Raport public PNAAA

Tip Nume Responsabil Terminare Indicator de rezultat Raportări
Plan de acțiuni PNAAA 2017 – 2019 GOV
Plan operațional TITLUL II: DIALOGUL POLITIC ȘI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ȘI DE SECURITATE GOV
Articol Articolul 3. Obiectivele dialogului politic MAEIE
Prevedere 2 (a) Aprofundarea asocierii politice și sporirea convergenței și a eficacității politice și a politicii de securitate MAEIE
(I) - Măsură I1. Evaluarea necesității revizuirii Planului de implementare a prevederilor Acordului de Asociere MAE IE Raportor 31.12.2018 Decizie de
revizuire adoptată
19.09.2018, MAE IE Raportor: În cadrul ședinței Guvernului din 28 martie curent, a fost aprobat
proiectul PNA AA revizuit pentru anii 2017-2019.
(I) - Măsură I2. Coordonarea interinstituțională a implementării Acordului de Asociere MAE IE Raportor 31.12.2019 20 ședințe
CGIE pe an
19.09.2018, MAE IE Raportor: La 5 iunie a avut loc cea de-a treia ședință CGIE.
La 7 februarie curent a avut loc prima reuniune din acest an a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, în cadrul căreia a fost aprobat Raportul pentru 2017 de implementare a PNA AA 2017-2019.
La 21 martie a avut loc cea de-a doua ședință CGIE, în cadrul căreia a fost discutată implementarea Concluziilor CAE privind situația din Republica Moldova aprobate la 26 februarie 2018 și aprobat calendarul de realizare a recomandărilor raportului Comisiei Europene privind aplicarea Mecanismului de suspendare a regimului de vize din 20 decembrie 2017.
Prevedere 2 (e)  Consolidarea respectării principiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernanțe, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, precum și contribuirea la consolidarea reformelor politice naționale MAEIE
(L) - Legi L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în vederea consolidării cadrului normativ ce reglementează activitatea și competențele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității) CPPEDAE 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 10.08.2018, MJ : Expediat spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7216 din 19.06.2018.
(L) - Legi L4. Act nou Proiectul de lege cu privire la carabinieri MAI 31.12.2018 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L3. Act nou Proiect de lege de ratificare a Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare DCPAE 31.12.2019 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L4. Act nou Proiectul de lege de semnare a Protocolului opțional la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale DCPAE 31.12.2019 Lege intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 BRI 31.03.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL2. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune MJ 30.06.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL3. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind Strategia națională de ordine și securitate publică MAI 31.03.2017 Hotărîre de Guvern în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL4. Act nou  Proiectul hotărîrii de Guvern privind Strategia de reformare a carabinierilor MAI 30.06.2017 Hotărîre de Guvern în vigoare
(I) - Măsură I22. Instruirea angajaților în domeniul prevenirii violenței domestice MAI 31.12.2018 30 de formatori instruiți în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile) 07.08.2018, MAI : În vederea asigurării prevenirii violenței domestice, în cadrul Inspectoratului General al Poliției sunt 30 de angajați care au urmat instruiri în domeniul vizat și care în calitate de formatori, pe parcursul anului curent, desfășoară instruiri pentru ofițerii de sector în soluționarea cazurilor de violență în familie. Totodată, în parteneriat cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova, pentru rețeaua de formatori, în prima etapă, au fost desfășurate 3 ateliere de lucru în domeniul prevenirii violenței domestice, fiind certificați toți cei 30 de angajați. În a doua etapă de formare a formatorilor, OSCE în parteneriat cu reprezentanții Centrului de Drept al Femeilor, pe parcursul anului trecut au desfășurat o instruire cu genericul „Cele mai bune practici de răspuns a poliției la cazurile de violență în familie”, în cadrul căreia toți formatorii au primit certificate.
(I) - Măsură I23. Organizarea activităților de instruire pentru judecători și procurori privind prevederile legale internaționale și naționale referitoare la violența în bază de gen INJ 31.12.2017 Număr de activități desfășurate; Număr de persoane instruite
(L) - Legi L2. Act nou Proiect de lege de ratificare a Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale MJ 31.12.2019 Lege  intrată în vigoare 10.08.2018, MJ : Proiectul a fost remis de către MAEIE în adresa Guvernului prin scrisoarea MAE DI/1/391-6170 la 28.05.18
(I) - Măsură I3.Crearea condițiilor necesare privind asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități MEI 31.12.2019
Submăsură I3. Crearea condițiilor necesare privind asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități MEI 31.12.2019
Submăsură I3. Crearea condițiilor necesare privind asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități MEI 31.12.2019 Normative aprobate și implementate 
(I) - Măsură I4. Implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului  nr. 723 din 8 septembrie 2017 MSMPS 31.12.2019 10.08.2018, MSMPS : Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în baza rapoartelor prezentate de către autoritățile responsabile de realizarea acțiunilor din Plan a elaborat și prezentat Guvernului (prin scrisoarea nr. 13/771 din 03.04.2018) „Raportul cu privire la realizarea în anul 2017 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022”. Raportul a fost publicat și pe pagina web a autorității (http://msmps.gov.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-de-activitate).
Submăsură I4. Implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului  nr. 723 din 8 septembrie 2017 MSMPS 31.12.2019 Prevederile Convenției ONU puse în aplicare de toate
autoritățile publice responsabile;
Submăsură I4. Implementarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului  nr. 723 din 8 septembrie 2017 MSMPS 31.12.2019 Prevederile Programului național implementate de
toate autoritățile
publice responsabile
(L) - Legi L3. Act nou Proiectul actului normativ de semnare a Protocolului opțional privind drepturile persoanelor cu dizabilități MAE IE Raportor 31.12.2018 Protocolul
opțional semnat
10.08.2018, MSMPS : La 12 iunie 2017 Președintele Republicii Moldova a emis Decretul nr.216 pentru aprobarea semnării Protocolului Opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
(I) - Măsură I5. Implementarea acțiunilor prevăzute pentru anii 2018-2019 în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 31.05.2017 MAI 31.12.2019 Prevederi
din Strategie implementate pentru perioada vizată
(I) - Măsură I6. Profesionalizarea personalului, orientarea de resurse către pregătirea polițienească a efectivelor, astfel încât să se asigure noua abordare a misiunilor și schimbarea de atitudine în relația cu populația MAI 31.12.2019 Efectiv de Carabinieri
profesionalizat (64%). Sistem de management al resurselor umane și
comunicare cu comunitatea îmbunătățit
(I) - Măsură I7. Consolidarea capacităților de intervenție prin dotarea cu echipament și tehnică specială a subdiviziunilor Carabinierilor responsabile de menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice, precum și de executarea altor misiuni stabilite prin lege MAI 31.12.2019 Unități cu infrastructură, echipament și dotare logistică îmbunătățite
(L) - Legi L5.Proiectul de lege de semnare a Protocolului opțional la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale MSMPS 31.12.2019 Lege  intrată în
vigoare
(I) - Măsură I8. Acreditarea laboratoarelor criminalistice și de expertiză judiciară MAI 30.06.2018 Laboratoare
criminalistice acreditate 
07.08.2018, MAI : Prin Decizia Centrului Național de acreditare MOLDAC nr. 36 din 26.02.2018 cu privire la acreditare, Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP i s-a acordat acreditarea la conformitatea cerințelor standardului SM SR ENISO/CEI17025:2006, cu Certificat de Acreditare nr. LÎ – 119. Astfel, la 22.03.2018, a avut loc ceremonia de înmînare a acreditării, iar CTCEJ a fost acreditat în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, investigații în domeniul informaticii și examinarea tehnică a documentelor.
