire la proiectul ”Ghidului practic pentru poliţişti, privind intervenţia eficientă a poliţiei la cazurile de violenţă în familie” elaborat de către Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei.

12.01.2016
• Au fost elaborate doua proiecte de legi: - proiectul de lege pentru semnarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie - proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea asigurării armonizării cadrului legislativ național la prevederile Convenției de la Istanbul • Organizate instruiri ale specialiștilor din diferite domenii: • - instruire a formatorilor în domeniul violenței în familie și împotriva femeilor din cadrul organelor MAI • - pe parcursul anilor 2013-2015, au fost desfăşurate 26 de sesiuni de instruire, 1000 angajaţi ai MAI (şefi de post, ofiţeri de sector) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie și împotriva femeilor • - instruri pentru echipele multidisciplinare teritoriale (formate din asistenții sociali, polițiști și lucrătorii medicali) în domeniul protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie • - organizate în perioada 2014-2015 în platforma Institutului Naţional al Justiţiei activităţi de formare continuă pentru judecători şi procurori în domeniul violenţei în familie, traficului de fiinţe umane • Elaborate modulele de colectare a datelor statistice pe domeniile de prevenire a violenței în familie și TFU în cadrul sistemului informațional automatizat asistență socială • Organizate 2 campanii informaționale la nivel național ”16 zile de activism stop violență față de femei” • Desfășurate în cooperare cu partenerii de dezvoltare un șir de acțiuni de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
19.02.2016
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul a fost examinat și expertizat de Ministerul Justiției (scrisoarea nr. 03/7984 din 16 iulie 2015).Proiectul prevede modificarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, în vederea asigurării asistenței juridice garantate de stat în mod obligatoriu și pentru victimele violenței în familie.
07.07.2016
La 03 noiembrie 2015 a fost organizată ședința de lucru cu reprezentanții Asociației Obștești „Promo-LEX”, în cadrul căreia s-a discutat despre planificarea și organizarea activităților comune în contextul demarării Campaniei naționale „16 zile împotriva violenței”. La 03 decembrie 2015 au fost semnate Acordurile de colaborare între Centrul de Drept al Femeilor și Inspectoratele de Poliție Botanica, Centru și Buiucani ale Direcției de Poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al MAI. Scopul fiind promovarea parteneriatului în vederea asigurării accesului victimelor violenței în familie la serviciile de asistență juridică, precum și implementarea activităților ce țin de protecția și promovarea drepturilor omului și a drepturilor femeilor victime ale violenței în familie. La 04.12.2015, la Chișinău, a fost organizată masa rotundă cu conducatorii Secțiilor securitate publică din cadrul Inspectoratelor de poliție teritoriale, cu tematica „Rolul Poliției în prevenirea și combaterea violenței în familie – realizări și provocări”. La 12.01.2016, 2 angajați ai IGP au participat la şedinţa Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, care a avut loc la Chișinău. În cadrul ședinței au fost puse în discuție măsurile întreprinse în vederea asigurării accesului victimelor violenței în familie la serviciile de asistență juridică, precum și planficarea priorităților pentru anul 2016. La 12 aprilie 2016, Inspectoratul de Poliție Ciocana al DP mun.Chișinău a semnat actul adițional acordului de colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor, cu privire la eficientizarea răspunsului la cazurile de violență în familie și executării ordonanțelor de protecție. La 27 aprilie 2016, prin HG nr. 517 a fost aprobat proiectul de Lege pentru asigurarea armonizării legislaţiei naţionale la standardele europene stipulate în Convenţia cu privire la prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă faţă de femeii şi violenţei în familie. La 16 mai 2016, Inspectoratul General al Poliției, Programul Drepturile Omului și Asociația Promo-LEX au semnat un Acord de colaborare care are drept scop continuarea relațiilor de parteneriat pe domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie. La 30 mai 2016 a avut loc întrevederea cu delegația care include reprezentanți ai diferitor agenții și ministere ale Republicii Tadjikistan, întru preluarea bunelor practici privind înbunătățirea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Scopul vizitei a constat în schimbul reciproc de experiență între autoritățile Republicii Moldova și reprezentanții Republicii Tadjikistan, în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, cadrul juridic național și instituțional în domeniu, programe și platforme de prevenire și combatere a acestui flagel. La 21 iunie 2016 s-a participat la întrevederea comună cu reprezentanții Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și reprezentanții ONG-urilor, privind aplicabilitatea legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
08.07.2016
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.376 din 31 mai 2016 cu privire aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul de lege a fost înregistrat de Biroul Permanent al Parlamentului la data de 2 iunie 2016 sub nr.246. În perioada de referință proiectul de lege nr. 246 a fost analizat în cadrul ședințelor a 4 Comisii permanente ale Parlamentului.
17.01.2017
La data de 28 iulie 2016 a fost adoptată Legea nr.196 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, cadru regulatoriu în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
Ministerul Afacerilor Interne
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic11. Asigurarea accesului la asistenţa juridică garantată de stat pentru victimele violenţei domestice
22.05.2015
La 24 martie 2015 a fost semnat un Acord de colaborare dintre Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) și Centrul de Drept al Femeilor (CDF). Obiectivul general al Acordului de colaborare îl constituie asigurarea acordării asistenței juridice primare, asistenței juridice calificate, asistenței holistice și altor forme de asistență femeilor victime ale violenței în familie sau femeilor victime ale altor forme de violență față de femei (violența sexuală, inclusiv violul, avortul forțat și sterilizarea forțată, harțuirea sexuală), incriminate de Codul Penal al Republicii Moldova. Astfel, CNAJGS, prin intermediul Oficiilor sale teritoriale, în situația în care vor fi întrunite condițiile stabilite de lege, va desemna cu prioritate avocații specializați care acordă asistență victimelor acestui gen de infracțiuni, în caz contrar – beneficiarele vor fi redirecționate către CDF. CDF va asigura acordarea asistenței juridice primare, asistenței holistice și alte forme de asistență, cu excepția asistenței juridice calificate, gratuită femeilor victime ale violenței în familie sau femeilor victime ale altor forme de violență față de femei, beneficiare ale CNAJGS. De asemene, avocații care acordă asistență juridică garantată de stat vor beneficia și de o serie de instruiri organizate în temeiul prezentului Acord. Totodată, în vederea implementării prezentei acțiuni a fost elaborat proiectul de Lege privind modificarea si completarea unor acte legislative care vizează modificări și completări la următoarele acte normative: Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie; Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat; Codul penal; Codul Contravențional; Codul de procedură penală și civilă, etc. Proiectul poate fi vizualizat accesând următorul link: http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_2067_Proiect.VF-revazut2015(REAVIZARE).pdf
19.02.2016
Actualmente victimele violenței domestice beneficiază de asistență juridică garantată de stat în baza prevederilor generale ale Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat. Acordarea asistenței juridice garantate de stat este în dependență de veniturile fiecărui membru de familie. Totodată, trebuie de menționat că în perioada octombrie-decembrie 2015, au fost înregistrate două cazuri de acordare a asistenței juridice calificate beneficiarului (parte vătămată) în partea ce ține de subiectul violenței domestice.
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic12. Asigurarea instruirii obligatorii a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor şi reprezentanţilor organelor de drept privind prevederile legale internaționale și naționale referitoare la violența în bază de gen
13.03.2015
Instruirea angajaţilor MAI se efectuiază în baza Planului tematic, aprobat prin ordinul MAI nr. 386 din 24.12.2014 cu privire la organizarea procesului de formare profesională continuă la locul de serviciu. Astfel, în cadrul orelor de pregătire profesională la compartimentul Drepturile omului a fost inclusă teatica de studiu „ Combaterea fenomenului discriminării în activitatea MAI. Mecanisme de combatere a discriminării. Legislaţia antidiscriminare în Republica Moldova. Totodată, menţionăm că, în Planul cursurilor de perfecţionare/specializare pentru anul de studii 2015/2016 va fi inclus un modul cu genericul “Violenţa în bază de gen”.
13.03.2015
Pe segmentul protecției juridice a drepturilor omului au fost organizate şi desfăşurate 3 cursuri de perfecţionare/ specializare pentru angajaţii MAI privind - ,,respectarea secretului de stat în activitatea MAI”, în perioada 26.01. - 30.01.2015 pentru 6 colaboratori al SPIA, 15 colaboratori ai IGP, 12 ai DPF şi 2 al BMA. - ,,constatarea şi documentarea infracţiunilor II”, în perioada 09.02. - 13.02.2015 pentru 21 colaboratori ai IGP. - ,,intervenţia profesională II”, în perioada 09.02. - 13.02.2015 pentru 29 colaboratori ai INP. Pe segmentul etica și deontologia polițienească, psihologia profesională și conflictologia au fost predate teme referitor la comportamentul poliţiştilor faţă de persoane (cetăţeni), inclusiv persoanele aflate în locurile de detenţie prin eliminarea tuturor formelor de abuzuri de serviciu, inclusiv aplicarea torturii şi a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Totodată, problema egalității tuturor persoanelor în faţa legii şi dreptul la un tratament egal precum şi interzicerea discriminărilor de orice fel (inclusiv şi problema discriminării minorităţilor sexuale) a fost expusă şi prelucrată în cadrul cursurilor de perfecţionare organizate pentru şefii izolatoarelor de detenţie provizorie, şefii de post şi inspectorii de sector, inspectorii unităţilor de gardă, inspectorii în specializarea în domeniu delicvenţei juvenile, inspectorii serviciilor de urmărire penală, colaboratorii corpului de comandă mediu, specializarea în domeniul crimei organizate, inspectorii serviciilor de investigare a fraudelor, specializarea în domeniul violenţei în familie, Precum și combaterii şederii şi migraţiei legale. În cadrul seminarelor-trening cu genericul ,,Consolidarea capacităţilor membrilor echipelor multidisciplinare comunitare din cadrul Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenței în familie şi a traficului de fiinţe umane şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (SNR) în lucru cu beneficiarii acestuia, cu accent sporit pe victimele violenţei în familie” organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) au fost instruiți la nivel regional persone: 1. r. Rîşcani, 20-22 ianuarie 2015, cu participarea echipelor multidisciplinare din 28 primării, 71 specialişti instruiţi; 2. r. Șoldăneşti, 22-23 ianuarie 2015, cu participarea echipelor multidisciplinare din 23 primării, 49 specialişti instruiţi; 3. r. Cantemir, 27-29 ianuarie 2015, cu participarea echipelor multidisciplinare din 26 primării, 73 specialişti instruiţi; 4. r. Anenii Noi, 26-28 ianuarie 2015, cu participarea echipelor multidisciplinare din 26 primării, 93 specialişti instruiţi; 5. r. Taraclia, 29-30 ianuarie 2015, cu participarea echipelor multidisciplinare din 15 primării, 50 specialişti instruiţi; 6. r. Cahul, 16-20 februarie 2015, cu participarea echipelor multidisciplinare din 15 primării, 100 specialişti instruiţi; 7. r. Floreşti, 4 martie 2015, cu participarea echipelor multidisciplinare din 5 primării, 35 specialişti instruiţi; În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, la data de 03 martie 2015, a fost organizat masa rotundă universitară dedicată aderării Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite cu genericul “Contribuţia ONU la Consolidarea statului de drept în Republica Moldova”. În cadrul mesei rotunde au fost abordate diverse de teme cu referire la acele realizări notorii ale Organizaţiei, ce au condus la consolidarea statului de drept în ţara noastră cât şi evidenţierea acelor obstacole ce persistă şi la etapa actuală în promovarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor.
22.05.2015
Responsabil de delegarea judecătorilor la cursurile de instruire organizate de INJ este CSM. Departamentul de Adiministrare Judecătorească, instituția subordonată Ministerului Justiției, va asigura delegarea la instruiri a grefierilor, asistenţilor judiciari şi şefilor secretariatelor.
04.06.2015
​​Au fost organizate 8 cursuri în cadrul cărora au fost instruire 296 de persoane, Unele aspecte ale acțiunii vizate au fost abordate prin prisma disciplinei Protecţia juridică a drepturilor omului, pentru angajaţii MAI detaşaţi la cursurile de perfecţionare / specializare, după cum urmează:- ,,expertize tehnico - criminalistice II”, în perioada 04.05 - 22.05.2015 pentru 23 angajaţi ai IGP.- ,,intervenţia profesională III”, în perioada 04.05 - 08.05.2015 pentru 18 angajaţi ai IGP, 15 angajaţi ai DPF şi 2 ai BMA.- ,,organizarea traficului rutier II”, în perioada 11.05 - 22.05.2015 pentru 24 angajaţi ai IGP.- ,,aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere şi detenţie a persoanelor”, în perioada 18.05 - 20.05.2015 pentru 30 angajaţi ai IGP.- ,,managementul operaţional”, în perioada 18.05 - 22.05.2015 pentru 40 angajaţi ai IGP şi 2 ai SPIA.- ,,combaterea crimei organizate”, în perioada 25.05 - 29.05.2015 pentru 20 angajaţi ai IGP şi 5 ai DPF.La fel, problema menţionată a fost studiată în cadrul cursurilor de formare profesională iniţială pentru 43 ofiţeri şi 131 subofiţeri.
03.07.2015
2 Seminare: Egalitatea de gen şi implementarea Legii nr.121 cu privire la asigurarea egalităţii (5-6, 7-8 mai)

Persoane instruite 51: 50 judecători, 1 persoană altă categorie Organizatori: INJ, USAID ROLISP 2 Seminare: Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul nediscriminării”

(18 februarie, 30 aprilie)

Persoane instruite 45: 14 judecători, 23 procurori, 8 persoane alte categorii Organizatori: INJ, OHCHR 1 Seminar: Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul nediscriminării. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului” ( 23 iunie)

Persoane instruite 24: 13 judecători, 11 procurori Organizatori: INJ, CoE 1 Seminar: Interzicerea discriminării rasiale: domeniul de drept internaţional şi aplicarea la nivel naţional

(30 martie)

Persoane instruite 22: 10 judecători, 11 procurori, 1 persoană altă categorie Organizatori: INJ, OHCHR 1 Seminar: Nediscriminarea persoanelor cu dizabilităţi: Convenţia cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD) şi cadrul naţional

Persoane instruite 19: 10 judecători, 8 procurori, 1 persoană altă categorie Organizatori: INJ, OHCHR 1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie în domeniul violenţei domestice. Standarde ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (29 mai)

· Persoane instruite 23: 8 judecători, 14 procurori, 1 persoană altă categorie

· Organizatori: INJ, CoE

1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie în domeniul violenţei domestice şi aplicarea art.6 CtEDO în materie penală şi civilă. Standarde ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (18-19 iunie)

· Persoane instruite 34: 21 judecători, 13 procurori

· Organizatori: INJ, CoE

TOTAL: 9 activităţi

BENEFICIARI 218: 126 judecători, 80 procurori, 12 persoane alte categorii
10.07.2015
30.01.2015 – 6 procurori au participat la Atelierul de lucru ” Asigurarea egalităţii şi nediscriminării în Republica Moldova-aspecte de legislaţie şi practică Asigurarea egalităţii şi nediscriminării în Republica Moldova-aspecte de legislaţie şi practică”; 18.02.2015 și 30.04.2015 – 31 procurori au participat la seminarul cu tematica „Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul antidiscriminării”
24.08.2015
În anul de studii 2015-2016 vor fi instruiți 80 de angajați din cadrul MAI în domeniul prevederilor naționale și internaționale referitoare la violența pe bază de gen.
19.10.2015
- A fost aprobat ordinul MAI cu privire la organizarea cursurilor de perfecţionare / specializare ale angajaţilor subdiviziunilor MAI. În baza acestui ordin pentru 2015 sunt preconizate desfășurarea, cu efectivul poliţienesc, a 2 cursuri de instruire în cadrul Departamentul dezvoltare profesională și managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI cu genericul „Violenţa în familie” şi „Activitatea juridică”.

Subsidiar, în Planul tematic pentru pregătirea profesională a efectivului Poliţiei pentru anii 2015-2016, vor fi incluse 10 ore pentru studierea prevederior legale internaţionale şi naţionale referitoare la violenţa în bază de gen.

- În cooperare cu organizaţiile internaţionale, în special cu suportul UNDP, Fondul ONU pentru Populaţie în Republica Moldova (UNFPA), Misiunea OSCE în Republica Moldova, Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) în Republica Moldova, UNIFEM, UN WOMEN, pe parcursul anului curent, s-a asigurat instruirea ofiţerilor de poliţie, referitor la modalitatea de intervenţie, intervenţia de la caz la caz în cadrul echipelor multidisciplinare, asigurarea şi acordarea serviciilor calitative necesare reieşind din competenţele fiecărui subiect multidisciplinar. În cadrul acestui poriect au fost instruiți 550 de ofițeri de sector.

- Cu susţinerea Fondului ONU pentru Populaţie, a fost elaborat curriculumul pentru şefii de post şi ofiţerii operativi de sector, privind implementarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, precum şi metodele de intervenţie şi atribuţiile fiecărui membru al echipei multidisciplinare în cazul elucidării fenomenului violenţei în familie.

- Cu suportul UNFPA a fost elaborat manualul de studii pentru studenţii Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI, privind implementarea prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, care urmează a fi coordonat şi supus ediţiei.

- De comun cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, cu susţinerea Fondului ONU pentru populaţie în Republica Moldova (UNFPA), a fost lansat proiectul de formare a formatorilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, implementat de către fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) şi Centrul de Drept al Femeilor, cu suportul financiar a Ambasadei SUA, a derulat în luna noiembrie 2013, în 4 etape, fiind instruiţi în total 18 angajaţi ai Poliţiei în calitate de formatori.

Suplimentar, în cadrul proiectului, pe parcursul anului 2013-2014, sau desfăşurat 25 de sesiuni, urmare cărora, 880 angajaţi ai poliţiei (şefi de post, ofiţeri de sector), au beneficiat de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. În perioada următoare se preconizează instruirea a peste 2700 de politisti.

La 20 ianuarie 2015 a fost organizată şedinţa de lucru comună între reprezentanții MAI și OSCE, cu participarea managerului de proiect al combaterii traficului de fiinţe umane şi gender, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de colaborare pentru anii 2015 pe segmentul gender, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, eveniment care a avut loc în incinta sediului OSCE.

La 23.01.2015, angajații MAI și Promo-Lex au organizat şedinţa de lucru comună, în cadrul căreia au fost discutate subiectele de planificare a activităţii de prevenire a fenomenului violenţei în familie pentru anul 2015, care a avut loc în incinta Promo-Lex.

În perioada 29-30 ianuarie 2015, IGP în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie Fundaţia (OIM) în Republica Moldova a organizat instruirea a 28 ofiţeri de sector, membri ai echipelor multidisciplinare din cadrul Inspectoratelor de poliţie Rîşcani, în cadrul proiectului „Sporirea accesului la justiţie pentru a reduce violenţa în familie în republica Moldova”, susţinut de (USAID/ROLISP) Programul Agenţiei SUA pentru dezvoltare internaţională de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept în Moldova, eveniment care a avut loc în incinta Institutului Muncii.

La 03.02.2015, 2 reprezentanți MAI au participat la ședinţa Grupului Consultativ asupra Studiului privind Bărbații și Egalitatea de Gen în Moldova (IMAGES), organizată de către Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor.

La 2 martie 2015, MAI în cooperare cu Centrul de Drept al Femeilor a aplicat spre finanțare conceptul de proiect cu genericul „Prevenirea violenței sexuale în familie” la apelul de propuneri al Ambasadei SUA la Chișinău.

În colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) Misiunea în Moldova și Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au fost organizate sesiuni de instruire cu genericul „Protecţie şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire”, fiind instruiți circa 350 angajați.

Pe parcursul lunei inie 2015 a fost organizată desfăşurarea instruirii a 80 ofiţeri de sector şi 24 ofiţeri de urmărire penală din cadrul IP Rîşcani, Ciocana, Centru, Botanica şi Buiucani ale DP mun. Chişinău.

La 14.09.2015 a fost organizată şedinţa de lucru cu reprezentanţii Organizaţiei Internaţionale UN WOMEN, fiind abordat subiectul privind elaborarea unui document strategic pe un termen mediu de planificare strategică în domeniul prevenirii violenţei împotriva femeilor.

În perioada 28.09.2015-29.09.2015, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, s-a desfăşurat cursul de instruire „Combaterea fenomenului discriminării”, în cadrul căruia vor fi studiate aspecte privind violenţa în bază de gen, fiind instruiți 10 angajați ai Poliției.

02.11.2015
În perioada august - noiembrie 2015 de către Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă au fost organizate 16 sesiuni de instruirii pe tematica prevenirii și eliminării discriminării și protecția juridică a drepturilor omului, la care au participat aproximativ 566 de polițiști.
06.11.2015
La propunerea Departamentului de Administrare Judecătorească, instituție subordonată Ministerului Justiției, Institutul Național al Justiției a inclus modulul privind instuirea pe acest subiect în Planul de instruiri pentru anii 2015, 2016.
08.12.2015
La 05 octombrie 2015,angajațiiMAI au participat laConferințadestinată prezentării Raportului privind „EvaluareaimplementăriiProgramuluiNaționalde Asigurare aEgalitățiide gen pe anii 2014-2015șia Planului Naţional de Acţiuni asociat acestui”, în cadrul OSCE. La 07 octombrie 2015,angajaţii MAI auparticipat la şedinţa ordinară a Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, care a avut loc în incinta MMPSF.

10.12.2015
Instruirea angajaţilor MAI se efectuează în baza Planului tematic, aprobat prin ordinul MAI cu privire la organizarea procesului de formare profesională continuă la locul de serviciu.
12.01.2016
• În anul 2015, INJ a organizat 19 activităţi în domeniul examinării cazurilor de violenţa în bază de gen, fiind instruite 429 persoane, inclusiv: 239 judecători, 41 avocaţi, 137 procurori, 12 persoane alte categorii. 5 Seminare: Egalitatea de gen şi implementarea Legii nr.121 cu privire la asigurarea egalităţii (5-6, 7-8 mai, 5-6, 9-10, 11-12 noiembrie ) Persoane instruite 86: 85 judecători, 1 persoană altă categorie Organizatori: INJ, USAID ROLISP 2 Seminare: Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul nediscriminării (18 februarie, 30 aprilie) Persoane instruite 45: 14 judecători, 23 procurori, 8 persoane alte categorii Organizatori: INJ, OHCHR 1 Seminar: Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul nediscriminării. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ( 23 iunie) Persoane instruite 24: 13 judecători, 11 procurori Organizatori: INJ, CoE 1 Seminar: Interzicerea discriminării rasiale: domeniul de drept internaţional şi aplicarea la nivel naţional (30 martie) Persoane instruite 22: 10 judecători, 11 procurori, 1 persoană altă categorie Organizatori: INJ, OHCHR 1 Seminar: Nediscriminarea persoanelor cu dizabilităţi: Convenţia cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD) şi cadrul naţional (3 iunie) Persoane instruite 19: 10 judecători, 8 procurori, 1 persoană altă categorie Organizatori: INJ, OHCHR 1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie în domeniul violenţei domestice. Standarde ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (29 mai) Persoane instruite 23: 8 judecători, 14 procurori, 1 persoană altă categorie Organizatori: INJ, CoE 1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie în domeniul violenţei domestice şi aplicarea art.6 CtEDO în materie penală şi civilă. Standarde ale Curţii Europene a Drepturilor Omului (18-19 iunie) Persoane instruite 34: 21 judecători, 13 procurori Organizatori: INJ, CoE 1 Seminar: Combaterea violenţei în familie. Aplicarea ordonanţei de protecţie. Avantaje şi provocări (11 decembrie) Persoane instruite 27: 8 judecători, 7 procurori, 12 avocati Organizatori: INJ, NORLAM 6 Seminare: Implementarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (1-2 octombrie, 7-8 octombrie, 20-21 octombrie, 29-30 octombrie, 17-18 noiembrie, 26-27 noiembrie) Participanţi 149: 70 judecători, 50 procurori, 29 avocaţi Organizatori: INJ, CDF, OSCE, Ambasada SUA
19.02.2016
La propunerea Departamentului de Administrare Judecătorească (instituție subordonată Ministerului Justiției), Institutul Național al Justiției a inclus în Planul de instruiri pentru anii 2015 – 2016 a modulului privind instuirea privind prevederile legale internaționale și naționale referitoare la violența bazată pe gen.
31.05.2016
Acțiuni 2016 Au fost organizate 8 cursuri de instruire cu tematici: ,,Specializarea în domeniul activităţii juridice”, „Specializarea în domeniul instruirii paramedicale”, „Specializarea în domeniul managementului operațional”, în cadrul cărora au fost instruite 220 persoane.
07.07.2016
La 10 iunie 2016 a fost organizat și desfășurat un atelier de instruire a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Hîncești, în temeiul Acordului de colaborare încheiat între Inspectoratul General al Poliției al MAI și Asociația obștească ,,Promo-LEX”, în scopul sporirii abilității organului de constatare și urmărire penală al Poliției în identificarea, soluționarea și investigarea cazurilor de violență în familie, mecanismele naționale de intervenție și protecție a victimelor violenței în familie, referirea cazurilor către alte autorități competente în domeniu și către alte servicii de asistență socială, psihologică, medicală și juridică consolidării capacităților Poliției în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, fiind instruiți 26 ofițeri de sector și ofițeri de urmărire penală.
15.07.2016
În anul 2016, Sem I, INJ a organizat 7 activităţi în domeniul examinării cazurilor de violenţa în bază de gen, fiind instruite 198 persoane, inclusiv:79 judecători, 10 avocaţi, 50 procurori, 45 asistenţi judiciari, 14 grefieri 4 Seminare: Implementarea legislației Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea violenței în familie (18-19 februarie, 25-26 februarie, 3-4 martie, 10-11 martie) Persoane instruite 107: 47 judecători, 50 procurori, 10 avocaţi Organizatori: INJ, CDF, OSCE, 1 Seminar: Jurisprudenţa naţională şi CtEDO în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, rasismului şi intoleranţei Codul de etică a judecătorului în plan naţional şi internaţional (15-16 martie) Persoane instruite 32: 32 judecători Organizatori: INJ, NORLAM 2 Seminare: Lupta împotriva discriminării - reglementările prin prisma Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturile Omului şi a legislaţiei naţionale (12,13 mai) Persoane instruite 59: 45 asistenţi judiciari, 14 grefieri Organizatori: INJ, CoE
10.10.2016
În perioada trimestrului III al anului 2016, INJ a organizat 2 activităţi în domeniul examinării cazurilor de violenţa în bază de gen, fiind instruite 50 de persoane, dintre care: 10 judecători, 31 procurori, 4 avocaţi şi 5 persoane aparţinînd altor categorii. 1 Seminar: Implementarea legislaţiei RM cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, particularităţile examinării cazurilor de abuz asupra copiilor (22-23 septembrie) Persoane instruite 26: 6 judecători, 16 procurori, 4 avocaţi Organizatori: INJ, CDF, OSCE 1 Seminar: Drepturile femeilor şi accesul lor la justiţie. Accederea în profesia juridică (26-27 septembrie) Persoane instruite 24: 4 judecători, 15procurori, 5 alte categorii de participanţi Organizatori: INJ, CoE
09.01.2017
În trimestrul IV al anului 2016, INJ a organizat 12 activităţi de formare continuă în domeniul examinării cazurilor de violenţa în bază de gen, fiind instruite 366 de persoane, dintre care: 71 judecători, 88 procurori, 86 asistenţi judiciari, 33 grefieri, 10 avocaţi şi 78 persoane alte categorii (experţi internaţionali, judecători, procurori, reprezentanţi ai Şcolilor de magistratură smilare INJ, etc.) 2 Seminare: Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul nediscriminării (10, 13 octombrie). Persoane instruite 61: 1 judecător, 37 asistenţi judiciari, 20 grefieri, 2 formatori, 1 persoană altă categorie. Organizatori: INJ, OHCHR. 3 Seminare:Implementarea legislației RM cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, particularitățile examinării cazurilor de abuz asupra copiilor (20-21 octombrie, 10-11 noiembrie, 1-2 decembrie) Persoane instruite 89: 43 judecători, 32 procurori, 8 avocaţi, 6 alte categorii. Organizatori: INJ, CDF, Ambasada SUA, OSCE 1 Conferinţă regională: Consolidarea capacităţii sistemelor judiciare de a asigura accesul femeilor la justiţie (24-25 octombrie). Participanţi: circa 71 persoane (experti internaţionali, experţi naţionali, beneficairi ai proiectului, judecători, procurori, reprezentanţi INJ) Organizatori: INJ, CoE. 1 Seminar: Implementarea practică a standardelor internaționale de obiectivitate pentru procurori în cauzele privind grupurile vulnerabile. Principiul proporționalității la faza urmăririi penale. Principii de evaluare a probelor în cauzele cu implicarea copiilor victime. (26 octombrie). Persoane instruite: 22 procurori. Organizatori: INJ, NORLAM. 2 Seminare: Discriminarea pe criteriu de gen prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a legislaţiei naţionale. (27, 28 octombrie). Persoane instruite 43: 17 judecători, 26 procurori. Organizatori: INJ, CoE. 1 Seminar: Protecţia şi promovarea drepturilor omului şi egalităţii în Republica Moldova (31 octombrie-1 noiembrie). Persoane instruite : 14 asistenţi judiciari. Organizatori: INJ, PNUD. 1 Seminar:Aplicarea Convenţiei internaţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ( 7 noiembrie). Persoane instruite 18: 10 judecători, 8 procurori. Organizatori: INJ, OHCHR. 1 Seminar: Practica aplicării legislaţiei la judecarea cazurilor de violenţă în familie. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile violenţei în familie (17 noiembrie). Persoane instruite 48: 35 asistenţi judiciari, 13 grefieri. Organizatori: INJ.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic13.1. Elaborarea şi adoptarea Strategiei de integrare a Minorităţilor Naţionale pentru Republic Moldova
05.05.2015
MMPSF în parteneriat cu Banca Mondială

Implementează proiectul ”Extinderea funcțională al sistemului informațional automatizat ”Asistență socială”. In cadrul acestui proiect se va elabora modulul ce ține de violența în familie și trafic de ființe umane. În acest scop la data de 9 septembrie a fost organizată o ședință cu toți actorii guvernamentali și nonguvernamentali în vederea discutării setului de date ce urmează a fi inclus în modulele menționate supra în domeniul de asistență socială si platforma intersectorială de schimb de date.

Pentru a intra in pilotare cu modulul “Servicii Sociale”, am participat la scolarizare pentru modulul “Servicii Sociale”, organizat de echipa de la BASS Systems.

06.07.2015
Sistemul Informațional Automatizat „Asistenţă Socială” (SIAAS) versiunea actualizată va intra în exploatare începînd cu data de 01.08.2015. Însă, începînd cu data de 01.07.2015 toți utilizatorii sistemului vor utiliza SIAAS în regim de pilotare. Șefii structurilor teritoriale de asistență socială pînă la data de 7 iulie curent vor asigura accesul la sistem personalului implicat în lucrul cu SIAAS​
20.01.2016
La baza organizării procesului de elaborare a Strategiei a stat documentul ,,Recomandări privitor la procesul de elaborare a unei Strategii de Integrare în Republica Moldova” întocmit de către expertul naţional al Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale. Proiectul a însumat o serie de cercetări bazate pe interviuri de profunzime cu reprezentanţi din circa 40 de organizaţii şi instituţii, analiza cadrului normativ şi legislativ, şi analiza practicii internaţionale. Procesul de elaborare a Strategiei s-a caracterizat prin consultări ample şi implicarea nemijlocită a reprezentanţilor organizaţiilor minorităților naţionale, organizaţiilor neguvernamentale din domeniul media, cercetării, participării civice, educației, protecției drepturilor omului; instituții ale administrației publice centrale; reprezentanți ai administrației publice locale, în special în localităţile populate de persoane aparţînînd minorităților naționale; instituții publice din domeniul cercetării. Actualmente, proiectul Strategiei se află la etapa de expertizare finală de către MAEIE şi organismele internaţionale cointeresate: Misiunea OSCE şi Oficiul Consiliului Europei. Totodată, BRI a iniţiat procesul de elaborare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de integrare a minorităţilor naţionale pentru Republica Moldova (2016-2017).
29.01.2016
Cu scopul perfecţionării cadrului legal pentru protecţia drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi integrarea lor în toate sferele vieţii publice prin respectarea normelor internaţionale, în anul 2015, BRI a continuat eforturile în vederea elaborării şi adoptării proiectului Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova (2016-2020). Strategia va deveni unul dintre principalele documente de politici în domeniul relațiilor interetnice, care va determina mecanismele naționale în sfera integrării minorităților naționale şi armonizării relațiilor interetnice în societate prin consolidarea apartenenţei minorităţilor naţionale la statul Republica Moldova şi oferirea şanselor egale de a participa activ la viaţa publică. La baza organizării procesului de elaborare a Strategiei a stat documentul ,,Recomandări privitor la procesul de elaborare a unei Strategii de Integrare în Republica Moldova” întocmit de către expertul naţional al Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale. Proiectul a însumat o serie de cercetări bazate pe interviuri de profunzime cu reprezentanţi din circa 40 de organizaţii şi instituţii, analiza cadrului normativ şi legislativ, şi analiza practicii internaţionale. Procesul de elaborare a Strategiei s-a caracterizat prin consultări ample şi implicarea nemijlocită a reprezentanţilor organizaţiilor minorităților naţionale, organizaţiilor neguvernamentale din domeniul media, cercetării, participării civice, educației, protecției drepturilor omului; instituţii ale administraţiei publice centrale; reprezentanţi ai administraţiei publice locale, în special în localităţile populate de persoane aparţînînd minorităţilor naţionale; instituţii publice din domeniul cercetării. Consultările publice pe marginea proiectului Strategiei elaborat au fost demarate în iunie 2015. Actualmente, proiectul Strategiei se află la etapa de expertizare finală de către MAEIE şi organismele internaţionale cointeresate: Misiunea OSCE şi Oficiul Consiliului Europei. Totodată, BRI a iniţiat procesul de elaborare a proiectului Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova (2016-2020).
Cancelaria de Stat
01.01.201430.06.2015
Articolul 3. Scopurile dialogului politic14. Implementarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 2011
06.07.2015
În februarie a avut loc reuniunea Grupului de lucru interministerialpentru implementarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015.

În cadrul Săptămânii incluziunii romilor din Moldova a fost organizată masa rotundă cu genericul:”Succese şi provocări în implementarea politicilor pentru romi”. La eveniment au participat reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale, corpului diplomatic şi organizaţiilor internaţionale, precum şi mediatorii comunitari şi liderii organizaţiilor rome din Republica Moldova.În mai, reprezentaţii autorităţilor publice, experţii internaţionali şi membrii organizaţiilor etnoculturale rome s-au întrunit în două şedinţe de planificare ce au vizat politicile/dificultăţile în vederea incluziunii romilor (problema remunerării mediatorilor comunitari elaborarea unui nou Plan de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2016-2020 etc.). Elaborarea noului Plan de Acţiuni este planificată pentru trimestrul IV al anului 2015.
20.01.2016
La baza organizării procesului de elaborare a Strategiei a stat documentul ,,Recomandări privitor la procesul de elaborare a unei Strategii de Integrare în Republica Moldova” întocmit de către expertul naţional al Înaltului Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale. Proiectul a însumat o serie de cercetări bazate pe interviuri de profunzime cu reprezentanţi din circa 40 de organizaţii şi instituţii, analiza cadrului normativ şi legislativ, şi analiza practicii internaţionale. Procesul de elaborare a Strategiei s-a caracterizat prin consultări ample şi implicarea nemijlocită a reprezentanţilor organizaţiilor minorităților naţionale, organizaţiilor neguvernamentale din domeniul media, cercetării, participării civice, educației, protecției drepturilor omului; instituții ale administrației publice centrale; reprezentanți ai administrației publice locale, în special în localităţile populate de persoane aparţînînd minorităților naționale; instituții publice din domeniul cercetării. Actualmente, proiectul Strategiei se află la etapa de expertizare finală de către MAEIE şi organismele internaţionale cointeresate: Misiunea OSCE şi Oficiul Consiliului Europei. Totodată, BRI a iniţiat procesul de elaborare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de integrare a minorităţilor naţionale pentru Republica Moldova (2016-2017).
28.01.2016
Pornind de la necesitatea unei intervenţii imediate în ceea ce priveşte incluziunea romilor, combaterea marginalizării şi prejudicăţilor confruntate de acest grup, autorităţile Republicii Moldova şi-au dovedit angajamentul de a îmbunătăţi situaţia acestui grup etnic şi în ultimii ani au înregistrat progrese privind sprijinirea integrării comunităţii romilor. Anul 2015 a fost ultimul an de implementare a Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 (HG nr. 494 din 08.07.2011), care a vizat domeniile cu probleme majore în calea integrării populaţiei rome, acţiuni și responsabilităţi pentru domeniul cultură, educație, piața muncii, sănătate și protecție socială.Important și inovativ pentru acest Plan a fost instituționalizarea mediatorilor comunitari pentru comunitatea romă care să servească drept intermediari între autorităţi şi comunităţile minoritare pentru a sprijini implementarea planului de acţiuni şi, în afară de aceasta, să contribuie la o mai bună integrare a populaţiei de etnie romă.Eforturile BRI pentru punerea în aplicare eficace a Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2011-2015 au inclus următoarele:organizarea şedinţelor Grupului de lucru interministerial responsabil de implementarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2011-2015;organizarea şi desfăşurarea în colaborare cu organizaţiile internaţionale a activităţilor tematice (reuniuni, mese rotunde, conferinţe) cu participarea administraţiei publice centrale şi locale, liderilor roma pentru conceptualizarea problemelor existente în domeniul incluziunii sociale a romilor şi eventualelor măsuri legislative şi practice pentru rezolvarea lor;organizarea campaniilor de conştientizare a opiniei publice faţă de valorile spirituale ale romilor, de combatere a discriminării faţă de romi şi de promovare a diversităţii culturale;susţinerea asociaţiilor obşteşti ale romilor din Republica Moldova, în condiţiile legislaţiei în vigoare;organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale consacrate Zilei Internaţionale a Romilor;realizarea programelor/proiectelor pentru incluziunea culturală şi socială, în special a femeilor rome, la nivel local.Fiind responsabil de evaluarea impactului programelor şi planurilor existente asupra persoanelor de etnie romă, pe parcursul anului 2015, cu scopul efectuării monitoringului asupra realizării Planului de acţiuni menţionat, BRI a organizat 4 şedinţe ale Grupului de lucru interministerial.În anul 2015, în Republica Moldova pentru prima dată s-a desfăşurat Săptămîna incluziunii romilor din Moldova (6-12 aprilie 2015). BRI, alături de parteneri internaţionali şi reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova au organizat un șir de evenimente evidenţiind provocările de discriminare a acestora, împărtăşind experienţa în domeniul educaţiei, ocrotirii sănătăţii, culturii etc.Cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor, marcată anual la data de 8 aprilie 2015, a fost organizată Masa rotundă cu genericul „Succese şi provocări în implementarea politicilor pentru populaţia de etnie romă din Republica Moldova”. La eveniment au participat liderii organizațiilor etnoculturale a romilor din Republica Moldova, mediatori comunitari romi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, corpului diplomatic şi organizaţii internaţionale acreditate în Republica Moldova. În cadrul mesei rotunde s-a discutat despre problema incluziunii sociale a romilor, realizarea și monitorizarea implementării politicilor existente în domeniu, rolul instituţiilor statului şi importanţa colaborării cu partenerii de dezvoltare în acest proces.În contextul finalizării în anul 2015 a procesului de implementare a Planului de acţiuni menţionat, BRI a demarat lucrările de evaluare a acestui plan de acţiuni și identificarea acţiunilor de bază pentru un nou Plan de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020.Astfel, în perioada 2-10 decembrie 2015, BRI a desfăşurat trei mese rotunde (Soroca, Chişinău şi Cahul), care au servit drept platformă de discuţii asupra factorilor de sprijin și obstacolelor în implementarea planului de acțiuni; aspectelor activităţii autorităţilor de stat ale Republicii Moldova în vederea implicării statului în soluţionarea problemelor specifice ale romilor. Organizînd aceste evenimente, BRI a urmărit scopul de a construi o imagine complexă a problematicii legate de etnia romă, a identifica soluţii comune şi a propune termeni raţionali de implementare a acestor soluţii. La evenimente au participat persoanele de etnie romă din Republica Moldova, reprezentanții autorităţilor publice centrale şi locale, liderii organizațiilor active în domeniul susținerii populației de etnie romă, a organizațiilor naționale și internaționale active în domeniul drepturilor omului.Rezumatul discuţiilor purtate în cadrul acestor mese rotunde a fost făcut la Conferința Naţională ,,Prezentarea evaluării Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova perioada 2011-2015 şi a proiectului unui nou Plan de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020” , care a avut loc pe data de 23 decembrie 2015. Totodată, în cadrul conferinţei, experţii naţionali au prezentat raportul-studiu a situaţiei romilor din Republica Moldova, reieşind din evaluarea Planului sus-menţionat, precum şi proiectul unui nou Plan de acţiuni privind susţinerea romilor pentru anii 2016-2020.
16.01.2017
La data de 9 iunie 2016, prin HG nr.734 a fost aprobat un nou Plan de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, care reprezintă o continuitate a angajamentelor Guvernului RM în edificarea socială de incluziune a romilor înscrise în Planul de acţiuni precedent, suplinind cadrul normativ existent pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor. Planul de acţiuni este un document de politici care planifică modul de soluționare a problemelor comunităților de romi, precum şi vine să asigure implementarea unei politici la nivel naţional implicînd o abordare specifică romilor. Principalele obiective trasate în Planul de acţiuni prevăd: • crearea unui sistem educațional incluziv şi eficient bazat pe principiile echității, nedescriminării şi respectului diversității, care va contribui la integrarea populației de etnie romă în societate; • sporirea semnificativă a încadrării persoanelor de etnie romă în cîmpul muncii şi creşterea bunăstării economice a acestora; • ameliorarea stării sănătății populației de etnie romă şi asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile medicale; • asigurarea condițiilor decente de locuit pentru persoanele de etnie romă şi sporirea calității vieții acestora; • îmbunătățirea participării romilor şi reducerea discriminării. Planul de acţiuni include un şir de măsuri specifice şi responsabilități în domenii precum: educație, sănătate, muncă şi protecție socială, locuințe şi dezvoltarea comunitară, participare în procese decizionale şi combaterea discriminării. Important pentru acest Plan este asigurarea continuităţii întroducerii şi promovării la scară naţională a serviciului mediatorilor comunitari pentru facilitarea accesului romilor la serviciile publice, facilitarea procesului de comunicare dintre autorităţile publice şi comunitatea romilor, precum şi depăşirea atitudinilor discriminatorii faţă de romi. Un element esenţial al noului Plan îl constituie realizarea dreptului comunităţilor de romi de a participa în viaţa publică, la luarea deciziilor şi soluţionarea problemelor care îi afectează la diferite niveluri, luînd în considerare necesitatea de reprezentare a minorităţii rome. Totodată, sînt prevăzute acţiuni noi care vin să asigure securitatea socială pe piaţa muncii. Finanţarea activităţilor Planului se va efectua în limita alocaţiilor bugetare de stat. De asemenea, vor fi atrase fonduri europene, proiecte şi programe de asistenţă tehnică, granturi, proiecte privind dezvoltarea parteneriatelor public-private, sponsorizări şi alte surse acceptate în condiţiile legii. Pentru a asigura punerea în aplicare proporţională a sarcinilor definite în Plan se presupune elaborarea planurilor de acţiuni anuale la nivel local, întru promovarea realizării concrete a acestor sarcini, precum şi alocarea resurselor financiare în capitolele bugetare.
Cancelaria de Stat
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201431.12.2015
Articolul 3. Scopurile dialogului politic15. Organizarea acţiunilor de promovare (reuniuni, mese rotunde, conferinţe, concursuri, campanii de informare, spoturi sociale) a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
22.05.2015
În anul 2015 angajații Oficiului Avocatului Poporului (CpDOM) au desfășurat

12 activități de instruire a reprezentanților autorităților publice, organelor de drept, liceeni etc. în domeniul drepturilor omului:

5 instruiri – asigurarea egalității și nediscriminarea

5 instruiri – dreptul la vot

2 instruiri –prevenirea și combaterea torturii și relelor tratamente3 reuniuni de lucru la tematica:

30 ianuarie – ”nonviolența copiilor în instituțile de învățămînt”

30 aprilie - asigurarea condiţiilor adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale” 5 mai – asigurarea respectării drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități

06.07.2015
Pe 28 ianuarie a avut loc evenimentul în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţilor de dialog şi cooperare interetnică”. În cadrul acestuia au fost prezentate realizările de ansamblu, obţinute în comunităţile implicate în implementarea proiectului, precum şi viziunea APL asupra problemelor cu care se confruntă reprezentanţii minorităţilor naţionale în Republica Moldova.Proiectul s-a axat pe facilitarea procesului de dialog interetnicdemocratic şi cooperarea între diferite minorităţi etnice şi populaţia majoritară şi pe consolidarea capacităţilor de participare în comunităţi rurale promovînd în acelaşi timp cooperarea interculturală şi armonia inter-etnică.

Pe 5 mai s-a desfăşurat Forumul Național al Femeilor din Grupurile Etnice - „Egale prin diferenţă, ne implicăm în politică”. În cadrul evenimentului a fost prezentată situația generală şi implicarea politică a femeilor din grupurile etnice. Ca urmare a discuţiilor femeile participante au propus să fie creată a platformă comună, prin intermediul căreia femeile din grupurile etnice să poată avea o voce în cadrul dezbaterilor, audierilor publice și altor evenimente de interes major.

e:RO;mso-fareast-language:RU; mso-bidi-language:AR-SA'>Acţiuni este planificată pentru trimestrul IV al anului 2015.
06.07.2015
În perioada 28-29 mai a fost organizat seminarul „Normele anti-discriminare ale UE, derularea şi implementarea legislaţiei naţionale privind combaterea discriminării” în cadrul Programului de Parteneriat Estic „Minorităţi naţionale şi probleme etno-politice. Belarus-Moldova-Ucraina”. Scopul acestui seminar a fost reliefarea atît a modurilor de aplicare a normelor europene cu privire la combaterea inegalităţii, cît şi modul în care acestea pot fi folosite pentru a promova egalitatea bazată pe etnie.

La 17 iunie 2015 a fost desfăşurat seminarul la tema„Asigurarea dezvoltării procesului de integrare şi consolidarea societăţii civile prin perfecţionarea competenţelor comunicării interculturale”. În cadrul acestui seminar au fostdiscutate mai multesubiecte, printre care: principiul diversitățiiși legalitatea acestuia în societate, managementul diversităţii, comunicarea interculturală, etc. La eveniment au participat experţi în domeniu din Republica Letonia, care au împărtăşit experienţa statului în perfecţionarea competenţelor comunicării interculturale, reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, ai organizaţiilor etnoculturale, ONG-urilor ş.a.
25.11.2015
9 - 10 iulie - Conferința internațională științifico-practică ”5 ani de la ratificarea Republicii Moldova a Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. 09 octombrie, Comrat - masa rotundă ”Problemele respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la acces la infrastructura socială și informare”.

Pe parcursul lunii octombrie – 4 seminare cu tematica egalității de gen în localitățile rurale.

11.01.2016
25 noiembrie -10 decembrie 2015 - Campania de combatere a violenței în familie 09 decembrie 2015 - Conferinţa naţională „Implementarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în Republica Moldova: de la deziderat la realitate” În anul 2015 - 3 Conferinţe de presă 7 mai - Avocatul Poporului şi-a expus priorităţile mandatului de ombudsman. 01 iunie - „Respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova”; 15 septembrie - „ Opinia Oficiului Avocatului Poporului privind situaţia de la Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) de la Orhei”.
28.01.2016
În Republica Moldova se organizează anual, de către diferiţi actori, un număr larg de acţiuni de promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi principiilor nediscriminatorii (reuniuni, mese rotunde, conferinţe, concursuri, campanii de informare, spoturi sociale etc.).BRI, la rîndul său, atît organizează, cît şi acordă susţinere pentru desfăşurarea activităţilor de acest gen cu scopul conştientizării publice pe marginea drepturilor minorităţilor naţionale şi standardelor internaţionale în acest domeniu, orientîndu-se spre liderii asociaţiilor minorităţilor naţionale acreditate pe lîngă BRI. În perioada de raportare, BRI a organizat peste 15 evenimente axate pe această tematică pentru diferite grupuri ţintă (instituţii de stat şi ONG-uri).
10.07.2016
· Au fost organizate:

-26 de acțiuni de informare și instruire (520 participanți);

- 2 Conferinței naționale (180 participanți);

- 3 mese rotunde (80 participanți);

- 1 club de presă și 1 conferință de presă (30 jurnaliști);

- editate 2 broșuri​
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic16. Organizarea unor acţiuni de promovare a toleranţei şi a diversităţii culturale
28.01.2016
Activitatea în comun a Biroului Relaţii Interetnice şi asociaţiilor etnoculturale ale minorităţilor naţionale este îndreptată la realizarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor aparţinînd minorităţilor naţionale, la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor culturale, lingvistice, religioase şi etnice, ceea ce contribuie la promovarea toleranţei şi diversităţii culturale. Această activitate rezultă, printre altele, în organizarea şi desfăşurarea anuală în Republica Moldova a numeroaselor manifestări etnoculturale (festivaluri, zilele limbii materne, zilele culturii etc.). Pe parcursul anului 2015, pentru asociaţiile etnoculturale, dar şi în parteneriat cu acestea, BRI a organizat circa 500 acţiuni, inclusiv: expoziţii de artă plastică şi artizanat, lansări de carte, serate de omagiere şi comemorare, festivaluri, manifestări de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale, conferinţe, mese rotunde, seminare, concerte, spectacole, concursuri, sărbători naţionale etc., susținînd financiar desfăşurarea acestor acţivităţi, la necesitate.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic18. Modificarea legislaţiei pentru a elimina barierele identificate de Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
02.07.2015
Ca urmare a barierelor identificate în activitatea Consililui pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității prin Ordinul președintelui nr. 57-b din 20 octombie 2014 a fost creat grupul de lucru pentru înaintarea propunerilor de modificare și completare a Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității și Legii nr. 298 cu privire la activitatea Consililui pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, care este în proces de definitivare a proiectului de modificare și completare a legislației din domeniul prevenirii și combaterii discriminării. Referitor la resursele necesare în vederea implementării adecvate a acțiunii respective, menționăm despre necesitatea resurselor financiare pentru traducerea în limba engleză a actelor armonizate la aquis-ul comunitar.

06.01.2016
Grupul de lucru creat în cadrul Consiliului a elaborat proiectul de modificare, dar acesta urmează a fi definitivat luînd în considerație recomandărilor făcute ca urmare a Studiului privind nivelul de compatibilitate a legislației naționale la standardele internaționale, care este elaborat în cadrul proiectului ”Susținerea instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului conform recomandărilor Comitetelor Convenționale ONU și Revizuirii Periodice Universale” și a Analizei privind conformitatea Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității standardelor CoE, elaborată în cadrul ”Proiectului privind susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în RM”. Analizele menționate mai sus vor fi definitivate în februarie 2016.
19.07.2016
În perioada raportată Consiliul a beneficiat în cadrul Proiectului privind susţinerea eforturilor naţionale în prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova, finanţat de Consiliul Europei de analiza Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității. În cadrul aceluiaşi proiect Consiliul este beneficiarul şi a analizei Legii nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. După finalizarea acestui studiu, avînd o analiză amplă a actelor legislative din domeniul nediscriminării, Consiliul va definitiva proiectul de modificare și completare a actelor legislative în vederea eliminării barierelor identificate.
10.01.2017
Pe parcursul anului 2016 Consiliul a beneficiat de analiza legislaţiei în domeniu, şi anume a Legii 121 din 25.05. 2012 privind asigurarea egalităţii și a Legii nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, în cadrul Proiectului privind susţinerea eforturilor naţionale în prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova, finanţat de Consiliul Europei. Aceste analize vor servi drept piloni de reper în activitatea de modificare a legislației și eliminarea barierelor identificate în activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.06.2015
Articolul 3. Scopurile dialogului politic19. Consolidarea capacităţii autorităţilor publice, organelor de drept, sectorului privat şi ale societăţii civile în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării
22.05.2015
Oficiul Avocatului Poporului în comun cu Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii au realizat 5 acitivități de instruire a reprezentanților autorităților publice, organelor de drept și sindicatelor. 11 februarie 2015 – Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, beneficiari circa 30 persoane

15 aprilie 2015 – Departamentul Instituțiilor Penitenciare, beneficiari circa 40 persoane

23 aprilie 2013 – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, beneficiari 8 persoane

28 aprilie 2015 - Ministerul Afacerilor Interne, beneficiari 16 persoane

6 mai 2015 – Ministerul Sănătății, beneficiari circa 20 persoane

29.06.2015
​Complementar informației indicate mai sus, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în comun cu Oficiul Avocatului Poporului au desfășurat următoarele activități de instruire:03 iunie 2015 - Penitenciarul nr. 4, participanți 43 persoane11 iunie 2015 - Penitenciarul nr. 3, 44 participanți17 iunie 2015- Inspectoratul de Stat al Muncii, 34 participanți28 aprilie 2015 – Ministerul Afacerilor Interne, 20 participanțiTotodată, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității ține să menționeze că în scopul consolidării capacității autorităților publice a desfășurat activități de instruire în domeniul prevenirii și combaterii discriminării la 31 ianuarie 2015 pentru angajații Penitenciarului nr. 13 (33 participanți), la 18 februarie 2015 pentru coordonatorii acțiunilor de prevenire a violenței din cadrul Direcțiilor raionale/municipale de învățămînt (30 participanți), la 15 aprilie 2015 pentru angajații Ministerului Educației.Membrii Consiliului în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă au realizat activități de instruire pentru personalul autorităților publice locale din 20 raioane ale Republicii Moldova (Strășeni, Orhei, Hîncești, Dubăsari, Criuleni, Cantemir, Taraclia, Leova, Nisporeni, Ungheni, Comrat, Vulcănești, Edineț, Cahul, Ocnița, Briceni, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Soroca).

25.11.2015
Oficiul Avocatului Poporului a elaborat și editat pliantul ”Mecanisme de protecție împotriva discriminării”, care se repartizeaza inclusiv reprezentantilor autoritatilot publice.

06.01.2016
• Consiliul în colaborare cu Coaliţia Nediscriminare a organizat în perioada septembrie - noiembrie 2015 activități de instruire pentru 334 specialiști ai Direcţiilor raionale de asistenţă socială şi protecţia familiei din 20 raioane ale Republicii Moldova. • Consiliul în parteneriat cu Asociaţia pentru Politică Externă au desfășurat în perioada august - decembrie 2015 activități de instruire în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării pentru reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor sale teritoriale din 14 raioane ale ţării (Briceni, Edineţ, Comrat, Vulcăneşti, Bălţi, Drochia, Taraclia, Făleşti, Leova, Hînceşti, Orhei, Ungheni, Cahul, Anenii-Noi) la care au participat 437 de angajaţi.
12.04.2016
Activități 2016 În perioada 1 iulie 2015 – 24 martie 2016, Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității au organizat 16 seminare de instruire în domeniul prevenirii și eliminării discriminării. În cadrul acestor seminare eu participat 504 de angajați din cadrul subdiviziunilor MAI. Scopul sesiunilor de instruire a fost de a asista forțele de ordine în pregătirea lor pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în domeniul prevenirii și eliminării discriminării, ajutându-i să se adapteze practicilor de lucru în domeniul nediscriminării, codurilor de etică, regulamentelor interne și a procedurilor de investigare a criminalității în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea egalității.
07.07.2016
Pe parcursul lunilor mai-iunie 2016 au fost organizate 38 de întruniri cu participarea a 79 de persoane de etnie romă în scopul prevenirii și combaterii fenomenului de discriminare.
19.07.2016
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii în colaborare cu Asociaţia pentru Politică Externă a desfășurat: • în perioada ianuarie 2016, 3 cursuri de instruire pentru procurori în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării în procuraturile Bălţi, Anenii Noi şi Orhei la care au participat 33 persoane; • în perioada ianuarie - mai 2016, activităţi de instruire în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării pentru autorităţile publice locale, asistenţi sociali, reprezentanţi ai societăţii civile şi mas -mediei din centrele raionale Călăraşi, Teleneşti, Sîngerei, Rezina, Ialoveni, Şoldăneşti, precum şi municipiile Bălţi şi Chişinău şi preturile sectoarelor Rîşcani, Botanica, Centru (în total 11 instruiri la care au participat 403 persoane). • în perioada februarie - mai 2016, activități de instruire pentru personalul din domeniul învăţămîntului din 10 raioane ale Republicii Moldova (Roşcani, Glodeni, Floreşti, Şoldăneşti, Sîngerei, Rezina, Ialoveni, Leova, Teleneşti, Călăraşi) şi municipiul Bălţi, la care au participat 420 persoane. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii în parteneriat cu Centrul de Strategii şi Politici de Sănătate a desfășurat în perioada februarie - iunie 2016, 8 activități de instruire cu tematica "Consolidarea capacităţilor Centrelor de Tineret Prietenos în vederea prevenirii discriminării şi promovării drepturilor omului/pacientului" la care au participat 250 persoane
09.11.2016
Pe parcursul lunii octombrie, 6 angajați ai MAI au participat la 2 cursuri de instruire în domeniul combaterii discriminării
10.01.2017
Pe parcursul anului 2016 Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii: - a desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia pentru Politică Externă în - 10 cursuri de instruire pentru procurori în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării, în procuraturile Bălţi, Anenii Noi şi Orhei, pentru reprezentanții poliției din Ialoveni, Ștefan Vodă, IP Buiucani, IP Botanica, IP Ciocana, precum și la Academia de Poliție și funcționarii MAI (260 persoane). - în colaborare cu Asociaţia pentru Politică Externă a desfășurat în perioada ianuarie - mai 2016 activităţi de instruire în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării pentru autorităţile publice locale, asistenţi sociali, reprezentanţi ai societăţii civile şi mas - mediei din centrele raionale Călăraşi, Teleneşti, Sîngerei, Rezina, Ialoveni, Şoldăneşti, precum şi municipiile Bălţi şi Chişinău, şi preturile sectoarelor Rîşcani, Botanica, Centru (11 instruiri- 403 participanți). - în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă au realizat activități de instruire pentru personalul din domeniul învăţămîntului din 14 raioane ale Republicii Moldova (Roşcani, Glodeni, Floreşti, Şoldăneşti, Sîngerei, Rezina, Ialoveni, Leova, Teleneşti, Călăraşi, Fălești, Cantemir, Basarabeasca, Comrat, Nisporeni) şi municipiile Chișinău și Bălţi (21 instruiri- 802 persoane). - în parteneriat cu ONG Centrul de Strategii şi Politici de Sănătate au desfășurat în perioada februarie - iunie 2016, 8 activități de instruire cu tematica "Consolidarea capacităţilor Centrelor de Tineret Prietenos în vederea prevenirii discriminării şi promovării drepturilor omului/pacientului" (250 participanți). - în parteneriat cu PNUD Moldova au fost organizate și desfășurate 9 activități de instruire a diferitor categorii de beneficieri (și anume reprezentanți ai ONG-urilor regionale, ai mass-mediei locale, ai Direcției instituții penitenciare, ai autorităților publice locale, ai centrelor de sănătate, ai instituțiilor de învățămînt preuniversitar) (110 participanți). - în colaborare cu Institutul de Politici Publice din Moldova au fost organizate 6 instruiri sub egida ”Caravanei nediscriminării” (Cimișlia, Leova, Ungheni, Glodeni, Briceni, Nisporeni) (320 participanți). - în colaborare cu Asociația ”HelpAge” au fost organizate 12 instruiri (în localitățile raioanelor Cimișlia, Hîncești, Șoldănești, Rezina, Basarabeasca și Comrat) (103 participanți). În afara colaborărilor cu alte instituții membrii Consiliului și funcționarii acestora au desfășurat și instruiri cu diferite tematici pentru diferite grupuri de persoane (copii, studenți, comunitatea romă, mediatori comunitari, judecători, procurori, funcționari din autoritățile publice centrale) (7 instruiri- 199 persoane). În anul 2016 CPEDAE a desfășurat 93 instruiri la care ai participat 2447 persoane
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic20. Organizarea celui de-al IV-lea ciclu de monitorizare a implementării Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în Republica Moldova de către Consiliul Europei (prezentarea celui de-al IV-lea Raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei-cadru)
07.07.2015
Raportul a fost prezentat pe 10 iunie 2015.
28.01.2016
Republica Moldova a trecut trei cicluri de monitorizare a implementării Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în Republica Moldova de către Consiliul Europei (în perioada anilor 2000 - 2003, 2004 - 2005, 2009 - 2010). Al IV-lea Raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale a fost elaborat de către BRI şi prezentat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind Convenţia-cadru pe data de 10 iunie 2015, fapt ce a marcat demararea ciclului IV de monitorizare a implementării documentului în cauză. Raportul conţine informaţia privind acţiunile practice întreprinse, la nivel central şi local, în procesul implementării Convenţiei-cadru, nivelul soluţionării problemelor primordiale, realizarea prevederilor articolelor din Convenţie conform recomandărilor CoE. Raportul urmează să fie examinat de Comitetul Consultativ, care va elabora şi adopta Opinia a IV-a asupra Republicii Moldova.
16.01.2017
În vedera continuării dialogului cu Consiliul Europei privind aplicarea Convenţiei-cadru în condiţiile Republicii Moldova, în perioada 15-18 martie 2016, BRI în parteneriat cu MAEIE a organizat cea de-a IV-a vizită de monitorizare privind implementarea Convenţiei-cadru în Republica Moldova a unui grup de experţi al Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind Convenţia-cadru. Vizita a avut drept obiectiv colectarea informaţiilor suplimentare privind implementarea prevederilor Convenţiei-cadru, evaluarea măsurilor luate pentru a da curs recomandărilor CoE formulate la monitorizarea anterioară, precum și o analiză a situaţiei actuale și a celor mai recente evoluţii legate de minorităţile naţionale din Republica Moldova. Programul vizitei a prevăzut: • întîlniri separate cu organizaţiile etnoculturale ale minorităţilor naţionale, mass-media şi experţi independenţi, membrii Consiliului Coordonator al organizaţiilor etnoculturale acreditate pe lîngă Biroul Relaţii Interetnice, reprezentanţii Avocatului Poporului, Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii, Consiliului Coordonator al Audiovizualului; • deplasări în r-nul Taraclia, Comrat şi municipiul Bălţi; • o serie de întrevederi cu autorităţile administraţiei publice centrale. Subiectele discutate în cadrul întrunirilor au corespuns domeniilor de aplicare prevăzute de Convenţia-cadru: egalitate şi combaterea discriminării bazate pe apartenenţa la o minoritate naţională, susţinerea păstrării şi dezvoltării identităţii şi patrimoniului cultural al minorităţilor naţionale, relaţiile interetnice şi interculturale, accesul la mass-media, dreptul la liberartatea de expresie, politica lingvistică, educaţia interculturală, însuşirea limbilor minoritare şi studierea în limbile minoritare, predarea limbii de stat, participare în viaţa publică şi social-economică etc. În baza conţinutului Raportului IV şi altor surse scrise, precum şi informaţiei colectate în cadrul vizitei în Republica Moldova, Comitetul Consultativ a elaborat Opinia IV asupra Moldovei, adoptată la 25 mai 2016. Documentul a fost remis Guvernului Republicii Moldova în scopul elaborării comentariilor. În prezent, BRI elaborează Comentariile pe marginea Opiniei IV asupra Moldovei, care urmează să fie prezentate Comitetului Consultativ pînă la 31 ianuarie 2017.
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 3. Scopurile dialogului politic21. Asigurarea implementării recomandărilor celui de-al IV-lea ciclu de monitorizare a implementării Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în Republica Moldova de către Consiliul Europei
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic22. Modificarea cadrului normativ relativ la activitatea Agentului Guvernamental, în special în sensul introducerii unor reglementări specifice în privinţa executării hotărîrilor şi deciziilor CEDO
22.05.2015
REALIZAT. La 24 decembrie 2014, proiectul de lege a fost remis Guvernului spre examinare (scrisoarea MJ nr. 03/12201 din 24.12.2014). Link:http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230 (NR. 93) În temeiul art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, proiectul de act legislativ înregistrare în Parlament și neexaminat în decursul legislaturii în care a fost înregistrat, este declarat nul. Astfel, proiectul a fost restituit pentru reexaminare și a parcurs etapa repetată de coordonare cu autoritățile interesate (scrisoarea nr. 03/1798 din 03.03.2015). La data de 2 aprilie 2015, proiectul a fost remis repetat spre examinare Guvernului (scrisoarea nr. 03/3134), fiind aprobat în ședința Guvernului din 8 aprilie 2015. Link: http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras8.pdf (pct.2)
03.07.2015
Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței Parlamentului din 18.06.2015.
19.02.2016
În scopul asigurării respectării prevederilor CEDO și implementării Legii nr. 151, MJ a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului (conform jurisprudenței CtEDO și Recomandărilor Comitetului de Miniștri cu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor cauze la nivel naţional în urma hotărîrilor Curţii nr R(2000)2, cu privire la monitorizarea plăţii sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă R(2008)7, Ghidul Departamentului de Executare al Curții Europene privind elaborarea planurilor și rapoartelor de acțiuni pentru executarea hotărîrilor CEDO). Proiectul Regulamentului stabilește autoritățile implicate în executarea hotărîrii și competența acestora, reflectă procedura inițierii executării, etapele executării hotărîrilor/deciziilor Curții Europene, particularitățile măsurilor individuale și generale ce urmează a fi întreprinse întru executarea hotărîrii/deciziei Curții, termenele de executare, etapele elaborării și prezentării planurilor și rapoartelor de acțiuni, precum și structura acestora.

Scopul Regulamentului este stabilirea unei proceduri pentru executarea și implementarea uniforma a hotărîrilor și deciziilor CEDO și definirea clară a domeniului de realizare a competențelor entităților implicate în procesul de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții.
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.09.2014
Articolul 3. Scopurile dialogului politic23. Elaborarea proiectul de modificare a cadrului normativ privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului)
22.05.2015
REALIZAT. Luînd în considerare că în cadrul ședinței Guvernului din 16 iulie 2014, proiectul de lege a fost aprobat, dar nu și examinat în decursul legislaturii în care a fost înregistrat, în temeiul art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, proiectul a fost restituit pentru reexaminare. Astfel, la 4 martie 2015 acesta a fost remis repetat spre coordonare autorităților de resort (scrisoarea nr. 03/1911). În data de 27 martie 2015, setul de acte a fost remis repetat spre examinare Guvernului (scrisoarea nr. 03/2913). În cadrul ședinței din 22 aprilie 2015, Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la mediere. Link: http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras10.pdf (pct.2)
03.07.2015
Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței Parlamentului din 18.06.2015. În data de 3 iulie curent, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la mediere în lectură finală.
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.12.2014
Articolul 3. Scopurile dialogului politic14.1. Elaborarea şi adoptarea Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020
29.01.2016
În contextul finalizării în anul 2015 a procesului de implementare a Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru perioada 2011-2015 Biroul Relaţii Interetnice a demarat lucrările de evaluare a acestui plan de acţiuni și identificarea acţiunilor de bază pentru un nou Plan de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020.Astfel, în perioada 2-10 decembrie 2015, BRI a desfăşurat trei mese rotunde (Soroca, Chişinău şi Cahul), care au servit drept platformă de discuţii asupra factorilor de sprijin și obstacolelor în implementarea planului de acțiuni; aspectelor activităţii autorităţilor de stat ale Republicii Moldova în vederea implicării statului în soluţionarea problemelor specifice ale romilor. Organizînd aceste evenimente, BRI a urmărit scopul de a construi o imagine complexă a problematicii legate de etnia romă, a identifica soluţii comune şi a propune termeni raţionali de implementare a acestor soluţii. La evenimente au participat persoanele de etnie romă din Republica Moldova, reprezentanții autorităţilor publice centrale şi locale, liderii organizațiilor active în domeniul susținerii populației de etnie romă, a organizațiilor naționale și internaționale active în domeniul drepturilor omului.Rezumatul discuţiilor purtate în cadrul acestor mese rotunde a fost făcut la Conferința Naţională ,,Prezentarea evaluării Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova perioada 2011-2015 şi a proiectului unui nou Plan de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020” , care a avut loc pe data de 23 decembrie 2015. Totodată, în cadrul conferinţei, experţii naţionali au prezentat raportul-studiu a situaţiei romilor din Republica Moldova, reieşind din evaluarea Planului sus-menţionat, precum şi proiectul unui nou Plan de acţiuni privind susţinerea romilor pentru anii 2016-2020.
06.01.2017
Introducem raportul aici .....
Cancelaria de Stat
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201530.06.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic13. Consolidarea sistemului de colectare a datelor dezagregate pentru cauzele de violenţă domestică
17.01.2017
1. Participare la ședințe organizate la Biroul Național de Statistică pentru consultarea Setului de indicatori pentru colectarea datelor statistice din sistemul de protecție socială în domeniul violenței în familie pe data de 6 iulie și 8 decembrie 2016; 2. Raportul statistic a fost consultat în cadrul ședinței Consiliului interministerial în prevenirea și combaterea violenței în familie din data de 27 decembrie 2016. Prin scrisoarea nr. 08/1971 din 26.12.2016 Raportul Statistic a fost transmis spre consultare Biroului Național de Statistică
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 3. Scopurile dialogului politic17. Elaborarea planurilor sectoriale în domeniul drepturilor omului în baza Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.90 din 12 mai 2011 şi a recomandărilor internaţionale, cu indicarea costurilor aferente, necesare pentru realizarea activităţilor planificate în concordanţă cu Cadrul de Cheltuieli Bugetare pe Termen Mediu
01.01.201431.12.2016
Articolul 4. Reforma internăPărțile cooperează în următoarele domenii: (a) dezvoltarea, consolidarea și creșterea stabilității și a eficacității instituțiilor democratice și a statului de drept; (b) asigurarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale; (c) realizarea de noi progrese în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și a legislației, astfel încît să se asigure independența sistemului judiciar, să se consolideze capacitatea administrativă a acestuia și să se garanteze imparțialitatea și eficacitatea organismelor de asigurare a respectării legii; (d) continuarea reformei administrației publice și crearea unui corp al funcționarilor publici responsabil, eficient, transparent și profesionist, precum și (e) asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, îndeosebi în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale privind combaterea corupției, precum și a asigurării unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaționale relevante, cum ar fi Convenția Orga1. Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei Republicii Moldova în partea ce ţine de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale
22.05.2015
Actualmente, se lucrează la elaborarea unui proiect de Lege de modificare a Constituției în acest sens. În vederea îmbunătățirii versiunii inițiale a proiectului de lege, Ministerul Justiției a solicitat prezentarea propunerilor de la instituțiile interesate și reprezentanții societății civile. După recepționarea propunerilor corespunzătoare, proiectul de lege va fi definitivat și remis spre avizare și consultare publică.
28.04.2016
Etapa elaborării proiectului în cauză a fost precedată de necesitatea realizării unui studiu în acest sens. La 21 ianuarie 2016, studiul în cauză a fost prezentat în adresa Ministerului Justiției (în variantă electronică) de către Curtea Constituțională. În baza prezentului studiu actualmente se elaborează versiunea inițială a proiectului de lege.
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.06.2016
Articolul 4. Reforma internă2. Adoptarea proiectului de lege cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
22.05.2015
REALIZAT. La data de 17 iulie 2014 a avut loc examinarea în prima lectură a proiectului de lege. Astfel, în cadrul ședinței plenare din 9 aprilie 2015, în două lecturi, a fost adoptată Legea nr. 36 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial 2015, nr. 93, art. 134). Link: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1850/language/en-US/Default.aspx
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.09.2014
Articolul 4. Reforma internă3. Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei Republicii Moldova în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia
22.05.2015
A fost studiată legislaţia în domeniu şi recomandările internaţionale, care au stat la baza versiunii iniţiale a proiectului. Întrucît art. 21 alin. (11) al Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative stipulează că consultarea publică a proiectului de act legislativ se sistează pe perioada electorală, cu excepţia proceselor de consultare iniţiate pînă la lansarea campaniei electorale, proiectul nu a fost remis spre consultare publică. Proiectul urmează a fi supus procedurii de consultare publică și remis spre avizare autorităților de resort în cei mai scurți termeni.
28.04.2016
La 15 februarie 2016, proiectul a fost remis pentru efectuarea expertizei anticorupție (scrisoarea nr. 03/1482). Avizul CNA în acest sens a fost recepționat la 10 martie 2016. În data de 31 martie 2016, proiectul a fost remis Guvernului spre aprobare (scrisoarea nr. 03/4539). Proiectul menționat a fost examinat și aprobat în ședința Guvernului din 6 aprilie 2016.
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.06.2016
Articolul 4. Reforma internă4. Elaborarea proiectului de modificare a actelor legislative necesare implementării modificărilor operate în Constituţia Republicii Moldova (prevăzute la punctul 1.3 de mai sus)
22.05.2015
Această acțiune reprezintă cadrul normativ conex pentru modificările din Constituția RM, prevăzute la acțiunea precedentă (cu nr.3) și va fi realizată după adoptarea proiectului prevăzut la acțiunea menționată. Propunem prelungirea termenului de realizare a acțiunii – 30 decembrie 2015.
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2017
Articolul 4. Reforma internă5. Revizuirea proiectului de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
22.05.2015
REALIZAT. Drept urmare a elaborării și promovării de către Ministerul Justiției a proiectului Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, aceasta a fost adoptată de Parlament prin Legea nr. 178 din 25 iulie 2014.
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.12.2014
Articolul 4. Reforma internă6. Revizuirea cadrului constituţional privind procedura de numire şi demitere a procurorului general şi stabilirea unor criterii clare, transparente şi obiective de selectare a candidaţilor pentru această funcţie
22.05.2015
În vederea implementării prevederilor Concepției de reformare a procuraturii, a fost elaborat proiectul unei noi legi cu privire la Procuratură. La data de 21 aprilie curent, MJ a desfășurat Conferința internațională cu tema ”Reforma Procuraturii în RM”, la care au participat reprezentanți ai autorităților naționale, societății civile, parteneri internaționali de dezvoltare/ organisme internaționale etc. Noul proiect de lege cu privire la Procuratură a fost pregătit de un grup de experți, fiind avizat de către Comisia de la Veneția. Actualmente, proiectul de lege se examinează de către Grupul de lucru parlamentar, creat în vederea modificării Constituției RM și urmează a fi expediat la Guvern în cel mai scurt timp.
03.07.2015
Prin Hotărîrea Guvernului nr.256 din 15 mai 2015 proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost aprobat și transmis Parlamentului spre examinare. Corespunzător, în cadrul ședinței Parlamentului din 29 mai 2015, proiectul a fost aprobat în prima lectură, iar pînă la sfîrșitul sesiunii curente a Parlamentului, urmează a fi examinat în lectura a doua.
28.04.2016
La 21 martie 2016 proiectul legii a fost remis spre avizare autorităților competente (scrisoarea nr. 03/4064). În urma definitivării proiectului potrivit avizelor recepționate, acesta a fost remis Guvernului pentru examinare și aprobare, în data de 31 martie 2016 (scrisoarea nr. 03/4566). Proiectul a fost aprobat la ședința Guvernului din 06 aprilie 2016.
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.06.2016
Articolul 4. Reforma internă7. Definitivarea modificărilor legislative cu privire la reforma Procuraturii
22.05.2015
În temeiul opiniei adoptate de Comisia de la Veneția (martie 2015) precum și avizele autorităților de resort, proiectul de lege a fost supus procedurii de definitivare. Proiectul de lege cu privire la Procuratură a fost aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr.256 din 15 mai 2015 și transmis Parlamentului spre examinare.
03.07.2015
În cadrul ședinței Parlamentului din 29 mai 2015 proiectul a fost aprobat în prima lectură, iar pînă la sfîrșitul sesiunii curente a Parlamentului, urmează a fi examinat în lectura a doua. Actualmente, Grupul de lucru interinstituțional finalizează elaborarea proiectului de lege privind modificarea cadrul normativ conex Legii cu privire la procuratură. Acesta urmează a fi remis pentru avizare instituțiilor de resort.
28.04.2016
La 24 decembrie 2015, proiectul de lege a fost expediat repetat către CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție (scrisoarea nr. 03/13203). La data de 3 februarie 2016 a fost recepționat raportul de expertiză anticorupție asupra proiectului de lege. Luînd în considerare recomandările CNA, proiectul a fost definitivat și remis Guvernului spre examinare și aprobare (scrisoarea nr. 03/4269 din 24 martie 2016).
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2016
Articolul 4. Reforma internă8. Avizarea acestor modificări de către instituţii internaţionale competente (Comisia de la Veneţia ODIHR)
22.05.2015
REALIZAT. Proiectul noii legi cu privire la Procuratură (elaborat de un grup de lucru constituit prin ordin comun al ministrului justiției și Procurorului General) a fost inițial supus unei expertize efectuate de experții OSCE/ODIHR. Ulterior, proiectul a fost transmis pentru examinare Comisiei de la Veneția (scrisoarea nr. 01/10868 din 13 noiembrie 2014), fiind adoptat avizul acesteia în cadrul sesiunii plenare din luna martie 2015.
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2015
Articolul 4. Reforma internă9. Adoptarea şi implementarea noilor prevederi
12.10.2015
La 28.09.2015 Procuratura Generală a avizat proiectul delege pentru asigurarea implementării Legii cu privire la Procuratură.

Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă10. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei
22.05.2015
La data de 19 decembrie 2014, proiectul a fost remis Guvernului spre examinare (scrisoarea MJ nr. 03/12065). Link: http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230 (NR. 89). La 20 februarie 2015, urmare a învestirii noului Guvern, proiectul a fost restituit pentru reexaminare. Actualmente, proiectul se eflă la etapa coordonării repetate cu instituțiile de resort.
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2017
Articolul 4. Reforma internă11. Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei și a altor acte legislative şi normative referitoare la instruirea procurorilor, judecătorilor și a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei
22.05.2015
REALIZAT. Urmare expedierii proiectului la Guvern (scrisoarea MJ nr. 03/6352 din 23.06.2014), acesta a fost aprobat în cadrul ședinței din 16 iulie 2014. La 10 octombrie 2014, proiectul a fost înregistrat în Parlament cu nr. 371. Link: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2478/language/ro-RO/Default.aspx În contextul art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, proiectul a fost restituit pentru reexaminare. La 6 martie 2015, proiect a fost remis repetat spre coordonare autorităților interesate (scrisoarea nr. 03/1386). La 26 martie 2015, proiectul a fost remis repetat spre examinare Guvernului (scrisoarea nr. 03/2823). Link: http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230 (NR. 98).
03.07.2015
Proiectul a fost aprobat în ședința Guvernului din 16.06.2015 și urmează a fi examinat de către Parlament.
28.04.2016
Proiectul a fost aprobat prin HG nr. 633 din 11 septembrie 2015, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 321 din 14 septembrie 2015. Acesta a fost votat în lectura I, la ședința Parlamentului din 11 martie 2016.
Ministerul Justiţiei
01.01.201401.10.2014
Articolul 4. Reforma internă12. Iniţierea procedurii de completare a Constituţiei Republicii Moldova cu dispoziţii privind Avocatul Poporului
22.05.2015
La 12 decembrie 2014, proiectul de lege a fost remis Guvernului spre examinare (scrisoarea nr. 03/11844). Link: http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230 (NR. 88) Urmare a instituirii noului Guvern, proiectul a fost restituit pentru reexaminare. Astfel, la 11 martie 2015, Ministerul Justiției a remis proiectul repetat spre examinare instituțiilor interesate (scrisoarea nr. 03/2138). După recepționarea avizelor, proiectul urmează a fi definitivat și transmis Guvernului spre examinare.
03.07.2015
Proiectul este definitivat și urmează a fi remis Guvernului spre aprobare, după învestirea acestuia.
23.10.2015
Urmare învestirii noului Guvern, prin scrisoarea nr. 03/9596 din 3 septembrie 2015 proiectul a fost remis spre avizare repetată. Actualmente se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor parvenite pe marginea proiectului de lege. Proiectul urmează a fi remis Centrul Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție.
19.07.2017
La data de 13.04.2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea constituțională nr. 70 prin care a completat titlul II al Constituției Republicii Moldova cu un capitol nou cu referire la Avocatul Poporului. Prevederile respective au fost publicate în Monitorul Oficial nr.155-161/261 și sunt în vigoare din 19.05.2017.
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă13. Realizarea reformei interne a Instituţiei naţionale de protecţie a drepturilor omului, conform prevederilor Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
22.05.2015
Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 51 din 03.04.2015 a fost numit Avocatul Poporului. La 15.05.2015 Comisia parlamentară specială pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului a anunțat concursul public pentru această funcție.