(I) - Măsură I9. Raportarea anuală pe indicatorii Strategiei de dezvoltare a poliției pentru 2016-2010 MAI 31.12.2019 Raport de progres elaborat 07.08.2018, MAI : Raportul de progres a fost elaborat conform prevederilor pct.3 al HG nr. 587 din 12.05.2016. Totodată, acesta a fost plasat pe pagina web oficială a Poliției la compartimentul Reforma Poliției, Strategia de dezvoltare a poliției la linkul:
http://www.politia.md/sites/default/files/raport_privind_implementarea_sdp_in_anul_2017.pdf
(I) - Măsură I10. Implementarea conceptului de management de risc MAI 01.07.2019 Concept de management de risc implementat
(I) - Măsură I11. Revizuirea cadrului de funcționare și organizare al Inspectoratului General al Poliției prin descentralizarea în conformitate cu principiile stabilite de reforma administrației publice centrale MAI 31.03.2019 Regulament al IGP revizuit și aprobat 
(I) - Măsură I12. Sincronizarea acțiunilor de consolidare a capacităților Inspectoratului General al Poliției cu transferul anumitor competențe către structura de Carabinieri MAI 31.03.2018 Plan de acțiuni elaborat și aprobat
(L) - Legi L6. Act nou Elaborarea proiectului de act normativ privind reglementarea schimbării identității persoanelor protejate MAI 31.03.2019 Act normativ
intrat în vigoare
(L) - Legi L7. Act nou Elaborarea proiectului actului normativ cu privire la reglementarea integrării în alt mediu social a persoanelor protejate MAI 31.12.2019 Act normativ
intrat în vigoare 
(I) - Măsură I13. Crearea structurii anticorupție în cadrul poliției MAI 31.03.2018 Structura
anti-corupție creată
07.08.2018, MAI : Prin Ordinul MAI nr. 403 din  29.12.2017, cu privire la modificarea și completarea Ordinului MAI nr. 71 din 28.02.2013, în cadrul Direcției inspectare efectiv a IGP a fost creată Secția anticorupție.
(I) - Măsură I14. Operaționalizarea structurii anticorupție în cadrul poliției MAI 30.06.2019 Structura
anti-corupție creată
(I) - Măsură I15. Demararea  proiectului TWINNING privind reforma sistemului polițienesc de pregătire inițială și continuă MAI 31.12.2019
Submăsură I15. Demararea  proiectului TWINNING privind reforma sistemului polițienesc de pregătire inițială și continuă MAI 31.12.2019 Lansarea
proiectului 
Submăsură I15. Demararea  proiectului TWINNING privind reforma sistemului polițienesc de pregătire inițială și continuă MAI 31.12.2019 Implementarea proiectului 
(I) - Măsură I16. Realizarea Planului de acțiuni  pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 BRI 31.12.2019
Submăsură I16. Realizarea Planului de acțiuni  pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 BRI 31.12.2019 Raport de implementare elaborat anual 
Submăsură I16. Realizarea Planului de acțiuni  pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 BRI 31.12.2019 Număr de acțiuni din plan realizate
Submăsură I16. Realizarea Planului de acțiuni  pentru anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 BRI 31.12.2019 Număr de ședințe ale grupului de lucru organizate
(I) - Măsură I17.  Implementarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 9 iunie 2016 BRI 31.12.2019
Submăsură I17.  Implementarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 9 iunie 2016 BRI 31.12.2019 Raport anual elaborat 
Submăsură I17.  Implementarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 9 iunie 2016 BRI 31.12.2019 Număr de acțiuni din plan realizate
Submăsură I17.  Implementarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 9 iunie 2016 BRI 31.12.2019 Săptămînă dedicată Zilei Internaționale a Romilor,
anual
Submăsură I17.  Implementarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 9 iunie 2016 BRI 31.12.2019 Număr de persoane de etnie romă angajate în cîmpul
muncii/numărde copii romi integrați în sistemul educațional
Submăsură I17.  Implementarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020, Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 9 iunie 2016 BRI 31.12.2019 Număr de ședințe ale grupului de lucru
interministerial organizate
(I) - Măsură I18. Configurarea opțiunilor de ratificare a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare MECC 31.12.2019 Număr de consultări publice cu organele administrației
publice centrale, organizațiile persoanelor aparținînd minorităților naționale,
experții naționali asupra proiectului de instrument/lege de ratificare a Cartei
(I) - Măsură I19.  Consultarea cu societatea civilă a celei de-a IV-a Opinie a Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale BRI 09.01.2017 Consultări publice (autoritățile publice centrale,
autoritățile publice locale, societatea civilă etc.) 