02.07.2015
În ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 03 iulie 2015 se află proiectul de hotărîre privind numirea în funcție de Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului. La 18.06.2015 în Parlament a fost înregistrat proiectul de lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului. Respectiv, realizarea propriu-zisă a reformei instituționale va fi demarată după adoptarea Regulamentului în cauză
11.01.2016
La 02.10.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 164 din 31.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului. Realizarea propriu-zisă a reformei instituționale a demarat după adoptarea Regulamentului respectiv. A fost elaborat și expediat Cancelariei de Stat pentru avizare statul de personal, elaborate regulamentele subdiviziunilor structurale și fișele de post ale colaboratorilor Oficiului Avocatului Poporului.
10.07.2016
La 31 iulie 2015, Parlamentul a adoptat Legea nr. 164 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, întrat în vigoare pe 2 octombrie 2015. Procesul de reorganizare a instituției a început după intrarea în vigoare a Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului: - a fost organizat sistemul de management al resurselor umane potrivit cerințelor Legii cu privire la Avocatul Poporului și Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului; - a fost elaborată și aprobată structura nouă a instituției, statul de personal, schema de încadrare, regulamentele tuturor subdiviziunilor structurale, fișele postului, planurile de activitate ale subdiviziunilor structurale și planul de activitate al Oficiului Avocatului Poporului pentru anul 2016; - a demarat procesul de elaborare a instrucțiunilor interne privind descrierea și standardizarea proceselor operaționale în Oficiul Avocatului Poporului; - a fost elaborat planul de asigurare cu personalul necesar, în baza căruia unii angajați ai instituției au fost promovați în funcții în bază de merit. Totodată, au fost anunțate concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după care urmează să fie organizate instruiri pentru personalul nou-angajat prin prisma drepturilor omului și activităților specifice instituției; - pe 8 aprilie 2016, în rezultatul concursului public, Parlamentul a numit în funcție Avocatul Poporului pentru drepturile copilului; - după avizarea de către Comisia drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului, a fost aprobat Regulamentului Consiliului pentru prevenirea torturii, și a fost făcut public anunțul pentru selectarea membrilor Consiliului; - potrivit art. 37 din Legea cu privire la Avocatul Poporului, Oficiul dispune de buget propriu care face parte din bugetul de stat. Bugetul anual al Oficiului se aprobă de Parlament, la propunerea Avocatului Poporului. Însă, Ministerului Finanțelor refuză să aplice această procedură și insistă asupra faptului că proiectul de buget al Oficiului Avocatului Poporului urmează a fi integrat în bugetul de stat și supus procedurii generale de aprobare a bugetelor autorităților publice ca parte a legii anuale a bugetului de stat. Astfel, bugetul alocat Oficiului Avocatului Poporului pentru anul 2016 acoperă doar strictul necesar pentru întreținerea instituției (servicii de închiriere și întreținere a spațiilor, comunicare, birotică), remunerarea muncii angajaților și a membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii și minimul din necesitățile pentru efectuarea deplasărilor în interiorul și peste hotarele țării, pentru promovarea drepturilor omului. Nu există acoperire financiară pentru activități specifice mandatului Ombudsmanului, pentru amenajarea locurilor de muncă pentru noii angajați; - problema asigurării cu sediu deocamdată nu a fost soluționată.
19.07.2017
La capitolul realizarea reformei interne a Instituției Naționale de Protecție a Drepturilor Omului menționăm că deși actualul sediu a fost transmis instituției în gestiune economică prin Hotărîrea Guvernului 1048 din 14.09.2016, problema privind asigurarea cu sediu a instituției încă nu a fost soluționată definitiv deoarece acesta este grav avariat și conform expertizelor prezintă pericol pentru angajați. În octombrie 2016 Consiliul pentru prevenirea torturii a fost instituit în corespundere cu prevederile Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman). Membrii Consiliului au fost propuşi de societatea civilă şi selectaţi prin concursul organizat de Oficiul Avocatului Poporului pentru un mandat de 5 ani, care nu poate fi reînnoit. Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului sînt membri de drept ai Consiliului. Lista membrilor Consiliului poate fi accesată la următorul link: http://ombudsman.md/ro/content/ce-este-mecanismul-national-de-prevenire-torturii.
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă14. Întreprinderea acţiunilor de promovare a reformei instituţiei naţionale de protecţie a drepturilor omului şi de informare a populaţiei despre atribuţiile funcţionale ale Avocatului Poporului
02.07.2015
​La 7 mai 2015 a fost desfăşurată conferinţa de presă a Avocatului Poporului în care şi-a expus priorităţile mandatului de ombudsman.Avocatul Poporului a demarat întîlnirile cu conducătorii instituţiilor publice centrale (Biroul Relații Interetnice, Departamentul Instituţiilor Penitenciare etc.).La 24 iunie, Avocatul Poporului organizat primul forum de discuție cu reprezentanţii societăţii civile. La eveniment au participat 20 de reprezentanți ai ONG-lor active în domeniul drepturilor omului, inclusiv din Transnistria. În cadrul forumului ombudsmanul a prezentat priorităţile mandatului de Avocat al Poporului şi a invitat reprezentanţii societăţii civile la o colaborare eficientă pentru asigurarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în ţara noastră.

11.01.2016
La 04 decembrie - al II-lea forum de discuție cu reprezentanții societății civile. la eveniment au au participat 33 de reprezentanți ai ONG-lor active din domeniul drepturilor omului.
10.07.2016
• A fost realizat rebrandingul instituției și a fost făcută lansarea noii identități în cadrul evenimentelor organizate de către OAP. • A fost elaborat un spot de promovare a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. • Au fost organizate 5 întîlniri cu studenți, elevi, angajați DIP unde s-a vorbit despre atribuțiile funcționale si noua imagine a OAP. • A fost organizat un forum de discuții a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului cu societatea civilă (29 participanți).
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă15. Crearea condiţiilor adecvate pentru activitatea eficientă a instituţiei naţionale a Ombudsmanului, prin alocarea mijloacelor necesare procurării unui sediu
22.05.2015
Alocarea mijloacelor necesare procurării unui sediu nu ține de competența MJ. Repartizarea clădirilor este responsabilitatea Cancelariei de Stat.
11.01.2017
În anul 2016 pentru activitatea Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) au fost alocate mijloace financiare in sumă de 8483.1 mii lei, fiind executate 7598.6 mii lei sau 89.6% din suma aprobată.
Cancelaria de Stat
Ministerul Finanţelor
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă19. Implementarea prevederilor Convenţiei ONU împotriva corupţiei din 2003, inclusiv prin organizarea la nivel naţional a şedinţelor şi întrunirilor cu reprezentanţii structurilor de forţă
22.05.2015
Ministerul Justiției a implementat prevederile Convenției ONU împotriva corupției, amendînd un șir de acte legislative. Este important de menționat completarea Codului penal cu art. 3302 – îmbogățirea ilicită și art. 1061 – confiscarea extinsă (introduse prin Legea nr. 326 din 23.12.2013), precum și art.19 din Legea nr.544 din 20.07.1995 privind statutul judecătorului (modificat prin Legea nr.177 din 25.07.14).
06.01.2016
Potrivit Termenilor de referinţă аi Mecаnismului de revizuire а implementării Convenţiei, fiecаre Stаt pаrte lа Convenţie urmeаză а fi revizuit de către аlte două Stаte cаre sunt selectаte prin trаgere lа sorţi. Drept rezultаt аl trаgerii lа sorţi, evаluаreа implementării Convenţiei de către Republicа Moldovа este efectuаtă de Norvegiа şi Bosniа şi Herţegovinа. Аstfel, în perioаdа 22-24 septembrie 2014 а аvut loc vizitа experţilor în Republicа Moldovа. În cаdrul vizitei, experții аu аvut un diаlog cu аutorităţile responsаbile de implementаreа prevederilor Convenţiei (CNА, Ministerul Justiției, Procurаturа Generаlă, Procurаturа Аnticorupție, MАI, Curteа Supremă de Justiție) în vedereа definitivării rаportului de evаluаre. Urmare vizitei experţilor, a fost prezentată informаția suplimentаră solicitаtă. Astfel, în prezent este definitivat Raportul de evaluare a Republicii Moldova privind implementarea prevederilor Capitolului III - Incriminare, investigare şi reprimare şi Capitolului IV - Cooperarea internaţională din Convenția ONU împotriva corupției. De аsemeneа, drept rezultаt аl trаgerii lа sorţi în cаdrul celei de-а 4-а Sesiuni а Grupului pentru Revizuireа Implementării, Republicа Moldovа, împreună cu Georgiа, а efectuаt evаluаreа implementării UNCАC de către Belаrus. În аcest context, după cum s-а convenit cu reprezentаnții UNODC, în urmа expedierii rаportului preliminаr privind evаluаreа implementării de către Belаrus а prevederilor Cаpitolului III din UNCАC (Georgiа evаlueаză implementаreа Cаpitolului IV), în perioаdа 9 - 13 mаrtie 2015 а fost efectuаtă vizitа de studiu pentru evаluаreа implementării Convenţiei ONU împotrivа Corupţiei în or. Minsk, Belаrus. Lа ceа de-а 5-а Sesiune а Grupului pentru Revizuireа Implementării, ce а аvut loc în perioаdа 2-6 iunie 2014 lа Vienа, în rezultаtul trаgerii lа sorți, Republicа Moldovа а fost selectаtă să efectueze revizuireа implementării UNCАC de către Republicа Cehă, în cаlitаte de stаt din аcelаși grup regionаl. Аl doileа stаt cаre vа pаrticipа lа procesul de revizuire а implementării prevederilor UNCАC de către Republicа Cehă este Turkmenistаnul. În perioada 2-6.11.2015, reprezentanţii CNA au participat la cea de-a 6-a sesiune a Conferinței Statelor Părți (CoSP) la Convenția ONU împotriva corupției (UNCAC), care s-a desfăşurat în St. Petersburg, Federația Rusă. În cadrul reuniunii s-a salutat propunerile practice de continuare a îmbunătățirii procesului de evaluare a implementării UNCAC, inclusiv reducerea chestionarului de auto-evaluare fără însă a reduce numărul prevederilor din UNCAC care sunt evaluate, precum și extinderea perioadei de desfășurare a celui de-al doilea ciclu de evaluare. Aceste amendamente ar putea soluționa problema întîrzierilor în efectuarea evaluărilor și suprasolicitarea experților, practicienilor și a Secretariatului (UNODC), și ar presupune utilizarea resurselor disponibile.
09.02.2016
2016 În procesul de evaluare a riscurilor de corupţie, în cadrul DPF au fost elaborate recomandări de diminuare a efectelor corupționale.
17.05.2016
Evaluarea internațională a implementării Convenției ONU Potrivit Termenilor de referinţă ai Mecanismului de evaluare a implementării Convenţiei, fiecare Stat parte la Convenţie urmează a fi revizuit de către alte două State care sunt selectate prin tragere la sorţi. Pentru Republica Moldova procesul de evaluare a demarat imediat după cea de-a 4-a Sesiune a Grupului pentru Revizuirea Implementării, ce a avut loc în perioada 27-31 mai 2013 la Viena. La 3 februarie 2016 a fost recepționată versiunea finală a rezumatului Raportului de evaluare a implementării de către Republica Moldova a prevederilor Capitolului III- Incriminare, investigare şi reprimare şi Capitolului IV- Cooperarea internaţională din UNCAC.Potrivit pct.36 al Termenilor de referință ai Mecanismului de evaluare a implementării UNCAC, rezumatul Raportului de evaluare urmează a fi tradus în cele 6 limbi oficiale ONU și plasat pe pagina web a UNODC ca document al Grupului de Evaluare a Implementării (Implementation Review Group – IRG). Raportul complet de evaluare este confidențial (pct.37 al Termenilor de referință ai Mecanismului de evaluare) însă Statele Părți sunt încurajate să publice aceste Rapoarte (pct. 38 al Termenilor de referință ai Mecanismului de evaluare). Raportul de evaluare a RM si rezumatul acestuia pot fi vizualizate la adresele: http://cna.md/sites/default/files/raport_uncac_2016_03_08_moldova_final_country_report.pdf http://cna.md/sites/default/files/rezumat_uncac_en.pdf
12.01.2017
Participarea reprezentanţilor SIS la şedinţele Grupului de lucru în baza Planului de acţiuni al Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Reprezentanţii SIS au participat la 6 şedinţe a grupului de lucru pentru coordonare şi monitorizare a Pilonului II (justiţie penală) şi a Pilonului IV (combaterea corupţiei în sistemul judecătoresc). În context, au fost generalizate datele cu privire la implementarea măsurilor din Planul de acțiuni pe 2014 şi trasate concluzii în acest sens, au fost aprobate unanim acţiunile pentru 2015-2016 şi elaborată Strategia sectorială de cheltuieli. A fost informat Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Apărării şi Preşedintele RM privind realizarea măsurilor de verificare a titularilor şi candidaţilor la funcţii publice (în baza Legii nr. 271-XVI din 18.12.2008), cât şi despre rezultatele acestora şi factorii de risc identificaţi. A fost expediat Guvernului proiectul final de modificare al Legii nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, în vederea extinderii mecanismelor destinate excluderii factorilor de risc din instituţiile publice: Au fost informaţi factorii de decizie legislativă cu privire la lacunele şi inaplicabilitatea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale, în contextul declarării neconstituţionalităţii principalelor prevederi ale legii, prin Hotărârea nr. 7 din 16.04.2015 a Curţii Constituţionale. Prin urmare, legea a fost modificată.
25.01.2017
Implementarea prevederilor Convenţiei ONU împotriva corupţiei din 2003, prin participarea RM la Mecаnismul de revizuire а implementării Convenţiei, în calitate de evaluator şi stat evaluat. În cadrul celui de-al doilea ciclu este evaluată implementarea prevederilor Capitolului II ”Măsuri preventive” și Capitolului V ”Recuperarea activelor” din UNCAC. În calitate de evaluatori pentru Republica Moldova au fost selectați Federația Rusă și Palestina. Actualmente se asigură completarea Chestionarului de evaluare prin antrenarea tuturor autorităţilor publice care au competenţe în realizarea prevederilor capitolelor II şi V din UNCAC.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă20. Investigarea eficientă şi promptă a cazurilor de tortură şi rele tratamente
22.05.2015
Ministerul Justiției nu este învestit cu competență de urmărire penală.
12.10.2015
În contextul evaluării nivelului de îmbunătăţire a eficienţei investigaţiilor privind cazurile de tortură/rele tratamente, în luna iulie 2015 Procuratura Generală a efectuat un studiu referitor la dinamica şi caracteristica sesizărilor privind tortura şi relele tratamente parvenite în primul semestru al anului 2015.

Astfel, în decursul a şase luni ale anului 2015 organelor procuraturii le-au fost adresate 319 plîngeri referitoare la tortură/rele tratamente, ceea ce este mai puțin în comparație cu anii precedenți: aceleeași perioadă a anului 2014 - 320 sesizări, 2013 - 394 de plîngeri, 2012 – 485 sesizări.

Conform analizei, victimele relelor tratamente în perioada de referință sunt:

- persoanele suspecte, bănuite, învinuite că ar fi comis infracţiuni sau condamnate pentru fapte penale -150 sesizări,

- în 46 sesizări, s-au invocat fapte de maltratare aplicate faţă de contravenienţi,

- în 32 de cazuri faţă de alţi participanţi la procesul penal, cum ar fi cei cu statut de victimă, parte vătămată, martor,

- în 91 de sesizări s-au reclamat cazuri de violenţă aplicată persoanelor fără vreun statut procesual.

Potrivit studiului efectuat, după locul comiterii actelor de rele tratamente şi tortură s-a stabilit că cele mai frecvente sesizări – 141 se referă la abuzurile pretinse a fi săvîrşite în stradă sau în alte locuri publice (44,2%). O astfel de tendinţă s-ar datora măsurilor întreprinse în vederea împiedicării săvîrşirii relelor tratamente în localurile subdiviziunilor de poliţie, cum ar fi:

- demararea procesului de amenajare a unor birouri destinate pentru audierea persoanelor bănuite de săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor. În urma amenajării birourilor vizate, se va interzice audierea persoanelor bănuite în alte birouri şi încăperi de serviciu, decît în cele special amenajate în acest scop;

- instalarea tehnicii video în inspectoratele de poliţie, în izolatoarele şi camerele de detenţie provizorie, în scopul curmării acţiunilor colaboratorilor de poliţie şi a deţinuţilor, cu înregistrarea imaginilor.

Cel de al doilea în plan cantitativ loc unde se pretinde că se aplică relele tratamente sau actele de tortură sunt incinta inspectoratelor de poliţie, în încăperi unde nu sunt camere de luat vederi, şi anume 60 sau 18,8%.

Un alt loc unde se aplicăactele de rele tratamente este domiciliul victimelor sau a denunţătorilor – în 33 sesizări sau 10,3%.

Cazuri despre rele tratamente, săvărşite în izolatoarele de detenţie provizorie din subordonarea Ministerului Afacerilor Interne, au fost expuse în 8 sesizări sau 2,5% (13 sau 4% în I-ul semestru al anului 2014). Alte 16 de sesizări se referă la violenţe comise în unităţile militare (5%). După criteriul subiectului care a admis acţiuni de tortură sau alte rele tratamente, cea mai mare parte a sesizărilor se referă la poliţişti: - acţiuni comise de poliţişti – ofiţeri de investigaţii – 120 sesizări sau 37,6% din totalul sesizărilor; - alţi poliţişti (carabinieri, poliţişti de frontieră), 87 de sesizări sau 27,3%; - poliţişti ai Inspectoratului Naţional de Patrulare – 48 sesizări sau 15%; - colaboratori ai Departamentului Instituţiilor Penitenciare (DIP) – 23 sesizări sau aproximativ 7,2%; - ofiţeri de urmărire penală – 7 sesizări sau 4%; - militari – 10 sesizări sau 3,1%; - angajaţi ai Detaşamentului cu destinaţie specială „Pantera” al DIP – 2 sesizări sau 0,6%; - procurori – 3 sesizări sau 0,9%; - alte persoane cu funcţii de răspundere, publice sau cu demnitate publică – 9 sesizări sau 2,82%; - lucrători medicali – 2 sesizări sau 0,6%.
05.02.2016
În conformitate cu Ordinul interinstituțional nr.77/572/408/639-o/197/1589 din 31 decembrie 2013 (publicat în Monitorul Oficial nr.147-151 din 06 iunie 2014), cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, fiecare subdiviziune subordonată a Departamentului Instituțiilor Penitenciare a întocmit și întreține Registrul de evidență a recepționării și transmiterii plîngerilor, declarațiilor sau altor informații despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau degradant. Toate plîngerile și/sau informațiile recepționate referitoare la pretinse acte de tortură, rele tratamente sau tratament degradant sunt obligatoriu înregistrate și comunicate procurorilor anti-tortură. Actualmente se elaborează poziția Guvernului, în baza informațiilor furnizate de autorițățile relevante (MAI, MSănătății, MMPSF și DIP din cadrul MJ) la observațiile preliminare ale CPT, formulate în rezultatul vizitei ordinare în RM din perioada 14-25 septembrie 2015. Raportul urmează a fi remis CoE către 16 ianuarie 2016.
Ministerul Sănătăţii
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
Ministerul Finanţelor
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă21. Organizarea activității de prevenire a torturii conform Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
22.05.2015
Oficiul ombudsmanului a transmis Procuraturii Generale 46 panouri informative cu mesaj antitortură care urmează a fi amplasate în instituţiile din subordine. Aceste panouri vor include informaţii privind atribuţiile Avocatului Poporului de prevenire şi combatere a torturii; informaţii despre activitatea Consiliului consultativ al Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii; informaţii despre mecanismele internaţionale de combatere şi prevenire a torturii; datele de contact ale Oficiului central al Avocatului Poporului şi ale reprezentanţelor acestuia; materiale informative relevante în domeniu.
02.07.2015
Cu prilejul marcării la 26 iunie a zilei internaționale în sprijinul victimelor torturii Oficiul Avocatului Poporului a desfășurat o campanie care a inclus peste 10 acţiuni, printre care o masă rotundăcu participarea şefilor de penitenciare din ţară, conducerii DIP-lui, reprezentanţilor Procuraturii Generale, ai societăţii civile; prelegeri lainspectoratele de poliţie din Ceadîr Lunga, Taraclia şi Comrat, penitenciarele nr. 1 şi nr. 5; participări la emisiuni radio şi tv, difuzarea unor spoturi antitortură.
14.08.2015
Întru prevenirea torturii conform Legii cu privire la Avocatul Poporului, reprezentanţii MAI au participat la Conferința organizată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu genericul ”Executarea Hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului”, în partea ce ține de îmbunătățirea condițiilor de detenție, eveniment organizat la 24 iunie 2015.
15.10.2015
La 25.09.15 reprezentanţii MAI au participat la ședința de lucru privind evaluarea condiţiilor de detenţie preventivă conform standardelor internaţionale şi standardelor europene minime de detenţie în izolatoarele de detenție provizorie, care a avut loc în incinta MAI.

08.12.2015
În perioada 21-22 octombrie 2015, au fost organizate 2 seminare de instruire cu tematica cercetării cauzelor penale privind lipsirea ilegală de libertate de către reprezentanții regimului seceonist de la Tiraspol, în cadrul cărora au fost instruiți 48 de angajați ai IGP.

11.01.2016
Oficiul Avocatului Poporului elaborează Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea torturii în calitate de mecanism național de prevenire a torturii.
12.01.2016
• În anul 2015, INJ a organizat 5 activităţi în domeniul prevenirii torturii, fiind instruite 106 persoane, inclusiv: 56 judecători, 49 procurori, 1 persoană altă categorie 4 Seminare: Standardele investigării eficiente a cazurilor de tortură, tratament inuman sau degradant (19 februarie, 18 martie, 2 octombrie, 7 decembrie) Persoane instruite 77: 38 judecători 38, procurori, 1 persoană altă categorie Organizator: INJ 1 Seminar: Mecanisme de apărare a dreptului de proprietate. Combaterea torturii, tratamentelor inumane şi degradante. Standarde ale Curţii Europene a Drepturilor omului (25-26 iunie) Persoane instruite 29: 18 judecători, 11 procurori Organizatori: INJ, CoE
05.02.2016
Pentru personalul Departamentului Instituțiilor Penitenciare (MJ), potrivit Planului de învățămînt, în cadrul Centrului instructiv a DIP au fost realizate în cursul anului 2015, următoarele cursuri de instruire:

- de perfecţionare a personalului (ofițeri/subofițeri), cu durata de o săptămînă– total instruiți 224 colaboratori;

- de pregătire iniţială a ofițerilor nou încadrați, cu durata de instruire de 2 săptămîni– total instruiți 70 de ofițeri și 84 de subofițeri;

- de pregătire iniţială a subofițerilor nou încadrați cu durata de instruire de 3 luni. Numărul total de ore constituie 658 și cuprinde 17 disciplini.

Astfel, la toate grupele de instruite pentru pregătirea iniţială şi de perfecţionare, au fost citite ore cu tematica: „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”; „Regulile penitenciare europene”; „Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi altor pedepse, ori tratamente inumane sau degradante din 26.11.1987”; „Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime inumane sau degradante din 10.12.1984”; „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 (art.3 Interzicerea torturii)”; „Justiţia pentru copii. Noţiuni introductive. Mediul fizic şi facilităţile. Comunicarea cu deţinuţii minori. Educaţia minorilor în locurile de detenţie”.
28.04.2016
În baza prevederilor Ordinului Departamentului Instituțiilor Penitenciare (DIP) nr. 33 din 19.01.2016 „Cu privire la organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale în sistemul penitenciar în anul 2016” și a Ordinului nr.34 din 19.01.2016 „Cu privire la organizarea pregătirii profesionale cu efectivul direcțiilor și secțiilor aparatului central DIP în anul 2016”, este preconizat ca începînd cu luna aprilie 2016, personalul DIP să fie familiarizat cu subiectele „Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante din 26 noiembrie 1987 și Condițiile și limitele de aplicare a forței fizice și a mijloacelor speciale de către personalul sistemului penitenciar, în contextul respectării drepturilor deținuților”. La 24 martie 2016, în cadrul Centrului de instruire al Departamentului Instituțiilor Penitenciare s-au desfăşurat prelegeri pentru 28 de subofițeri ai sistemului penitenciar. Instruirea a fost realizată în parteneriat cu reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului, Iurie Dubenco şi a avut ca tematică „Prevenirea relelor tratamente și a impunității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului. Mecanismele de prevenire a Torturii și rolul Ombudsmanului în prevenirea și lupta împotriva torturii”. Potrivit Planului de învățămînt, în trimestrul I al anului 2016, în cadrul Centrului instructiv sunt în desfășurare cursurile de pregătire iniţială a 29 de subofițeri nou încadrați cu durata de instruire de 3 luni. Astfel, pentru pregătirea iniţială, sînt citite ore cu tematica: „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”; „Regulile penitenciare europene”; „Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi altor pedepse, ori tratamente inumane sau degradante din 26.11.1987”; „Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime inumane sau degradante din 10.12.1984”; „Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 (art.3 Interzicerea torturii)”; „Justiţia pentru copii. Noţiuni introductive. Mediul fizic şi facilităţile. Comunicarea cu deţinuţii minori. Educaţia minorilor în locurile de detenţie”.
10.07.2016
După avizarea de către Comisia drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului, a fost aprobat Regulamentului Consiliului pentru prevenirea torturii, și a fost făcut public anunțul pentru selectarea membrilor Consiliului.
19.07.2017
În octombrie 2016 Consiliul pentru prevenirea torturii a fost instituit în corespundere cu prevederile Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman). Membrii Consiliului au fost propuşi de societatea civilă şi selectaţi prin concursul organizat de Oficiul Avocatului Poporului pentru un mandat de 5 ani, care nu poate fi reînnoit. Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului sînt membri de drept ai Consiliului. Lista membrilor Consiliului poate fi accesată la următorul link: http://ombudsman.md/ro/content/ce-este-mecanismul-national-de-prevenire-torturii. Pînă la moment au fost realizate 30 de vizite preventive de monitorizare a locurilor de detenție, și 4 instruiri la tematica privind prevenirea torturii și relelor tratamente, standarde privind aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale, jurisprudența CEDO privind relele tratamente și standarde privind tratamentul deținuților. În cadrul acestor instruiri au participat aproximativ 100 de angajați din sistemul penitenciar.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201430.06.2015
Articolul 4. Reforma internă22. Elaborarea normelor de conduită şi integritate în cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept la nivel naţional
13.03.2015
A fost iniţiată procedura de elaborare a unui nou proiect al Codului de etică şi deontologie al poliţistului. Ca urmare Ministerul Afacerilor Interne a beneficiat de suportul experţilor Proiectului Delegaţiei UE „Susţinerea Guvernului Moldovei în domeniul anticorupţiei, reformei MAI, inclusiv a Poliţiei şi protecţiei datelor cu caracter personal” (MIAPAC). Auxiliar, au fost luate în consideraţie prevederile Codului European de Etică al Poliţiei şi ale Codurilor de etică şi deontologie ale Poliţiei Române şi colaboratorilor organelor afacerilor interne ai Federaţiei Ruse. Proiectul Codului pe care îl promovăm exprimă perspectiva etică, deontologică şi comportamentală a activităţii poliţistului şi poliţistului de frontieră în timpul exercitării misiunilor de serviciu, a relaţiilor cu alte autorităţi publice centrale, locale, mass – media, persoane şi comunitate. Codul se susţine, de asemenea, pe dispoziţiile actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea MAI şi a structurilor sale, precum şi pe statutele profesionale ale personalului. Astfel, ca element esenţial de noutate, care îi potenţează valoarea şi îi sporeşte impactul, menţionăm faptul că proiectul Codului realizează extinderea ariei de aplicare a normelor etice şi deontologice pe care le conţine asupra structurilor MAI cu atribuţii în domeniul ordinii şi securităţii publice: Poliţia şi Poliţia de frontieră. Tezele din Cod au fost proiectate cu intenţia de a norma elemente de natură comportamentală - ca îndrumar de conduită profesională destinat, printre altele, să le ofere poliţiştilor cadrul solid de referinţă al unor norme etice şi deontologice concrete, aplicabile atît întregului sistem, cît şi fiecărei persoane în parte. Ca urmare, au fost puse în evidenţă regulile dezirabile de comportament ale poliţiştilor, cu scopul de a genera relaţii profesionale bazate pe valorile morale pozitive ale profesiei de poliţist şi, totodată, de a întări parteneriatul cu populaţia, prin furnizarea unor servicii de calitate şi / sau informaţii de interes public, în condiţiile legii. Proiectul este astfel structurat încît regulile pe care le prevede pot fi identificate cu uşurinţă după capitolele şi punctele care le includ: transparenţa în activitate, protecţia datelor cu caracter personal, prezumţia nevinovăţiei, relaţia cu publicul, intervenţia poliţistului, recurgerea la forţă, corupţia, protecţia socială, ş.a. Se stabileşte expres interdicţia pentru poliţişti de a cauza, încuraja sau tolera orice formă de tortură, tratament inuman sau degradant. Proiectul prevede obligativitatea de a nu executa ordine şi indicaţii care contravin legii. În vederea asigurării imparţialităţii şi obiectivităţii, se prevede dreptul persoanei de a contesta acţiunile sau inacţiunile poliţistului, în condiţiile legii. Codul va reprezenta, în mod cert, un instrument util pentru persoane, comunitate şi societate, în ansamblul său, care, astfel, vor cunoaşte comandamentele etice sub imperiul cărora trebuie să funcţioneze serviciile poliţieneşti şi vor avea, ca urmare, posibilitatea să pretindă un comportament corect din partea personalului însărcinat cu aplicarea legii.
11.03.2016
Proiectul de lege a fost definitivat şi remis Parlamentului spre aprobare la 25.04.2016. Legea integritatii - conţine o inventarieire a tuturor responsabilităţilor pentru crearea climatului de integritate în mediul politic, al instituţiilor publice şi în domeniul sectorului privat. Proiectul de lege ţine cont de prevederile pachetului CNI din Parlament (vine să le completeze), dar se va aplica în special în contextul intrării în vigoare a noii legi a testării integrităţii profesionale, care va realiza evaluarea integrităţii instituţiilor, aplicînd şi metoda testelor de integritate profesională. De aceea, noua lege a integritatii compilează obligaţiile de integritate şi înlatură divergenţele şi neclarităţile existente, pentru ca instituţiile şi agentii publici să cunoască exact care sînt aşteptarile în baza carora vor fi evaluaţi. Proiectul legii a fost coordonat în cadrul Grupului de lucru inter-instituţional pentru revizuirea şi îmbunătăţirea cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în entităţilor publice şi elaborarea proiectului de lege privind integritatea în sectorul public, creat prin Ordinul CNA nr. 107 din 28.07.2015 şi reprezentanţii societăţii civile.
18.04.2016
Activități 2016 A fost elaborat proiectul Codul de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, care urmează a fi implementat odată cu aprobarea Legii privind funcționarul public cu statut special din MAI.
11.07.2016
Proiectul Legii integrității a fost definitivat şi remis Parlamentului spre examinare şi adoptare la 25.04.2016. La 15.06.2016, proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament cu nr. 267 şi a fost adoptat în prima lectură la data de 28.07.2016. Proiectul legii a fost coordonat în cadrul Grupului de lucru inter-instituţional pentru revizuirea şi îmbunătăţirea cadrului legal naţional în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în entităţile publice şi elaborarea proiectului de lege privind integritatea în sectorul public, creat prin Ordinul CNA nr. 107 din 28.07.2015 şi reprezentanţii societăţii civile. Proiectul de lege stabileşte cadrul juridic al integrităţii în sectorul public şi privat în Republica Moldova, la nivel politic, instituţional şi profesional. De asemenea, proiectul fixează responsabilităţile entităţilor, agenţilor publici şi a agenţiilor anticorupţie pentru cultivarea, consolidarea şi controlul integrităţii publice în cadrul entităţilor publice, precum şi prin sancţionarea lipsei de integritate.
25.01.2017
Proiectul de lege privind integritatea a fost aprobat de către Parlament în prima lectură la 28.07.2016. Scopul legii este stabilirea cadrului juridic al integrităţii în sectorul public şi privat în Republica Moldova, la nivel politic, instituţional şi profesional.
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
01.01.201431.07.2016
Articolul 4. Reforma internă23. Elaborarea Conceptului sectorial de prevenire a criminalităţii
28.01.2016
Pe parcursul anului 2015, MAI a continuat consolidarea capacităților instituționale, prin ajustarea activității pe domenii punctuale cu cele mai bune practici UE și internaționale. Întru elaborarea unui Concept sectorial de prevenire a criminalității, în perioada 02 – 05 martie 2015, s-a desfășurat atelierul de lucru dedicat elaborării conceptului de prevenire la nivel național, eveniment organizat în cooperare cu Ministerul de Interne din Landul Baden-Württemberg al Republicii Federale Germania, în cadrul proiectului „Poliția în comunitate”. Astfel, în conformitate cu proiectul menționat, la 07 mai 2015, a fost organizată inaugurarea Centrului Mobil de Prevenire și Informare al Poliție. Totodată, în conformitate cu acţiunile privind implementarea proiectului “Poliţia în comunitate”, pe parcursul anului 2015 au fost organizate mai multe activități, care s-au axat în special pe acțiuni de informare în teritoriu, și anume: - la 10.05.2015 în PMAN mun. Chişinău, participarea în cadrul evenimentului dedicat „Zilei Europei”; - la 15.05.2015 mun. Chişinău, localitatea Budeşti, zonă de agrement, participarea la acţiunea socială Ziua siguranţei; - la 16.05.2015, or. Soroca, participarea în cadrul orăşelului European consacrat Festifalului Medieval „Zilele Cetăţii Sorocii-Renaşterea Unei Legende”; - la 27.05.2015, r. Ialoveni, localităţile Costeşti şi Ţipala, desfăşurarea activităţilor de prevenire şi informare a populaţiei în cadrul Campaniei de informare cu genericul „În Familie, în Siguranţă”; - la 28.05.2015, complexul sportiv Manej de atletică uşoară , participarea la închiderea solemnă a festivalului „Clipa Siderală”; - la 29.05.2015, localităţile Bozieni r. Hînceşti şi Gura Galbenă r. Cimişlia, desfăşurarea activităţilor de prevenire şi informare a populaţiei în cadrul Campaniei de informare cu genericul „în Familie, în Siguranţă”; - la 31.05.2015, Grădina Publică Ştefan cel Mare și Sfînt, mun. Chişinău, participarea la festivitatea Republicană consacrată Zilei Internaţionale a ocrotirii copilului cu genericul „Vreau să ştiu”. Adițional, în perioada 03-19.06.2015, Centrul Mobil de Prevenire şi Informare al Poliţiei, a fost implicat în organizarea Campaniei de informare cu genericul „În Familie, în Siguranţă”, care a avut loc în localitatea Pituşca şi Sipoteni, raionul Călăraşi; Peresecina, raionul Orhei şi Cinişeuţi, raionul Rezina, Tîrnova şi Corbu, raionul Donduşeni, Dubăsarii Vechi şi Hruşova, raionul Criuleni, Ghindeşti şi Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. În perioada lunii iulie 2015, Centrul Mobil de Prevenire şi Informare al Poliţiei a fost implicat în organizarea Campaniei de informare pentru copii “Cunoaşte-ţi depturile împreună cu noi” şi a Planului special al operaţiunii „GRIJA”, cu participarea a circa 1150 copii. Evenimentul a fost focusat pe asigurarea securitaţii publice în timpul odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015. La 10 septembrie 2015 a fost desfășurată Campania de informare ,,Orășelul încurajării”, în contextul celebrării Zilei Mondiale de Prevenire a Suicidului, organizat în Grădina Publică ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”, mun. Chișinău, în parteneriat cu Asociația Obștească „Altruism”. În cadrul evenimentului au fost prezentate informații relevante cu referință la indicii comportamentului suicidal, situațiile riscante, precum și formulate recomandări cu eventuale soluții pe domeniul vizat. La eveniment, au fost prezenți în jur de 200 persoane. În perioada 23-26 septembrie 2015, s-a participat la seminarul cu genericul „Intensificarea măsurilor de prevenţie în domeniul securităţii rutiere şi analiza accidentelor rutiere” precum şi lansate discuţii privind cooperarea moldo-germană în domeniul poliţienesc, cu echipa de experţi a Ministerului de Interne din Landul Baden-Württemberg. În perioada 01-25 decembrie 2015 s-a participat la cursul de instruire ,,Poliția și comunitatea”, eveniment organizat de către Poliția Statului Israel în colaborare cu Centrul internațional de cooperare și dezvoltare, în or. Tel Aviv, Statul Israel. În cadrul evenimentului s-au preluat bunele practici privind metodele de lucru ale Poliției în domeniul asigurării ordinii de drept și securității cetățenilor, practicilor noi de cooperare cu societatea civilă. La 04.12.2015 a fost organizat atelierul de lucru pentru grupul de manageri și factori de decizie implicați în implementarea conceptului poliției comunitare, care a avut loc în incinta IGP.
15.07.2016
Activități 2016 În Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016, se regăsește acțiunea nr. 4.l „Implementarea Conceptului de poliție comunitară în cadrul structurilor Inspectoratului General al Poliției”, bazată pe aspecte de prevenire, care presupune totalitatea acțiunilor, inițiativelor și politicilor de Stat, care au ca scop identificarea și eliminarea cauzelor și condițiilor generatoare de infracțiuni și contravenții, creșterea sentimentului de securitate pentru a influența pozitiv calitatea vieții și crearea unui mediu de siguranță în comunitate. Astfel, menționăm că urmează a fi elaborat Conceptul activitații polițienești comunitare, care va presupune în sine abordarea unui concept polițienesc unitar, bazat pe principiile activitaților Poliției de proximitate, menit să asigure întregul spectru al activităților de prevenire a criminalității, acționarea pro-activă și reacționarea promptă la schimbările situației operative, precum și alinierea la standardele europene în activitatea de prevenire a delictelor. Totodată, în contextul coopeării moldo-suedeze în domeniul afacerilor interne, în perioada 04-15 aprilie a.c., delegația constituită din 2 experți ai poliției suedeze pe egalitatea de gen s-a aflat într-o vizită de lucru cu scopul efectuării studiului de fezabilitate în contextul elaborării fișei de proiect întru dezvoltarea conceptului de poliție comunitară în Republica Moldova, iar în perioada 13-17 iunie curent conform metodologiei formulate de către Poliția Suedeză, au fost organizate 2 ateliere de lucru pentru a pune în discuție viitorul program pe care Ambasada Suediei intenționează sa îl implementeze începînd cu toamna anului 2016, proiect de susținere a reformării poliției din Republica Moldova, și care va viza componenta de Poliție comunitară în RM. Conceptul non-paper privind poliția comunitară a fost elaborat și prezentat în cadrul Subcomitetul de asociere RM-UE pentru justiție, libertate și securitate, care s-a desfășurat la 09 iunie 2016, la Bruxelles, Regatul Belgiei.
26.01.2017
A fost acceptată propunerea privind elaborarea Proiectului Conceptului Activității Poliției Comunitare și ralierea la Proiectul Conceptului vizat a Conceptului sectorial de prevenire a criminalității. Urmează a fi elaborat Conceptul activitații polițienești comunitare, care va presupune în sine abordarea unui concept polițienesc unitar, bazat pe principiile activitaților Poliției de proximitate, menit să asigure întregul spectru al activităților de prevenire a criminalității, acționarea pro-activă și reacționarea promptă la schimbările situației operative, precum și alinierea la standardele europene în activitatea de prevenire a delictelor. Acțiune transferată pentru PNAAA 2017-2019.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă24. Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de pregătire iniţială şi continuă a poliţiştilor bazat pe principiile comunitare ale activităţii Poliţiei
13.03.2015
În vederea perfecţionării pregătirii iniţiale a poliţiştilor a fost elaborat ordinul MAI nr. 115 din 04.04.2014 cu privire la formarea profesională iniţială, prin care s-a stabilit programul cursurilor de pregătire iniţială, precum şi perioadele de desfăşurare a practicii pentru cursanţii delegaţi la cursuri. Totodată, se propune operarea unor modificări în Regulamentul privind formarea profesională iniţială a personalului cu statut special din MAI, în vederea dezvoltării sistemului de pregătire iniţială. Deasemenea, pentru dezvoltarea formării profesionale continuă a poliţiştilor, anual se organizează cursuri de perfecţionare/specializare în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”, în baza Planului tematic aprobat (ordinul MAI nr. 161 din 29.05.2014). Totodată, în scopul dezvoltării sistemului de formare continuă, angajaţii din cadrul subdiviziunilor MAI sunt instruiţi în temeiul ordinului MAI nr. 386 din 24.12.2014, cu privire la organizarea procesului de formare profesională continuă.
18.03.2015
Totodată, în contextul planificării activităților de comunicarea și vizibilitatea privind implementarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, menționăm: 1. La data de 27 februarie 2015, a avut prima activitate de informare și comunicare a rolului AA pe dimensiunea afacerilor interne pentru conducătorii subdiviziunilor MAI și șefii de inspectorate de poliție raionale, ofițeri de presă și reprezentanții relațiilor internaționale din subdiviziunile subordonate; 2. La data de 13 martie 2015, peste 120 de angajați ai IP din Soroca, Rîșcani, Drochia, Edineţ, Briceni, Ocniţa şi Donduşeni au participat la un Atelierul de comunicare privind implementarea Acordul de Asociere; 3. La data de 16 martie 2015, 160 de polițiștiai IP din Telenești, Bălți, Rezina, Șoldănești, Florești, Glodeni, Călărași, Ungheni, Fălești, Sîngerei și Nisporeni au fost informați în cadrul Atelierului de comunicare privind implementarea Acordul de Asociere.
28.01.2016
Pregătirea inițială și continuă a polițiștilor în baza principiilor comunitare ale activității Poliției rămîne a fi un domeniu important în perspectiva consolidării capacităților personalului autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI. Astfel, în vederea dezvoltării şi perfecţionării sistemului de pregătire a cadrelor poliţieneşti, în anul 2015 au fost organizate mai multe activități cu suportul partenerilor externi de dezvoltare. În acest context, în conformitate cu Planul de Acţiuni al Programului de cooperare poliţienească în Parteneriatul Estic, în perioada 01-03 decembrie 2015, o delegaţie MAI a efectuat o vizită de studiu în Suedia, care s-a axat pe domeniul managementului strategic, inclusiv preluarea bunelor practici ale Suediei în elaborarea şi dezvoltarea materialelor didactice şi programelor de instruire. În perioada 07-10 decembrie 2015, la Chișinău, s-a desfășurat a doua rundă de elaborare a Concepției politici comunitare, fiind organizat cursul de instruire destinat conceptului de poliție comunitară și a altor concepte conexe pentru angajații sectorului-pilot și a supervizorilor direcți din cadrul unui inspectorat de poliţie din Chişinău, evenimentul fiind moderat de către un consultantul internațional. Cu referire la perfecţionarea sistemului educaţional în cadrul Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI, acreditarea programelor de studii la Drept a fost efectuată de către Agenţia Română de Acreditare a Calităţii din Învăţămîntul Superior (ARACIS), conform indicaţiei Ministerului Educaţiei. Programele de studii evaluate conţin şi programe de studii ale învăţămîntului juridic-altul decît cel universitar. Totodată, în contextul reformei instituţionale a MAI, a fost creat Departamentul dezvoltare profesională şi managerială care include 4 centre: - pregătire managerială, - formare iniţială, - formare continuă - comunicare profesională şi limbi moderne. Formarea profesională iniţială şi continuă se organizează şi se desfăşoară în baza planurilor de studii care au fost elaborate cu respectarea atît a cerinţelor actelor normative, care reglementează procesul dat, cît şi actualizarea la zi a întreg procesului de formare, bazat pe principiile activităţii poliţieneşti comunitare, în vederea asigurării MAI cu personalul în măsură să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu şi să răspundă provocărilor legate de aşteptările comunităţii. Important de menţionat este şi faptul că în cadrul pregătirii profesionale la locul de serviciu, o atenţie sporită se acordă Metodologiei de predare a disciplinelor poliţieneşti bazate pe principiile comunitare pentru instructorii şi lectorii implicaţi în formarea continuă din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. Adiţional, în vederea îmbunătăţirii procesului de pregătire iniţială şi continuă a poliţiştilor, urmare analizei funcţionale a MAI au fost formulate o serie de recomandări, care au fost incluse în Foaia de parcurs pentru implementarea recomandărilor analizei funcționale a MAI.
15.07.2016
Activități 2016 Pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor bazat pe principiile comunitare ale activității Polției, MAI a întreprins mai multe acțiuni în vederea realizării obiectivului dat. În acest context, în perioada de raportare, au fost realizate următoarele: - în perioada 10 martie - 20 aprilie 2016, angajații Inspectoratelor de poliție teritoriale au organizat și desfășurat activităţi de familiarizare a cetăţenilor cu genericul „Vizibilitatea Poliției în comunitate”; - au fost organizate 2 ateliere de lucru, cu participarea delegației poliției suedeze, în contextul viitorului proiect de susținere a reformării poliției din Republica Moldova, și care va viza componenta Poliției comunitare; - instruirea a 18 angajați ai MAI în cadrul atelierului de lucru cu genericul „Activitatea polițienească în comunitate, managementul de conflict în Poliție și instruirea Poliției” privind implementarea conceptului de politici comunitare, organizat în cadrul Programului de suport din partea Regatului Suediei pentru Ministerul Afacerilor Interne.
26.01.2017
Pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor bazat pe principiile comunitare ale activității Poliției, MAI a organizat mai multe ateliere de lucru privind familiarizarea cu viziunea de concept privind pilotarea unor elemente ale activităților poliției comunitare elaborate în acest sens, în unele sectoare de poliție, cu ulterioara extindere pe întreg teritoriul țării. În acest context, în 4 sectoare de Poliție ale Republicii Moldova se vor testa 4 elemente ale activității Poliției: - descentralizarea instituţională şi acordarea unei autonomii decizionale Sectoarelor de Poliţie; - crearea şi asigurarea funcţionalităţii echipelor de patrulare-intervenţie în Sectoarele de Poliţie; - repartizarea competenţelor de investigare şi descoperire a infracţiunilor şi de constatare a contravenţiilor; - amplificarea prezenței Poliției în localități. MAI va continua să perfecționeze sistemul de pregătire în baza asistenței Guvernului Suediei în promovarea Conceptului de Poliție Comunitară, cât și preluarea experienței sudeze în domeniul comunicării cu societatea civilă și promovarea transparenței decizionale.
26.01.2017
Pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor bazat pe principiile comunitare ale activității Poliției, MAI a organizat mai multe ateliere de lucru privind familiarizarea cu viziunea de concept privind pilotarea unor elemente ale activităților poliției comunitare elaborate în acest sens, în unele sectoare de poliție, cu ulterioara extindere pe întreg teritoriul țării. În acest context, în 4 sectoare de Poliție ale Republicii Moldova se vor testa 4 elemente ale activității Poliției: - descentralizarea instituţională şi acordarea unei autonomii decizionale Sectoarelor de Poliţie; - crearea şi asigurarea funcţionalităţii echipelor de patrulare-intervenţie în Sectoarele de Poliţie; - repartizarea competenţelor de investigare şi descoperire a infracţiunilor şi de constatare a contravenţiilor; - amplificarea prezenței Poliției în localități. MAI va continua să perfecționeze sistemul de pregătire în baza asistenței Guvernului Suediei în promovarea Conceptului de Poliție Comunitară, cât și preluarea experienței sudeze în domeniul comunicării cu societatea civilă și promovarea transparenței decizionale.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă25. Implementarea continuă a principiului „toleranţă zero” faţă de corupţie, acte de tortură, încălcarea drepturilor şi libertăţilor legitime, atitudini şi tratamente discriminatorii din partea angajaţilor sistemului afacerilor interne
12.10.2015
De către procurorii anticorupţie au fost citite 4 lecţii la Autorităţile Administraţiei Publice Locale pe tema „toleranţa zero faţă de corupţie”.

La 19.01.2015 şeful Secţiei combatere tortură a participat la şedinţa convocată de conducerea INP, la care au fost prezenţi şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestei autorităţi poliţieneşti, în contextul căreia a fost făcută o prezentare amplă referitoare la noţiunile stipulate în legislaţia penală de tratament inuman şi degradant, tortură, precum şi accepţiunile ce se conţin în Protocolul opţional la Convenţia ONU împotriva torturii cu referire la termenul de „aflare în custodia statului”, direcţiile de activitate a secţiei specializate din cadrul Procuraturii Generale.

La 27.02.2015, şeful Secţiei combatere tortură a participat la şedinţa convocată de către Directorul Departamentului Instituţiilor Penitenciare, la care au fost prezenţi reprezentanţi din subdiviziunile autorităţii nominalizate. Un accent prioritar a fost acordat subiectului ce ţine de aplicarea în practică a prevederilor Legii nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc.

Procuratura Generală susține iniţiativa lansată de oficiul Avocatului Poporului de amplasare în incinta subdiviziunilor teritoriale şi specializate ale organelor procuraturii a panourilor informative cu mesaj de „toleranţă zero faţă de tortură”. Astfel, potrivit iniţiativei de referinţă, în toate subdiviziunile teritoriale şi specializate ale procuraturii urmează să fie amplasate panouri care vor conţine informaţii relevante despre activitatea oficiului Avocatului Poporului, Secţiei combatere tortură a Procuraturii Generale cu indicarea numerelor telefoanelor de încredere pentru reclamaţii despre faptele de rele tratamente şi adreselor acestor instituţii.

Procuratura Generală la 31.03.2015 a intervenit către Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova cu o solicitare de colaborare în domeniul consolidării cadrului legislativ ce vizează aplicarea forţei fizice de către agenţii statului. În demersul de referinţă a Procurorului General s-a indicat că în Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc, sunt reglementate principiile fundamentale şi, concomitent, sunt instituite norme generale cu referire la comportamentul subiecţilor vizaţi în contextul intervenirii în forţă. Cu toate acestea, existenţa unui cadru legal adecvat nu este în sine suficient să garanteze ne-admiterea tratamentului inuman sau degradant. Este deosebit de necesar să se acorde atenţie sporită sensibilizării autorităţilor relevante în legătură cu obligaţiile importante care le revin de a se conforma, în timpul aplicării forţei fizice, principiilor necesităţii, subsidiarităţii, proporţionalităţii şi precauţiei. Prin aceste demers a fost lansată propunerea de identificare a posibilităţilor în cadrul proiectelor aflate în gestiune sau în contextul unor eventuale proiecte, pentru elaborarea ghidului cu recomandări metodice privind intervenţia în forţă, precum şi iniţierea unui ciclu de seminare pentru instruirea complexă, teoretică şi practică, a funcţionarilor competenţi de a aplica forţa fizică.(10 oct -raport)

Procuratura Generală a avizat proiectul Regulamentului cu privire la intervenţia profesională a angajaţilor cu statut special din cadrul MAI”, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

La acest compartiment, referinţele formulate au fost bazate pe principiul că consolidarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor de stat, competenţi de a aplica forţa fizică în exerciţiul activităţii, reprezintă o componentă prioritară a recomandărilor mai multor mecanisme internaţionale.

Formarea iniţială şi cea continuă, desfăşurată în termeni eficienţi, sunt în măsură să asigure o perspectivă mult mai largă de a înţelege şi a anticipa anumite comportamente şi reacţii ale persoanelor în situaţii de criză.

Urmare a studierii proiectului în speţă, au fost consemnate mai multe aspecte, în vederea îmbunătăţirii conţinutului actului normativ.

S-a menţionat asupra necesităţii introducerii obligaţiei ca în fiecare caz de aplicare a forţei fizice, persoana să fie examinată de un cadru medical, în cel mai scurt timp posibil de la epuizarea incidentului de reţinere/conducere forţată, chiar dacă aceasta ulterior va fi eliberată din custodia statului.

Mai mult de atît, această obligaţie trebuie introdusă ca fiind una iminentă în cazul în care persoana este plasată în detenţie, chiar dacă în privinţa acesteia nu a fost aplicată forţa fizică.

Totodată, în aviz s-a menţionat că folosirea armei este o măsură excepțională, care, pe scara gradualității intervenției profesionale, deține unul dintre ultimele locuri și pentru aplicarea acesteia trebuie să fie întrunite condiții exhaustive.

10.12.2015
Combaterea corupției reprezintă unul din elementele cheie în procesul de reformare instituțională, fiind implementat continuu principiul de ”toleranță zero”. La nivelul MAI, de către serviciul specializat în domeniul combaterii corupției, pe perioada anului 2015 au fost documentate 34 cazuri de corupție, 13 cazuri de trafic de influență și 17 cazuri de tortură.
06.01.2016
Pe parcursul anului 2015, în vederea sensibilizării cetăţenilor privind cultura anticorupţie şi implementarea principiului toleranţă zero faţă de corupţie, CNA a asigurat desfăşurarea a 555 instruiri anticorupţie, la care au participat 30.481 persoane, dintre care 14.340 - agenţi publici. Campanii de sensibilizare desfăşurate de către CNA în 2015 - Campania “EU - pentru educaţie prin integritate”, cu 11 instituţii şi organizaţii asociate (inclusiv desfăşurarea instruirilor cu tematica „Toleranţă zero corupţiei în cadrul examenelor de BAC” în cadrul liceelor din capitală şi din toate raioanele de nord ale ţării), - În februarie 2015, în cooperare cu Asociaţia Studenţilor Facultăţilor de Drept din Republica Moldova (ELSA) a fost lansat proiectul CNA-ul Studenţesc, care întruneşte peste 25 membri, - În februarie 2015, Direcţia General Teritorială „Nord” a CNA în parteneriat cu Primăriile municipiului Bălţi şi oraşul Ungheni, a lansat Caravana integrităţii „Tinerii sfidează corupţia”. Evenimentul a inclus organizarea mai multor concursuri cu tematică anticorupţie desfăşurate în municipiu şi în cele 14 raioane de nord ale ţării, - Cu suportul Fundaţiei Hanns Seidel, la 29.06 - 3.07.2015 s-a desfăşurat Şcoala de vară pentru membrii CNA Studenţesc cu genericul „Formare de formatori anticorupţie”, - CNA a aderat la iniţiativa Caravana Anticorupţie, implementată în cadrul Proiectului „Plăteşte Zero Pentru Ce Ţi Se Cuvine”, iniţiat de Asociaţia PRO Democraţia, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie a MAI din România şi Fundaţia Hanns Seidel pentru România şi Republica Moldova. Sub egida iniţiativei s-au desfăşurat o serie de activităţi, ca ateliere, vizite de lucru, campanii de sensibilizare cu participarea a peste 500 de persoane, - În aprilie 2015, în instituţiile de învăţământ din Orhei s-a desfăşurat un proiect pilot intitulat ”Săptămâna Anticorupţie”, implementat de către CNA în parteneriat cu Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport şi Centrul de Tineret din localitate. Obiectivul principal al proiectului a fost conjugarea eforturilor CNA în prevenirea corupţiei în domeniul învăţămîntului, cu cele ale tinerilor şi profesorilor, pentru o mai bună percepere şi înţelegere a fenomenului, - În martie - mai 2015, CNA în colaborare cu postul de radio Jurnal FM o organizat şi desfăşurat 8 emisiuni anticorupţie, la care sau discutat subiecte privind prevenirea corupţiei în sistemul educaţional; Cadrul normativ privind integritatea; Testarea integrităţii profesionale. Progrese şi perspective; Expertiza anticorupţie – element al prevenirii corupţiei; Evaluarea riscurilor de corupţie; Toleranţă zero în cadrul examenelor de bacalaureat; Consideraţiuni conceptuale privind integritatea inspectorilor fiscali, - În perioada iunie-august 2015, s-a desfăşurat un proiect pilot intitulat „Corupţia pe înţelesul copiilor”. Activităţile au fost realizate în taberele de vară pentru copii din diverse localităţi, la care au participat peste 2.401 copii, - În octombrie-noiembrie 2015, s-a desfăşurat concursul de desen şi pictură „Talentul nu ia mita. Integritatea in imagini”. Astfel, la concurs au fost înregistrate 537 de lucrări, expediate de tinerii din 25 centre raionale şi municipii. Prin urmare, au fost selectate 13 lucrări plastice, autorii cărora au primit cadouri de preţ, iar alţii 26 premii de consolare. De asemenea, picturile cu cel mai original mesaj au fost expuse în cadrul expoziţiilor organizate de CNA cu prilejul Zilei internaţionale Anticorupţie.
05.02.2016
În cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare (DIP MJ), în contextul implementării continue a principiului „toleranţă zero” faţă de corupţie, cu titlu permanent se asigură verificarea locurilor de detenţie prin efectuarea controalelor planificate/ inopinate şi realizarea unor operaţiuni speciale de investigaţie. În acest sens, în cursul anului 2015 au fost efectuate 37 de controale, în rezultat fiind contracarate 9 cazuri de comportament neregulamentar și depistate 3 cazuri de corupţie. În scopul eradicării fenomenului corupţiei, în Unitatea de gardă a Departamentului Instituţiilor Penitenciare este instalat telefonul de încredere (nr. 022-63-69-68), prin intermediul căruia cetăţenii pot denunţa cazuri de corupţie şi adresa în acest sens petiţii, cereri, reclamaţii, propuneri. Pentru înregistrarea informaţiilor comunicate prin telefonul de încredere, la ofiţerul de serviciu în gestiune se află Registrul de evidentă a apelurilor la telefonul de încredere (înregistrat cu nr.13571). În perioada de raportare (octombrie-decembrie 2015) nu au parvenit plîngeri cu privire la acte de corupţie.
28.04.2016
În contextul implementării continue a principiului „toleranţă zero” faţă de corupţie, cu titlu permanent este asigurată verificarea locurile de detenţie prin efectuarea controalelor planificate/inopinate şi realizarea unor operaţiuni speciale de investigaţie. În cursul trimestrului I al anului 2016 a fost contracarat 1 caz de corupţie. În scopul eradicării fenomenului corupţiei, în Unitatea de gardă a DIP este instalat telefonul de încredere (nr. 022-63-69-68), prin intermediul căruia pot fi denunţate cazurile de corupţie şi adresate în acest sens petiţii, cereri, reclamaţii, propuneri. Pentru înregistrarea informaţiilor comunicate prin telefonul de încredere, la ofiţerul de serviciu în gestiune se află Registrul de evidentă a apelurilor la telefonul de încredere (înregistrat cu nr.13571). În perioada de raport a fost înregistrat un apel cu privire la un pretins fapt de corupție admis de către un angajat al sistemului penitenciar.
11.07.2016
În perioada semestrului I 2016, în vederea sensibilizării cetăţenilor privind educaţia anticorupţie şi implementării Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind Strategia naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, CNA a asigurat desfăşurarea a 395 instruiri anticorupţie, la care au participat 17 743 persoane, dintre care 6 901 – agenţi publici, 8 247 - elevi şi studenţi, 95 – antreprenori, iar 2500 – alte categorii. Totodată, în contextul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice, organizate de Academia de Administrare Publică, au fost desfăşurate 10 instruiri cu genericul „Consideraţiuni generale privind integritatea funcţionarului public”. La capitolul desfăşurării campaniilor de informare şi comunicare cu publicul în domeniul sensibilizării şi educării anticorupţie, putem menţiona următoarele: Ianuarie-Martie 2016: Campania “EU - pentru educaţie prin integritate” în cadrul instituţiilor de învăţămînt general din raioanele Criuleni, Dubăsari şi Ialoveni, fiind organizate peste 54 de instruiri în vederea promovării conduitei integre în cadrul sistemului educaţional. Aprilie 2016: Cursul de formare iniţială „Promovarea conduitei integre în cadrul sistemului educaţional”, activitate care a implicat peste 20 de membri ai organizaţiilor de tineret CNT iYoung şi CNA studenţesc. Mai 2016: Mesa rotundă "Compliance şi prevenirea corupţiei în sectorul privat"; Campania de informare „ Toleranţă Zero corupţiei în cadrul sistemului educaţional ” - beneficiari fiind peste 1637 de elevi şi cadre didactice; Campania de informare „Zero toleranţă corupţiei”, la punctul de trecere a frontierei de stat Otaci - Mogileov-Podolisk, în comun cu Departamentul Anticorupţie a Tinerilor Senatului Studenţesc USARB. Iunie 2016 – Participarea în cadrul a 6 emisiuni la posturile de radio şi televiziune, în cadrul cărora au fost abordate subiecte ce ţin de integritatea în cadrul sistemului educaţional; Iniţierea campaniei de educare şi sensibilizare anticorupţie în taberele de vară pentru copii cu genericul „ Corupţia pe înţelesul tuturor ”.
12.07.2016
Prin Ordinul comun interdepartamental nr. 639-O din 31 decembrie 2013, de către Serviciul Vamal a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant. În baza acestui Regulament a fost creat Registrul de evidenţă a recepţionării şi transmiterii plîngerilor, declaraţiilor sau altor informaţii despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau degradant care este în gestiunea Direcţiei securitate internă a Serviciului Vamal. Pînă la acest moment nu au fost înregistrări în Registrul menţionat. A fost aprobat Ordinul Serviciului Vamal nr. 341-O din 05 august 2014 „Cu privire la registrul de denunţare a influenţelor necorespunzătoare”, inclusiv şi Regulamentul cu privire la ţinerea registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare asupra angajaţilor Serviciului Vamal şi procedura de consemnare a acestora. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 101-O din 12 martie 2015 a fost revizuit Regulamentul cu privire la efectuarea anchetei de serviciu. A fost implementată evaluarea riscurilor de integritate a Serviciului Vamal iniţiată în anul 2014, cînd s-a efectuat evaluarea activităţii de control ulterior. În acest scop a fost creat grupul de lucru cu participarea Centrului Naţional Antocorupţie, a fost elaborat Raportul final şi aprobat Planul de integritate în domeniul controlului ulterior pentru anul 2015, prin Ordinul Serviciului Vamal nr.472-O din 10 noiembrie 2014. Rapoartele privind implementarea Planului sunt elaborate trimestrial şi transmise Centrului Naţional Anticorupţie. Prin Ordinul Serviciului Vamal 109-O din 16 martie 2015 a fost creat Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de integritate în domeniul activităţii echipelor mobile şi a Biroului vamal Leuşeni. Raportul final şi Planul de integritate au fost elaborate şi aprobare prin Ordinul Serviciului Vamal nr.513-O din 30 decembrie 2015. În perioada 7-10 iulie 2015 a avut loc Misiunea Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) în cadrul proiectului de asistenţă în domeniul reformei privind integritatea, cu participarea reprezentanţilor EUBAM şi Centrului Naţional Anticorupţie. În cadrul misiunii a fost prezentată metodologia de efectuare a autoevaluării integrităţii conform standardelor OMV. Rezultatele şi recomandările obţinute în urma Misiunii au fost reflectate în Raportul final care a fost transmis Serviciului Vamal. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 323-O din 12 august 2015 ,,Cu privire la crearea grupului de lucru referitor la revizuirea Codului de conduita a colaboratorului vamal” a fost creat grupul de lucru responsabil de revizuirea Codului de conduită a colaboratorului vamal, în vederea ajustării lui la standardele internaţionale. A fost elaborat proiectul noului Cod de etică şi conduită a colaboratorului vamal, care a fost remis spre aprobare Guvernului prin scrisoarea nr. 28/11-6926 din 14 aprilie 2016. În domeniul anticorupţie, cu suportul OSCE, fost iniţiat Programul interactiv de instruire care a fost desfăşurat în 4 etape: - I etapă a fost desfăşurată în perioada 11 - 15 mai 2015, la Praga, la care a participat reprezentantul DSI; - A II-a etapă a fost desfăşurată în perioada 15 - 21 noiembrie 2015 cu participarea a 2 colaboratori DSI; - A III-a etapă a fost desfăşurată în perioada 15 - 19 februarie 2016, cu participarea a 6 colaboratori vamali; - A IV-a etapă a fost desfăşurată în perioada 14 - 18 martie 2016, la Kiev, cu participarea a 4 inspectori vamali. La data de 20 mai 2015, au participat 2 auditori interni din Cadrul Serviciului Vamal la cursul de instruire cu genericul „Managementul riscurilor de corupţie aferente procesului de achiziţii publice”, organizat de Centrul Naţional Anticorupţie. La data de 08 iunie 2016, la cursul de instruire menţionat supra, au participat 2 persoane din comisia de achiziţii publice din cadrul Serviciului Vamal; În perioada de 07 – 08 iunie 2016 a fost desfăşurat seminarul „Combaterea fenomenului de spălare a banilor, fraudelor şi corupţiei, precum şi a infracţiunilor financiare şi fiscale” organizat de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova în comun cu programul TWINNING, la care au participat 5 colaboratori vamali; La data de 17 iunie 2016, în incinta Serviciului Vamal a fost organizată o întrevedere cu participarea uni expert internaţional PNUD şi unul din cadrul Serviciului Vamal în vederea iniţierii elaborării unui studiu ,, Managementul integrităţii în sectorul privat”.
25.01.2017
Implementarea continuă a principiului „toleranţă zero” faţă de corupţie prin desfăşurarea pe parcursul anului 2015-2016 a 1203 instruiri anticorupţie, la care au participat 59.020 persoane. În anul 2016 au fost organizate şi desfăşurate: 634 instruiri anticorupţie, cu 14% mai mult în raport cu aceeaşi perioadă a anului precedent (555 în anul 2015). Audienţa toată a fost de 24.725 persoane, dintre care: - 12.123 (49%) – agenţi publici, în cadrul a 374 activităţi de instruire; - 12.053 (49%) – elevi şi studenţi, în cadrul a 251 activităţi de instruire; - 549 (2%) – alte categorii (antreprenori, părinţi şi reprezentanţii elevilor), în cadrul a 9 instruiri Pentru cei 12.123 agenţii publici, 374 de instruiri au fost desfăşurate în formatul seminarelor, având ca tematici: „Consideraţiuni generale privind integritatea”, ”Integritatea funcţionarilor publici”, „Etica şi integritatea instituţională”, „Norme de conduită managerială şi măsurile de prevenire a corupţiei”, „Aplicarea noilor prevederi a Legii privind evaluarea integrităţii instituţionale”, „Integritatea profesională”. Pentru 12.053 elevi şi studenţi, 251 de instruiri au fost desfăşurate în forma taberelor de vară, training-uri, mese rotunde şi lecţii publice cu tematica: „Tinerii împotriva corupţiei”, „Standarde de etică şi integritate în cadrul sistemului educaţional”, „Corupţia pe înţelesul copiilor”, „EU – pentru educaţie prin integritate”, „Toleranţă zero corupţiei în cadrul sistemului educaţional”. Pentru 549 reprezentanţi ai altor categorii, cele 9 instruiri au fost desfăşurate cu genericul: „Prevenirea corupţiei în sectorul privat”, „Rolul AOP în promovarea integrităţii în sistemul educaţional” „Răspunderea juridico-penală pentru faptele de corupţie”, „Corupţia ucide – învaţă, nu procura permisul”. Activităţile de instruire au fost desfăşurate în toate cele 3 zone ale ţării: centru, nord şi sud. În aceeaşi perioadă au fost pregătite cursurile pentru APL (25 de raioane) cu genericul „Elaborarea şi implementarea Planurilor Strategice de prevenire a riscurilor de corupţiei la nivel local”. Campanii de sensibilizare În perioada de raport au fost continuate şi desfăşurate un şir de campanii de sensibilizare • Campania „EU - pentru educaţie prin integritate!” lansată în anul 2014, în anului curent au aderat 6 instituţii noi: Colegiul Financiar Bancar din Chişinău, Colegiul de Medicină din Cahul, Colegiul Pedagogic din Chişinău, Colegiul Pedagogic din Soroca, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi şi Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi. Astfel, pînă în prezent 17 instituţii de învăţămînt au aderat la această campanie iniţiată de CNA în comun cu studenţii. • a fost organizat primul hackathon pentru dezvoltarea soluţiilor IT în domeniul anticorupţie. Evenimentul a fost organizat cu susţinerea Proiectului PNUD-Moldova şi a avut ca scop conceptualizarea şi dezvoltarea de soluţii inovative de implicare activă a cetăţenilor în raportarea actelor de corupţiei, sporirea transparenţei şi încurajarea autorităţilor să eficientizeze rezistenţa faţă de acest flagel. În rezultat, au fost selectate 3 echipe: Open Money, StartInMoldova şi COBOT care pe parcursul a 6 luni, fiind asistate de mentori din partea Centrului Naţional Anticorupţie şi internaţionali, au dezvoltat platforme web anticorupţie. • în comun cu Departamentul Anticorupţie a Tinerilor Senatului Studenţesc USARB, la punctul de trecere a frontierei de stat Otaci-Mogileov-Podolisk a fost organizată campania de informare „Zero toleranţă corupţiei”, în cadrul căreia de către colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie şi voluntari cetăţenilor le-au fost repartizate materiale informative cu referire la modalităţile de sesizare a instituţiilor specializate anticorupţie. Totodată, la punctele de trecere a frontierei de stat Criva şi Sculeni a fost desfăşurat „Vernisajul anticorupţie”, acţiune care a avut ca scop expunerea lucrărilor plastice cu Linia Naţională Anticorupţie. • În perioada de raport, cu suportul financiar al PNUD Moldova, a fost lansată o nouă ediţie a concursului de desen şi pictură „Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini”, fiind înregistrate 339 de lucrări ai elevilor din cadrul a peste 22 instituţii de învăţământ cu profil artistic din ţară. Potrivit regulamentului, au fost selectaţi 13 câştigători ai premiului mare şi 40 câştigători ai premiului de consolare, lucrările cărora au constituit baza Calendarului integrităţii şi au fost expuse timp de două săptămâni în cadrul unei expoziţii la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. De asemenea, în comun cu CNA studenţesc, restul lucrărilor participante la concurs au fost expuse la Biblioteca Publică Onisifor Ghibu. • În contextul Zilei internaţionale anticorupţie, la cele 14 puncte de trecere a frontierei dintre Moldova, România și Ucraina a fost desfăşurată campaniei de informare anticorupție “Pe aici corupția nu va trece". Lansarea evenimentului a avut loc simultan în Aeroportul Internațional Chişinău, Aeroportul Otopeni (București) și Aeroportul Borispoli (Kiev). Astfel peste 20 000 de pliante, tipărite în limba română, ucraineană și engleză, cu informaţii privind faptele ce constituie infracţiuni de corupţie în cele trei state, instituţiile specializate anticorupţie cît şi modalităţile de sesizare a acestora au fost distribuite de către colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie şi de către voluntari călătorilor la intrare în ţară. • A fost asigurată continuitatea campaniei naţionale de sensibilizare a angajaţilor din sectorul public despre felul în care copii percep fenomenul corupţiei, lansată în anul precedent. Astfel, au fost distribuite peste 4000 de plicuri cu cărţi poştale agenţilor publici cu funcţii manageriale din cadrul autorităţilor publice centrale de specialitate, autorităţilor publice locale şi instituţiilor de învăţământ general şi universitar. Formatorii CNA au participat la 12 emisiuni radio şi TV în cadrul cărora au fost abordate subiecte ce ţin de integritatea în cadrul sistemului educaţional, integritatea agenţilor publici, raportarea şi prevenirea actelor de corupţie
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Finanţelor
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă26. Consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii prin modernizarea metodelor, mijloacelor şi indicatorilor de performanţă utilizaţi
12.10.2015
La 12.09.2014 fost aprobat Ordinul comun nr.46/263/110/396-O privind aprobarea Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile implicate în procesul penal şi a Metodologiei de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală, semnat de Procurorul General, Ministrul Afacerilor Interne, Directorul Centrului Naţional Anticorupţie şi Directorul general al Serviciului Vamal.

Metodologia de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală este elaborată în scopul evaluării eficienţei activităţii procuraturilor şi procurorilor la exercitarea şi conducerea urmăririi penale, a instituţiilor care desfăşoară activitatea de urmărire penală şi ofiţerilor de urmărire penală din cadrul acestora, precum şi a conducătorilor în organizarea acestei activităţi, sporirii eficienţii activităţii de urmărire penală, contribuirii la adoptarea în termeni-limită a unor soluţii procesual-penale legale, implementării prompte în activitate a noilor norme procesual-penale, formării activităţii colective a procurorilor şi, respectiv, a ofiţerilor de urmărire penală, pentru obţinerea unor performanţe comune în vederea consolidării capacităţilor instituționale de prevenire şi combatere a criminalităţii în țară.

În scopul executării prevederilor actului normativ interinstituţional, prin Dispoziţia Procurorului General nr.52/28 din 30 septembrie 2014, a fost aprobat Planul de acţiuni pentru realizarea Ordinului comun privind aprobarea Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile implicate în procesul penal şi a Metodologiei de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală şi componenţa Grupului de lucru responsabil de executarea acţiunilor preconizate.

- Prin Ordinul Procurorului General nr.1/4 din 16.01.2015 a fost format Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Nomenclatorului informaţiilor care urmează a fi înregistrate în cadrul Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice”.

(10 oct. 2015)

În conformitate cu prevederile Planului de acţiuni pentru realizarea Ordinului comun privind aprobarea Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile implicate în procesul penal şi a Metodologiei de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală, Secţia analitică şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale, a examinat modul de implementare a Indicatorilor unici de performanţă de către instituţiile implicate în procesul penal și a recomandat iniţierea procedurii de modificare şi completare a Metodologiei de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală.

06.01.2016
În cadrul CNA sunt aplicabile următoarele mecanisme de asigurare a integrităţii şi responsabilizării angajaţilor:  testarea integrităţii profesionale,  monitorizarea stilului de viaţă,  testele psihologice,  testele la detectorul comportamentului simulat,  instituţia avertizorilor de integritate,  ţinerea registrelor privind denunţarea influenţelor necorespunzătoare asupra angajaţilor privind evidenţa cadourilor, precum şi a celui de evidenţă a informaţiilor cu privire la conflictele de interese raportate de angajaţi. La compartimentul prevenirii şi combaterii corupţiei, instituţia - testarea integrităţii profesionale este reglementată prin Legea 325 privind testarea integrităţii profesionale din 23.12.2013. În acest context a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale, prin care au fost aprobate Regulamentul-cadrul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi Regulamentul cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici. În vederea restabilirii funcţionalităţii Legii 325, a fost elaborat şi remis în Parlament un proiect de lege care urmează să ajusteze prevederile Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale la Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7 din 16.04.2015. Proiectul prevede instituirea unui control judiciar asupra mijloacelor și metodelor tehnice de realizare a testelor și extinde cîmpul de acțiune a legii de la testarea angajaților publici la evaluarea integrității instituțiilor din care aceștia fac parte. Proiectul legii a fost adoptat în prima lectură în şedinţa Parlamentului din 26.02.2016. Proiectul a fost aprobat în lectură finală la 26.05.2016 (Legea nr. 102). În cadrul CNA a fost creată subdiviziunea de testare a integrităţii, au fost evaluate procedurile operaţionale standard pentru această unitate, s-au organizat cursuri de formare (5 instruiri pe parcursul anului 2015) pentru ofiţerii din subdiviziune, în baza bunelor practici ale altor ţări în desfăşurarea testelor de integritate. Un alt instrument de prevenire a corupţiei la nivel instituţional (în cadrul CNA) este aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat. Astfel, În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7, art. 8 lit. a) din Legea nr. 269 din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) şi art. 13 alin. (4) din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie sunt testate persoanele candidaţi la angajare în cadrul Centrului. În perioada 2014-2015, în cadrul Centrului au fost efectuate 60 de testări, dintre care: 46 au fost efectuate la angajare sau la prelungirea contractului individual de muncă, 12 - în contextul investigaţiilor efectuate în cadrul anchetelor de serviciu sau procedurilor disciplinare, iar 2 - la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne în contextul unor cauze penale. Rezultatele testărilor au fost luate în considerare la etapa angajării candidaţilor în cadrul Centrului, la prelungirea contractelor individuale de muncă, la promovarea angajaţilor în grade şi funcţii, precum şi în cadrul individualizării pedepselor pronunţate în context disciplinar.
19.01.2016
Participarea reprezentanților DPF al MAI la: - 1 Curs de instruire destinat PF în domeniul ,,Combaterii traficului de persoane” oferit de Poliţia Națională Spaniei; - 1 Curs de perfecționare cu tematica ”Expertize tehnico-criminalistice”; - 1 Training în domeniul migraţiei, organizat de ODIHR; - 1 Curs de instruire ,, Protecţia obiectivelor strategice (importante) împotriva atacurilor teroriste”, organizat de către TIKA; - Conferinţa de închidere a proiectului "Cooperarea în domeniul migraţiei ilegale şi protecţiei drepturilor omului"; - întrevederea de lucru privind dezvoltarea cooperării subdiviziunilor investigațiilor speciale, între Poliția de Frontieră a RM și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei; - întîlnirea finală de lucru între reprezentanții PF și managerul Programului pentru ”Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare (NSDD)” Moldova, în contextul instalării, testării post-acceptanță și darea în exploatare a echipamentelor pentru detectarea radiațiilor.
28.01.2016
Urmare realizării Matricei de politici în domeniul implementării PALV, precum şi în vederea eficientizării activităţii poliţieneşti pe domenii sectoriale, în perioada anilor 2014-2015 au fost elaborate şi aprobate o serie de Proceduri Operaţionale Standard, care au asigurat consolidarea capacităţilor instituţionale în prevenire şi combaterea criminalităţii: - Prin Ordinul IGP nr. 116 din 29.07.2014 au fost aprobate Instrucțiunile privind procedura inițierii și realizării analizei operaționale, care urmărește scopul de unificare a procedurilor de realizare a analizei operaționale și standardizarea modului de prezentare a rezultatelor analizelor realizate. - Prin Ordinul IGP nr. 117 din 29.07.2014 au fost aprobate Instrucțiunile privind procedura realizării analizei strategice, care oferă o privire de ansamblu asupra criminalităţii şi identifică natura, gradul de risc şi tendinţele fenomenelor infracţionale în vederea elaborării şi implementării strategiilor de prevenire şi combatere a acestora. - Prin Ordinul IGP nr. 118 din 29.07.2014 au fost aprobate Instrucțiunile privind procedura inițierii și realizării analizei tactice, care este componenta activității de analiză a informațiilor, realizată în scopul fundamentării deciziilor managementului subdiviziunilor în asigurarea eficienței la realizarea obiectivelor Poliției pe termen scurt şi mediu, precum și oferirea suportului informațional necesar intervențiilor Poliției. Totodată, la nivelul IGP al MAI a fost inițiată procedura de elaborare a cadrului de reglementare privind analiza de risc. În acest sens, a fost organizată o vizită de studiu la Bucureşti privind familiarizarea cu practicile Poliției române de analiză de risc, în cadrul căreia de comun cu Unitatea centrală de analiză a informației din cadrul Poliției române (CAI), a fost elaborată Procedura Operațională Standard (SOP) privind procedura inițierii și realizării analizei de risc. De asemenea, întru consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii, s-a pus accent pe consolidarea cooperării interinstintuţionale în domeniul dat, prin negocierea şi semnarea unor documente bi şi multilaterale. Astfel, în perioada anilor 2014-2015, au fost semnate: - La 21.11.2014, a fost semnat Protocolul între IGP al MAI și Intergraph Computer Services în vederea consolidării capacității instituționale ale Poliției din Republica Moldova de a lupta împotriva criminalității prin introducerea conceptelor geospațiale în activitatea de organizare și analiză a informațiilor. - Prin Ordinul comun între MAI și MJ nr. 05/03 din 12.12.2014 a fost aprobată Instrucţiunea privind confecţionarea şi utilizarea documentelor de stare civilă care codifică identitatea persoanei, antrenate în activităţi speciale de investigaţii efectuate de către subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. - În colaborare cu Intergraph Computer Services, a fost inițiat Proiectul pilot cu genericul “Maparea criminalității în municipiul Chișinău ca un prim obiectiv al Parteneriatului Strategic pentru Maparea Criminalității”. - La 2 februarie 2015 a fost semnat Acordul de cooperare între Agenţia Relaţii Funciare şi Î.S. ”Cadastru” şi Inspectoratul General al Poliţiei, avînd ca scop implementarea componentei geospaţiale în activitatea de combatere a criminalităţii şi asigurarea ordinii publice, precum și oferirea accesului la harta digitală a Republicii Moldova. - La 22 iulie 2015 a fost semnat Acordul de colaborare între IGP şi Federația de Lupte Universale din Republica Moldova privind organizarea şi desfășurarea unor programe complexe și acţiuni cultural-sportive. - La 20.08.2015, Inspectoratul General al Poliției și Banca Națională a Moldovei (BNM) au încheiat Acordul de colaborare, al cărui scop este cooperarea între Părți pentru prevenirea și descurajarea infracționalității privind falsificarea monedei naționale. Prin documentul dat Părțile semnatare și-au propus să colaboreze în domeniul asigurării și creșterii nivelului de securitate la nivelul sistemului financiar bancar, în special în protecția monedei naționale a Republicii Moldova. De asemenea, în contextul implementării Programului de cooperare poliţienească în cadrul Parteneriatului Estic, la Chişinău, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2015, la Chişinău, a fost organizat primul seminar din seria de activități planificate conform Planului de Acțiuni pentru compartimentul: ,,Lupta împotriva crimelor transfrontaliere: utilizarea celor mai bune tehnici speciale de investigare”. Evenimentul s-a axat pe subiecte privind echipele comune de investigații, mecanismele, metodele și tehnicile speciale de investigații, exerciții practice de simulare etc., şi a inclus reprezentanţi ai MAI şi PG. În contextul implementării activităţilor planificate pentru 2015 cu Agenția Turcească pentru Colaborare și Coordonare a Programelor TIKA, în anul 2015 au fost organizate mai multe evenimente care a avut drept scop consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii: - În perioada 27 - 31 iulie curent, la Chişinău, a fost organizat cursul de instruire cu genericul „Managementul securității în timpul evenimentelor și acțiunilor publice”, în cadrul evenimentului fiind examinate subiecte precum dinamica și psihologia mulțimii, drepturile omului și aplicarea proporțională a forței, măsuri de securitate în caz de greve și blocaje în locurile publice deschise, coordonarea și aplicarea măsurilor de securitate în asigurarea pazei personale în timpul evenimentelor și acțiunilor în masă. - în perioada 28 septembrie – 8 octombrie 2015, la Ankara, Turcia, s-a desfașurat un curs de instruire cu genericul „Protecția obiectelor strategice împotriva terorismului”, care s-a axat pe planificarea securității, analiza de risc, planificarea securității pe baza materialelor video, analiza materialelor suspecte, abilități de tir, percheziții și controlul la punctele de frontieră, stilul operațiunilor de examinare a obiectelor periculoase sau suspecte. În perioada 4-26 iunie 2015, de către Ambasada SUA, la Chişinău, s-a organizat instruirea realizată în comun cu Grupul 19 al Forţelor Speciale Aeropurtate al Departamentului Armatei SUA, scopul căruia s-a axat pe asigurarea schimbului de experienţă, preluarea bunelor practici în activitatea de serviciu prin instruirea poliţiştilor de intervenţie specială (BPDS “Fulger”), instruirea multilaterală pe linia de activitate, punându-se accentul pe următoarele aspecte: instruirea medicală, instruirea de foc, instruirea lunetiştilor, topografia militară, instruirea tactică specială de intervenţie: din încăperi, din stradă, din transport, din vagon (tren), din navă aeriană, instruirea de alpinism, instruirea tactică generală şi în final negocierile. În perioada anului 2015, MAI a acordat o atenţie sporită consolidării capacităţilor angajaţilor nu doar la nivel central, ci şi în teritoriu. În cooperare cu autoritățile Austriei au fost organizate 8 activităţi în cadrul Atelierului de instruire regională, organizat în cadrul proiectului ILECU (International Law Enforcement Coordination Units), care a avut pe agendă domenii precum lupta împotriva criminalității, în special traficului de ființe umane, protecția datelor cu caracter personal, gestionarea mulțimilor în masă, drepturile și libertățile omului etc.. Totodată, un factor important în vederea sporirii capacităţilor în domeniul dat reprezintă şi dotarea subdiviziunilor de profil ale MAI. Astfel, la 21 decembrie 2015, de către autorităţile SUA a fost donat Brigăzi de Poliţie cu Destinaţie Specială “Fulger”, un set de echipament special destinat consolidării capacităților de intervenție ale poliției în cazul atacurilor teroriste, operațiunilor cu risc ridicat și celor de luare de ostatici.
11.07.2016
La compartimentul prevenirii şi combaterii corupţiei, este în plină desfăşurare procesul de implementare a unei inovaţii pentru Republica Moldova – testarea integrităţii profesionale, reglementată prin Legea 325/2013. În acest context a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr.325/2013 privind testarea integrităţii profesionale. În cadrul CNA a fost creată subdiviziunea de testare a integrităţii, au fost evaluate procedurile operaţionale standard pentru această unitate, s-au organizat cursuri de formare pentru ofiţerii din subdiviziune, în baza bunelor practici ale altor ţări în desfăşurarea testelor de integritate. Legea privind modificarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale pentru a ajusta prevederile acesteia la principiile de constituţionalitate (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015) şi introducerea evaluării integrităţii instituţionale a fost înregistrată în Parlament la 3.11.2015 cu nr. 434. Adoptată în I-a lectură la 26.02.2016. A fost aprobat în lectură finală la 26.05.2016 (Lege nr. 102). Legea prevede instituirea unui control judiciar asupra mijloacelor şi metodelor tehnice de realizare a testelor şi extinde cîmpul de acţiune a legii de la testarea angajaţilor publici la evaluarea integrităţii instituţiilor din care aceştia fac parte. Un alt instrument de prevenire a corupţie la nivel instituţional (în cadrul CNA) este aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat. Astfel, În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7, art. 8 lit. a) din Legea nr. 269 din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) şi art. 13 alin. (4) din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie sunt testate persoanele candidaţi la angajare în cadrul Centrului.
12.07.2016
Serviciul Vamal a semnat, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Generală Ordinul comun interdepartamental nr. 396-O din 12 septembrie 2014 privind aprobarea Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile implicate în procesul penal şi Metodologia de evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală. La data de 25 mai 2016, în cadrul proiectului Uniunii Europene Suport în coordonarea proiectului de susţinere a investigaţiilor prejudiciare, urmăririi penale şi apărării” a fost organizat trainingul Particularităţile legislaţiei vamale, urmărire penală” în cadrul căruia au fost antrenaţi 20 colaboratori vamali. În anul 2015, cu 50% a fost redus numărul de cauze penale restituite pentru completare, de la 2 în anul 2014 la 1 în anul 2015, şi respectiv cu 100% numărul de sesizări a procuraturii privind încălcarea legislaţiei, de la 1în anul 2014 la 0 în anul 2015.
06.09.2016
Activități 2016 În contextul consolidării capacităților de prevenire și combatere a criminalității prin modernizarea metodelor, de către MAI au fost întreprinse următoarele măsuri: - 1 Grup de lucru în domeniul analizei informației, organizat de EUBAM; - 1 Grup de lucru privind coordonarea acțiunilor în baza comisiilor rogatorii pe cauză penală, organizat de SELEC; - 4 ateliere de lucru cu următoarele tematici: ,,Management și leadership organizațional” (instruiți - 22 polițiști), “Combaterea crimelor economice” (instruit - 1 polițist), „Contracararea crimei organizate transnaționale” (instruit - 1 polițist), „Combaterea extremismului violent” (1 polițist); - 2 cursuri de instruire, pe domenii precum: „Metode moderne de monitorizare a migrației ilegale și traficului de ființe umane” (3 polițiști), „Prevenirea și combaterea TFU” (12 polițiști), „Protecţia ordinii publice în cazul unor ameninţări teroriste în timpul evenimentelor în masă” (6 polițiști); - 1 Reuniune privind combaterea terorismului; - în perioada 30-31 mai 2016, în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel, a fost organizată o sesiune de instruire şi sensibilizare privind relevanţa implimentării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru 2016-2020 destinată şefilor inspectoratelor de poliţie teritoriale. - 1 reprezentant al DPF a participat la cursul de instruire mixt destinat conducătorilor de nivel înalt cu genericul „Securitate și managementul frontierei”, organizat de OSCE în cooperare cu DCAF; - 2 reprezentanți ai DPF în cadrul atelierului de lucru ,,Colaborarea cu instituțiile europene în vederea combaterii criminalității organizate”; Un element important îm creșterea capabilităților de prevenire și combatere a criminalității îl reprezintă Programul de cooperare polițienească în cadrul Parteneriatului Estic. Astfel, în semestrul I MAI a asigurat realizarea Planului de Acțiuni aferent programului, prin prind desfășurarea a 9 activități comune în componentele bilaterale și multilaterale, care vizau: lupta împotriva crimelor transfrontaliere, inclusive schimbul de bune practice privind noile metode/tehnici speciale de investigați; - combaterea crimelor economice, corupției și spălării banilor; - dezvoltarea bazelor de date integrate în domeniul expertizei criminalistice; - etica și anticorupția în cadrul afacerilor interne; - combaterea crimelor economice transfrontaliere; - protecția ordinii publice în cazul unor amenințări teroriste în timpul evenimentelor în masă; - lupta împotriva crimelor transfrontaliere, inclusiv schimbul de bune practici privind noile metode/tehnici speciale de investigație; - activitatea criminalistică în domeniul afacerilor interne. Consolidarea capacităților de prevenire și combatere a criminalității a fost realizat și prin dotarea subdiviziunilor MAI cu echipamente aferente. De remarcat că întru asigurarea capacităților tehnice, au fost implementate în comun cu partenerii externi de dezvoltare o serie de proiecte în beneficiul MAI, astfel încît în semestrul I au fost realizate următoarele: - la 08 aprilie 2016, Ambasada Germaniei la Chișinau a donat Inspectoratului General al Poliției 20 de teste alcoolscopice și anti-droguri de model Dragger și un Centru Mobil al Siguranței Rutiere, valoarea proiectului constituind; - la data de 09 iunie 2016, Centrul tehnico-criminalistic şi expertiză judiciară al Inspectoratului General al Poliției a primit 8 laboratoare criminalistice mobile dotate cu echipament modern de investigație. Donația include trei laboratoare mobile cu truse criminalistice și alte instrumente pentru cercetarea la fața locului, inclusiv pentru identificarea și prelevarea probelor de la locul comiterii infracțiunii. Alte cinci automobile destinate investigării infracțiunilor de gravitate medie. Laboratoarele mobile au fost procurate cu sprijinul Guvernului SUA, în cadrul proiectului ”Suport pentru reforma poliției în Moldova”, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). - la 16 iunie 2016, a fost organizată ceremonia oficială de deschidere a „Orășelului siguranței rutiere pentru copii”, din or. Ungheni, proiect finanțat de Ministerul Federal de Interne din Germania. „Orășelul siguranței rutiere pentru copii” este dotat cu toate echipamentele necesare pentru simulările unei situații rutiere din viața reală, promovînd formarea deprinderilor practice în rîndurile copiilor; - la 17 iunie 2016, Asociația polițiștilor creștini, cu reprezentanți din Germania, Elveția, România și Moldova, a donat Poliției din Republica Moldova un lot de 1600 de veste antiglonț și antilovitură. De asemenea, a fost consolidat cadrul legal prin negocierea şi semnarea unor documente bilaterale în acest sens: - Acordul de colaborare între Inspectoratul General al Poliției și Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova (CNFACEM) destinat promovării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în special axat pe segmentul prevenirii și combaterii violenței în familie, semnat la 04 februarie 2016; - Acordul de colaborare între Inspectoratul General al Poliției și Moldtelecom cu privire la colaborarea în domeniul securității datelor cu caracter personal, a sistemelor informatice și a confidențialității măsurilor speciale de investigații, aprobat prin Ordinul IGP nr. 2 din 20.05.2016; - Acordul de colaborare între Centrul național pentru Frecvențe radio și IGP cu privire la colaborare și schimbul de informații din domeniul comunicațiilor electronice prin intermediul frecvențelor radio și asigurarea confidențialității măsurilor speciale de investigații, aprobat prin Ordinul IGP nr. 3 din 27.05.2016; - la 10 iunie 2016, Inspectoratul General al Poliției a lansat un nou serviciu prin intermediul aplicației Viber – numărul 373 (0)78090902, pus la dispoziția cetățenilor, pentru comunicarea simplă și rapidă cu Poliția. Această versiune este la etapa de pilotare. Prin intermediul serviciului vizat cetățenii sunt învitați să-și expedieze ideile, comentariile, sugestiile privind îmbunătățirea serviciilor polițienești în diferite domenii. Ideile și sugestiile cetățenilor vor fi primite zilnic, 24/7 de ore. De la momentul lansării au fost înregistrate peste 1500 de adresări - 5 cursuri de instruire pentru 9 reprezentanți ai Poliției de Frontieră pe tematici ca: „Analiza criminală. Crearea și utilizarea bazelor de date”; „Tactica și tehnici de procedură juridică efectuate în legătură cu delicte tranfrontaliere”; „Investigarea eficientă a crimelor economice și anume a crimelor cu caracter transfrontalier”; „Securitatea și managementul frontierei. Modului II”;
26.01.2017
La 25 ianuarie 2017, a avut loc ședința Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip. În urma discuţiilor din cadrul ședinței, s-a decis extinderea termenului de realizare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a crimei organizate până în anul 2019. În contextul consolidării capacităților de prevenire și combatere a criminalității prin modernizarea metodelor, au fost organizate o serie de cursuri de instruire pentru procesul de prevenire şi combatere a criminalităţii. Deasemenea, la 4 noiembrie 2016, Inspectoratul General al Poliţiei a semnat 3 Acorduri de colaborare cu Institutul de Reforme Penale, Asociaţia Obştească „INVENTO” și Federaţia de Lupte Universale din Republica Moldova. Au fost aprobate o serie de acte normative interne: Ordinul IGP nr. 116 din 29.07.2014 - Instrucțiunile privind procedura inițierii și realizării analizei operaționale; Ordinul IGP nr. 117 din 29.07.2014 Instrucțiunile privind procedura realizării analizei strategice; Ordinul IGP nr. 118 din 29.07.2014 Instrucțiunile privind procedura inițierii și realizării analizei tactice.
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Finanţelor
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă27. Asigurarea capacităţilor sporite şi interoperabilităţii autorităţilor de resort pentru garantarea ordinii şi securităţii în spaţiile publice
28.01.2016
Asigurarea ordinii şi securităţii publice a fost şi rămîne una din obiectivele esenţiale ale activităţii MAI. Reieşind din evoluţiile pe plan politic, economic şi social, în perioada celor 12 luni ale anului 2015, în vederea asigurării capacităţilor sporite de intervenţie, precum şi interoperabilităţii dintre subdiviziunile MAI de profil şi autorităţile naţionale, au fost aprobate o serie de acte normative interne de conlucrare între subdiviziunile poliţieneşti ale MAI, care s-a axat în special pe menţinerea ordinii şi securităţii publice, prevenirea fenomenului infracţional, organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire, stabilirea autorilor pe cazurile de răpiri, jafuri, acte de huliganism, organizarea şi desfăşurarea măsurilor preventiv profilactice de combatere a criminalităţii şi menţinere a ordinii publice, reacţionarea operativă a echipelor mixte etc. Adiţional, în colaborare cu instituţiile de profil naţionale, precum şi cu suportul partenerilor externi, reprezentnaţii MAI au participat la o serie de activităţi întru sporirea capacităţilor profesionale pe domeniul dat. Astfel, în perioada 15-17 aprilie 2015 a avut loc vizita de studiu, documentare și schimb de experiență a reprezentanților MAI la Academia de Poliție din Georgia, care s-a axat pe sistemul de pregătire profesională a angajaților Poliției pentru intervenții speciale, în or. Tbilisi (Georgia). În perioada 11-22 mai 2015, MAI a organizat cursul de instruire în domeniul tehnicilor de intervenţie profesională, eveniment organizat în cooperare cu Ataşatul de Afaceri Interne al Ambasadei Republici Franceze la Bucureşti. În perioada 20-22 mai 2015, s-a participat la seminarul de instruire privind preluarea bunelor practice în domeniul gestionării democratice a maselor, eveniment organizat sub egida Consiliului Europei. În perioada 09-10.06.2015 şi respectiv 15-19.06.2015, s-a participat la Cursul de instruire a corpului de comandă din unităţile speciale de intervenţie, în domeniul alpinism, organizat de către Centrul Antiterorist al SIS RM. În perioada 15-20.06.2015, angajaţii poliţiei au participat la exerciţiul comun de instruire JECET-2015, desfăşurat în mun. Bălţi. În perioada 27-31 iulie 2015, la Chișinău, în cooperare cu Agenția Turcească pentru Colaborare și Coordonarea Programelor (TIKA), a fost organizat cursul de instruire cu genericul ”Managementul securității în timpul evenimentelor și acțiunilor publice”, fiind instruiți 22 de angajați ai IGP al MAI. Au fost consolidate capacitățile angajaților IGP în domeniile dinamica și psihologia mulțimii, drepturile omului și aplicarea proporțională a forței, măsuri de securitate în caz de greve și blocaje în locurile publice deschise, coordonarea și aplicarea măsurilor de securitate în asigurarea pazei personale în timpul evenimentelor și acțiunilor în masă, ș.a. La 10.12.2015 s-a participat la conferința științifico-practică cu genericul „Asigurarea ordinii publice și protecția drepturilor omului în timpul manifestațiilor cu caracter de masă”, organizată de către Catedra Protecție, Pază și Securitate a Universitaății de Stat de Educație, Fizică și Sport, care a avut loc la Chișinău.
15.07.2016
Activități 2016 În contextul asigurării capacităţilor sporite şi interoperabilităţii autorităţilor de resort pentru garantarea ordinii şi securităţii în spaţiile publice, reprezentanții MAI au fost implicați în următoarele activități: - 3 sesiuni de antrenamente tactice-speciale la semnalul capacităţii de luptă „Uragan” și instrucţiuni-video cu tematica „Acţiunile forţelor de ordine la asigurarea şi restabilirea ordinii publice”, exerciții tactice în domeniul asigurării și restabilirii ordinii publice în cazul dezordinilor în masă (60 de polițiști); - 5 sesiuni de instruire teoretice şi practice la compartimentele „Mînuirea armelor de luptă” și” Mentenanța armelor” (100 de angajați MAI și 10 angajați ai MA); - seminar de instruire cu tematica ,,Protecția ordinii publice în cazul unor amenințări teroriste în timpul evenimentelor în masă”, organizat în cadrul Programului de Cooperare Polițeienească pentru Europa de Sud-Est cu participarea a 20 de angajați MAI; - alte instruiri tematice care au inclus subiecte precum „Pregătire pe linia tacticii de intervenție”, „Intervenția profesională”, „Protecţia ordinii publice în cazul unor ameninţări teroriste în timpul evenimentelor în masă”, „Probleme actuale ale securităţii naţionale”, „Implementarea conceptului de comunicatori în cadrul măsurilor în masă. Cu scopul asigurării interoperabilității dintre SII naționale dintre autorități și asigurării schimbului de informații, în perioada semestrului I au fost semnate mai multe documente bilaterale dintre MAI și Centrul de Guvernare Electronică, MAI și MA, BMA și CRIS “Registru”, STI al MAI și Centrul de Guvernare Electronică etc. În vederea aproximării la standard UE, a fost procurat Sistemul informațional automatizat dactiloscopic AFIS, care urmează a fi functional din luna august curent, care are ca scop consolidarea capacităților tehnice ale Ministerului Afacerilor Interne.
26.01.2017
În contextul asigurării capacităţilor sporite şi interoperabilităţii autorităţilor de resort pentru garantarea ordinii şi securităţii în spaţiile publice, reprezentanții MAI au participat la 155 evenimente publice.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă28. Realizarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 76 din 15 mai 2014
06.01.2016
Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 76 din 16.05.2014. Planul include 4 componente, 12 măsuri şi 93 de acţiuni concrete de realizare a acestora, dintre care cu termen inclus în anul 2014 – 48; anul 2015 – 23; anual/permanent – 22, care urmează a fi monitorizate. Pentru anul 2015 este prevăzută executarea a 20 acţiuni cu termen de realizare 2015 (trim. I– 1, trim. II – 4, trim. III – 2, trim. IV – 6, anul 2015 - 7) şi a 22 acţiuni cu titlu permanent de realizare, dintre care 6 necesită a fi implementate de către toate autorităţile publice centrale. Cu privire la realizarea Planului de acţiuni 2014-2015, în rezultatul monitorizării s-a stabilit că în cei doi ani, au fost realizate 85% din acţiunile planificate, dintre care 54% au fost realizate cu succes şi a fost obţinut rezultatul scontat, 31% din acţiuni au fost realizate cu menţiunea că rezultatul scontat al acţiunii nu a fost obţinut pînă la moment, 2% au devenit inoportune/ desuete, 13% sunt încă în proces de realizare, iar termenul scadent urmează a fi prelungit pînă la sfîrşitul anului 2016. Potrivit analizei efectuate de Secretariatul Grupului de monitorizare, cele 13% din acţiuni aflate în derulare implică procese de durată, care au fost declanşate în cei doi ani, dar nu au fost definitivate pînă la sfîrşitul anului 2015. Proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind extinderea Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada 2011-2016 şi proiectul H.P. privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2016 au fost remise Parlamentului (scrisoarea CNA nr. 06/3915 din 3 martie 2016) pentru a fi înregistrate în calitate de iniţiative legislative. Ambele proiecte de Hotărîri de Parlament au fost adoptate de catre Parlament la 12 mai 2016.
11.07.2016
Hotărîrea Parlamentului nr. 90 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011 – 2016 a fost adoptată la 12.05.2016. În acest context, Planul de acţiuni pentru anul 2016 include şi măsurile care erau în proces de derulare în anul 2015 şi va asigura îndeplinirea deplină a tuturor acţiunilor trasate pentru implementarea eficientă a Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2011-2015, care la fel a fost extinsă pentru anul 2016. Planul de acţiuni pe anul 2016 include 4 componente, 12 măsuri şi 65 de acţiuni. Responsabili de executarea măsurilor din Plan sunt 32 de autorităţi publice centrale (APC), precum şi autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) care au elaborat propriile Planuri de acţiuni anticorupţie la nivel local şi au raportat în anul 2016 gradul de realizare al acţiunilor în anul 2015 şi în primele 4 luni ale anului 2016.
25.01.2017
În continuare, o prioritate majoră este elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2017-2020. Astfel, Centrul în comun cu reprezentanţii autorităţilor publice şi societăţii civile au elaborat proiectul noii Strategii. Conform noului document sunt setate obiective în conformitate cu cei 10 piloni ai Sistemului Naţional de Integritate. Pentru a facilita conlucrarea la nivel naţional dintre anumite instituţii, următoarea Strategie propune 7 Piloni. În scopul monitorizării implementării Strategiei, vor fi create 3 grupuri de monitorizare, prezidate de instituţiile responsabile de sector. Grupurile de monitorizare vor contribui la crearea unor platforme de supraveghere a realizării angajamentelor stabilite în Strategie, precum şi vor stabili priorităţile de intervenţie pe sector la nivel naţional. Noua Strategie a fost supusă etapei de avizare şi consultare cu autorităţile publice şi reprezentanţii societăţii civile, la moment se sistematizează propunerile primite, iar la începutul anului 2017 va fi propusă Parlamentului pentru examinare şi aprobare.
Centrul Național Anticorupție
01.01.201431.12.2015
Articolul 4. Reforma internă29. Elaborarea şi promovarea unui proiect de lege privind ajustarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 la noile prevederi ale cadrului normativ naţional
06.01.2016
Proiectul de Hotărîre de Parlament privind prelungirea Strategiei Naţionale Anticorupţie pînă în anul 2016 şi aprobarea Planului de acţiuni pentru 2015-2016 este în proces de elaborare. Proiectul va avea la bază recomandările prezentate urmare evaluării Strategiei Naționale Anticorupție pe anii 2011-2015, proces care este în derulare.
11.03.2016
Proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind extinderea Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada 2011-2016 şi proiectul H.P. privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2016 au fost remise Parlamentului (scrisoarea CNA nr. 06/3915 din 3 martie 2016) pentru a fi înregistrate în calitate de iniţiative legislative, reieşind din modificările operate prin Legea nr. 180 din 22.10.2015, prin care controlul asupra activităţii Centrului este exercitat de către Parlament.
17.05.2016
Proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind extinderea Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada 2011-2016 şi proiectul H.P. privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2016 au fost remise Parlamentului (scrisoarea CNA nr. 06/3915 din 3 martie 2016) pentru a fi înregistrate în calitate de iniţiative legislative. Ambele proiecte de Hotărîri de Parlament au fost adoptate de catre Parlament la 12 mai 2016.
11.07.2016
Proiectul de Hotărîre a Parlamentului nr. 89 privind extinderea pentru anul 2016 a Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011 – 2015 a fost adoptat la 12.05.2016.
Centrul Național Anticorupție
01.01.201431.07.2016
Articolul 4. Reforma internă30. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale în vederea implementării şi monitorizării implementării Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015
06.01.2016
Cooperarea cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale reprezintă o prioritate continuă a CNA în vederea implementării şi monitorizării implementării documentelor de politici anticorupţie. Astfel, pe parcursul anului 2015 s-a intenţionat consolidarea acestui parteneriat, care urmăreşte principiile transparenţei, echităţii şi coordonării eforturilor. Pe parcursul anului 2015, s-au desfăşurat 3 şedinţe de lucru ale Grupului de monitorizare privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2011-2015. În cadrul şedinţelor au fost puse în discuţie rapoartele de progres privind implementarea Planului de acţiuni 2014-2015 de către instituţiile administraţiei publice centrale, conform Graficului raportării instituţiilor la şedinţele Grupului de monitorizare, precum şi propuse consultărilor o serie de proiecte de acte normative. Astfel, în cadrul şedinţelor au participat reprezentanţi ai societăţii civile şi ai sectorului privat care sunt membrii Grupului de monitorizare (10 din 21). Reprezentarea largă a societăţii civile pe această platformă de lucru, fortifică relaţiile de colaborare cu autorităţile publice în vederea implementării şi monitorizării progresului şi deficienţelor Strategiei şi Planului de acţiuni. La 18 martie 2015, s-a desfăşurat masa rotundă „Consolidarea Sistemului Național de Integritate: rolul Curții de Conturi", organizată de Transparency International - Moldova şi Curtea de Conturi a Republicii Moldova. În cadrul evenimentului, reprezentantul Secretariatul Grupului de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie a pus în discuţie aplicabilitatea sugestiilor şi recomandărilor stipulate în raportul SNI la pilonul CCRM în cadrul Planului de acţiuni pe anii 2014-2015. Pe parcursul anului 2015, s-au desfăşurat 2 şedinţe a Grupului de lucru anticorupţie format din reprezentanţi ai CNA, Delegaţiei UE în RM şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, donatorilor din RM. În cadrul şedinţelor au fost discutate priorităţile de acţiune ale CNA şi posibilităţile donatorilor de a susţine aceste eforturi anticorupţie, inclusiv şi implementarea şi monitorizarea Strategiei. De asemenea, a fost asigurată participarea CNA în cadul Comitetului de coordonare a proiectului „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor locale prin activităţi comune mass-media şi ONG-uri”. Scopul proiectului este de a contribui la consolidarea rolului societăţii civile şi mass-media în monitorizarea şi prevenirea corupţiei la nivel local în Republica Moldova prin formarea de capacităţi comune ale ONG-urilor, mass-media şi autorităţilor locale de a implementa iniţiative participative. În perioada 19-23.11.2015, au avut loc 3 şedinţe pe marginea primului proiect al Pilonilor următoarei Strategii Naționale Anticorupție 2016-2018, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai societăţii civile. În cadrul şedinţelor au fost prezentate descrierea problemelor pe fiecare Pilon în parte, precum și direcțiile de intervenție elaborate de către experţii selectaţi în cadrul proiectului „Consolidarea funcțiilor de prevenire a corupției și celor analitice ale Centrului Național Anticorupție”, finanțat de către Ministerul de Externe al Norvegiei și implementat de către PNUD Moldova. În dependenţă de domeniile de implementare, la proiect au lucrat experții selectați prin concurs din cadrul societăţii civile. Pe 9 decembrie 2015 s-a desfăşurat cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Naţionale Anticorupţie. Evenimentul a marcat Ziua internaţională de luptă împotriva corupţiei, stabilită prin Rezoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 58/4 din 9.12.2003 şi demonstrează angajamentul Republicii Moldova în crearea climatului „zero toleranţă” faţă de corupţie prin asigurarea sustenabilităţii angajamentelor anticorupţie cu sprijinul comunităţii internaţionale şi a societăţii civile în eficientizarea practicilor de prevenire şi combatere a acestui fenomen. La eveniment au participat experţi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, mediului de afaceri, societăţii civile şi mass-media. Acest eveniment a constituit o platformă utilă în prezentarea şi discutarea progreselor şi deficienţelor înregistrate în 2015 în prevenirea şi combaterea corupţiei. Participarea societăţii civile la astfel de evenimente periodice urmăreşte consolidarea rolulul societăţii civile în implementarea şi monitorizarea implementării Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015.
25.01.2017
Cooperarea Centrului Naţional Anticorupţie cu autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în domeniul anticorupţie, se axează în mare parte pe activităţi comune desfăşurate în domeniul prevenirii corupţiei, activităţi de formare şi sesiuni de informare. În anul 2016 au fost organizate şi desfăşurate: 634 instruiri anticorupţie, cu 14% mai mult în raport cu aceeaşi perioadă a anului precedent (555 în anul 2015). Audienţa toată a fost de 24.725 persoane. La fel, reprezentanţii societăţii civile participa la consultările publice şi grupurile de lucru organizate de către CNA în privinţa unor proiecte de acte normative şi legislative.
Centrul Național Anticorupție
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă31. Publicarea pe pagina web a Centrului Naţional Anticorupţie a rapoartelor de implementare a Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, precum şi a informaţiilor despre activitatea Grupului de monitorizare
06.01.2016
Au fost publicate pe pagina web a CNA, rapoartele de monitorizare privind implementarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru următoarele perioade: ianuarie-martie 2015; semestrul I 2015; ianuarie 2014-septembrie 2015, ianuarie 2014-decembrie 2015. La fel, a fost elaborat şi publicat raportul privind evaluarea implementării SNA 2011-2015. Scopul prezentei evaluări este de a oferi o analiză nivelului de implementare a SNA 2011-2015, în vederea facilitării elaborării proiectului noii strategii http://cna.md/pageview.php?l=ro&idc=67&t=/Strategia-nationala-anticoruptie/Implementarea-strategiei/Rapoarte-de-evaluare& S-a asigurat transparenţa cu privire la activitatea Grupului de monitorizare prin publicarea comunicatelor de presă cu privire la întrunirile acestuia, a materialelor examinate şi a hotărîrilor adoptate. http://cna.md/ro/rapoarte-monitorizare, http://cna.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=1326&t=/Strategia-nationala-anticoruptie/Grupul-de-monitorizare/Activitati/Sedinta-ordinara-a-Grupului-de-monitorizare-a-implementarii-Strategiei-nationale-anticoruptiei http://cna.md/libview.php?l=ro&idc=70&id=199&t=/Strategia-nationala-anticoruptie/Grupul-de-monitorizare/Activitati/Sedinta-ordinara-a-Grupului-de-monitorizare-a-implementarii-Strategiei-Nationale-Anticoruptiei http://cna.md/ro/evenimente/noua-sedinta-grupului-monitorizare-privind-implementarea-strategiei-nationale, http://cna.md/ro/sna-activitati/sedinta-ordinara-grupului-monitorizare-implementarea-sna-pe-anii-2011-2015-14-mai, http://cna.md/ro/sna-activitati/sedinta-ordinara-grupului-monitorizare-implementarii-strategiei-nationale.25.09.2015, http://cna.md/ro/sna-activitati/conferinta-nationala-anticoruptie-2015-desfasurata-premiera-si-teritoriu.
Centrul Național Anticorupție
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă32. Ajustarea cadrului legislativ în vederea definirii, corelării şi delimitării mandatului Comisiei Naţionale de Integritate de mandatul de sancţionare contravenţională al Centrului Naţional Anticorupţie, precum şi a mandatului de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie de cel al Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale
01.05.2015
La 16.09.2014 prin ordinul ministrului justiției nr.387 a fost creat un grup de lucru inter-instituțional din reprezentanți ai Ministerului justiției, Comisiei Naționale de Integritate, Centrului Național Anticorupție, Transparency International Moldova, Ambasadei SUA în Moldova, ABA ROLI și experți internaționali. Urmare suportului oferit de Ambasadei SUA în Moldova, ABA ROLI și Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților instituționale ale Comisiei Naționale de Integritate”, grupul de lucru a elaborat un pachet de legi îndreptate spre eficientizarea activității CNI și fortificarea mecanismului de declarare a averilor, conflictelor de interese și incompatibilităților: · Proiectului de Lege cu privire la Centrul Național de Integritate; · Proiectului de Lege cu privire la declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese și cadourilor; · Proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectele de legi au fost supuse dezbaterilor publice din 16.12.14 și 24.04.2015, avizate de autorități publice centrale și locale, revizuite de experții societății civile și expertizate de experți străini independenți și ai Consiliului Europei, Băncii Mondiale (StAR) și CRPE România. După definitivarea tabelelor divergențelor proiectele de legi îmbunătățite vor fi prezentate Guvernului și Parlamentului spre aprobare și adoptare. Proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative include modificări: - de asigurare a tragerii la răspundere penală și contravențională pentru încălcarea Legii cu privire la declararea averii și intereselor personale, inclusiv de atribuire CNI a competenței de aplicare a contravenției art.3132 - de creare a mecanismului de confiscare a averii cu caracter nejustificat, etc.
21.01.2016
Prevederile legislative privind ajustarea cadrului legal în vederea definirii, corelării şi delimitării mandatului Comisiei Naţionale de Integritate de mandatul de sancţionare contravenţională al Centrului Naţional Anticorupţie, au fost preluate de către Ministerul Justiţiei şi incluse în pachetul de proiecte de legi privind modificarea şi completarea unor acte legislative privind activitatea Comisiei Naţionale de Integritate. Delimitarea mandatului de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie de cel al Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale, va fi efectuată în cadrul implementării conceptului de reformare a Procuraturii Generale. Este important de menţionat că proiectele de legi fac parte din pachetul de legi care urmează a fi elaborat şi aprobat prin intermediul Grupului de lucru pentru reformarea și relansarea sistemului anticorupție pe platformă parlamentară. Priorităţile declarate ale Grupului de lucru sunt: 1. resetarea sistemului de luptă împotriva corupţiei; 2. delimitarea strictă a competenţelor instituţiilor anticorupţie (CNA, CNI, Procuratura Anticorupţie) şi 3. crearea instanţelor judecătoreşti anticorupţie specializate. Grupul de lucru este coprezidat de reprezentanți ai societății civile și Parlamentului. Progresul realizării măsurii respective este condiționat de aspectele menționate, într-cît se intenţionează ca toate proiectele de acte normative elaborate în acest domeniu să corespundă priorităţilor şi direcţiilor stabilite în cadrul Grupului de lucru pe platformă parlamentară.
05.02.2016
Proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte legislative privind activitatea CNI a fost aprobat in cadrul sedintei Guvernului din 3 februarie 2016. Proiectul include prevederi care se refera la delimitarea mandatului CNI de mandatul de sanctionare contraventionala al CNA. In ceea ce priveste delimitarea mandatului de urmarire penala al CNA de cel al MAI si Procuraturii Generale, modificari legislative in acest sens vor fi operate odata cu adoptarea proiectul de lege privind reforma Procuraturii, care a fost votata in prima lectura de catre Parlament.
11.03.2016
Pachetul de legi privind CNI adoptat în prima lectură de către Parlament pe 25.02.2016 include prevederi privind delimitarea competențelor de soluţionare a cauzelor contravenţionale de către Comisia Naţională de Integritate şi CNA. În ceea ce priveşte delimitarea mandatului de urmărire penală al CNA de cel al MAI si Procuraturii Generale, modificări legislative în acest sens vor fi operate urmare ajustării cadrului legal existent la noile prevederi adoptate prin Legea cu privire la Procuratură, adoptată în a II-a lectură de către Parlament pe 25 februarie 2016 şi Legea cu privire la Centrul Naţional de Integritate, adoptată în I lectură la 25.02.2016. În acest sens, Ministerul Justiţiei urmează să elaboreze un proiect de lege privind definirea, delimitarea competenţelor organelor de drept întru consolidarea sistemului naţional anticorupţie, prioritate stabilită şi în cadrul Grupului de lucru anticorupţie pe platformă parlamentară.
18.05.2016
Proiectul de lege privind cadrul conex reformei Procuraturii - a fost votat pe 20 aprilie 2016 în Guvern şi transmis Parlamentului. Proiectul conţine şi delimitarea competenţelor pe componenta combaterii corupţiei dintre CNA, MAI si Procuratura Anticoruptie.
11.07.2016
Pachetul de legi privind reformarea sistemului de declarare şi control al averilor şi intereselor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 16.02.2016 şi adoptat în lectură finală la 17.06.2016. Pachetul de legi include prevederi privind delimitarea competenţelor de soluţionare a cauzelor contravenţionale de către CNI şi Centrul Naţional Anticorupţie. În ceea ce priveşte delimitarea mandatului de urmărire penală al CNA de cel al MAI si Procuraturii Generale, modificări legislative în acest sens vor fi operate urmare ajustării cadrului legal existent la noile prevederi adoptate de către Parlament prin Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură. Astfel, proiectul de lege privind cadrul conex reformei Procuraturii a fost aprobat de Guvern la 20.04.2016 şi adoptat în lectura finală de către Parlament la 1.07.2016 (Lege nr.152). Proiectul de Lege prevede delimitarea competenţelor pe combaterea corupţiei dintre CNA, MAI şi Procuratura Anticorupţie.
25.01.2017
Adoptarea Legii nr. 134 din 17.06.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Legea a) delimitează competenţele de constatare şi soluţionare a cauzelor contravenţionale de către Autoritatea Naţională de Integritate şi Centrul Naţional Anticorupţie, b) aduce legislaţia naţională în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate şi Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale. Adoptarea Legii nr. 152 din 1.07.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Legea ajustează cadrul legislativ conex la prevederile Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură prin crearea mecanismelor necesare implementării complete și eficiente a acestei legii respective, precizarea competenţelor procurorului la exercitarea atribuţiilor procuraturii. La fel, legea delimitează atribuţiile procurorului și organului de urmărire penală în cadrul procesului penal (Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor Interne).
Alte instituţii
Centrul Național Anticorupție
01.01.201431.07.2016
Articolul 4. Reforma internă33. Restabilirea mecanismului de conlucrare între Centrul Naţional Anticorupţie şi entităţile publice centrale privind desfăşurarea procedurii de testare a integrităţii profesionale
10.06.2015
MAI a expediat scrisoarea de intenție ​în adresa CNA de stabilire a unui mecanism de conlucrare.
06.01.2016
La compartimentul prevenirii şi combaterii corupţiei, instituţia - testarea integrităţii profesionale, este pusă în aplicare din 14.02.2014, reglementată prin Legea 325 din 23.12.2013. În acest context a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale, prin care au fost aprobate Regulamentul-cadrul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi Regulamentul cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici. În vederea restabilirii funcţionalităţii Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale, în Parlament a fost transmis spre aprobare un proiect de lege care urmează să ajusteze prevederile Legii nr. 325 la Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7 din 16.04.2015. Proiectul prevede instituirea unui control judiciar asupra mijloacelor și metodelor tehnice de realizare a testelor și extinde cîmpul de acțiune a legii de la testarea angajaților publici la evaluarea integrității instituțiilor din care aceștia fac parte. Eficientizarea conlucrării între CNA şi entităţile publice în domeniul testării integrităţii profesionale este un obiectiv prioritar şi se desfăşoară prin realizarea măsurilor stabilite prin Hotărîrea Guvernului 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale (crearea bazei de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională a agenţilor publici, elaborarea de către entităţile publice a regulamentelor interne cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi desemnarea persoanelor/subdiviziunilor responsabile de înregistrarea cazurilor de influenţă necorespunzătoare). Grupul de lucru format din reprezentanţii CNA şi Centrului de Guvernare Electronică, a elaborat caietul de sarcini pentru crearea bazei de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională a agenţilor publici. Recent, a fost desfăşurată şi licitaţia pentru selectarea agentului de prestare a serviciului dat. Cu toate acestea, procedura va fi repetată, deoarece caietul de sarcini urmează a fi ajustat la prevederile introduse prin proiectul de lege care urmează să ajusteze prevederile Legii nr. 325 la Hotărîrea Curții Constituționale nr. 7 din 16.04.2015.
11.03.2016
Proiectul legii privind modificare Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale pentru a ajusta prevederile acesteia la Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015 a fost adoptat în prima lectură în şedinţa Parlamentului din 26.02.2016.
17.03.2016
Acordul de Colaborare dintre MAI şi CNA a fost semnat la 10 februarie 2016
11.07.2016
Eficientizarea conlucrării între CNA şi entităţile publice în domeniul testării integrităţii profesionale este un obiectiv prioritar şi se desfăşoară prin realizarea măsurilor stabilite prin Hotărîrea Guvernului 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale (crearea bazei de date cu privire la rezultatele testelor de integritate profesională a agenţilor publici, elaborarea de către entităţile publice a regulamentelor interne cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi desemnarea persoanelor/subdiviziunilor responsabile de înregistrarea cazurilor de influenţă necorespunzătoare). Legea privind modificarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale pentru a ajusta prevederile acesteia la principiile de constituţionalitate (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015) şi introducerea evaluării integrităţii instituţionale a fost aprobat în lectură finală la 26.05.2016 (Lege nr. 102). Legea prevede instituirea unui control judiciar asupra mijloacelor şi metodelor tehnice de realizare a testelor şi extinde cîmpul de acţiune a legii de la testarea angajaţilor publici la evaluarea integrităţii instituţiilor din care aceştia fac parte. În vederea consolidării performanţelor în prevenirea corupţiei şi digitalizării procesului de lucru în domeniul evaluării integrităţii instituţionale, a fost elaborat (în contextul modificărilor Legii nr.325/2013) Caietul de sarcini pentru crearea unui sistem informațional „Cazierul Integrităţii profesionale a agenţilor publici”, care va conţine atît informația despre rezultatele supunerii testelor de integritate profesională ale agenților publici, cît şi probele stocate digital, oferind și o platformă electronică de monitorizare a realizării măsurilor de prevenire a corupției în cadrul instituțiilor publice. Fiind vorba despre un sistem sofisticat care necesită resurse financiare considerabile pentru bugetul CNA, softul este dezvoltat cu suportul PNUD-Moldova și a Guvernului Norvegiei, pe parcursul lunii mai fiind desfășurată procedura de licitație internațională și încheiat contractul respectiv. Versiunea de testare a softului urmează va fi predată pe parcursul anului curent, iar versiunea finală – peste un an de la semnarea contractului, perioadă care include și conectarea instituțiilor publice, precum și pilotarea softului.
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
01.08.201331.07.2016
Articolul 4. Reforma internă34. Eficientizarea mecanismului de aplicare a procedurii de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi entităţilor publice, inclusiv în domeniul utilizării fondurilor UE
18.05.2016
Pe parcursul trimestrului I 2016, CNA a asigurat desfăşurarea evaluării riscurilor de corupţie în cadrul a 6 autorităţi şi instituţii publice. Urmare acestor exerciţii, a fost finalizat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie cu aprobarea planurilor de integritate în 4 entităţi evaluate: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (consulate şi misiuni diplomatice); Inspectoratul de Stat al Muncii; Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Planurile de Integritate pot fi vizualizate pe paginile oficiale a entităţilor. Totodată, în perioada de gestiune, a fost iniţiat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Agenţiei Intervenţii şi Plăţi în Agricultură şi Primăriei mun. Chişinău. Alte 7 entităţi publice au fost monitorizate la capitolul realizării planurilor de integritate, elaborate cu suportul experţilor CNA şi aprobate în a. 2014-2015. Rapoartele de monitorizare sunt plasate pe pagina oficială a CNA. În perioada de raport a fost finalizată activitatea de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice, realizată în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţilor CNA de exercitare a funcţiilor de prevenire şi analiză a corupţiei”, implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei. Exerciţiul a finalizat cu elaborarea unui raport de evaluare a riscurilor de corupţie caracteristici sistemului naţional de achiziţii publice şi include o cartografiere a domeniilor cu riscuri pentru integritate, precum şi măsuri recomandate în vederea atenuării acestora. Un aspect novator pentru acest sector, propus în cadrul proiectului, reprezintă Sistemul de indicatori al fraudei şi corupţiei pe întreg domeniul de aplicare a procesului de achiziţii, indicatori numiţi Steag Roşu (Red Flags). În vederea asigurării continuităţii acestei activităţi, Centrul Naţional Anticorupţie şi PNUD Moldova organizează în perioada 19 mai – 02 iunie 2016 un ciclu de instruiri pentru agenţii publici din cadrul ministerelor şi altor autorităţi publice centrale cu genericul „Managementul riscurilor de corupţie aferente procesului de achiziţii publice”.
11.07.2016
La aspectul de reglementare a procedurii, a fost aprobată în lectura a doua Legea nr. 102 prin care sunt operate modificări şi completări la Legea nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale. Conform acestui act normativ, este redefinită Legea nr.325/2013 prin “Evaluarea integrităţii instituţionale”, fiind prevăzute modificări atît la aspectul organizatoric, cît şi metodologic de evaluare a riscurilor de corupţie, inclusiv prin includerea exerciţiului de testare a integrităţii profesionale, etapă ce va fi iniţiată în baza unei decizii motivate. Urmare publicării acestei legi, va fi elaborată o nouă Metodologie de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităților publice, de identificare a agenților publici expuși acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le generează, care va fi aprobată prin ordinul conducerii CNA şi publicată. Întru eficientizarea activităţii de evaluare a riscurilor de corupţie a fost elaborat Inventarul măsurilor de prevenire a corupţiei, document în care sunt enumerate 12 instrumente de prevenire a corupţiei, cu descifrarea activităţilor desfăşurate într-o perioadă determinată de timp ce revin fiecărui instrument de prevenire în parte. Inventarul măsurilor de prevenire este utilizat drept exerciţiu în cadrul procesului de evaluare şi permite aprecierea climatului de integritate asigurat in cadrul entităţii publice. În semestrul I 2016 a fost asigurată desfăşurarea evaluării riscurilor de corupţie în cadrul a 6 autorităţi şi instituţii publice: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (misiuni diplomatice şi oficii consulare); Inspectoratul de Stat al Muncii; Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă; Agenţia Naţională Siguranţa Alimentelor; Agenţia Intervenţii şi Plăţi în Agricultură; Primăria mun. Chişinău. Ca rezultat al instruirilor şi consultărilor oferite membrilor grupurilor de evaluare a riscurilor de corupţie din cadrul entităţilor evaluate, a monitorizării activităţii acestora, a fost finalizat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie cu aprobarea planurilor de integritate în 4 entităţi evaluate: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Inspectoratul de Stat al Muncii; Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi ANSA. Planurile de Integritate pot fi vizualizate pe paginile oficiale ale entităţilor. Totodată, în perioada de gestiune, a fost iniţiată evaluarea riscurilor de corupţie la Agenţia Intervenţii şi Plăţi în Agricultură şi Primăria mun. Chişinău. Întru realizarea atribuţiei de coordonare a executării planului de integritate au fost elaborate 7 rapoarte de monitorizare a implementării planurilor de integritate aprobate în a. 2014-2015 a următoarelor autorităţi şi instituţii publice: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Apărării; Departamentului Poliţiei de Frontieră; Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor; Instituţia medico-sanitară publică Centrul Mamei şi Copilului; Instituţia medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal nr.1; Instituţia medico-sanitară publică Asociaţia medico-teritorială Centru. În perioada de raport a fost finalizată activitatea de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice, realizată în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţilor CNA de exercitare a funcţiilor de prevenire şi analiză a corupţiei”, implementat de către PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei. Exerciţiul a finalizat cu elaborarea unui raport de evaluare a riscurilor de corupţie caracteristici sistemului naţional de achiziţii publice şi include o cartografiere a domeniilor cu riscuri pentru integritate, precum şi măsuri recomandate în vederea atenuării acestora. Un aspect novator pentru acest sector, propus în cadrul proiectului, reprezintă Sistemul de indicatori al fraudei şi corupţiei pe întreg domeniul de aplicare a procesului de achiziţii, indicatori numiţi Steag Roşu (Red Flags). În vederea asigurării continuităţii acestei activităţi şi acordării suportului metodologic entităţilor publice, CNA şi PNUD Moldova a organizat în perioada 19 mai – 2 iunie 2016 un ciclu de instruiri pentru agenţii publici din cadrul ministerelor şi altor autorităţi publice centrale cu genericul „Managementul riscurilor de corupţie aferente procesului de achiziţii publice”.
Centrul Național Anticorupție
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă35. Identificarea şi realizarea parteneriatului regional şi elaborarea strategiei de cooperare pentru identificarea şi schimbul de informaţii legate de veniturile obţinute şi proprietăţile deţinute de către subiecţii de declaraţii peste hotarele ţării
06.05.2015
În luna aprilie 2014 a avut loc conferința internațională în București, România, la care a participat Republica Moldova inclusiv, înnaintînd inițiativa de elaborare a Convenției Regionale în vederea asistenței și schimbului de informații în cadrul Iniţiativei Regionale Anticorupţie.Totodată au fot înaintate două inițiative către Agenția Națională de Integritate a României în 2013 și 2015 în vederea realizării măsurii indicate, însă la moment nu au parvenit răspunsuri.
03.07.2015
La 10 iunie 2015, a fost expediată scrisoarea de intenție către Agenția Națională de Integritate a României (ANI), privind semnarea Memorandumului de cooperare între Comisia Națională de Integritate și ANI.

19.10.2015
La 19 august 2015, a fost semnat Memorandumul de cooperare cu Comisia pentru Prevenirea Corupției din Slovenia.La 15 septembrie 2015, a fost semnat Memorandumul de Cooperare cu Agenția Națională de Integritate a României.

Alte instituţii
01.01.201431.12.2016
Articolul 4. Reforma internă36. Implementarea eficientă a mecanismului de analiză a declaraţiilor pe venit, declaraţiilor de interese şi incompatibilităţi în procesul funcţionării Comisiei Naţionale de Integritate
01.05.2015
La acest capitol în 2014 au fost realizate un șir de măsuri: - la Planul de acțiuni pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) pe anul 2014 a fost înaintată propunerea privind „Elaborarea și punerea în aplicare a sistemului informațional automatizat pentru depunerea în regim on-line a declarațiilor de avere și interese”. - În vederea realizării pct.24 din Planul nominalizat (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1096 din 31.12.2013), a fost asigurată semnarea Acordului de colaborare între Comisie și Centrul de Guvernare Electronică și s-a participat la ședințele grupului de lucru pentru elaborarea Termenilor de referință privind Sistemul informațional ”E-Integritate”. În perioada octombrie-noiembrie s-a participat activ la şedinţele Comitetului de evaluare a ofertelor pentru SI e-Integritate, fiind desemnat cîştigător JV Infosafe-BTS. Ulterior, a fost semnat Contractul Nr. 19/ICB/2.2 din 26.01.15 între Banca Mondială și compania implementatoare cu participarea Centrului E-Guvernare. Pe parcursul trim I 2015, reprezentanții CNI participă în calitate de membru al grupului de monitorizare a dezvoltării și implementării sistemului E-integritate.
19.10.2015
La 29 iulie 2015, a fost efectuată vizita dnei Cristinela Grosu, șef al Serviciului de Tehnologie a Informației al Agenției Naționale de Integritate a României, fiind prezentat sistemul de depunere on-line a declarațiilor și gestionarea electronică a dosarelor de control.

Totodată, reprezentantul Centrului pentru guvernare electronică, Dumitru Postu a prezentat conceptul sistemului E-integritate.

Pe parcursul trimestrului I, II și III 2015, reprezentanții CNI participă în calitate de membru al grupului de monitorizare a dezvoltării și implementării sistemului e-Integritate, pe parcursul perioadei nominalizate fiind desfășurate circa 10 ședințe de lucru ale Grupului de lucru responsabil de crearea și implementarea Proiectului e-Integritate.

Totodată, în trimestrul III 2015, au fost desfășurate 5 ședințe cu furnizori de date precum: Serviciul Fiscal, CNAS, Poliția de Frontieră, ÎS „Cadastru”, ÎS „Registru” în vederea asigurării interoperabilității datelor în cadrul sistemului M-conect, dar și a metodelor pentru integrarea Sistemului e-Integritate la platforma MConect.

Alte instituţii
01.01.201431.12.2014
Articolul 4. Reforma internă37. Facilitarea schimbului de informaţii între Comisia Naţională de Integritate şi alte autorităţi publice prin completarea listei instituţiilor obligate să livreze informaţii prin surse electronice Comisiei Naţionale de Integritate, inclusiv Î.S. „Cadastru” şi Comisia Naţională pentru Piaţa Financiară
01.05.2015
În contextul creării și implementării Sistemului E-integritate CNI urmează să semneze cu Centru de Guvernare Electronică și alți actori un Acord de accesare și utilizare a platformei de interoperabilitate. Pachetul proiectelor de legi elaborate de Ministerul Justiției (vezi măsura 32 mai sus) include prevederi privind obligativitatea deținătorilor de registre publice și alte informații necesare pentru realizarea atribuțiilor CNI de a furniza gratuit și on-line aceste informații.
19.10.2015
Totodată, în trimestrul III 2015, au fost desfășurate 5 ședințe cu furnizori de date precum: Serviciul Fiscal, CNAS, Poliția de Frontieră, ÎS „Cadastru”, ÎS „Registru” în vederea asigurării interoperabilității datelor în cadrul sistemului M-conect, dar și a metodelor pentru integrarea Sistemului e-Integritate la platforma MConect.

Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 4. Reforma internă38. Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind necesitatea racordării legislaţiei naţionale la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale
14.01.2016
A fost elaborat un studiu de fezabilitate privind necesitatea racordării legislaţiei naţionale la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale;
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2015
Articolul 4. Reforma internă39. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală Internaţională
05.02.2016
Actualmente, se lucrează asupra versiunii inițiale a proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală Internaţională. Urmare a definitivării acestuia, proiectul va fi remis spre coordonare autorităților interesate.

28.04.2016
În perioada 21-22 martie 2016, reprezentanți ai Ministerului Justiție au participat la conferința de nivel înalt, cu genericul „Promovarea cooperării cu Curtea Penală Internațională”, care a avut loc la București, România. În cadrul seminarului a fost abordată tematica asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală Internațională, fiind formulate recomandări pentru state în vederea identificării mecanismului eficient de cooperare. Astfel, proiectul de lege urmează a fi definitivat și remis spre coordonare autorităților competente.
07.11.2017
raport test
Ministerul Justiţiei
01.01.201401.02.2015
Articolul 4. Reforma internă9.1. Elaborarea şi aprobarea unui proiect de lege în vederea restabilirii garanţiiolor de independenţă a CNA Anticorupţie
06.01.2016
Legea nr. 180 din 22.10.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern; Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie; Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică) a fost elaborată în scopul implementării standardelor internaţionale anticorupţie ce ţin de independenţa structurii specializate anticorupţie, condiţie necesară pentru a-şi exercita funcţiile în mod eficace şi liber de orice presiune ilicită şi nedorită. Astfel, s-a propus scoaterea Centrului în afara organelor administraţiei publice centrale de specialitate şi reglementarea unor aspecte ce ţin de asigurarea independenţei activităţii CNA de orice influenţe politice, fapt ce ar asigura funcţionarea eficientă a instituţiei în conformitate cu mandatul său primar de luptă împotriva corupţiei. Drept urmare, CNA a fost plasat în subordinea Parlamentului. Asemenea priorităţi se regăsesc în Agenda de asociere Uniunea Europeană şi Republica Moldova, Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018, Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1955 (2013) privind onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de către Republica Moldova.
Centrul Național Anticorupție
01.01.201530.06.2015
Articolul 4. Reforma internă16. Consolidarea mecanismului de monitorizare şi implementare a Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014
01.01.201431.12.2016
Articolul 4. Reforma internă17. Elaborarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului potrivit recomandărilor Evaluării Periodice Universale din ciclul II, structurilor convenţionale şi procedurilor speciale ale ONU, UE şi CoE
01.01.201431.12.2016
Articolul 5. Politica externă și de securitate(1) Părțile își intensifică dialogul și cooperarea și promovează convergența treptată în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), și abordează, în special, aspecte privind prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armamentului și controlul exporturilor de armament. Cooperarea se bazează pe valori comune și pe interese reciproce și urmărește creșterea convergenței și a eficacității politicilor, făcînd apel la forurile bilaterale, internaționale și regionale1. Implementarea Acordului-cadru de participare a Republicii Moldova la operațiunile de gestionare a crizelor ale UE
07.07.2015
În iunie 2015, expertul militar din partea Ministerului Apărării a fost detaşat în cadrul Misiunii UE de Consiliere Militară în Republica Centrafricană pentru poziţia de "ofiţer de legătură".
01.01.201531.12.2016
Articolul 5. Politica externă și de securitate2. Elaborarea şi aprobarea unei noi legi privind participarea Republicii Moldova la misiunile internaţionale
16.02.2015
sdasda123123123
01.05.2015
În perioada decembrie 2014 – martie 2015, în incinta MAEIE au avut loc şedinţe cu privire la coordonarea şi examinarea structurii proiectului Legii privind participarea RM la misiunile internaţionale, astfel încât să fie prevăzut pachetul complet al procesului de detaşare, atât a personalului militar, cât şi a celui civil, în misiunile internaţionale/umanitare.
01.07.2015
Ministerul Apărării, de comun cu experţii MAEIE, a definitivat capitolul ce vizează componenta militară.
07.07.2015
În decursul semestrului I 2015, MAEIE a organizat şedinţele Grupului de lucru constituit în vederea elaborării Legii cu privire la participarea RM la misiunile internaţionale. Grupul de lucru a definitivat structura şi proiectul final al legii, acesta fiind transmis instituţiilor de resort pentru avizare.

16.12.2015
La 4 decembrie 2015, Parlamentul RM a aprobat în doua lecturi Legea privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţiuni internaţionale.
11.01.2016
În perioada de raportare, Ministerului Apărării a examinat şi avizat proiectul Legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale. În luna octombrie 2015, proiectul de lege a fost votat de Guvernul RM şi transmis Comisiei Parlamentare Securitate şi Ordine Publică pentru avizare finală. În urma discuţiilor şi dezbaterilor asupra proiectului de lege, în luna decembrie 2015, acesta a fost votata de Parlamentul RM.
08.07.2016
În perioada de raportarea fost iniţiat procesul de implementare a Legii cu privire la participarea Republicii Moldova în misiuni şi operaţii internaţionale nr.219 din 03.12.2015. În acest sens a fost efectuată evaluarea bazei normative speciale aplicabile sectorului dat şi examinate actele normative de bază care necesită elaborare, completare sau modificare. Astfel, Ministerul Apărării în calitate de membru al grupului de lucru interministerial participă la elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi asigurare a participării Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale. În acest sens, la 21 aprilie curent, Ministerul Apărării a prezentat propunerile sale membrilor grupului de lucru şi la moment se află în proces de lucru continuu asupra documentului menţionat. Totodată, în vederea racordării actelor normative departamentale la prevederile legii, sunt evaluate criterii de stabilire a aptitudinilor candidaţilor efectivului militar în cadrul contingentelor Armatei Naţionale. Un act normativ departamental în acest sens urmează a fi emis după consultarea cu toate structurile responsabile din cadrul Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.
11.07.2016
Legea nr.219 din 03.12.2015 a intrat in vigoare la 5 februarie 2016
30.01.2017
 În perioada de raportarea fost continuat procesul de implementare a Legii cu privire la participarea Republicii Moldova în misiuni şi operaţii internaţionale nr.219 din 03.12.2015. În acest sens în vederea racordării actelor normative departamentale la prevederile legii, a continuat procesul de evaluare a criteriilor de stabilire a aptitudinilor candidaţilor efectivului militar în cadrul contingentelor Armatei Naţionale. Un act normativ departamental în acest sens urmează a fi emis după consultarea cu toate structurile responsabile din cadrul Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.
Ministerul Apărării
Cancelaria de Stat
01.01.201430.06.2015
Articolul 5. Politica externă și de securitate3. Consolidarea participării la consultările dintre Republica Moldova şi UE privind Politica de Securitate şi Apărare Comună a UE (staff to staff consultations)
01.05.2015
În luna martie 2015, reprezentantul Ministerului Apărării a participat la cea de-a patra reuniune a Panelului Parteneriatului Estic (PaE) privind cooperarea în domeniul PSAC, precum şi în cadrul unui seminar cu tematica: „CSDP missions and operations in support of the Security Sector Reform”. În cadrul acestor activităţi au fost abordate aspecte ce ţin de activitatea consilierului de nivel înalt în cadrul Ministerului Apărării, stadiul reformei sectorului de apărare, precum şi a fost reiterată intenţia RM de a participa cu un reprezentant militar al Armatei Naţionale în cadrul misiunii EUMAM din Republica Centrafricană în calitate de ofiţer de legătură. De asemenea, în cadrul reuniunii au fost planificate activităţile din Planul de lucru al Panelului de cooperare în domeniul PSAC pentru anul 2015, precum şi aspecte organizatorice ce ţin de desfăşurarea Cursului de orientare PSAC în perioada 01-05 iunie 2015 în Chişinău.
01.07.2015
​În vederea impulsionării cooperării cu UE, la invitaţia şefului Comitetului Militar al UE, şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale a participat în premieră la Reuniunea Comitetului Militar, care a avut loc în data de 19 mai 2015 la Bruxelles.Totodată, la data de 05 iunie curent, Secretarul de Stat al Ministerului Apărării a participat la consultările bilaterale cu experţii EU în vederea abordării aspectelor cu privire la participarea la misiunile UE de gestionare a crizelor, procesul de realizare a reformelor în sectorul apărării etc.
07.07.2015
Pe data de 5 iunie 2015, la Chişinău, a avut loc cea de-a doua rundă de consultări bilaterale RM-UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE (CSDP). Pe 4 iunie delegaţia din UE a avut un şir de întrevederi bilaterale cu reprezentanţii instituţiilor cu competenţe în domeniul securităţii şi apărării.
11.01.2016
În perioada de raportare, reprezentantul Ministerului Apărării a participat la cea de-a 5-a reuniune a Panelului PSAC, care a avut loc la data de 01 octombrie 2015, Bruxelles, Belgia. În cadrul activităţii menţionate, participanţii au fost informaţi despre ultimele evoluţii privind participarea la Misiunea de consiliere militară (EUMAM) din Republica Centrafricană, precum şi experienţa de utilizare a Fondului de Încredere (Trust Fund) în finanţarea activităţilor PSAC. Totodată, în cadrul acestei reuniuni s-a menţionat despre disponibilitatea RM de a prelungi mandatul de participare în Misiunea EUMAM, încă pentru şase luni.
08.07.2016
În perioada de raportare, reprezentantul Ministerului Apărării a participat la cea de-a treia reuniune a consultărilor bilaterale RM-UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, cît şi la cea de–a 6-a reuniunea a Panelului privind cooperarea în domeniul PSAC, care au avut loc în perioada 25-26 aprilie 2016, la Bruxelles, Belgia. În cadrul acestor reuniuni au fost abordate mai multe subiecte, iar cele mai importante pentru Ministerul Apărării au fost următoarele: menţinerea participării reprezentanţilor Armatei Naţionale (cel puţin o persoană) în misiunile UE de gestionare a crizelor, crearea unei Iniţiative de Consolidare a Capacităţilor în suportul Securităţii şi Dezvoltării (Capacity Building in support of Security and Development (CBSD)) pentru ţările Parteneriatului Estic, şi lansarea unui curs on-line în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună. Totodată, la data de 11 mai 2016, în cadrul Ministerului Apărării a avut loc întrevederea reprezentanţilor instituţiei cu echipa de experţi (Germania, România, Lituania şi Republica Moldova) ai proiectului „Consolidarea cooperării inter-instituţionale şi a mecanismelor de comunicare privind aspecte legate de Politica de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) a UE Studiu de caz: Georgia şi Republica Moldova” (HiQSTEP). Acest studiu se va axa pe cercetarea a trei domenii, şi anume: cooperarea inter-instituţională, comunicarea strategică şi consolidarea cadrului legal în domeniul securităţii şi apărării. În cadrul discuţiilor experţii au fost informaţi despre stadiul actual al cooperării cu UE pe filiera PSAC; cadrul juridic care stă la baza acestei cooperări; participarea RM la misiunile UE de gestionare a crizelor; creşterea numărului de persoane cunoscătoare de limba franceză, care este limba de bază pentru majoritatea misiunilor UE, precum şi ultimele realizări ale Ministerului Apărării pe segmentul implementării Iniţiativei Consolidării Capacităţilor de Apărare (DCBI), cît şi despre procesul de elaborare a Strategiei Naţionale de Apărare.
30.01.2017
La acest capitol putem menţiona că reprezentantul Ministerului Apărării urmează să participe la cea de-a 7-a Reuniune a Panelului PSAC, care va avea loc la data de 14 octombrie 2016, Bruxelles, Belgia. În cadrul acestei activităţi a fost prezentat raportul cu privire la experienţa participării reprezentantului Armatei Naţionale la Misiunea UE de consiliere militară (EUMAM) din Republica Centrafricană (pentru perioada iunie 2015-iulie 2016).
Cancelaria de Stat
Ministerul Apărării
01.01.201431.12.2016
Articolul 5. Politica externă și de securitate4. Negocierea și semnarea Acordului dintre Republica Moldova și UE privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate
07.07.2015
pe 26 mai 2015, Consiliul UE a emis decizia de a lansa negocierile cu Republica Moldova pe marginea Acordului privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate. prima reuniune de lucru în vederea iniţierii negocierilor a avut loc pe 27 iulie la Bruxelles.
11.07.2016
Pe parcursul trimestrului I 2016, au fost finalizate procedurile interne de pregătire pentru lansarea negocierilor privind Acordul UE-MD cu privire la procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, inclusiv a fost elaborată poziţia RM pe marginea prevederilor Acordului. La 28 aprilie 2016, în cadrul unei videoconferinţe, a avut loc prima rundă de negociere a Acordului. Varianta finală a modificărilor aprobate de RM a fost remisă la sfîrşitul lunii iunie pentru lansarea procedurii de aprobare a Acordului la nivelul UE.
12.01.2017
La 09 decembrie 2016, în incinta sediului MAEIE, au avut loc discuţii pe marginea Proiectului de Aranjament privind implementarea Acordului dintre RM şi UE privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate. În cadrul întrevederii a fost analizat fiecare punct în parte al Aranjamentului de Securitate între Oficiul de Securitate al Secretariatului general al Consiliului UE (GSCSO), Directoratul de Securitate al Comisiei Europene (ECSD), Departamentul de Securitate al Serviciului European de Acţiune Externă (EEAS DGBA.IBS) şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, pentru protecţia schimbului de informaţii clasificate dintre UE şi Republica Moldova. În final, poziţia unificată a RM a fost transmisă structurilor europene pentru consultare.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201430.06.2016
Articolul 5. Politica externă și de securitate5. Susţinerea în cadrul ONU, UE, OSCE şi Consiliului Europei prin co-sponsorizare şi/sau vot a rezoluţiilor şi iniţiativelor comune ale statelor membre UE, precum şi alinierea la discursurile, poziţiile şi explicaţiile de vot concordante cu priorităţile naţionale
20.01.2016
Pe parcursul anului 2015, RM s-a aliniat la 11 declaraţii PESC şi 96 declaraţii UE ce se refereau la diferite subiecte de pe agenda OSCE. MAEIE a asigurat remiterea scrisorilor în adresa instituţiilor responsabile cu solicitarea punerii în aplicare a sancţiunilor respective şi informării semestriale cu privire la măsurile întreprinse în acest sens.
11.07.2016
Pe parcursul sem.I 2016, RM s-a aliniat la 6 decizii PESC, iar în cadrul ONU, RM a sustinut 6 rezoluţii şi s-a aliniat poziţiei UE expuse în 19 declaraţii (discursuri). Pe parcursul aceleași perioade, au fost coordonate 45 de alinieri ale RM la declaraţiile UE pe subiecte de pe agenda OSCE în cadrul Consiliului Permanent şi Forumul pentru cooperare în domeniul securităţii.
Cancelaria de Stat
01.01.201531.12.2016
Articolul 5. Politica externă și de securitate6. Crearea cadrului normativ privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale. Definitivarea proiectului de lege respectiv şi aprobarea acestuia de către Guvern
07.07.2015
Proiectul final al legii a fost remis Guvernului pentru aprobare
13.01.2016
proiectul legii a fost aprobat de Guvern şi examinat în I-a lectură de către Parlament proiectul de lege privind măsurile restrictive internaţionale (17 decembrie 2015)
11.07.2016
legea nr. 25 din 4 martie 2016 a intrat în vigoare la 27 mai 2016
Cancelaria de Stat
01.01.201431.12.2014
Articolul 5. Politica externă și de securitate7. Organizarea la nivel naţional a şedinţelor şi întrunirilor cu reprezentanţii structurilor de forţă în vederea acumulării deprinderilor de gestionare a situaţiilor de criză, asigurare a stabilităţii regionale, dezarmare a populaţiei şi nonproliferare a armamentului
07.12.2015
Pe parcursul anului 2015 au fost organizate și asigurată participarea la 8 evenimente naționale și internaționale fiind instruiți 28 reprezentanți în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene. Urmare a acestor evenimente menționăm următoarele rezultate:- familiarizarea angajaților MAI cu Politica de Securitate Apărare a Europei;- aplicarea și obținerea finanțării pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare la evenimentele PSAC prin intermediul Fondului Trust;- instruirea angajaților MAI privind folosirea mecanismului financiar Athena, pentru acoperirea cheltuielilor de participare la operațiunile UE;- promovarea proiectului privind crearea Centrului de gestionare a crizelor pe agenda cooperării cu UE în vederea obținerii asistenței necesare;- examinarea posibilității de a consulta opinia SEAE pe marginea conținutului proiectului Strategiei de Securitate Națională a RM, odată ce proiectul acesteia va fi definitivat;- promovarea în dialog cu UE a necesității consultărilor opiniei țărilor PaE referitor la conținutul Strategiei Globale a UE de securitate și politică externă; - examinarea oportunității de coordonare/consultare cu SEAE a mesajelor publice în legătură cu prezentarea apropiată la ședința Guvernului a proiectului legii cu privire la participare în misiunile internaționale;- lansarea studiului High Level Study dedicat cooperării RM/GE cu UE în sfera PSAC conform ToR definitivați;- organizarea vizitei la Chișinău a reprezentantului EastStratCom Task-Force;
15.03.2016
Activități 2016 În perioada 17-19 februarie 2016 2 reprezentanți ai MAI au participat la vizita de studiu în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE (PSAC), în or.Helsinki, Finlanda;
08.06.2016
În perioada 18 - 19.05.2016, la Ungheni, Zagarancea, s-a desfășurat exercițiul de teren PRUT-2016, cu scopul testării capacităților în cazul unui seism puternic de pământ. La data de 27.05.2016 a fost organizat în regiunea lacului de acumulare Costești exercițiului operativ-tactic cu titlul de instruire „NORD-2016”, cu implicarea reprezentanților din cadrul Batalionului cu destinație specială ,,Fulger” al Armatei Naționale, Serviciului Protecției Civile și Situaţiilor Excepționale, Biroului de migrație și azil, organizațiilor de parteneriat ICNUR, Academiei Militare a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” și Colegiului Național al Poliției de Frontieră. Prin intermediul acestui exercițiu s-a urmărit perfecționarea lucrului în echipă al Grupului regional de gestionare a crizelor frontaliere din cadrul Direcţiei regionale NORD a Departamentului Poliției de Frontieră.
15.09.2016
La aspectul consolidării capacităţilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional în domeniul politicii de securitate şi apărare comună, ofiţerii SIS au participat la diferite ateliere de lucru organizate în comun cu serviciile speciale partenere, cât şi cu structurile de forţă din RM. În cadrul întrevederilor realizate, au fost implementate măsuri comune pe plan internaţional în domeniul combaterii crimei organizate, traficului de persoane, traficului internaţional cu armament, substanţelor narcotice şi materialelor radioactive. Ofiţerii SIS au participat la o şedinţă, cu prezenţa reprezentanţilor IGP, BMA, Comandamentul forţelor de pacificare şi alte instituţii de drept din RM. A fost discutată acumularea deprinderilor în gestionarea situaţiilor de criză, asigurarea stabilităţii, combaterea criminalităţii etc. în Zona de Securitate.
19.10.2016
De către ofiţerii SIS a fost asigurată participarea la conferinţa internațională organizată de Centrul Gheorghe C. Marshall, referitor la comunicarea strategică, interacţiunea UE – NATO şi provocările hibride. De asemenea, au participat la întrunirea serviciilor speciale din Europa pe diverse tematici, inclusiv stabilitatea regională.
12.01.2017
În conformitate cu necesităţile mediului de securitate, SIS a menţinut o conlucrare eficientă cu reprezentanţii organelor de ocrotire a normelor de drept la nivel naţional şi internaţional în domeniul politicii de securitate şi apărare comună. În cadrul întrevederilor realizate au fost abordate aspecte privind metodele de prevenire a conflictelor transfrontaliere şi gestionarea crizelor regionale, fiind implementate măsuri comune pe plan internaţional în domeniul combaterii crimei organizate, traficului de persoane, traficului internaţional cu armament, substanţelor narcotice şi materialelor radioactive. Totodată, la aspectele vizate se efectuează sistematic schimb de informaţii între organele de drept, organizaţiile naţionale şi partenerii externi.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
01.01.201531.12.2016
Articolul 5. Politica externă și de securitate(2) Părțile își reafirmă angajamentul față de principiile de respectare a suveranității, a integrității teritoriale, a inviolabilității frontierelor și a independenței, stabilite în Carta Organizației Națiunilor Unite și în Actul final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și față de promovarea acestor principii în relațiile lor bilaterale și multilaterale8. Asigurarea respectării de către Republica Moldova a principiilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale, inviolabilităţii hotarelor şi independenţei, conform celor stabilite în Carta ONU şi Actul Final de la Helsinki din 1975 al Conferinţei cu privire la securitate şi cooperare în Europa în cadrul dialogului bilateral şi cooperării multilaterale
Cancelaria de Stat
01.01.201531.12.2016
Articolul 6. Curtea Penală Internațională(1) Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămînă nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestora, prin adoptarea de măsuri la nivel național și internațional, inclusiv la nivelul Curții Penale Internaționale (CPI)1. Asigurarea eficienţei urmăririi penale la nivel naţional şi internaţional, inclusiv prin preluarea practicilor Curţii Penale Internaţionale şi efectuarea modificărilor de rigoare în cadrul activităţii autorităţilor naţionale abilitate
14.08.2015
În perioada anului 2015, în DPF au fost înregistrate 560 cauze penale din care 12 pe infracțiuni deosebit de grave, 37 pe infracțiuni grave, 159 pe infracțiuni mai puțin grave și 352 pe infracțiuni ușoare. Au fost transmise procurorului 390 cauze penale din care în 307 cauze penale a fost finisată urmărirea penală și anume: transmise în judecată 171 cauze penale, 96 cauze penale au fost încetate, 24 cauze au fost clasate, 3 cauze penale suspendate condiţionat și 13 cauze penale transmise după competență altui stat, 83 cauze penale au rămas în faza de verificare la procurori (la data de 01.01.2016). Pe parcursul anului 2015, reprezentanții MAI au participat în cadrul a 3 evenimente cu genericul garanții procesuale la etapa pre-judiciară a procesulu penal, infracțiuni săvîrșite din motiv de ură, limbajul urii și limitele libertății de exprimare, standarte internaționale și prevederi ale legislației naționale, integrarea drepturilor persoanei la etapa reţinerii în activitatea profesională a ofiţerilor de poliţie, reținerea în procesul penal – Îndrumar pentru practicieni.
06.01.2016
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, inclusiv a Codului de Procedură Penală a fost preluat de către Ministerul Justiţiei, în calitate de secretariat al Grupului de lucru pe platformă parlamnetară. Proiectul de lege urmăreşte înlăturarea lacunelor legislative privind asigurarea procesului de urmărire penală. La fel, proiectul de lege prevede delimitarea atribuţiilor de urmărire penală a actelor de corupţie după anumite categorii de subiecţi şi suma prejudiciului. Este important de menţionat că proiectul de lege va fi discutat şi promovat spre aprobare în cadrul Grupului de lucru pentru reformarea și relansarea sistemului anticorupție pe platformă parlamentară. Progresul realizării măsurii respective este condiționat de aspectele menționate, într-cît se intenţionează ca toate proiectele de acte normative elaborate în acest domeniu să corespundă priorităţilor şi direcţiilor stabilite în cadrul Grupului de lucru pe platformă parlamentară.
09.02.2016
Activități 2016: În perioada lunii ianuarie 2016, au fost înregistrate 38 cauze penale din acestea: 2 pe infracțiuni grave, 9 pe infracțiuni mai puțin grave, 27 pe infracțiuni ușoare. Au fost transmise procurorului 6 cauze penale din acestea precum și din cauzele penale remise în lunile precedente ale anului 2015 a fost finisată urmărirea penală în 4 cauze penale și anume: 2 remise în instanța de judecată, 1 cauză penală încetată, 1 cauză penală transmisă dupa competență altui stat. În luna aprilie anul 2016, de către DPF al MAI au fost înregistrate 55 cauze penale din care 2 deosebit de grave, 5 pe infracțiuni grave, 13 pe infracțiuni mai puțin grave și 35 pe infracțiuni ușoare. Au fost transmise procurorului 19 cauze penale din care în 12 cauze penale a fost finisată urmărirea penală și anume: transmise în judecată 4 cauze penale, 7 cauze penale au fost încetate și 1 cauză a fost clasată.
08.06.2016
În luna mai a anului 2016, Departamentul Poliției de Frontieră a înregistrat 54 cauze penale, din care - 1 gravă, 18 pe infracțiuni mai puțin grave și 35 pe infracțiuni ușoare. Au fost transmise procurorului 36 cauze penale din care în 12 cauze penale a fost finisată urmărirea penală și anume: transmise în judecată 5 cauze penale, 4 cauze penale au fost încetate, 2 cauze au fost clasate și 1 cauză penală transmisă după competență altui stat.
07.07.2016
La 07.06.2016 a fost aprobat Ordinul IGP nr. 162 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind acțiunile ofițerilor de investigații în cazul necesității organizării schimbului de informații în contextul cooperării internaționale, inclusiv la etapa premergătoare urmăririi penale.
12.07.2016
La 25.05.2016, a fost organizat trainingul Particularităţile legislaţiei vamale, urmărire penală în cadrul proiectului Uniunii Europene Suport în coordonarea proiectului de susţinere a investigaţiilor prejudiciare, urmăririi penale şi apărării, în cadrul căreia au fost antrenaţi 20 colaboratori vamali.
06.09.2016
În perioada de raportare, DPF al MAI a înregistrat 68 cauze penale dintre care 1 cauză deosebit de gravă, 4 cauze grave, 18 cauze mai puțin grave și 45 cauze pe infracțiuni ușoare. Au fost transmise procurorului inclusiv și cauzele penale pornite în perioada precedentă: 38 cauze penale dintre care în 11 cauze penale a fost finisată urmărirea penală: (8 cauze penale transmise în judecată, 2 cauze penale au fost încetate, 1 cauză penală a fost clasată).
07.12.2016
În perioada lunii noiembrie 2016, de către organul de urmărire penală a DPF al MAI au fost pornite 62 cauze penale din care: 3 pe infracțiune deosebit de grave, 2 pe infracțiuni grave, 21 mai puțin grave și 36 cauze penale pe infracțiuni ușoare. Au fost transmise procurorului inclusiv și cauzele penale pornite în perioada precedentă 59 cauze penale din care în 32 cauze penale a fost finisată urmărirea penală și anume: transmise în judecată 18 cauze penale, 8 cauze penale au fost încetate, 6 cauze penale au fost calasate.
25.01.2017
La 26.05.2016 a fost aprobata Legea nr. 105 privind modificarea şi completarea Codului Penal, în vederea incriminării faptelor de utilizare contrar destinaţiei, obţinere frauduloasă și delapidarea mijloacelor din fonduri externe.
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Finanţelor
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2016
Articolul 6. Curtea Penală Internațională(2) Părțile consideră că înființarea și funcționarea eficace a CPI constituie o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să sprijine CPI prin punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor sale conexe, ținînd seama în mod corespunzător de menținerea integrității acestuia2. Acordarea asistenţei juridice corespunzătoare în cazurile de solicitare din partea Curţii Penale Internaţionale
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 6. Curtea Penală Internațională3. Aderarea la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale (New York, 9 septembrie 2002)
20.01.2016
A fost elaborat un studiu de fezabilitate privind necesitatea racordării legislaţiei naţionale la Acordul privind privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale;
28.04.2016
Ministerul Justiției a elaborat setul de acte aferente ratificării Acordului privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale și urmează a fi transmis pentru avizare autorităților competente.
Cancelaria de Stat
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2016
Articolul 6. Curtea Penală Internațională4. Participarea la negocierile Tratatului multilateral de asistenţă juridică şi extrădare pentru urmărirea penală naţională pentru atrocităţi
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză (1) Părțile vor consolida cooperarea practică în prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză, în particular în vederea participării posibile a Republicii Moldova în operațiile civile și militare de gestionare a situațiilor de criză conduse de UE, precum și în exercițiile și instruirile relevante, de la caz la caz și ca urmare a invitației posibile din partea UE.1. Consolidarea capacităţilor în domeniul prevenirii conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză
01.07.2015
​În contextul consolidării capacităţilor de management al securităţii şi apărării naţionale în situaţii de criză, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activităţi:În data de 21 aprilie 2015, la Centrul deinstruire militară alBrigăzii deinfanterie motorizată „Moldova” din Bălţi a fost desfăşurat exerciţiul tactic cutrageri deluptă „Scutul Nordic-2015”, care a avut drept scop evaluarea nivelului de pregătire a efectivului Armatei Naţionale pentru îndeplinirea misiunilor stabilite, precum şi de interoperabilitate cu structurile Departamentului Trupelor deCarabinieri şiServiciului Protecţiei Civile şiSituaţiilor Excepţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Exerciţiul a întrunit în sine peste 500de militari ai Armatei Naţionale şi 50 de colaboratori ai Departamentului Trupelor de Carabinieri şi Serviciului protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale din cadrul MAI.În perioada 02-04 iunie 2015, la Ministerul Apărării a fost desfăşurat exerciţiul decomandament şistat major pehărţi „Cetatea 2015” în scopul antrenării procedurilor deplanificare aoperaţiei deapărare, dezvoltării capacităţilor deelaborare adocumentelor deplanificare şiconducere aoperaţiilor militare. La exerciţiu au participat militari ai Armatei Naţionale, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şiServiciului deInformaţie şiSecuritate.
17.08.2015
Subdiviziunile MAI au fost implicate activ în consolidarea capacităților de prevenire a conflictelor și gestionării situațiilor de criză. În perioada de referinţă, capacităţile în domeniul prevenirii conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză au fost consolidate prin participarea angajaţilor Inspectoratului General al Poliţiei în cadrul a 7 activităţi cu referinţă la tactica de intervenţie poliţieneasc şi gestionarea democratică a maselor.