(I) - Măsură I20. Prezentarea poziției Republicii Moldova pe marginea Opiniei a IV-a a Comitetului Consultativ al Consiliului Europei privind Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale BRI 31.01.2017 Comentarii elaborate și prezentate Comitetului
Consultativ al Consiliului Europei 
(I) - Măsură I21. Implementarea Rezoluției adoptate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei privind implementarea de către Republica Moldova a prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale BRI 31.12.2019
Submăsură I21. Implementarea Rezoluției adoptate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei privind implementarea de către Republica Moldova a prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale BRI 31.12.2019 1 seminar de follow-up
organizat 
Submăsură I21. Implementarea Rezoluției adoptate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei privind implementarea de către Republica Moldova a prevederilor Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale BRI 31.12.2019 Documente referitoare la Moldova adoptate de Consiliul
Europei, traduse și editate în 6 limbi (româna, ucraineană, rusă, găgăuză,
bulgară, romani) 
(L) - Legi L8. Act nou Proiectul de lege de ratificare a Convenției pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice MSMPS 31.12.2019 Lege de ratificare intrată în vigoare 
Articol Articolul 4. Reforma internă MAEIE
Prevedere Părțile  cooperează în următoarele domenii:  (a) dezvoltarea, consolidarea și creșterea stabilității și a eficacității instituțiilor democratice și a statului de drept;  (b) asigurarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale;  (c) realizarea de noi progrese în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și a legislației, astfel încît să se asigure independența sistemului judiciar, să se consolideze capacitatea administrativă a acestuia și să se garanteze imparțialitatea și eficacitatea organismelor de asigurare a respectării legii;  (d) continuarea reformei administrației publice și crearea unui corp al funcționarilor publici responsabil, eficient, transparent și profesionist, precum și  (e) asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, îndeosebi în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale privind combaterea corupției, precum și a asigurării unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaționale relevante, cum ar fi Convenția Orga MAEIE
(L) - Legi L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova (cu dispoziții privind Avocatul Poporului) MJ 30.06.2017 Lege intrată în vigoare 09.08.2018, MJ : Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 70 din 13.04.2017.
(L) - Legi L2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (salarizarea Avocatului Poporului și a personalului încadrat în oficiu) MJ 30.06.2017 Lege intrată în vigoare 09.08.2018, MJ : Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1292 din 05.12.2016 și înregistrat în Parlament cu nr. 476 din 08.12.2016.
(SL) - acte subord. legii SL1. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrilor nr.986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire la structura și efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliției” și nr.283 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne” MAI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern aprobată
(SL) - acte subord. legii SL2. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind amendarea Hotărîrii Guvernului nr.1206 din 2 noiembrie 2016 „Cu privire la Centrul Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Public㔠MAI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 13.09.2018, MAI : Reieșind din considerentul că proiectul de referință este un act subsidiar HG privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne și proiectului HG referitor la Lista autorităților administrative din subordinea MAI, promovarea proiectului de amendare a HG 1206/2016 va fi realizată concomitent cu cele menționate.
(SL) - acte subord. legii SL3. Act nou  Proiectul ordinului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind interoperabilitatea managementului operațional MAI 31.03.2017 Ordin intrat în vigoare 13.09.2018, MAI : A fost elaborat Ordinul MAI nr. 80 din 23.03.2017 cu privire la aprobarea regulamentului privind interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor Interne
(SL) - acte subord. legii SL4. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului privind activitatea polițienească comunitară MAI 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 13.09.2018, MAI : Concepția privind activitatea polițienească comunitară a fost aprobată prin HG nr. 100 din 30.01.2018.
(SL) - acte subord. legii SL5. Asigurarea cu edificiu pentru activitatea eficientă a Ombudsmanului CS Raportor 31.12.2017 Act normativ aprobat privind modalitatea de gestionare a imobilului 05.08.2018, CS Raportor : A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.1048 din 14.09.2016 cu privire la transmiterea unui imobil.
(SL) - acte subord. legii SL6. Asigurarea cu edificiu pentru activitatea eficientă a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității CS Raportor 31.12.2017 Act  normativ
aprobat privind modalitatea de gestionare a imobilului
05.08.2018, CS Raportor : Se realizează anual prin Contractele de Comodat încheiat între Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
(I) - Măsură I1. Implementarea Conceptului privind activitatea polițienească comunitară MAI 31.12.2019 Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile)
(I) - Măsură I5. Crearea și operaționalizarea ghișeului unic privind prestarea serviciilor publice și eliberarea actelor permisive pentru desfășurarea activității de întreprinzător MEI 31.12.2019
Submăsură I5. Crearea și operaționalizarea ghișeului unic privind prestarea serviciilor publice și eliberarea actelor permisive pentru desfășurarea activității de întreprinzător MEI 31.12.2017 Studiu de fezabilitate elaborat și aprobat
Submăsură I5. Crearea și operaționalizarea ghișeului unic privind prestarea serviciilor publice și eliberarea actelor permisive pentru desfășurarea activității de întreprinzător MEI 31.12.2019 Echipament procurat
Submăsură I5. Crearea și operaționalizarea ghișeului unic privind prestarea serviciilor publice și eliberarea actelor permisive pentru desfășurarea activității de întreprinzător MEI 31.12.2019 Ghișeu unic creat și operaționalizat
(I) - Măsură I6. Dezvoltarea Sistemului de comunicare TETRA la nivelul poliției MAI 31.12.2019
Submăsură I6. Dezvoltarea Sistemului de comunicare TETRA la nivelul poliției MAI 31.12.2017 Studiu de fezabilitate elaborat și aprobat
Submăsură I6. Dezvoltarea Sistemului de comunicare TETRA la nivelul poliției MAI 31.12.2019 Echipament procurat și instalat
Submăsură I6. Dezvoltarea Sistemului de comunicare TETRA la nivelul poliției MAI 31.12.2019 Sistem operațional 
(I) - Măsură I7. Consolidarea capacităților laboratoarelor criminalistice (expertiza foto/video și fonoscopice, examinare preliminară și conservare a substanțelor chimice toxice si radiologice) MAI 31.12.2019
Submăsură I7. Consolidarea capacităților laboratoarelor criminalistice (expertiza foto/video și fonoscopice, examinare preliminară și conservare a substanțelor chimice toxice si radiologice) MAI 31.12.2019 Echipament procurat
Submăsură I7. Consolidarea capacităților laboratoarelor criminalistice (expertiza foto/video și fonoscopice, examinare preliminară și conservare a substanțelor chimice toxice si radiologice) MAI 31.12.2019 Număr de persoane instruite în domeniul examinării criminalistice preliminare în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile)
Submăsură I7. Consolidarea capacităților laboratoarelor criminalistice (expertiza foto/video și fonoscopice, examinare preliminară și conservare a substanțelor chimice toxice si radiologice) MAI 31.12.2019 Laboratoare operaționale și funcționale
Submăsură I7 Consolidarea capacităților laboratoarelor criminalistice (expertiza foto/video și fonoscopice, examinare preliminară și conservare a substanțelor chimice toxice si radiologice) MAI 31.12.2017 Raport de evaluare a necesităților elaborat
(I) - Măsură I8. Consolidarea capacităților de prim răspuns a subdiviziunilor Poliției la cazurile chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) MAI 31.12.2019
Submăsură I8. Consolidarea capacităților de prim răspuns a subdiviziunilor Poliției la cazurile chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) MAI 30.06.2019 Laboratoare mobile specializate pentru cazurile CBRN
procurate
Submăsură I8. Consolidarea capacităților de prim răspuns a subdiviziunilor Poliției la cazurile chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) MAI 31.12.2019 Număr de persoane instruite în domeniul cercetării la fața locului în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile)
Submăsură I8. Consolidarea capacităților de prim răspuns a subdiviziunilor Poliției la cazurile chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) MAI 31.12.2019 Laboratoare mobile specializate pentru cazurile CBRN procurate
(I) - Măsură I9. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) MAI 31.12.2019
Submăsură I9. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) MAI 31.12.2017 Studiu de fezabilitate elaborat
Submăsură I9. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) MAI 31.12.2017 Plan de implementare elaborat
Submăsură I9. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) MAI 31.12.2019 Echipament procurat
Submăsură I9. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) MAI 31.12.2019 Număr de persoane
instruite în domeniul expertizei genetico-judiciare (ADN)
Submăsură I9. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) MAI 31.12.2019 Laborator creat și operaționalizat 
Submăsură I9. Crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară (ADN) MAI 31.12.2019 Pachet  pentru
acreditarea laboratoarelor expediat
(SL) - acte subord. legii I10. Dezvoltarea Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică MAI 31.12.2019
Submăsură I10. Dezvoltarea Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică MAI 31.12.2018 Centrul operaționalizat și funcțional
Submăsură I10. Dezvoltarea Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică MAI 31.12.2018 Soluții software implementate
Submăsură I10. Dezvoltarea Centrului Național de Coordonare Integrată a Acțiunilor de Ordine Publică MAI 31.12.2019 Personal instruit în gestionarea situațiilor de criză în domeniul ordinii publice în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile)
(I) - Măsură I11. Consolidarea capacităților instituționale în domeniul managementului operațional și analiza riscului MAI 31.12.2017 Personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (1-30 zile)
Termen de realizare: trimestrial
(L) - Legi L3. Act de modificare Proiectul de lege privind  modificarea / completarea unor acte legislative (modificarea legii cu privire la Avocatul  Poporului în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția) MJ 31.03.2019 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L2. Act de modificare  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (salarizarea Avocatului Poporului și a personalului încadrat în oficiu) MJ 30.06.2017 lege intrată în vigoare 09.08.2018, MJ : Lege nr. 224 din 02.11.2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Monitorul Oficial nr. 411-420 din 24.11.2017.
(SL) - acte subord. legii SL3. Act nou Proiectul ordinului privind aprobarea  Regulamentului-cadru privind interoperabilitatea managementului operațional MAI 31.03.2017 ordin intrat în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL4. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului privind activitatea polițienească comunitară MAI 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I2. Implementarea proiectului consolidarea parteneriatului Poliție-comunitate MAI 31.12.2019 Plan de acțiuni implementat 
(I) - Măsură I3. Crearea a 2 orășele siguranță rutieră pentru copii, prin intermediul proiectului Poliția în comunitate, finanțat de Ministerul Federal de Interne al Germaniei MAI 31.12.2019 1 orășel
în or. Rezina creat și amenajat

1 orășel în mun.
Chișinău creat și amenajat
(I) - Măsură I4. Extinderea rețelei centrelor mobile de prevenire și informare a populației MAI 31.12.2018
Submăsură I4. Extinderea rețelei centrelor mobile de prevenire și informare a populației MAI 30.06.2018 1 centru
mobil pentru Direcția de Poliție a mun. Chișinău procurat
Submăsură I4. Extinderea rețelei centrelor mobile de prevenire și informare a populației MAI 31.12.2018 1 centru mobil pentru UTA Găgăuzia 
Prevedere (b) asigurarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale MAEIE
(L) - Legi L4. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal (combaterea crimelor bazate pe ură) MJ 30.06.2017 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L5. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (prevederile Codului penal, Codului de procedură penală, Codului de executare privind umanizarea politicii penale) MJ 31.03.2018 Lege intrată în vigoare 09.08.2018, MJ : În vederea umanizării politicii penale  a fost elaborată, promovată și adoptată Legea nr. 163 din 20.07.17. Modificările și completările aduse de lege se referă la:
• completarea art. 55  (liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravențională) și cu alte sancțiuni care pot fi aplicate și ca sancțiuni complementare astfel evitînd prezenta lacună care permite trecerea de aplicarea sancțiunii penale la celei contravenționale cu marja de sancționare doar între amendă și arest contravențional;
• completarea Codului penal cu termenul de „persoane tinere” - persoane cu vîrsta între 18 și 21 ani. Pentru această categorie se aplică pedepse mai blînde cu excepția cazului în care instanța consideră că este necesară aplicare pedepsei în limitele generale;
• crearea unui sistem mixt de condamnare (parțial în penitenciar și restul cu suspendare condiționată). Acest tip de pedeapsă nu se aplică persoanelor care au săvîrșit infracțiuni infarcțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave;
• reducerea condițiilor ce ar trebui întrunite în vederea liberării condiționate înainte de termen, inclusiv dacă nu a reparat integral daunele și dovedește că nu a avut nicio posibilitate să o îndeplinească;
• excluderea automutilării și tentativelor de suicid ca și condiție pentru înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă;
• amânarea executării pedepsei nu doar pentru femeile care au copii în vârstă de până la 8 ani dar și pentru bărbații care au copii în vârstă de până la 8 ani;
• stabilirea mecanismului compensatoriu pentru condițiile rele de detenție prin care se va reduce din pedeapsa aplicată de instanță sau se va compensa în bani.
Modificările efectuate prin Legea nr. 163 intră în vigoare gradual, începînd cu 20 decembrie 2017, cu excepția prevederilor privind examinarea plîngerilor referitoare la condițiile de detenție care afectează grav drepturile condamnatului sau prevenitului, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2019, condamnații care au fost deținuți cel puțin 10 zile în condiții contrare prevederilor art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, vor putea solicita, cu titlu de despăgubiri, reducerea pedepsei (calculîndu-se de la 1 la 3 zile de reduceri pentru 10 zile de detenție în condiții precare calculate cumulativ). În cazul în care partea neexecutată din pedeapsă nu permite deducerea integrală a reducerii pedepsei sau perioada încălcării este mai mică de 10 zile, în privința perioadei rămase condamnatul poate solicita despăgubire în valoare bănească (2 unități convenționale pentru fiecare zi în care condamnatul a suferit încălcarea).
(L) - Legi L6. Act nou Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale MJ 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 14.09.2018, MJ : Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale a fost adoptat în lectura I-a la 03.05.2018.