În perioada 27.04.2015-30.04.2015, în Punctul de trecere a frontiereie (PTF) Mirnaia, 5 reprezentanți ai MAI au participat la cursul de instruire şi exerciţiul practic în teren a grupului de lucru în domeniul armamentului, sub egida EUBAM.

În perioada 18 – 22 mai 2015, a avut loc Atelierul de lucru în cadrul GIMAT-TAIEX cu tematica “Diminuarea criminalităţii urbane şi controlul zonelor de risc”, cu participarea în calitate de instructori 9 experţi din Italia, Portugalia, Spania, Franţa şi România, fiind instruiți 30 angajați ai Departamentului trupelor de carabinieri al MAI.

În perioada 1-5 iunie 2015, în or. Chișinău, a avut loc cursul de instruire în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a UE, în cadrul căruia au participat 3 reprezentanți ai MAI.

În perioada 01 - 05 iunie curent, 20 de angajați ai IGP au participat la un curs de instruire în domeniul aplicării tacticilor de intervenții polițienești, eveniment organizat sub egida Departamentului de Poliție Wauwatosa, statul Wisconsin, privind diverse forme și metode tactice de intervenție operativă a forțelor de ordine în timpul diferitor situații de criză.

În perioada 04-26 iunie 2015 a fost organizat cursul de pregătire în domeniul tehnicilor de luptă, destinat ofițerilor Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”, în colaborare cu Ambasada SUA și realizat în comun cu Grupul 19 al Forţelor Speciale Aeropurtate al Departamentului Armatei, SUA, fiind instruiţi 60 de angajaţi ai IGP.

La 11.02.2015 DPF a semnat Acordul de cooperare cu SPCSE al MAI.

Au fost organizate ședințe de lucru între reprezentanții SDOI, IGP, DTC, DPF a MAI, în cadrul cărora au fost elaborate:

- Planul de acțiuni privind asigurarea securității sediilor DPF în cooperare cu entitățile MAI (semnat 02.06.2015)

- Planul de cooperare între IGP, DTC, DPF cu privire la asigurarea securității sediilor părților (remis către comandamentul DTC pentru semnare);

- Planul special al MAI semnat cu SPCSE ,,Calamități”, a fost revizuit în februarie 2015.02.11.2015
În perioada29 septembrie - 02 octombrie 2015,reprezentatul MAI a participatla cea de-a 5-a reuniune a Panelului PSAC din cadrul Platformei I și la masa rotundă de lucru dedicată cooperării PaE - UE în sfera capacităților civile PSAC.În perioada26-30 octombrie 2015,reprezentanții MAI au participat la cursurile de instruire în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene, organizate în în Kiev, Ucraina și respectiv București, România.Reprezentanții MAI au fost familiarizați cu aspectele generale ale Politicii de Securitate și Apărare Comună, Strategiei de Securitate Europeană, organizarea Colegiului European de Apărare și Securitate, reducerii riscului la dezastre, politicile PSAC și provocările interne și externe legate de securitatea europeană.
19.01.2016
La 30 noiembrie 2015, a fost aprobat ordinul DPF nr. 600 cu privire la managementul situațiilor de criză frontalieră ca parte componentă a Sistemului de control al Frontierei. La data de 10 decembrie, angajații Poliției de Frontieră au fost mobilizați într-un exercițiu operativ-tactic ,,CARPF-2015”, prin care a fost testată capacitatea de reacție a instituției, în contextul crizei refugiaților și imigranților din Europa. Acțiunile angajaților de frontieră au fost evaluate și analizate de experți din cadrul Departamentului Poliției de Frontieră și reprezentanți ai Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite.
12.05.2016
La data de 11 mai 2016, în incinta MAI s-a desfășurat ședința cu privire la proiectul "Studii de calitate înaltă pe subiecte specifice menite să sprijine activitățile Platformelor și Panel-urilor din cadrul Parteneriatului Estic", în contextul consolidării cooperării inter-instituționale privind Politica de Securitate și Apărare Comună a UE.
06.07.2016
În vederea consolidării capacităților în domeniul prevenirii conflictelor şi gestionării situaţiilor de criză, MAI a elaborat proiectul HG „Cu privire la crearea Centrului Național de Gestionare a Crizelor de Ordine Publică”. Proiectul actului normativ a parcurs etapele avizării externe și expertizele anticorupție și juridice, aflîndu-se în proces de definitivare după consultarea opiniei Cancelariei de Stat.
Cancelaria de Stat
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
01.01.201531.12.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 2. Dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale şi experţilor naţionali de participare la operaţiuni internaţionale şi ale UE
01.05.2015
Dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale pentru participare în operaţiuni internaţionale este susţinută de:

- participarea Armatei Naţionale cu observatori militari şi ofiţeri de stat major la misiunile/operaţiunile ONU/OSCE de menţinere a păcii (18 militari);

-participarea cu un contingent militar la operaţiunea KFOR II din Kosovo (41 militari).

- participarea Armatei Naţionale în cadrul exerciţiului internaţional de menţinere a păcii „Mission Readiness Exercise” în perioada 10-28 februarie în cadrul Centrului multinaţional întrunit de instruire Hohenfels, Germania (50 militari).

În conformitate cu prevederileHotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 268 din 01 noiembrie 2013,Ministerul Apărării asigură selectarea şi pregătirea contingentului militar pentru participare la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, au fost desfăşurate exerciţii de pregătire pentru detaşarea contingentul KFOR III preconizată pentru data de 6 iunie curent.

01.07.2015
Dezvoltarea capabilităţilor Armatei Naţionale pentru participare în operaţiuni internaţionale este susţinută de:

1. participarea Armatei Naţionale cu observatori militari şi ofiţeri de stat major la misiunile/operaţiunile ONU/OSCE de menţinere a păcii (19 militari);

2. participarea cu un contingent militar (KFOR II şi III) la operaţiunea KFOR din Kosovo (41 militari fiecare contingent);

3. participarea Armatei Naţionale în cadrul exerciţiilor internaţionale:

· „COMBINED RESOLVE IV” în perioada 10 mai - 06 iunie 2015 în cadrul Centrului multinaţional întrunit de instruire Hohenfels, Germania (35 militari).

· „ROT 15-05A KFOR XX” în perioada 10-30 iunie 2015, în cadrul Centrului multinaţional întrunit de instruire Hohenfels, Germania (41 militari).

· „ROUSOFEX 15” în perioada 16-26 iunie 2015, Capul Midia, România (13 militari).

În data de 06 iunie 2015 a fost detaşat în Kosovo contingentul KFOR III. La momentul actual se desfăşoară procesul de selectare şi pregătire a militarilor pentru contingentul KFOR IV.

07.07.2015
În iunie 2015 a fost detaşat expertul militar din partea Armatei naţionale la Misiunea UE de consiliere militară în Republica Centrafricană.
17.08.2015
În cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI, la moment există 25 de militari instruiţi pentru participare la operaţiuni de menţinere a păcii şi securităţii internaţionale. Totodată, la nivelul MAI a fost elaborată o listă cu potențiali candidați, pentru participarea la diferite misiuni UE.

La 28.07.2015, reprezentanţii MAI au participat la Exerciţiul de stat major cu genericul „Acţiunile Centrului de Dirijare în Situaţii Excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, pentru organizarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie în caz de situaţii excepţionale”, în comun cu un grup de experţi din Austria, în vederea implementării Acordului privind asistenţa reciprocă în cazul catastrofelor naturale şi tehnologice şi colaborarea la prevenirea lor, semnat între Guvenul Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austrii la 8 octombrie 2012. Angajații MAI au fost instruiți tactic privind modul de intervenție în cazul declanșării unor situații excepționale, în cooperare cu alte subdiviziuni.
12.10.2015
Angajaţii MAI au participat în cadrul Exerciţiului internaţional "RoGendIntEx 2015", organizat de Jandarmeria Română în cadrul Centrului de perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi de la Ochiuri, care a avut loc în perioada 06 - 12.09.2015.
08.12.2015
În perioada 18 - 30 octombrie 2015, un angajat al MAI a participat la cursul internaţional poliţienesc – IPOC 2015, eveniment organizat sub egida Ministerului de Interne alRepublicii Slovace, care s-a desfăşurat în or.Bratislava. Cursul dat este destinat ofiţerilor de poliţie care vor participa la misiunile internaţionale civile sau militare organizate sub auspiciul Uniunii Europene, Organizaţiei Naţiunilor Unite sauOrganizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

11.01.2016
În perioada de raportare, AN a continuat procesul dezvoltare a capabilităţilor pentru participare în operaţiuni internaţionale prin: - participarea cu observatori militari şi ofiţeri de stat major la misiunile/operaţiunile ONU/OSCE de menţinere a păcii (19 militari); - participarea Armatei Naţionale în cadrul exerciţiilor internaţionale SABER GUARDIAN/ RAPID TRIDENT, în perioada 18 iulie – 03 august 2015 în Ucraina, cu 49 militari; SEA BREEZE 15 în perioada 31 august-12 septembrie 2015, în Ucraina, cu 105 militari; PRUTUL 15, în perioada 20-26 septembrie 2015 în România, cu 26 militari; Scutul de Foc, în perioada 21 septembrie – 05 octombrie 2015, în Republica Moldova, cu peste 400 militari şi tragerile de luptă cu echipele complexelor de artilerie antiaeriană S-60, în perioada 28 septembrie - 11 octombrie 2015, în România, cu peste 10 militari. Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 268 din 01 noiembrie 2013, Ministerul Apărării asigură selectarea şi pregătirea contingentului militar pentru participare la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, au fost desfăşurate exerciţii de pregătire a contingentului KFOR III (detaşat în Kosovo la 6 iunie curent), precum şi a continuat procesul de selectare şi pregătire a militarilor pentru contingentul KFOR IV (detaşat în Kosovo la 5 decembrie curent).
17.05.2016
Activități 2016 - în vederea dezvoltării capacităților de participare la operațiunile internaționale și ale UE au fost instruiți 25 de militari din cadrul Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne; - instruirea a 3 militari în cadrul Cursului tactic organizat de ONU; - la 30 martie 2016, a avut loc ședința de lucru privind elaborarea coceptului Companiei independente pentru participare la misiuni internaționale. - instruirea unui angajat al MAI în cadrul Cursului Internațional pentru Corpul de ofițeri;
08.07.2016
În perioada de raportare, AN a continuat dezvoltarea capabilităţilor de participare la operaţiuni internaţionale prin:  participarea cu observatori militari şi ofiţeri de stat major la misiunile/operaţiunile ONU/UE/OSCE de menţinere a păcii (17 militari);  participarea cu un contingent militar (KFOR IV şi V) la operaţiunea KFOR din Kosovo (41 militari).  participarea Armatei Naţionale în cadrul exerciţiilor internaţionale şi bilaterale: SABER JUNCTION 2016 (18 martie - 24 aprilie 2016 în Germania), JCET 16.1 (în perioada 01 - 30 martie 2016, în Republica Moldova), AGILE HUNTER 2016 (în perioada 06 - 19 martie 2016 în Republica Moldova), DRAGON PIONEER 2016 (în perioada 03 - 20 mai 2016, în Republica Moldova), JCET 16.2 (în perioada 03 - 20 iunie 2016, în Republica Moldova). În contextul utilizării eficiente a instrumentului financiar al Uniunii Europene pentru sprijinul consolidării capacităţilor în sfera securităţii şi apărării (CBSD), şi anume procurarea utilajului tehnic cu dublă utilizare (civil/militară), Ministerul Apărării a întocmit o listă de necesităţi pentru Armata Naţională. Astfel, în urma examinarii listei de necesităţi de către consilierul de rang înalt al UE pentru reforma de securitate au fost selectate două domenii ca bază pentru viitoarele proiecte (în domeniul asistenţei medicale – Ministerul Apărării şi propunerea Centrului național pentru managementul integrat al crizelor și acțiunilor de ordine publică – Ministerul Afacerilor Interne). La momentul actual, Ministerul Apărării întreprinde măsurile de rigoare pentru elaborarea conceptului de proiect în domeniul asistenţei medicale, care, ulterior, va fi remis Delegaţiei UE (în calitate de gestionar al proiectelor financiare) pentru examinare.
12.01.2017
În procesul de asigurare contrainformativă a Armatei Naţionale, inclusiv a contingentelor militare ale Republicii Moldova aflate peste hotare, SIS a realizat ședințe de instructaj cu militarii care au participat la exerciții multinaționale desfășurate atât în țară, cât și peste hotare, precum: „Scorpion Fury”; „Mission Rehearsal Exercise” (KFOR MRE 22); „Platinum Lyon17-1” şi „KFOR 6”.
30.01.2017
În perioada de raportare, AN a continuat dezvoltarea capabilităţilor de participare la operaţiuni internaţionale prin:  participarea cu observatori militari şi ofiţeri de stat major la misiunile/operaţiunile ONU/OSCE de menţinere a păcii (16 militari);  participarea cu un contingent militar (KFOR V şi, apoi, VI) la operaţiunea KFOR din Kosovo (40 militari).  participarea Armatei Naţionale în cadrul exerciţiilor internaţionale şi bilaterale: SEESIM 2016 (09-15.10.2016, în România), KFOR 22 Mission Rehearsal Exercise (21.10-06.11.2016, în Germania), Scorpion Fury 16.2 II (21.10-03.11.2016, în România), Platinum Lion 17.1 (11-21.12.2016, în Bulgaria).
09.06.2017
Republica Moldova participă la Misiunea KFOR din Kosovo cu al 6-lea contingent al Armatei Naţionale în componenţă de 41 de militari (schimbul contingentelor prin rotaţie a avut loc în decembrie 2016, iar următoarea rotaţie va avea loc în iunie 2017), dintre care 33 de militari formează plutonul de infanterie, 7 militari – echipa de geniu, iar 1 militar participă în calitate de ofiţer de stat major.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 3. Asigurarea participării experţilor naţionali la cursuri de instruire, traininguri, seminare relevante în vederea familiarizării cu procesul decizional în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună
13.03.2015
În perioada 01 - 05 decembrie 2014, un militar al DTC participat la Misiunea de Monitorizare a Uniunii Europene din Georgia.
01.05.2015
Reprezentanţii Ministerului Apărării au participat la următoarele evenimente:

- vizita de studiu pentru absolvenţii cursurilor PSAC la sediul Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene din Georgia (02-04 decembrie 2014);

-cursul de instruire în domeniul PSAC (01-05 decembrie 2014, la Bruxelles, Regatul Belgiei).

01.07.2015
Pe parcursul perioadei de raportare, reprezentanţii Armatei Naţionale au participat la următoarele evenimente:Cursul de pregătire premergător detaşării la Misiunea EUMAM (14-17 aprilie 2015, Bruxelles)Modulul III de studiu pentru absolvenţii cursului PSAC (18-21 mai 2015, Kiev)Cursul de instruire în domeniul PSAC (01-05 iunie curent, Chişinău)

17.08.2015
În contextul participării reprezentanților MAI în domenii relevante PSAC, în perioada semestrului I s-a participat la cîteva instruiri tematice. Astfel, în perioada 1 – 5 iunie 2015, 4 militari din cadrul trupelor de carabinieri au participat la Conferinţa cu tematica Securitatea şi Apărarea pe continentul european, organizată la Chişinău.

La data de 5 iunie 2015, 2 militari ai trupelor de carabinieri au participat la Consultările bilaterale RM-UE în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE, care a avut loc la Chișinău.02.11.2015
În perioada26-30 octombrie 2015 -participarea reprezentanților MAI la cursurile de instruire în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene, organizate în , în Kiev, Ucraina și București, România.Reprezentanții MAI au fost familiarizați cu aspectele generale ale Politicii de Securitate și Apărare Comună, Strategiei de Securitate Europeană, organizarea Colegiului European de Apărare și Securitate, reducerii riscului la dezastre, politicile PSAC și provocările interne și externe legate de securitatea europeană.
11.01.2016
Pe parcursul perioadei de raportare, reprezentanţii Armatei Naţionale au participat la următoarele activităţi: - seminarul cu tematica „CSDP Civilian Capabilities”, organizat la Bruxelles (Belgia) în data de 30 septembrie 2015; - cursul de instruire în domeniul PSAC, organizat la Kiev ( Ucraina) în perioada 26-30 octombrie 2015; - conferinţa de nivel înalt în domeniul PSAC, organizată la Tbilisi (Georgia) în perioada 08 – 10 decembrie 2015; - curs de instruire cu privire la instrumentul financiar Athena, organizat la Bruxelles ( Belgia) în data de 14 decembrie 2015.
12.02.2016
Activități 2016 Pe parcursul lunilor ianuarie - martie 2016, 5 experți naționali au participat la training-urile de familiarizare cu procesul decizional în domeniul PSAC.
19.02.2016
În perioada 1-5 iunie 2015, 5 reprezentanți ai Ministerului Justiției au participat la Cursul de instruire în domeniul Politicii de securitate și apărare comună a UE, organizat de Serviciul European de Acțiune Externă în cooperare cu Ministerul Apărării și Sportului al Austriei, desfășurat la Chișinău.

08.07.2016
Pe parcursul perioadei de raportare, reprezentanţii Armatei Naţionale au participat la cursul de orientare în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (06 – 10 iunie 2016, Tbilisi, Georgia).
12.01.2017
Reprezentanţii SIS au participat, în funcţie de necesitate şi oportunitate, la cursuri de instruire, training-uri şi seminare relevante. În perioada 12-13 decembrie 2016, Centrul DCAF și IESP au organizat ședințe cu genericul „O nouă Strategie de securitate națională a RM: calea spre găsirea consensului național” la care au participat reprezentanţii SIS. În cadrul activității, a fost supus dezbaterilor proiectul unei noi strategii de securitate națională și alte tematici tangențiale acestui subiect. Pe parcursul trimestrului IV al anului 2016, exponenţii SIS au fost instruiţi în domeniul PSAC, au participat la ședințe cu experții PSAC.
30.01.2017
Pe parcursul perioadei de raportare, reprezentanţii Armatei Naţionale au participat la următoarele cursuri, training-uri şi seminare: - Cursul de instruire în domeniul reconstrucţiei post-conflict şi stabilizare, 17 – 21 octombrie 2016, la Bucureşti, România. - Curs de bază în domeniul CBRN, 17 – 23 octombrie 2016, Republica Slovacă. - Cursul de instruire în domeniul PSAC, 24 – 28 octombrie 2016, la Kiev, Ucraina. - Seminarul regional cu tematica „Controlul exportului de arme”, 20 – 21 octombrie 2016, la Erevan, Armenia. - Curs de laborator în domeniul CBRN, 07 – 11 noiembrie 2016, Republica Slovacă. - Vizită de studiu pentru absolvenţii cursurilor PSAC la sediul Misiunii UE de consiliere civilă privind reforma sectorului de securitate în Ucraina (EUAM Ukraine), 14 – 18 noiembrie 2016.
09.06.2017
Reprezentanţii Armatei Naţionale au participat la următoarele cursuri, training-uri şi seminare: - Cea de-a doua Conferinţă a 2-a de nivel înalt în domeniul PSAC, în or. Erevan, Armenia (18-19 ianuarie 2017); - Curs de instruire în domeniul PSAC, în or. Bruxelles, Belgia (23-26 ianuarie 2017); - Vizită de studiu privind controlul asupra exporturilor de arme, în or. Varşovia, Republica Polonia (14-15 februarie 2017). - Seminar de reflecţie PSAC, în or. Chişinău (18-21 aprilie 2017)
Cancelaria de Stat
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 4. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind Serviciul Naţional de Informaţii al RM
20.01.2016
Proiectul Legii privind Serviciul Naţional de Informaţii a fost înregistrat în Parlament ca iniţiativă legislativă din partea unui deputat, nr. 390 din 15.10.2015. Actualmente este examinat în cadrul comisiilor parlamentare de profil
12.01.2017
Proiectul se află la examinare în cadrul Parlamentului (nr. 390 din 15.10.2015). Pe parcursul trimestrului IV al anului 2016, SIS a participat şi a susţinut proiectul de lege la examinarea acestuia în cadrul comisiilor parlamentare de profil.
Alte instituţii
01.01.201530.06.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 5. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a RM
20.01.2016
A fost definitivat proiectul de lege în baza avizelor autorităţile interesate şi urmează a transmite setul de materiale Guvernului pentru aprobare.
15.09.2016
Proiectul de lege a fost realizat și remis către Guvernul RM.
19.10.2016
Proiectului de lege privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a RM a fost aprobat în ședința Guvernului din 05 octombrie 2016 și urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare.
12.01.2017
SIS a definitivat proiectul Legii privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 396 din 10.10.2016. Ulterior, reprezentanții Serviciului au participat la examinarea amendamentelor înaintate în cadrul unor comisii parlamentare.
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 6. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă
20.01.2016
A fost elaborat proiectul Legii cu privire la activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă şi înregistrat în Parlament ca iniţiativă legislativă din partea unui deputat, nr. 389 din 15.10.2015. Actualmente este examinat în cadrul comisiilor parlamentare de profil
12.01.2017
Proiectul se află la examinare în cadrul Parlamentului (nr. 389 din 15.10.2015). Pe parcursul trimestrului IV al anului 2016 SIS a participat şi a susţinut proiectul de lege la examinarea acestuia în cadrul comisiilor parlamentare de profil.
Alte instituţii
01.01.201530.06.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 7. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate
20.01.2016
A fost elaborat proiectul legii pentru modificarea şi completarea legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate şi înregistrat în Parlament ca iniţiativă legislativă din partea unui deputat, nr. 391 din 15.10.2015. Actualmente este examinat în cadrul comisiilor parlamentare de profil
12.01.2017
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2016 SIS a participat şi a susţinut proiectul de lege la examinarea acestuia în cadrul comisiilor parlamentare de profil. Proiectul se află la examinare în cadrul Parlamentului (nr. 391 din 15.10.2015).
Alte instituţii
01.01.201430.06.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 8. Elaborarea şi aprobarea legii cu privire la apărarea naţională
11.01.2016
În scopul creării unui mecanism integrat de planificare a apărării, în perioada de raportare, Ministerul Apărării a iniţiat procesul de revizuire şi ajustare a Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională. Legea a trecut etapa de avizare de către instituţiile Administraţiei Publice Centrale iar la moment are loc ajustarea legii în conformitate cu obiecţiile şi propunerile înaintate ce către structurile de resort. Ulterior odată cu investirea guvernului, legea va fi remisă pentru avizare externă repetată. Conform legii revizuite, aceasta va cuprinde un capitol nou, cu referinţă la planificarea apărării, care va permite armonizarea procesului de planificare strategică a apărării.
08.07.2016
Proiectul ,,Legii pentru republicarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională” a fost examinat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 147 din 07.04.2016 şi remis spre examinare în Parlament. În perioada 20.04-10.05.2016 proiectul legii a fost examinat în cadrul Comisiilor Parlamentare (Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice, Comisia economie, buget şi finanţe, Comisia juridică, numiri şi imunităţi, Comisia agricultură şi industrie alimentară, Direcţia juridică, Comisia securitatea naţională, apărare şi ordine publică) şi aprobat în prima lectură a şedinţei Parlamentului pe data de 12.05.2016, Ulterior, pe data de 17.06.2016, proiectul a fost aprobat în a doua lectură de către Parlamentul RM.
30.01.2017
A fost aprobată Legea Parlamentului nr. 140 din 17 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională
Ministerul Apărării
01.01.201430.06.2016
Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză 9. Elaborarea cadrului strategic legal privind apărarea naţională în corespundere cu Foaia de parcurs pentru implementarea fazei I a Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare
11.01.2016
În contextul implementării Foii de parcurs pentru implementarea fazei I a Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare (DCBI), în perioada 10-13 noiembrie 2015, a avut loc vizita experţilor NATO în Republica Moldova. Pe parcursul vizitei date, experţii NATO au avut întrevederi bilaterale cu conducerea Ministerului Apărării şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Cu acest scop, au fost organizate discuţii pe următoarele tematici: 1) perfecţionarea cadrului legislativ naţional; 2) proiectul Strategiei Securităţii Naţionale, compartimentul apărarea naţională; 3) strategia de comunicare şi altele. Ulterior, experţii NATO au elaborat un raport comprehensiv cu recomandări în ceea ce priveşte perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul apărării pe care la începutul lunii decembrie l-au remis în adresa Ministerului Apărării. Totodată, în conformitate cu algoritmul propus de Ministerul Apărării, la data de 16 decembrie 2015, în incinta instituţiei a fost organizată şedinţa iniţială de lucru cu reprezentaţii ministerelor şi autorităţilor administrative centrale ale statului privind stabilirea mecanismului de elaborare a Strategiei Naţionale de Apărare. Activitatea acestui Grup de Lucru urmează a fi instituţionalizată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
08.07.2016
În contextul implementării Foii de parcurs pentru implementarea fazei I a Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare (DCBI), au fost întreprinse un şir de măsuri în vederea elaborării şi aprobării pachetului strategic de asistenţă în cadrul Iniţiativei „Consolidarea capacităţii de Apărare” pentru Republica Moldova. - A fost constituit Grupul de lucru intern pentru implementarea şi monitorizarea pachetului DCBI – Republica Moldova - Au fost desfăşurate şedinţe interne privind iniţierea procesului de elaborare a cuprinsului Strategiei Naţionale de Apărare (SNA) şi evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor sectorului de apărare; - organizate vizite de lucru a echipei de experţi NATO în Republica Moldova, responsabili pentru implementarea pachetului DCBI; - A fost constituită Comisia pentru elaborarea Strategiei naţionale de apărare a Republicii Moldova, conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2068 din 13.05.2016. - A fost constituit Grupul de Lucru Interdepartamental privind elaborarea SNA; - Sunt desfăşurate Şedinţe de lucru privind elaborarea proiectului SNA. Pînă la momentul actual, au fost desfăşurate 9 (nouă) şedinţe.
30.01.2017
În contextul implementării Foii de parcurs pentru implementarea fazei I a Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare (DCBI), au fost întreprinse un şir de măsuri în vederea elaborării şi aprobării pachetului strategic de asistenţă în cadrul Iniţiativei „Consolidarea capacităţii de Apărare” pentru Republica Moldova. - A fost instituit şi aprobat, prin modificarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională, proces de planificarea a apărării naţionale, cu introducerea unui capitol care descrie proces, precum şi stabileşte documentele de politici în baza cărora se realizează planificarea apărării naţionale; - A fost elaborat proiectul Strategiei naţionale de apărare (SNA), care a fost prezentat Preşedintelui Republicii Moldova, pe data de 30.09.2016. - A fost iniţiat procesul de elaborare a Strategiei Militare a Republicii Moldova (SM a RM); - Au fost organizate 2 (două) vizite de lucru a echipei de experţi de la NATO şi din România (17-20 iulie 2016, 05-09 septembrie 2016) în suport procesului de elaborare a SNA şi SM a RM.
Ministerul Apărării
01.01.201431.03.2016
Articolul 8. Stabilitatea în regiune(1) Părțile își intensifică eforturile comune de promovare a stabilității, securității și dezvoltării democratice în regiune și, în special, colaborează în vederea soluționării pașnice a conflictelor regionale1. Desfăşurarea consultărilor cu UE, statele membre UE şi OSCE pe problematica securităţii regionale şi promovarea consecventă a unei politici externe conforme dreptului internaţional, aplicînd exclusiv instrumente diplomatice
20.01.2016
Prezentarea poziţiilor naţionale privind problematica securităţii europene în cadrul panelurilor OSCE, precum reuniunile Consiliului Permanent al OSCE, Consiliul Ministerial al OSCE de la Belgrad, şedinţele grupului informal „Helsinki +40” etc. Subiectele, precum procesul de reglementare transnistreană, regimul de control al armelor convenţionale, criza din Ucraina au fost discutate în cadrul consultărilor interministeriale cu partenerii externi (Federaţia Rusă, SUA, Ucraina), întrevederilor bilaterale pe marginea Ministerialei OSCE (3-4 decembrie), întrevederilor cu Şefii Misiunii OSCE, ambasadorii statelor-membre UE acreditaţi la Chişinău.
11.07.2016
Prezentarea poziţiilor naţionale privind problematica securităţii europene pe parcursul semestrului în cadrul evenimentelor tematice ale OSCE, precum şi la reuniunile Consiliului Permanent al OSCE, dar şi la alte foruri internaţionale, precum Conferinţa de Securitate de la Munich (12-14.02.2016); Forumul global pentru securitate GLOBSEC (15-17.04.2016); Reuniunea anuală de evaluare a angajamentelor AIAM (01-02.03.2016); Conferinţa “Conectivitate pentru comerţ şi investiţii” (18-19.05.2016); Conferinţa anuală a OSCE de evaluare în domeniul securităţii ASRC (28-30.06.2016) etc. Subiectele legate de procesul de reglementare transnistreană, regimul de control al armelor convenţionale, criza din Ucraina au fost abordate în cadrul consultărilor interministeriale cu partenerii externi - vizita la Chişinău a Viceministrului Federaţiei Ruse G.Karasin (29.03.2016), întrevederea ministrului de externe cu omologul său rus (4-5.04.2016); întrevederea cu Asistentul adjunct al Secretarului de Stat al SUA, Bridget Brink (03.03.2016), întrevederea cu Reprezentantul Special al Ucrainei pentru reglementarea transnistreană, V.Jovtenko (17.03.2016), intrevederea viceministrului de externe cu omologul său ucrainean (16.05.2016), precum şi la întrevederile cu Şefii Misiunii OSCE, ambasadorii statelor-membre UE acreditaţi la Chişinău.
Cancelaria de Stat
01.01.201531.12.2016
Articolul 8. Stabilitatea în regiune(2) Părțile își reiterează angajamentul de a găsi o soluție durabilă la problema transnistreană, respectînd pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și de a facilita în comun reabilitarea postconflict. În așteptarea unei soluționări și fără a aduce atingere formatului de negociere stabilit, problema transnistreană va constitui unul dintre principalele subiecte de pe agenda dialogului politic și a cooperării dintre părți, precum și în dialogul și cooperarea cu alți actori internaționali interesați3. Promovarea continuă a dialogului cu principalii actori internaţionali; întreprinderea demersurilor politico-diplomatice pentru obţinerea asistenţei necesare îmbunătăţirii situaţiei social-economice a regiunii transnistrene în perioada postconflict
15.07.2015
Pe parcursul semestrului I al anului 2015, au avut loc 73 de întrevederi ale viceprim-ministrului pentru reintegrare şi ale Şefului Biroului pentru reintegrare cu reprezentanţii partenerilor internaţionali. În cadrul acestora au fost abordate subiecte privind reglementarea conflictului transnistrean, reintegrarea ţării, promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, aspectele social-economice, precum şi bunele practici însuşite din procesele internaţionale de construire a păcii. Pe 24 iunie 2015 Viceprim-ministrul în exerciţiu Victor Osipov s-a întâlnit la Moscova cu Vicepreşedintele Guvernului Federaţiei Ruse Dmitri Rogozin. S-a abordat un spectru larg de subiecte de pe agenda bilaterală (înlăturarea barierelor în comerţul bilateral, dezvoltarea şi extinderea cooperării în sectorul agroindustrial, colaborarea în domeniul energetic şi transporturi, etc.), precum şi s-a făcut un schimb de opinii pe marginea ultimelor evoluţii în dosarul transnistrean, situaţia social-economică în regiune, perspectivele procesului de negocieri în formatul 5+2, exprimându-se poziţia părţilor privind necesitatea de a detensiona situaţia în regiune şi de a continua procesul de negocieri.
04.01.2016
Pe parcursul trim. III al anului 2015, au avut loc 45 de întrevederi ale viceprim-ministrului pentru reintegrare şi ale Şefului Biroului pentru reintegrare cu reprezentanţii partenerilor internaţionali. În cadrul acestora au fost abordate subiecte privind reglementarea conflictului transnistrean, reintegrarea ţării, promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, aspectele social-economice, precum şi bunele practici însuşite din procesele internaţionale de construire a păcii. În prima decadă a lunii iulie curent, a avut loc întrevederea dlui Viceprim-ministru cu Reprezentantul Special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE pentru procesul de reglementarea transnistreană E.S. Radojko Bogojevic. În cadrul şedinţei au fost abordate priorităţile Preşedinţiei OSCE pentru a doua jumătate a anului 2015. A fost discutată situaţia curentă în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean, necesitatea menţinerii dialogului politic intensiv şi activizării tuturor participanţilor procesului de reglementare, precum şi continuarea eforturilor pentru reluarea discuţiilor în cadrul formatului de negocieri "5+2". Pe 10 septembrie 2015 Viceprim-ministrul în exerciţiu Victor Osipov s-a întâlnit la Chişinău cu Reprezentantul Special al Federaţiei Ruse în reglementarea transnistreană Serghei Gubarev. Vicepremierul a anunțat că autoritățile moldovenești au inițiat un proces de reevaluare și actualizare a politicilor în domeniul reintegrării țări, precum şi a subliniat necesitatea de a continua fără întârziere negocierile internaționale pentru rezolvarea problemei transnistrene, precum și cea de a da un conținut constructiv celorlalte platforme de discuții dintre Chişinău şi Tiraspol, exprimându-se poziţia că rolul Federației Ruse, alături de ceilalți participanți la formatul de negocieri este unul important pentru a impulsiona procesul de reglementare transnistreană. La 21 septembrie 2015, Vicepremierul în exerciţiu Victor Osipov a participat la reuniunea Sub-comisiei ad-hoc a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind conflictele dintre statele membre ale Consiliului Europei (Viena, Austria). În cadrul evenimentului a fost efectuată o scurtă retrospectivă a evoluţiilor în procesul de reglementare a conflictului transnistrean şi acţiunilor întreprinse de autorităţile constituţionale pentru asigurarea implementării recomandărilor Consiliului Europei în partea ce ţine de monitorizarea situaţiei drepturilor omului în regiunea transnistreană şi asigurarea protecţiei acestora.
31.03.2016
În trim. I an.2016 au avut loc 37 de întrevederi ale Viceprim-ministrului pentru reintegrare şi ale Şefului Biroului pentru reintegrare cu partenerii intenaţionali. Au fost abordate subiecte privind reglementarea conflictului transnistrean, reintegrarea ţării, promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, aspectele social-economice, precum şi bunele practici însuşite din procesele internaţionale de construire a păcii. La 15 februarie 2016, a avut loc întâlnirea între între Viceprim-ministru şi Reprezentantul Special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE pentru procesul de reglementarea transnistreană E.S. Kord Meier Klodt. Au fost abordate subiecte privind interacţiunea Chişinăului şi Tiraspolului în diverse aspecte de ordin tehnic, fiind menţionate anumite rezultate pozitive, obţinute în cadrul Conferinţei permanente. Abordarea problemelor ce ţin de libera circulaţie şi respectarea drepturilor omului în regiune, exprimând îngrijorarea în legătură cu problemele ce afectează funcţionarea normală a instituţiilor şi agenţilor economici care activează în regiune şi sunt subordonaţi autorităţilor constituţionale ale R. Moldova. Pe 11 februarie 2016 Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, E.S. Farit Muhametşin. Au fost discutate teme ce țin de aprofundarea cooperării bilaterale dintre cele două ţări şi perspectivele continuării negocierilor în formatul „5+2”, cu abordarea necesităţii deblocării accesului fermierilor din raionul Dubăsari la pământurile amplasate după traseul Camenca-Tiraspol, situației din Zona de securitate şi a problemelor cu care se confruntă misiunea de pacificare și Comisia Unificată de Control. A avut loc 1 întîlnire 15 februarie 2016 între Viceprim-ministrul în exerciţiu Gheorghe Bălan şi Reprezentantul Special al Federaţiei Ruse în reglementarea transnistreană Serghei Gubarev. A fost reiterată necesitatea dinamizării procesului de negocieri, intensificării activităţii grupurilor sectoriale de lucru pentru consolidarea măsurilor de încredere şi a tuturor platformelor de dialog existente. S-a vorbit despre importanţa continuării fără precondiţii a negocierilor în formatul „5+2”, cu orientarea eforturilor spre identificarea unei soluţii viabile şi comprehensive pentru conflictul transnistrean. În perioada 14-16 martie 2016, Cabinetul de miniştri a efectuat o vizită de lucru la Bruxeless în cadrul Consiliului de Asociere RM-UE unde s-a întîlnit cu reprezentanţi ai Consiliului European, Preşedintele Parlamentului European, Înaltul Reprezentant pentru politică Externă şi Vecinătate precum şi diverşi experţi europeni. S-a discutat: - Restabilirea relaţiilor cu partenerii europeni şi avansarea pe calea realizării agendei de reforme a Republicii Moldova. - Revenirea la un dialog normal cu partenerii europeni şi a reiterat determinarea fermă a Guvernului de a continua în ritm accelerat reformele și de a depăși restanțele în implementarea Acordului de Asociere cu UE. Pe 22 februarie 2016 Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan s-a întâlnit cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova E.S. Gnatîşîn Ivan. S-a discutat: - Activizarea platformelor de discuţii dintre Chişinău şi Moscova pe marginea ultimelor evoluţii în dosarul transnistrean, situaţia social-economică în regiune, perspectivele procesului de negocieri în formatul 5+2; - Acordarea atenţiei sporite procesului de reglementare transnistreană în calitate de mediator în cadrul formatului de negocieri „5+2”; La 1 martie 2016 Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan s-a întâlnit cu Andreas Peschke, Împuternicit pentru Europa de Est şi Asia Centrală, MAE al Republicii Federale Germania şi Dušan Dacho, Ambasador cu misiuni speciale al MAE al Republicii Slovacia. S-a reiterat sprijinului populaţiei din raioanele de est ale ţării prin extinderea spațiilor unice în regiune, promovarea interacțiunii dintre comunitățile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului, aprofundarea relațiilor comerciale cu UE, asigurând informarea concomitentă a locuitorilor și agenților economici din regiunea transnistreană despre beneficiile şi impactul pozitiv al politicilor de reintegrare.
11.04.2016
La 31 martie 2016, Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan a avut o întrevedere cu Asistentul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru Drepturile Omului, Ivan Šimonović.
11.04.2016
Promovarea şi apărarea drepturilor omului în ţara noastră, inclusiv prin realizarea unor proiecte cu impact pozitiv asupra evoluţiei situaţiei în acest domeniu.
11.04.2016
Restanţe: - Barierele în calea liberei circulaţii impuse de către structurile de la Tiraspol, presiunile la care sunt supuse şcolile cu predare în grafia latină, blocarea accesului fermierilor din r-nul Dubăsari la terenurile agricole aflate după traseul Camenca-Tiraspol, cărora le-a fost lezat dreptul de proprietate, ş.a.
07.07.2016
Pe parcursul trimestrului II al anului 2016, au avut loc 62 de întrevederi ale viceprim-ministrului pentru reintegrare şi ale Şefului Biroului pentru reintegrare cu reprezentanţii partenerilor internaţionali. În cadrul acestora au fost abordate subiecte privind reglementarea conflictului transnistrean, reintegrarea ţării, promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, aspectele social-economice, precum şi bunele practici însuşite din procesele internaţionale de construire a păcii.
11.10.2016
Pe parcursul trimestrului III al anului 2016, au avut loc 75 de întrevederi ale viceprim-ministrului pentru reintegrare şi ale Şefului Biroului pentru reintegrare cu reprezentanţii partenerilor internaţionali. În cadrul acestora au fost abordate evoluţiile recente în procesul de negocieri, subiectele stringente de pe agenda negocierilor, viziunile vizavi de perspectivele de soluţionare a unor probleme actuale, rolul şi impactul proiectelor pentru consolidarea măsurilor de încredere, acţiunile pozitive ale Guvernului de la Chişinău în raport cu locuitorii din regiunea transnistreană, asistenţa disponibilă din partea partenerilor externi pentru a sprijini procesul de reglementare transnistreană.
04.01.2017
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2016, au avut loc 70 de întrevederi ale viceprim-ministrului pentru reintegrare şi ale Şefului Biroului pentru reintegrare cu reprezentanţii partenerilor internaţionali. În cadrul acestora au fost abordate evoluţiile în procesul de reglementare transnistreană, subiectele actuale de pe agenda negocierilor, priorităţile politicii guvernamentale de reintegrare a ţării, aspecte ce vizează promovarea măsurilor de consolidare a încrederii, situaţia social-economică în regiunea transnistreană, acţiunile pozitive întreprinse de autorităţile moldoveneşti în raport cu locuitorii din regiune.
Cancelaria de Stat
01.01.201531.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă(1) Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) și a vectorilor acestora, atît către actori statali, cît și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și stabilității internaționale. Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord1. Prevenirea/combaterea proliferării armelor de distrugere în masă prin implementarea la nivel naţional a obligaţiilor existente în conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte
01.05.2015
Reprezentanţii Ministerului Apărări au participat la următoarele evenimente şi activităţi:

Reuniunea coordonatorilor naţionali ai Secretariatului Regional pentru Europa de sud-est şi Caucaz pentru implementarea iniţiativei UE privind Centrele de Excelenţă de diminuare a pericolelor cauzate de substanţe şi materiale chimice, bacteriologice, radiologice şi nucleare (EU CBRN Risk Mitigation CoE Initiative), desfăşurată în cadrul MAEIE în perioada 9-12 martie curent. Cursul de instruire în domeniul „Conştientizării privind riscurile CBRN”, organizat de grupul de experţi din cadrul Agenţiei de Reducere a Riscurilor Militare din Europa (DTRA), în perioda 22-27 martie curent. Cursul pentru „Operatori ai programului de analiză CBRN”, desfăşurat în cadrul Şcolii NATO din Oberamergau, Germania, în perioada 22-27 martie curent, la care au participat reprezentanţii Comandamentului Forţelor Terestre al Armatei Naţionale. Ministerul Apărării a participat la elaborarea şi avizarea următoarelor HG în vederea implementării directivelor şi standardelor UE în domeniu:

HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind securitatea fizică în activităţi nucleare şi radiologice; HG pentru aprobarea proiectului Strategiei Naţionale privind managementului deşeurilor radioactive pe anii 2015-2026; HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea în siguranţă a materialelor radioactive.
01.07.2015
În perioada de raportare au avut loc următoarele evenimente: Şedinţa de lucru cu tematica „Rolul Armatei Naționale în situații de criză CBRN la nivel național precum şi identificarea noilor programe de asistență pentru subunitățile de apărare NBC ale Armatei Naționale”, desfăşurat în data de 15 mai 2015, la care au participat reprezentanții Ministerului Apărării şi grupul de experţi din cadrul Agenţiei de Reducere a Riscurilor Militare din Europa ((DTRA) – Defense Threat Reduction Agency – Europe).Şedinţa de lucru cu experţii naţionali în domeniul CBRN cu tematica „Elaborarea proiectului Strategiei Naționale CBRN, precum şi discutarea proiectelor de asistență externă în domeniul CBRN pentru Republica Moldova”, desfăşurat în data de 23 iunie 2015.
14.08.2015
La nivelul MAI, a fost elaborat proiectul mecanismului intern de schimb de informații cu Inspectoratele teritoriale în domeniul prevenirii și combaterii proliferării armelor de distrugere în masă.

La 01 iulie 2015, 4 reprezentanţi ai IGP au participat la Ședința de familiarizare cu conținutul și baza de date a Raportului de Risc Wisconsin (WRR), principala sursă de informaţii neconfidenţiale cu privire la companiile din întreaga lume legate de proliferarea armelor de distrugere în masă, eveniment organizat sub auspiciul Ambasadei SUA în Republica Moldova. În cadrul ședinței s-a pus accentul pe importanța sporirii schimbului de informații pentru combaterea proliferării armamentului de distrugere în masa, precum și a terorismului.

În perioada 08 – 17 iulie 2015, 4 reprezentanți ai IGP au participat la cursul de instruire cu genericul ”Analiza investigațiilor în domeniul armelor de distrugere în masă”, eveniment organizat sub egida Agenției de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și Ambasada SUA în Republica Moldova, la Chișinău. Angajații au deprins noi strategii și tehnici de bază utilizate în investigarea traficului de armament de distrugere în masa.
17.09.2015
În perioada 04 – 13 august 2015, angajaţii MAI au participat la cursul de instruire cu genericul ”Analiza investigațiilor în domeniul armelor de distrugere în masă”, realizat în parteneriat cu Agenția de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) a Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii și Ambasada SUA în Republica Moldova, în cadrul Programului internațional în domeniul neproliferării. Evenimentul a fost focusat pe schimbul de experiență vis-a-vis de prevenirea, detectarea, investigarea și combaterea acțiunilor aferente domeniului armelor de distrugere în masă.

În perioada 21-25.09.2015, angajaţii MAI au participat la instruireaprivind familiarizarea cu bazele securităţii informaţionale pentru asigurarea securităţii nucleare, organizat de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, în mun. Chişinău.

08.07.2016
Perfecţionarea continuă a personalului Armatei Naţionale în domeniul managementului stocurilor de muniţii şi armament, prin organizarea cursurilor de management a muniţiilor pentru specialiştii Armatei Naţionale în domeniul armamentului şi muniţiilor (activitate în desfăşurare continuă). - curs în domeniul transportărilor muniţiilor în condiţii de securitate - 18-28 aprilie 2016; - curs practic de bază - 07 iunie – 23 iunie 2016.
12.01.2017
Au fost efectuate investigații privind starea unor obiecte speciale. Ca urmare au fost evaluate riscurile și vulnerabilitățile pe care le prezintă starea acestora asupra securității naționale. Datele și informațiile au fost valorificate prin informarea beneficiarului legal. Au fost remise informaţii în adresa Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a Republicii Moldova privind aspectele ce ţin de materialele radioactive.
30.01.2017
Perfecţionarea continuă a personalului Armatei Naţionale în domeniul managementului stocurilor de muniţii şi armament, prin organizarea cursurilor de management a muniţiilor pentru specialiştii Armatei Naţionale în domeniul armamentului şi muniţiilor (activitate în desfăşurare continuă). 1. Desfăşurarea Cursului avansat de muniţii teoretic şi practic din cadrul Cursului specializat în domeniul Managementului stocurilor de armament şi muniţii, este preconizat în perioada 18.10-03.11.2016. 2. Examinarea şi testarea softului de evidenţă şi inventariere a armamentului şi muniţiilor convenţionale prin organizarea activităţilor de familiarizare, ajustare şi instruire a efectivului relevant. (în proces).
Ministerul Apărării
Ministerul Mediului
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă2. Desfăşurarea dialogului cu partenerii străini în vederea implementării acţiunilor privind neproliferarea şi distrugerea armelor şi muniţiilor
01.05.2015
Reprezentanţii MA au participat la elaborarea Raportului naţional privind măsurile de consolidare a încrederii pentru anul 2014, care a fost prezent Oficiului ONU pentru Dezarmare.
14.08.2015
În perioada 14 – 16 iunie 2015, reprezentantul MAI a participat la Reuniunea Grupului de lucru în domeniul managementului păstrării și depozitării armamentului și munițiilor, eveniment organizat sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Agenția Sud-Est Europeană pentru Controlul Armelor Mici și Armamentului Ușor (SEESAC), în or. Tirana (Albania).

11.01.2016
În suportul implementării Planului comun de acţiuni, Ministerul Apărării a asigurat, în perioada de raportare, participarea activă a specialiștilor săi în domeniul securității informaționale la elaborarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova şi la programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova, care la moment sunt în faza de avizare. Totodată, în vederea protejării infrastructurii critice și serviciilor de eventuale atacuri cibernetice, se întreprind măsuri de monitorizare permanentă a rețelelor informatice din cadrul Armatei Naționale.
08.07.2016
A fost realizat schimbul de informaţii cu autorităţile abilitate din RM pe segmentul CBRN, îndeosebi cu Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, şi pe aspecte de trafic ilicit cu materiale periculoase (CBRN) cu partenerii externi. În perioada 18-22 aprilie 2016, experţii SIS au participat la implementarea unor exerciţii practice la capitolul traficului ilicit cu materiale radiologice/nucleare şi a mărfurilor cu destinaţie dublă, desfăşurat în Ucraina sub patronatul SUA.
08.07.2016
În perioada de raportare a continuat dialogul cu partenerii străini în vederea implementării acţiunilor privind neproliferarea şi distrugerea armelor şi muniţiilor. În acest sens, la data de 28 iunie 2016, a avut loc şedinţa de lucru a specialiștii în domeniu armament și muniții din cadrul Ministerului Apărării cu reprezentanții grupului multinațional de experți în domeniu SALW (Austria, Canada, Elveția, Germania, Suedia,), care acordă asistenţă în implementarea proiectului „Cursul specializat în domeniu Managementul stocurilor de armament și muniții” În cadrul întrevederii menţionate, au fost abordate subiectele de colaborare a Armatei Naționale experții SALW, în vederea dezvoltării și continuării colaborării în domeniu managementului securității fizice și stocurilor de muniții (PSSM) pentru perioada anilor 2018-2020. Totodată, la data de 28 iunie 2016, a avut loc şedinţa de lucru la nivel tehnic între specialiștii Armatei Naționale în domeniu armamentului și munițiilor și reprezentanții South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC, UNDP) în Republica Moldova, cu privire la continuarea proiectului demarat în domeniul securității SALW. Astfel, la moment Armata Națională cu suportul SEESAC își propune să îmbunătățească nivelul de securitate la depozitele de muniții ale Brigăzi 2 infanterie motorizată (l.d.p. Bulboaca), prin instalarea unui gard pe întreg perimetru conform cerințelor Regulamentelor în vigoare în Armata Națională (aproximativ 4 m înălțime), precum și instalarea unui sistem de monitorizare video.
12.01.2017
Participarea reprezentanţilor SIS în perioada lunii octombrie 2016 la cursul de instruire în or. București, România pe tematica neproliferarea nucleară, securitatea nucleară şi combaterea traficului ilicit a materialelor nucleare şi radioactive. S-a realizat schimb de informaţii la aspecte de trafic ilicit cu materiale nucleare/radiologice cu serviciile speciale partenere.
30.01.2017
În perioada de raportare a continuat desfăşurarea măsurilor privind realizarea angajamentelor asumate pe plan extern. 1. La 21.12.2016, la Baza militară de instruire a Armatei Naţionale (BMI AN) de la Bulboaca, a fost dat în exploatare un sistem integrat de securitate cu monitorizare video. Proiectul de modernizare a infrastructurii depozitelor de muniții a fost realizat de Uniunea Europeană, care a finanțat lucrări și echipamente de securitate. Pînă la finele anului 2016, au fost finalizate un şir de activităţi, cum ar fi: înlocuirea îngrăditurii, reparaţia încăperilor de serviciu şi corpului de gardă, instalarea unui sistem video, etc. în Bg1I.Mo., Bg2I.Mo.. activităţi similare se desfăoară în prezent în Bg3I.Mo., CAM AN.
Ministerul Apărării
Ministerul Mediului
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă3. Dezvoltarea cooperării cu UE şi în particular cu Oficiul Federal German pentru Economie şi Controlul Exporturilor (BAFA) în vederea perfecţionării legislaţiei naţionale din domeniul controlului exporturilor de mărfuri strategice şi cu dublă destinaţie
Ministerul Economiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă4. Cooperarea Uniunii Europene, NATO, Consiliul Europei, în vederea implementării proiectelor privind atenuarea riscurilor provocate de materialele chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN)
01.05.2015
Pe parcursul trimestrului I 2015 au fost întreprinse următoarele activităţi:

prezentarea de către Ministerul Apărării a statutului de implementare în RM a proiectelor Iniţiativei CBRN în cadrul Reuniunii experţilor naţionali în domeniul CBRN cu reprezentanţii Comisiei Europene şi Secretariatului Regional pentru Europa de sud-est şi Caucaz, în perioada 9-11 martie, Chişinău; cooperarea cu MAEIE în vederea primirii lotului de echipamente de detecţie a pericolelor CBRN în cadrul Iniţiativei UE CoE CBRN; desfăşurarea cursului de instruire, în calitate de formatori, în domeniul managementului deşeurilor toxice, în cadrul Proiectului UE „Acţiuni în sprijinul convenţiei armelor bacteriologice pentru Mongolia, Benin, Burkina Faso, Columbia, Ecuador, Nepal şi Uganda”, desfăşurat în Ulan Bator, Mongolia, 11-13 decembrie 2014. participarea reprezentanţilor Ministerului Apărării la cursul de analiză pentru operatorii CBRN în perioada 20-24.04.2015 în Oberammergau, Germania.
04.05.2015
În curs de realizare. În cadrul proiectului CoE CBRN nr. 3 “Knowledge Development and Transfer of Best Practice on Biosafety/Biosecurity/Biorisk Management” s-a realizat instruirea internațională la distantă și certificarea a 2 specialiști de laborator în domeniul biosecurității, biosiguranței și managementul bioriscului. La data de la 04 - 06.03.2015 a fost organizat un seminar de instruire intersectorial (specialiștii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ANSA, MAI, Serviciului Vamal etc., medicii bacteriologi, epidemiologi din cadrul CSP teritoriale) pentru transferul cunoștințelor în domeniul biosecurității, biosiguranței și managementul bioriscului și evaluarea necesităților de instruire pentru fortificarea capacităților de supraveghere epidemiologică și managementul riscurilor pentru sănătatea publică de origine biologică. Materialele sunt folosite pentru reactualizarea curiculelor de instruire. În cadrul proiectului CBRN 7 "Guidelines, procedures and standardization on bio-safety, bio-security" cu suportul experților externi a fost evaluată legislația națională existentă privind biosiguranța, biosecuritatea în domeniu cu identificarea necesităților de suport de perspectivă. În cadrul proiectului CBRN 036 ”Further development and consolidation of the Mediterranean Programme for Intervention Epidemiology Training (MediPIET)” a fost creat grupul de lucru pentru implementarea Programului de instruire ”MediPIET”și aprobat Planul de acțiuni pentru implementare a Programului de instruire.”
03.07.2015
În proces de realizare. În perioada de raportare reprezentanții Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) au participat la ședința de lucru a Centrului de Excelență STCU (Science and Technology in Ukraine) -EU, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților în sprijinul Rețelei Regionale de Criminalistică Nucleară în Azerbaijan, Georgia, Moldova și Ukraina”. Au fost reconfirmați participanții la proiect, necesitățile tehnice și de pregătire a personalului în gestionarea locului crimei și a materialului nuclear.
08.07.2015
În curs de realizare. În cadrul proiectului CoE CBRN nr. 3 “Knowledge Development and Transfer of Best Practice on Biosafety/Biosecurity/Biorisk Management” s-a realizat instruirea internaţională la distantă şi certificarea a 2 specialişti de laborator în domeniul biosecurităţii, biosiguranţei şi managementul bioriscului. La data de la 04 - 06.03.2015 a fost organizat un seminar de instruire intersectorial (specialiştii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ANSA, MAI, Serviciului Vamal etc., medicii bacteriologi, epidemiologi din cadrul CSP teritoriale) pentru transferul cunoştinţelor în domeniul biosecurităţii, biosiguranţei şi managementul bioriscului şi evaluarea necesităţilor de instruire pentru fortificarea capacităţilor de supraveghere epidemiologică şi managementul riscurilor pentru sănătatea publică de origine biologică. Materialele sunt folosite pentru reactualizarea curiculelor de instruire. În cadrul proiectului CBRN 7 "Guidelines, procedures and standardization on bio-safety, bio-security" cu suportul experţilor externi a fost evaluată legislaţia naţională existentă privind biosiguranţa, biosecuritatea în domeniu cu identificarea necesităţilor de suport de perspectivă. În cadrul proiectului CBRN 036 ”Further development and consolidation of the Mediterranean Programme for Intervention Epidemiology Training (MediPIET)” a fost creat grupul de lucru pentru implementarea Programului de instruire ”MediPIET”şi aprobat Planul de acţiuni pentru implementare a Programului de instruire.”
17.08.2015
Domeniul CBRN este unul în care subdiviziunile MAI au participat activ în perioada de referință. În acest context, în perioada 10-16 ianuarie 2015, s-a participat la cel de-al 4-lea Atelier de lucru în domeniul combaterii traficului de substanțe nucleare, eveniment organizat sub egida OIPC INTERPOL.

În perioada 4-8 februarie 2015, s-a participat la Cursul de instruire cu tematica ”Investigații internaționale cu dublă utilizare în domeniul CBRN”, eveniment organizat în cadrul Programului internațional în domeniul neproliferării sub egida Agenției de Apărare și Reducere a Amenințărilor a Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii.

Participarea la Reuniunea instituţiilor responsabile în domeniul combaterii şi promovării/participării la proiectele CBRN la nivel naţional, organizată de MAEIE (20.02.2015).

În perioada 02 – 06 martie 2015, s-a participat la Conferința internațională a grupului de lucru în domeniul criminalisticii nucleare și la Exercițiul de simulare a procesului de judecată în domeniul criminalisticii nucleare „Glowing Tulip”, evenimente organizate sub egida Inițiativei Globale de Combatere a Terorismului în parteneriat cu Institutul Olandez de Criminologie.

În perioada 09 – 13 martie 2015, s-a participat la cursul de instruire cu tematica „Sporirea capacităților de prim răspuns în cazul incidentelor provocate de materialele CBRN”, eveniment organizat sub egida Centrului European CBRN.

La09martiecurent, 2 reprezentanți ai IGP al MAI au participat la Reuniunea coordonatorilor naționali ai Secretariatului Regional pentru Europa de Sud-Est și Caucaz responsabili pentru implementarea inițiativei Uniunii Europene privind Centrele de excelență de diminuare a pericolelor cauzate de substanțe și materiale chimice, bacteriologice, radiologice și nucleare.

La 02 aprilie 2015, s-a participat la reuniunea experților CBRN în scopul elaborării Strategiei și Planului național de acțiuni în domeniul CBRN, eveniment organizat sub egida Ministerul Afacerilor Externe.

În perioada 20 – 23 aprilie 2015, s-a participat la cel de-al doilea Curs de instruire cu genericul ”Sporirea capacităților de prim răspuns în cazul incidentelor provocate de materialele CBRN”, în cadrul Proiectului Institutului interregional al Națiunilor Unite pentru cercetare în domeniul criminalității și justiției, eveniment organizat sub egida Centrului European CBRN.

În perioada 22-24.04.2015, reprezentanții Şcolii de Grăniceri a Serviciului de Grăniceri de Stat a Republicii Lituania au desfăşurat la sectorul Poliţiei de frontieră ,,Giurgiuleşti-Reni’’ trainingul şi exerciţiul practic privind ,,Controlul neproliferării materialelor radioactive şi nucleare la Frontiera de Stat’’

În perioada 29-30.04.2015, la sectorul poliţiei de frontieră ,,Mirnoe-Tabaki’ EUBAM a desfăşurat trainingul şi exerciţiul practic privind ,,Controlul neproliferării materialelor radioactive şi nucleare la Frontiera de Stat’’.

La data de 14 mai 2015, 3 reprezentanți ai MAI au participat lareuniunea persoanelor responsabile de elaborarea Strategiei și Planului naționale de acțiuni în domeniul CBRN, organizată de MAEIE.

La 14 mai 2015, s-a participat la Reuniunea coordonatorilor naționali ai Secretariatului Regional pentru Europa de Sud-Est și Caucaz responsabili pentru implementarea inițiativei Uniunii Europene privind Centrele de Excelență și diminuarea pericolelor cauzate de substanțe materiale chimice, bacteorologice, radiologice și nucleare (CBRN), eveniment care a avut loc în incinta MAEIE.

În perioada 09 – 24 mai 2015, s-a participat la cursul internațional de instruire privind metodologiile criminalistice nucleare, eveniment organizat sub egida Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (IAEA) din statul Washington în colaborare cu Departamentul de Energie și Administrație Națională pentru Securitatea Nucleară.

În perioada 22 – 23 iulie 2015, în or. Tbilisi, Georgia, s-a participat la seminarul regional ”Consolidarea capacităților de prim răspuns CBRN și a cooperării regionale în Europa de Sud – Est, Caucaz, Moldova și Ucraina”.
17.09.2015
​La 13 august 2015 a fost organizată întrevederea cu reprezentanta SG OIPC Interpol (subdirectoratul CBRN), pe domeniul consolidării relaţiilor de parteneriat şi acordarea asistenţei reciproce. La 25.08.2015, 2 reprezentanți ai MAI au participat în cadrul ședinței de lucru a experților naționali în domeniul CBRN, în contextul organizării și desfășurării vizitei de evaluare a experților UE privind definitivarea Proiectului 44, care a avut loc în cadrul MAEIE.În perioada 23-25.09.2015 s-a organizat întrevederea experților din domeniul neproliferării armamentului de distrugere în masă, organizată de către RACVIAC, Comandamentul European al SUA şi Ministerul Afacerilor Externe şi Europene al Croaţiei în or. Rakitije (Croaţia), cu scopul implementării acţiunilor privind neproliferarea şi distrugerea armelor şi muniţiilor. În perioada 26-28 august 2015, în Odessa, Ucraina a fost desfăşurat exerciţiul public ,,Prevenirea şi contracararea traficului de materiale radioactive peste frontiera de stat”, organizator EUBAM şi OSCE.

În perioada 13-17.09.2015 reprezentanții DPF au participt în or. Budapesta la şedinţa anualăpe marginea tehnicilor de folosire a autospecialelor pentru depistarea substanţelor radioactive şi nucleare.

22-23.09.2015 participarea la organizarea exerciţiului practic privind depistarea substanţelor radioactive cu folosirea tehnicii speciale miniven în zona de competenţă Ungheni.

28-30.09.2015 participarea la exerciţiul practic în Portul Internaţional Giurgiuleşti (PILG) cu genericul “Combaterea traficului ilicit cu material nuclear şi radioactiv la punctele de trecere a frontierei de Stat dintre UE şi RM.
02.11.2015
La27.10.2015, reprezentanţii MAI au participat în cadrul şedinţei preparatorii pe marginea Planului Comun de Acţiuni pentru Combaterea Traficului Ilicit de Materiale Nucleare şi Radioactive. Reuniunea reprezentanţilor ministerelor şi agenţiilor din cadrul guvernelor Republicii Moldova şi ale Statelor Unite ale Americii responsabile de realizarea PCAeste planificată pentru desfăşurare în perioada 10 - 13 noiembrie 2015.
13.11.2015
​ParticipareareprezentanțilorMAI laședințade lucru privind implementarea Proiectului 44 „Îmbunatățireacapacitățilorde prim-răspunsșia cooperării regionale în Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud, MoldovașiUcraina”, s-adesfășuratînorașulTibilisi, Georgia, organizat de către centrele UE de atenuare a riscurilor CBRN în care au fost abordateșisoluționateurmătoareleprobleme:1. Actualizarea listei echipamentului de bază pentru echipa de prim răspuns CBRN.

2. Identificareaspecificațiilortehnice pentru echipamentul solicitat dețărileparticipante.
08.12.2015
​Începînd cu data de 26 septembrie 2014 este implementat proiectul ,,Îmbunătățirea capacităților de detectare CBRN a Poliției de Frontieră a Ucrainei și Republicii Moldova” în baza Acordului If/2014/348-211 încheiat cu Comisia Europeană.Proiectul menționat este finanțat de Uniunea Europeană pentru o perioadă de 12 luni cu un buget total de 4 mln 100 mii euro, ţările beneficiare fiind Ucraina și Republica Moldova.Obiectivul general al proiectului constă în combaterea traficului ilicit al materialelor chimice, biologice, nucleare pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova.În acest context, echipamentul procurat în cadrul proiectului a fost furnizat către beneficiarul final, și anume MAI al RM.În rezultatul livrării echipamentului furnizorii organizează cîte un curs de instruire privind modul de utilizare a echipamentului cu participarea reprezentanților din cadrul mai multor instituții naționale, precum MA, MS, SIS şi MAI.Angajații instruiți vor disemina cunoștințele acumulate în cadrul cursurilor de instruire, colegilor din teritoriu care vor utiliza în activitatea de serviciu utilajul procurat în baza proiectului. Totodată, în perioada 19 - 21 octombrie 2015, 1 angajat al MAI a participat la şedinţa de lucru în cadrul Proiectului 44 "Îmbunăţăţirea capacităţilor de prim-răspuns şi a cooperării regionale în Europa de Sud-Est", organizat în Georgia.12.01.2016
În perioada 19-21 octombrie 2015, la Tbilisi, Georgia s-a desfăşurat reuniunea implementatorilor şi experţilor naţionali, organizată în cadrul realizării proiectului nr. 44 (privind consolidarea capacităţilor de reacţie la incidentele CBRN în statele Europei de Est şi Sud-Est, Caucaz de Sud, Moldova şi Ucraina). Din partea Republicii Moldova au participat reprezentanţi ai MAEIE, MA şi MAI (4 persoane). A fost stabilită lista prealabilă a echipamentului ce urmează a fi livrat în cadrul proiectului (Republica Moldova va beneficia de echipament special în valoare de 265 mii EURO, suma este prealabilă şi poate fi modificată). Pe parcursul trimestrului VI a fost finalizată implementarea proiectului STCU, finanţat de către Directoratul General pentru Dezvoltare şi Cooperare a UE (DG DEVCO), privind „Îmbunătăţirea capacităţilor de detecţie CBRN a Poliţiei de Frontieră a Ucrainei şi Republicii Moldova”. Astfel, pe parcursul perioadei de referinţă a fost finalizată procedura de livrare a utilajului de detecţie a materialelor CBRN (valoarea totală a echipamentului oferit este de 500 mii EURO). Echipamentul va fi transmis pentru dotarea echipelor mobile din cadrul MAI, PF, MA, şi SV, în a doua jumătate a lunii ianuarie 2016. De asemenea, au fost organizate două ateliere de lucru (noiembrie şi decembrie 2015) în scopul instruirii personalului din cadrul MAI de a gestiona utilajul livrat.
12.01.2016
În perioada de raportare reprezentanții Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) au participat la Îtrunirea de lucru organizată de centrele de excelenţă ale Uniunii Europene, inclusiv ale Consiliului Europei, care a avut loc la 8-9 octombrie 2015, la Chișinău. În cadrul întrunirii au avut loc consultări cu experți internaționali, pe marginea finalizării Strategiei Naționale în domeniul CBRN și implementării Planului naţional de acţiuni privind implementarea Rezoluţiei ONU 1540. De asemenea colaboratorii ANRANR au participat în cadrul MAEIE, la 6 ședițe ale Grupului de lucru privind elaborarea proiectului Strategiei naționale CBRN, care au rezultat cu un proiect final al Strategiei menționate.
13.01.2016
Reprezentanții DPF al MAI participat la: - 1 ședință a grupului de lucru inteministerial privind elaborarea strategiei naționale CBRN; - 1 convocarea a experților naționali responsabili pe CBRN; - 1 seminar de instruire, cu participarea a 3 reprezentanți.
12.03.2016
Activități 2016 - 1 ședință de lucru privind definitivarea proiectului Strategiei naționale în domeniul CBRN. - recepționarea unui set de echipament destinat detectării substanțelor CBRN, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților de detectare CBRN pentru grănicerii din Ucraina și Republica Moldova”. - recepționarea unui lot de echipament pentru detectarea materialelor radioactive și a sistemelor asociate în cadrul programului „Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare (NSDD)”. - cursul de instruire pentru formatori cu genericul „Armele de distrugere în masă” în perioada 04-05 februarie 2016; - cursul de instruire pentru formatori cu genericul „Analizatoarele de gaze moderne a substanțelor puternic toxice” în perioada 23 februarie 2016; - în perioada 23-25.03.2016, în subdiviziunile teritoriale și în incinta DPF, a avut loc vizita de lucru a delegației Agenției de apărare și reducere a amenințărilor a Departamentului apărării al SUA, cu scopul evaluării nivelului de implementare a programului ADM-PPP.
06.04.2016
În trimestrul I, 2016 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 123 din 16.02.2016 privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de împlementare între Ministerul Mediului reprezentat de ANRANR şi Departamentul Apărării SUA privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă. Textul Acordului a fost coordonat cu partea americană şi va fi semnat în aprilie curent. A fost organizată primirea delegaţiei Centrului de Studii de Neprolieferare “J.Martin” din SUA şi coordonată lansarea unui proiect comun de identificare a întreprinderilor care pot genera surse orfane. Proiectul va fi lansat pe parcursul anului 2016. De asemenea a fost coordonată cu Autoritatea suedeză de securitate radiologică (SSM) lansarea pe parcursul anului 2016 a unui proiect comun de identificare, ridicare şi stocare în siguranţă a surselor radioactive orfane. A fost lansat în comun cu Autoritatea suedeză de securitate radiologică un proiect de asistenţă tehnică privind organizarea la Chişinău a 2 cursuri de instruire privind neproliferarea armamentului nuclear. Au fost identificate, ridicate şi transportate pentru depozitare în siguranţă, cu susţinerea OSCE şi SSM (Suedia) a cca 1000 surse cu material radioactiv din regiunea transnistreană. A continuat procesul de perfectarea a proiectului Strategiei Naţionale privind managementul în siguranţă a deşeurilor radioactive.
06.05.2016
Activități 2016- 1 ședință de lucru privind definitivarea proiectului Strategiei naționale în domeniul CBRN.- recepționarea unui set de echipament destinat detectării substanțelor CBRN, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților de detectare CBRN pentru grănicerii din Ucraina și Republica Moldova”.- recepționarea unui lot de echipament pentru detectarea materialelor radioactive și a sistemelor asociate în cadrul programului „Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare (NSDD)”.- cursul de instruire pentru formatori cu genericul „Armele de distrugere în masă” în perioada 04-05 februarie 2016;- cursul de instruire pentruAtelier de lucru ,,Strategia națională în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă CBRN” organizat de către Centrul Regional de Asistență pentru Implementarea Controlului și Verificării Armamentului, desfășurat în orașul Rakitje, Republica Croația – 1 persoană;formatori cu genericul „Analizatoarele de gaze moderne a substanțelor puternic toxice” în perioada 23 februarie 2016;- în perioada 23-25.03.2016, în subdiviziunile teritoriale și în incinta DPF, a avut loc vizita de lucru a delegației Agenției de apărare și reducere a amenințărilor a Departamentului apărării al SUA, cu scopul evaluării nivelului de implementare a programului ADM-PPP;-Atelier de lucru ,,Strategia națională în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă CBRN” organizat de către Centrul Regional de Asistență pentru Implementarea Controlului și Verificării Armamentului, desfășurat în orașul Rakitje, Republica Croația, cu instruirea unei persoane;-curs avansat în domeniile CBRN și a armelor de distrugere în masă, organizat de către Departamentul de Stat al SUA și Programul EXBS, Centrul de Management Financiar Vamal, Vysne Nemecke (Slovacia), cu instruirea unei persoane.
09.06.2016
Pe parcursul lunii mai a anului 2016, 22 de reprezentanți ai Poliției de Frontieră au participat la 7 evenimente naționale și internaționale care au avut ca scop consolidarea capacităților în domeniile: - acțiunilor de răspuns ale Poliției de Frontieră; - neproliferarea nucleară și combaterea traficului ilicit de al materialelor nucleare; - controlului exportului și securizarea frontierelor. În perioada 24-27 mai 2016, în incinta MAEIE s-a desfășurat ședința Grupului de lucru interministerial CBRN privind proiectul Strategiei CBRN. Ministerul Afacerilor Interne a fost reprezentat de către Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
08.07.2016
Pe parcursul semestrului I reprezentanţii Republicii Moldova au participat la 2 reuniuni anuale ale coordonatorilor naţionali pentru problematica CBRN, care au fost organizate – la Tbilisi (aprilie 2016), reuniunea regionala a secretariatului Europei de Est şi Sud-Est si la Bruxelles (iunie 2016), reuniunea anuală generală (au participat toate 8 secretariate) a coordonatorilor naţionali pentru CBRN. În cadrul proiectului 44, care este în proces de implementare, experţii naţionali au participat în perioada aprilie –mai 2016, la 3 cursuri de instruire care s-au desfăşurat în Polonia, Slovacia, Belgia şi Olanda. De asemenea, a fost anunţat tenderul privind achiziţia echipamentului care va fi livrat în cadrul proiectului (valoarea echipamentului - aproximativ 300 mii EURO). Prima runda a tenderului va avea loc în luna iulie, la Kiev, Ucraina. În contextul implementării Programului Individual de Cooperare NATO cu Partenerii – (IPCP – Individual Partnership Cooperation Programme), reprezentanţiii Serviciului de Informaţii şi Securitate au participat la cursul de instruire în domeniul CBRN, organizat de Centrul de Excelenţă NATO de la Vyskov, Republica Cehă. De asemenea, a fost coordonată posibilitatea participării, pînă la sfîrşit de an, a reprezentanţilor de la Ministerul Apărării si Ministerul Mediului/ANRANR la alte 5 activităţi relevante domeniului CBRN, organizate de Centrele de Excelenţă NATO.
08.07.2016
În vederea realizării obiectivului menţionat au fost întreprinse următoarele acţiuni: 1. În urma consultărilor publice cu partenerii străini a fost elaborat proiectul Strategiei de atenuare a riscurilor şi ameninţărilor CBRN la adresa securităţii statului. 2. A fost elaborat conceptul de proiect în domeniul managementului deşeurilor CBRN în cadrul iniţiativei EU CBRN CoE. 3. A fost prezentat conceptul de consolidare a art. VII al Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice şi cu toxine şi distrugerea acestora, în cadrul Conferinţei a 8-a de revizuire a convenţiei în cauză, care a avut loc în Astana, Kazakstan, în perioada 15-16 iunie 2016.
13.07.2016
Pe data de 25 mai 2016, la Chișinău, a fost semnat Acordul de implementare între Ministerul Mediului reprezentat de ANRANR şi Departamentul Apărării SUA privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă. Acesta a fost transmis părții americane pentru semnare. Proiectul Strategiei Naţionale privind managementul în siguranţă a deşeurilor radioactive a fost definitivat și transmis Cancelariei de Stat pe data de 24 mai 2016.
06.09.2016
Pe parcursul anului 2016, 25 de reprezentanți ai Poliției de Frontieră au participat la 10 evenimente naționale și internaționale care au avut ca scop consolidarea capacităților în domeniile: - acțiunilor de răspuns ale Poliției de Frontieră; - neproliferarea nucleară și combaterea traficului ilicit de al materialelor nucleare; - controlului exportului și securizarea frontierelor; - schimbul de informații în domeniul contrabandei cu materiale nucleare în regiunea Mării Negre; - contrabandă cu materiale nucleare În perioada 24-27 mai 2016, în incinta MAEIE s-a desfășurat ședința Grupului de lucru interministerial CBRN privind proiectul Strategiei CBRN. Ministerul Afacerilor Interne a fost reprezentat de către Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
18.10.2016
În perioada de raportare s-a finalizat procedura de semnare de către partea Americană a Acordului de implementare între Ministerul Mediului reprezentat de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) şi Departamentul Apărării SUA privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, (semnat de partea moldovenească la 25 mai 2016, la Chișinău).
07.12.2016
În perioada lunii noiembrie 2016, au fost desfășurate următoarele activități cu participarea personalului MAI: - 27.10-04.11.2016, SPF Otaci, Leușeni, Basarabeasca, Mirnoe, Vulcănești și Etulia, vizita reprezentanței URS privind efectuarea testării preliminare a portal-monitoarelor destinate detectării materialelor radioactive și nucleare, incluse în etapa a V-a a Programului pentru 2016 privind ,,Depistarea și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare”; - 16-21.11.2016, în cadrul SPF a DR Vest, Nord, Sud, testarea în comun cu reprezentanții SUA a portal-monitoarelor, incluse în etapa a V-a a Programului pentru 2016 privind ,,Depistare și prevenirea cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare”; - 15-19.11.2016, or. București, România, atelierul de lucru, privind „Proliferarea securității internaționale”, organizat de către Agenția DTRA a Departamentului Apărării al SUA.
11.01.2017
A continuat împlementarea Acordului între Ministerul Mediului reprezentat de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice şi Departamentul Apărării Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă, semnat la 25 mai 2016. S-a conlucrat cu reprezentații Agenţiei de Apărare şi Reducere a Ameninţărilor a SUA, privind recepționarea tranșei de echipament și amenajarea autospecialei, ce va fi utilizată în scopul reacționării în caz de urgențe
Cancelaria de Stat
Ministerul Apărării
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Mediului
01.01.201531.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă5. Cooperarea cu UE în procesul de implementare a tratatelor şi convenţiilor internaţionale în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă: - Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (NPT); - Tratatul cu privire la interzicerea totală a testelor nucleare (CTBT); - Convenţia cu privire la interzicerea minelor antipersoană, Convenţia cu privire la interzicerea armelor biologice (BTWC); - Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme convenţionale care pot fi considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (CCW) şi Protocoalele adiţionale ale acesteia; - alte tratate în domeniu
01.05.2015
În contextul implementării tratelormenţionate, de către Ministerul Apărăriiau fost întreprinse următoarele acţiuni:

1. Tratatul cu privire la Neproliferarea Armelor Nucleare (NPT):

Desfăşurarea catalogării echipamentului de protecție individuală, detecțieși monitorizare radioactivă aflat în dotarea subunităților apărare NBC din cadrul Armatei Naționale; instruirea efectivului în domeniul neproliferării armelor de distrugere în Masă prin organizarea seminarelor, convocărilor de instructaj metodic, exercițiilor practice; monitorizarea permanentă a fonului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul serviciilor operative din unitățile militare ale Armatei Naționale; calibrarea echipamentului de detecție a radiației aflate în dotarea subunităților de apărare NBC ale Armatei Naționale. 2.Tratatul cu privire la Interzicerea Totală a Testelor. Nucleare (CTBT):

Armata Naţională nu a desfăşurat careva acţiuni detestare nucleară. 3.Convenţia cu privire la Interzicerea Minelor anti-persoană:

Armata Naţională nu are în dotare mine anti-personal, iar în anul 2013 a distrus toate bombele cu sub-muniţie (dispozitive echi­valente minelor antipersonal) aflate la evidenţă. Permanent are loc instruirea efectivului AN cu privire la utilizarea, stocarea, producerea şi transferul de mine anti-persoană. 4.Convenţia cu privire la Interzicerea Armelor Biologice (BTWC):

elaborarea proiectului Strategiei Naţionale privind atenuarea riscurilor de la materiale CBRN pentru anii 2015-2020 şi a Planului de Acţiuni privind implementarea acestuia; participarea la şedinţele grupului de experţi naţionali în domeniul CBRN, creat pe lângă MAEIE (5 şedinţe); participarea la elaborarea şi coordonarea conceptului de proiect Nr. 44 privind consolidarea capacităţilor de răspuns la evenimentele CBRN. 5.Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme convenţionale care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (CCW) şi Protocoalele adiţionale ale acestora:

pe parcursul trimestrului I 2015, geniştii Armatei Naţionale au efectuat 45 de ieşiri pentru executarea misiunilor de deminare în urma cărora au nimicit 132 de obiecte explozive în diferite localităţi ale ţării.