Scopul proiectului constă în îmbunătățirea cadrului legal cu privire la organizațiile necomerciale pentru a corespunde cu standardele internaționale și europene privind libertatea de asociere (instrucțiunilor comune ale OSCE / ODIHR și ale Comisiei de la Veneția privind libertatea de asociere).
Obiectivele proiectului de lege vizează în principal:
a) uniformizarea cadrului legal care reglementează activitatea sectorului necomercial;
b) eliminarea restricțiilor pentru anumite categorii de persoane de a constitui și participa în calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizațiilor necomerciale;
c) eliminarea restricțiilor teritoriale de activitate a organizațiilor necomerciale;
d) simplificarea procedurii de înregistrare a organizațiilor necomerciale;
e) o mai bună reglementare a competenței organelor de autoadministrare a
organizațiilor necomerciale;
f) asigurarea unor garanții suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere.
(L) - Legi L7. Act nou Proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021 pentru implementarea recomandărilor adresate Republicii Moldova în cadrul Evaluării Periodice Universale din ciclul II, procedurilor speciale și comitetelor convenționale ale ONU, UE și CoE MJ 31.03.2018 Hotărîre intrată în vigoare 09.08.2018, MJ : Întrucît asigurarea respectării drepturilor omului reprezintă o componentă esențială și o condiție indispensabilă a unei societăți democratice, a fost elaborat Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (PNADO), pe baza recomandărilor formulate în cadrul Mecanismului de evaluare periodică universală a drepturilor omului. PNADO a fost aprobat de Parlament prin H.P. nr. 89 din 24 mai 2018.
Scopul PNADO constă în garantarea suplimentară a implementării unor măsuri care să permită dezvoltarea și prosperarea, în  condiții egale, tuturor cetățenilor Republicii Moldova. În mod prioritar se vizează asigurarea faptului ca toți cetățenii, în special cei din grupurile vulnerabile, să beneficieze de drepturile lor fundamentale, de garanțiile cadrului legal și de servicii oferite în corespundere cu standardele internaționale privind drepturile omului. PNADO urmărește promovarea interesului public în domeniul protecției și respectării drepturilor omului, toate acțiunile înscrise în el referindu-se la atingerea acestui scop. Se va mai nota că la elaborarea PNADO s-a reieșit din realitățile din domeniile vizate, accentul fiind în special pus pe protecția și asigurarea drepturilor unor grupuri vulnerabile ale populației.

Proiectul Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2018-2022 a fost adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 89 din 24.05.2018.
(SL) - acte subord. legii SL7. Act nou  Proiectul ordinului interdepartamental privind aprobarea Ghidului, cu instrucțiuni detaliate, clare și precise privind gestionarea aplicării forței fizice în exercițiul funcției MAI 30.06.2018 Ordin interdepartamental intrat în vigoare 07.08.2018, MAI : Ordinul interdepartamental cu privire la aprobarea Ghidului privind intervenția profesională în exercițiul funcției a fost aprobat de MAI, MJ, MF, CNA, SIS și SPPS la 11 ianuarie 2018.
(SL) - acte subord. legii SL8. act nou Proiect de act normativ privind crearea unui Consiliu național și a unui Secretariat permanent în vederea elaborării și evaluării documentelor de politici, raportării și monitorizării implementării recomandărilor internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv a noului Plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru perioada 2018-2022 MJ 30.06.2018 Act normativ intrat în vigoare 09.08.2018, MJ : Urmare a aprobării Hotărârii Parlamentului nr. 89 din 24.05.2018 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018- 2022 (în continuare - PNADO), precum și în vederea realizării pct. 4 (b), SL8, Titlul II din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016, Minsterul Justiției a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului și Secretariatul permanent pentru drepturile omului (în continuare – proiectul).
Scopul proiectului este crearea unui mecanism național eficient de coordonare a elaborării și implementării documentelor de politici în domeniul drepturilor omului, monitorizării și evaluării acestora, implementării tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, și respectării angajamentelor asumate (în continuare – „mecanismul de coordonare”).
În acest sens, „mecanismul de coordonare” urmează a fi instituit pe două nivele, după cum urmează:
• la nivel de coordonare strategică intersectorială centrală, se instituie Consiliul național pentru drepturile omului (în continuare – Consiliul), care va monitoriza implementarea politicii de stat în domeniul drepturilor omului, precum și a tratatelor internaționale din domeniu. Pentru asigurarea interacțiunii și colaborării cu autoritățile locale, se instituie structurile locale ale Consiliului, care vor elabora planuri și programe locale privind punerea în aplicare a documentelor de politici naționale în domeniul drepturilor omului ;
• la nivel tehnic, se instituie Secretariatul permanent pentru drepturile omului (în continuare – Secretariatul) cu statut de direcție în cadrul Cancelariei de Stat, care va asigura activitatea executivă a Consiliului și va servi ca punct de legătură, pe de o parte între Consiliu și structurile locale ale acestuia, pe de altă parte, între autoritățile publice implementatoare și Consiliu. Totodată, se instituie coordonatorul în domeniul drepturilor omului (în continuare – coordonator), care va constitui unitatea de interacțiune a Secretariatului cu fiecare autoritate publică, atît de nivel central, cît și local.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului și Secretariatul permanent pentru drepturile omului a fost expediat spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7069 din 15.06.2018.
(I) - Măsură I12. Asigurarea funcționării Mecanismului național de prevenire a torturii în conformitate cu prevederile art.18 alin.(3) din Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante MF 31.12.2017 Buget aprobat conform prevederilor art.37 și art.31 alin.(8) din Legea nr.52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 07.09.2018, MF : În scopul asigurării funcționalității și activității
Oficiului Avocatului Poporului (OAP), pentru anul 2017, bugetul autorității a
constituit suma de 10932,7 mii lei, ulterior
fiind precizat la 11552,8 mii lei, din care au fost executate 10779,1 mii lei,
ceea ce constituie 93,3%.Totodată, în vederea implementării prevederilor art.31
din Legea nr.52 din 03.04.2014 ,,Cu privire la Avocatul Poporului”, au fost
operate modificări la Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015
,,Privind Clasificația bugetară”,  prin
care, „Mecanismul național de prevenire
a torturii” (MNPT) a fost identificat drept activitate separată în bugetul
OAP (P3 - 00453).Astfel, pentru asigurarea
funcționării Mecanismului național de prevenire a torturii în
conformitate cu prevederile art.18 alin.(3) din Protocolul opțional la
Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime,
inumane sau degradante, volumul alocațiilor precizate a constituit 254,4 mii
lei din care au fost executate 202,9 mii lei.Neexecutarea deplină a mijloacelor financiare a
fost cauzată de faptul că, o mare parte din alocații aupreconizate
pentru remunerarea membrilor consiliului MNPT, conform prevederilor art.31
alin.(8) din Legea nr.52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul). Luînd ca bază prevederile sus menționate, se comunică că, în
acest sens că au fost efectuate mai puține vizite preventive în locurile de
detenție sau unde sunt plasate persoane în custodia statului.
(I) - Măsură I13. Instruirea procurorilor și judecătorilor în domeniul prevenirii torturii și relelor tratamente INJ 31.12.2019 Număr de persoane instruite
Termen de realizare: Trimestrial/ semestrial
14.08.2018, INJ : Pe parcursul primului semestru al anului 2018, INJ a realizat următoarele activități în domeniu:- Atelier de lucru: Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant (22-23 februarie 2018)Persoane instruite 28: 14 judecători, 14 procurori- Atelier de lucru: Standardele internaționale în domeniul combaterii torturii, tratamentului inuman sau degradant (22 martie 2018)Persoane instruite 25: 15 asistenți judiciari, 7 grefieri, 1 șef secretariat, 1 judecător, 1 procuror
(I) - Măsură I14. Modernizarea sistemului penitenciar prin îmbunătățirea condițiilor de detenție MJ 31.12.2019 Număr de spații de detenție amenajate conform standardelor naționale 10.08.2018, MJ : Actualmente, sunt în derulare lucrările de reconstrucție ale penitenciarelor nr.3-Leova, nr.5-Cahul, nr.10-Goian, nr.17-Rezina și lucrările de construcție ale Casei de arest din or. Bălți.
(I) - Măsură I15. Stabilirea indicatorilor statistici ce vor fi colectați permanent prin sistemul electronic de evidență a persoanelor supravegheate MJ 30.09.2017 Listă de indicatori întocmită ținînd cont de solicitările Consiliului Europei 09.08.2018, MJ : În trimestrul II a fost întocmit raportul privind realizarea analizei cu referire la indicatorii necesari de a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținând cont de solicitările Consiliului Europei, publicat pe site-ul INP la adresa:http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195.09.08.2018, MJ : În trimestrul II a fost întocmit raportul privind realizarea analizei cu referire la indicatorii necesari de a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținând cont de solicitările Consiliului Europei, publicat pe site-ul INP la adresa:http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195.09.08.2018, MJ : În trimestrul II a fost întocmit raportul privind realizarea analizei cu referire la indicatorii necesari de a fi incluși în sistemul de evidență electronică, ținând cont de solicitările Consiliului Europei, publicat pe site-ul INP la adresa:http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195.
(I) - Măsură I16. Instruirea consilierilor de probațiune în elaborarea referatelor presentințiale de evaluare a personalității MJ 30.09.2017 09.08.2018, MJ : A fost elaborat Planul de dezvoltare profesională a funcționarilor publici/consilierilor de probațiune, aprobat la 1 martie 2017. Documentul prevede inclusiv și instruirea consilierilor de probațiune în elaborarea referatelor presentințiale și probațiune juvenilă. Astfel, au fost instruiți conform termenului 104 consilieri de probațiune.
Submăsură I16. Instruirea consilierilor de probațiune în elaborarea referatelor presentințiale de evaluare a personalității MJ 30.09.2017 Număr de instruiri desfășurate
Submăsură I16. Instruirea consilierilor de probațiune în elaborarea referatelor presentințiale de evaluare a personalității MJ 30.09.2017 84 de consilieri instruiți
(I) - Măsură I17. Documentarea eficientă și promptă a cazurilor de tortură și rele tratamente PG 31.03.2019 09.08.2018, MJ : Pe parcursul semestrului I al anului 2018, au fost înregistrate 14 plângeri despre pretinse acte de tortură și rele tratamente.
Submăsură I17. Documentarea eficientă și promptă a cazurilor de tortură și rele tratamente PG 31.03.2019
Submăsură I17. Documentarea eficientă și promptă a cazurilor de tortură și rele tratamente PG 31.03.2019 Număr de plîngeri înregistrate
(I) - Măsură I18. Implementarea proiectului „Garanții procesuale la etapa urmării penale” MAI 31.12.2018 07.08.2018, MAI : A fost semnat Acordul de cooperare dintre MAI, IGP și Fundația Soros și planul de implementare al acestuia (03.04.2018), care are ca scop susținerea reformării calitative a sistemului justiției penale, elaborarea politicilor aferente pentru etapa urmăririi penale, precum și ralierea mecanismelor și practicilor la etapa pre-judiciară la standarde și practici internaționale privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
La 30 martie 2018, prin Ordinul IGP nr. 195 a fost aprobată procedura standard de operare pentru reținere, iar prin Ordinul IGP nr. 194 a fost aprobată procedura standard de operare privind escortarea și transportarea persoanei private de libertate.
De asemenea, prin Ordinul IGP nr. 193 a fost aprobată procedura standard de operare privind plasarea persoanei reținute în Izolatorul de detenție preventivă. La 03.04.2018, în cadrul evenimentului public organizat în cadrul IGP, au fost prezentate Procedurile operaționale care, urmează să servească suport angajaților Poliției în aspect de intervenție pentru aceste situații.
Submăsură I18. Implementarea proiectului „Garanții procesuale la etapa urmării penale” MAEIE 30.06.2018 Planul de implementare a proiectului implementat 
Submăsură I18. Implementarea proiectului „Garanții procesuale la etapa urmării penale” MAEIE 31.12.2018 Procedură standard de operare privind respectarea
drepturilor și garanțiilor procesuale la etapa reținerii, inclusiv reținerea în
stradă, examinarea corporală și încarcerarea elaborată și aprobată 
(I) - Măsură I19. Amenajarea, în cadrul subdiviziunilor polițienești și al izolatoarelor de detenție provizorie, a spațiilor pentru întrevederea persoanelor reținute, arestate, condamnate, în condiții de confidențialitate, cu avocații MAI 31.12.2019 9 spații pentru întrevederile private ale deținutului
cu avocatul în cadrul subdiviziunilor poliției amenajate
(I) - Măsură I20. Elaborarea standardelor minime privind condițiile de detenție preventivă din cadrul Poliției MAI 30.06.2018 Standarde
elaborate și aprobate
07.08.2018, MAI : Prin Ordinul IGP nr.527 din 28.12.2017, au fost aprobate Normele minime obligatorii pentru spațiile de detenție și autospecialele destinate transportării persoanelor deținute aflate în custodia Poliției, care au avut ca scop stabilirea unui set unitar de reguli aplicabile în procesul modernizării parcului auto pentru transportarea persoanelor deținute.