01.07.2015
5.Convenţia asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme convenţionale care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare (CCW) şi Protocoalele adiţionale ale acestora:În perioada de raportare, geniştii Armatei Naţionale au efectuat 49de ieşiri pentru executarea misiunilor de deminare în urma cărora au nimicit 67de obiecte explozive în diferite localităţi ale ţării.
03.07.2015
În proces de realizare. În perioada de raportare a fost elaborat și transmis la Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), Raportul privind exportul în perioada trimestrul IV, 2014 -trimestrul I, 2015, de materiale stipulate în anexa a II-a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții Nucleare, în raport cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare. Deasemenea au fost expediate în adresa AIEA 3 rapoarte privind implementarea Garanțiilor Nucleare.
11.01.2016
În vederea implementării prevederilor Convenţiei cu privire la interzicerea folosirii, stocării, producerii şi transferului minelor antipersonal şi distrugerea acestora (Legea nr.973-XIV din 27 aprilie 2000) Ministerul Apărării cu sprijinul Agenţiei NAMSA a NATO şi Regatului Ţărilor de Jos, în baza Memorandului de înţelegere RM–NAMSA din 2001, către sfîrşitul anului 2002, au distrus toate minele antipersonal din dotarea Armatei Naţionale. Despre finalizarea procesului de distrugere a minelor antipersonal ale Armatei Naţionale, a fost raportat în cadrul Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, care a avut loc în perioada 3-4 iunie 2003 la Madrid, Spania. (http://www.nato.int/docu/speech/2003/s030604r.htm). Astfel, compartimentul în cauză este implementat pe deplin de către Ministerul Apărării şi Armata Naţională din anul 2003. În vederea implementării prevederilor Convenţiei asupra interzicerii sau limitării utilizării anumitor arme convenţionale care pot fi considerate ca producând efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare şi Protocoalele anexate la Convenţie (Legea nr.975-XIV din 27 aprilie 2000), la 29 iulie 2010, a finalizat „Proiectul de nimicire a muniţiilor cu fragmentare” din dotarea Armatei Naţionale. În cadrul acestui proiect au fost dezasamblate şi neutralizate toate bombele de aviaţie cu fragmentare din dotarea Armatei Naţionale, precum şi nimicite prin explozie sub-muniţiile rezultate în urma extragerii. Proiectul a fost finanţat de organizaţia nonguvernamentală Norwegian Peoples Aid şi de către Guvernele Spaniei şi Norvegiei cu suportul Misiunii OSCE în RM. Astfel, compartimentul în cauză este implementat pe deplin de către Ministerul Apărării şi Armata Naţională din anul 2010.
12.01.2016
Pe parcursul trimestrului IV, RM s-a aliniat la 9 declaraţii ale UE în domeniul dezarmării şi neproliferării armelor de distrugere în masă şi a celor convenţionale
12.01.2016
În perioada de raportare au fost elaborate și prezentate la Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) 2 rapoarte naţionale (1 raport trimestrial și 1 anual), privind realizarea Acordului de Garanţii Nucleare, a Protocolului privind Cantităţile Mici de Material Nuclear (SQP) și Protocolului Adiţional la Acordul de Garanții în raport cu Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare. În scopul instruirii personalului în domeniul detectării și identificării materialelor nucleare, s-a organizat cu susţinerea Departamentului Garanţii al AIEA la 17-19 noiembrie 2015, un seminar de instruire la nivel național în detectarea și identificarea materialelor nucleare. La seminar au participat specialiști din cadrul MAI (SPCSE, Obiectele Speciale) şi ANRANR. La solicitarea ANRANR, Departamentul Garanţii al AIEA a donat un soft specializat ”MGA și MGU” pentru identificarea și caracterizarea materialului nuclear. Softul este pus în aplicare în cadrul ANRANR.
06.04.2016
În trimestrul I, 2016 ANRANR a prezentat la Agenția Internațională pentru Energia Atomică raportul naţional trimestrial privind Protocolul Adiţional la Acordul de Garanții în raport cu Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare.
13.07.2016
Pe data de 15 mai 2016 de către ANRANR a fost prezentat Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Raportul pentru anul 2015 privind implementarea Protocolului Adiţional la Acordul de Garanții Nucleare în raport cu Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare.
18.10.2016
Pe data de 15 august 2016, Ministerul Mediului a prezentat Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Raportul pentru Trimestrul II, 2016 privind implementarea Protocolului Adiţional la Acordul de Garanții Nucleare în raport cu Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare.​
11.01.2017
În perioada de raportare au fost transmise către Agenția Internațională pentru Energia Atomică următoarele rapoarte: - Raportul pentru trimestrul III, 2016 privind implementarea Protocolului Adiţional la Acordul de Garanții Nucleare în raport cu Tratatul privind Neproliferarea Armelor Nucleare; - Raportul anual, privind deținerea cantităților mici de material nuclear, conform Protocolului SQP la Acordul de Garanții Nucleare; - al 4-lea Raport Național ce ține de implementarea prevederilor Convenției privind Securitatea Nucleară.
Cancelaria de Stat
Ministerul Apărării
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Mediului
01.01.201531.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă(2) - a) Luarea de măsuri în vederea ratificării tuturor celorlalte instrumente internaționale relevante ori a aderării la acestea, după caz, și în vederea punerii în aplicare integrale a acestora6. Monitorizarea negocierilor asupra instrumentelor internaţionale în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă în cadrul organizaţiilor internaţionale relevante
20.01.2016
Pe parcursul anului a avut loc Conferinta de evaluarea a tratatului de neproliferare a armamentului nuclear (NPT- „Non-Proliferation of Nuclear weapons”) s-a desfășurat la New-York, a participat la conferinţă reprezentanta noastră permanenta de la ONU. Perioada de desfăşurare 27 aprilie -22 mai 2015. RM s-a aliniat la toate declaraţiile comune ale UE. Au avut loc alinierile la declaraţiile UE în cadrul reuniunii Bordului de Guvernatori al AIEA perioada 8-12 iunie Viena, Austria. )Au fost examinate subiectele ce ţin de armamentul chimic din Siria, programul nuclear al Iranului şi RDPC (Coreea de Nord), problema uraniului puţin îmbogăţit (Low Enriched Uranium). Declaraţia comună a UE în cadrul sesiunii a 44 a Comisiei preparatorii a Organizaţiei de Interzicere Totală a Testelor Nucleare (Comprehensive nuclear-test-ban treaty organization- CTBTO). Au avut loc alinierile la declaraţiile UE în cadrul reuniunii Bordului de Guvernatori al AIEA perioada 7-11 septembrie 2015, Viena, Austria. Au fost examinate subiectele ce ţin de armamentul chimic din Siria, programul nuclear al Iranului şi RDPC (Coreea de Nord), problema uraniului puţin îmbogăţit (Low Enriched Uranium). Au avut loc alinierile la declaraţia Generală a UE în cadrul Conferinţei Generale a AIEA perioada 14-18 septembrie 2015, Viena, Austria. Reprezentantul permanent al RM pe lângă OIAC a participat la participat la a 20 sesiune a Conferinţei statelor părţi ale OIAC. Au avut loc alinieri la declaraţiile comune ale UE la capitolul neproliferării şi interzicerii armelor chimice, 30 noiembrie +4 decembrie 2015.
11.07.2016
Prin intermediul reprezentanţelor permanente ale RM pe lângă oficiile organizaţiilor internaţionale (ONU, OSCE, OPCW, etc.) a continuat monitorizarea negocierilor în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă în cadrul tuturor organizaţiilor la care RM este parte. În cadrul ONU, în special, a Grupului de lucru pentru dezarmarea nucleară (OEWG), constituit prin Rezoluţia 70/33 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 7 decembrie 2015, au fost coordonate poziţiile în contextul lucrărilor acestuia, desfăşurate pe parcursul lunilor februarie şi mai 2016. Au avut loc consultări pe linie bilaterală cu unele state pe marginea viitorului Raport final al OEWG.
Cancelaria de Stat
01.01.201531.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă(2) - b) Instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor naționale, care să controleze atît exporturile, cît și tranzitul bunurilor legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale a tehnologiilor cu dublă utilizare legată de ADM, și care să prevadă sancțiuni eficace în cazul încălcării controalelor exporturilor7. Elaborarea cadrului legislativ/normativ necesar pentru instituirea şi funcţionarea unui sistem eficient de control al exporturilor naţionale, care să monitorizeze atît exporturile, cît şi tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în legătură cu armele de distrugere în masă, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în cazul încălcării regimului exporturilor
03.07.2015
Ministerul Mediului nu a inițiat activități în acest sens. În schimb reprezentanții Ministerului, a ANRANR participă în cadrul ședințelor Grupului de lucru instituit pe lîngă Serviciul Vamal, care are drept scop analiza tuturor actelor permisive care prevăd aplicarea măsurilor netarifare la import/export, în vederea stabilirii codurilor mărfii precum și asigurarea implementării Tarifului Vamal Integrat al RM (TARIM) la importul/exportului mărfurilor, conform standardelor europene. În rezultatul activității grupului de lucru vor fi elaborate amendamentele respective în cadtul legislativ/normativ în vigoare.
12.01.2016
În perioada de raportare a fost elaborat proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, care prevăd și aspectele ce vizează garanțiile nucleare și neproliferare. După investirea noului Guvern proiectul va fi înaintat pentru avizare și aprobare. Totodată au fost elaborate și amendamente la Codul Contravenţional şi Codul Penal la articolele ce reflectă combaterea proliferării armelor de distrugere în masă. Amendamentele au fost propuse pentru includere în inițiativa legislativă a unui grup de deputaţi (nr. 469 din 16.XI.15) care a fost prezentată Ministerului Mediului pentru elaborarea Avizului Guvernului. Respectiv Ministerul Mediului a inclus în avizul său aceste amendamente, iar proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Avizului urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare după investirea acestuia. A fost elaborat, avizat şi transmis Guvernului spre aprobare proiectul Acordului de Cooperare cu Departamentul de Stat SUA în domeniul combaterii traficului ilicit cu materiale radio-nucleare. A fost elaborat și prezentat Serviciului Vamal spre examinare proiectul Acordului de colaborare în vederea asigurării accesului ANRANR la baza de date în scopul supravegherii importului-exportului materialelor pertinente proliferării. A fost elaborat Raportul privind implementarea Planului Comun de Acţiuni privind combaterea traficului ilicit de materiale nucleare şi radioactive semnat între Guvernul SUA şi Guvernul RM şi prezentat în cadrul Consultărilor bilaterale) cu delegaţia SUA din 12-13 noiembrie 2015. Au fost organizate consultări cu compania Raytheon (SUA) în vederea acordării asistenţei tehnice necesară pentru ANRANR în scopul amplificării măsurilor de combatere a traficului ilicit cu materiale radio-nucleare.
06.04.2016
În trimestrul I, 2016 a fost semnat de ANRANR şi Serviciul Vamal Acordul de colaborare în vederea asigurării accesului ANRANR la baza de date în scopul supravegherii importului-exportului materialelor pertinente proliferării. A fost primit accesul ANRANR la baza de date a Serviciului Vamal privind importul şi exportul mărfurilor de dublă destinaţie pe profilul Protocolului Adiţional la Acordul de Garanţii. În conformitate cu HG nr. 81 din 08.02.2016 au fost inițiate negocierile pentru semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre Ministerul Mediului al RM, reprezentat de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice și Inspectoratul de Stat de Reglementare Nucleară din Ucraina privind cooperarea în securitatea și siguranța nucleară și radiologică.
13.07.2016
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 81 din 08.02.2016, în perioada de raportare au continuat negocierile cu partea ucraineană pentru semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre Ministerul Mediului al RM, reprezentat de ANRANR și Inspectoratul de Stat de Reglementare Nucleară din Ucraina privind cooperarea în securitatea și siguranța nucleară și radiologică. Urmează ca Inspectoratul de Stat de Reglementare Nucleară din Ucraina să transmită în adresa ANRANR textul definitivat al Acordului.
18.10.2016
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 81 din 08.02.2016, pe data de 28 septembrie 2016, la Viena, în cadrul celei de-a 60-a sesiuni a Conferinţei Generale a AIEA, a fost semnat, Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de ANRANR și Inspectoratul Nuclear din Ucraina privind Cooperarea în Securitatea Nucleară și Radiologică.​
11.01.2017
La datat de 23.12.2016 a fost transmis către MAEIE setul de documente necesare pentru efectuarea procedurilor interne privind intrarea în vigoare a Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de ANRANR și Inspectoratul Nuclear din Ucraina privind Cooperarea în Securitatea Nucleară și Radiologică, semnat pe data de 28 septembrie 2016, la Viena.
Cancelaria de Stat
Ministerul Apărării
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Mediului
Ministerul Economiei
01.01.201530.06.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă8. Elaborarea Planului naţional de acţiuni privind implementarea Rezoluţiei 1540 a Consiliului de Securitate al ONU privind combaterea terorismului şi a iniţiativei UE privind crearea centrelor de excelenţă în domeniul diminuării riscurilor provocate de materialele chimice, biologice, radiologice şi nucleare
01.05.2015
Pe parcursul trimestrului I 2015, reprezentanţii Ministerul Apărării au participat la următoarele activităţi:

şedinţele grupului de experţi naţionali în domeniul CBRN, creat pe lângă MAEIE (5 şedinţe); şedinţele organizate pentru Elaborarea proiectului Strategiei Naţionaleprivind atenuarea riscurilor de la materiale chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) pentru anii 2015-2020 şia Planului de Acţiuni privind implementarea acestuia.
12.01.2016
Urmare consultărilor cu partenerii externi a fost aprobată decizia de a modifica denumirea documentului în Strategia Naţională în domeniul CBRN. Ţinînd cont de faptul că domeniul CBRN include şi subiecte elucidate în rezoluţia CSONU 1540 a fost aprobată decizia de a denumi documentul final drept Strategia Naţională CBRN. La acest capitol au fost organizate două reuniuni (8-9 octombrie 2015 şi 11-13 noiembrie 2015) cu participarea experţilor internaţionali (DEVCO, UNODA, ONU, OSCE, UNICRI). În cadrul reuniunilor a fost examinat proiectul Strategiei Naţionale CBRN şi introduse recomandările partenerilor externi. Varianta finală a strategiei a fost transmisă pentru examinare experţilor internaţionali la începutul anului 2016.
11.07.2016
Pe parcursul semestrului I a fost finalizat proiectul Strategiei Naţionale în domeniul CBRN, care include şi principalele acţiuni ce urmează a fi întreprinse de către autorităţile RM în conformitate cu prevederile CSONU 1540. La 25 mai 2016, a avut loc şedinţa experţilor naţionali în cadrul căreia a fost examinată varianta finală a proiectului Strategiei Naţionale în domeniul CBRN, fiind operate unele propuneri ale experţilor internaţionali. Strategia include direcţiile principale şi activităţile destinate implementării Rezoluţiei 1540. Setul de documente pentru aprobarea Strategiei CBRN este în proces de elaborare.
11.01.2017
Proiectul strategiei CBRN a fost elaborat și prezentat spre expertiză Centrului de excelență.
Ministerul Apărării
Ministerul Mediului
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Economiei
01.01.201431.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă9. Implementarea Regulamentului sanitar internaţional (elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 2005)
01.05.2015
Pe parcursul trimestrului I 2015, Ministerul Apărării, prin intermediul Centrului de medicină preventivă, Centrului consultativ-diagnostic şi a Spitalului clinic militar central, a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi:

monitorizarea pericolelor de origine biologică, chimică, radiologică şi de mediu; furnizarea Punctului FocalNaţional a notificărilor cu privire la alertele existente în domeniul CBRN; participarea la completarea chestionarului privind progresul de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional; desfăşurarea lecţiei pe tema: „Iniţiativele şi acţiunile RM în vederea implementării Convenţiei privind interzicerea armelor bacteriologice pentru şefii centrelor de sănătate publică din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale”. Participarea la elaborarea şi avizarea următoarelor proiecte de HG învederea implementării directivelor şi standardelor UE în domeniu:

HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională; HG cu privire la acţiunile de implementare a Regulamentului sanitar internaţional în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică; HG pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase.
04.05.2015
În curs de realizare. Împreună cu Serviciul Vamal fost elaborat proiectul de Acord între Serviciul Vamal și Centrul Național de Sănătate Publică în domeniul schimbului reciproc de informații în scopul evaluării pericolelor și argumentării măsurilor de limitare răspândirii riscului pentru sănătatea publică.
01.07.2015
​Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Spitalului clinic militar central a fost deschis un izolator de tip închis pentru izolarea militarilor care se întorc din misiunile de menţinere a păcii din zone endemice.

13.10.2015
În curs de realizare. Pe parcursul trimestrului III, Centrul Național de Sănătate Publică a transmis Serviciului Vamal pentru semnare Acordul în domeniul schimbului reciproc de informații în scopul evaluării pericolelor și argumentării măsurilor de limitare răspândirii riscului pentru sănătatea publică, cu referinţă la activitățile comune de implementare a prevederilor RSI 2005.
31.12.2015
În curs de realizare. Împreună cu Serviciul Vamal fost elaborat Acordul între Serviciul Vamal și Centrul Național de Sănătate Publică în domeniul schimbului reciproc de informații în scopul evaluării pericolelor și argumentării măsurilor de limitare răspândirii riscului pentru sănătatea publică. Centrul Național de Sănătate Publică a transmis Serviciului Vamal pentru semnare Acordul cu referință la activitățile comune de implementare a prevederilor RSI 2005.
11.01.2016
În contextul realizării prezentei acţiuni, Ministerul Apărării a întreprins următoarele acţiuni: - Prin intermediul Centrului de Medicină Preventivă a fost furnizată informaţia cu privire la urgenţele de sănătate publică către Punctul Focal Naţional pentru Notificarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Centrul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii). -A fost desfăşurat examenul medical aprofundat al militarilor la detaşarea şi revenirea acestora din misiunile internaţionale; Totodată, în perioada 28-30 septembrie 2015, un grup de experţi din cadrul Agenţiei de Reducere (DTRA) – (Defense Threat Reduction Agency – Europe), în calitate de observatori, a efectuat convocări de instructaj metodic cu specialiştii din domeniul de apărare NBC (Nuclear, Biologic, Chimic) ai Armatei Naţionale pe următoarele tematici: (1) explicarea pericolelor actuale prezentate de armele de distrugere în masă şi prevenirea acestora; (2) modul de acţiune în caz de incidente ce implică ADM şi substanţe chimice periculoase CBRN; (3) modul de întrebuinţare a echipamentului special la înlăturarea consecinţelor incidentelor CBRN. În perioada 19-23 octombrie 2015, reprezentanţii Armatei Naţionale au participat la cursul „Managementul Situaţiilor de Criză provocate de Armele de Distrugere în Masă” organizat de către experţii din cadrul Agenţiei de Reducere a Riscurilor Militare din Europa (DTRA) – (Defense Threat Reduction Agency- Europe), Biroului Federal de Investigaţii ale Statelor Unite ale Americii. Totodată, reprezentanţii Ministerului Apărării au participat la şedinţele de lucru interinstituţionale cu experţii naţionali în domeniul CBRN privind elaborarea proiectului Strategiei Naţionale CBRN, precum şi discutarea proiectelor de asistenţă externă în domeniul CBRN RM
09.01.2017
Realizată. Au continuat activitățile ce țin de prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică și cooperarea între autoritățile relevante. La 21 martie 2016 a fost aprobat Ordinul nr. 23 „Privind măsurile de consolidare a sistemului de pregătire și răspuns a Centrului Național de Sănătate Publică la urgențe de sănătate publică”. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.368 din 13.12.2004, a fost asigurată monitorizarea continuă a evenimentelor/urgențelor de sănătate publică în țară și în lume, cu elaborarea rapoartelor zilnice. Întru realizarea Algoritmului procedurilor operaționale standarde întru prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică, în punctele de trecere a frontierei de stat, semnat în 2014, de către Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul Poliției de Frontieră), Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal), de comun cu Ministerul Sănătății (Centrul Național de Sănătate Publică) și Institutul de Medicină Urgentă, a fost asigurat schimbul de informații între autoritățile menționate în vederea neadmiterii răspândirii pericolelor pentru sănătatea publică de origine biologică, chimică și/sau radiologică. În același context, în cadrul cursurilor de pregătire profesională a inspectorilor stagiari ai Serviciului Vamal, în lunile februarie și iulie, au fost realizate instruiri (8 ore), la tema „Regulamentul sanitar Internațional” și „Măsuri de protecție personală a colaboratorilor vamali în punctele de trecere a frontierei”; În perioada 18-21 ianuarie 2016, cu participarea Institutului Norvegian de Sănătate Publică, în scopul evaluării sistemului național de pregătire și răspuns la urgențe de sănătatea publică, au fost organizate exerciți de stat major la nivel central (CNSP și IMSP SCBI „Toma Ciorba”) precum și raioanele Cimișlia, Hâncești și Orhei. În scopul evaluării și creșterii capacităților naționale de răspuns la amenințări și la riscuri de sănătate publică, de comun cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor excepțional al MAI, a fost efectuat controlul gradului de pregătire și răspuns la situații excepționale și urgențe de sănătate publică din raioanele Nisporeni, Florești și mun. Bălți.
Ministerul Apărării
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Mediului
01.01.201431.12.2016
Articolul 9. Armele de distrugere în masă(3) Părțile convin să instituie un dialog politic periodic, care să însoțească și să consolideze aceste elemente 10. Continuarea dialogului în cadrul mecanismelor existente de consultări politice în vederea informării reciproce despre ultimele tendinţe în domeniu
12.01.2016
RM s-a aliniat, în mare parte, la toate declaraţiile comune ale statelor membre ale UE şi statelor candidate (pe parcursul trim. IV au fost 9 alinieri)
11.07.2016
RM participă şi este interesată să participe în continuare la consultările cu aliaţii şi partenerii NATO în formatul 28 + N (aliaţii + partenerul interesat), precum şi în formatul Consiliului Parteneriatului Euro – Atlantic ( 28 aliaţi + 22 parteneri) la subiectele relevante cooperării în domeniul securităţii şi apărării. Cea mai recentă reuniune a Comitetului NATO pentru Parteneriate şi Securitate prin Cooperare (PCSC) în formatul 28 + RM s-a desfăşurat pe 23 mai 2016, Cartierul General NATO de la Bruxelles. În cadrul acesteia au fost examinate progresele înregistrare de Republica Moldova în Procesul de Analiză şi Evaluare a Parteneriatului (PARP). În acelaşi timp, reuniunea comună a reprezentat o oportunitate bună de a aborda subiecte de relevanţă mediului de securitate regional, inclusiv subiectul privind riscurile CBRN.
Cancelaria de Stat
01.01.201431.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale(1) Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), inclusiv muniția aferentă, precum și acumularea în exces a acestora, gestionarea lor ineficientă, stocurile securizate în mod necorespunzător și răspîndirea necontrolată a acestor arme reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale1. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi preluarea bunelor practici internaţionale în lupta împotriva traficului de arme şi distrugerea stocurilor
01.05.2015
În perioada 6 aprilie – 1 mai, un grup de experţi din Austria, Canada şi Suedia a desfăşurat un program de instruire în domeniul managementului stocurilor de armament şi muniţii la care au participat reprezentanţii Ministerului Apărării şi a altor instituţii de forţă.
06.05.2015
În perioada 10-12 februarie, în or. Odessa, Ucraina, reprezentanții IGP au participat la Ședința grupului de lucru privind combaterea traficului de arme, eveniment organizat sub egida Misiunii de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).

În perioada 18 – 19 februarie 2015, de către angajații DGSP și SAL de comun cu MAE şi IE și Ministerul Apărării a fost organizată ședinţa cu reprezentanţii UNDI/SEESAC în vederea evaluării depozitelor de păstrare a armelor de calibru mic şi a muniţiilor, precum şi a sistemului de supraveghere a circulaţiei armelor pe teritoriul RM.În cadrul întrevederii a fost abordată posibilitatea finanțării mecanismului de marcare a armelor.

În perioada 20-23 aprilie 2015, reprezentanţii IGP auparticipat la Exercițiul de simulare cu genericul „Combaterea traficului ilicit de arme și substanțe explozive”, eveniment organizat în cadrul proiectului ILECU, în or. Vrnjacka Banja (Serbia).
01.07.2015
În perioada de raportare, reprezentanţii Armatei Naţionale au participat la următoarele activităţi:

În perioada 20-22 mai 2015, experţii Armatei Naţionale au participat la Atelierul de lucru în domeniul armamentului şi muniţiilor convenţionale, găzduit de către SEESAC, RACVIAC, NSPA, desfăşurat în or. Belgrad (Serbia).În perioada 14-17 iunie 2015, experţii Armatei Naţionale au participat la Reuniunea grupului de lucru în domeniul managementului muniţiilor , organizată de către SEESAC în or. Tirana (Albania).În perioada 10-26 iunie 2015 a avut loc Cursul de instruire practică în domeniul managementului stocurilor de armament şi muniţii, organizat de Ministerul Apărării, în colaborare cu Misiunea OSCE în Republica Moldova, la care au participat un grup de 13 militari ai Armatei Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciului de Informaţii şi Securitate.

14.08.2015
​În perioada de raportare, reprezentanţii MAI au participat în cadrul următoarelor activităţi:- În perioada 10-12 februarie 2015, în or. Odessa, Ucraina, reprezentanții IGP au participat la Ședința grupului de lucru privind combaterea traficului de arme, eveniment organizat sub egida Misiunii de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).

- În perioada 18 – 19 februarie 2015 -ședinţa cu reprezentanţii UNDI/SEESAC în vederea evaluării depozitelor de păstrare a armelor de calibru mic şi a muniţiilor, precum şi a sistemului de supraveghere a circulaţiei armelor pe teritoriul RM.În cadrul întrevederii a fost abordată posibilitatea finanțării mecanismului de marcare a armelor.

-În perioada20-23 aprilie2015 -Exercițiul de simulare cu genericul „Combaterea traficului ilicit de arme și substanțe explozive”, eveniment organizat în cadrul proiectului ILECU, în or. Vrnjacka Banja (Serbia).

- În perioada 14 – 16 iunie 2015 - Reuniunea Grupului de lucru în domeniul managementului păstrării și depozitării armamentului și munițiilor, eveniment organizat sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Agenția Sud-Est Europeană pentru Controlul Armelor Mici și Armamentului Ușor (SEESAC), în or. Tirana (Albania).

- La 07.07.2015 - ședinţa de lucru cu inspectorii supraveghere armament şi activităţi licenţiate în scopul asigurării controlului şi supravegherii asupra circulaţiei armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, relevarea problemelor existente şi căilor de soluţionare a lor, analiza cazurilor de folosire a armelor de foc pe parcursul 6 luni ale anului 2015, situaţia privind preavizarea posesorilor, rezultatele obţinute în perioada enunţată, precum şi problemele existente în procesul implementării Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Legea nr.130 din 08.06.2012).

- În perioada 20 – 24 iulie 2015 - seminarul regional în domeniul controlului exporturilor de armament, eveniment organizat sub egida Oficiului Federal pentru Relații Economice și Control al Exporturilor al Germaniei (BAFA) și la seminarul regional a persoanelor responsabile de implementarea la nivel național a proiectelor CBRN. În cadrul reuniunii au fost înaintate propuneri de implementare a Proiectului nr. 44 din cadrul inițiativei UE și au fost stabilite relații de colaborare cu echipele naționale ale statelor-membre ale Secretariatului regional pentru Europa de Est și Sud-Est.

La 30 iulie 2015 - Şedinţa de lucru cu reprezentanţii STI a MAI, cu tematica ,,Registru de stat al armelor”, în cadrul căreia au fost discutate problemele existente şi căile de soluţionare a acestora.

La 30.07.2015 - Şedinţa instructiv-metodică cu inspectorii supraveghere armament şi activităţi licenţiate din cadrul IGP, în cadrul căreia angajaţii au fost instruiţi pentru gestionarea calitativă a programului automatizat Registrul de stat al armelor.La data de 22 septembrie 2015, reprezentanţii MAI auparticipat la Reuniunea grupului de lucru privind combaterea traficului de arme, organizată de Misiunea EUBAM, în or. Odessa (Ucraina). Reuniunea a fost dedicată dezvoltării experienței practice a membrilor Grupului de lucru din Republica Moldova și Ucraina privind cooperarea cu Europol și autoritățile naționale cu competență în detectarea traficului ilegal de materiale radioactive.

08.12.2015
În perioada 28 – 30 octombrie 2015,​3 angajați ai MAI au participat la Reuniunea bilaterală cu reprezentanții Comisiei în domeniul armelor mici și armament ușor (SALW), eveniment organizat sub egida Agenției Sud-Est Europeană pentru Controlul Armelor Mici (SEESAC). Evenimentul dat s-a axat pe facilitarea schimbului de informații și preluarea bunelor practici în domeniul armelor mici și armament ușor (SALW), fiind abordate subiecte precumimplementarea strategiilor în domeniul SALW, consolidarea eforturilor în combaterea actelor de posesie ilicită a SALW,inițiative de reducere și prevenire a actelor de violență cu utilizarea armelor.
11.01.2016
În vederea consolidării capacităţilor Armatei Naţionale în domeniu, încă în anul 2014 a fost elaborat şi aprobat prin ordinul Ministrului apărării, Regulamentul cu privire la securitatea fizică şi managementul stocurilor de armament şi muniţii convenţionale în Armata Naţională. Astfel, a fost creată baza normativă necesară pentru sporirea capacităţilor instituţionale de asigurare a armelor şi muniţiilor din dotare conform standardelor Occidentale. Totodată, în contextul desfăşurării Programului complex în domeniul armelor de calibru mic şi armament uşor (SALW) şi al armamentului convenţional în Republica Moldova, în comun cu Misiunea OSCE în Republica Moldova, în perioada vizată a fost atrasă o atenţie deosebită perfecţionării personalului Armatei Naţionale în domeniul managementului stocurilor de muniţii şi armament. Astfel, specialiştii Armatei Naţionale au participat la următoarele cursuri în domeniu: –„Cursul avansat de muniţii teoretic şi practic”, în perioada 09-25 septembrie 2015; –„Cursul în domeniul transportării muniţiilor în condiţii de siguranţă”, în perioada 29 septembrie - 16 octombrie 2015. O altă realizare majoră care vine în suportul implementării cerinţelor internaţionale de stocare, depozitare şi transportare a muniţiilor şi mijloacelor explozive a fost lansarea pe data de 25.09.2015 a Cărţii „Memorator logistic în domeniilor muniţiilor” (Ammunition Logistics Handbook). Astfel, cu suportul Misiunii OSCE a fost posibilă editarea a 100 de exemplare a Cărţii respective. Totodată, în vederea dezvoltării, unificării şi transmiterii cunoştinţelor acumulate în domeniul managementului stocurilor de muniţii în cadrul Armatei Naţionale, prin ord. MA nr.580 din 06.11.2015, a fost creată o structură separată şi anume - „Centrul de Armament şi Muniţii”. Scopul de bază al Centrului este dezvoltarea capabilităţilor proprii ale Armatei Naţionale în vederea instruirii, testării fizico-chimice şi managementului stocurilor de armament şi muniţii, precum şi transmiterii cunoştinţelor acumulate, care va permite păstrarea muniţiilor Armatei Naţionale în condiţii de siguranţă şi stare gata pentru a fi utilizate conform destinaţiei.
15.03.2016
Activități 2016 În perioada 22 - 26 februarie 2016 a fost organizată vizita de studiu a Comisiei în domeniul Armelor Mici și Armament Ușor (SALW) din Bosnia și Herțegovina, eveniment organizat în parteneriat cu Agenția Sud-Est Europeană de Control al Armelor Mici și Mijlocii (SEESAC), care a avut loc la Chișinău. Adițional, la programul cadru al evenimentului au fost organizate 2 cursuri de instruire.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.01.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale2. Organizarea măsurilor de distrugere prin topirea armelor cu destinaţie civilă, retrase din circuitul civil
17.08.2015
În perioada anului 2014 careva activităţi de topire a armelor n-au fost desfăşurate. Concomitent, se planifică pentru anul 2016 acumularea fondurilor în vederea desfăşurării unui exerciţiu de topire a armelor.

În perioada 29 septembrie – 02 octombrie 2015, experţii Centrului de Control a Armelor Mici şi Uşoare din Europa de Sud-Est (SEESAC) şi reprezentanţilor Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare au efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. În cadrul întrevederilor cu reprezentanţii Inspectoratului General al Poliției au fost abordate aspectele ce ţine de modalitatea de distrugere a armelor prin topire şi necesitatea ajustării la cerinţele actuale a sistemului informaţional automatizat “Registru de stat alarmelor”.

12.01.2016
La data de 17 decembrie 2015 a avut loc distrugerea armamentului confiscat de către colaboratorii MAI pe parcursul ultimilor 2 ani. Astfel, cu suportul financiar al UE au fost topite 1436 de unităţi de armament de calibru mic.
28.01.2016
În perioada anului 2015, cu suportul financiar al Centrului de Control a Armelor Mici şi Uşoare din Europa de Sud-Est (SEESAC), a fost organizată o măsură de distrugere a armelor cu destinaţie civilă. Prin Ordinul IGP nr. 207 din 04.12.2015 a fost constituită Comisia mixtă ad-hoc pentru distrugerea armamentului inutilizabil stocat la depozitul de armament al IGP al MAI, pentru perioada 04 – 17 decembrie 2015, iar la 17 decembrie 2015, a fost organizat exerciţiul de nimicire a armelor prin topire, în rezultatul căruia au fost distruse 1436 unităţi arme de foc inutilizabile din stocurile poliţiei, retrase din circuitul civil. Totodată, în scopul eficientizării supravegherii circulaţiei armelor de foc cu destinaţie civilă, cît şi în conformitate cu Dispoziţia IGP nr. 34/4-52d din 04.11.2015, ,,Cu privire la convocarea Comisiei republicane pentru evaluare, bonificare şi rebutarea armelor individuale”, amele recepţionate de către IGP al MAI au fost examinate, cele casate, care au fost supuse modificării neautorizate în construcţie şi adaptate pentru comiterea infracţiunilor, au fost nimicite la 17 decembrie 2015, iar cele utile - transmise spre comercializare.
15.07.2016
Activități 2016 Pentru organizarea măsurilor de distrugere prin topirea armelor cu destinație civilă, retrase din circuitul civil, angajații MAI au fost implicați în următoarele activități: - la 26.01.2016, a fost organizată întrevederea cu reprezentanții companiei Alquebus Solutions Ltd focusată pe efectuarea unui Studiu de Fezabilitate în privința posibilităților de legătură a înregistrării sistemului Sud-Est European pentru controlul armelor mici și armament ușor (SALW), în cadrul proiectului EUSAC, finanțat de Uniunea Europeană; - în perioada 22-26 februarie 2016 a fost organizată vizita de studiu a Comisiei în domeniul Armelor Mici și Armament Ușor (SALW) din Bosnia și Herțegovina, eveniment organizat în parteneriat cu Agenția Sud-Est Europeană de Control al Armelor Mici și Mijlocii (SEESAC), care a avut loc la Chișinău; - la 16 iunie 2016 a fost organizată şedinţa de lucru cu armurierii licenţiaţi din Republica Moldova unde a fost abordată modalitatea de returnare a armelor procurate de către persoanele fizice în conformitate cu prevederile Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor; - în perioada 22-23 iunie 2016, la Tirana s-a desfășurat şedinţa regională a Comisiei armelor de calibru mic și armament ușor (SALW), eveniment organizat sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și Agenția Sud-Est Europeană pentru Controlul Armelor Mici (SEESAC). În perioada de referință au fost examinate 4 solicitări cu privire la verificarea armelor de foc prin intermediul canalelor Europol și Interpol.
26.01.2017
Prin Ordinul IGP nr. 207 din 04.12.2015 a fost constituită Comisia mixtă ad-hoc pentru distrugerea armamentului inutilizabil stocat la depozitul de armament al IGP al MAI, pentru perioada 04–17 decembrie 2015, iar la 17 decembrie 2015, a fost organizat exerciţiul de nimicire a armelor prin topire, în rezultatul căruia au fost distruse 1436 unităţi arme de foc inutilizabile din stocurile poliţiei, retrase din circuitul civil. Reieșind din specificul și importanța acțiunii date aceasta a fost propusă și pentru noul PNAAA 2017-2019.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale3. Elaborarea mecanismului de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica Moldova
28.01.2016
În vederea elaborării mecanismului de marcare a armelor din circuitul civil, importate în RM, în perioada anului 2015 au fost organizate mai multe activităţi în acest sens. Astfel, în perioada 18-19 februarie 2015, de către angajații MAI în comun cu MAEIE și Ministerul Apărării, a fost organizată ședinţa cu reprezentanţii UNDI/SEESAC în vederea evaluării depozitelor de păstrare a armelor de calibru mic şi a muniţiilor, precum şi a sistemului de supraveghere a circulaţiei armelor pe teritoriul RM, în cadrul întrevederii fiind abordată posibilitatea finanțării mecanismului de marcare a armelor. La 05.03.2015, în incinta IGP al MAI, subdiviziunea competentă a organizat şedinţa de lucru cu inspectorii supraveghere armament şi activităţi licenţiate din cadrul Inspectoratelor de poliţie teritoriale, privind gestionarea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor”, precum şi asigurarea controlului şi supravegherii asupra persoanelor juridice deţinători de arme. La 27.03.2015 a fost organizată şedinţa de lucru cu armurierii licenţiaţi, în cadrul căreia au fost înaintate propuneri de modificare a Legii 130 din 08.07.2013, privind circuitul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă. În perioada 15.04.2015-01.05.2015 a fost organizat cursul de perfecţionare/specializare cu tematica ”Cursul de muniții teoretic de bază”, desfășurat în cadrul Academiei Militare ”Alexandru cel Bun”. În perioada 19-20.05.2015, reprezentanţii MAI au participat la cea de-a 2-a Reuniune regională a rețelei experților în domeniul armelor de foc din Europa de Sud-Est (SEEFEN), eveniment organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Agenția Sud-Est Europeană pentru Controlul Armelor Mici (UNDP/SEESAC), în or.Belgrad, Serbia. La 11.06.2015 s-a participat la şedinţa de lucru privind implementarea Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 ,,privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor”, conform prevederilor Dispoziţiei Guvernului nr. 45-d din 28.04.2015.
15.07.2016
Activități 2016 Pe parcursul I semestru al anului 2016 au fost desfășurate o serie de şedinţe de lucru cu experţii din domeniu, precum și cursuri de instruire pentru elaborarea mecanismului de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica Moldova: - la 25.03.2015, a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea armonizării cadrului juridic necesar aplicării Legii nr. 130 din 08 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, în vigoare la 26 octombrie 2013. Astfel, a fost elaborat şi remis spre avizare proiectul de lege pentru de modificare şi completare a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24 decembrie 2004, anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi Legii nr. 130 din 08 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă. Capacităţile instituţionale au fost consolidate prin preluarea bunelor practici internaţionale în lupta împotriva traficului de arme şi distrugerea stocurilor, precum este indicat în diagramă: - Evenimentele în care au fost implicați angajații MAI (11 la număr) s-au axat în special pe securitatea fizică și gestionarea stocurilor de arme mici, armament ușor și muniții, utilizarea bazei de date iARMS în regiunea balcanică, armele mici şi armamentul uşor, managementului locului infracțiunii, spectometria gama a materialului nuclear sau radioactive, armele de distrugere în masa, controlul comerțului strategic, impactul agenților biologici şi chimici în siguranța alimentelor.
26.01.2017
A fost solicitată asistenţa financiară partenerilor externi în vederea ajustării compartimentului respectiv la standardele ce se impun. În rezultatul măsurilor desfăşurate, urmează a fi achiziționat utilajul de marcare a armelor importate în Republica Moldova. Ulterior, avînd la dispoziţie utilajul enunţat, va fi aprobat mecanismul de marcare a armelor. Acțiunea dată a fost inclusă și în noul PNAAA 2017-2019.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Economiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale4. Asigurarea schimbului de informaţii şi monitorizarea în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de arme şi muniţii
20.01.2016
SIS desfăşoară continuu monitorizarea şi schimbul de informaţii cu instituţiile naţionale abilitate şi partenerii străini pe segmentul trafic internaţional de arme.
28.01.2016
În 2015 afost inițiată elaborarea mecanismului de schimb de informaţii prin portalul iARMS (INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System) al OIPC Interpol. Astfel, pentru a asigura accesul responsabililor din cadrul MAI la portalul iARMS al Interpol, în adresa Secretariatului General al OIPC Interpol a fost expediată solicitarea cu nr. 34/33-2425 din 23.02.2015 de conectare la portalul iARMS (INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System) al OIPC Interpol. Urmare acesteea, oficialii Secretariatului General au informat despre acceptul de a da acces la portalul iARMS prin intermediul canalului securizat de legătură aflat la dispoziţia Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al IGP. În acest context, la data de 30 martie 2015, RM a obținut accesul la baza de date i-ARMS INTERPOL. Prin intermediul acestui acces, Republica Moldova are posibilitatea să asigure schimbul de date privind traficul de armament, fapt care face ca circuitul de arme, atît legal cît şi ilegal, să fie monitorizat, precum şi creează premise favorabile în descoperirea armelor utilizate în crimele din alte state.
12.01.2017
A fost informat un serviciu special partener din UE referitor la un cetăţean al Republicii Moldova, privind posibila implicare a acestuia în introducerea pe teritoriul ţării respective a armelor de categoria D.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale5. Asigurarea accesului responsabililor din cadrul Ministerul Afacerilor Interne la portalul iARMS (INTERPOL Illicit Arms Records and tracing Management System) al OIPC Interpol în scopul schimbului informaţional şi cooperării investigative între organele de aplicare a legii privind circulaţia ilicită a armelor de foc la nivel internaţional, precum şi a armelor ilicite care au fost utilizate în comiterea infracţiunilor
26.01.2017
La 30 martie 2015, Republica Moldova a obținut accesul la baza de date i-ARMS INTERPOL. Prin intermediul acestui acces, Republica Moldova are posibilitatea să asigure schimbul de date privind traficul de armament, fapt care face ca circuitul de arme, atît legal cît şi ilegal, să fie monitorizat, precum şi creează premise favorabile în descoperirea armelor utilizate în crimele din alte state.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale6. Elaborarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă
26.01.2017
Regulametul cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă a fost aprobat prin HG 293 din 23.04.2014. Prin intermediul Inspectoratului General al Poliţiei şi structurilor de specialitate ale acestuia de nivel central şi local, se autorizează persoanele fizice şi juridice care solicită să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele letale, precum şi muniţiile aferente, ori să efectueze operaţiuni cu acestea şi eliberează permise de armă sau, după caz, permise de deţinere, verifică şi autorizează circulaţia armelor, funcţionarea tirurilor de tragere, acordă atestatul pentru colecţionarul de arme.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2014
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale7. Ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme (ATT)
17.12.2015
Republica Moldova a ratificat Tratatul privind comerţul cu arme prin Legea nr. 105 din 28.05.2015, iar instrumentul de ratificare a fost depus la 28.09.15 de către Prim-ministrul RM în cadrul unei ceremonii oficiale în timpul sesiunii Adunarea Generală ONU.
Ministerul Economiei
01.01.201431.12.2014
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale(2) Părțile convin să respecte și să execute pe deplin obligațiile care le revin în ceea ce privește combaterea comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele care le revin în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu SALW sub toate aspectele sale8. Aprofundarea schimbului de informaţii între organele de drept, organizaţiile naţionale şi partenerii externi pe tematica eradicării comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, precum şi organizarea atelierelor de lucru pe problema vizată
24.03.2015
În adresa Secretariatului General al OIPC Interpol şi OEP Europol au fost expediate solicitări cu nr. 34/33-2429 din 24.02.2015 cu privire la organizarea atelierelor de lucru pe problema aprofundării schimbului de informaţii între organele de drept, organizaţiile naţionale şi partenerii externi pe tematica eradicării comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor. În perioada 18 – 19 februarie 2015, a avut loc Atelierul de lucru cu experții UNDP/SEESAC cu privire la evaluarea depozitelor de păstrare a armelor de calibru mic și munițiilor ale MAI și MA, precum și a situației la compartimentul supravegherii circulației armelor și munițiilor. În cadrul evenimentului au fost prezentate propuneri pe marginea posibilității relocării depozitului de armament al MAI.
06.05.2015
La 05.03.2015, în incinta IGP, DGSP a organizat şi desfăşurat şedinţa de lucru cu inspectorii supraveghere armament şi activităţi licenţiate din cadrul Inspectoratelor de poliţie teritoriale, privind gestionarea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al armelor”, precum şi asigurarea controlului şi supravegherii asupra persoanelor juridice deţinători de arme. La 27.03.2015 a fost organizată şedinţa de lucru cu armurierii licenţiaţi, în cadrul căreia au fost înaintate propuneri de modificare a Legii 130 din 08.07.2013, privind circuitul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă.

În perioada 15.04.2015-01.05.2015 a fost organizat cursul de perfecţionare/specializare cu tematica ”Cursul de muniții teoretic de bază”, desfășurat în cadrul Academiei Militare ”Alexandru cel Bun”.

15.09.2016
A fost efectuat schimb operativ de informaţii între serviciile partenere şi alte organe de drept pe tematica eradicării comerţului ilicit a armelor de calibru mic şi armament uşor, cât şi organizarea atelierelor de lucru pe subiectul vizat. Se menţine în continuare un schimb operativ de informaţii între serviciile partenere şi alte organe de drept pe palierul combaterii traficului ilicit de arme şi muniţii pe plan naţional, cât şi transfrontalier. La fel, se depun eforturi întru implementarea practicilor serviciilor speciale partenere în acest sens.
12.01.2017
În perioada vizată, SIS a semnalat organele procuraturi referitor la activitatea infracţională a unei grupări criminale specializată în comercializarea pe teritoriul mun. Chişinău, fără autorizaţie corespunzătoare, a armelor de foc de diferit model şi calibru.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale9. Implementarea Programul de acţiune al Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor (SALW) şi prezentarea rapoartelor anuale în conformitate cu rezoluţiile în acest sens ale Adunării Generale a ONU
12.01.2016
Pe parcursul anului 2015 (trimestrul II) a fost prezentat raportul anual pentru anul 2014 în adresa OSCE, raportul pentru anul 2015 urmează a fi prezentat până la date de 31 mai 2016, în conformitate cu procedura stabilită.
28.01.2016
Cooperarea în vederea combaterii comerţului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniţia aferentă, şi distrugerea stocurilor excesive, la nivel global, regional, subregional şi naţional a fost asigurată prin participarea reprezentanţilor MAI la diferite foruri internaţionale care a vizat subiectul dat. În acest context, în perioada anului 2015, subdiviziunile de profil ale MAI au participat la 4 evenimente în domeniul SALW: - 24-28 mai 2015, cea de-a 4-a Reuniune regională în domeniul armamentului ușor și armelor de calibru mic (SALW), eveniment organizat sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și SEESAC, în or. Budva (Muntenegru). - 26 octombrie-04 noiembrie 2015, cea de-a 5-a Reuniunea regională a experţilor în domeniul SALW, în or. Belgrad şi or. Skopje, Republica Serbia şi Macedonia, unde au fost desfăşurate vizite de lucru cu generarea şi susţinerea schimbului de cunoştinţe, informaţii şi experienţe dintre reprezentanţii Comisiilor SALW din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Moldova, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Macedonia şi organizaţiilor internaţionale SEESAC, Europol. Evenimentul s-a axat pe rezultatele obţinute privind dezvoltarea cadrului legal, campaniile de informare desfăşurate, schimbul de opinii între experţi privind campaniile de colectare şi distrugere a armelor, predarea benevolă a armelor din posesie ilegală, sporirea culturii deţinerii armelor de către persoanele civile. A fost luată decizia de a intensifica colaborarea, în special, la nivelul experţilor responsabili, în vederea efectuării schimbului de informaţii în domeniu, cu crearea şi implementarea unei platforme unice de evidenţă şi schimb de informaţii privind evidenţa proiectelor desfăşurate în regiune la compartimentul problematica armelor mici şi armamentului uşor. - 17-20 noiembrie 2015, cursul regional cu genericul ”Securitatea fizică și gestionarea stocurilor de arme de calibru mic și armament ușor, precum și munițiilor aferente”, eveniment organizat sub egida SEESAC și UNDP, în or. Mavrovo, Republica Macedonia. În cadrul acestor întruniri s-au pus în dezbateri traficul ilegal de arme, practica legislativă a ţărilor balcanice în domeniul de referinţă. - 26-27.11.2015, a 3-a Reuniune Regională a Reţelei Experţilor în domeniul Armelor de foc din Europa de Sud-Est. În cadrul acestor întruniri au fost abordate subiecte vizavi de traficul ilegal de arme, practica legislativă a ţărilor balcanice în domeniul de referinţă. Totodată, a fost prezentată pagina nouă web care are ca scop sistematizarea informaţiei privind traficul ilegal de arme la care vor avea acces toţi experţii din regiune.
15.07.2016
Activități 2016 În contextul implementării Programului Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor, precum și în vederea rapoartelor anuale conform rezoluțiilor Adunării Generale ONU, la 27.06.2016 a fost definitivat raportul privind importul armelor pentru anul 2015 la nivel de Poliție, care a fost remis în adresa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru compilarea raportului general pe ţară. La 28.06.2016 s-a participat la şedinţa de lucru pe marginea evaluării informaţiei cu privire la importul armelor în perioada 2015 pe teritoriul R. Moldova, de către armurierii licenţiaţi în domeniul importului şi comercializării armelor, care urmează a fi compilată şi ajustată pentru a fi elaborat raportul anual către ONU, care a avut loc în cadrul MAEIE al RM. De asemenea, MAI acordă o atenție deosebită consolidării capabilităților angajaților în domeniul SALW. Urmare participării la evenimentele organizate pe domenii punctuale sectorului dat, în semestrul I curent au fost implicați 11 angajați ai MAI, iar subiectele s-au focusat în special pe securitatea fizică și gestionarea stocurilor de arme mici, armament ușor și muniții, utilizarea bazei de date iARMS în regiunea balcanică, armele mici şi armamentul uşor, managementului locului infracțiunii, spectometria gama a materialului nuclear sau radioactive, armele de distrugere în masa, controlul comerțului strategic, impactul agenților biologici şi chimici în siguranța alimentelor.
26.01.2017
Acțiunea dată, și în special elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind adoptarea Strategiei Naţionale SALW, precum și HG privind crearea comisiei şi aprobarea regulamentului Comisiei a fost transferată pentru PNAAA 2017-2019
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale(3) Părțile se angajează să coopereze și să asigure coordonarea, complementaritatea și sinergia eforturilor pe care le depun pentru a combate comerțul ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, și distrugerea stocurilor excesive, la nivel global, regional, subregional și național10. Participarea la atelierele de lucru sau conferinţele internaţionale privind aspectele legate de SALW, organizate sub egida ONU, OSCE şi altor organizații internaționale şi inițiative regionale
01.05.2015
În contextul diseminării experienţei Armatei Naţionale în domeniul managementului stocurilor de armament şi muniţii, în perioada 6 aprilie – 1 mai curent, la Academia Militară a Forţelor Armate a fost desfăşurat cel de-al doilea nivel al cursului specializat în domeniul managementului stocurilor de armament şi muniţii. În cadrul acestui program de instruire au participat atât reprezentanţi ai Ministerului Apărări cât şi din alte instituţii (SIS, MAI, MJ). Cursul specializat îndomeniul managementului stocurilor dearmament şimuniţii face parte din seria deproiecte implementate înbaza Memorandumului deînţelegere între Ministerul Apărării şiOSCE cuprivire lapunerea înaplicare aProgramului complex îndomeniul armelor decalibru mic şiarmament uşor şialarmamentului convenţional înRepublica Moldova, semnat la28octombrie 2010.

17.08.2015
În perioada de refrinţă, reprezentanţii MAI au participat în cadrul celei de-a4-a Reuniune regională în domeniul armamentului ușor și armelor de calibru mic (SALW), eveniment organizat sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) și SEESAC. Evenimentul s-a desfăşuratîn perioada 24-28 mai 2015.
12.01.2017
În perioada 01-02 decembrie 2016, la Odessa, Ucraina a avut loc conferința internațională organizată de misiunea EUBAM privind aspectele legate de traficul ilicit de armament și materiale radioactive. Participanții la activitate au fost reprezentanți ai țărilor UE, misiunii EUBAM și organelor de ocrotire a normelor de drept ale Ucrainei și Republicii Moldova. Tematica de bază a constituit schimbul de informații la nivel operațional privind cazurile de trafic de armament (legislația în vigoare, materiale operative etc.). Pentru anul 2017 s-a propus realizarea unui exercițiu practic în baza tematicii respective.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale(4) Mai mult, părțile convin să își continue cooperarea în domeniul controlului exporturilor de arme convenționale, ținînd seama de Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar11. Revizuirea legislaţiei naţionale în vederea consolidării mecanismului naţional în domeniul controlului exporturilor de arme convenţionale în conformitate cu Poziţia Comună a UE privind controlul exporturilor de tehnologii şi echipament militar
11.01.2016
Pe parcursul perioadei de raportare, în adresa Ministerului Apărării nu au parvenit careva proiecte sau propuneri privind revizuirea legislaţiei naţionale în vederea consolidării mecanismului naţional în domeniul controlului exporturilor de arme convenţionale.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Economiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționale(5) Părțile convin să instituie un dialog politic periodic, care să însoțească și să consolideze aceste demersuri12. Consolidarea şi aprofundarea dialogului dintre Republica Moldova şi UE la nivel de experţi în domeniu
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Economiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului(1) Părțile convin să colaboreze la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și a combate terorismul în conformitate cu dreptul internațional, cu rezoluțiile ONU în domeniu, cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și cu dreptul umanitar1. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privere la prevenirea şi combaterea terorismului
01.05.2015
În baza Nomenclatorului naţional al principalelor obiective de importanţă vitală, elaborat de Centrul Antiterorist al SIS, Ministerul Apărării a elaborat şi aprobat paşapoartele antiteroriste pentru asigurarea procesului de realizare eficientă a ansamblului de măsuri de protecţie antiteroristă.

15.09.2016
Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost elaborat și remis Guvernului RM spre aprobare. La şedinţa din 3 august 2016 proiectul a fost aprobat de către Guvern.
19.10.2016
Proiectul de Lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1019 din 01.09.2016, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 360 din 05 septembrie 2016.
12.01.2017
Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului RM din 13.10.2016.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului2. Participarea la elaborarea Convenţiei privind fenomenul terorismului internaţional, cu ulterioara aderare la actul vizat
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului3. Cooperarea în vederea realizării prevederilor convenţiilor încheiate la nivel internaţional şi regional privind prevenirea, suprimarea şi reprimarea terorismului internaţional
20.01.2016
Realizarea participării la şedinţele subgrupului de lucru GUAM în domeniul combaterii terorismului, întrunirile şefilor serviciilor speciale şi organelor de drept, parteneri ai SFS al FR în domeniul combaterii terorismului internaţional, şedinţa grupului de lucru al proiectului „Îmbunătăţirea capacităţilor de detenţie CBRN a poliţiei de Frontieră a Ucrainei şi Republicii Moldova”. Elaborarea setului de materiale necesar aprobării semnării Protocolului adiţional la Convenţia CoE privind prevenirea terorismului, ulterior transmis către MAEIE pentru a fi prezentat Preşedintelui RM pentru aprobare.
15.09.2016
A fost emis Decretul Președintelui RM nr. 1901-VII din 04.01.2016 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului. A fost elaborat proiectul Legii cu privire la ratificarea Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului. De asemenea, a fost elaborat proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală), proiect ce rezultă din semnarea de către RM a Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului, care a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 24 august 2016.
19.10.2016
A fost aprobat proiectul Legii cu privire la ratificarea Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1022 din 06.09.2016. În cadru aceleaşi şedinţe a fost aprobat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală), proiect ce rezultă din semnarea de către Republica Moldova a Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1023 din 06.09.2016
13.01.2017
Proiectul Legii cu privire la ratificarea Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului a fost aprobat în prima lectură, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 16.12.2016. În ședința plenară a Parlamentului din 13.10.2016 a fost aprobat în prima lectură Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală), Proiect ce rezultă din semnarea de către Republica Moldova a Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului4. Asigurarea schimbului de informaţii despre organizaţiile teroriste, în conformitate cu dreptul internaţional
20.01.2016
Elaborarea şi distribuirea „Ghidului antiterorist” prin intermediul MAEIE către misiunile diplomatice al RM. Elaborarea Ghidului „Profilului potenţialului terorist”, destinat colaboratorilor organelor de drept.
15.09.2016
Au fost realizate schimburi constante de date şi informaţii cu partenerii, structuri specializate regionale şi internaţionale cu referire la entităţi teroriste implicate în Jihadul Internaţional. Au fost remise demersuri de aplicare a măsurilor speciale de interdicţie de intrare pe teritoriul RM şi declararea cetăţenilor străini drept indezirabili, din raţionamente de securitate naţională.
19.10.2016
Schimbul de informaţii referitor la organizaţiile teroriste se efectuează permanent de către Serviciu pe platforma de parteneriat.
13.01.2017
Se efectuează permanent de către subunitățile Serviciului pe platforma de parteneriat.
Cancelaria de Stat
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului5. Dezvoltarea cooperării cu UE și statele membre ale UE în vederea combaterii traficului de arme şi distrugerii muniţiilor
17.08.2015
În vederea aprofundării cooperării cu UE în vederea combaterii traficului de arme și distrugerii munițiilor, la 20.05.2015, angajații MAI au participat la Ședința Grupului de lucru privind combaterea traficului de arme, organizat sub egida EUBAM, în or. Odessa (Ucraina).

15.09.2016
S-a realizat schimb de informaţii cu serviciile speciale ale statelor UE la capitolul combaterii proliferării armelor de distrugere în masă, precum şi materialelor şi mijloacelor de livrare a acestora.
19.10.2016
În perioada de referinţă a fost menţinut dialogul cu statele membre ale UE în scopul schimbului operativ de informaţii privind combaterea traficului de arme şi distrugerea muniţiilor. În baza semnalizării privind tranzacțiile de armament din RM spre entități străine a fost solicitat suportul unor servicii partenere străine. Drept urmare au fost elaborate proiecte de informare pentru beneficiarii legali.
13.01.2017
În baza semnalizării privind tranzacțiile de armament din R. Moldova spre entități străine, au fost interpelate serviciile partenere din UE. Ca urmare au fost elaborate proiecte de informare pentru beneficiarii legali. S-a realizat permanent schimb de informaţii cu serviciile speciale ale statelor UE la capitolul combaterii proliferării armelor de distrugere în masă precum şi materialelor şi mijloacelor de livrare a acestora.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului6. Dezvoltarea cu UE și statele membre ale UE a colaborării şi schimbului de informaţii în vederea identificării şi urmăririi armelor ilegale
17.08.2015
În perioada 15-19 iunie 2015, MAI a participat la Cursul de instruire cu tematica „Investigații internaționale cu dublă utilizare”, eveniment organizat sub egida Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, în cadrul Programului internațional în domeniul neproliferării.

15.09.2016
Eforturile contrainformative au fost implementate în Republica Moldova conform practicii serviciilor speciale UE în combaterea traficului de arme. Au fost petrecute treninguri şi seminare privind practicele serviciilor speciale UE în domeniul combaterii traficului de arme şi distrugerii munițiilor.
13.01.2017
Cu referire la compartimentul schimbului de informaţii în vederea identificării şi urmăririi armelor ilegale nu au fost realizate activităţi.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului7. Cooperarea şi participarea la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, precum şi a materialelor şi mijloacelor de livrare a acestora
17.08.2015
Î​n perioada 15-19 iunie 2015, reprezentanţii MAI au participat la Cursul de instruire cu tematica„Investigații internaționale cu dublă utilizare”, eveniment organizat sub egida Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, în cadrul Programului internațional în domeniul neproliferării.
15.09.2016
Schimbul de informaţii continuu cu partenerii la capitolul combaterii proliferării armelor de distrugere în masă, precum şi materialelor şi mijloacelor de livrare a acestora. În conformitate cu Planul de implementare al Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015 – 2017 (HG nr. 1005 din 10.12.2014), pentru participare la şedinţele grupului comun de analiză a riscurilor, Serviciul a desemnat un ofiţer. Au fost instituite Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Național pentru management integrat al frontierei de stat, care în conformitate cu HG nr. 902 din 31.12.2015, funcționează în scopul sprijinirii reciproce și a dezvoltării cooperării între autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat.
13.01.2017
A fost organizată o ședință de lucru în cadrul IGP al MAI în vederea coordonării proiectului Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă. În cadrul acesteia, au avut loc dezbateri pe marginea proiectului de lege, au fost înaintate propuneri de modificare. Ca rezultat, versiunea finală a proiectului urmează a fi expediată instanțelor abilitate pentru aprobare. Au fost petrecute traininguri şi seminare privind practicile serviciilor speciale UE în domeniul combaterii traficului de arme şi distrugerii munițiilor.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului8. Consolidarea capacităţilor instituţionale prin adoptarea exemplelor eficiente şi experienţelor considerate bune practici în domeniul combaterii terorismului
01.05.2015
Ministerul Apărării a elaborat cadrul intern cu privire la combaterea terorismului:

Planul de acţiuni privind combaterea terorismului; Programul de instruire a efectivului AN pentru activităţi de combatere a terorismului; Îndrumarul metodic privind măsurile de prevenire a actelor teroriste.
17.08.2015
MAI participă activ în preluarea bunelor practici în domeniul combaterii teorismului. Astfel, în perioada 09 aprilie – 05 mai, și respectiv 11 iunie - 10 iulie 2015, s-a participat la stagiul de pregătire cu genericul „Combaterea terorismului şi a crimei organizate”, eveniment organizat de către Agenția Egipteană de Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul Academiei de Poliţie din Cairo (Egipt).

În perioada 18-19 mai 2015, s-a participat la seminarul cu genericul "Pericolul criminalităţii cibernetice şi terorismului în zona mediteraneană" organizat de Institutului Superior de Investigaţii Tehnice al Corpului de Carabinieri din R. Italiană.
17.09.2015
În perioada 29 august – 24 septembrie 2015, 8 angajați ai MAI au participat la stagiul de pregătire cu genericul „Combaterea terorismului și extremismului”, eveniment organizat sub egida Agenției Egiptene de Parteneriat pentru Dezvoltare. Scopul acestui curs constă în dezvoltarea capacităților practice de combatere a terorismului și extremismului prin utilizarea planurilor de securitate și a metodelor strategice.
15.09.2016
A fost semnat un Acord între SIS și SPPS în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. A fost elaborat proiectul unui act normativ interinstituțional între Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Urmare a transferurilor de expertiză pe palierul de cooperare externă, sunt implementate practici în vederea eficientizării activităţii operative prin crearea grupurilor mixte de lucru şi implicarea tehnicilor de analiză operaţională în investigarea speţelor. A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 10.06.2016 „Privind modificarea și completarea Regulamentului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate”.
19.10.2016
A fost elaborat proiectul unui act normativ interinstituțional între Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului9. Cooperarea continuă de domeniul controlului exporturilor tehnologii şi echipamente militare
15.09.2016
În cadrul Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, au fost prezentate informaţii cu privire la pericolele care le generează unele tranzacţii cu asemenea mărfuri. La invitaţia partenerilor externi, au avut loc 2 treninguri de pregătire a ofiţerilor la bord în cadrul Programului „Air Marshall”, precum şi realizarea unor transferuri de experienţă privind controlul comerţului strategic (mărfurile cu dublă destinaţie).
13.01.2017
În contextul examinării eventualei tranzacţii de export a unor complexe anti-rachetă în Ucraina, au fost informate Serviciul Special al Ucrainei, CIA şi MI-6 în vederea neadmiterii proliferării armamentului pe piaţa neagră. În cadrul Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, sunt prezentate informaţii cu privire la pericolele care le generează unele tranzacţii cu asemenea mărfuri.
Ministerul Apărării
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului10. Participarea la platformele regionale și internaţionale privind prevenirea și combaterea terorismului
17.08.2015
În perioada 24-27 noiembrie 2014, s-a participat la Conferinţa Internaţională cu Genericul „Consolidarea eficienţei autorităţilor centrale în cazul acţiunilor teroriste”, organizată de OSCE, Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă, Comitetul antiterorist al ONU în or. Vilnius (Lituania).

În perioada de referinţă, reprezentanţii MAI au participat în cadrul următoarelor evenimente:

În perioada 15 – 16 decembrie 2014 -Şedinţa experţilor în domeniul combaterii terorismului şi cea de-a 13-a Reuniune extraordinară a Grupului de lucru al experţilor din cadrul PCC SEE.​În perioada 04-08 mai 2015 - Atelierul de lucru Interpol-bioterorism cu genericul “Riscuri și Control din Regiunea Centrală și Estică Europeană”, eveniment organizat de către Unitatea de prevenire a bioterorismului a Departamentului CBRN.În perioada 22-25 iunie 2015 - Prima Reuniune a Reţelei de Combatere a Terorismului în Cadrul Convenţiei cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est.
15.09.2016
A fost asigurată participarea la cea de a 2-a Reuniune a Counteterrorist Network din cadrul Convenției de Cooperare Polițienească în Europa de Sud-Est (PCCSEE). A fost asigurată participarea la Ședința Subgrupului de lucru în domeniul combaterii terorismului în cadrul GUAM. De asemenea, a fost asigurată participarea la Conferința lărgită a OSCE pe problema Combaterii Terorismului.
19.10.2016
În perioada de referinţă SIS a organizat vizite de documentare a reprezentanților Centrului de Combatere a Terorismului al ONU (Chișinău).
13.01.2017
Participarea la Ședința de experți cu genericul „Promovarea criteriului de gen în acțiunile de prevenire și combatere a terorismului”, desfășurată la 22-23 noiembrie 2016 sub egida OSCE la Viena, Austria.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului11. Dezvoltarea cooperării interinstituţionale, regionale şi internaţionale în vederea combaterii terorismului
02.11.2015
​La 16 decembrie 2014 a fost instituită Platforma în Combaterea Terorismului în cadrul Convenției Cooperare Polițienească pentru Europa de Sud-Est (PCC SEE) și au fost desemnate 2 persoane din cadrul IGP.În perioada22-24 iunie 2015, reprezentantul MAI a participat în cadrul primei Reuniuni a rețelei pentru combaterea terorismului în cadrul CCP ESE.

15.09.2016
A fost petrecută instruirea angajaților Poliției de Frontieră pe domeniul antiterorist: „Profilul potențialului terorist”. SIS a participat, împreună cu partenerii externi, în calitate de punct focal naţional la şedinţa Platformei regionale pentru combaterea radicalizării şi extremismului violent, care conduc la terorism şi fenomenului luptătorilor străini în Europa de Sud-Est (SEE CVE - FTF).
19.10.2016
A fost aprobat și prezentat Președintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului, Hotărârea Guvernului nr. 1022 din 06.09.2016.
13.01.2017
Proiectul Legii cu privire la ratificarea Protocolului adițional la Convenția CoE privind prevenirea terorismului a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 16.12.2016.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului12. Implementarea instrumentelor internaţionale relevante ale ONU în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului
15.09.2016
A fost elaborat și promovat proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, aprobat de Guvern la şedinţa din 3 august 2016, proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală), aprobat în şedinţa Guvernului din 24 august 2016, inclusiv ţinând cont de implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU nr.2178 din 2014, nr. 60/288 din 2006 şi nr. 1373 (2001) etc.
19.10.2016
Întru implementarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2178 din 2014: - a fost aprobat proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală), Hotărârea Guvernului nr. 1023 din 06.09.2016; - au fost introduse prevederi referitoare la verificarea pasagerilor companiilor aeriene în proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1019 din 01.09.2016
13.01.2017
Întru implementarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2178 din 2014: -În cadrul ședinței plenare a Parlamentului RM din 13.10.2016 a fost aprobat în prima lectură proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală); -au fost introduse prevederi referitoare la verificarea pasagerilor companiilor aeriene în proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, aprobat în prima lectura în cadrul ședinței plenare a Parlamentului RM din 13.10.2016.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului(2) În acest sens, părțile cooperează în special în vederea aprofundării consensului internațional privind lupta împotriva terorismului, inclusiv prin definirea juridică a actelor teroriste și prin inițierea de demersuri în vederea ajungerii la un acord referitor la Convenția generală privind terorismul internațional13. Aprofundarea schimbului de informaţii cu instituţiile omoloage din alte state pe linia prevenirii şi combaterii terorismului
06.05.2015
La 24.03.2015, reprezentanții IGPau organizat întrevederea cu ataşaţii de afaceri interne ai Ambasadei Canadei cu sediul în Austria, în cadrul căreia au fost discutate aspectele ce ţin de combaterea terorismului şi extremismului, fiind reiterată asistenta Canadei în acest sens.

La14.04.2015, a fost semnată Scrisoarea de Intenție privind cooperarea în domeniul securității cu poliţia din Statul Qatar. Acest document prevede schimbul de experiențe, eficientizarea eforturilor comune în vederea combaterii terorismului, diseminarea de bune practici și pregătirea profesională a angajaților ambelor state.
15.09.2016
Se efectuează permanent schimbul de informaţii, pe platforma de parteneriat, cu partenerii externi pe dimensiunea prevenirii şi combaterii terorismului.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului14. Ajustarea cadrului legislativ în vederea definirii actelor de terorism în conformitate cu cele mai bune practici europene şi internaţionale
15.09.2016
Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost elaborat și expediat Guvernului RM spre aprobare. La şedinţa din 3 august 2016 proiectul a fost aprobat de către Guvern. Actualmente proiectul Legii privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă se află spre examinare în cadrul Parlamentului RM.
19.10.2016
Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 1019 din 01.09.2016, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 360 din 05 septembrie 2016.
13.01.2017
Proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului RM din 13.10.2016. SIS a participat la definitivarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (incriminarea beneficierii de instruire în scop terorist şi al călătoriei în scop terorist). Actualmente, proiectul Legii privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă se află la examinare în Parlament (nr. 389 din 15.10.2015).
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului14.1 Efectuarea permanentă a schimbului de informaţii operative cu serviciile speciale partenere pe cazuri şi situaţii concrete conform procedurilor stabilite.
15.09.2016
În cadrul Platformei de parteneriat, se efectuează permanent schimbul de informaţii cu serviciile speciale străine
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului(3) În cadrul punerii în aplicare integrale a Rezoluției 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al ONU și a altor instrumente ale ONU relevante, precum și a convențiilor și instrumentelor internaționale aplicabile, părțile fac schimb de informații cu privire la organizațiile și grupurile teroriste, la activitățile acestora și la rețelele de sprijin, în conformitate cu dreptul internațional și cu legislația părților15. Elaborarea şi prezentarea în adresa partenerilor externi a rapoartelor naţionale privind măsurile întreprinse în domeniul implementării Rezoluţiei 1373 a Consiliului de Securitate al ONU
15.09.2016
Rezoluţia 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al ONU şi alte acte internaţionale au fost luate în calcul la elaborarea proiectului Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, aprobat de Guvern la şedinţa din 3 august 2016, proiectului legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală), aprobat în şedinţa Guvernului din 24 august 2016, cât și la amendarea periodică a Ordinului Serviciului de Informaţii şi Securitate al RM nr. 2 din 15.01.2016 „Privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste”.
19.10.2016
Rezoluţia 1373 (2001), deopotrivă altora în domeniu, a fost luată în calcul atît la elaborarea proiectului Legii cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, înregistrat în Parlament cu nr. 360 din 05 septembrie 2016, a proiectului Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Cod penal, Cod de procedură penală), aprobat în şedinţa Guvernului din 24 august 2016, cît și la amendare periodică a Ordinului Serviciului de Informaţii şi Securitate al RM nr.2 din 15.01.2016 „Privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste”.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismului16. Desfăşurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor şi convenţiilor ONU în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului
19.10.2016
În perioada de referinţă SIS a organizat vizite de documentare a reprezentanților Centrului de Combatere a Terorismului al ONU (Chișinău).
13.01.2017
Se desfăşoară permanent interacţiunea pe linia de parteneriat cu omologii externi (schimb de informaţii, întrevederi de lucru).
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
TITLUL III: JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE
Articolul 12. Supremația legii(1) În cadrul cooperării în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, părţile acordă o importanţă deosebită promovării statului de drept, inclusiv independenţei sistemului judiciar, accesului la justiţie şi dreptului la un proces echitabil1. Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobate prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011, şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012.
22.05.2015
Întru asigurarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 (SRSJ) au fost elaborate/create și aprobate o serie de mecanisme de monitorizare și coordonare: - Grupuri de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării fiecărui pilon al Strategiei (I-VII), care funcționează conform Regulamentului cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării SRSJ (Ordinul MJ nr. 278 din 13 iunie 2012). - Metodologia de monitorizare a implementării SRSJ (Ordinul MJ nr. 503 din 6 noiembrie 2012). În anul 2014, grupurile de lucru s-au întrunit în 51 ședințe, urmare acestora fiind elaborate 51 procese-verbale. Pe parcursul trimestrului I, 2015, au fost organizate 13 ședințe de lucru și elaborate procese-verbale. Până la acest moment, ponderea acțiunilor realizate în raport cu cele planificate din Planul de acțiuni constituie 69%. Progresul implementării este reflectat în Raportul general cu privire la implementarea SRSJ pentru anul 2014. Informații suplimentare cu privire la implementarea Strategiei (ședințe, rapoarte, etc.) pot fi vizualizate pe pagina web a Ministerului Justiției, în cadrul căreia a fost creat un compartiment special destinat Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016, www.justice.gov.md .
03.07.2015
Pe parcursul semestrului I, 2015, au fost organizate 27 ședințe de lucru în cadrul Pilonilor SRSJ.
06.11.2015
Întru asigurarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 au fost elaborate/create și aprobate o serie de mecanisme de monitorizare și coordonare. Astfel, conform domeniului specific de intervenție 7.1.2 din Planul de acţiuni pentru implementarea SRSJ, pe lângă Ministerul Justiției au fost create Grupuri de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării fiecărui pilon al Strategiei (I-VII), care funcționează conform Regulamentului cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 278 din 13 iunie 2012, cu modificările ulterioare. Totodată, procesul de monitorizare și coordonare a implementării Strategiei și Planului de acțiuni se realizează conform Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 6 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare. Pe parcursul perioadei de raportare Grupurile menționate s-au întrunit în 12 ședințe, urmare acestora fiind elaborate 12 procese-verbale. Până la acest moment, ponderea acțiunilor realizate în raport cu cele planificate din Planul de acțiuni constituie 69%. Informații suplimentare cu privire la implementarea Strategiei (ședințe, rapoarte, etc.) pot fi vizualizate pe pagina web a Ministerului Justiției, în cadrul căreia a fost creat un compartiment special destinat Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016, www.justice.gov.md.
02.03.2016
Pe parcursul perioadei de raportare (octombrie-decembrie 2015), Grupurile de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării fiecărui pilon al SRSJ s-au întrunit în 18 ședințe. Gradul de realizare a Planului de acțiuni pentru anul 2015 este de 68%. Informații suplimentare cu privire la implementarea Strategiei (ședințe, rapoarte, etc.) pot fi vizualizate pe pagina web a Ministerului Justiției, în cadrul căreia a fost creat un compartiment special destinat Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016 (www.justice.gov.md).
12.05.2016
Procesul de monitorizare și coordonare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia se realizează conform Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 6 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare. Pe parcursul perioadei de raportare (ianuarie-martie 2016), Grupurile menționate s-au întrunit în 7 ședințe. Informații suplimentare cu privire la implementarea Strategiei (ședințe, rapoarte, etc.) pot fi vizualizate pe pagina web a Ministerului Justiției, în cadrul căreia a fost creat un compartiment special destinat Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016 (www.justice.gov.md).
Ministerul Justiţiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 12. Supremația legii(2) Părţile cooperează pe deplin cu privire la funcţionarea eficace a instituţiilor în domeniul asigurării respectării legii şi al administrării justiţiei. 2. Valorificarea mecanismelor de cooperare cu instituţiile UE şi statele membre UE în vederea consolidării funcţionării eficiente a instituţiilor de aplicare/administrare a legii, inclusiv prin preluarea celor mai bune practici în vederea sporirii colaborării la nivel naţional
10.07.2015
10 iulie 2014 - Procuratura Generală a semnat Acordul de cooperare cu Eurojust. În ce priveşte mecanismele de cooperare cu statele membre UE, PG a semnat memorandumuri şi acorduri de cooperare cu Ungaria, Irlanda, Belgia şi România. Acestea vor facilita schimbul de experienţă între părţile contractante, discutarea problemelor de interes comun, precum şi intensificarea cooperării în acordarea asistenţei juridice reciproce. În contextul semnării la 10 iulie 2014 de către Procuratura Generală a Acordului de cooperare cu Eurojust, de la începutul anului 2015, prin punctul de contact Eurojust în RM (care este procuror în Procuratura Generală), s-a solicitat participarea Republicii Moldova la două Întruniri de Coordonare pe două cazuri diferite deschise de către Eurojust. Astfel la inițiativa desk-ului României, Republica Moldova la 20.04.2015 va participa la ședința de coordonare într-un caz de contrabandă cu țigări. Iar la inițiativa desk-ului Marii Britanii – la 08.05.2015 într-un caz de crimă cibernetică. La fel organul de urmărire penală din Republica Moldova beneficiază de asistența OLAF într-un caz de contrabandă de țigări comis de către un grup criminal organizat în mai multe state europene, care și-a asumat funcția de coordonare a acțiunilor de urmărire penală din diferite state europene. 23-25 martie 2015- 7 procurori - Vizită de studiu la Procuratura Generală a Suediei ce a avut ca tematică luarea de cunoștință cu structura și activitatea Procuraturii Suedeze, întru implementarea practicilor pozitive în procesul de reformare a Procuraturii RM. 17-18 aprilie 2015 – SUA - Vizita de lucru cu tematica „Lupta împotriva criminalităţii internaţionale”. 20-23 aprilie 2015 – Serbia - Trainingul internaţional – Combaterea traficului ilicit de arme şi substanţe explozive. 7-8 mai 2015 – Trier, Gerania - Cursul de specializare în recunoaşterea ţigaretelor contrafăcute. 19-20 mai 2015 – Belgrad, Serbia - A II-a întrunire a reţelei experţilor pentru armele de foc din sud-estul Europei. 18-21 mai 2015 – 4 procurori - Vizita de lucru la Consiliul Naţional al Procuraturii Republicii Polonia, u sopul preluării practicilor pozitive în procesul de reformare a Procuraturii RM. 4-5 iunie 2015 – București - Întrunirea Grupului de acţiune împotriva contrabandei şi fraudei pe subiectul „Contrabanda bunurilor contrafăcute”. 5-11 iulie 2015 – 4 procurori - Vizita de lucru în cadrul Unității criminalităţii Informatice din cadrul National Crime Agency, MB.
12.10.2015
§ 29 iunie -02 iulie 2015 - 2 procurori - seminarul ”Lupta împotriva crimelor trans-frontaliere: utilizarea celor mai bune tehnici speciale de investigare” organizat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în cadrul Programului de cooperare polițienească al Parteneriatului Estic.