(I) - Măsură I21. Modernizarea spațiilor de detenție preventivă din cadrul Poliției MAI 31.12.2019 9 izolatoare de detenție provizorie renovate 
(I) - Măsură I22. Elaborarea standardelor minime pentru unitățile de transport specializate MAI 30.09.2018 Standarde elaborate și aprobate 07.08.2018, MAI : Prin Ordinul IGP nr.527 din 28.12.2017, au fost aprobate Normele minime obligatorii pentru spațiile de detenție și autospecialele destinate transportării persoanelor deținute aflate în custodia Poliției, care au avut ca scop stabilirea unui set unitar de reguli aplicabile în procesul modernizării parcului auto pentru transportarea persoanelor deținute.
(I) - Măsură I23. Achiziționarea  de transport specializat pentru transportarea persoanelor aflate în custodia Poliției MAI 31.12.2019 25 de
transporturi achiziționate
(I) - Măsură I24. Instalarea sistemelor de monitorizare video pe perimetru și în spațiile de detenție, precum și în unitățile de transport specializate MAI 31.12.2019 100% din
izolatoarele de detenție provizorie renovate supravegheate video;

100% din unitățile de
transport achiziționate monitorizate video 
(I) - Măsură I25. Crearea sistemului electronic de evidență și gestionare a deținuților din izolatoarelor de detenție provizorie MJ 31.12.2019 Sistem
electronic creat
(SL) - acte subord. legii SL9. Crearea unui Consiliu reprezentat de ONG-uri care va asigura monitorizarea și funcționarea Poliției avînd la baza un regulament aprobat prin hotărîre de Guvern MAI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern elaborată și aprobată
(I) - Măsură I26. Constituirea și operaționalizarea dispeceratelor regionale gestionare forțe pentru situații de urgență MAI 31.12.2019 4 dispecerate constituite și operaționale 
(I) - Măsură I27. Constituirea Centrului de coordonare a misiunilor Poliției MAI 31.12.2019 Centrul de coordonare a misiunilor Poliției creat
 
Prevedere (c) realizarea de noi progrese în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și a legislației, astfel încît să se asigure independența sistemului judiciar, să se consolideze capacitatea administrativă a acestuia și să se garanteze imparțialitatea și eficacitatea organismelor de asigurare a respectării legii MAEIE
(L) - Legi L8. act de modificare Proiectul de lege pentru completarea Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 și(introducerea la art. 6 alin. (2), cu după cuvintele „profesor de drept titular în instituțiile de învățămînt superior acreditate” a cuvintelor „formator al Institutului Național al Justiției”) INJ 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 
(SL) - acte subord. legii SL10. Act nou  Proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești MJ 31.03.2017 Hotărîre de Parlament intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL11. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Centrului de Monitorizare Electronică MJ 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 09.08.2018, MJ : Proiectul Hotărîrii de Guvern privind crearea Centrului de monitorizare electronică a fost aprobat prin HG nr. 654 din 11.07.2018 și a fost publicat în Monitorul Oficial la 13.07.2018. Centrul de monitorizare electronică va fi creat după modificarea statului de personal a INP.
Proiectul presupune modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor, Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune) și a fost elaborat ca urmare a modificărilor operate în Codul de executare nr. 443 din 24 decembrie 2004 prin Legea nr. 163 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Scopul proiectului este asigurarea concordanței reglementărilor și ajustarea prevederilor Legii nr. 163 din 20.07.2017 la cadrul normativ în vigoare. În acest sens se reglementează expres care sunt condițiile și procedura de monitorizare electronică a persoanelor: i. în baza hotărîrii instanței de judecată sau ii. la demersul șefului instituției penitenciare.
(I) - Măsură I38. Asigurarea funcționalității Centrului de Monitorizare Electronică MJ 31.12.2019 Echipamente procurate; Centrul de Monitorizare Electronică funcționabil 10.08.2018, MJ : La data de 27.10.2017 a fost avizat statul de personal a INP, prin care a fost creat “Serviciul de monitorizare electronică și tehnologii informaționale”.
În prezent, de către INP sunt monitorizați electronic 36 de persoane, respectiv, se execută 36 de obligații privind monitorizarea electronică aplicate de instanța de judecată.
(I) - Măsură I28. Organizarea și desfășurarea examenului de capacitate pentru candidații la funcția de procuror. INJ 31.12.2019 Numărul de candidați evaluați 
(I) - Măsură I29. Organizarea concursurilor pentru accederea în funcția de procuror PG 31.12.2019 Numărul de procurori angajați 
(I) - Măsură I30. Evaluarea oportunității modificării  Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 211/8 din 5 martie 2013, prin introducerea criteriului separat „activitatea de formator la Institutul Național al Justiției” CSM 31.03.2018 Evaluare efectuată; Regulament modificat la necesitate
(I) - Măsură I31. Evaluarea performanțelor procurorilor în funcție PG 31.12.2019 Număr de procurori evaluați 
(I) - Măsură I32. Aprecierea procurorilor din perspectiva funcțiilor la care aplică pentru transfer/promovare PG 31.12.2019 Număr de procurori apreciați;

Număr de procurori
transferați/promovați 
(I) - Măsură I33. Elaborarea comentariului la Codul de etică al procurorului PG 31.12.2018 Comentariu elaborat 
(I) - Măsură I34. Asigurarea funcționării Consiliului Superior al Procurorilor ca organ independent  cu sediu și  aparat administrativ propriu PG 30.06.2018 Buget
aprobat;  Sediu
asigurat;

Personal al aparatului Consiliului
Superior al Procurorilor angajat
(I) - Măsură I35. Asigurarea cu echipament IT a Consiliului Superior al Procurorilor PG 30.06.2018 Echipament achiziționat 
(I) - Măsură I36. Detașarea procurorilor aleși în componența Consiliului Superior al Procurorilor PG 30.06.2018 Procurori detașați
(I) - Măsură I37. Asigurarea implementării prevederilor Legii nr. 3  din  25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, care asigură reducerea rolului de supraveghere al Procuraturii Generale PG 31.03.2018 Structura
Procuraturii aprobată
Prevedere (d) continuarea reformei administrației publice și crearea unui corp al funcționarilor publici responsabil, eficient, transparent și profesionist, precum și MAEIE
(L) - Legi L9. Act nou Proiect de lege cu privire la Guvern CS Raportor 31.03.2017 Lege intrată în vigoare 05.08.2018, CS Raportor : A fost adoptată Legea cu privire la Guvern nr.136 din 07.07.2017.