§ Iulie-august 2015 – 6 procurori - „Cursul privind analiza investigativă a armelor de distrugere în masă”organizat de către Departamentul Programului Internaţional de apărare împotriva proliferării și Ambasada SUA,

§ Cooperarea în continuare cu Eurojust, OLAF, SEEPAG, CARIN.

06.01.2016
Este important de subliniat evoluţia relaţiilor de colaborare cu partenerii de profil anticorupţie la nivel internaţional. Astfel, în 2014 Centrul Naţional Anticorupţie a devenit membru al Reţelei Partenerii Europeni Împotriva Corupţiei (EPAC), a cărei misiune este de a stabili, menţine şi dezvolta contacte între autorităţile specializate în domeniul anticorupţie şi de drept, precum şi de a susţine consolidarea şi promovarea standardelor comune de lucru şi a bunelor practici pentru autorităţile anticorupţie. La capitolul intensificării cooperării la nivel operaţional şi schimbului de informaţii cu instituţiile abilitate antifraudă din UE, urmare consultărilor bilaterale dintre CNA şi Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), a fost stabilită semnarea unui Aranjament Administrativ de Cooperare, care a avut loc la 26 octombrie 2015, în cadrul vizitei oficiale a dlui Giovanni Kessler, directorul general al OLAF la Chişinău. Vizita oficialului a oferit posibilitatea discutării principiilor cheie în procesul de implementare de către RM a Acordului de Asociere, în special Titlul VI. Asistenţă financiară şi dispoziţii antifraudă şi de control, precum şi prioritizării posibilităţilor de cooperare în domeniile de interes comun. În februarie şi mai 2015, reprezentantul CNA a participat la evenimentele organizate în cadrul Proiectului ”Siena pentru Autoritățile Anticorupție (S4ACA)”. Proiectul a fost inițiat de către Biroul Federal Anticorupție al Austriei (BAK), având ca parteneri Biroul Central Anticorupție al Poloniei (CBA) și Oficiul European de Poliție (EUROPOL). Scopul urmărit de Proiect este îmbunătățirea comunicării cu EUROPOL și sporirea schimbului informațional prin intermediul Aplicației Rețelei Securizate de Schimb Informațional a EUROPOL (SIENA), care urmează a fi extinsă și folosită de către autoritățile anticorupție europene. De asemenea, pentru schimbul ne-operațional de informații, proiectul S4ACA va promova grupul anticorupție din cadrul Platformei Securizate EUROPOL pentru Experți (EPE). În perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2015, colaboratorii CNA au efectuat o vizită de studiu în cadrul Oficiului European Antifraudă, Bruxelles, Belgia. În cadrul vizitei, au fost preluate bunele practici ale OLAF în domeniul analizei fraudelor fondurilor europene. Un alt aspect important discutat se referă la analiza procesului de achiziţii efectuate la nivelul UE şi factorii de risc care contribuie la fraudarea acestora. Pentru facilitarea schimbului de informaţii între instituţii în baza Acordului semnat, au fost stabilite contacte cu investigatorii OLAF care au tangenţe cu verificarea implementării proiectelor UE în RM.
28.01.2016
Ministerul Afacerilor Interne este un actor important în vederea asigurării ordinii de drept nu doar pe plan naţional dar şi regional şi internaţional. Insitituţia asigură valorificarea continuă a mecanismelor de cooperare atît cu instituţiile UE cît și cu statele membre ale UE. Astfel, pe parcursul anului 2015, reprezentanții autorităţilor administrative și instituțiilor din subordinea MAI, au participat la o serie de evenimente pe plan extern, care au inclus domenii precum managementul migraţiei şi azilului, managementul frontierei, cooperarea poliţienească, combaterea criminalităţii transnaţionale, tehnologii informaţionale, combaterea corupţiei şi alte subiecte relevante domeniului justiţie şi afaceri interne. Prin valorificarea mecanismelor de cooperare cu instituţiile UE şi statele membre UE în vederea consolidării funcţionării eficiente a instituţiilor de aplicare/administrare a legii, inclusiv prin preluarea celor mai bune practici în vederea sporirii colaborării la nivel naţional, au fost obţinute progrese esenţiale, şi anume: - Semnarea Memorandumului de înţelegere dintre Republica Moldova şi EUROPOL cu privire la confidenţialitatea datelor; - Semnarea Foii de Parcurs pentru implementarea provizorie a Acordului de Cooperarea Strategică şi Operaţională dintre RM şi Europol; - Semnarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la lupta împotriva traficului ilicit de organe umane; - Preluarea Preşedinţiei Republicii Moldova în format TRIO (Macedonia, Moldova şi Muntenegru) la Convenţia de Cooperare Poliţienească în Europa de Sud-Est şi adoptarea Programului de lucru pentru 18 luni (pe perioada mandatului 1 iulie -31 decembrie 2016); - Semnarea Memorandumului de Înțelegere cu tematica consolidarea capacităților de scriere și atragere a proiectelor de asistență, între MAI și Departamentului Poliției din Lituania; - Semnarea a 2 acorduri de colaborare dintre serviciile specializate în prevenirea şi combatere a corupţiei ale MAI al RM şi MAI din România; - Consolidarea capacităţilor prin participarea la instruiri în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene (PSAC); - Stabilirea contactelor strategice şi operaţionale cu România, Polonia, Estonia, Spania, şi alţi parteneri de dezvoltare; - Implementarea Programului DCAF de Securitate pentru anii 2012-2015 privind stabilirea priorităților strategice pentru perioada 2016-2020; - Creşterea numărului de burse pentru reprezentanţii moldoveni în şcolile şi instituţiile de învăţămînt superior din România pe profilul afacerilor interne; - Accesarea noilor oportunităţi de instruire pe diferite domenii punctuale, sub egida instituţiilor europene şi internaţionale, precum şi cu suportul partenerilor externi de dezvoltare; - Intensificarea cooperării cu Colegiului European de Poliție (CEPOL) prin consolidarea capacităților pe segmente strategice precum Managementul resurselor umane; Combaterea migrației ilegale; Management, instruire și dezvoltare lingvistică; Organizarea și desfășurarea acțiunilor din domeniul ordinii publice; Traficul de heroină și cocaină; Combaterea crimei organizate; - Reprezentarea evoluţiilor pe dimensiunea afacerilor interne la diferite paneluri, grupuri de lucru, proiecte, comisii mixte interguvemamentale pentru integrare europeană (moldo-lituaniană, moldo-română) şi alte reuniuni regionale sau internaţionale sub auspiciul organizaţiilor şi instituţiilor europene/internaţionale; - Formarea formatorilor pe tematici punctuale şi creşterea capacităţilor funcţionale şi operaţionale pe diferite domenii de competenţă; - Prezentarea noilor proiecte şi iniţiative în beneficiul MAI; - Familiarizarea cu noi standarde, proceduri operaţionale, mecanisme poliţieneşti; - Со-participarea la vizite de lucru, operaţiuni şi activităţi de investigaţiei pe cazuri concrete; - Creşterea capacităţilor profesionale prin instruirile în cadrul Academiei Internaționale a Organelor de Drept (ILEA), cu accent pe lupta cu terorismul, managementul frontierei, crima organizată; - Vizite de studiu în statele membre UE (Italia, Cehia, Portugalia, România, Estonia) în vederea unui schimb de practici privind managementul migraţiei, inclusiv aspecte ce ţin de metodele şi colectare a datelor şi proceduri de evaluare de analiză a riscurilor, consolidării capacităților în domeniul integrării străinilor și familiarizării cu modul de funcționare a centrelor de integrare etc.; - Particiiparea în cadrul panelurilor şi proiectelor derulate sub auspiciile UE şi Parteneriatului Estic; - Consolidarea capacităţilor profesionale prin cursurile de instruire organizate la Școala NATO din Germania; - Reuniunea Înalților Funcționari ai țărilor membre a Procesului de la Praga pe marginea inițierii discuțiilor privind acordarea suportului în elaborarea Profilului Migrațional de Bază al RM; - Participarea la cea de-a 12-a Reuniune trilaterală pe probleme de frontieră organizată de Serviciul European de Acțiune Externă de comun cu Moldova și Ucraina; - Întrevederi ale șefilor structurilor responsabile de controlul frontierei din RM cu omologii din Romania, Ucraina, Letonia, Lituania. - şi altele. Totodată, cu scopul preluării celor mai bune practici internaţionale, în anul 2015 MAI a intensificat cooperarea şi cu instituţiile internaţionale şi europene de profil (Interpol, Europol, OLAF), dar şi cu o serie de actori globali şi regionali în ascensiune, conform prerogativelor Programului de Activitate al Guvernului RM pentru anii 2015-2018, şi anume Statul Qatar, Republica Populară Chineză, Turcia etc., fiind realizate mai multe vizite şi reuniuni la nivel de conducători şi experţi pe domenii punctuale activităţii MAI.
12.05.2016
În data de 16 februarie 2016, la Ministerul Justiției a fost organizată o masă rotundă în cadrul căreia experții CoE au prezentat un raport vizavi de modificările propuse la proiectul Legii cu privire la Avocatură. Mai mult, în contextul solicitării Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului, la 24 martie 2016, Ministerul Justiției a remis proiectul Legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia pentru expertizare la CoE.
11.07.2016
În perioada 1 - 3 iunie 2016, reprezentantul CNA a participat la Reuniunea anuală a serviciilor coordonatoare anti-fraudă (AFCOS) în domeniul detectării, prevenirii şi luptei împotriva fraudelor ce afectează interesele financiare ale UE, organizată de către Oficiul European Anti-Fraudă (OLAF) în or. Tirana, Albania. În cadrul evenimentul s-a preluat practicile statelor UE în domeniul detectării, prevenirii şi luptei împotriva fraudelor ce afectează interesele financiare ale UE, care vor fi utilizate în procesul de consolidare cadrului legal şi instituţional al RM în acest domeniu.
12.07.2016
La 15 aprilie 2015, la Chişinău, a avut loc întrevederea dintre Serviciul Vamal şi reprezentaţii OLAF, cu participarea şi a reprezentanţilor EUBAM, unde au fost discutate aspectele de colaborare în conformitate cu Aranjamentul de cooperare administrativă între Serviciul Vamal şi OLAF, semnat la Chişinău la 15 mai 2013. La data de 27 octombrie 2015 a avut loc întrevederea Directorului General al Serviciului Vamal cu Directorul General al OLAF. În cadrul şedinţei a fost semnată Strategia Serviciului Vamal în domeniul luptei cu contrabanda şi vânzarea ilegală a produselor din tutun pentru perioada anilor 2015 - 2018. La data de 03 martie 2016 a fost desfăşurată Reuniunea interdepartamentală cu privire la desemnarea unui Coordonator Naţional în domeniul luptei cu contrabanda în Republica Moldova, organizată de către EUBAM. La data de 25 mai 2016 a fost organizat trainingul Particularităţile legislaţiei vamale, urmărire penală în cadrul proiectului Uniunii Europene Suport în coordonarea proiectului de susţinere a investigaţiilor prejudiciare, urmăririi penale şi apărării în cadrul căruia au fost antrenaţi 20 colaboratori vamali.
15.07.2016
Activități 2016 Pentru valorificarea mecanismelor de cooperare cu instituţiile UE, statele membre UE, precum și cu organziațiile europene în preluarea celor mai bune practici în vederea sporirii colaborării la nivel național, în perioada de referință angajaţii MAI au participat la 54 de evenimente. Rezulate obținute urmare a valorificării mecanismelor de cooperare s-au materializat prin consolidarea capacităților profesionale și instituționale în următoarele domenii prezentate mai jos: Parteneriatul Estic: - prevenirea și combarea migrației ilegale și a traficului de persoane; - relocare și alte forme de admisie a persoanelor care au nevoie de protecție internațională; - lupta împotriva crimelor transfrontaliere, inclusiv schimbul de bune practici privind noile metode/tehnici de investigații”; - combaterea crimelor economice, traficul internațional de droguri; - planificarea strategică; - consolidarea capacităților criminalistice; - etica și integritatea; - prevenirea și combaterea corupției. Politica de Securitate și Apărare Comună a UE: - identificate surse de finanțare pentru consolidarea capacităților tehnice ale MAI; - consolidarea capacităților de formare inițială în domeniul PSAC; - participarea la cursurile avansate și de reflecție; - pregătirea detașării într-o misiune UE de gestionare a crizelor; - consolidare integrității; - preluarea bunelor practice UE în domeniul PSAC. OSCE: - investigarea activității crimnale a unui grup criminal organizat; - exploatarea sexuală a copiilor la nivel international; - investigarea infracțiunilor de trafic de ființe umane; - combaterea corupției pentru reprezentanții serviciilor vamale și de frontieră ale autorităților responsabile de domeniul anticorupției din Republica Moldova; - bunele practice privind integrarea migranților în conformitate cu angajamentele OSCE și standardele legale internaționale; - reabilitarea victimelor torturii în statele membre ale OSCE EUBAM: - inițierea procesului de implementare a controlului în comun cu PTF Pervomaisc-Cuciurgan. DCAF: - analiza strategică a amenințărilor regionale “Provocări în domeniul azilului ș fluxului migraționale mixte. SUERD: - cea de-a 10-a reuniune a Grupului director al Strategiei UE pentru regiunea Dunării. CCPESE: - combaterea terorismului; - schimbul de informații în domeniul documentelor de călătorie falsificate și contrafăcute; - noile evoluții înregistrate pe ruta de migrație în Europa de Sud-Est, precum și răspunsul comun la noile provocări de Securitate; - formarea formatorilor privind utilizarea webinarelor. CoE: - infractorii periculoși; - criminalitatea cibernetică; - protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual; - detenţia administrativă a migranţilor. Procesul de la Praga: - consolidarea capacităților cu privire la colectarea şi analiza datelor privind migrația; - calitatea deciziilor în procesul de acordare a azilului – instruirea continuă cu aplicarea contentului din jurisprudență. EUROPOL: - privind investigarea cazurilor de contrabandă cu țigări; - Platforma Europol pentru experți; - reuniunea preparatorie “European Money Mule Action (EMMA2)”; Forumul de la Salzburg: - combaterea terorismului; - consolidarea managementului frontierei; - managementul migrației. În acest context au fost preluate bunele prtactici privind analiza datelor, documentele falsificate și contrafăcute, noi practici privind identificarea profilului infractorilor periculoși, gestionarea fluxurilor migraționale etc.
09.08.2016
Pe parcursul lunii iulie 2016 a fost definitivat textul Aranjamentului tehnic privind cooperarea comună între Departamentul trupelor de carabinieri al MAI al RM și Arma dei Carabinieri din Italia.
21.10.2016
La data de 15 septembrie, la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa, în urma întrevederii dintre Directorul General OLAF, Giovanni Kessler şi şefii autorităţilor vamale din Republica Moldova, România și Ucraina au fost evaluate rezultatele preliminare ale Operaţiunii Vamale Comune între România, Republica moldova şi Ukraina, în vederea combaterii traficului ilicit cu ţigarete în regiune. S-a concluzionat că cooperarea transfrontalieră este mult mai eficientă în prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu mărfuri la frontierele Uniunii Europene.
07.12.2016
În perioada de raportare a fost inițiată elaborarea proiectului Planului de cooperare între DPF al RM și Poliția de Frontieră a României pentru anul 2017.
13.01.2017
În vederea iniţierii şi dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu serviciile şi agenţiile de informaţii şi securitate ale altor state, întru preluarea bunelor practici şi sporirii colaborării la nivel naţional, s-au realizat şedinţe la nivel de experţi pe subiecte de securitate regională, întrevederi cu reprezentanţi oficiali ai serviciilor speciale partenere pe probleme de securitate în spaţiul european şi cursuri de instruire oferite de structurile europene de securitate.
26.01.2017
Pe parcursul anilor 2014-2016, reprezentanții autorităţilor administrative și instituțiilor din subordinea MAI, au participat la 283 de evenimente pe plan extern, preluînd cele mai bune practici în contextul funcționării eficiente a instituțiilor de aplicare a legii în cadrul următoarelor organizații și platforme: Parteneriatul Estic, PSAC, OSCE, EUBAM, DCAF, SUERD, CCPESE, CoE, Procesul de la Praga, CEPOL, Forumul de la Salzburg, OIPC Interpol, SELEC, ICNUR etc.
26.01.2017
Pe parcursul anilor 2014-2016, reprezentanții autorităţilor administrative și instituțiilor din subordinea MAI, au participat la 283 de evenimente pe plan extern, preluînd cele mai bune practici în contextul funcționării eficiente a instituțiilor de aplicare a legii în cadrul următoarelor organizații și platforme: Parteneriatul Estic, PSAC, OSCE, EUBAM, DCAF, SUERD, CCPESE, CoE, Procesul de la Praga, CEPOL, Forumul de la Salzburg, OIPC Interpol, SELEC, ICNUR etc.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Justiţiei
Ministerul Finanţelor
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal(1) Părţile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice şi cu standardele internaţionale, ale UE şi ale Consiliului Europei. 1. Realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului protecţiei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018
24.03.2015
În perioada vizată reprezentanţii Centrului au participat în calitate de formatori/experţi la 24 seminare, sesiuni de instruire, mese rotunde, ateliere de lucru, la care au luat parte reprezentanţi din cadrul instituţiilor financiar- bancare, mass-media, învăţămînt superior, instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, etc. Totodată în perioada 3-20 martie experţii Centrului desfăşoară instruiri în toate inspectoratele fiscale teritoriale. În total, au fost realizate 10 acţiuni de mediatizare a activităţilor Centrului. Mai mult, au fost examinate şi prezentate 12 avize la proiecte de acte normative elaborate de alte autorităţi. În contextul implementări Legii nr. 133 privind protecţia datelor cu caracter personal, Centrul a elaborat Raportul anual de activitate pentru anul 2014, care a fost transmis Parlamentului, Guvernului şi Preşedinţiei Republicii Moldova. Raportul este accesibil şi pe pagina oficială a Centrului, inclusiv în limba engleză şi rusă la http://datepersonale.md/md/rapoarte/.
02.07.2015
În perioada vizată reprezentanţii Centrului au participat în calitate de formatori/experţi la 61 seminare, sesiuni de instruire, mese rotunde, ateliere de lucru, la care au luat parte reprezentanţi din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi din sectorul privat.

În total, au fost realizate 17 acţiuni de mediatizare a activităţilor Centrului.La 27 aprilie curent Centrul a încheiat, un acord de colaborare cu SRL DAAC System Integrator, în cadrul unui parteneriat public-privat, în vederea cooperării şi conlucrării pe probleme specifice de interes comun.De asemenea, de către Centru au fost examinate şi prezentate 33 avize la proiecte de acte legislative şi normative elaborate de alte autorităţi.
08.07.2016
În perioada de referinţă reprezentanţii Centrului au participat în calitate de formatori/experţi la 20 şedinţe şi mese rotunde, la care au luat parte reprezentanţi din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi din sectorul privat. Totodată, au fost acordate 280 de consultări, la sediu și prin telefon, în vederea conformării activității operatorilor de date cu caracter personal la prevederile Legii nr. 133 din 07 iulie 2011. În total, au fost realizate 16 acţiuni de mediatizare a activităţilor Centrului. De asemenea, de către Centru au fost examinate şi prezentate 10 avize la proiecte de acte legislative şi normative elaborate de alte autorităţi. În aceasți ordine de idei, în contextul celei de-a 2-a reuniuni a Subcomitetului de Asociere RM-UE pentru Justiție, Libertate și Securitate, care a avut loc la data de 09 iunie, 2016 în Brussels, Belgia, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a făcut o retrospectivă a evenimentelor, realizărilor și provocărilor în perioada 2015-2016. În premieră, la Subcomitetul pentru libertate, securitate și justiție a participat un expert din cadrul DG JUST, expert în domeniul datelor cu caracter personal, dl Jan Ostoja-Ostaszewski, fapt care a permis inițierea unei discuții pe marginea domeniului protecției datelor cu caracter personal. Astfel, dl Ostoja-Ostaszewski a evaluat pozitiv activitatea instituției, totodată menționînd că “Republica Moldova este campion în implementarea aspectelor ce țin de protecția datelor în contextul Acordului de Asociere”, obținînd performanțe în ralierea la standardele și normele europene în acest sens.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal1. a) Înregistrarea operatorilor şi a sistemelor de date cu caracter personal gestionate de aceştia în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal
19.02.2015
În primul trimestru al anului 2015 în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal au fost înregistraţi 87 de operatori, care au notificat 156 sisteme de evidenţă, baze de date şi sisteme informaţionale şi informatice. Totodată, 5 notificări au fost respinse, iar 74 de notificări sînt în proces de examinare. Prin scrisoarea nr.02-06/156 din 06 februarie 2015 Centrul a solicitat, implicarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în procesul conformării instituţiilor audiovizuale (şi anume a posturilor TV) la prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
02.07.2015
În trimestrul II al anului 2015 în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal au fost înregistraţi 189 de operatori, care au notificat 313 sisteme de evidenţă, baze de date şi sisteme informaţionale şi informatice. Totodată, 1 notificare a fost respinsă, iar 40 notificări sînt în proces de examinare.

La data de 05 mai 2015 Centrul a făcut publică decizia privind încetarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal din 29 aprilie 2015 http://www.datepersonale.md/md/arch/ .

Prin acest act administrativ, Centrul a dispus Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova, de comun cu Î.S. "Centrul Resurselor Informaționale de Stat "Registru", încetarea imediată a prelucrării datelor cu caracter personal, stocate în Registrul de stat al populației, efectuate în baza contractelor de prestare a serviciilor informaționale, prin intermediul SIC "Acces-web" către toate entitățile beneficiare, care prelucrează date cu caracter personal contrar prevederilor art. 23 și art. 34 alin. (4) ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, deși în lista entităților beneficiare a serviciilor informaționale menționate se regăsesc și autorități publice, Centrul constată lipsa actelor de reacție a acestora la demersurile/circularele expediate în repetate rînduri pe parcursul a cîțiva ani, prin care se solicita conformarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal la prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special, respectarea obligației de a notifica Centrului sistemele de evidență a datelor cu caracter personal gestionate și a se înregistra în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal, situație care nu poate fi tolerată într-un stat de drept.
08.07.2016
În perioada aprilie-iunie, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal au fost înregistraţi 74 de operatori, care au notificat 135 sisteme de evidenţă, baze de date şi sisteme informaţionale şi informatice, iar 93 notificări sînt în proces de examinare. În perioada vizată Centrul a constatat 13 fapte contravenţionale, a întocmit 5 procese verbale cu privire la contravenţii, a participat pe cauze contravenţionale în 32 şedinţe de judecată, inclusiv pe cauzele iniţiate anterior.
27.12.2016
test123
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal1. b) Elaborarea instrucţiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în diferite sectoare
24.03.2015
Prin ordinul Directorului Centrului, din 21 ianuarie 2015 au fost aprobate Instrucţiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul educaţional. Documentul poate fi vizualizat accesînd link-ul: http://datepersonale.md/md/interne/
02.07.2015
În ansamblu, instrucţiunile elaborate de Centru privind prelucrarea datelor cu caracter personal în diverse sectoare pot fi vizualizate accesînd link-ul: http://datepersonale.md/md/interne/
08.07.2016
Instrucţiunile (liniile directorii) privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice au fost elaborate şi urmează a fi supuse procedurile de avizare cu autorităţile responsabile. În ansamblu, instrucţiunile elaborate de Centru privind prelucrarea datelor cu caracter personal în diverse sectoare pot fi vizualizate accesînd link-ul: http://datepersonale.md/md/interne/
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal1. c) Formarea profesională a personalului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin instruire continuă, schimb de experienţă cu instituţiile similare, seminare, traininguri, vizite de studiu, ateliere de lucru, conferinţe internaţionale
02.07.2015
În perioada vizată reprezentanţii Centrului au participat la următoarele instruiri:

- 11 iunie 2015: Reuniunea Comitetului de conducere pentru Acordul de finanţare „Suport în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize”, organizat de MAEIE;

- 15-29 iunie 2015, Milano, Suedia: sesiunile şcolii de vară pentru tinerii profesionali privind managementul public durabil, organizat de Institutul Suedez.
08.07.2016
În perioada vizată reprezentanţii Centrului au participat la următoarele instruiri, vizite de studiu, conferințe: 1) 3-4 mai- Vizita de studiu cu tematica “Protecția datelor cu caracter personal în sectorul financiar-bancar”, Italia (Roma), cu suportul instrumentului TAIEX; 2) 11-12 mai- Conferința Europeană a APD din Europa de Est și Centrală, Bosnia&Hertegovina (Sarajevo), cu suportul financiar PNUD; 3) 30 mai-3 iulie- Vizită de studiu privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către APD Estonia, Estonia (Tallin), cu suportul financiar al Centrului Estonian a Parteneriatul Estic în cooperare cu Inspectoratul pentru Protecţia Datelor din Estonia; 4) 15-16 iunie-- Participarea la CAHDATA, Franța (Strasbourg); 5) 29 iunie-1 iulie- Participarea la cea de-a 33-a Şedinţă plenară a Comitetului Consultativ a Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (T-PD), Franța (Strasbourg).
01.01.2020
Reprezentanţii Centrului au participat la următoarele instruiri: - 11-20 ianuarie 2015, Saarbrücken, Germania: sesiunile şcolii de iarnă privind Democraţia şi drepturile omului în Uniunea Europeană, organizat de Europa-Institut în comun cu Biroul Federal Extern al Germaniei şi Serviciul de schimb academic–DAAD. - 19-20 februarie 2015 : seminarul de instruire cu tematica „Analiza cadrului logic ca un instrument de control al calităţii a Managementului Ciclului de Proiect (PCM)”, organizat de MAEIE în colaborare cu International Consulting Expertise; - 20-22 februarie 2015: workshop-ul „Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere (PNAA): implementare, coordonare şi raportare”, organizat de MAEIE cu susţinerea financiară a Fundaţiei Konrad-Adenauer-Stiftung; - 18 martie 2015: atelierul de lucru cu tematica „Implementarea Proiectelor Twinning”, organizat de MAEIE în colaborare cu International Consulting Expertise.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal1. d) Dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (dotarea cu echipament, tehnică IT, sisteme informatice, mijloace de transport)
08.07.2016
La 14 iunie curent, Excelenţa Sa dl. Pirkka TAPIOLA- Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova și dl. Jose Luis HERRERO, Șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova au vizitat Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Excelenţa Sa dl. Pirkka TAPIOLA și dl Jose Luis HERRERO au reiterat importanța respectării dreptului la viața privată, în special protecția datelor cu caracter personal, dar și necesitatea asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu instrumentele juridice şi cu standardele internaționale, ale UE şi ale Consiliului Europei, demonstrînd intenția de a acorda suport în vederea consolidării capacității instituționale a Centrului și promovării domeniului protecției datelor cu caracter personal.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal2. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 182-XVI din 10 iulie 2008, în scopul de a revizui efectivul-limită al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, concretizării atribuţiilor, precum şi de a asigura consolidarea capacităţilor instituţionale ale acestei autorităţi
24.03.2015
La 10 martie în adresa Comisiei securitate națională, apărare şi ordine publică a Parlamentului RM a fost transmis proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează domeniul de protecție a datelor cu caracter personal. Proiectul vine, să sporească competențele funcționale și capacitățile operaționale ale Centrului şi include modificări la următoarele acte legislative: Legea nr.182-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal; Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător; Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice; Codul Contravenţional al Republicii Moldova; Legea instituțiilor financiare nr. 550-III din 21 iulie 1995; Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08 noiembrie 2002; Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998; Legea privind inspectoratul de stat al muncii nr. 140-XV din 10 mai 2001; Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007; Legea privind activitatea specială de investigaţii nr. 59 din 29 martie 2012. Proiectul legii a fost transmis spre avizare experţilor Consiliului Europei.
02.07.2015
La 10 iunie curent, prin scrisoarea nr.04/09-1065 în adresa Cancelariei de Stat a fost transmis proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul vine să sporească competenţele funcţionale şi capacităţile operaţionale ale Centrului de a interveni cu acte de reacţie adecvate încălcărilor admise de operatorii de date cu caracter personal, în lumina incidentelor de securitate admise în sistemele de evidenţă a datelor cu caracter personal, dar şi va permite de a efectua controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal în domenii neacoperite expres de actuala legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal.
28.12.2015
La 10 iunie curent, prin scrisoarea nr.04/09-1065 în adresa Cancelariei de Stat a fost transmis proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.182-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice; Codul Contravenţional al Republicii Moldova; Legea instituţiilor financiare nr. 550-III din 21 iulie 1995; Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08 noiembrie 2002; Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998; Legea privind inspectoratul de stat al muncii nr. 140-XV din 10 mai 2001; Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007; Legea privind activitatea specială de investigatii nr. 59 din 29 martie 2012.). Proiectul vine să sporească competenţele funcţionale şi capacităţile operaţionale ale Centrului de a interveni cu acte de reacţie adecvate încălcărilor admise de operatorii de date cu caracter personal, în lumina incidentelor de securitate admise în sistemele de evidenţă a datelor cu caracter personal, dar şi va permite de a efectua controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal în domenii neacoperite expres de actuala legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal. Ulterior, în baza avizelor primite de la entităţile interesate, s-a decis elaborarea unui proiect amplu de lege privind Centrul Naţional Protecţia Datelor care propune reglementarea competenţelor autorităţii şi fortificarea capacităţilor instituţionale ale acesteia, ţinînd cont de evoluţia domeniului protecţiei datelor cu caracter personal la nivel naţional şi internaţional. Acest proiect va fi supus procedurilor de avizare în trimestrul I al anului 2016.
08.07.2016
La 13 iunie, curent, în temeiul art. 22 al Legii privind actele legislative şi Hotărîrea Guverbului nr. 977 din 23 august 2006 privind expertiza anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative au fost expediate, prin scrisorile nr.04-07/762 şi nr. 04-07/763, în adresa Ministerului Justiţiei şi CNA spre expertizarea juridică şi anticorupţie proiectul Legii privind Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor al Republicii Moldova şi proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Urmează a menționa că experții Consiliului Europei au prezentat opinia și recomandările lor asupra acestor două documente. Cu această ocazie, la 05 iulie 2016, Centrul în partenerial cu Oficiul Consiliului Europei în RM au organizat o masă rotundă prin care a reunit raportori şi experţi ai Consiliului Europei, în domeniul dreptului la viaţa privată şi protecţiei datelor cu caracter personal, invitaţi din cadrul organizațiilor internaţionale, experți naţionali şi înalţi demnitari din Republica Moldova, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai sectorului privat, precum şi omologii europeni, care și-au expus opiniile în cadrul sesiunii de dezbateri şi discuţii.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal(2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal intră sub incidenţa dispoziţiilor legale menţionate în anexa I la prezentul acord. Transferul de date cu caracter personal între părţi are loc numai dacă acesta este necesar pentru punerea în aplicare, de către autorităţile competente ale părţilor, a prezentului acord sau a altor acorduri încheiate între părţi 3. Avizarea şi coordonarea obligatorie cu Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu caracter Personal a proiectelor tratatelor internaţionale care reglementează schimbul de informaţii cu transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal, pentru a asigura respectarea prevederilor art. 32 al Legii nr.133 din 8 iulie 2011privind protecţia datelor cu caracter personal
22.05.2015
Potrivit prevederilor art. 32 al Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, în avizele sale, Ministerul Justiției recomandă, cu titlul permanent, avizarea şi coordonarea obligatorie cu Centrul naţional pentru protecţia datelor cu caracter personal a proiectelor tratatelor internaţionale care reglementează schimbul de informaţii cu transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.
02.07.2015
Experţii Centrului au examinat şi avizat 6 proiecte de tratate internaţionale care reglementează schimbul de informaţii cu transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal. Informaţia amplă cu referire la aceste documente poate fi vizualizată accesînd link-ul: http://datepersonale.md/md/Avize/
10.07.2015
Cu implicarea nemijlocită a Centrului a fost posibilă realizarea condiţiilor stipulate în Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, fapt care a generat semnarea, la 10 iulie 2014, a Acordului cu EUROJUST.
08.07.2016
Experţii Centrului au examinat şi avizat 4 proiecte de tratate internaţionale care reglementează schimbul de informaţii cu transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal. Informaţia amplă cu referire la aceste documente poate fi vizualizată accesînd link-ul: http://datepersonale.md/md/Avize/
01.01.2020
Experţii Centrului au examinat şi avizat 4 proiecte de tratate internaţionale care reglementează schimbul de informaţii cu transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal. Informaţia amplă cu referire la aceste documente poate fi vizualizată accesînd link-ul: http://datepersonale.md/md/Avize/
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Alte instituţii
Ministerul Justiţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personalAnexa I , Titlu III: Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicatii publice şi de modificare a Directivei 2002/ 58/CEModificarea actelor legislative relevante în conformitate cu Hotărîrea Curţii de Justiţie a UE prin care Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE este declarată nevalidă
21.05.2015
Pe data de 21.10.2014 în incinta MTIC a fost organizată o şedinţă consultativă în comun cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, privind necesitatea revizuirii şi modificării Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 şi Legii nr. 20-XVI din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice. Prin urmare s-a decis modificarea Art. 20 din Legea nr. 241/2007, care obligă furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice să păstreze toate informaţiile ce ţin de serviciile de telefonie mobilă sau fixă şi cele ce ţin de reţeaua Internet pe o perioadă concretă de timp. În acest sens, MTIC a elaborat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul prevede excluderea lit. c) alin. (3), Art. 20 din Legea nr. 241/2007, dat fiind faptul ca aceasta transpune articolele 3-6 din Directiva 2006/24/CE.
10.07.2015
La data de 08.04.2014 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis Hotărîrea în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12 – Digital Rights Ireland și Seitlinger și alții, prin care declară nevalidă Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind prelucrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețelele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE. În legătură cu cele indicate, inclusiv prin informația prezentată de directorul Centrului de armonizare a legislației al Ministerului Justiției din 23.04.2014, Procuratura Generală a fost atenționată despre încetarea obligației de implementare a Directivei 2006/24/CE. Ulterior, Vice-ministrul Justiției a optat necesitatea revizuirii și modificării Legii comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, în vederea excluderii prevederilor legale bazate pe condițiile impuse de Directiva 2006/24/CE. Potrivit modului în care evaluează interpretarea hotărîrii menționate, există posibilitatea decăderii obligației furnizorilor serviciilor de telecomunicații de a păstra anumite perioade datele referitoare la traficul de informații. În vederea înlăturării reglementărilor care ar putea prejudicia drepturile și libertățile persoanelor, prin prisma argumentelor invocate în hotărîrea nominalizată, a fost format un grup de lucru interinstituțional pentru a elabora propuneri de modificare a legislației. În legătură cu ce urmează a fi revăzută legislația referitoare la obligațiunile furnizorilor serviciilor de telecomunicații. În acest sens a avut loc o ședință la MTIC, iar modificarea legislației în acest sens este ghidată de Ministerul Justiției.
01.01.2020
A fost creat grupul de lucru pentru elaborarea modificărilor ce se impun în Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr.20-XVI din 03.02.2009 şi elaborării proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2015
Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personalAnexa I , Titlul III, 1 şi 2 Angajamente şi principii cu privire la protecţia datelor cu caracter personalCompletarea Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal cu prevederi care ar urmări crearea cadrului juridic necesar aplicării Deciziei-cadru a Consiliului 2008/977/JAI privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală şi cu prevederi de armonizare la Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului Ministerial al Consiliului Europei care reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea poliţiei
02.07.2015
Prin proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, transmis la 10 iunie curent în adresa Cancelariei de Stat au fost propuse completări la Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi la Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii.
03.07.2015
Pe parcursul perioadei de raportare, Ministerul Justiției a oferit expertiza juridică asupra proiectului Legii pentru completarea art. 2 alin. (4) din Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (inițiativă legistativă/ Avizul MJ nr. 03/7325 din 24.06.2015).
12.05.2016
Prin scrisoarea nr. 03/1655 din 17.02.2016 proiectul a fost remis spre avizare autorităților competente. Prin scrisoarea nr. 03/2034 din 24.02.2016 proiectul a fost remis la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție. Proiectul definitivat a fost remis Guvernului spre examinare și aprobare prin scrisoarea nr. 03/3499 din 04.03.2016. Proiectul a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 18 martie 2016, în baza obiecțiilor suplimentare a CNA. Ministerul Justiției a convocat în data de 23 martie curent ședință comună cu reprezentanții CNA în vederea definitivării proiectului. Proiectul a fost definitivat și remis repetat Guvernului spre aprobare. A fost examinat în ședința Guvernului din 23 martie 2016. Proiectul a fost aprobat prin HG nr. 350 din 28 martie 2016 și înregistrat în Parlament cu nr. 127 din 30.03. 2016 .
08.07.2016
Realizat. La 28 aprilie 2016 a fost adoptată Legea nr. 87 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
12.07.2016
În colaborare cu Centrul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi EUBAM au fost organizate 2 seminare pentru familiarizarea colaboratorilor vamali cu legislaţia naţională şi cea comunitară in materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Tot în colaborare cu Centrul pentru Protecţie Datelor cu Caracter Personal şi EUBAM a fost elaborată Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Vamal, aceasta fiind o condiţie primordiala pentru ca Serviciul Vamal să fie notificat ca entitate ce acumulează, stochează, prelucrează date cu caracter personal. Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 200-O din 19 mai 2015 a fost aprobată Politica pentru protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Vamal. În adresa Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a fost depusă notificarea cu privire la înregistrarea Serviciului Vamal ca entitate ce acumulează, prelucrează, stochează informaţie ce conţine date cu caracter personal. Prin Decizia Centrului nr. 1433235423337 din 02 iunie 2015, Serviciul Vamal a fost înregistrat în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal.
13.01.2017
SIS a avizat proiectul de Lege cu privire la modificarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi proiectul de Lege privind protecţia datelor cu caracter personal, în redacţie nouă. De asemenea, reprezentanții SIS au participat la dezbaterea subiectului respectiv în cadrul ședințelor comune cu CNPDCP, precum și în cadrul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică.
01.01.2020
Prin proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează domeniul de protecție a datelor cu caracter personal transmis la 10 martie în adresa Comisiei securitate națională, apărare şi ordine publică a Parlamentului RM au fost propuse completări şi la Legea privind activitatea specială de investigaţii nr. 59 din 29 martie 2012.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Centrul Național Anticorupție
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.07.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor(1) Părţile reafirmă importanţa unei gestionări comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor şi consolidează dialogul amplu purtat în prezent cu privire la toate aspectele legate de migraţie, inclusiv migraţia legală, protecţia internaţională, migraţia ilegală, traficul de migranţi şi traficul de persoane. 1. Extinderea cooperării dintre instituţiile de aplicare a legii în vederea gestionării comune a fluxurilor de migraţie, inclusiv instituirea mecanismelor naţionale şi regionale corespunzătoare, prin: schimb de informaţii; conlucrare comună pe dosare penale concrete; măsuri de profilaxie pe segmentul dat, traininguri (mese rotunde), traininguri specializate în domeniul protecţiei refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie internaţională
10.07.2015
15-16 aprilie 2015 un procuror a participat în cadrul unei vizite de studiu în Polonia pe subiectul migrației, organizate de către OIM în cadrul proiectului ”Migreco”.​
28.01.2016
Cooperarea Ministerului Afacerilor Interne cu partenerii externi în domeniul managementului migraţiei şi azilului, precum şi cel al fronteierelor, rămîne a fi una din priorităţile instituţionale, iar rezultatele în contextul implementării PALV, precum şi progresele obţinute, au fost valorificate inclusiv prin implementarea suportului bugetar în domeniul implementării PALV. Astfel, în vederea consolidării capacităților instituționale de gestionare comună a fluxurilor migraţionale, pe parcursul anului 2015, reprezentanții MAI (BMA) au participat la mai multe evenimente care a vizat domeniul dat, şi anume: - 2 reuniuni: 18 iunie 2015 la Reuniunea grupului de lucru privind traficul de ființe umane și a migrației ilegale ,,MIRAGE”, organizat de SELEC (București, România) și în perioada 06-07 iulie 2015, la reuniunea Înalților Oficiali din cadrul Procesului de la Praga cu privire la monitorizarea fluxurilor migraţionale la hotarele ţărilor din cadrul Procesului de la Praga; - 5 vizite de lucru (atît peste hotare cît și în RM): în perioada 14-17 decembrie 2014 în Suedia, Stockholm, 16-19 februarie 2015 în Republica Moldova, Chişinău, 02-05 martie 2015, în or. Stockholm, Suedia, 03-20.04.2015 în SUA (combaterea criminalității transfrontaliere), 13-15.04.2015, vizita de lucru a delegației suedeze în domeniul monitorizării fluxului migraţional, combaterii şederii ilegale a străinilor şi asigurării controlului în teritoriu; - 4 cursuri de instruire: în perioada 07-10.04.2015, privind depistarea imigranților iregulari pe teritoriul Republicii Moldova, organizat în cadrul proiectului FIRMM, în perioada 27 – 29.04.2015 cursul de instruire „Sistemul de azil, accesul în teritoriu și procedeele de azil” organizat de către UNHCR, în perioada 24-25.06.2015, la Chişinău, seminarul organizat în cadrul proiectului MOLSTO; în perioada 02-06.11.2015, activitatea a V-a, organizată în cadrul proiectului MOLSTO, desfășurată în or. Stockholm (Suedia). - 1 atelier de lucru: în perioada 21-22.05.2015 privind „Drepturile migranţilor” organizat de către BMA al MAI împreună cu Biroul OSCE; - 1 sesiune: „Standardele minime pentru protecţia temporară a solicitanţilor de protecţie internaţională” în cadrul misiunii experţilor Oficiului Român pentru Imigrări al MAI. Adițional, întru asigurarea instituirii mecanismelor naţionale şi regionale corespunzătoare, măsuri de profilaxie pe segmentul dat, au fost organizate mese rotunde şi traininguri specializate în domeniul protecţiei refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie internaţională. De asemenea, au fost organizate ședințe comune pentru elaborarea sintezei situației privind migrația ilegală și traficul de persoane la frontiera moldo-ucraineană (16-20.03.2015 Odesa, Ucraina), avizate instrucţiunile referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova (27.02.2015). La 09.12.2015 reprezentanții subdiviziunii responsabile a MAI au participat în cadrul Conferinței finale organizată în cadrul proiectului MOLSTO. Cu referire la managementul frontierei, angajaţii Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI, în perioada anului 2015 au realizat un şir de activităţi specifice acţiunii. În acest context, la data de 27 și respective 29.04.2015, reprezentantul MAI a participat în calitate de co-multiplicator la cursul de instruire cu genericul „Sistemul de azil, accesul în teritoriu și procedeele de azil”, organizat de către UNHCR în or. Cahul şi Basarabeasca. Urmare implementării proiectului FIRMM, în perioada 07-10.04.2015, reprezentanții DPF al MAI au participat la cursul de instruire privind depistarea imigranților iregulari pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, s-a pus accent şi pe extinderea cooperării. Astfel, în perioada 03-20.04.2015, reprezentantul instituţiei a efectuat schimb de experiență în SUA pe tematica combaterii criminalității transfrontaliere. La 18 iunie 2015, DPF al MAI a participat la Reuniunea grupului de lucru privind traficul de ființe umane și a migrației ilegale ,,MIRAGE”, organizat de SELEC (București, România). Un alt element esenţial îl reprezintă organizarea exerciţiilor commune. În acest sens, la 10 decembrie 2015, a fost organizat exercițiul operativ-tactic ,,CARPF-2015”, în domeniul evaluării capacității de reacție în vederea identificării, procesării şi gestionării fluxurilor migraţionale masive şi a solicitanţilor de azil, care pot parveni în zona frontierei de stat, în contextul crizei refugiaților și imigranților din Europa. Exercițiul a fost unul de amploare, cu implicarea autorităţilor naţionale MAI (SPCSE, IGP, BMA), Armatei Naţionale, precum şi organizaţiilor internaţionale şi ONG-urilor, printer care Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), Centrului de Drept al Avocaților, Centrului de Caritate pentru refugiați, precum și ai Asociației ,,Ave Copiii”. În perioada 15 - 16 decembrie 2015, s-a participat la deschiderea celei de-a 2-a faze a proiectului cu genericul „Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est şi Caucazul de Sud” (QIEE). În vederea instituirii mecanismului naţional corespunzător, la 23 decembrie 2015 prin Ordinul DPF nr. 641, a fost aprobat Planul Situațional al Poliției de Frontieră în cazul posibilului flux de migranţi în R.Moldova.
15.07.2016
Activități 2016 Pentru extinderea cooperării dintre instituţiile de aplicare a legii în vederea gestionării comune a fluxurilor de migraţie, au fost întreprinse 13 sesiuni de instruire cu participarea a 293 de angajați ai Minsiterului Afacerilor Interne. Urmare a participării la evenimentele menționate, au fost consolidate capacitățile în următoarele domenii: - gestionarea fluxurilor migraționale; - metode moderne de monitorizare a migrației ilegale; - îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor prin intermediul sistemelor informaționale ale instituțiilor implicate în procesul de evidență în procesul de migrație a populației; - drepturile fundamentale ale omului și combaterea traficului de ființe umane; - lansarea inițiativeI privind elaborarea Raportului comun privind migrația ilegală și traficul de ființe umane la frontera moldo ucraineană; - elaborarea unui plan de măsuri în cazul unui flux masiv de migranți; - experiza documetelor prin folosirea echipamentului ”Regula 4307” și “Regula 4205”etc. Totodată, în conformitate cu Acordul de colaborare dintre BMA și DPF ale MAI privind prevenirea și combaterea migrației ilegale a străinilor la frontier de stat și în interiorul RM (semnat la 20.12.2012), la 16 mai current dintre cele două instituții a fost semnat Planul de Cooperare la nivel local (Direcția Regională Est a DPF și Centrul Local Centru al BMA ), care prevede în special efectuarea unor măsuri comune de detectare a străinilor, managementul eficient al regimului de trecere a frontierei de stat, schimbul permanent de informații, instruiri comune ale personalului în vederea consolidării capacităților în domeniu. De asemenea BMA este în proces de procurare a echipamentului și softului necesar pentru a asigura analiza de risc a fenomenului migrațional.
07.12.2016
În perioada de raportare, reprezentanții DPF al MAI au luat parte în cadrul următoarelor activități: - 28-29.11.2016 - Curs de perfecționare privind ,,Migrația ilegală”, Academia ,,Ștefan cel Mare” - 5 persoane. - 29.11.2016 - Închiderea proiectului „Consolidarea capacității de coordonare instituțională a Biroulu Migrației și azil în domeniul recpției, admisie, reglementării șederii și integrării străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”, organizată în or. Chișinău de către BMA în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Imigrări al MAI din România, -1 persoană. - 09-11.11.2016 - Cel de-al 3 curs de instruire comun privind ,,Procedurile moderne pentru solicitanții de azil”, organizat către Centrul regional MARRI și Confederația Elvețiană, or. Belgrad, Serbia - 2 persoane. - 14-17.11.2016 - Conferință Regională, organizată de către UNCHR în or. Tbilisi, Georgia în contextul fazei 2 a proiectului ,,Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud” - 1 persoană.
13.01.2017
În contextul stopării „rutei Balcanice” şi apariţiei indicilor de utilizare a teritoriului Republicii Moldova ca spaţiu de tranzit, SIS, de comun cu IGP al MAI şi PG, realizează în cadrul unor cauze penale investigaţii speciale, orientate la documentarea mai multor grupări criminale implicate în acţiuni de organizare a migraţiei ilegale.
26.01.2017
Pentru extinderea cooperării dintre instituţiile de aplicare a legii în vederea gestionării comune a fluxurilor de migraţie, au fost organizate 42 sesiuni de instruire cu participarea a peste 300 de angajați ai subdiviziunilor Minsiterului Afacerilor Interne.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor2. Implementarea Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020)
26.01.2017
MAI a elaborat şi a prezentat Guvernului raportul de evaluare a realizării Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), conform prevederilor HG nr. 1009 din 26.12.2011. Raportul a fost prezentant în termen conform HG și a inclus informații privind nivelul de evaluare a realizării pe anul precedent a Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020).
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor3. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020)
16.06.2015
La 26 mai 2015, Biroul migrație și azil al MAI a organizat şi desfăşurat şedinţa de lucru cu participarea reprezentanţilor ministerelor relevante privind elaborarea Planului de acţiuni cu privire la implementarea Strategiei naționale în domeniul migraţiei şi azilului pentru anii 2015-2020 şi modificarea HG nr. 133 din 23.02.2010.
28.01.2016
În scopul elaborării Planului de acțiuni pentru anii 2015-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), în luna august 2015 a fost convocată ședința Grupului de lucru interministerial, în cadrul căreia s-a convenit executarea etapizată a acțiunilor de elaborare a Planului menționat. Totodată, s-a stabilit că fiecare minister și departament va prezenta informația privind realizările Planului de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), precum și propunerile pentru proiectul Planului pentru anii 2016-2020. Astfel, MAI a expediat în adresa ministerelor și departamentelor cu competențe în domeniul migrației și azilului solicitarea de prezentare a propunerilor pentru a fi incluse în proiectul Planului. Urmare definitivării propunerilor parvenite, proiectul Planului de acţiuni pentru anii 2015-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) va fi prezentat pentru consultări în conformitate cu procedurile stabilite în legislaţia naţională. Următoarea reuniune a membrilor Grupului de lucru în scopul definitivării propunerilor la Planul pentru anii 2016-2020 este planificată pentru luna ianuarie 2016.
15.07.2016
Activități 2016 Planul de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020) a fost aprobat prin HG nr.736 din 10 iunie 2016. În acest context, Planul dat include 6 Obiective de bază: I. Stabilizarea şi dezvoltarea cadrului de cooperare internaţională în domeniul migraţiei şi azilului; II. Migraţia legală; III. Migraţie şi dezvoltare; IV. Managementul migraţiei în cazul unui aflux sporit de străini (migranţi, refugiaţi) V. Combaterea migraţiei ilegale; VI. Instrumente de control al migrației. Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr.736 din 10 iunie curent, MAI va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul de evaluare a realizării pe anul precedent a Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), iar autoritățile naționale vor asigura realizarea prevederilor Planului respectiv şi vor prezenta informaţia în adresa Ministerului Afacerilor Interne semestrial, pînă la data de 10 a primei luni din semestrul următor.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201430.04.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor(2) - a) Cauzele şi consecinţele migraţiei4. Elaborarea anuală a Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova.
18.01.2016
Raportului analitic al Profilului Migrațional Extins al RM pentru anii 2009-2014 a fost publicat şi poate fi accesat la adresa : http://tender.gov.md/bma/raportul-analitic-pme_2009-2014.pdf http://www.bma.gov.md/content/7117
26.01.2017
Au fost examinate și publicate 3 Rapoarte: PME 2008-2013, PME 2009-2014 și PME 2010-2015. BMA al MAI a organizat în acest sens mai multe ședințe privind validarea Raportului de Reevaluare a datelor PME și examinarea completitudinii datelor pentru fiecare an prezentate de instituțiile responsabile de producerea indicatorilor pentru PME al RM. Mai mult ca atît, pentru cetățenii străini a fost tradus în limbile engleză și rusă Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2008-2013 și a fost asigurată tipărirea acestuia în trei limbi (română, engleză și rusă).
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor5. Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi organele centrale de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea colectării de date pentru elaborarea Profilului Migraţional Extins
16.04.2015
Continuă monitorizarea procesului de abandon școlar prin consolidarea capacităților membrilor comisiilor mixte formate din autorități publice locale, instituții școlare și profesioniști din sectoarele relevante, în scopul prevenirii și reducerii abandonului școlar în rândul elevilor și de a contribui la diminuarea vulnerabilității copiilor la fenomenul de abandon.
28.01.2016
În luna ianuarie 2015, Raportul analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova pentru perioada 2008 – 2013 a fost remis spre coordonare şi comentarii în adresa Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare, şi Biroului pentru relaţii cu diaspora. La 09.03.2015 au avut loc consultări pe marginea PME al RM 2007-2012, editată şi viziunea membrilor Grupului tehnic de lucru interministerial de îmbunătăţire a calităţii şi cantităţii indicatorilor necesari pentru elaborarea următorului raport analitic. La 16.04.2015 reprezentantul MAI (BMA) a participat la Atelierul de lucru comun cu Echipa de Ţară a Naţiunilor Unite – Guvernul RM cu genericul „Validarea rezultatelor revizuirii și modificării indicatorilor aferenți migrației al Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova (2013-2017) și ajustarea planificării viitoare a activităților de programe a ONU întru luare în considerare a migrației”. În vederea colectării de date pentru elaborarea Profilului Migraţional Extins, Ministerul Afacerilor Interne asigură un dialog continuu cu toate APC-urile vizate, inclusiv conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale.
15.07.2016
Activități 2016 La data de 22.04.2016, în cadrul proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltarea Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova şi valorificarea beneficiilor acesteia pentru rezidenţii regiunii Transnistriei din Republica Moldova”, s-a desfășurat atelierul de lucru a membrilor Grupului tehnic de lucru extins interinstituțional, responsabili de elaborarea Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova, cu reprezentanții OIM Moldova și consultanții naționali responsabili de elaborarea Raportului ,,Evaluarea Datelor PME”.
26.01.2017
Pentru colectarea datelor MAI a colaborat cu următoarele autorități: Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare, Biroul pentru relaţii cu diaspora, Grupului tehnic de lucru extins interinstitutional și OIM Moldova. MAI va continua să colaboreze cu actorii implicați în acest domeniu în baza Planului de acţiuni pentru anii 2015-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020).
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor6. Desfăşurarea periodică a reuniunilor grupurilor tematice de lucru pentru examinarea rezultatelor Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins, precum şi a tendinţelor şi necesităţilor de dezvoltare a politicilor în domeniul migraţiei
28.01.2016
În vederea organizării reuniunilor grupurilor tematice de lucru pentru examinarea rezultatelor Raportului analitic al PME, precum şi a tendinţelor şi necesităţilor de dezvoltare a politicilor în domeniul migraţiei, la 27 martie 2015 a fost organizată masa rotundă cu genericul ”Migrația muncii: riscuri și protecţie”, organizată de Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. În cadrul evenimentului, a fost prezentat Raportul analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova pentru perioada 2008-2013.
18.07.2016
Activități 2016 În vederea asigurării organizării reuniunilor Grupurilor tematice de lucru pentru examinarea Raportului PME, dar și a tendințelor necesitășilor de dezvoltare a politicilor în domeniul migrației, la 14.04.2016 în cadrul proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova şi valorificarea beneficiilor acesteia pentru rezidenţii regiunii Transnistriei din Republica Moldova”, a avut loc ședința cu experții naționali Maria Vremeș și Viorica Toartă cu privire la ,,Raportul de reevaluare a datelor PME”.
26.01.2017
Au fost organizate 3 evenimente anuale privind examinarea rezultatelor Rapoartelor analitice ale Profilului Migraţional Extins. Evenimente de acest gen au avut loc anual, inclusiv cu participarea experților internaționali.
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor(2) - b) Elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a practicilor naţionale privind protecţia internaţională, în vederea respectării dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 1951, a Protocolului privind statutul refugiaţilor din 1967 şi a altor instrumente internaţionale relevante şi în vederea asigurării respectării principiului nereturnării7. Aproximarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul la legislaţia UE şi cele mai bune practice europene
17.04.2015
În baza avizelor subdiviziunilor MAI, oficiului UNHCR, ONG ,,Centrul de Drept al Avocaților ”, la 19.03.2015, Direcția refugiați a BMA a organizat o masa rotundă privind Comentariile asupra proiectului de lege de modificare a Legii nr.270 privind azilul, pentru a pune în discuție propunerile înaintate. Proiectul de lege urmează a fi definitivat în baza discuțiilor purtate la 19.03.2015 și a comentariilor remise anterior către BMA pentru a fi remis în adresa Direcției generale juridice a MAI.
18.07.2016
Activități 2016 La data de 02.03.2016 a fost aprobat în ședința Guvernului proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede aproximarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova la legislația UE și cele mai bune practici europene. La 01.07.2016, proiectul de lege a fost adoptat de Parlament în lectură finală.
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.07.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor8. Transpunerea şi aplicarea standardelor internaţionale şi europene în procedura naţională de azil
17.04.2015
Prin ordinul MAI (BMA, nr. 1 din 3.01.2014) au fost aprobate Instrucţiunile cu privire la modul de asigurare a serviciilor de interpretare/traducere în cadrul Biroului migraţie şi azil.
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Justiţiei
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor9. Implementarea Curriculei europene de azil, inclusiv instruirea judecătorilor şi a procurorilor în acest domeniu
22.05.2015
Ministerul Justiției nu este vizat la această acțiune. Nu ține de competența ministerului.
03.07.2015
2 Seminare: Protecţia drepturilor şi libertăţile migranţilor. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor motivate de ură (8, 9 aprilie) Persoane instruite 45:19 judecători, 13 procurori, 13 OUP

Organizatori: INJ, OIM1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie a solicitanţilor de azil. Standardele Curţii Europene a Drepturilor Omului (14-15 mai)

Participanţi 24: 11 judecători, 11 procurori, 2 persoane alte categorii Organizatori: INJ/CoE 1 Seminar: Protecţia solicitanţilor de azil şi refugiaţilor conform Convenţiei de la Geneva din 1951 (14-15 mai)

Persoane instruite 26:16 judecători, 2 avocaţi, 8 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) Organizatori:INJ, ICNUR

1 Conferinţă finală: Susţinerea Republicii Moldova în implementarea Planului de acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (Combaterea migraţiei în Moldova-FIRMM)

Participanţi 44: 4 judecători CSJ, 40 beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului

Organizatori:INJ, ICPMDTOTAL: 5 activităţi

BENEFICIARI 139: 50 judecători, 24 procurori, 13 OUP, 2 avocaţi, 40 beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului, 10 persoane alte categorii
12.01.2016
• În anul 2014, INJ a organizat 2 activităţi în acest domeniu, fiind instruite 56 persoane, inclusiv: 23 judecători, 5 procurori, 6 avocaţi, 6 reprezentanţi BMA, 15 persoane alte categorii. 1 Seminar: Prevenirea şi reducerea apatridiei (1-2 octombrie) Persoane instruite 29: 19 judecători, 9 persoane alte categorii Organizatori: INJ, ICNUR 1 Seminar: Mecanisme de protecţie a migranţilor conform standardelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. (6 noiembrie) Persoane instruite 27: 4 judecători, 5 procurori, 6 avocaţi, 6 reprezentanţi BMA, 6 persoane alte categorii. Organizatori: INJ, ICNUR • În anul 2015, INJ a organizat 7 activităţi în acest domeniu, fiind instruite 198 persoane, inclusiv: 82 judecători, 24 procurori, 13 OUP, 12 avocaţi, 67 persoane alte categorii (beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului, reprezentanţi BMA, judecători, avocaţi din ţările Parteneriatului Estic) 2 Seminare: Protecţia drepturilor şi libertăţile migranţilor. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor motivate de ură (8, 9 aprilie) Persoane instruite 45: 19 judecători, 13 procurori, 13 OUP Organizatori: INJ, OIM 1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie a solicitanţilor de azil. Standardele Curţii Europene a Drepturilor Omului (14-15 mai) Persoane instruite 24: 11 judecători, 11 procurori, 2 persoane alte categorii Organizatori: INJ, CoE 1 Seminar: Protecţia solicitanţilor de azil şi refugiaţilor conform Convenţiei de la Geneva din 1951 (14-15 mai) Persoane instruite 26: 16 judecători, 2 avocaţi, 8 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) Organizatori:INJ, ICNUR 1 Conferinţă finală: Susţinerea Republicii Moldova în implementarea Planului de acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (Combaterea migraţiei în Moldova-FIRMM) (9 iunie) Persoane instruite 44: 4 judecători CSJ, 40 beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului Organizatori:INJ, ICPMD 1 Seminar: Legislaţia azilului şi procedura azilului din perspective contenciosului administrativ în Germania (17-18 septembrie) Persoane instruite 28: 17 judecători, 7 avocaţi, 4 persoane alte categorii Organizatori: INJ, IRZ, AJRM 1 Seminar internaţional: Apatridie şi naţionalitate (22-23 octombrie) Persoane instruite 31: 15 judecători, 3 avocaţi, 13 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA, judecători, avocaţi din ţările Parteneriatului Estic) Organizatori: INJ, ICNUR
28.01.2016
În vederea implementării Curriculei europene de azil, precum şi instruirea judecătorilor şi a procurorilor în domeniul respectiv, în 2015 MAI a participat la următoarele evenimente: - În perioada 27.04-01.05.2015, reprezentanţii BMA al MAI au participat la seminarul de instruire EASO pe Modulul ,,Train of the trainer”, desfăşurat în or. Minsk, Belarus. - În perioada 16-18 Februarie 2015, în cadrul proiectului "Inițiativa de Calitate în Europa de Est și Caucazul de Sud" (QIEE), cinci consilieri de eligibilitate din cadrul BMA, au participat la un seminar în baza Modulului EASO cu genericul “Tehnici de Intervievare a persoanelor vulnerabile” ce s-a desfășurat în Romania. - În perioada 21-22.05.2015, reprezentanţii MAI au participat la seminarul privind procedura de determinare a statutului de refugiat, organizat de UNHCR în Călărași, cu participarea experților din cadrul Serviciului de Migrație Suedez. - În perioada 26-27.05.2015, s-a participat la conferința finală în cadrul proiectului cu genericul „Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, în or. Kiev, Ucraina. - În perioada 29-30.06.2015 a avut loc întîlnirea „face-to-face” privind parcurgerea fazei on-line a modulului EASO „Evaluarea probelor” în limba rusă. Modulul a fost parcurs de către colaboratorii DAI, judecătorii și avocații implicați în procedura de azil. - În perioada 14-17 decembrie 2015, MAI a participat la conferința de deschidere a celei de-a doua faze a proiectului cu tematica „Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”, finanțat de ÎCNUR, care a avut loc în or.Stockholm, Suedia. Astfel, instruirea angajaţilor în domeniul managementului azilului se realizează continuu, MAI asigurînd implementarea proiectelor în domeniul relevant, inclusiv prin dialogul constant cu partenerii externi de dezvoltare.
15.07.2016
În anul 2016, sem. I, INJ a organizat un seminar de formare continuă în acest domeniu, fiind instruite 33 persoane, inclusiv: 15 asistenţi judiciari, 1 şef secretariat, 3 avocaţi, 14 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) 1 Seminar : Clauze de includere si excludere conform Conventiei din 1951 (29 februarie-1 martie) Persoane instruite 33: 15 asistenţi judiciari, 1 şef secretariat, 3 avocaţi, 14 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) Organizatori: INJ, UNHCR
18.07.2016
Activități 2016 La 22.01.2016, reprezentantul BMA a participat la ședința Consiliului de Implementare a Proiectului ,,Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud” (QIEE) faza a II-a, organizată în incinta Institutului Național de Justiție. La 20-21 aprilie 2016, angajaţii BMA au participat la seminarul cu privire la jurisprudența CEDO în domeniul azilului și tehnici de intervievare/soluționare a conflictelor dintre avocat și client, organizat de ICNUR Moldova în cadrul Proiectului ,,Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud”.
10.10.2016
În perioada trimestrului III al anului 2016, INJ a organizat un seminar cu genericul: Procedura de determinare a statutului de refugiat conform Convenţiei de la Geneva (28-29 septembrie) Persoane instruite 14: 9 judecători, 1 avocat, 4 alte categorii de participanţi Organizatori: INJ, UNHCR
09.01.2017
În trimestrul IV al anului 2016, INJ a organizat 4 activităţi de formare continuă în domeniul azilului apatridiei fiind instruite 77 de persoane, dintre care: 16 judecători, 13 avocaţi, 24 asistenţi judiciari, 2 grefieri, 22 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA, UNHCR, CDA, jurişti) 1 Seminar: Elemente de determinare a statutului de refugiat în temeiul Convenţiei de la Geneva) Persoane instruite 14: 9 judecători, 5 reprezentanţi CDA, BMA Organizatori: INJ, CDA, UNHCR 1 Seminar: Fenomenul apatridiei în Republica Moldova ( 7-8 noiembrie). Persoane instruite 27: 7 judecători, 3 avocaţi, 4 asistenţi judiciari, 2 grefieri, 11 persoane alte categorii (reprezentanţi UNHCR, BMA, INJ). Organizatori: INJ, UNHCR 1 Seminar: Clauzele de includere conform convenţiei de la Geneva din 1951( 7 decembrie) Persoane instruite : 20 asistenţi judiciari Organizatori: INJ,UNHCR. 1 seminar: ,, Clauzele de includere şi jutisprudenţa CtEDO în domeniul Azilului”( 13-14 decembrie) Persoane instruite 16: 10 avocaţi, 4 jurişti, 2 consilieri juridici. Organizatori: INJ, CDA.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor10. Elaborarea ghidului pentru consilierii de eligibilitate privind persoanele vulnerabile
17.04.2015
Prin Ordinul BMA nr.76 din 16.12.2014 a fost aprobat Ghidul practic pentru consilierii de eligibilitate privind minorii neînsoţiţi.
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor11. Elaborarea metodologiei privind cercetarea informaţiei din ţările de origine a solicitanţilor de azil
11.03.2015
MAI (BMA) a elaborat proiectului Instrucţiunii referitoare la activităţile specifice pentru combaterea şederii ilegale pe teritoriul RM. Proiectul se află la etapa de coordonare internă în cadrul MAI.
17.04.2015
Prin Ordinul BMA nr.78 din 16.12.2014 au fost aprobate Instrucţiunile privind procedura de gestionare a solicitării și furnizării Informației din Țara de Origine (ITO) în cadrul BMA.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201430.09.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor12. Elaborarea instrucţiunilor interne privind procedurile administrative de examinare a dosarelor de azil
21.04.2015
Prin Ordinul BMA nr.77 din 16.12.2014 au fost aprobate Instrucţiunile privind procedura și activităţile desfăşurate cu privire la numirea reprezentantului legal în cazul minorilor neinsoțiți solicitanți de azil.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor13. Organizarea continuă a seminarelor, instruirilor, trainingurilor privind standardele de calitate în procedura de azil pentru toţi actorii implicaţi
22.05.2015
Nu ține de competența Ministerului Justiției.
03.07.2015
2 Seminare: Protecţia drepturilor şi libertăţile migranţilor. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor motivate de ură (8, 9 aprilie) Persoane instruite 45:19 judecători, 13 procurori, 13 OUP

Organizatori: INJ, OIM1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie a solicitanţilor de azil. Standardele Curţii Europene a Drepturilor Omului (14-15 mai)

Participanţi 24: 11 judecători, 11 procurori, 2 persoane alte categorii Organizatori: INJ/CoE 1 Seminar: Protecţia solicitanţilor de azil şi refugiaţilor conform Convenţiei de la Geneva din 1951 (14-15 mai)

Persoane instruite 26:16 judecători, 2 avocaţi, 8 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) Organizatori:INJ, ICNUR

1 Conferinţă finală: Susţinerea Republicii Moldova în implementarea Planului de acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (Combaterea migraţiei în Moldova-FIRMM)

Participanţi 44: 4 judecători CSJ, 40 beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului

Organizatori:INJ, ICPMDTOTAL: 5 activităţi

BENEFICIARI 139: 50 judecători, 24 procurori, 13 OUP, 2 avocaţi, 40 beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului, 10 persoane alte categorii
12.01.2016
• În anul 2014, INJ a organizat 2 activităţi în domeniul aplicării standardelor de calitate în procedura de azil, fiind instruite 56 persoane, inclusiv: 23 judecători, 5 procurori, 6 avocaţi, 6 reprezentanţi BMA, 15 persoane alte categorii. 1 Seminar: Prevenirea şi reducerea apatridiei (1-2 octombrie) Persoane instruite 29: 19 judecători, 9 persoane alte categorii Organizatori: INJ, ICNUR 1 Seminar: Mecanisme de protecţie a migranţilor conform standardelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (6 noiembrie) Persoane instruite 27: 4 judecători, 5 procurori, 6 avocaţi, 6 reprezentanţi BMA, 6 persoane alte categorii. Organizatori: INJ, ICNUR • În anul 2015, INJ a organizat 7 activităţi în domeniul aplicării standardelor de calitate în procedura de azil, fiind instruite 198 persoane, inclusiv: 82 judecători, 24 procurori, 13 OUP, 12 avocaţi, 67 persoane alte categorii (beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului, repreztanţi BMA, judecători, avocaţi din ţările Parteneriatului Estic) 2 Seminare: Protecţia drepturilor şi libertăţile migranţilor. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor motivate de ură (8, 9 aprilie) Persoane instruite 45:19 judecători, 13 procurori, 13 OUP Organizatori: INJ, OIM 1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie a solicitanţilor de azil. Standardele Curţii Europene a Drepturilor Omului (14-15 mai) Persoane instruite 24: 11 judecători, 11 procurori, 2 persoane alte categorii Organizatori: INJ, CoE 1 Seminar: Protecţia solicitanţilor de azil şi refugiaţilor conform Convenţiei de la Geneva din 1951 (14-15 mai) Persoane instruite 26:16 judecători, 2 avocaţi, 8 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) Organizatori:INJ, ICNUR 1 Conferinţă finală: Susţinerea Republicii Moldova în implementarea Planului de acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (Combaterea migraţiei în Moldova-FIRMM) (9 iunie) Persoane instruite 44: 4 judecători CSJ, 40 beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului Organizatori:INJ, ICPMD 1 Seminar: Legislaţia azilului şi procedura azilului din perspective contenciosului administrativ în Germania (17-18 noiembrie) Persoane instruite 28: 17 judecători, 7 avocaţi, 4 persoane alte categorii Organizatori: INJ, IRZ, AJRM 1 Seminar internaţional: Apatridie şi naţionalitate (22-23 octombrie) Persoane instruite 31: 15 judecători, 3 avocaţi, 13 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA, judecători, avocaţi din ţările Parteneriatului Estic) Organizatori: INJ, ICNUR • În anul 2014, INJ a organizat 2 activităţi în domeniul aplicării standardelor de calitate în procedura de azil, fiind instruite 56 persoane, inclusiv: 23 judecători, 5 procurori, 6 avocaţi, 6 reprezentanţi BMA, 15 persoane alte categorii. 1 Seminar: Prevenirea şi reducerea apatridiei (1-2 octombrie) Persoane instruite 29: 19 judecători, 9 persoane alte categorii Organizatori: INJ, ICNUR 1 Seminar: Mecanisme de protecţie a migranţilor conform standardelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (6 noiembrie) Persoane instruite 27: 4 judecători, 5 procurori, 6 avocaţi, 6 reprezentanţi BMA, 6 persoane alte categorii. Organizatori: INJ, ICNUR • În anul 2015, INJ a organizat 7 activităţi în domeniul aplicării standardelor de calitate în procedura de azil, fiind instruite 198 persoane, inclusiv: 82 judecători, 24 procurori, 13 OUP, 12 avocaţi, 67 persoane alte categorii (beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului, repreztanţi BMA, judecători, avocaţi din ţările Parteneriatului Estic) 2 Seminare: Protecţia drepturilor şi libertăţile migranţilor. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor motivate de ură (8, 9 aprilie) Persoane instruite 45:19 judecători, 13 procurori, 13 OUP Organizatori: INJ, OIM 1 Seminar: Mecanisme naţionale de protecţie a solicitanţilor de azil. Standardele Curţii Europene a Drepturilor Omului (14-15 mai) Persoane instruite 24: 11 judecători, 11 procurori, 2 persoane alte categorii Organizatori: INJ, CoE 1 Seminar: Protecţia solicitanţilor de azil şi refugiaţilor conform Convenţiei de la Geneva din 1951 (14-15 mai) Persoane instruite 26:16 judecători, 2 avocaţi, 8 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) Organizatori:INJ, ICNUR 1 Conferinţă finală: Susţinerea Republicii Moldova în implementarea Planului de acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (Combaterea migraţiei în Moldova-FIRMM) (9 iunie) Persoane instruite 44: 4 judecători CSJ, 40 beneficiari internaţionali şi naţionali ai proiectului Organizatori:INJ, ICPMD 1 Seminar: Legislaţia azilului şi procedura azilului din perspective contenciosului administrativ în Germania (17-18 noiembrie) Persoane instruite 28: 17 judecători, 7 avocaţi, 4 persoane alte categorii Organizatori: INJ, IRZ, AJRM 1 Seminar internaţional: Apatridie şi naţionalitate (22-23 octombrie) Persoane instruite 31: 15 judecători, 3 avocaţi, 13 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA, judecători, avocaţi din ţările Parteneriatului Estic) Organizatori: INJ, ICNUR
28.01.2016
În perioada anului 2015, angajaţii Biroului Migraţie şi Azil al MAI, au participat la un şir de evenimente în vederea creşterii calităţii în procedura de azil. Astfel, putem concluziona următoarele reuniuni: 2 misiuni a experților: - în perioada 23-27 februarie, misiunea experților din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne din România, pe subiectul “Standardele minime pentru protecția temporară a solicitanților de protecție internațională”, organizată prin intermediul instrumentului TAIEX, - în perioada 21-22 ocotmbrie, reprezentanții BMA au participat la întrunirea experţilor privind „Minorii neînsoţiţi – solicitanţi de azil” în cadrul „Panelului Parteneriatului Estic privind migraţia şi azilul”, or Kiev, Ucraina. 1 rundă de negocieri: - la 26 februarie, în incinta Centrului de cazare, au fost organizate consultări și cu reprezentanții societății civile: Biroul UNHCR Moldova și ONG-urile, parteneri de implementare ale BMA: Centrul de Drept al Avocaților, Ave Copiii, Centrul de Caritate pentru Refugiați, Memoria. 7 seminare: - la 29.04.2015 seminarul specializat pentru Poliţia de Frontieră ,,Sistemul de azil naţional”, organizat de UNHCR la Basarabeasca, - în perioada 14-15.05.2015 la seminarul de instruire cu tematica „Protecţia Refugiaţilor şi Solicitanţilor de azil conform Convenţiei de la Geneva din 1951”, organizat la Braşov de către UNHCR Moldova, - în perioada 17-18.09.2015 seminarul de formare continuă pe tema „Legislația azilului și procedura azilului din perspectiva contenciosului administrativ în Germania”, organizat de Institutul Național al Justiției și - în perioada 23-25.09.2015 primul seminar al Proiectului Pilot 7 „Calitatea deciziilor în procesul de acordare a azilului – instruirea continuă cu aplicarea contentului din jurisprudență” din cadrul Procesului de la Praga, organizat de către Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD) la Tbilisi, Georgia, şi - perioada 24-27 noiembrie 2015 participarea la cel de al II-lea seminar al Proiectului Pilot 7 - „Calitatea deciziilor în procesul de acordare a azilului – instruirea continuă cu aplicarea contentului din jurisprudenţă” din cadrul procesului de la Praga, organizat de către Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD, - în perioada 24-25 noiembrie 2015 participarea la seminarul pentru parajuriști privind cadrul legal și instituțional în domeniul azilului și apatridiei în Republica Moldova, organizat de ÎCNUR în parteneriat cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, care s-a desfășurat la Costești, - În perioada 18-20 noiembrie 2015, reprezentanții BMA, au participat la seminarele de instruire din teriroriu în domenilul azilului pentru colaboratorii Poliției de Frontieră, organizate de ÎCNUR la Ocnița (18 noiembrie), Ungheni (19 noiembrie), Aeroport Chișinău (20 noiembrie). 4 ateliere de lucru: - În perioada 16-17.06.2015 la atelierul de lucru cu genericul ,,Migrația iregulară și abuzul de azil. Impactul acestor fenomene”, care a avut loc în Cehia, or. Praga, - Lucrările școlii de vară în domeniul azilului și apatridiei, organizate în cadrul proiectului „Persoane apatride în Republica Moldova”, implementat de ONG „Centrul de drept al avocaților”, - În perioada 14-18.09.2015 s-a desfăşurat atelierul de lucru privind Informațiile din Țara de Origine a refugiaților, organizat în cadrul misiunii experților TAIEX, - În perioada 15-19 noiembrie 2015, reprezentantul BMA a participat la şedinţa de lucru în cadrul Parteneriatului de Mobilitate UE-Tunisia, privind schimbul de bune practici în domeniul azilului, care a avut loc în Varşovia, Polonia. 1 conferință: la data de 17.09.2015 conferința cu genericul „Refugiații-provocare pentru societate contemporană” organizată în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, unde a fost prezentată „Situația actuală în sistemul de azil din Republica Moldova”. 1 şedinţă a Clubului Jurnaliștilor dedicată situației persoanelor apatride în Republica Moldova, 11.11.2015. 1 masă rotundă: în perioada 7-9 decembrie 2015, cu genericul „Implementarea instrumentelor ONU în domeniul apatridiei în legislația națională a Ucrainei”, organizată de ÎCNUR în comun cu Serviciul de Stat al Migrației din Ucraina, care a avut loc în or.Kiev, Ucraina.
15.07.2016
În anul 2016, sem. I, INJ a organizat o activitate în domeniul aplicării standardelor de calitate în procedura de azil, fiind instruite 33 persoane: 15 asistenti judiciari, 1 şef secretariat, 3 avocaţi, 14 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) 1 Seminar : Clauze de includere si excludere conform Convenţiei din 1951 (29 februarie-1 martie) Persoane instruite 33: 15 asistenti judiciari, 1 şef secretariat, 3 avocaţi, 14 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA) Organizatori: INJ, UNHCR
09.01.2017
În trimestrul IV al anului 2016, INJ a organizat 4 activităţi de formare continuă în domeniul azilului apatridiei fiind instruite 77 de persoane, dintre care: 16 judecători, 13 avocaţi, 24 asistenţi judiciari, 2 grefieri, 22 persoane alte categorii (reprezentanţi BMA, UNHCR, CDA, jurişti) 1 Seminar: Elemente de determinare a statutului de refugiat în temeiul Convenţiei de la Geneva) Persoane instruite 14: 9 judecători, 5 reprezentanţi CDA, BMA Organizatori: INJ, CDA, UNHCR 1 Seminar: Fenomenul apatridiei în Republica Moldova ( 7-8 noiembrie). Persoane instruite 27: 7 judecători, 3 avocaţi, 4 asistenţi judiciari, 2 grefieri, 11 persoane alte categorii (reprezentanţi UNHCR, BMA, INJ). Organizatori: INJ, UNHCR 1 Seminar: Clauzele de includere conform convenţiei de la Geneva din 1951( 7 decembrie) Persoane instruite : 20 asistenţi judiciari Organizatori: INJ,UNHCR. 1 seminar: ,, Clauzele de includere şi jutisprudenţa CtEDO în domeniul Azilului”( 13-14 decembrie) Persoane instruite 16: 10 avocaţi, 4 jurişti, 2 consilieri juridici. Organizatori: INJ, CDA.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor14. Organizarea confecţionării şi eliberării documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară
07.07.2015
Lucrările planificate în contextul implementării documentelor de călătorie de tip nou pentru apatrizi, refugiați și beneficiarii de protecție umanitară se desfășoară în regim curent, prin conlucrarea activă a autorităților vizate și sunt la etapa de finalizare.MTIC conlucrează cu MAI îndeaproape în vederea punerii în circulație a noilor documente de călătorie pentru refugiați (ePT), beneficiarii de protecție umanitară (ePH) și pentru persoanele fără cetățenie (ePC).Bucletele documentelor de călătorie au fost recepționate de la compania producătoare "Gemalto" SA în condițiile și termenii prevăzuți de contract.
28.01.2016
Întru asigurarea procesului de confecţionare şi eliberare a documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară, în anul 2015, MAI în comun cu alte autorităţi naţionale a întreprins mai multe acţiuni în acest sens. Astfel, la 12.01.2015, Biroul migrație și azil al MAI a înaintat demersul în adresa ÎS CRIS „Registru” prin care a solicitat eliberarea specimenelor documentelor de călătorie în cantitate de 50 și respectiv 100 bucăți fiecare tip, cu descrierea tehnică a acestora în varianta electronică și pe suport de hîrtie. Au fost aprobate în comun cu ÎS „CRIS „Registru” modelele paginilor de date a documentelor de călătorie pentru refugiați, beneficiari de protecție umanitară și apatrizi. În februarie 2015, în comun cu ÎS CRIS „Registru”, au fost coordonate cerințele privind schimbul de date, necesar pentru prenotarea, personalizarea și eliberarea documentelor de călătorie refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară, în baza cărora vor fi modificate sau elaborate serviciile web pentru realizarea schimbului de date între sistemele informaționale deținute de ÎS „CRIS „Registru” și BMA al MAI. La 07.04.2015, reprezentanţii subdiviziunii responsabile a MAI au participat la Ședința de lucru cu reprezentanții ÎS CRIS „Registru” cu privire la asigurarea activităților, ce țin de eliberarea actelor de călătorie pentru refugiați (proiectele PH și PT), precum și pe marginea proiectului de Acord de colaborare informațională (Acord de prestare a serviciilor informaționale), versiune nouă cu includerea serviciilor web noi. La 15.04.2015, a fost organizată şedința grupului de lucru pentru modificarea acordului de colaborare cu ÎS CRIS „Registru” în vederea asigurării documentării refugiaților cu documente de călătorie. La 17.04.2015, a fost definitivat proiectul de aviz la proiectul Regulamentului de colaborare dintre Biroul migraţie şi azil al MAI – ÎS CRIS „Registru” în procesul de documentare a străinilor, au fost determinate activităţile incluse în cadrul proiectelor PH și PT La 30.04.15, ÎS „CRIS „Registru” a transmis mostrele specimenelor documentelor de călătorie pentru refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară şi apatrizi. La 22.06.2015, BMA a recepţionat din partea ÎS „CRIS „Registru”, proiectul Acordului adiţional nr.1/348-AD privind modificarea şi completarea Acordului cu privire la interacţiunea informaţională prin intermediul SIA Common Object Interface nr.670-COI din 27.02.2013. La 21 septembrie 2015, a fost remis în adresa ÎS CRIS „Registru”, proiectul contra-acordului la Acordul adiţional nr.1/348-AD privind modificarea şi completarea Acordului cu privire la interacţiunea informaţională prin intermediul SIA Common Object Interface nr.670-COI din 27.02.2013. La 06.10.15, în cadrul BMA al MAI a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții Andmevara SRL și expertul pentru planificarea activităților ce țin de elaborarea PB ”Documentarea refugiaților cu acte de călătorie”. La 9 decembrie 2015, de către MAI a fost semnat Contractul nr. 397-ws de prestări a serviciilor informaționale, în care sunt prevăzute procedurile tehnice necesare confecţionării şi eliberării documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară. Actualmente, experţii ÎS CRIS „Registru” finalizează elaborarea amendamentelor la SI. Totodată, urmează elaborarea și implementarea în regim de test a proceselor tehnice de interacțiune a SI corespondente, deținute de ÎS „CRIS „Registru” și BMA al MAI. Notă: Lansarea procesului de eliberare a documentelor de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară este preconizată pînă la finele trimestrului I, 2016.
29.02.2016
În vederea realizării acțiunii, la data de 26 februarie 2016 a fost eliberat primul set de documente de călătorie pentru refugiați, în total 10 acte.
18.07.2016
Activități 2016 Organizarea confecționării documentelor de călătorie pentru refugiați și beneficiari de protecție umanitară se efectuează în conformitate cu prevederile contractului de prestări servicii semnat în februarie 2016 dintre BMA și CSIR “Registru”. Ca rezultat, primele pașapoarte pentru categoriile de persoane vizate au fost eliberate la 26 februarie curent 10 pașapoarte. Totodată, în proces de eliberare sunt alte 64 documente de călătorie în conformitate cu cerințele înaintate de refugiați. Suplimentar, au fost instalate 8 Stații Grafice 3-G în scopul securizării documentelor eliberate;
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
31.12.201430.06.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor15. Realizarea unui studiu cu privire la situaţia apatridiei pe teritoriul Republicii Moldova
18.07.2016
Activități 2016 Întru asigurarea realizării unui studiu cu privire la situația apatridiei pe teritoriul RM, reprezentanții BMA au avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții ICNUR Moldova, în cadrul căreia a fost solicitată contractarea unui expert internațional în vederea elaborării studiului dat. Totodată, către trimestrul III al anului 2016, BMA al MAI urmează să efectueze o notă analitică în acest sens.
26.01.2017
BMA a iniţiat procesul de elaborare a Raportului analitic privind persoanele apatride în Republica Moldova. Acesta urmează a fi finalizat în primul trimestru al anului 2017.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor(2) - c) Normele în materie de admisie, drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil şi integrarea persoanelor care nu au cetăţenia statului-gazdă, aflate în situaţie de şedere legală, precum şi educaţia, formarea şi măsurile de combatere a rasismului şi a xenofobiei16. Dezvoltarea şi implementarea unui nou concept de ghişeu unic
05.03.2015
Noul concept al Ghişeului unic, a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul directorului BMA cu numărul 39 din 2 iunie 2014.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor17. Renovarea, modernizarea şi, după caz, reamplasarea ghişeelor unice de documentare a străinilor (Nord, Centru şi Sud)
28.01.2016
În baza Caietului de sarcini cu privire la renovarea Ghişeului unic din Chişinău, la data de 23.02.2015, a avut loc licitaţia publică cu privire la finisarea renovării ghişeului unic din Chişinău. La 13 martie, în scopul îmbunătăţirii serviciilor prestate cetăţenilor străini, au fost deschise uşile Ghişeului unic de documentare al străinilor, care a fost renovat şi extins. Urmare modernizării Ghişeului unic din sediul central al Biroului Migraţie şi Azil, mun. Chişinău, străinii au posibilitatea de a se documenta în scurt timp în condiţii moderne, conform celor mai bunbe practici UE. Astfel, au fost majorate numărul ghişeelor la care se recepţionează cererile şi a fost introdus rîndul electronic la înregistrarea şi eliberarea actelor. Totodată, procesele business ,,Eliberarea invitațiilor” și ,,Prelungirea vizelor” on-line, au fost elaborate şi testate. Acestea urmează a fi lansate odata cu implementarea Contractului de prestări servicii informaţionale nr.397-sw dintre ÎS „CRIS Registru” şi MAI semnat la 9 decembrie 2015. Totodată, un accent se pune inclusiv şi pe instruirea personalului. În acest context, în perioada 22-23.05.2015, angajaţii Ghişeelor de documentare a străinilor din mun. Chişinău, Bălți şi Comrat au participat la atelierul de comunicare „Abilităţi de comunicare eficientă”, care a fost desfăşurat la Vadul lui Vodă. La 01.06.15 în incinta sălii de aşteptare a Ghişeului unic de documentare al străinilor din mun. Chişinău a fost inaugurat colţişorul pentru copii. La 12 iunie 2015 în incinta Ghişeului unic de documentare al străinilor din mun. Chişinău au fost instalate noile staţii grafice. La fel, staţii noi au fost instalate la 14 iulie, la Bălţi şi respectiv la 29 iulie 2015 la Cahul şi Comrat. Urmare a instalării acestor staţii grafice, s-a optimizat procedura de colectare a datelor de la solicitanţi pentru perfectarea actelor de identitate, precum şi actualizarea registrului de stat a populaţiei.
26.01.2017
La 12 iunie 2015 în incinta Ghişeului unic de documentare al străinilor din mun. Chişinău au fost instalate noile staţii grafice. La fel, staţii noi au fost instalate la 14 iulie 2015 la Bălţi şi respectiv la 29 iulie 2015 la Cahul şi Comrat. Au fost majorate numărul ghişeelor la care se recepţionează cererile şi a fost introdus rîndul electronic la înregistrarea şi eliberarea actelor. Totodată, serviciile on-line ,,Eliberarea invitațiilor” și ,,Prelungirea vizelor”, au fost elaborate, testate și puse în funcțiune la finele anului 2015.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor18. Dezvoltarea şi implementarea noilor servicii de documentare pentru străini
06.07.2015
​În cadrul proiectului „MIGRECO” implementat de către OIM Moldova au fost elaborate noile funcţionalităţi ale Subsistemului BMA al MAI şi dezvoltate noile servicii online, precum şi incluse în procedurile interne a serviciului de plăţi electronice MPay. La moment are loc procesul de testare ale acestora.La fel, de către MAI a fost angajat agentul economic „DIGU-IT SRL” care a elaborat noua pagină web a BMA. Aceasta a fost prezentată BMA, iar la moment are loc configurarea şi testarea acesteia.În acest context la 26.03.15, a avut loc seminarul de instruire cu editorii de conţinut ai site-ului BMA. În cadrul seminarului au fost discutate aşa momente ca: tipuri de conținut, moduri de adăugare a conţinutului, taxonomia, structura și modificarea termenilor, operaţiile de revizuire, modificare, și publicare.La 21.04.2015, în incinta MAI (BMA) a avut loc ședința de lucru privind prezentarea de către Andmevara SRL a rezultatelor executării prevederilor contractului cu IOM, încheiat în cadrul proiectului MIGRECO, a funcționalităților noi în SSIBMA: procesele business ,,Eliberarea invitațiilor” și ,,Prelungirea vizelor” automatizate, depunerea cererilor on-line, integrarea cu serviciile guvernamentale integrate.La 28.04.2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la şedința de prezentare de către agentul economic ,,Deeplace” SRL a rezultatelor integrării 3M Passport Reader în activitatea BMA în Sistemul informaţional pentru toate procesele business, unde se utilizează datele extrase din paşapoartele străinilor.La 19.05.2015, în incinta MAI (BMA) a fost desfăşurată şedinţa de validare a rezultatelor activităţii de analiză a SIIAMA.La 28.05.2015, în incinta MAI (BMA) a avut loc ședința de lucru privitor la procesul de inițiere a activităților de trecere treptată pe noua interfață a SSIBMA.
18.01.2016
La 15.12.2015 Directorul BMA a semnat ordinul nr. 88 cu privire la aprobarea Regulamentului privind securitatea și protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale, gestionate de Biroul migrație și azil, şi a Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în Subsistemul informațional al Biroului migrație și azil. Procesele business ,,Eliberarea invitațiilor” și ,,Prelungirea vizelor” on-line, au fost elaborate şi testate. Acestea urmează a fi lansate odata cu implementarea Contractului de prestări servicii informaţionale nr.397-sw dintre ÎS „CRIS Registru” şi MAI semnat la 9 decembrie 2015
28.01.2016
În cadrul proiectului „MIGRECO” implementat de către OIM Moldova, au fost elaborate noile funcţionalităţi ale Subsistemului BMA al MAI şi dezvoltate noile servicii online, precum şi incluse în procedurile interne a serviciului de plăţi electronice MPay. La fel, de către MAI a fost angajat agentul economic „DIGU-IT SRL” care a elaborat noua pagină web a BMA. Aceasta a fost prezentată BMA, iar la moment are loc configurarea şi testarea acesteia. În acest context la 26.03.15, a avut loc seminarul de instruire cu editorii de conţinut ai site-ului BMA. În cadrul seminarului au fost discutate aşa momente ca: tipuri de continut, moduri de adaugare a conţinutului, taxonomia, structura si modificarea termenilor, operaţiile de revizuire, modificare, si publicare. În acest context, la 26.03.15, a avut loc seminarul de instruire cu editorii de conţinut ai site-ului BMA. În cadrul seminarului au fost discutate aşa subiecte precum tipuri de conținut, moduri de adăugare a conţinutului, taxonomia, structura și modificarea termenilor, operaţiile de revizuire, modificare și publicare. La 21.04.2015, în incinta MAI (BMA) a avut loc ședința de lucru privind prezentarea de către Andmevara SRL a rezultatelor executării prevederilor contractului cu OIM, încheiat în cadrul proiectului MIGRECO, a funcționalităților noi în SSIBMA: procesele business ,,Eliberarea invitațiilor” și ,,Prelungirea vizelor” automatizate, depunerea cererilor on-line, integrarea cu serviciile guvernamentale integrate. La 28.04.2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la şedința de prezentare de către agentul economic ,,Deeplace” SRL a rezultatelor integrării 3M Passport Reader în activitatea BMA în Sistemul informaţional pentru toate procesele business, unde se utilizează datele extrase din paşapoartele străinilor. La 19.05.2015, în incinta MAI (BMA) a fost desfăşurată şedinţa de validare a rezultatelor activităţii de analiză a SIIAMA. La 28.05.2015, în incinta MAI (BMA) a avut loc ședința de lucru privitor la procesul de inițiere a activităților de trecere treptată pe noua interfață a SSIBMA. Notă: Procesele business ,,Eliberarea invitațiilor” și ,,Prelungirea vizelor” on-line, au fost elaborate şi testate. Acestea urmează a fi lansate odata cu implementarea Contractului de prestări servicii informaţionale nr.397-sw dintre ÎS „CRIS Registru” şi MAI semnat la 9 decembrie 2015.
18.07.2016
Activități 2016 În contextul dezvoltării noilor servicii de documentare pentru străini, au fost create următoarele facilități: - a fost introdus rândul electronic pentru deservirea solicitanților, lucru ce va permite regularizarea deservirii străinilor și reducerea termenului pentru prezentarea actelor; - s-a obținut calitatea de „operator de date cu caracter personal”, astfel, fiind creată interoperabilitatea între sistemele informaționale ale diferitor autorități publice, fapt care în continuare va permite simplificarea procedurilor de documentare a străinilor; - au fost definitivate și introduse funcționalități noi, cum ar fi utilizarea serviciilor electronice guvernamentale MPay şi MPass. Aceste funcționalități vor permite depunerea solicitărilor de către persoanele fizice în regim on-line și achitarea serviciilor în regim on-line; - se configurează sistemul informațional pentru dezvoltarea serviciilor noi ce pot fi oferite populației, inclusiv în format electronic.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor19. Consolidarea în continuare a cadrului legal şi normativ, precum şi a regulamentelor instituţionale interne în scopul de a facilita documentarea străinilor
28.01.2016
Întru facilitarea documentării străinilor, la 06.04.2015 de către Guvern a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 147 din 06.04.2015 „Cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini”. Totodată, în vederea consolidării cadrului legal, BMA a elaborat proiectul de modificare şi completare a unor acte legislative (modificarea Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova şi Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova). La 25.03.2015, proiectul a fost remis spre avizare în adresa Centrului de armonizare a legislaţiei. Urmare avizului Centrului de armonizare a legislaţiei, la 16.07.2015 a fost remis în adresa CNA spre expertizare anticorupţie proiectul de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative. În decembrie proiectul a fost remis la reavizare în adresa ministerelor şi pentru expertiză juridică în adresa MJ (22/2545 din 14.12.15). La moment proiectul se află la expertiza juridică la MJ. Pînă la finele lunii februarie proiectul urmează a fi remis în adresa Guvernului RM. Notă: La 17 noiembrie 2015 a fost lansat proiectul, „Consolidarea capacităţii de coordonare instituţională a BMA în domeniul recepţiei, admisiei, reglementării şederii şi integrării străinilor pe teritoriul Republicii Moldova (ODA)”, finanţat de Guvernul României şi implementat de OIM România. Una din componentele proiectului constă în acordarea asistenței pentru dezvoltarea cadrului instituțional/procedural/legislativ în domeniul admisiei și reglementări șederii străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, cu suportul experţilor din România BMA urmează să elaboreze noile Instrucţiuni privind procedurile de documentare cu acte de documentare a străinilor.
18.07.2016
Activități 2016 În contextul consolidării cadrului legal existent, BMA a elaborat proiectul de Lege de modificare, completare şi abrogare a unor acte legislative (modificarea Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova şi Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova), pin care s-a propus aproximarea suplimentară a acesteia la Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele-membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei şi Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung. Proiectul a fost aprobat de Guvern la 31.05.2016 (Hotărîrea Guvernului 757 din 17.06.2016). Proiectul a fost remis în Parlament la 20.06.2016. La 29.06.2016, acesta a fost examinat în trei Comisii Parlamentare.
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201430.06.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor20. Elaborarea materialelor informative pentru fiecare dintre categoriile de migranţi privind drepturile şi obligaţiile acestora în Republica Moldova, inclusiv privind procedurile şi detaliile practice de documentare în Republica Moldova
28.01.2016
Biroul migrație și azil în colaborare cu autoritățile responsabile pentru integrarea străinilor în Republica Moldova (Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ANOFM, CNAM, CNAS) au elaborat conținutul pliantelor informative care au fost tipărite cu suportul Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova. Domenii vizate inclu ghidul informativ, asistența socială, educația, angajarea în cîmpul muncii, recunoașterea diplomelor, sănătatea, cursurile de limbă română, sesiunile de acomodare socioculturală, pensiile. Volum total fiind 20 000 bucăţi. Totodată, BMA a elaborat şi mostrele pliantelor informative privind procedurile şi detaliile practice de documentare în Republica Moldova, publicarea pliantelor care urmează a fi efectuată din contul suportului bugetar pentru implementarea PALV.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor21. Dezvoltarea funcţionalităţilor noi în cadrul Susbsistemului informaţional al BMA al MAI şi completarea Registrului de stat al populaţiei cu informaţii privind străinii
06.07.2015
​În cadrul proiectului MIGRECO la etapa de finisare se află implementarea unui nou sistem tip WFMS cu migrarea proceselor operaţionale de eliberarea a invitaţiilor şi prelungire a vizelor. În februarie 2015, s-a finisat testarea versiunii noi a platformei tehnologice a sistemului informaţional actual.La 20.03.2015 reprezentanţii MAI (BMA și Secției protecție a datelor cu caracter personal) au avut o şedinţă de lucru cu pentru acordarea asistenței angajaților BMA în evaluarea și determinarea sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal (DCP) cu planificarea acțiunilor ulterioare pentru înregistrarea sistemelor în Registrul SI de evidență DCP al Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.La 07.04.2015 in incinta MAI a avut loc şedința de inițiere a Proiectului: ”Definirea proceselor de business din cadrul MAI în vederea implementării unui flux automatizat de lucru la nivelul intregii organizații – WFMS (Work Flow Management System), beneficiari ai cărui sunt subdiviziunile MAI (IGP, DPF, BMA, SPIA, SDOI).În cadrul proiectului urmează a fi elaborate 6 caiete de sarcini pentru furnizorul, care va implementa WFMS pentru urmatoarele activități de bază din cadrul MAI:- sesizări la poliție;- gestiunea cauzelor penale;- integritate instituțională a angajaților MAI;-procedura contravențională;-gestiunea interdicțiilor;-investigații speciale.
28.01.2016
Activități 2016 În scopul dezvoltării conturului informaţional ,,Străinul”, prin consolidarea sistemului informational în domeniul migraţiei, menţionăm următoarele acţiuni care urmează a fi întreprinse: - continuarea activităţilor de elaborare a Foii de parcurs (Road MAP) pentru componenta TI din SIIAMA; - dezvoltarea funcţionalităţilor noi la capitolul invitaţii şi vize; - finalizarea implementării activităţilor pe platforma Work Flow Management System; - continuarea activităţilor de schimb de date cu ÎS CRIS Registru în vederea documentării refugiaţilor şi solicitanţilor de azil cu documentele de călătorie (implementarea prevederilor Contractului nr. 397-ws de prestări a serviciilor informaționale).
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201531.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor22. Elaborarea unui modul privind analiza riscurilor în cadrul sistemului informaţional al Biroului Migraţie şi Azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
18.07.2016
Activități 2016 Biroul migrație și azil a elaborat Conceptul de evaluare a necesităţilor în domeniul analizei riscurilor, aprobat prin Ordinul BMA nr. 42 din 05.06.2014, unde este prevăzut echipamentul tehnic care urmează a fi procurat pentru unitatea de analiză de risc (SMGDAR) din cadrul Biroului. Astfel, a fost elaborat caietul de sarcini pentru procurarea platformei analitice în scop de utilizare în activitate SMGDAR pentru analiza datelor inclusiv, a riscurilor.
26.01.2017
BMA al MAI a elaborat Conceptul de evaluare a necesităţilor în domeniul analizei riscurilor, aprobat prin Ordinul BMA nr. 42 din 05.06.2014. Licențele au fost livrate și instalate la calculatoarele angajaților, asigurate instruiri specializate. În perioada 1 noiembrie-22 decembrie 2016 a avut loc Programul de instruire in utilizarea IBM SPSS Statistics 24 în analiza datelor (64 ore). În acest sens 11 angajati ai MAI (2-SPIA, 9-BMA) au fost instruți în utilizarea funcționalităților programului dat.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201430.06.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor23. Elaborarea şi semnarea acordurilor interinstituţionale privind schimbul de informaţii
28.01.2016
În perioada 2014-2015, MAI a asigurat semnnarea mai multor acorduri interinstituţionale privind schimbul de informații. Astfel, în contextul implementării acţiunii „Integrării sistemelor informaţionale şi conectarea acestora la ghişeul unic pentru documentarea străinilor creat în cadrul BMA al MAI” a Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012 -2015, aprobat prin Ordinul MAI nr. 426 din 20 decembrie 2012 au fost semnate un şir se Acorduri de interacţiune informaţională şi anume: - La 03.02.2014, a fost semnat Protocolul adițional la Acordul de colaborare între Biroul migraţie şi azil şi Departamentul Poliţiei de Frontieră în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale a străinilor la frontieră şi pe teritoriul Republicii Moldova, încheiat la 20.12.2012, în care s-au detaliat datele puse la dispoziția reciproc necesară a BMA și DPF; - La 25.03.2014, a fost încheiat un nou Acord cu privire la colaborarea informaţională între Biroul migraţie şi azil şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care a substituit Acordul din anul 2011; - Acordul de interacţiune informaţională cu MAEIE din 16.10.2014 - Acordul privind interacţiunea informaţională între SIS şi BMA a MAI din 01.12.2014. - La 18.09.2015, a fost semnat Acordul de colaborare privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConnect) între Centul de Guvernare Electronică și Biroul Migrație și Azil. - La 9 decembrie 2015 a fost încheiat Contractul de prestări servicii informaţionale nr.397-sw dintre ÎS „CRIS Registru” şi MAI. Contractul a fost încheiat în scopul implementării Legii nr.200, Legii nr.270, HG.1187 şi Legii nr.187. În curs de elaborare sunt mai multe Acorduri cu autorităţile naţionale, printer care: - CNAS şi CNAM pe dimensiunea integrării străinilor; - MF (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat); - Acordul de cooperare și schimb informațional de date şi crearea locurilor de muncă necesare cu IGP al MAI. Totodată, în baza mecanismului elaborat și aprobat prin Ordinul MAI nr.149 din 01.06.2015 privind aprobarea Instrucţiunii referitoare la organizarea şi desfăşurarea măsurilor necesare pentru combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, 7 angajați ai INI al IGP au obținut acces la datele străinilor din SSIBMA, fiind create conturi de utilizator cu regim de vizualizare. La 12.04.2015, a avut loc şedința comună a reprezentanților BMA, SIS și Andmevara SRL, privind aspectele tehnice de implementare a Acordului de cooperare informațională SIS-BMA în baza de web-servicii: familiarizarea cu descrierea serviciului din partea BMA, amplasarea serviciului în MCloud, aspectele ce țin de securizarea traficului de date între sisteme prin utilizarea posibilităților MCloud. La 16 decembrie 2015, BMA a notificat Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul SSI BMA.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor24. Instruirea continuă a personalului Biroului Migraţie şi Azil prin traininguri, seminare, vizite de studiu, preluarea practicilor statelor membre UE
09.12.2015
La data de 17 noiembrie, reprezentanții BMA au participat la trainingul ,,Riscuri și vulnerabilități naționale”, organizat în cadrul CNA, cu asistența experților Băncii Mondiale.La 24 noiembrie 2015, persoanele responsabile de producerea statisticilor din cadrul BMA au participat la ședința de lucru organizată de OIM cu prezența inspectorului ONU pe probleme de capacitate statistică, (responsabil de evaluarea suportului acordat Guvernului RM in domeniul statisticii de către agențiile UN).La data de 01.12.2015, reprezentantul BMA a participat la Masa rotundă de prezentare a Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în RM, organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului (OHCHR). În perioda 01 – 03 decembrie 2015, reprezentantul BMA a participat la cursul de dezvoltare profesională cu genericul ,,Integritatea funcționarului public”, desfășurat la Academia de Administare Publică.La 04 decembrie curent reprezentantul BMA a participat la Conferința științifico-practică, cu genericul Rolul Ministerului Afacerilor Interne și al subdiviziunilor subordonate în prevenirea și combaterea fenomenului corupției, desfășurată în incinta Academiei MAI ,,Ștefan cel Mare.
28.01.2016
Instruirea angajaţilor Biroului Migraţie şi Azil al MAI prin traininguri, seminare, vizite de studiu etc. pentru preluarea celor mai bune practici ale UE, se desfăşoară continuu prin implementarea proiectelor UE şi internaţionale, realizarea acordurilor bi şi multilaterale, implementarea iniţiativelor regionale etc. În acest context, pe perioada anului 2015, personalul BMA şi-a consolidat capacităţile profesionale prin participarea la următoarele evenimente, organizate atît în Republica Moldova cît şi peste hotarele ţării: 16 seminare: în perioada 21-23 ianuarie 2015 la seminarul comun de lansare al Proiectului pilot 6: Migrația legală, în cadrul Procesului de Praga, 8 - în perioada 16-18 februarie 2015 seminar în baza Modulului EASO “Tehnici de Intervievare a persoanelor vulnerabile” ce s-a desfășurat în Romania, - în perioada 16 – 23.03.2015, cursul de instruire privind dreptul refugiaţilor, instrumentele regionale şi internaţionale pentru protecţia refugiaţilor şi aplicarea practică a acestora, organizat de către Institutul Internaţional de Drept Umanitar şi ICNUR, - în perioada 28 martie – 2 aprilie 2015 seminarul axat pe problema readmisiei şi migraţiei iregulare care a avut loc în or. Almatî, Republica Kazahstan, - în perioada 27.04 – 01.05.2015 seminarul de instruire EASO pe Modulul ,,Train of the trainer”, desfăşurat în or. Minsk, Belarus, - în perioada 14-15.05.2015 seminarul de instruire cu tematica „Protecţia Refugiaţilor şi Solicitanţilor de azil conform Convenţiei de la Geneva din 1951”, organizat la Braşov de către UNHCR Moldova, - în perioada 27-30 mai 2015 seminarul privind statistica migraţiei organizat de către Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa, în oraşul Minsk, Belarus, - în perioada 25-29.05.2015 seminarul organizat prin intermediul instrumentului TAIEX cu genericul ,,Combaterea șederii ilegale și muncii nedeclarate” în or. Viena, Austria, - în perioada 22-24 iulie 2015 primul seminar în cadrul Programului de cooperare polițienească al Parteneriatului Estic, - în perioada 14.08-02.09.2015 seminarul de instruire privind sporirea nivelului decalificare a oficialilor consulari din ţările CSI, care are loc în or. Fuzhou, provincia Fujian a Republicii Populare Chineze, - în perioada 28-29 septembrie 2015 cursul de perfecţionare în domeniul ,,Combaterea fenomenului discriminării”, organizat în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, - în perioada 28.09-07.10.2015 cursul de instruire, organizat cu asistenţa Agenţiei Turceşti pentru colaborare şi Coordonarea Programelor TIKA, care s-a desfășurat în or. Ankara, Turcia, - în perioada 01-02 octombrie 2015 seminarul de instruire privind impactul migrației asupra dezvoltării: Aspecte de elaborare a politicilor în domeniul Diasporei, - în perioada 12-15 octombrie 2015 a avut loc vizita de studiu în cadrul Proiectului Pilot 6 la Procesul de la Praga, care a avut loc în Lisabona, Portugalia, - în perioada 22-23 octombrie 2015 seminarul internațional pentru judecători din Republica Moldova și din țările Parteneriatului Estic cu genericul „Apatridie și Naționalitate”, organizat la Vadul lui Vodă, - la data de 17 noiembrie, reprezentanții BMA au participat la trainingul ,,Riscuri și vulnerabilități naționale”, organizat în cadrul CNA, cu asistența experților Băncii Mondiale, - în perioda 01 – 03 decembrie 2015, reprezentantul BMA a participat la cursul de dezvoltare profesională cu genericul ,,Integritatea funcționarului public”, desfășurat la Academia de Administare Publică. - în perioada 07-09 decembrie 2015, reprezentanții BMA au participat la cursurile de perfecţionare pe tematica procesului de planificare strategică, organizat în cadrul Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei “Ștefan cel Mare”. Important de menţionat este şi faptul că, reieşind din experienţele acumulate în contextul implementării PALV, precum şi în scopul promovării imaginii instituţionale şi împărtăşirii experienţelor şi bunelor practici acumulate, reprezentanţii BMA al MAI participă activ şi la evenimentele organizate în cadrul statelor membre ale Parteneriatului Estic. Totodată, în perioada de raport au fost organizate 9 ateliere de lucru: - în perioada 25-27 ianuarie 2015 primul atelier din cadrul Proiectului Pilot 5 privind migraţia ilegală, care s-a desfășurat în or. Varșovia, Polonia, - în perioada 12-13 februarie 2015 atelierul de lucru „Cunoștinţe aplicate în cadrul dialogului de politici în domeniul migrației care s-a desfășurat în or. Lisabona, Portugalia, - la 08.05.2015 atelierul de lucru „Integrarea migraţiei în strategiile de dezvoltare din perspective egalităţii de gen”, desfăşurat în cadrul proiectului „Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante”, - în perioada 22-23 mai atelierul de comunicare „Abilităţi de comunicare eficientă”, care a fost desfăşurat la Vadul lui Vodă, - în perioada 16-17.06.2015 atelierul de lucru ,,Migrața iregulară, și abuzul de azil. Impactul acestor fenomene”, care a avut loc în Cehia, or. Praga, - în perioada 07-12.06.2015 atelierul de lucru pe proiectul ,,Cooperarea în domeniul migrației ilegale și protecției drepturilor omului” care a avut loc în or. București și Sibiu, România, - în perioada 22-23.09.2015 atelierul de lucru ,,Preluarea celor mai bune practici și experiențe ale UE în domeniul relațiilor cu publicul și comunicării externe” care a avut loc în mun. Chișinău, - în perioada 29 – 30 septembrie 2015 atelierul de lucru "Proiectul online – Intrarea în Moldova" organizat de către Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontiera moldo-ucraineană, - la data de 01.12.2015, reprezentantul BMA a participat la Masa rotundă de prezentare a Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în RM, organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului (OHCHR). 7 vizite de lucru: - în perioada 22-26 februarie 2015 vizita de studiu în Italia în vederea unui schimb de practici privind managementul migraţiei, în perioada 02-05 martie 2015 vizita de lucru, organizată în cadrul proiectului MOLSTO care a avut loc în or.Stockholm, Suedia, - în perioada 16-18 martie 2015 Grupul de lucru în cadrul Procesului de la Budapesta pe regiunea Mării Negre, care a avut loc în or. Sofia, Bulgaria, - în perioada 30.03.2015 – 03.04.2015 vizita de studiu în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul Programului de cooperare poliţienească al PaE, care s-a desfăşurat în or. Varşovia, Polonia, - în perioada 25 aprilie – 02 mai 2015 vizita de studiu în Republica Cehă, în scopul consolidării capacităților în domeniul integrării străinilor și familiarizării cu modul de funcționare a centrelor de integrare, - în perioada 28-29 mai 2015 reuniunea ordinară a Subgrupului GUAM în domeniul combaterii traficului de ființe umane și a migrației ilegale, în or. Kiev, Ucraina, - în perioada 12-16.10.2015 vizita de studiu în cadrul Proiectului Pilot nr. 6 al Procesului de la Praga, desfășurat în orașele Porto și Lisabona din Portugalia. 3 conferințe: - La 29-30 septembrie curent conferința regionala "Zece ani a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane: rezultate si perspective în Europa de Est, - 30 septembrie conferința internațională ”Business Event in Security Technologies 2015” (BEST-2015), organizat de Video Security, - La 04 decembrie curent reprezentantul BMA a participat la Conferința științifico-practică, cu genericul Rolul Ministerului Afacerilor Interne și al subdiviziunilor subordonate în prevenirea și combaterea fenomenului corupției, desfășurată în incinta Academiei MAI ,,Ștefan cel Mare. La 24 noiembrie 2015, persoanele responsabile de producerea statisticilor din cadrul BMA au participat la ședința de lucru organizată de OIM cu prezența inspectorului ONU pe probleme de capacitate statistică, (responsabil de evaluarea suportului acordat Guvernului RM in domeniul statisticii de către agențiile UN).
18.07.2016
Activități 2016 Pe parcursul primului semestru al anului 2016 au fost efectuate 15 instruiri cu participarea a 20 de angajați ai Biroului migrație și azil, fiind asigurată preluarea bunelor practici pe următoarele domenii: - colectarea și analiza datelor; - acordarea azilului – instruirea continuă cu aplicarea contentului din jurisprudență; - prevenirea și eliminarea discriminării; - profilul teroristului călător și aspectele profilului persoanelor migrante; - ciclul de management al proiectelor de asistenţă externă; - bunele practici în integrarea migranților; - anticorupție; - gestionarea fondurilor externe nerambursabile; - securitatea la frontieră; - consolidarea capacităților instituționale în cooperarea transfrontalieră; - îmbunătățirea elaborării și aprobarea legilor, aproximarea cu legislația europeană; - provocări în domeniul azilului și fluxurilor migraționale mixte; - actele cu termenele falsificate.
26.01.2017
În perioada de raportare reprezentanții MAI au participat la 31 seminare, 9 ateliere de lucru, 7 vizite de lucru și 3 conferințe.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor25. Consolidarea cadrului legal în domeniul integrării refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară şi altor categorii de cetăţeni străini
06.05.2015
- În scopul asigurării accesului tuturor străinilor, aflați pe teritoriul RM conform Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în RM, la data de 21 iulie 2014 a fost adoptată Legea nr. 164 pentru modificarea unor acte legislative.

În vederea implementării art. IV al Legii nr. 164 din 21 iulie 2014 pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat PHG „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului”.

Proiectul este consultat cu alte ministere și instituții relevante și urmează a fi prezentat la începutul lunii mai curent CNA spre examinare și expertizare anticorupție.

06.07.2015
​În scopul racordării legislaţiei naţionale la prevederile Legii nr. 274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în RM a fost elaborat proiectul privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară pentru anul 2015.La 25 februarie 2015, proiectul a fost remis la reavizare repetată în adresa instituţiilor de resort.Totodată, în contextul promovării activităților de integrare, MAI în colaborare cu Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ANOFM, CNAM, CNAS au elaborat conținutul pliantelor informative care vor fi editate în limbile română, rusă, engleză și arabă cu suportul Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova.La 29.04.15 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2015” .
12.01.2016
La data de 21 iulie 2014 de către Parlament a fost adoptată Legea nr. 164 pentru modificarea unor acte legislative.În scopul asigurării accesului tuturor străinilor, aflați pe teritoriul Republicii Moldova conform Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova au fost operate modificări în următoarele acte legislative: Legea nr. 547- XV din 25.12.2003 asistenţei sociale; Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale; Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social.
12.01.2016
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 438 din 17 iulie 2015 pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului. În vederea implementării art. IV al Legii nr. 164 din 21 iulie 2014 pentru modificarea unor acte legislative au fost operate modificări în următoarele acte normative: - Regulamentul cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/ recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010; - Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008.
28.01.2016
În scopul racordării legislaţiei naţionale la prevederile Legii nr. 274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în RM, a fost elaborat proiectul privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară pentru anul 2015. La 25 februarie 2015, proiectul a fost remis la reavizare repetată în adresa instituţiilor de resort. Totodată, în contextul promovării activităților de integrare, MAI în colaborare cu Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ANOFM, CNAM, CNAS au elaborat conținutul pliantelor informative care vor fi editate în limbile română, rusă, engleză și arabă cu suportul Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova. La 29.04.15 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2015” .
18.07.2016
Activități 2016 În scopul racordării legislației naționale la prevederile Legii nr. 274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în RM a fost elaborat proiectul privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2016. Astfel, la 18.05.16 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2016”, elaborată în vederea executării prevederilor art.33 alin.(2) din Legea nr.270-XVI din 18.12.2008 privind azilul în RM, care stipulează dreptul refugiatului și beneficiarului de protecție umanitară la ajutor bănesc în mărimea și în modul stabilit de Guvern, în cazul în care acesta este lipsit de mijloace necesare pentru existență. Însăși procedura de acordare a ajutorului este reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 15.12.2010 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a ajutorului bănesc ramburasbil refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară”. Astfel, ajutorul bănesc este rambursabil și se stabilește pentru o perioadă ce nu depășește 6 luni și se acordă lunar solicitantului din contul alocațiilor MAI.
26.01.2017
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.632 din 20 mai 2015 ”privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2016”.
26.01.2017
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.632 din 20 mai 2015 ”privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2016”.
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Culturii
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Finanţelor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor26. Elaborarea acordului interinstituţional pentru implementarea eficientă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor
02.04.2015
28.01.2016
Un pas important în fost aprobarea prin ordinul directorului BMA nr. 41 din 04.06.2014 cu privire la “Conceptul privind crearea sistemului operaţional/funcţional de integrare al străinilor”. Conceptul a fost elaborat în contextul Suportului bugetar acordat MAI și activităților incluse în PDS al MAI pentru anii 2014-2016. În perioada 25 aprilie – 02 mai 2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la vizita de studiu în Republica Cehă, în scopul consolidării capacităților în domeniul integrării străinilor și familiarizării cu modul de funcționare a centrelor de integrare, inclusiv, întru elaborarea metodologiilor de funcționare a acestora. La 31.07.2015, a fot remis spre avizare ( avizare internă către Direcția generală juridică) proiectul Acordului Interinstituţional pentru implementarea eficientă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor. La 1 septembrie 2015, a fost remis spre avizare interinstituţională proiectul Acordului Interinstituţional pentru implementarea eficientă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor. La fel, BMA a elaborat proiectul Acordului Interinstituţional pentru implementarea eficientă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor. La 1 septembrie 2015, a fost remis spre avizare interinstituţională proiectul Acordului Interinstituţional pentru implementarea eficientă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor. Urmare a definitivării proiectului în baza avizelor recepţionate a fost decis de a remite proiectul la reavizare repetată în adresa MMPSF deoarece în proiect nu au fost introduse toate aspectele ce ţin de competenţa MMPS în procesul de integrare a strainilor.
11.03.2016
Acțiune realizată Ordinul a fost semnat de miniştii autorităţilor implicate ( nr. 4/26/46/128/61/28-A/107-A din 16 februarie 2016). Prin scrisoarea de însoţire a Ministrului afacerilor interne urmează a fi înaintat la Ministerul Justiţiei pentru a fi publicat în „Monitorul Oficial al RM”.
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Culturii
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201430.09.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor27. Crearea centrelor de integrare pentru străini
28.01.2016
În anul 2015, MAI a asigurat renovarea pe interior a sediului de la Cahul. Urmează a fi iniţiată reparaţia pentru amenajarea teritoriului. Cu referire la Centrele de integrare din mun. Bălţi şi mun. Chişinău, la moment sunt identificate spaţiile necesare creării acestora. Conform “Conceptului privind crearea sistemului operaţional/funcţional de integrare al străinilor” aprobat prin ordinul Directorului BMA nr. 41 din 04.06.2014, se propune instituirea a trei Centre regionale pentru integrarea străinilor (mun. Chisiău, mun. Bălţi, Cahul). De asemenea, întru implementarea eficientă a Legii nr. 274 și realizarea prevederilor incluse în PNAAA, precum și PDS-ul BMA, a fost elaborat proiectul Regulamentului centrelor de integrare, care a fost avizat de către subdiviziunile MAI. Inițial Regulamentul urma să fie aprobat prin ordinul ministrului, dar în contextul avizului recepționat din partea Centrului Național Anticorupție, s-a decis aprobarea acestuia prin hotărîre de Guvern. Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrelor de integrare” a fost remis repetat la 29.12.2015 pentru examinare și avizare internă în cadrul subdiviziunilor MAI.
18.07.2016
Activități 2016 Conform “Conceptului privind crearea sistemului operaţional/funcţional de integrare al străinilor” aprobat prin Ordinul directorului BMA nr. 41 din 04.06.2014, s-a propus instituirea a trei Centre regionale pentru integrarea străinilor (Chișinău, Bălţi, Cahul). Astfel, BMA a creat deja Centrul de integrare a străinilor din Cahul. Reparaţia şi dotarea cu mobilier şi echipament a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale BMA – consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru o mai bună guvernare a sistemului de migraţie şi azil din RM (SIR)” (a fost realizată reconstrucţia unui birou), precum şi din cadrul suportului bugetar. Cu referire la activitățile ce ține de reconstrucția/renovarea edificiului structurii teritoriale NORD al BMA, situat în municipiul Bălți, str. Moscovei nr. 9, acestea au fost deja inițiate şi anume: - efectuarea expertizei privind starea tehnică și posibilitatea consolidării și reconstrucției imobilului; - obținerea certificatului de urbanism care include toate specificațiile de geodezie și de comunicații; - întocmirea proiectului de arhitectură și a caietului de sarcini (faza I și II) pentru reconstrucție, în care au fost luate în considerație toate necesitățile de consolidare a capacităților instituționale și administrative ale BMA în teritoriu la standardele europene; - întocmirea proiectului de execuție-deviz general, după observațiile expertizei; - efectuarea verificării proiectului în scopul obținerii autorizației de construire de la Primăria Bălți, eliberată la 13.05.2016. De asemenea întru implementarea eficientă a Legii nr. 274 din 27 decembire 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova și realizarea prevederilor incluse în Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, Programul de Dezvoltare Strategică al MAI, precum și PDS al BMA, a fost elaborat proiectul Regulamentului centrelor de integrare care va prevedea organizarea, funcționarea și serviciile prestate.
26.01.2017
Conform “Conceptului privind crearea sistemului operaţional/funcţional de integrare al străinilor” aprobat prin Ordinul directorului BMA nr. 41 din 04.06.2014, s-a propus instituirea a trei Centre regionale pentru integrarea străinilor (Chișinău, Bălţi, Cahul). Astfel, BMA a creat deja Centrul de integrare a străinilor din Cahul, precum și acțiunile ce țin de reconstrucția/renovarea edificiilor structurii teritoriale Chișinău și Bălți. Pentru consolidarea cadrului legislativ în acest domeniu BMA a elaborat proiectul HG cu privire la instituirea Centrelor de integrare pentru străini care la 25.11.2016, prin scrisoarea nr. 5/2-8595 a fost remisă spre avizare în adresa instituţiilor de resort.
26.01.2017
Conform “Conceptului privind crearea sistemului operaţional/funcţional de integrare al străinilor” aprobat prin Ordinul directorului BMA nr. 41 din 04.06.2014, s-a propus instituirea a trei Centre regionale pentru integrarea străinilor (Chișinău, Bălţi, Cahul). Astfel, BMA a creat deja Centrul de integrare a străinilor din Cahul, precum și acțiunile ce țin de reconstrucția/renovarea edificiilor structurii teritoriale Chișinău și Bălți. Pentru consolidarea cadrului legislativ în acest domeniu BMA a elaborat proiectul HG cu privire la instituirea Centrelor de integrare pentru străini care la 25.11.2016, prin scrisoarea nr. 5/2-8595 a fost remisă spre avizare în adresa instituţiilor de resort.
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Culturii
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Finanţelor
01.01.201531.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor28. Desfăşurarea activităţilor de informare pentru a exclude manifestările de rasism şi xenofobie
06.05.2015
În cadrul proiectului „Modele eficiente de implicare comunitară pentru prevenirea delincvenţei juvenile în Republica Moldova”, la solicitarea Institutului de Reforme Penale, Consiliul Coordonator a Audiovizualului a susţinut şi a contribuit la mediatizarea, cu titlu gratuit şi în orele de maximă audienţă, la posturile de televiziune şi radio aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, a spotului social „Neglijenţa provoacă delincvenţa”, privind responsabilizarea societăţii în vederea implicării comunitare în prevenirea delincvenţei juvenile şi a comportamentului deviant al copiilor (Decizia CCA nr. 8/47 din 03.04.2015). La data de 29 ianuarie 2015 a avut loc Conferinţa Internaţională privind comemorarea a 70 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în parteneriat cu Biroul Relaţii Interetnice şi Comunitatea Evreiască. La acest eveniment au participat şi reprezentanţi ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În discursuri a fost accentuată importanţa consolidării parteneriatelor cu societatea civilă pentru promovarea principiilor care stau la baza respectului drepturilor omului, inclusiv toleranţa, respectul reciproc între minorităţile naţionale, coeziunea şi solidaritatea socială, precum şi excluderea manifestărilor de rasism şi xenofobie.​
02.07.2015
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a desfățurat activități de informare privind formele discriminării, inclusiv cele care propagă, instigă și promovează intoleranță în orice formă a sa așa ca rasismul și xenofobia pentru angajații Inspectoratului Național de Patrulare, mun.Chișinău (40 beneficiari) la 19 mai 2015 și pentru angajații Regimentului de Patrulare Nord al Inspectoratului Național de Patrulare, mun. Bălți (23 beneficiari) la 27 mai 2015.03.07.2015
Reprezentanţii CCA au participat, la data de 28 aprilie 2015, la o masă rotundă unde a fost pus în discuţie documentul de politici „Soluţii pentru războiul informaţional purtat de Rusia. Recomandări pentru factorii de decizie politică din Statele Baltice, Ucraina, Georgia şi Moldova”, organizată de Baltic to Black Sea Alliance (BBSA) în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). În cadrul mesei rotunde a fost prezentată situaţia actuală cu privire la influenţa mediatică a Federaţiei Ruse în fostele state sovietice, cu un accent special pe războiul informaţional-hibrid şi climatul în care activează mass media din aceste ţări, incitînd populaţia la ură inter-etnică etc.Asociaţia Obştească “Arena Civică” a invitat reprezentanţi ai CCA la Conferinţa “Războiul informaţional şi rolul mass-media”, care a avut loc la data de 8 mai 2015, în cadrul căreia s-a discutat despre componentele şi riscurile unui nou tip de confruntare între sistemele civilizaţionale, precum şi despre posibilitatea elaborării şi aplicării unor strategii de contra-propagandă.
17.12.2015
La data de 24 noiembrie 2015, Consiliul pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi asigurarea egalităţii a organizat discuţii publice cu tematica ,,Abordarea tematicii Romilor de către instituţiile media din Republica Moldova”, la care au participat şi reprezentanţi CCA. La întrunire au fost prezenţi reprezentanţi din cadrul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Preşedintele Consiliului pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi asigurarea egalităţii în Republica Moldova, Preşedintele Centrului Naţional al Romilor, Preşedintele Uniunii Tinerilor Romi. Astfel, au fost puse în discuţie problema eliminării stereotipurilor, discriminării şi marginalizării romilor de către instituţiile media. Totodată reprezentanţii CCA au venit cu sugestii, propuneri şi recomandări întru soluţionarea şi îmbunătăţirea situaţiei curente..
28.12.2015
28.12.2015
La data de 17-18 decembrie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat două seminare zonale, la Comrat şi Bălţi, la care au participat reprezentanţi ai Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile omului şi Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării, care au ţinut discursuri privind eliminarea discriminărilor şi manifestărilor de rasism în mass-media în privinţa romilor şi ale persoanelor LGBT. Astfel, invitaţii la seminar au venit cu recomandări pentru posturile de televiziune cum să evite promovarea stereotipurilor de gen în materialele media, precum: utilizarea unui limbaj corect; formularea unui mesaj obiectiv; folosirea imaginilor/capturilor video relevante din Republica Moldova, mai puţin de pe site-urile străine; spargerea şi combaterea stereotipurilor şi a prejudecăţilor; eliminarea atitudinii discriminatorii şi interacţionarea cu actorii de profil. Reprezentantul CPPEDAE, s-a referit la stereotipuri şi prejudecăţi, accentuând rolul pe care îl are mass-media în dialogul intercultural. De aceea, mesajul transmis publicului trebuie să fie unul corect, echidistant şi obiectiv, să nu instige la ură şi discriminare şi să nu conţină etichetări la adresa reprezentanţilor minorităţilor naţionale şi persoanelor vulnerabile.
06.01.2016
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a desfăşurat la 16 iulie 2015 activități de informare privind formele discriminării, inclusiv cele care propagă, instigă și promovează intoleranță în orice formă a sa, precum rasismul și xenofobia pentru 15 reprezentanţi ai instituțiilor medicale.
28.01.2016
Pe parcursul anului 2015 sub egida sau cu participarea BRI au avut loc următoarele acţiuni orientate, printre altele, la promovarea principiului prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării, precum şi excluderii manifestărilor de rasism şi xenofobie, etc:- În cadrul proiectului «Dezvoltarea capacităţilor de dialog şi cooperare interetnică» realizat de Centrul de Resurse şi Consultanţă „Ograda Noastra” ONG şi susţinut de către BRI la 28 ianuarie 2015 a avut loc un atelier de lucru, implicînd 5 grupuri de iniţiativă reprezentanţi ai 5 minorităţi naţionale, şi anume: cehi, romi, găgăuzi, germani şi bulgari din Republica Moldova, precum şi reprezentanţi APL din 5 comunităţi din ţară: s. Cărpineni, raionul Hînceşti, s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia, s. Ursoaia, s. Huluboaia şi Alexanderfeld din raionul Cahul;- La 29 ianuarie 2015 a avut loc Conferinţa Internaţională la nivel înalt privind comemorarea a 70 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare de la Auschwitz-Birkenau organizată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în parteneriat cu BRI şi Comunitatea Evreiască. La acest eveniment de omagiere a memoriei victimelor Holocaustului din întreaga lume au participat mai mulţi oficiali şi experţi străni, printre care reprezentanţi ai Comitetului Evreiesc American, Consiliului pentru Relaţii Externe din Israel, Alianţei Internaţionale pentru Comemorarea Holocaustului, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale la Chişinău. Participanţii Conferinţei au convenit asupra importanţei excluderii manifestărilor de rasism şi xenofobie şi consolidării parteneriatelor cu societatea civilă pentru promovarea principiilor care stau la baza respectului drepturilor omului, inclusiv toleranţa, respectul reciproc între minorităţile naţionale, coeziunea şi solidaritatea socială. - Cu prilejul Zilei Internaţionale a Romilor, marcată anual la data de 8 aprilie 2015, a fost organizată Masa rotundă cu genericul „Succese și provocări în implementarea politicilor pentru populația de etnie romă din Republica Moldova”. La eveniment au participat liderii organizațiilor etnoculturale a romilor din Republica Moldova, mediatori comunitari romi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, corpului diplomatic şi organizaţii internaţionale acreditate în Republica Moldova. În cadrul mesei rotunde s-a discutat despre problema incluziunii sociale a romilor, realizarea și monitorizarea implementării politicilor existente în domeniu, rolul instituţiilor statului şi importanţa colaborării cu partenerii de dezvoltare în acest process;- Pe data de 5 mai 2015, în premieră, s-a desfăşurat Forumul Naţional al Femeilor din Grupurile Etnice - „Egale prin diferență, ne implicăm în politică”. Evenimentul a fost organizat de către Biroul Relații Interetnice și Programul ONU „Femeile în Politică”, implementat de UN Women și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Guvernul Suediei. În cadrul evenimentului a fost prezentată situaţia generală şi implicarea politică a femeilor din grupurile etnice. Programul forumului a inclus un panou de discuţii de nivel înalt cu participarea oficialilor internaționali, politicieni din Republica Moldova, dar și experţi în problema reprezentării femeilor din grupurile etnice în politică și în procesele de luare a deciziilor. Reprezentantele grupurilor etnice minoritare au încercat să identifice barierele femeilor în drumul lor spre politică şi în procesele de luare a deciziilor. Ca urmare a discuțiilor femeile participante au propus să fie creată o platformă comună, prin intermediul căreia femeile din grupurile etnice să poată avea o voce în cadrul dezbaterilor, audierilor publice şi altor evenimente de interes major;- În perioada 12-13 mai BRI în parteneriat cu Centrul European pentru Problemele Minorităţilor au organizat seminarul „Normele anti-discriminare ale UE, derularea şi implementarea legislaţiei naţionale privind combaterea discriminării” în cadrul Programului de Parteneriat Estic „Minorităţi naţionale şi probleme etno-politice. Belarus-Moldova-Ucraina”. Temele abordate în cadrul seminarului au ţinut de mecanismele de protecţie împotriva discriminării în normele legislative ale UE, sfera de aplicare a normelor anti-discriminare şi caracteristicile de discriminare etnică. Scopul acestui seminar a fost reliefarea atît a modurilor de aplicare a normelor europene cu privire la combaterea inegalităţii, cît şi modul în care acestea pot fi folosite pentru a promova egalitatea bazată pe etnie. La eveniment au participat experţi în domeniu din Marea Britanie, Slovacia, Ucraina şi Moldova. De asemenea, au fost invitaţi şi reprezentanţii Academiei şi Ştiinţe a Moldovei, administraţiei publice locale, ONG-urilor, organizaţiilor etnoculturale;- La 17 iunie 2015 BRI în parteneriat cu Ambasada Republicii Letonia la Chişinău au desfăşurat seminarul la tema „Asigurarea dezvoltării procesului de integrare şi consolidarea societăţii civile prin perfecţionarea competenţelor comunicării interculturale”. În cadrul acestui seminar au fost discutate mai multe subiecte, printre care: principiul diversităţii și legalitatea acestuia în societate, managementul diversităţii, comunicarea interculturală, etc. La eveniment au participat experţi în domeniu din Republica Letonia, care au împărtăşit experienţa statului în perfecţionarea competenţelor comunicării interculturale, reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, ai organizaţiilor etnoculturale, ONG-urilor ş.a. Acest seminar a făcut parte dintr-un număr de evenimente prilejuite de preluarea de către Letonia a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene;- seminar ,,Politici etnoculturale şi modele de cooperare cu autorităţile”, în cadrul Programului de Parteneriat Estic (PPE) al ECMI: ,,Minorităţi Naţionale şi Probleme Etno-Politice în Belarus, Moldova şi Ucraina”, 19 octombrie 2015;- conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Identităţi naţionale în dialog intercultural: unitate prin diversitate”, 29-30 octombrie 2015.
28.01.2016
Pentru asigurarea respectării drepturilor universale ale omului, precum şi în vederea sporirii activităţilor de informare întru excluderea manifestărilor de rasism şi xenofobie, în perioada anului 2015 au fost organizate mai multe evenimente, şi anume: - 26-27 februarie 2015, Atelierul de lucru „Cele mai bune practici de facilitare a integrării migranților în Moldova și Ucraina”, organizat cu suportul Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR). La eveniment au participat reprezentanţii administraţiei publice centrale şi ai societăţii civile din RM şi Ucraina, în cadrul căruia au fost prezentate studiile efectuate în RM şi Ucraina privind integrarea străinilor şi crimele bazate pe ură și discriminare. - La 17.03.2015 angajaţii MAI (BMA) au participat la seminarul ”Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante”. - La 24 aprilie 2015, reprezentantul MAI (BMA) a participat în cadrul Conferinței Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, ONG cu care BMA are semnat acordul de colaborare în scopul instruirii lingvistice a migranților. - La 28.04.2015, angajatul MAI (BMA) a participat la seminarul de instruire în domeniul prevenirii şi eliminării fenomenului discriminării în societate şi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. - În perioada 21-22 mai, MAI (BMA) a organizat în comun cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), cu sediul în Varşovia, Polonia, atelierul de lucru cu genericul „Drepturile migranților”, care a avut ca grup ţintă reprezentanţii instituţiilor de stat. - La 6 august curent, reprezentanţii BMA în comun cu Ministerul Culturii au participat la sesiunea de acomodare socio-culturală pentru ucraineni, desfășurată în incinta Bibliotecii Naționale. - În perioada 29-30 octombrie 2015, în incinta Ministerului Justiţiei, reprezentanții BMA au participat la Atelierul de lucru „Drepturile migranților”, organizat în parteneriat cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), cu sediul în Varşovia, Polonia. - La data de 01 decembrie 2015, reprezentantul MAI a participat la masa rotundă de prezentare a „Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova”. Totodată, la data de 18 noiembrie 2015, a avut loc prezentarea Studiului MIPEX – Indicele Politicilor de Integrare a Migranților în Republica Moldova, efectuat la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne prin intermediul Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR). MAI (BMA) în colaborare cu autoritățile responsabile pentru integrarea străinilor în Republica Moldova (Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ANOFM, CNAM, CNAS). Au fost elaborate conținutul a 20.000 de pliante informative care au fost tipărite cu suportul Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova. Domeniile vizate - ghid informativ, asistența socială, educația, angajarea în cîmpul muncii, recunoașterea diplomelor, sănătatea, cursurile de limbă română, sesiunile de acomodare socioculturală, pensiile.
27.05.2016
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat, pe data de 22 martie 2016, seminarul cu genericul „Protecţia consumatorilor de programe în cadrul serviciilor de programe audiovizuale”, dedicat jurnaliştilor din ţară. În cadrul evenimentului au fost abordate următoarele subiecte: reflectarea corectă a subiectului suicidului în mass-media; respectarea drepturilor şi protecţia copilului în programele audiovizuale; respectarea drepturilor minorităţilor naţionale în cadrul serviciilor de programare. Membrii CCA, precum şi invitaţii Veaceslav BALAN, coordonator naţional din cadrul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), şi Liuba CEBAN, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Altruism”, au ţinut discursuri în faţa participanţilor la seminar.
18.07.2016
Activități 2016 În vederea informării populaţiei RM privind drepturile migranţilor şi excluderea manifestărilor de rasism şi xenofobie de către BMA al MAI a întreprins următoarele măsuri: - la data de 10.06.2016, angajaţii BMA al MAI au participat la Clubul de presă dedicat Zilei internaționale a refugiatului organizat de ICNUR Moldova în cooperare cu Centrul de investigații jurnalistice din Moldova; - a fost mediatizată Ziua internațională a refugiatului în mass-media autohtonă; - acordarea interviurilor în mass-media autohtone (Radio Moldova 1, Accent TV) privind situația refugiaților în Republica Moldova în contextul fluxurilor migraționale din Orientul Mijlociu, Africa și Ucraina. La fel, în perioada 16-17 iunie 2016, Biroul migraţie şi azil a organizat împreună cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), cu sediul în Varşovia, Polonia, Atelierul de lucru „Drepturile migranților”, pentru 30 reprezentanţi ai instituţiilor de stat. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta Ministerului Justiţiei şi a avut drept scop consolidarea capacităţilor autorităţilor Republicii Moldova întru respectarea angajamentelor internaționale asumate, precum și asigurarea drepturilor migranților. (26 persoane instruite).
26.01.2017
Au fost desfășurate peste 15 activități de informare (ateliere de lucru, mese rotunde) cu implicarea autorităților și societășii civile.
Ministerul Sănătăţii
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Culturii
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Finanţelor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor29. Realizarea schimbului de informaţii şi de bune practici cu statele membre UE privind integrarea refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie internaţională
28.01.2016
În vederea preluării bunelor practici UE în domeniul integrării refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie internaţională, În perioada 25 aprilie – 02 mai 2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la vizita de studiu în Republica Cehă, care a avut ca scop consolidarea capacităților în domeniul integrării străinilor și familiarizării cu modul de funcționare a centrelor de integrare, inclusiv, întru elaborarea metodologiilor de funcționare a acestora.
26.01.2017
Reprezentanții MAI au participat la 15 instruiri cu participarea a peste 20 de angajați ai Biroului migrație și azil al MAI, fiind asigurată preluarea bunelor practici pe următoarele domenii: - prevenirea și eliminarea discriminării; - bunele practici în integrarea migranților; - îmbunătățirea elaborării și aprobarea legilor, aproximarea cu legislația europeană; - provocări în domeniul azilului și fluxurilor migraționale mixte.
Ministerul Sănătăţii
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Culturii
Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Finanţelor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor(2) - d) Instituirea unei politici preventive eficace împotriva migraţiei ilegale, a traficului de migranţi şi de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a reţelelor de traficanţi de migranţi şi de persoane şi de asigurare a protecţiei victimelor acestui tip de trafic30. Ajustarea politicilor şi cadrului regulator de prevenire a migraţiei ilegale conform standardelor UE şi celor mai bune practici europene (elaborarea noilor metodologii de activitate)
17.04.2015
Se crează reţeaua LAN-WAN fiind identificate, la moment, punctele de control şi acces la reaţeaua corporativă MAI (WAN MAI). Este în procedură crearea camerei de servere în scopul alocării spaţiului suficient pentru colocarea resurselor informaţionale în mod centralizat. Se implementează soluţii de protecţia datelor de tip software şi hardware, precum şi implementarea Activity Directory. Urmează a fi conectate secţiile regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor la sistemul de conferinţă video. Totodată a fost repartizată tehnica de calcul din cadrul grantului oferit de către guvernul chinez.
06.07.2015
​Au fost elaborate:Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative” (Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de Plasament Temporar al Străinilor” şi Hotărîrea Guvernului nr.492 din 07 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova”) – urmează a fi remis în adresa MJ.Proiectul Ordinului MAI „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor de ordine interioară a Centrului de Plasament Temporar al Străinilor”- se află la etapa de definitivare pentru a fi semnate de către Ministru.Se crează reţeaua LAN-WAN fiind identificate, la moment, punctele de control şi acces la reaţeaua corporativă MAI (WAN MAI). Este în procedură crearea camerei de servere în scopul alocării spaţiului suficient pentru colocarea resurselor informaţionale în mod centralizat. Se implementează soluţii de protecţa datelor de tip software şi hardware, precum şi implementarea Activity Directory. Urmează a fi conectate secţiile regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor la sistemul de conferinţă video.Totodată a fost repartizată tehnica de calcul din cadrul grantului oferit de către guvernul chinez.Au fost aprobate:1. Ordinul MAI nr.106 din 10.04.2015 „Cu privire la modificarea şi completarea ordinului MAI nr.102 din 27.03.2014 „Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de îndepărtare a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova”.2. Ordinul MAI nr.149 din 01.06.2015 prin care a fost aprobată Instrucţiunea referitoare la organizarea şi desfăşurarea măsurilor necesare pentru combaterea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.
26.01.2017
În vederea ajustării politicilor şi cadrului regulator de prevenire a migraţiei ilegale conform standardelor UE, au fost elaborate și aprobate următoarele acte normative interne: - Ordinul MAI nr.106 din 10.04.2015 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MAI nr.102 din 27.03.2014 „Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de îndepărtare a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova”. - Ordinul MAI nr.149 din 01.06.2015 prin care a fost aprobată Instrucţiunea referitoare la organizarea şi desfăşurarea măsurilor necesare pentru combaterea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor31. Consolidarea infrastructurii şi a echipamentului secţiilor regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor (mun. Cahul şi mun. Bălţi)
06.07.2015
În cadrul proiectului „Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale BMA-consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru o mai bună guvernare a sistemului de migraţie şi azil din RM (SIR)” a fost realizată reconstrucţia sediului Secţiei de combatere a şederii ilegale a străinilor „Sud” .Contractul în acest sens a fost semnat în luna septembrie 2014. Lucrările de reconstrucţie au fost demarate la finele lunii octombrie 2014. Sediul a fost renovat, deschiderea acestuia a avut loc în luna martie 2015.La moment este elaborat caietul de sarcini pentru renovarea edificiului Secţiei de combatere a şederii ilegale a străinilor „Nord”.Se crează reţeaua LAN-WAN fiind identificate, la moment, punctele de control şi acces la reşţaua corporativă MAI (WAN MAI). Este în procedură crearea camerei de servere în scopul alocării spaţiului suficient pentru colocarea resurselor informaţionale în mod centralizat.Se implementează soluţii de protecţie a datelor de tip software şi hardware, precum şi implementarea Activity Directory. Urmează a fi conectate secţiile regionale de combaterea şederii ilegale a străinilor la sistemul de conferinţă video, totodată pentru BMA a fost repartizată tehnica de calcul din cadrul grantului oferit de către guvernul chinez.
28.01.2016
În anul 2015 a fost realizată reconstrucţia sediului Secţiei de combatere a şederii ilegale a străinilor „Sud” și elaborat caietul de sarcini pentru renovarea edificiului Secţiei de combatere a şederii ilegale a străinilor „Nord”. Cu referire la procedura de renovare a edificiului structurii teritoriale NORD al BMA, situată în municipiul Bălți, str. Moscovei nr. 9 din mijloacele bugetare au fost realizate următoarele: - a fost întocmit raportul de expertiză tehnică privind starea tehnică și posibilitatea consolidării și reconstrucției imobilului din 17.11.2015 (16300 lei); - a fost obținut la 08.12.2015 planul geodezic și comunicațiilor specifice actuale de la Primăria Bălți, în vederea acumulării pachetului de documente pentru obținerea Certificatului de Urbanism; - la 15.12.2015 a fost obținut Certificatul de Urbanism; - a fost încheiat la 01.12.2015 contract cu Biroul de proiectare „SB 1” în vederea întocmirii proiectului și caietului de sarcini (faza I) pentru reconstrucție (47980 lei). Totodată, în noiembrie 2015, a fost lansat proiectul cu genericul „Combaterea migrației iregulare și a crimelor transnaționale prin consolidarea capacității instituționale a Biroului migrație și azil în Moldova”, finanţat de Guvernul SUA şi implementat de OIM Moldova. Durata proiectului este de doi ani, cu un buget de 500,000 USD . Proiectul reflectă abordarea globală a migrației şi are drept scop reducerea costurilor umane aferente migraţiei și a riscurilor asociate cu migrația ilegală și infracțiunilor conexe. Astfel, la data de 18 noiembrie 2015, a avut loc vizita de lucru a delegației la sediul BMA din mun. Bălți pentru evaluarea stării tehnice a clădirii. Proiectul va oferi servicii de renovare și dezvoltare a infrastructurii BMA, modernizarea spațiilor pentru asigurarea accesului migranților din partea de nord a Moldovei la serviciile oferite de BMA.
18.07.2016
Activități 2016 A fost realizată reconstrucția sediului Secției de combatere a șederii ilegale a străinilor „Sud” (mun. Cahul). La 16 mai 2016 a avut loc licitația publică pentru contractarea agentului economic care va efectua reconstrucția structurii teritoriale Nord (mun. Bălți) al BMA.
26.01.2017
A fost realizată reconstrucția sediului Secției de combatere a șederii ilegale a străinilor „Sud” (mun. Cahul). La 16 mai 2016 a avut loc licitația publică pentru contractarea agentului economic care efectuează reconstrucția structurii teritoriale Nord (mun. Bălți) al BMA, care urmează a fi finalizat și inaugurat în semestrul I al anului 2017.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor32. Elaborarea metodologiei de depistare a migranţilor cu şedere ilegală
28.01.2016
Urmare elaborării proiectului Instrucţiunii referitoare la activităţile specifice pentru combaterea şederii ilegale pe teritoriul RM, la 20 februarie 2015 (scrisoarea 5/2-1106 din 20.02.2015) a fost remis spre avizare în adresa membrilor grupului de lucru. În perioada 07-10.04.2015, la Cahul și Chișinău au avut loc sesiuni de instruiri pe proiectul FIRMM, privind aplicarea Instrucțiunilor și procedurilor de depistare a migranților iregulari pe teritoriul Republicii Moldova cu angajații BMA, DPF, IGP și DTC. La 11.05.15, reprezentantul BMA a participat la ședința de lucru cu reprezentanții ICMPD, referitor la pregătirile pentru exercițiul practic de simulare a depistării pe teritoriul RM a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, în cadrul proiectului FIRMM (componenta II). La 01.06.2015 prin Ordinul MAI nr.149 au fost aprobată Instrucţiunea referitoare la organizarea şi desfăşurarea măsurilor necesare pentru combaterea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul proiectului FIRMM, componenta II, a fost elaborat Ghidul de buzunar pentru polițiști, în volum de 10.000 de bucăţi. Acestea urmează a fi distribuite angajaţilor DPF, DTC, BMA şi IGP. La 05.11.2015, a avut loc instruirea angajaţilor din IP Drochia în cadrul orelor de pregătire profesională, privind implementarea Ordinului MAI nr. 149 din 01.06.2015. La fel, au fost inițiate activitățile Grupului de lucru interdepartamental (BMA, IGP, DTC și DPF) în vederea planificării instruirilor în contextul implementării Ordinului MAI nr. 149 din 01.06.2015 privind aprobarea Instrucţiunii referitoare la organizarea şi desfăşurarea măsurilor necesare pentru combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. La 23.12.2015, a fost organizată prima ședință a grupului comun de lucru compus din reprezentanții desemnați ai Secţiei regionale „Nord” a BMA, IP Bălți, UM 1003 al DTC și RP „Nord” al INP, în vederea întăririi capacităților operaționale și stabilirii unui mecanism de coordonare pentru depistarea în teren a imigranților ilegali în contextul implementării Ordinului MAI nr. 149 din 01.06.2015.
Cancelaria de Stat
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor33. Elaborarea metodologiei de analiză a riscurilor în domeniul migraţiei şi azilului
05.08.2015
​Prin Ordinul MAI (BMA) nr.79 din 30.12.2014 a fost aprobată Metodologia de analiză a riscurilor în domeniul migrației și azilului și de colectare a datelor.Totodată, la data de 6, 8 şi 11 iunie 2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la şedința Grupului comun de lucru pentru elaborarea Raportului de Analiză a Riscurilor crimelor transfrontaliere.​În perioada 6-7 mai 2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la Atelierul de lucru privind definitivarea Raportului analitic analiza riscurilor în domeniul migraţiei şi azilului, organizat în cadrul proiectului FIRMM, componenta I.În cadrul proiectului FIRMM, implementat de către ICMPD, în sem.I an.2015 a fost elaborat Raportul analitic ”Analiza riscurilor în domeniul migrației și azilului”. Raportul cuprinde: Glosar de termeni, introducere, 2 capitole, concluzii, recomandări și 17 anexe - Tabele statistice.Raportul a fost prezentat la ședința de finalizare a proiectului la 9.06.2015.La data de 6, 8 şi 11 iunie 2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la şedința Grupului comun de lucru pentru elaborarea Raportului Analiza Riscurilor crimelor transfrontaliere.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor34. Consolidarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor secţiilor regionale de combatere a şederii ilegale a străinilor
28.01.2016
Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților secțiilor regionale de combatere a șederii ilegale a străinilor se efectuează prin instruirea continuă şi schimbul permanent de experiență şi practici avansate. Asatfel, în perioada 16-20 martie, reprezentanţii MAI au participat la vizita de studiu a delegațiilor României și Ungariei la Chișinău, desfăşurată în cadrul proiectului ”Cooperarea în domeniul migrației ilegale și a protecției drepturilor omului”, co-finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian. Vizita reprezentanților poliției de frontieră și funcționarilor entităților pentru imigrări din țările respective, a fost organizată în scopul schimbului de experienţă şi a bunelor practici în domeniul combaterii migrației ilegale precum și în domeniul respectării drepturilor străinilor aflați în situație de ședere ilegală sau care au solicitat o formă de protecție din partea statului. La finalizarea proiectului, de către reprezentanții instituțiilor abilitate din partea Republicii Moldova, României și Ungariei, urmează a fi elaborat un Ghid cu recomandări ce va include cele mai bune practici şi proceduri aplicate în domeniul combaterii migrației ilegale cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei. În perioada 07-10.04.2015, la Cahul și Chișinău, au avut loc sesiuni de instruiri pe proiectul FIRMM, privind aplicarea Instrucțiunilor și procedurilor de depistare a migranților iregulari pe teritoriul Republicii Moldova cu angajații BMA, DPF, IGP și DTC. În perioada 4-8 mai, angajatul MAI (BMA) a participat la seminarul de instruire cu privire la ,,Depistarea actelor de călătorie false”, organizat în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. În perioada 25-29.05.2015, angajaţii MAI (BMA) au participat la seminarul organizat prin intermediul instrumentului Comisiei Europene TAIEX, cu genericul ,,Combaterea șederii ilegale și muncii nedeclarate” în or. Viena, Austria. În perioada 04-05.06.2015, a fost organizat exercițiului practic de simulare în domeniul combaterii şederii ilegale a străinilor şi muncii nedeclarate, în cadrul proiectului FIRMM (componenta II), cu participarea BMA, DPF, IGP și DTC. La 05-06.06.2015, un reprezentant al MAI a participat în cadrul conferinţei „Curtea de justiţie a UE şi rolul său în cadrul arhitecturii instituţionale a Uniunii Europene”, organizată de către Ministerul Justiţiei şi Centrul de Armonizare a Legislaţiei. În perioada 07-12.06.2015, angajaţii BMA au participat la atelierul de lucru pe proiectul ,,Cooperarea în domeniul migrației ilegale și protecției drepturilor omului”, program finanțat prin Mecanismul Norvegian 2009-2014, care a avut loc în or. București și Sibiu, România. La 10.09.2015, angajații Secţiei regionale Nord de combatere a şederii ilegale a străinilor au participat la seminarul de instruire în cadrul proiectului ,,Asistența acordată forțelor de ordine din Republica Moldova pentru dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul nediscriminării”, implementat de către Asociația pentru Politica Externă, în comun cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. În perioada 26-28 octombrie 2015, reprezentații BMA au participat la ultima activitate a proiectului ”Cooperarea în domeniul combaterii migrației ilegale și protecția drepturilor omului” – program finanțat prin Mecanism Financiar Norvegian 2009-2014, desfășurată în or. București (România). În perioada 03–05 noiembrie 2015, 10 angajați din cadrul Secțiilor regionale Centru și Sud au participat la instruiri în domeniul prevenirii și eliminării discriminării, organizate de către Asociația pentru Politică Externă și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. În perioada 16-20.11.2015, angajaţii Direcţiei de combatere a şederii ilegale a străinilor au participat la seminarul de instruire cu genericul „Utilizarea analizei criminogene operative în cadrul desfășurării măsurilor privind combaterea migrației ilegale și traficului de ființe umane”, eveniment desfăşurat în or. Hmelnițkii, Ucraina.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor35. Renovarea Centrul de plasament temporar al străinilor în conformitate cu standardele UE (renovarea izolatorului disciplinar)
18.01.2016
Conceptul şi necesităţile unităţilor specializate în combaterea migraţiei ilegale şi a Centrul de plasament temporar al străinilor (CPTS) au fost aprobate prin Ordinul MAI (BMA) nr. 40 din 03.06.2014. Lucrările de renovare a izolatorului disciplinar al CPTS au fost efectuate pe parcursul anului 2015. Astfel, în luna septembrie curent, izolatorul disciplinar al CPTS a fost renovat. Resursele necesare au fost alocate din contul bugetului de stat. Totodată, în vederea consolidării capacităţilor CPTS, în baza Acordului de donaţie încheiat prin schimb de note (nr. 5/1-1-8171 din 11 noiembrie 2015) între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova prin intermediul Biroului migrație și azil și Secretariatul de Stat pentru migrație a Departamentului Federal de Justiție și Poliție a Confederației Elvețiene prin intermediul Direcției returnări a Departamentului cooperare internațională, autorităţile Confederaţiei Elveţiene au donat două autospeciale destinate transportării migranţilor ilegali.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor36. Revizuirea şi aprobarea instrucţiunilor interne de activitate ale Centrului de plasament temporar al străinilor
02.11.2015
A fost elaborat proiectul Ordinului MAI „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor de ordine interioară a Centrului de Plasament Temporar al Străinilor”, care se află la etapa de definitivare. Se află la etapa de contrasemnare pentru a fi aprobate de către Ministrul afacerilor interne.

La 26.08.15 proiectul a fost remis spre avizare în adresaSDOI și SPIA al MAI.

28.01.2016
La 30.12.2015, prin Ordinul MAI nr.354 au fost aprobate Instrucţiunile de ordine interioară a Centrului de Plasament Temporar al Străinilor.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor37. Dezvoltarea sistemelor informaţionale în vederea schimbului de date
18.01.2016
În cadrul proiectului MIGRECO la etapa de finisare se află implementarea unui nou sistem tip WFMS cu migrarea proceselor operaţionale de eliberare a invitaţiilor şi prelungire a vizelor. În februarie 2015, s-a finisat testarea versiunii noi a platformei tehnologice a sistemului informaţional actual. În conformitate cu recomandările TIC al MAI au început activităţile de elaborare a catalogului semantic pentru integrarea Ssi BMA cu alte sisteme şi asigurarea interoperabilităţii. Au continuat negocierile cu ÎS „CRIS REGISTRU” pentru integrarea sistemelor informaţionale în scop de documentare cu acte de călătorie a refugiaţilor şi a beneficiarilor de protecţie umanitară (proiectele PH şi PT). De către Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI fost iniţiată procedura de creare a platformei de interoperabilitate a informațiilor aferente Sistemelor informațonale al MAI – X-Data. A fost elaborată sarcina tehnică, încheiat contractul de achiziții nr. 08/14 din 13/01/2014 cu ”DC WebSoft”. Partea soft a platformei de interoperabilitate a fost realizată şi prezentată în a doua decadă a lunei decembrie 2014. Pe parcursul anului 2015 fiind testate şi configurate interconectările sistemelor respective. La 11.03.2015 a avut loc evaluarea unui expert (in cadrul proiectului FIRMM, implementat de ICMPD) a activelor TIC în Centrul de plasament temporar al străinilor al DCȘIS şi în Centrul de cazare a solicitanților de azil al DAI (prezentarea misiunii la angajații CPTS, organizarea activităților, inițierea etc.). S-a creat reteaua LAN-WAN fiind identificate punctele de control si acces la reateaua corporativa MAI (WAN MAI). Este in procedură crearea camerei de servere în scopul alocării spaţiului suficient pentru colocarea resurselor informationale in mod centralizat. Se implementeaza soluţii de protecţie a datelor de tip software si hardware, precum si implementarea Activity Directory. Urmează a fi conectate secţiile regionale de combaterea ţederii ilegale a străinilor la sistemul de conferinţă video, totodată pentru BMA a fost repartizată tehnica de calcul din cadrul grantului oferit de catre guvernul chinez. La 07.04.2015 în incinta MAI a avut loc sedința de inițiere a Proiectului: ”Definirea proceselor de business din cadrul MAI în vederea implementaării unui flux automatizat de lucru la nivelul întregii organizații – WFMS (Work Flow Management System)”, beneficiari ai caărui sunt subdiviziunile (MAI) IGP, DPF, BMA, SPIA, SDOI. La 05.05.2015, reprezentanţii MAI (BMA) au participat la ședința de lucru în vederea definitivării procesului business a modului ,,Investigare” al SsiBMA. În conformitate cu recomandările TIC al MAI au început activităţile de elaborare a catalogului semantic pentru integrarea SII BMA cu alte sisteme şi asigurarea interoperabilităţii. În cadrul proiectului urmează a fi elaborate 6 caiete de sarcini pentru furnizorul, care va implementa WFMS pentru următoarele activitaătți de baza din cadrul MAI: - sesizări la poliție; - gestiunea cauzelor penale; - integritate instituțională a angajaților MAI; - procedura contravenționala; - gestiunea interdicțiilor; - investigații speciale. Reprezentanții BMA au participat la 6 ședințe a Comitetului de coordonare a proiectului (șefii/directorii de instituții), coordonatorii din partea instituțiilor (managerii de proiect din partea instituțiilor) și a reprezentantilor DGRIIE, antrenați în elaborarea și implementarea proiectelor comune pentru MAI în domeniul IT, cum ar fi ”Definirea proceselor operaționale aferente activității de investigații speciale”, ”Definirea proceselor aferente activității de ”gestiunea cauzelor penale” și ”Procedura Contravențională”, care este organizată de MAI (STI). În prezent în faza de implementare se află 3 proiecte comune pentru MAI, la care co-participă BMA. I.
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor38. Consolidarea continuă a capacităţilor instituţiei responsabile de executarea procedurilor de returnare şi expulzare prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, pregătirea formatorilor
28.01.2016
Consolidarea capacităţilor angajaţilor MAI prin instruiri şi traininguri, inclusiv ale formatorilor reprezintă o prioritate, inclusiv urmare a analizei funcţionale a MAI. Astfel, în perioada 28-31 ianuarie 2015, în orașul Tbilisi, Georgia, a avut loc cea de-a 2-a sesiune-seminar de consultări multilaterale în problema readmisiei, desfășurată în cadrul proiectului OIM „Sprijin pentru crearea unui management eficient al readmisiei în Armenia, Azerbaidjan și Georgia”, parte a inițiativei Parteneriatului Estic. Scopul şi obiectivul principal al sesiunii-seminar a fost schimbul de experiențe și cunoștințe în domeniul implementării Acordurilor de readmisie, precum și asigurarea respectării drepturilor omului și mecanismului de monitorizare a procesului. În perioada 28 martie-2 aprilie 2015, reprezentantul MAI (BMA) a participat la seminarul axat pe problema readmisiei şi migraţiei iregulare pentru reprezenzanţii organelor de gestionare a migraţiei iregualare, organizat de către OIM, care a avut loc în or. Almatî, Republica Kazahstan.
18.07.2016
Activități 2016 Consolidarea continuă a capacităţilor instituției a fost realizată prin instruiri privind Profilul teroristului călător, reieşind din situaţia fluxurilor migraţionale din Europa şi aspectele problematice ale profilului persoanelor migrante. În contextul consolidării capacităţilor instituţiei responsabile de executarea procedurilor de returnare şi expulzare au fost întreprinse 13 sesiuni de instruire cu participarea a 45 de angajați ai Minsiterului Afacerilor Interne. Urmare a participării la evenimentele menționate, au fost consolidate capacitățile și dezvoltate abilitățile pe următoarele domenii: - gestionarea fluxurilor migraționale; - metode moderne de monitorizare a migrației ilegale; - procesul de executare a procedurilor de returnare şi expulzare; - îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor prin intermediul sistemelor informaționale ale instituțiilor implicate în procesul de evidență în procesul de migrație a populației; - drepturile fundamentale ale omului și combaterea traficului de ființe umane; - lansarea inițiativeI privind elaborarea Raportului comun privind migrația ilegală și traficul de ființe umane la frontera moldo ucraineană; - elaborarea unui plan de măsuri în cazul unui flux masiv de migranți etc.
26.01.2017
În contextul consolidării capacităţilor instituţiei responsabile de executarea procedurilor de returnare şi expulzare, au fost întreprinse 15 sesiuni de instruire cu participarea a 45 de angajați ai Minsiterului Afacerilor Interne.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor(2) - f) În domeniul gestionării frontierelor şi al securităţii documentelor, cooperarea se axează pe chestiuni privind organizarea, formarea, cele mai bune practici şi alte măsuri operaţionale, precum şi consolidarea cooperării dintre Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) şi serviciile poliţiei de frontieră ale Republicii Moldova40. Elaborarea studiului de fezabilitate şi identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea capacităţilor software de recunoaştere facială
21.05.2015
În scopul realizării acţiunii date, MTIC a iniţiat procedura de organizare a licitaţiei publice pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind Implementarea/Dezvoltarea software de recunoaştere facială (FRS) în cadrul Registrului de Stat al Populaţiei”. În acest sens au fost întreprinse următoarele acţiuni:1. Setul de materiale aferent procedurii de achiziţii a serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind implementarea/dezvoltarea FRS în Registrul de Stat al Populaţiei a fost înregistrat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 71 din 12.09.2014.2. Deschiderea ofertelor a avut loc pe 06.10.2014, ora 11:00.3. Anunţarea câştigătorului licitaţiei publice (nr. 14/01858) a avut loc pe 09.10.14, ora 10:00.4. Pe data de 22.10.2014 a fost semnat Contractul nr. 02/11-34 de achiziţionare a Serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Studiului de fezabilitate şi a necesităţilor privind Implementarea/dezvoltarea software de recunoaştere facială (FRS) în cadrul Registrului de Stat al Populaţiei, cu câştigătorul licitaţiei compania “4Rooms Switzerland Sarl”.5. La data de 07.11.2014 Contractul a fost înregistrat la Agenţia de Achiziţii Publice cu nr. 14/01858/004.6. La data de 11.11.2014 Contractul a fost înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr. 3438.7. La 22.12.2014 MTIC a remis către MAEIE Studiul de fezabilitate şi a necesităţilor privind Implementarea/dezvoltarea software de recunoaştere a feţei (FRS) în cadrul Registrului de Stat al Populaţiei, elaborat de experţii companiei de consultanţă câştigătoare a licitaţiei (compania “4Rooms Switzerland Sarl”), solicitând MAEIE informarea de rigoare a partenerilor europeni.
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor41. Aprobarea cadrului normativ necesar pentru aplicarea sistemului de recunoaştere facială
21.05.2015
Concursul pentru achiziţionarea Sistemului de recunoaştere facială a avut loc în data de 01 iulie a.c. Compania cîştigătoare va fi determinată urmare evaluării şi compararii ofertelor, după care va fi iniţiată procedura de semnare a Contractului. Menţiune: conform Documentaţiei de licitaţie pentru achiziţionarea Sistemului FRS, perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile, începînd cu data deschiderii licitaţiei de către Cumpărător; prin urmare în termenul indicat va avea loc evaluarea şi compararea ofertelor, desemnarea companiei cîştigătoare şi semnarea Contractului de achiziţionare a Sistemului FRS.
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201531.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor42. Achiziţionarea sistemului de recunoaştere facială şi consolidarea capacităţilor pentru aplicarea acestui sistem
01.01.201531.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor43. Utilizarea pe larg a sistemului de recunoaştere facială ca subsistem care urmează să devină parte a Registrului de stat al populaţiei, ca resursă primară pe baza căreia are loc eliberarea documentelor de identitate şi monitorizarea fluxurilor migraţionale, la care sînt conectate nu doar instituţiile de forţă – Ministerul Afacerilor Interne, Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal, dar şi alte agenţii, precum instituţiile fiscale, organele cadastrale, Camera de Licenţiere, Comisia Electorală Centrală etc.
21.05.2015
Acţiunea dată urmează a fi îndeplinită după realizarea acţiunii precedente de achiziţionare a sistemului de recunoaştere facială.
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor44. Elaborarea şi utilizarea Directoriului Cheilor Publice (PKD)
21.05.2015
În anul 2014, pe parcursul a 6 luni s-a desfăşurat testarea procedurii de schimb de date între directorii, conform documentului PKD Test Bench Procedures - ICAO PKD (Issue 3.1). În luna noiembrie 2014 a fost finalizată etapa de testare şi respectiv asigurată trecerea la utilizarea Directoriului Cheilor Publice (PKD).
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor45. Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru utilizarea Directoriului Cheilor Publice (PKD)
21.05.2015
În scopul realizării acţiunii date, MTIC a iniţiat procedura de organizare a licitaţiei publice pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD). În acest sens au fost întreprinse următoarele acţiuni:1. Prin ordinul MTIC nr. 56 din 01.07.2014 a fost creat Grupul de lucru MTIC pentru implementarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize.2. Experţii MTIC au elaborat cu forţe proprii studiul de fezabilitate prealabil privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD), prezentat Misiunii UE de evaluare din septembrie 2014.3. În data de 11.09.2014 Î.S. “CRIS “Registru” a MTIC, a găzduit Misiunea de evaluare a experţilor UE în Republica Moldova ce ţine de implementarea Acordului de Finanţare dintre RM şi UE privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize pe domeniul MTIC. În cadrul reuniunii a fost pus în discuţie inclusiv subiectul Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD) (Feasibility study for development and use of Public Key Directory (PKD) cu prezentarea comunicării la subiect şi a studiului preliminar.4. Setul de materiale aferent procedurii de achiziţii a serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice a fost înregistrat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 71 din 12.09.2014.5. Deschiderea ofertelor a avut loc pe 06.10.2014, ora 11:00.6. Anunţarea câştigătorului licitaţiei publice (nr. 14/01858) a avut loc pe 09.10.14, ora 10:00.7. Pe data de 22.10.2014 a fost încheiat un Contract nr. 02/11-33 de achiziţionare a Serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD), cu câştigătorul licitaţiei care este compania UAB “ S4ID”.8. La data de 07.11.2014 Contractul a fost înregistrat la Agenţia de Achiziţii Publice cu nr. 14/01858/003.9. La data de 11.11.2014 Contractul a fost înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr. 3439.10. La 22.12.2014 MTIC a remis către MAEIE Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD), elaborat de experţii companiei de consultanţă câştigătoare a licitaţiei (compania UAB “ S4ID”), solicitând MAEIE informarea de rigoare a partenerilor europeni.
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor46. Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a Directoriului Cheilor Publice (PKD)
21.05.2015
În temeiul Legii nr. 310 din 26.12.2012 pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înţelegere privind participarea şi divizarea cheltuielilor în cadrul Registrului de chei publice al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) pentru documentele de călătorie electronice mecanic lizibile, pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 317 din 28.04.2010 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru asigurarea eliberării paşapoartelor biometrice, precum şi Procesului Verbal al şedinţei Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană din 04.10.2012, prin ordinul MTIC nr. 41 din 15 mai 2013 ÎS „CRIS „Registru” a fost desemnată în calitate de Centru autorizat pentru emiterea şi utilizarea certificatelor cheilor publice şi semnăturilor digitale la perfectarea şi eliberarea actelor de identitate care conţin date biometrice. - Pentru crearea Directoriului Naţional a Certificatelor Cheilor Publice aplicate în paşapoartele cu date biometrice ÎS “CRIS „Registru” a MTIC a trecut certificarea la Root Certification Authority din Republica Moldova, obţinînd certificatul de înregistrare a Centrului de certificare a cheilor publice nr. 0212003 din 21 mai 2012. În calitate de Centru de certificare a cheilor publice de nivel ierarhic II Centrul deţine dreptul de a presta servicii în domeniul semnăturii digitale calificate (cu forţă juridică), nemijlocit persoanelor juridice şi fizice. CC al ÎS "CRIS "Registru" este implicat în realizarea a două proiecte: paşaportul cetăţeanului RM şi buletinului de identitate electronic al cetăţeanului RM (e-CA). - De la data înfiinţării Centrului naţional de certificare a cheilor publice al ÎS “CRIS „Registru” a MTIC (01 ianuarie 2013), toate paşapoartele biometrice eliberate de Republica Moldova sunt personalizate cu ajutorul cheilor publice emise de Centrul de certificare (CC). CC şi funcţiile lui corespund cerinţelor ICAO DOC 9303 (Machine readable travel documents, part 1, volume 2: Specifications for Electronically Enabled Passports with Biometric Identification Capability). - Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD), elaborat de experţi străini în 2014 descrie sistemul de acumulare a datelor de referinţă care va permite autorităţilor de control la frontieră (DPF al MAI), altor autorităţi/servicii interesate să verifice valabilitatea documentelor (paşapoartelor şi a documentelor de călătorie).
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor47. Aplicarea regulilor ICAO la eliberarea actelor şi utilizarea Directoriului Cheilor Publice (PKD)
21.05.2015
- La data de 11 iunie 2013 Republica Moldova a devenit cel de-al 38-lea membru PKD ICAO. - Stocarea informaţiei se realizează în paralel pe două direcţii: în regim automatizat (prin integrarea cu PKD ICAO) şi în regim neautomatizat, cu suportul oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale MAEIE. - La eliberarea paşapoartelor, Republica Moldova aplică mecanismele elaborate de ICAO în ceea ce priveşte verificarea informaţiei conţinute pe cipul din paşaport. - În permanenţă este asigurată legătura tehnică cu PKD ICAO.
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor48. Asigurarea operaţionalităţii complete a Directoriului Cheilor Publice (PKD) naţional
21.05.2015
Operaţionalitatea Directoriului Naţional al Cheilor Publice (NPKD) este asigurată prin integrarea cu PKD ICAO (în regim automatizat) şi cu suportul oficiilor consulare şi misiunilor diplomatice ale MAEIE (în regim neautomatizat). Studiul de fezabilitate privind dezvoltarea şi utilizarea Directoriului cheilor publice (PKD) descrie sistemul de acumulare a datelor de referinţă care va permite autorităţilor de control la frontieră (DPF al MAI), altor autorităţi/servicii interesate să verifice valabilitatea documentelor (paşapoartelor şi a documentelor de călătorie). În acest scop, conform studiului, urmează să fie achiziţionate şi implementate produsul software şi mijloace care vor permite asigurarea verificărilor menţionate mai sus, cu utilizarea NPKD. Conform recomandărilor studiului de fezabilitate şi a nevoilor de dezvoltare în continuare a Directoriului naţional al cheilor publice şi interconectarea acestuia cu ICAO PKD, în 2016 urmează a fi cumpărat şi implementat softul şi echipamentul tehnic pentru realizarea următoarelor module funcţionale: 1) LDAP Repository; 2) Document Verifying Certificate Authority (DVCA) – partea de interfaţă; 3) Single Point of Contact Certificate Authority (SPOC CA), 4) Single Point of Contact as Service (SPOC Service), 5) Terminal Control Center (TCC) 6) Inspection System (IS) (extinderea funcţionalului). Acest sistem de colectare a datelor de referință va facilita procesul de verificare a valabilității documentelor (paşapoarte şi documente de călătorie) folosind extensia NPKD și va fi utilizat de către autoritățile de frontieră (DPF), iar în perspectivă şi de alte altor autorități interesate, eligibile Organizarea procesului de licitaţie pentru achiziţionarea complexului software şi tehnico-aplicativ urmează a fi asigurat în trim. III 2016, cu acordarea serviciilor din trim. IV 2016- trim. I 2017. Este în stadiu avansat de elaborare documentaţia pentru licitaţie şi Cerinţele tehnice faţă de NPKD, ca parte integrantă a documentaţiei de licitaţie.
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor49. Dezvoltarea sistemului de supraveghere fixă a frontierei prin instalarea camerelor video şi a celor pe principii de termoviziune de-a lungul frontierei de stat
28.01.2016
În contextul dezvoltării sistemului de supreveghere fixă a frontierei prin instalarea camerelor video, a fost finalizată construcția a 4 complexe de monitorizare video a frontierei de stat în regiunea Giurgiulești, Tudora, Palanca şi Criva, conform Acordului de implementare între DPF al MAI și Departamentul Apărării al SUA. Ulterior, experții companiei Raytheon au efectuat un studiu geotehnic la Vasilcău și Cosăuți, locații cu camere EO/IR instalate, în scopul clarificării detaliilor privind construcția și instalarea antenei pentru sistemele fixe de supraveghere, precum și selectarea suporturilor de conectare la rețelele electrice a viitoarelor locații cu sisteme de supraveghere și întocmirea schemei de conectare, participînd la ședința de coordonare a implementării proiectului ADM-PPP. La 12 octombrie 2015, în incinta DPF al MAI, a avut loc ceremonia oficială de transmitere a celui de-al doilea lot de tehnică specială, care cuprinde: 5 automobile de model Volskwagen Crafter 35, 12 seturi de truse de investigare criminalistică, stații radio, lanterne etc.. Totodată, în cadrul întrevederii a fost semnat ”Proiectul pentru zona de Frontieră a Republicii Moldova”, care descrie toate cerințele față de infrastructura ce urmează a fi acordată sub formă de echipamente și mobilier din partea Guvernului SUA pentru mentenanță, echipamente conexe, spații, utilității și mediu, necesare pentru a sprijini implementarea sarcinii ce ține de centrele de comandă și control ale DPF, în cadrul proiectului ADM-PPP, incrementul III. În perioada 19-20 octombrie 2015, echipa de Audit și Examinare a DTRA, reprezentanții Raytheon și DPF al MAI au desfășurat vizite de verificare a modului de exploatare, păstrare, întreținere a echipamentului și bunurilor materiale primite de către Poliția de Frontieră în cadrul fazelor anterioare ale proiectului, la subdiviziunile PF SPF „Tudora -1”, SPF „Cahul” și DR „Cahul”. La 21 decembrie 2015, în incinta DPF al MAI a avut loc ședința de totalizare, în comun cu reprezentanții companiei Raytheon, privind realizările în implementarea proiectului Armele de Distrugere în Masă – Program de Prevenire a Proliferării, pe parcursul anului 2015.
09.08.2016
Activități 2016 În perioada 17-18.10.2016, în cadrul SPF „Sculeni” și SPF „Cosăuți” s-a desfășurat testul de validare a sistemului de supraveghere fixă, recent dezvoltat în cadrul proiectului „ADM-PPP”. A fost efectuat Studiul tehnic pentru instalarea a 12 sisteme de termoviziune și 12 expertize tehnice În prezent în SPF „Săiți” se instalează un turn pe care urmează a fi plasate echipamentul necesar. În perioada semestrului I au fost efectuate lucrări de instalare a 2 sisteme de supraveghere fixă pe turnurile existente (TETRA), la locațiile Cahul și Medeleni, după desfășurarea instruirilor privind utilizarea acestora, sistemele urmează a fi date în exploatare. La 13.04.2016 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 449 cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri, prin care Departamentul Poliției de Frontieră al MAI a obținut dreptul de proprietate asupra 4 loturi de teren amplasate în localitățile Vasilcău, Cosăuți, Săiți și Taraclia. Pe parcursul lunii mai, au fost inițiate lucrările de proiectare, măsurare și construcție a turnurilor la locațiile menționate. La 27 ianuarie 2016, în incinta Departamentului Poliției de Frontieră a avut loc ceremonia oficială de transmitere a 9 autospeciale cu sisteme integrate de termoviziune, pe bază de VW T5. Dotarea Poliției de Frontieră cu un astfel de echipament a venit în contextul facilitării procedurilor de supraveghere a graniței moldo-ucrainene, îmbunătățirii considerabile a mobilității și capacității de răspuns în cazul amenințărilor la adresa securității frontierei.
07.12.2016
La 08.11.2016 DPF a încheiat cu compania Dat-Con d.o.o. (Slovenia) contractul de livrare a sistemelor de monitorizare video și pe principiu de termoviziune, în contextul implementării Suportului bugetar pentru implementarea regimului liberalizat de vize
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor50. Dezvoltarea sistemului integrat de management al frontierei de stat, care va include un ansamblu de subsisteme tehnice şi operaţionale, structurate pe o platformă de comunicaţii electronice comune în conformitate cu cele mai bune practici UE şi principiile conceptului EUROSUR.
28.01.2016
Pentru dezvoltarea sistemului integrat de management al frontierei de stat, în cadrul Centrului Naţional de Coordonare al DPF au fost instalate monitoare pentru monitorizarea imaginilor în PTF și SPF, precum și elaborat sistemul informațional „Tabloul situațional al evidenței traversărilor”. De asemenea, a fost implementat „Sistemul de monitorizare și control NAVIGATOR” pentru monitorizarea GPS a unităților mobile, precum și interconexiunea sistemului de vizualizare a patrulelor dotate cu stații portative TETRA cu sistemul integrat de management al frontierei. În cadrul proiectelor de asistență externă, Centrele de coordonare ale PF au fost dotate cu 57 imprimante necesare activității curente a acestora. În semestrul II al anului 2015, au fost achiziționate și repartizate tehnică de calcul, monitoare rezoluție mare, softuri, generatoare, etc. Totodată, a fost realizată construcția și dotarea a 4 centre de comandă și control. În contextul Suportului bugetar al UE pentru implementarea regimului liberalizat de vize, a fost elaborată Specificația Tehnică pentru dezvoltarea Sistemului Informațional Integrat al Poliției de Frontieră și a fost transmisă în adresa Agenției de Achiziții Publice pentru publicare. DPF al MAI a lansat, în scop de serviciu, prima versiune a Sistemului Informațional ”Managementul Operațional” ce permite evidența tuturor infracțiunilor depistate la frontiera de stat, amplasarea pe hartă a evenimentelor, formarea diferitor rapoarte, verificarea persoanelor în diferite registre departamentale, naționale și internaționale, precum și jurnalizarea tuturor acțiunilor întreprinse de către utilizator.
18.07.2016
Activități 2016 Departamentul Poliției de Frontieră al MAI a lansat în scop de serviciu prima versiune a Sistemului Informațional ”Managementul Operațional” ce permite evidența tuturor infracțiunilor depistate la frontiera de stat, amplasarea pe hartă a evenimentelor, formarea diferitor rapoarte, verificarea persoanelor în diferite registre departamentale, naționale și internaționale, precum și jurnalizarea tuturor acțiunilor întreprinse de către utilizator. Totodată, este pregătit caietul de sarcini pentru achiziționarea unui sistem integrat cu funcționalități extinse la nivel național.
09.11.2016
Pe parcursul lunii octombrie curent, în incinta Centrului Operațional de Coordonare (COC), a fost instalat un sistem videowall cu panoul de control în Main Server Office (camera centrală de servere). Totodată, s-a efectuat reamenajarea COC și au fost executate lucrări de cablare structurată pentru toate echipamentele de comunicații. Respectiv, a fost amenajată și asigurată tehnico-material sala de criză, pentru situații excepționale, conform standartelor performante.
26.01.2017
Au fost instalate monitoare pentru monitorizarea imaginilor în PTF și SPF, precum și elaborat sistemul informațional „Tabloul situațional al evidenței traversărilor”. De asemenea, a fost implementat „Sistemul de monitorizare și control NAVIGATOR”, precum și realizată construcția și dotarea a 4 centre de comandă și control.
01.01.2020
La solicitarea MAI, Centrul a examinat şi prezentat avizul său la proiectul Regulamentului cu privire la Sistemul de supraveghere a frontierelor de stat (SCSF).
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Ministerul Finanţelor
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor51. Elaborarea şi aprobarea prin hotărîre de Guvern a Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2014-2016.
16.04.2015
Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi Planului de implementare a acesteia, a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 10.12.2014
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor52. Realizarea aplicaţiilor informatice care permit schimbul de informaţii în timp real între structurile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în supravegherea şi controlul trecerii frontierelor
28.01.2016
În contextul realizării aplicaţiilor informatice care permit schimbul de informaţii în timp real între structurile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în supravegherea şi controlul trecerii frontierelor, a fost inițiat proiectul „Reţeaua de comunicaţii fixe şi mobile pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova”, realizat în baza Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006. După semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană, urmează a fi semnat acordul tehnic ce prevede aspectele tehnice de schimb de date în timp real. Ulterior, urmează identificarea resurselor financiare pentru procurarea echipamentului și soft-ului conform cerințelor stipulate în acord și dezvoltarea aplicațiilor instituționale privind schimbul de date. Totodată, la 29.10.2015 s-a desfășurat vizita de inspectare și verificare de către reprezentanții Delegației UE, a companiei Ericsson AB și reprezentanții DPF al MAI a locațiilor pe proiectul „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru Poliția de Frontieră” faza II.
18.07.2016
Activități 2016 La data de 28.01.2016 au fost semnate: - anexa nr 1. la Acordul între Comisia Națioanlă de Integritate și DPF privind utilizarea platformei de interoperabilitate (MConect); - anexa nr 2. la Acordul între Oficiul Central de probațiune și DPF privind utilizarea platformei de interoperabilitate ( MConect). La data de 20.04.2016 a fost semnat Acordul privind schimbul de informații și colaborare interinstituțională între Departamentul Poliției de Frontieră și Serviciul Tehnologii Informaționale La data de 13.05.2016 a fost semnat Acordul adițional între Departamentul Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Vamal al Republicii Moldova privind schimbul de informații.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor53. Dotarea subdiviziunilor de frontieră cu maşini de teren moderne, sisteme mobile de monitorizare video şi pe principii de termoviziune, montate pe mijloace de transport, echipament şi tehnică de calcul mobil pentru consultarea bazelor de date
28.01.2016
Pentru a dota subdiviziunile de frontieră cu maşini de teren moderne, în luna decembrie 2014 a fost semnat contractul între donatori și compania ofertatoare, în baza căruia Poliția de Frontieră a RM a beneficiat de 9 autospeciale cu sistem de termoviziune. Pe parcursul trimestrului I 2015 s-au realizat măsurile necesare pentru includerea proiectului în HG nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte, conlucrîndu-se paralel cu compania ofertatoare în privința obținerii licenței de export a echipamentului solicitat. În același timp, a fost realizată dotarea parţială cu tehnică de calcul a Biroului migraţie şi azil al MAI, în limitele stocului grantului guvernului chinez, în scopul consultării bazelor de date. În cadrul ședinței de lucru dintre reprezentanții DPF al MAI, reprezentantul UE în RM și directorul companiei ”Dat-Con d.o.o.” (compania ofertatoare în cadrul proiectului), s-au discutat unele aspecte tehnice a echipamentului și a fost stabilit că ofertatorul trebuie să prezinte graficul livrărilor de echipament. După participarea reprezentanților DPF al MAI la testul de pre-acceptare a mijloacelor tehnice, organizat de către ”Dat-Con d.o.o.” în or. Polzela, Slovenia, a fost obținută autorizația de import a mijloacelor tehnice și a avut loc transmiterea de către Compania ”Dat-Con d.o.o.” a unui set de echipamente de transmisiuni pentru a fi integrate în autospecialele cu sisteme de termodetecție în infraroșu sau spectru termal. În luna decembrie a anului 2015, autovehiculele au fost transportate la Colegiul Național al Poliției de Frontieră, pentru organizarea instruirilor privind operarea autospecialei și semnarea Certificatului de Acceptare Provizorie. În urma desfășurării cursului de instruire cu tematica ,,Instruirea de formatori-operatori pe autovehicule echipate cu sisteme de termodetecţie în infraroşu sau spectru termal”, organizat de către DPF al MAI în contextul implementării proiectului ,,Patrularea comună la frontiera între RM şi Ucraina”, au fost instruite circa 30 persoane.
09.02.2016
Realizat 10.12.2015, în incinta CNPF s-a desfășurat testul de acceptare provizorie, cu participarea reprezentanților delegației UE al Chișinău și EUBAM, certificatul de acceptare provizorie fiind semnat la data de 11.12.2015. 27.01.2016, în incinta DPF a avut loc ceremonia oficială de transmitere a 9 autospeciale cu sisteme integrate de termoviziune, pe bază de VW T5. Dotarea PF cu un astfel de echipament a venit în contextul facilitării procedurilor de supraveghere a graniței moldo-ucrainene, îmbunătățirii considerabile a mobilității și capacității de răspuns în cazul amenințărilor la adresa securității frontierei. Sistemele mobile de observație au fost oferite în cadrul proiectului „Patrularea comună la frontiera terestră și fluvială între Republica Moldova și Ucraina”. Proiectul de care a beneficiat autoritățile de frontieră moldo-ucrainene, are drept scop realizarea angajamentelor asumate în contextul Liberalizării Regimului de Vize cu UE și a implementării Acordului de Asociere RM – UE, asigurarea unui nivel înalt de securitate a frontierei comune moldo-ucrainene în contextul crizei din Ucraina, inclusiv implementarea conceptului de Management Integrat al Frontierelor (MIF) conform modelului Uniunii Europene.
09.08.2016
Au avut loc 4 ședințe de instruire, la care au participat 77 de persoane, axate pe exploatarea autospecialelor cu sisteme de observație pe principiul de termoviziune, dispozitive de detecție a materialelor radioactive.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor54. Dotarea, conform cerinţelor Catalogului Schengen, a punctelor de trecere cu echipament special pentru controlul de nivelul al doilea al documentelor şi controlul mijloacelor de transport în scopul depistării persoanelor ascunse
28.01.2016
În perioada anului 2015, a fost inițiată procedura de achiziție a echipamentului, tehnicii și bazelor de date pentru controlul la frontieră pe 8 poziții. Astfel, la 04.05.2015 a fost contractată compania „MSA Grup” și „Regula Baltija”, după care, la 15.05.2015 a fost înregistrat la Agenția Achiziții Publice. Pe parcursul lunii mai, companiile contractate au început livrarea echipamentului pe 9 livrabile (echipament nivelul II), personalul urmînd a fi instruit odată cu recepționarea echipamentului. În luna mai 2015 au fost livrate echipamente în suma totală de 10 753 619, 05 lei MDL (534 700,00 Euro) (Telefoane Philips – 99 buc., Regula 7024 – 104 buc., Regula 8333 – 37 buc., Regula 7505M – 3 buc., Regula 7515 – 3 buc., Regula 7516 – 1 buc., Regula 4307 – 1 buc., Soft line documents – 3 buc.). Ca urmare a livrării echipamentului, compania ”Regula” a asigurat instruirea a 3 experți judiciari și a 15 ofițeri ai DPF al MAI referitor la utilizarea echipamentului.
09.02.2016
În incinta CNPF, Ungheni, experții Poliției Federale din Austria, cu suportul Ambasadei SUA, au desfășurat curs de instruire pentru 19 și respectiv 15 inspectori ai PF cu tematica ”Examinarea documentelor de călătorie”. În incinta DPF, reprezentanții PF au participat la cursul de instruire în domeniul combaterii traficului de persoane, uzului de fals în actele de călătorie, al migrației ilegale, realizat de experții Poliției Naționale a Spaniei, cu suportul Ambasadei Spaniei la București. La data de 23.10.2015, a fost anunțată / publicată licitația privind achiziția echipamentului destinat controlului la trecerera frontierei (Dispozitiv pentru examinarea documentului Regula 4205). Astfel, în urma licitației date, echipamentul a fost procurat și repartizat la PTF.
06.09.2016
În perioada de raportare, o parte din punctele de trecere a frontierei din RM (DR „NORD” și DR „VEST”) au fost dotate cu versiunea actualizată a programului FDS (Pașapoartele lumii), instalate în camerele pentru nivelul II de control. În luna septembrie 2016, acest program va fi instalat în punctele de trecere din cadrul DR „SUD”, DR „EST” și SPF „AIC”. Total, au fost procurate și distribuite 30 de licențe (dintre care 27 în anul 2016).
07.12.2016
În perioada de raport a avut loc repartizarea în cadrul PTF a Microscoapelor digitale cu filtre și funcții de măsurare „Oitez eScope PRO DP-M16”.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor55. Construcţia capitală/reconstrucţia edificiilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră (direcţiile regionale „Est” şi „Sud”, sectoarele Poliţiei de Frontieră „Săiţi” şi „Volontiri”)
09.08.2016
Activități 2016 Construcția/reconstrucția finalizată în proporții de: - DR Sud-100%, dat în exploatare; - DR Est-70 %, proiect înghețat (lipsa surselor financiare); - SPF Săiți-100%, dat în exploatare (http://border.gov.md/index.php/ro/1857-conditii-moderne-de-lucru-pentru-politistii-de-frontiera-din-saiti); - SPF Volentiri-100%, dat în exploatare. Toate lucrările de construcție/reconstrucție au fost efectuate din resursele financiare ale Departamentului Poliției de Frontieră.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor56. Implementarea sistemului avansat de informaţii despre pasageri (API) în punctul de trecere a frontierei „Aeroport-Chişinău”
28.01.2016
Întru implementarea sistemului avansat de informaţii despre pasageri (API) în punctul de trecere a fronteieri „Aeroport-Chişinău”, în perioada anului 2015 a fost realizat accesul la sistemul de interoperabilitate Xdata, ce permite verificarea persoanelor în conturul criminalistic şi criminologic. Adiţional, la 15 mai 2015 reprezentanții DPF al MAI au participat în cadrul ședinței de lucru cu reprezentantul Companiei ”Arinc” - prestator de soft și servicii de instalare, mentenanță și instruire privind utilizare a Sistemului avansat de pasageri – ”Advance Passenger Information System” (APIS), în cadrul căreia s-au discutat aspectele legislative, termenii și costurile de instalare a sistemului APIS în cadrul DPF al MAI. Astfel, au fost agreate condițiile în care Compania vizată prestează serviciile și s-a convenit la elaborarea documentației aferente desfășurării procedurii de achiziții la nivel internațional. Ulterior, la data de 18.08.2015 în adresa companiei STERIA, iar la 24.08.2015 în adresa companiilor GEMALTO și SIVECO, DPF al MAI a remis o fișă de proiect cu necesitățile Poliției de Frontieră neacoperite din bugetul de stat, care includ și procurarea sistemului APIS.
18.07.2016
Activități 2016 Sistemul nu a fost implementat din motivul lipsei resurselor financiare. DPF al MAI a remis o fișă de proiect cu necesitățile Poliției de Frontieră neacoperite din bugetul de stat, care includ și procurarea sistemului APIS. De asemenea, MAI continuă discuțiile cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române privind posibilitatea organizării unor vizite de preluare a experienței în ceea ce privește implementarea APIS în Aeroportul internațional Henri Coandă. MAI, prin scrisoarea 18/1054 din 12.062016 a transmis în adresa autorităților naționale competente solicitarea privind examinarea proiectului Memorandumului de Intenție între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind dezvoltarea Sistemului de identificare personală, comparare și evaluare securizată (PISCES) și transmiterea propunerilor și comentariilor acestuia, cu luare în considerație a prevederilor legislației naționale în vigoare și aprecierea compatabiliății proiectului Memorandului vizat cu acestea.
09.08.2016
Actualmente, DPF elaborează o propunere de proiect, care urmează a fi înaintată spre examinare în adresa Comisiei Europene în cadrul Inițiativei privind MIF a PaE pînă la sfîrșitul anului. Este realizat accesul la sistemul de interoperabilitate Xdata, care permite verificarea persoanelor în conturul criminalistic şi criminologic.
07.12.2016
La 28.11.2016 un reprezentant al DPF a luat parte în cadrul celei de-a 15-a Panel privind managementul Integrat al frontierei a Parteneriatului Estic, în cadrul căruia a fost promovat proiectul de asistență externă, dezvoltat și înaintat la 12.10.2016 spre examinare în adresa Comisiei Europene în cooperare cu SGS al Ucrainei. Proiectul vizat prevede implementarea sistemului API în cadrul SPF „Aeroport-Internațional-Chişinău”.
26.01.2017
În perioada anului 2015 a fost realizat accesul la sistemul de interoperabilitate Xdata, ce permite verificarea persoanelor în conturul criminalistic şi criminologic. DPF al MAI în perioada de raportare a încercat să identifice mai multe surse de finanțare, însă propunerile de proiect nu au fost acceptate din cauza sumei mare de finanțare. Se dorește realizarea integrală a acestei acțiuni prin noul PNAAA 2017-2019 și anume „Implementarea, inclusiv prin intermediul proiectelor de asistență externă, a tehnologiilor moderne de control al frontierei și schimb de informații”.
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor57. Instruirea angajaţilor Poliţiei de Frontieră în scopul sporirii gradului de integritate şi îmbunătăţirii conduitei profesionale
28.01.2016
În procesul de instruire a angajaţilor Poliţiei de Frontieră în scopul sporirii gradului de integritate şi îmbunătăţirii conduitei profesionale, au fost organizate următoarele evenimente: - ședințe de instruire cu tematica „Codul deontologic al PF”, în baza Planului de instruire profesională a PF, fiind instruiți circa 30 angajați DPF al MAI. - 1 training interactiv cu privire la anticorupție, organizat de OSCE, care a avut loc în or. Praga, Cehia. - 6 cursuri de instruire cu tematica „Toleranța zero față de corupție în rândul angajaților autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI”, în urma cărora au fost instruiți circa 340 angajaţi ai DPF al MAI. - 1 curs de dezvoltare profesională în domeniul anticorupție, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. - 1 curs în domeniul protecției drepturilor omului, cu instruirea unui reprezentant al Departamnetului Poliției de Frontieră în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. - 1 program de pregătire interactivă anticorupţie pentru reprezentanţii SV şi PF ale autorităţilor responsabile în domeniul anticorupției din RM şi Ucrainei. - 09-12 noiembrie 2015, un reprezentant al DPF a participat în cadrul Academiei ,,Ștefan Cel Mare” a MAI, la un curs în domeniul domeniul protecției drepturilor omului. - 16 – 20 noiembrie 2015, participarea a 4 reprezentanți DPF la cea de-a doua etapă a trainingului „Programul de pregătire interactivă anticorupţie” pentru reprezentanţii SV şi PF ale autorităţilor responsabile în domeniul anticorupției din RM şi Ucrainei. (or. Praga, Republica Cehă).
18.07.2016
Activități 2016 În contextul sporirii gradului de integritate şi îmbunătăţirii conduitei profesionale, reprezentanții DPF au participat la 6 cursuri de instruire cu următoarele tematici: medierea - modalități alternative de soluționare a conflictelor la locul de muncă, studierea legislației anticorupție, prevenirea și combaterea corupției, participarea la lansarea Toolkit-ului DCAF privind integritatea poliețenească,elemente de management etic în procesul integrării profesionale. Ministerul Afacerilor Interne a recepționat donația din partea DCAF, care a constituit 1000 de Ghiduri privind integritatea polițistului, care au fost distribuite în cadrul MAI și autorităților naționale de specialitate.
06.09.2016
Activități 2016 Pe parcursul lunii octombrie au fost instruiți circa 400 de angajați ai DPF în contextul sporirii gradului de integritate. În contextul sporirii gradului de integritate şi îmbunătăţirii conduitei profesionale, reprezentanții DPF au participat la 9 cursuri de instruire cu următoarele tematici: medierea - modalități alternative de soluționare a conflictelor la locul de muncă, studierea legislației anticorupție, prevenirea și combaterea corupției, participarea la lansarea Toolkit-ului DCAF privind integritatea poliețenească,elemente de management etic în procesul integrării profesionale, cadrul juridic de protecție a secretului de stat. Atribuirea informațiilor la secretul de stat,evidența unică a infracțiunilor și contravențiilor. Ministerul Afacerilor Interne a recepționat donația din partea DCAF, care a constituit 1000 de Ghiduri privind integritatea polițistului, care au fost distribuite în cadrul MAI și autorităților naționale de specialitate.
07.12.2016
Pe parcursul lunii noiembrie, angajații PF au luat parte la următoarele activități: 1) 03.11.2016 - cursul de isntruire privind „Prevenirea și combaterea corupției în MAI”, desfășurat de către SPIA a MAI în contextul proiectului ,,Integritate pentru credibilitate” - 31 persoane. 2) 24-25.11.2016 - cursul de isntruire privind „Etica și integritatea organizațională în cadrul MAI”, organizat de către MAI - 5 persoane. 3) 24-25.11.2016 - seminar de instruire în contextul stagiului I ,,Etica și integritatea organizațională” a Proiectului-pilot ,,Etica orgazațională și managerială în procesul de integritate în cadrul MAI” - 5 persoane. 4) 29-30.11.2016 - atelier de lucru cu tematica „Integritatea Poliției - susținerea capacităților de instruire”, organizat de căte MAI - 3 persoane.
26.01.2017
În contextul sporirii gradului de integritate şi îmbunătăţirii conduitei profesionale, reprezentanții DPF au participat la 23 de cursuri de instruire.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor58. Consolidarea capacităţilor de monitorizare a activităţii poliţiştilor de frontieră în scopul prevenirii şi combaterii acţiunilor de corupţie (supravegherea video în cabinele de control, desfăşurarea controalelor inopinate şi evidenţa statistică a acestora, controlul integrităţii poliţiştilor de frontieră, etc.)
28.01.2016
Datorită consolidării capacităţilor de monitorizare a activităţii poliţiştilor de frontieră în scopul prevenirii şi combaterii acţiunilor de corupţie, rata punctelor de trecere asigurate cu sisteme video de monitorizare în cabinele de control a atins cifra de aproximativ 40%. Dezvoltarea sistemului anticoruptie a fost implementat dupa modelul Inspectoratului Naţional de Patrulare al MAI, ca o platforma unică de monitorizare video în interiorul vehiculelor şi al cabinelor de control. Deasemenea, au fost inițiate negocierile cu Ambasada SUA în vederea dotării suplimentare a încă 40 de vehicule cu sisteme de monitorizare, inclusiv cu acoperire parţială din resursele bugetare. Ca rezultat, pînă în trimestrul III al 2015, pe teritoriul punctelor de trecere au fost instalate 12 camere de monitorizare video: SPF Săiți – 2, SPF Tudora -10. Totodată, au fost întreprinse 5 controale inopinate, acțiuni care au servit la verificarea vigilenței de serviciu, capacității de reacție, legalitatea și corectitudinea acțiunilor desfășurate precum și integritatea profesională a angajaților DPF al MAI: 1 cu privire la controlul activității de serviciu a subdiviziunilor de frontieră cu implicarea a 2 angajați DIE ai DR Sud și 4 controale inopinate cu lansarea intrusului de instruire la DR Sud, DR Nord, DR Est. În aceiași ordine de idei, au fost desfășurate măsuri de depistare a implicării angajaților PF în diverse scheme criminale și monitorizarea activității angajaților PF în scopul prevenirii și combaterii corupției prin intermediul efectuării controalelor inopinate în cadrul DR Est și DR Sud. În perioada 29.12-30.12.15, Direcția inspecție efectiv a DPF a desfășurat măsuri de prevenire și contracarare a contrabandei cu produse de tutungerie în zona de competență, precum și desfășurarea acțiunilor de stabilire a implicării angajaților PF în diferite scheme criminale (Direcția regionale Vest, SPF Sculeni, SPF Frăsinești).
18.07.2016
Activități 2016 Pentru a consolida capacitățile de monitorizare a activităţii poliţiştilor de frontieră, pe parcursul primului semestru 2016, 18 angajați ai DPF al MAI au desfășurat acțiuni tactice și de verificare în mai multe PTF privind respectarea disciplinei de muncă, vigilenței la serviciu și respectarea restricțiilor de efectuare a serviciului, desfășurarea activității de serviciu a angajaților pe frontiera verde. La moment, supravegherea video în cabinele de control constituie - 40%; iar supravegherea video în PTF - 80%. La etapa actuală cu camere video, sunt dotate 23 PTFS, dintre care 13 au instalate camere video și în cabinele de control. DPF a demarat acțiuni de implementare a unui proiect de reglementare a controalelor în conformitate cu bunele practici internaționale. În acest sens se lucrează la un proiect care să stabilească un mecanism unic de inspecții și evaluări, care să asigure lipsa perturbării activității și imixtiunea în activitatea angajaților.
06.09.2016
Activități 2016 Pentru a consolida capacitățile de monitorizare a activităţii poliţiştilor de frontieră, pe parcursul primului semestru 2016, 21 angajați ai DPF al MAI au desfășurat acțiuni tactice și de verificare în mai multe PTF privind respectarea disciplinei de muncă, vigilenței la serviciu și respectarea restricțiilor de efectuare a serviciului, desfășurarea activității de serviciu a angajaților pe frontiera verde. La moment, supravegherea video în cabinele de control constituie - 40%; iar supravegherea video în PTF - 80%. La etapa actuală cu camere video, sunt dotate 23 PTFS, dintre care 13 au instalate camere video și în cabinele de control. DPF a demarat acțiuni de implementare a unui proiect de reglementare a controalelor în conformitate cu bunele practici internaționale. În acest sens se lucrează la un proiect care să stabilească un mecanism unic de inspecții și evaluări, care să asigure lipsa perturbării activității și imixtiunea în activitatea angajaților.
07.12.2016
Pe data de 08.11.2016 reprezentanții DPF au desfășurat acțiuni de stabilire a implicării angajaților PF în diferite scheme criminale la subdiviziunile SPF „Toceni”, SPF „Cahul” ai Direcției Regionale „Sud”. In perioada 25-26.11.2016 reprezentanții DPF au efectuat acțiuni de verificare a desfășurării activității de serviciu pe frontiera verde de către angajații Direcției Regionale „Nord”.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor59. Implementarea Planului de acţiuni al Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera Moldo-Ucraineană EUBAM (10 Phase Action Plan)
28.01.2016
Pentru implementarea Planului de acţiuni al Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera Moldo-Ucraineană EUBAM (10 Phase Action Plan), MAI prin intermediul DPF a depus eforturi considerabile pentru realizarea obiectivelor în termen, şi anume: - cea de-a 108-a Reuniune externă de coordonare a Misiunii EUBAM, schimbul de informație operativă dintre serviciile specializate ale Ucrainei și Moldovei, unde au fost prezentat date statistice privind activitatea Poliției de frontieră, respectiv Serviciul de grăniceri (UA) și a Serviciilor vamale din ambele țări pentru luna decembrie 2014, fiind mediate cazurile cu rezonanță; - elaborarea a 2 rapoarte lunare comune de evaluare a securităţii la frontiera moldo-ucraineană (CBSAR), sub egida EUBAM, la care au participat 4 angajaţi ai DPF al MAI, SV, SG Ucrainei şi SV Ucrainei şi 2 experţi ai EUBAM; - ședinţa Grupului Comun de Analiza a Riscurilor (GCAR) în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și a migraţiei ilegale, cu participarea a 12 angajaţi ai MAI, SIS, PG, SV şi 1 expert al EUBAM; - ședința grupului special de lucru pentru combaterea infracțiunilor legate de mijloace de transport; - ședința operativă privind combaterea migrației ilegale în regiunea Mării Negre; - instruirea a 5 reprezentanți ai DPF care au participat la cursul de instruire şi exerciţiul practic în teren a grupului de lucru în domeniul armamentului; - ședința preparatorie a celei de-a 13-a operațiuni comune privind supravegherea frontierei moldo-ucrainene; - ședința regulară a grupului de lucru privind combaterea traficului ilicit de arme; - operațiunea comună de frontieră „Danubius” faza I cu obiectivul: „Combaterea migrației ilegale, traficul de ființe umane și trecerea ilegală la frontiera de stat”; - operațiunea comună de frontieră „Danubius” faza II cu obiectivul: „Combaterea criminalității transfrontaliere”; - ședința de lucru între reprezentanții DPF al MAI și EUBAM privind consolidarea subcomponentei de analiză a riscurilor și informațiilor la nivel operațional și tactic; - ședința semestrială privind elaborarea Raportului Comun privind Securitatea la Frontieră (CBSAR); - exercițiul public „Prevenirea și contracararea traficului de materiale radioactive peste frontiera de stat”; - operațiunea comună DANUBIUS faza III, privind supravegherea frontierei moldo-ucrainene; - întrevederea grupului de lucru special pe armament; - 2 seminare practice cu privire la mărfurile cu destinație dublă în cadrul Grupului special pentru armament; - ședința Grupului de lucru în domeniul combaterii circulației ilegale a produselor de tutungerie; - reuniunea ordinară a reprezentanţilor MAI al Republicii Moldova, numiţi în calitate de puncte de contact a Grupului de lucru I; - ședinţa de lucru privind dezvoltarea cooperării bilaterale între autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei în domeniul analizei riscurilor; - întrevederea reprezentanţilor autorităților de frontieră ale Republicii Moldova şi Ucrainei privind coordonarea Schemei tehnologice şi stabilirea normelor de regim în PT „Pervomaisc-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei. MAI în comun cu autoritățile naționale responsabile va întreprinde și pe viitor acțiunile ce se impun întru valorificarea oportunităţilor în cadrul celei de-a 11 faze a Planului de Acțiuni cu EUBAM.
09.08.2016
Acțiuni 2016 În perioada 20-22.01.2016, a avut loc întrevederea reprezentanţilor autorităţilor de frontieră ale RM şi Ucrainei privind finalizarea şi aprobarea Schemei tehnologice şi stabilirea normelor de regim în PT"Pervomaisk-Cuciurgan" pe ter. Ucrainei (Odesa, Ucraina). În perioada 10.01.2016 – 20.01.2016, angajaţii ai PF, SV, SG Ucrainei şi SV Ucrainei şi experţi ai EUBAM au elaborat raportul lunar și anual comun de evaluare a securităţii la frontiera moldo-ucraineană (CBSAR), sub egida EUBAM. În perioada 10.02.2016 – 20.02.2016, angajaţii ai PF, SV, SG Ucrainei şi SV Ucrainei şi experţi ai EUBAM au elaborat raportul lunar comun de evaluare a securităţii la frontiera moldo-ucraineană (CBSAR), sub egida EUBAM. În perioada 10.03.2106 – 20.03.2016, angajaţii ai PF, SV, SG Ucrainei şi SV Ucrainei şi experţi ai EUBAM au elaborat raportul lunar comun de evaluare a securităţii la frontiera moldo-ucraineană (CBSAR), sub egida EUBAM. La data de 11 mai 2016, a avut loc ce-a de-a 26-a ședință a a Consiliului Consultativ al EUBAM în cadrul căreia au participat delegațiile Republicii Moldova, Ucrainei, Delegației UE în RM, Delegației UE în Ucraina, Serviciul European de Acțiune Externă, EUBAM, EUAM în Ucraina, OIM în RM și Ucraina, Misiunea OSCE în RM și PNUD Moldova. În cadrul acestei ședințe a fost discutat subiectul activității EUBAM și acțiunilor aferente implementării controlului comun în PTF „Pervomaisk-Cuciurgan”. În perioada 04-08.07.2016, a avut loc cea de-a 3-a ședință a Grupului de lucru în domeniul analizei informațiilor (Ucraina). La 13.07.2016 întrevederea conducerii DPF cu dl Slawomir Pichor, Șeful Oficiului EUBAM din or. Chișinău. În perioada 18-22.07.016, în or. Odesa, Ucraina, a avut loc elaborarea Raportului comun de evaluare a securității la frontiera moldo-ucraineană pentru luna iunie 2016 și semestrul I, 2016 (CBSAR). La 28-29.07.2016, a avut loc ședința experților cu privire la schimbul automatizat de informații privind trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene. Pe parcursul lunii august 2016 a fost elaborat Raportul comun de evaluare a securității la frontiera moldo-ucraineană pentru luna iulie 2016 (CBSAR).
13.01.2017
-Au fost instituite comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Național pentru management integrat al frontierei de stat, care în conformitate cu HG nr. 902 din 31.12.2015, funcționează în scopul sprijinului reciproc și al dezvoltării cooperării între autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat. -În baza Ordinului comun al MAI, SIS, PG și SV, nr.220/71/41/327-0 din 28.07.2014 cu privire la formarea Grupului Comun de Analiză a Riscurilor în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și migrației ilegale, în cadrul DPF al MAI, trimestrial, se elaborează rapoarte cumulative de evaluare a riscurilor privind pericolele la frontiera de stat. -În proces de realizare se află proiectul Acordului de cooperare dintre DPF și SIS. Actualmente, proiectul se află la DPF pentru consultare și avizare.
26.01.2017
Pentru implementarea Planului de acţiuni al Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontiera Moldo-Ucraineană EUBAM (10 Phase Action Plan), MAI a participat la peste 20 de activități (ședințe, grupuri de lucru), precum și întreprinderea acțiunilor întru valorificarea oportunităţilor în cadrul celei de-a 11-a faze a Planului de Acțiuni cu EUBAM.
Alte instituţii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Finanţelor
01.01.201431.12.2015
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor60. Semnarea şi implementarea Planului de cooperare cu Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru anii 2015-2017
28.01.2016
Semnarea şi implementarea Planului de cooperare cu Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru anii 2015-2017, a avut loc la data de 4 decembrie 2014. Planul se implementează conform termenilor stabiliți, iar pe parcursul anului 2015 au fost realizate următoarele activități: - 2 ateliere de lucru în domeniul instruirii și pregătirii profesionale; - 2 şedințe în domeniul analizei de risc pe segmentul EBRAN; - conferința internațională a șefilor de Aeroporturi; - elaborarea și aprobarea de către FRONTEX a Planului operațional ce vizează desfășurarea pe teritoriul RM a Operațiunilor terestre ”Punctele de coordonare 2015” cu participarea ofițerilor din UE, experți în detectarea vehiculelor furate și documente falsificate; - ședinta de traducere în limba rusă a raportului anual al rețelei analizei de risc a frontierelor est-europene (EB ARA 2015); - ședinta de studiu cu privire la Curricula Comună de Bază - Programul de Evaluare a Interoperabilității (CCC-IAP); - ședința de instruire a coordonatorilor locali pentru operațiunile comune ,,Punctele de coordonare 2015, din PTF Otaci, Tudora; - briefingul operațional al operațiuni comune ”Focal Points Air - 2015” (12-14.08.2015, Varșovia, Polonia); - conferința anuală în domeniul Pregătirii profesionale; - ședința de evaluare a operațiunii Minerva 2015; - atelierul de lucru cu privire la criminalitatea transfrontalieră, organizată de către Unitatea de Analiză de Risc a Agenției Frontex; - participarea în cadrul convorbirilor bilaterale anuale, în scopul identificării modalităților de continuare a cooperării Agenției FRONTEX cu DPF al MAI al Republicii Moldova pentru anul 2016, precum și la ședința de planificare a operaţiunilor comune pe sectorul de frontieră terestră pentru anul 2016, cu participarea Republicii Moldova.
18.07.2016
Activități 2016 La 12.02.2016, a fost aprobat Raportul de progres privind implementarea activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni cu FRONTEX pentru 2015-2017. Acțiunile realizate în baza Planului vizează dezvoltarea cooperării și schimbului de bune practici aferente următoarelor domenii prioritare: - analiza riscurilor; - consolidarea capacităților; - cercetare și dezvoltare; - operațiuni și proiecte comune; - schimbul de informații. În baza Planului de cooperare cu FRONTEX pentru anii 2015-2017 (semnat la 04 decembrie 2014), a fost asigurată participarea reprezentanților DPF al MAI la: - atelierul de traducere a Raportului Anual al Analizei de Risc 2016 (18-22 aprilie 2016); - instruirea în domeniul detectării documentelor de călătorie false (11-22 aprilie 2016); - conferința țărilor gazdă, participante la operațiuni pe sectorul de frontieră terestru. Organizarea și planificarea Operațiunilor comune Frontex în PTFS Tudora și Otaci (20-21 aprilie 2016); - la 12-14.07.2016 în or. Madrid, Spania a avut loc ședința de planificare pentru Operațiunea comună „EPN Minerva 2016”; - în perioada 07.06-01.09.2016 în PTF „Otaci” și „Tudora”, se implementează operațiunea „Punctele de coordonare 2016”. În cadrul acestei operațiuni, Agenția FRONTEX facilitezează detașarea în RM a experților din România, Lituania, Polonia, Letonia, Bulgaria, Franța, cu profiluri în detectarea autovehiculelor furate și documentelor falsificate. - în perioada 22.06-20.07.2016, în regiunea Evros, Alexanroupolis, la frontiera terestră dintre Grecia și Turcia și în perioada 20.07-17.08.2016, în regiunea Elhovo, la frontiera terestră dintre Bulgaria și Turcia, au fost implementate operațiuni comune „Activități operaționale flexibile”, la care DPF a delegat cîte un reprezentant.
06.09.2016
Activități 2016 La 12.02.2016, a fost aprobat Raportul de progres privind implementarea activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni cu FRONTEX pentru 2015-2017. Acțiunile realizate în baza Planului vizează dezvoltarea cooperării și schimbului de bune practici aferente următoarelor domenii prioritare: - analiza riscurilor; - consolidarea capacităților; - cercetare și dezvoltare; - operațiuni și proiecte comune; - schimbul de informații. În baza Planului de cooperare cu FRONTEX pentru anii 2015-2017 (semnat la 04 decembrie 2014), a fost asigurată participarea reprezentanților DPF al MAI la: - atelierul de traducere a Raportului Anual al Analizei de Risc 2016 (18-22 aprilie 2016); - instruirea în domeniul detectării documentelor de călătorie false (11-22 aprilie 2016); - conferința țărilor gazdă, participante la operațiuni pe sectorul de frontieră terestru. Organizarea și planificarea Operațiunilor comune Frontex în PTFS Tudora și Otaci (20-21 aprilie 2016); - la 12-14.07.2016 în or. Madrid, Spania a avut loc ședința de planificare pentru Operațiunea comună „EPN Minerva 2016”; - în perioada 07.06-01.09.2016 în PTF „Otaci” și „Tudora”, se implementează operațiunea „Punctele de coordonare 2016”. În cadrul acestei operațiuni, Agenția FRONTEX facilitezează detașarea în RM a experților din România, Lituania, Polonia, Letonia, Bulgaria, Franța, cu profiluri în detectarea autovehiculelor furate și documentelor falsificate. - în perioada 22.06-20.07.2016, în regiunea Evros, Alexanroupolis, la frontiera terestră dintre Grecia și Turcia și în perioada 20.07-17.08.2016, în regiunea Elhovo, la frontiera terestră dintre Bulgaria și Turcia, au fost implementate operațiuni comune „Activități operaționale flexibile”, la care DPF a delegat cîte un reprezentant. - Activități 2016 La 12.02.2016, a fost aprobat Raportul de progres privind implementarea activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni cu FRONTEX pentru 2015-2017. Acțiunile realizate în baza Planului vizează dezvoltarea cooperării și schimbului de bune practici aferente următoarelor domenii prioritare: - analiza riscurilor; - consolidarea capacităților; - cercetare și dezvoltare; - operațiuni și proiecte comune; - schimbul de informații. În baza Planului de cooperare cu FRONTEX pentru anii 2015-2017 (semnat la 04 decembrie 2014), a fost asigurată participarea reprezentanților DPF al MAI la: - atelierul de traducere a Raportului Anual al Analizei de Risc 2016 (18-22 aprilie 2016); - instruirea în domeniul detectării documentelor de călătorie false (11-22 aprilie 2016); - conferința țărilor gazdă, participante la operațiuni pe sectorul de frontieră terestru. Organizarea și planificarea Operațiunilor comune Frontex în PTFS Tudora și Otaci (20-21 aprilie 2016); - la 12-14.07.2016 în or. Madrid, Spania a avut loc ședința de planificare pentru Operațiunea comună „EPN Minerva 2016”; - în perioada 07.06-01.09.2016 în PTF „Otaci” și „Tudora”, se implementează operațiunea „Punctele de coordonare 2016”. În cadrul acestei operațiuni, Agenția FRONTEX facilitezează detașarea în RM a experților din România, Lituania, Polonia, Letonia, Bulgaria, Franța, cu profiluri în detectarea autovehiculelor furate și documentelor falsificate. - în perioada 22.06-20.07.2016, în regiunea Evros, Alexanroupolis, la frontiera terestră dintre Grecia și Turcia și în perioada 20.07-17.08.2016, în regiunea Elhovo, la frontiera terestră dintre Bulgaria și Turcia, au fost implementate operațiuni comune „Activități operaționale flexibile”, la care DPF a delegat cîte un reprezentant. - în perioada 19.07-18.08.2016 în or. Elhovo (Bulgaria) un reprezentant al DPF a participat, în cadrul operațiunii comune terestre ,,Activități operaționale flexibile” în domeniul supravegherii frontierei, organizată de către Agenția FRONTEX. - în perioada 15-21.08.2016, în Strîmtoarea Gibraltar, Spania, un reprezentant al PF, a participat, la operațiunea maritimă „EPN Minerva 2016”, organizată de către Agenția FRONTEX. - în perioada 17.08-14.09.2016, în or. Dorohusk, Polonia, un reprezentant al PF, participă la operațiunea comună „Punctele Focale Terestre 2016”, organizată de către Agenția FRONTEX. - în periaoda 17.08-14.09.2016, în or. Kena și or. Medininkai, Lituania, 2 reprezentanţi ai PF, participă la operațiunea comună „Punctele Focale Terestre 2016”, organizată de către Agenția FRONTEX.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor61. Diversificarea cadrului juridic de cooperare cu serviciile de frontieră ale statelor limitrofe, statelor-membre ale UE şi cu alte instituţii de specialitate din cadrul UE, precum şi cu statele terţe
28.01.2016
În vederea diversificării cadrului juridic de cooperare cu serviciile de frontieră ale statelor limitrofe, statelor-membre ale UE şi cu alte instituţii de specialitate din cadrul UE, precum şi cu statele terţe, pe parcursul anului 2015 MAI a întreprins un șir de măsuri în acest sens prin negocierea şi semnarea unor acorduri bi- şi multilaterale, precum: - semnarea Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul de informaţii statistice; - semnarea Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei, privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Pervomaisc-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei; - semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană; - semnarea Planului de dezvoltare a cooperării dintre DPF și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei pentru anii 2016-2017.
18.07.2016
Activități 2016 În contextul diversificării cadrului juridic de cooperare cu serviciile de frontieră ale statelor limitrofe, DPF al MAI a semnat Planul de colaborare dintre Colegiul Național al Poliției de Frontieră al RM și Departamentul de Instruire și Supraveghere Marină - Izmail al Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, la data de 18.02.2016, în Ungheni, RM. La 15 aprilie 2016 a fost aprobată HG 468 privind inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană. De asemenea, MAEIE a informat DPF al MAI prin scrisoarea nr. DI/2/291,7-6029 din 18.05.2016, privind disponibilitatea părții ucrainene de a semna Protocolul dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană.
07.12.2016
În perioada de raportare, părțile au coordonat data și locul semnării Protocolului dintre DPF al MAI al RM şi Administraţia SGS al Ucrainei, privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană. Astfel, Protocolul urmează a fi semnat la data de 20 decembrie 2016, în cadrul întrevederii conducătorilor autorităților de frontieră ale RM și Ucrainei, în or. Belgorod-Dnestrovschii (Ucraina).
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor62. Continuarea cooperării cu statele vecine în vederea finalizării procesului de demarcare a frontierei de stat
28.01.2016
În contextul continuării cooperării cu statele vecine în vederea finalizării procesului de demarcare a frontierei de stat au fost întreprinse următoarele acțiuni: - elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la sistemul de coordonare a securităţii frontaliere. - MAI (DPF) a demarat discuţiile cu omologii români privind posibilitatea iniţierii schimbului de informaţii operaţionale, în contextul implementării principiilor EUROSUR, între CNC al DPF şi Centrul Operaţional de Coordonare al PF române. Partea română este la etapa de definitivare a viziunii interne privind posibilitatea elaborării unui proiect de document în acest sens. Astfel, PFR a informat că la nivelul Comisiei Europene, cu participarea statelor membre și a FRONTEX, se discută proiectul cu privire la Manualul practic EUROSUR, care va cuprinde un capitol pe tema cooperării cu state terțe, document care ar putea sprijni redactarea unui document conform Regulamentului EUROSUR. Totodată, reieşind din faptul că procedura este una de durată, PFR nu a putut oferi un orizont de timp; - cea de-a 29-a ședință a grupului de lucru privind elaborarea documentelor finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene; - cea de-a 30-a ședință a grupului de lucru privind elaborarea documentelor finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene; - ieșirea în teren cu scopul verificării semnelor de frontieră la sectorul central transnistrean al frontierei moldo-ucrainene; - cea de-a 31-a ședință a grupului de lucru privind elaborarea documentelor finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene; - cea de-a 32-a ședință a grupului de lucru moldo-ucrainean pentru pregătirea documentelor finale de demarcare a frontierei; - cea de-a 59-a ședință a Comisiei mixte moldo-ucrainene de demarcare a frontierei. MAI va întreprinde şi pe viitor toate acţiunile care se impun întru finalizarea procesului de demarcare a frontierei de stat.
18.07.2016
Activități 2016 În procesul de finalizare a procesului de demarcare a frontierei de stat, au fost organizate 3 ședințe a grupului de lucru moldo-ucrainean pentru pregătirea documentelor finale de demarcare a frontierei. Ca rezultat, s-a comunicat despre demararea lucrărilor de identificare a locurilor de instalare a semnelor de frontieră pe segmentul central (transnistrean) al frontierei de stat. De asemenea, începînd cu 01.07.2016, partea moldovenească va începe lucrările de reabilitare a semnelor de frontieră deteriorate. Reieșind din deficiențele financiare întîmpinate, partea ucraineană a propus modificarea Planului demarcării frontierei de stat moldo-ucrainene pentru anul 2016.
07.12.2016
În perioada 01-03.11.2016, în or. Viena, Austria, 2 reprezentanți ai PDF au participat la atelierul de lucru privind practicile de delimitare şi demarcare a frontierelor din regiunea OSCE, organizat de către Organizația de Securitate și Cooperare în Europa de Sud-Est, fiind invitați experți din domeniul delimitării și demarcării frontierelor, membri ai Comisiilor de demarcare din 19 țări, precum și consultanți internaționali. Totodată, la data de 14.11.2016 sa desfășurat ședința co-președinților Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene în domeniul cooperării economice și comerciale. În cadrul evenimentului au fost discutate subiectele cu privire la intensificarea acvitităților de demarcare a frontierei de stat în regiunea nodului hidrotehnic de tampon al CHE-2 „Dnestrovsk” și în apropierea localității Giurgiulești.
26.01.2017
Au avut loc 11 ședințe ale grupului de lucru moldo-ucrainean pentru pregătirea documentelor finale de demarcare a frontierei
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor63. Continuarea participării la operaţiunile comune şi la proiecte-pilot internaţionale pe sectoare de frontieră terestre, aeriene şi maritime, precum şi găzduirea proiectelor „Puncte de coordonare terestră 2014” în punctele de trecere a frontierei de stat
28.01.2016
Şi în anul 2015 MAI a asigurat Participarea la operaţiunile comune şi la proiectele-pilot internaţionale pe sectoare de frontieră terestre, aeriene şi maritime, precum şi găzduirea proiectelor „Puncte de coordonare terestră 2014” în punctele de trecere a frontierei de stat, precum: • operațiunea terestră ,,Puncetele focale” la frontiera dintre România și Serbia în PTF Moravița: Scopul: implementarea activităților operaționale coordonate la frontierele externe ale statelor membre gazdă, în vederea controlării fluxurilor migrației ilegale spre teritoriul Statelor Membre și în scopul combaterii crimalității transfrontaliere. Rezultate: - refuz la intrarea în România (15 persoane); - refuz la ieșirea din România (16 persoane); - depășirea termenului de ședere (1 cet. Serbia). • operațiunea comună maritimă EPN Minerva la frontiera maritimă a Spaniei, strîmtoarea Gibraltar: Scop: implementarea activităților operaționale la frontierele maritime externe în regiunea Mediteranei de Vest pentru a controla fluxul de migranți ilegali către teritoriile statelor membre UE și pentru a contracara criminalitatea transfrontalieră. • operațiunea aeriană ”Punctele Focale-Manageri Intermediari” Aeroportul din Madrid: Scop: sporirea capacităților polițiștilor de frontieră în aeroporturi în scopul de a detecta și recționa la abuzurile făcute de către pasageri în zonele de tranzit ale aeroporturilor din zonele Schengen și non-Schengen, inclusiv statele terțe. Rezultate: - ruta Casablanca – Madrid, au fost depistați 3 cet. Congo, care nu dețineau viza de tranzit Schengen și bilete pentru Moscova; - ruta Istanbul – Madrid, au fost depistați 2 cet. ai Republicii Dominicane, care au solicitat protecție umanitară; - ruta Casablanca – Madrid, a fost depistat un impostor de rasă negroidă, care deținea permis de ședere francez; - depistarea 1 cet. al Camerunului cu permis de ședere elvețian fals; - depistarea a 2 impostori, cet. ai Senegalului sosiți cu ruta Dakar – Madrid, cu pașapoarte spaniole; - depistarea 1 impostor, cet. al Senegalului sosiți cu ruta Dakar – Madrid cu pașaport francez; - depistarea 1 cet. al Palestinei sosit din Amman, a solicitat azil politic; - grupul de control al zborurilor a identificat 2 persoane nedocumentate, care în urma verificării prin intermediul APIS s-au dovedit a fi cet. ai Iordaniei; - depistarea 1 cet. al Congo sosit din Ethiopia, cu destinația finală Bruxelles, care a prezentat pașaport cu viză Schengen falsă; - grupul de control al zborurilor a identificat 53 cet. ai Senegalului în zona de tranzit, care au sosit din Dakar și urmau să plece în Mexic. Reprezentanții companiei aeriene Iberia au informat precum că aceștia reprezintă un risc și urmează a fi monitorizați. • operațiunea aeriană ”Punctele Focale-Ofițeri din prima linie” Aeroportul din Lisabona: Scop: schimbul de polițiști de frontieră prin diferite aeroporturi, atît în UE cît și în afara UE, cu conexiuni directe, în vederea contribuirii la consolidarea managementului integrat al frontierei și de a spori coordonarea operațională la frontierele externe ale Uniunii Europene prin stabilirea unor sisteme ca fiind puncte focale permanente. Rezultate: - ruta Sao Paolo-Lisabona la cet. Braziliei au fost depistate in linia II de control 50 gr. de praf de culoare albă, care s-a dovedit a fi cocaină; - ruta Acra-Lisabona a fost depistat cetăţeanul Ghanei, care a prezentat la controlul în linia I, pașaportul Marii Britanii cu semne vădite de falsificare; - ruta Bogota-Lisabona a fost depistat cetăţeanul Columbiei, care deţinea asupra sa citeva zeci de pastile, aparţinînd unui grup de substanţe narcotice. - ruta Rwanda-Lisabona a fost depistat cetăţeanul Angolei, care a prezentat la controlul de linia I, paşaport al Franței cu semne vădite de falsificare. - ruta Lagos-Lisabona a fost depistat cetăţeanul Nigeriei, care a prezentat o carte de identitate a Belgiei cu semne de falsificare. De asemenea, pe parcursul misiunii reprezentantul DPF al MAI a participat la o operaţiune specială ,,Controlul pasagerilor pînă la linia I de control”, la ieşirea pasagerilor din aeronave de pe rutele cu risc sporit, care a durat 3 zile, şi s-a desfăşurat în orele dimineţii între orele 05:00-13:00. • operațunea comună „Danubius” sub egida EUBAM; Scop: fost orientată în combaterea migrației ilegale și trecerii ilegale la frontieră, traficului de droguri, arme, produse de tutungerie, băuturi alcoolice, circulația automobilelor cu acte false, combaterea contrabandei cu armament, explozive și substanțe radioactive, substanțe interzise, prevenirea și combaterea grupărilor extremiste care au ca scop destabilizarea situației din zona de frontieră. • operațiunea comună aeriană ”Alexis”, Aeroportul Internațional Henri Coandă din or. București, 20 mai – 9 iunie 2015: Scop: consolidarea cunoștințelor polițiștilor de frontieră în domeniul expertizei documentelor, precum și dezvoltarea capacităților de a detecta și reacționa la încălcările legate de tranzitul spre/ dinspre statele terțe. Rezultate: - documente de călătorie false: 17 cazuri (sirieni, iranieni, congolezi, afgani); - documente obținute fraudulos: 5 cazuri (senegalezi, indieni); - pasageri fără documente de călătorie: 5 cazuri (sirieni, pakistanezi, tunisieni); - impostori: 19 cazuri (senegalezi, sirieni, congolezi); - tranzitul fără viză: 2 cazuri (algerieni, Republica Dominicană). • operațiunile comune ”Punctele de Coordonare 2015” PTF Otaci și Tudora: Scop: stabilirea unui sistem de avertizare timpurie cu privire la recentele, actualele și viitoarele tendințe ale migrației ilegale către UE prin teritoriul țărilor terțe. Participanți: la aceste operațiuni Agenția Frontex a intermediat participarea ofițerilor din România, Lituania, Polonia, Letonia, Portugalia, Olanda, cu profile avansate în domeniul vehiculelor furate și detectarea documentelor false. - încalcarea termenului de ședere în RM: 11cazuri; - polițe de asigurare externe auto 23 de cazuri și anume: RM-1, UA-19, GER-1 , LT-1; - 6 procuri false: Bulgaria-3, Polonia-1, Fed.Rusă-2; - permis de conducere false: MD-1, RO-1; - certificat de înmatriculare fals: UA-1; - pașaport tehnic fals: 1; - 1 caz de modificare a numărului de VIN cod.
18.07.2016
Activități 2016 Pe parcursul primului semestru al anului 2016, reprezentanții DPF al MAI au participat la 4 Operațiuni comune: - terestră ”Punctele de coordonare 2016” în punctele de trecere ale frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina ”Otaci” și ”Tudora” (7 iunie – 1 septembrie 2016), - terestră de supraveghere a frontierei ”Activități operaționale flexibile” la frontiera terestră dintre Grecia – Turcia (22 iunie – 20 iulie 2016, - maritimă ”EPN Triton” Regiunea centrală Mediteraneană (15 iunie – 1 iulie 2016), - aeriană ”Alexis” Aeroportul Otopeni din București (22 aprilie-12 mai 2016).
06.09.2016
În perioada 07.06-01.09.2016 în PTF „Otaci” și „Tudora”, s-a implementat operațiunea „Punctele de coordonare 2016”. În cadrul acestei operațiuni, Agenția FRONTEX facilitează detașarea în RM a experților din România, Lituania, Polonia, Letonia, Bulgaria, Franța, cu profiluri în detectarea autovehiculelor furate și documentelor falsificate.
09.11.2016
În perioada lunii octombrie, au avut loc următoarele operațiuni: - 03-10.10.2016 - participarea a 2 reprezentanți ai DPF, în or. Presevo şi în or. Rujan, Serbia, la operaţiunea comună „AVALA 2016”, organizată sub egida Programului DCAF în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne al Serbiei. - 25.10.2016 – 17.11.2016 – participarea unui polițist de frontieră în or. Varșovia, Polonia la Operațiunea comună aeriană ,,Alexia II 2016”, organizat de către Agenția FRONTEX.
07.12.2016
Pe parcursul lunii noiembrie reprezentanții MAI auparticipat la următoarele operațiuni: - 14-18.11.2016 - Operațiunii comune ,,Know How” cu scopul combaterii traficului ilicit de mărfuri (medicamente), organizat de către CCPI al IGP sub egida SELEC. - 15-18.11.2016 - or. Atena, Grecia, Operațiunea JO Poseidon 2016, organizată de către Agenția FRONTEX – 1 reprezentant. - 15-18.11.2016 - or. Varșovia, Polonia, Ședința ,,All-in-ONE Meeting”, organizată de către Agenția FRONTEX – 1 persoană. - 08.11-08.12.2016 - Operațiunea comună Punctele Focale Terestre 2016, organizat de către FRONTEX (Finlanda) - 2 persoane.
26.01.2017
În perioada de referință, reprezentanții MAI au participat la 28 de operaţiuni comune cu statele membre UE, precum și găzduirea proiectului „Puncte de coordonare terestră 2014” în punctul de trecere al frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina „Otaci” și „Tudora”.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor64. Implementarea fazei a doua a proiectului „Fixed and Mobile Communication Network for Moldovan Border Guards Service”
16.04.2015
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2014, s-au efectuat lucrări de finisare a site-urilor în lucru şi s-au perfectat documentele de proiect, de execuţie şi alte documente necesare realizării integrale a acestuia.
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201431.12.2014
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor65. Continuarea eforturilor în vederea implementării de către Departamentul Poliţiei de Frontieră a Sistemului Uniunii Europene de supraveghere a frontierei EUROSUR
28.01.2016
În vederea implementării de către Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI a Sistemului Uniunii Europene de supraveghere a frontierei EUROSUR, a fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la sistemul de coordonare a securităţii frontaliere. Totodată, MAI prin intermediul DPF, a demarat discuţiile cu omologii români privind posibilitatea iniţierii schimbului de informaţii operaţionale, în contextul implementării principiilor EUROSUR, între CNC al DPF şi Centrul Operaţional de Coordonare al PF române. Totodată, PFR a informat că la nivelul Comisiei Europene, cu participarea statelor membre și a FRONTEX se discută proiectul cu privire la un Manual practic EUROSUR, ce va cuprinde un capitol pe tema cooperării cu state terțe, document care ar putea sprijni redactarea unui document conform Regulamentului EUROSUR. Adiţional, la data de 07.07.2015 prin Hotărîrea Guvernului nr. 429, a fost aprobat Regulamentul cu privire la Sistemul de coordonare a Securității Frontaliere, care transpune parţial Regulamentul (UE) nr.1052/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), care stabilește Sistemul de coordonare a securității frontaliere, precum și cadrul aferent acestuia de cooperare interinstituțională, națională și internațională. Ca continuare a procesului de implementare de către Poliţia de Frontieră a Sistemului Uniunii Europene de supraveghere a frontierei EUROSUR, la 30 noiembrie 2015, a fost aprobat Ordinul DPF nr. 600 cu privire la managementul situațiilor de criză frontalieră ca parte componentă a Sistemului de control al Frontierei.
18.07.2016
Activități 2016 În acest sens, DPF al MAI, a lansat în scop de serviciu prima versiune a Sistemului Informațional ”Managementul Operațional” ce permite evidența tuturor infracțiunilor depistate la frontiera de stat, amplasarea pe hartă a evenimentelor, formarea diferitor rapoarte, verificarea persoanelor în diferite registre departamentale, naționale și internaționale, precum și jurnalizarea tuturor acțiunilor întreprinse de către utilizator. Totodată, este pregătit caietul de sarcini pentru achiziționarea unui sistem integrat cu funcționalități extinse la nivel național.
Cancelaria de Stat
Ministerul Afacerilor Interne
01.01.201531.12.2016
Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelor66. Semnarea şi implementarea Protocolului între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei şi Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană
28.01.2016
În contextul semnării şi implementării Protocolului între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei şi Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană, DPF al MAI a elaborat setul de materiale necesar iniţierii negocierilor şi aprobării semnării Acordului interdepartamental, care ulterior a fost transmis ministerelor de resort spre avizare. Partea moldoveană a coordonat textul Protocolului cu autoritățile naționale relevante. După pregătirea setului de materiale necesar iniţierii negocierilor şi aprobării semnării acestuia, partea moldovenească a propus desfășurarea întrevederii experților autorităților grănicerești și vamale ale Părților, cu participarea Misiunii EUBAM, pentru elaborarea versiunii finale a documentului. Ca rezultat, în adresa MAEIE a fost remis setul de materiale necesar inițierii negocierilor pe marginea Acordului menționat. Totuși, la data de 04.09.2015, prin scrisoarea nr. 0.27-9879/0/6-15, partea ucraineană a comunicat părţii moldovene despre intenția de încetare a participării Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei la elaborarea şi încheierea Protocolului, transmițând textul proiectului Protocolului cu modificările corespunzătoare. În acest context, setul de materiale a fost transmis pentru reavizare în cadrul ministerelor de profil.
06.09.2016
Activități 2016 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 15.04.2016 au fost iniţiate negocierile şi aprobată semnarea Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI al RM şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană. Prin scrisoarea nr. DI/2/291/7-6029 din 18.05.2016 MAEIE a informat DPF privind disponibilitatea părții ucrainene de a semna Protocolul dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană. În perioada de raportare, prin corespondență, părțile au desfășurat negocierea și coordonarea textului Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afaceril