(SL) - acte subord. legii SL12. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind optimizarea numărului și funcțiilor autorităților administrative și instituțiilor publice CS Raportor 30.06.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 05.08.2018, CS Raportor : Au fost aprobate următoarele Hotărîri de Guvern:
Hotărîrea Guvernului nr.594 din 26.07.2017 cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate;
Hotărîrea Guvernului 595 din 26.07.2017 pentru aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului;
Hotărîrea Guvernului nr.667 din 23.08.2017;
Hotărîrile Guvernului nr.nr.690-698 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea ministrelor;
Hotărîrea Guvernului nr.886 din 01.11.2017 cu privire la crearea Agenției pentru Supravechere Tehnică;
Hotărîrea Guvernului nr.887 din 01.11.2017 cu privire la crearea Inspectoratului pentru Protecția Mediului;
Hotărîrea Guvernului nr.888 din 01.11.2017 cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor);
Hotărîrea Guvernului nr.889 din 01.11.2017  cu privire la optimizarea structurii și efectivului unor autorități cu funcții de control și supraveghere;
Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 21.11.2017  (Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale);
Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 18.12.2017  cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică;
Hotărîrea Guvernului nr.1089  din 18.12.2017 2017  cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței;
Hotărîrea Guvernului nr.1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
(SL) - acte subord. legii SL13. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea metodologiei de auto/ evaluare a autorităților și instituțiilor publice (în baza „Principiilor administrației publice” ale SIGMA și „Cadrului Comun de Evaluare” al Institutului European pentru Administrare Publică) CS Raportor 31.12.2018 Metodologie adoptată și implementată în urma pilotării 05.08.2018, CS Raportor : Principiile administrației publice ale SIGMA și Cadrului Comun de Evaluare al Institutului European pentru Administrare Publică au fost luate în considerație la etapa de elaborare a Legii nr.153 din 14 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, necesară pentru aplicarea Legii nr.136 cu privire la Guvern din 7 iulie 2017. La moment se negociază acordarea asistenței tehnice pentru elaborarea metodologiei vizate
(SL) - acte subord. legii SL14. Act de modificare Proiect de modificare a Regulamentului privind formarea profesională continuă în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne MAI 30.06.2017 Regulament în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL15. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Centrului multifuncțional de instruire a personalului autorităților de aplicare a legii MAI 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere (e) asigurarea eficacității în lupta împotriva corupției, îndeosebi în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale privind combaterea corupției, precum și a asigurării unei puneri în aplicare eficace a instrumentelor juridice internaționale relevante, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 2003 MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL.16 Act nou Proiectul ordinului interdepartamental privind aprobarea mecanismelor de ținere a statisticii pe corupție, conform prevederilor actelor internaționale CNA 30.06.2018 Ordin interdepartamental aprobat 02.08.2018, CNA : Proiectul Ordinului
interdepartamental a fost elaborat. A fost remis pentru consultări Procuraturii
Generale, care a recomandat elaborarea și a proiectului de modificare a
Ordinului interdepartamental al Procurorului General, Ministrului afacerilor
interne, Directorului general al Serviciului Vamal, Directorului Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr. 121/254/286-O/95 din
18.07.2008. Proiectul menționat, a fost elaborat și consultat cu direcțiile
specializate
ale CNA.  Acțiunea dată a fost comasată cu
acțiunea SL1. de la p.18. 

Ulterior urmează a fi remis
spre avizare către MAI, MJ, Servicul Vamal, Procuratura Generală (Procuratura
Anticorupție), SPCSB.

Termenul de realizare a măsurii a fost depășit
întrucît instituțiile implicate în elaborarea Ordinului și-au expus păreri și
abordări diferite privind oportunitatea Ordinului interdepartamental.
(I) - Măsură I41. Intensificarea luptei cu corupția la nivel înalt și corupția politică PG 31.12.2019 Număr de cazuri investigate

Număr de condamnări
10.08.2018, MJ : În cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor funcționează o linie telefonică prin intermediul căreia pot fi comunicate, inclusiv informații despre cazuri de corupție sau fapte de comportament corupțional din partea angajaților sistemului penitenciar.
Submăsură I41. Intensificarea luptei cu corupția la nivel înalt și corupția politică MJ 31.12.2019 Număr de condamnări
Submăsură I41.  Intensificarea luptei cu corupția la nivel înalt și corupția politică PG 31.12.2019 Număr de cazuri investigate 
(I) - Măsură I43. Completarea și expedierea chestionarului de autoevaluare privind implementarea de către Republica Moldova a Convenției ONU împotriva corupției din 2003 (capitolul II și V) CNA 30.06.2017 Chestionarul de autoevaluare expediat; Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate 02.08.2018, CNA : În baza informației recepționate de la
autoritățile publice, a fost completat chestionarul de autoevaluare a implementării în
legislația națională a prevederilor Capitolului II ”Măsuri preventive” și
Capitolului V ”Recuperarea activelor” din Convenția ONU împotriva corupției și a fost plasat pe
pagina web a CNA pentru a fi consultat cu părțile interesate (https://www.cna.md/libview.php?l=

ro&idc=5&id=1769&t=/Presa/

Comunicate-de-presa/In-atentia-reprezentantilor-societatii-civile).

Chestionarul și toate documentele relevante pentru
evaluarea implementării prevederilor din UNCAC (acte normative, rapoarte,
studii etc.) au fost expediate reprezentanților Oficiului Națiunilor Unite
pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) la data de 19.12.2017. Ulterior,
informația privind conformitatea și implementarea prevederilor UNCAC urmează fi
prezentată statelor ce efectuează evaluarea Republicii Moldova (Federația Rusă
și Palestina).
(I) - Măsură I44. Raportul de evaluare a implementării de către Republica Moldova a Convenției ONU împotriva corupției din 2003 (Capitolul II și V) CNA 30.09.2018 Raport de evaluare definitivat și aprobat 03.08.2018, CNA : Chestionarul de autoevaluare a implementării în
legislația națională a prevederilor Capitolului II ”Măsuri preventive” și
Capitolului V ”Recuperarea activelor” din Convenția ONU împotriva corupției a fost transmis către Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) la data de 19.12.2017.

UNODC urmează să efectueze evaluarea și să prezinte Raportul de evaluare a implementării de către RM a Convenției ONU împotriva corupției.
(I) - Măsură I45. Participarea experților guvernamentali ai Republicii Moldova în calitate de evaluatori în cadrul procesului de evaluare a implementării Convenției ONU împotriva corupției din 2003 CNA 31.12.2019 Raport de evaluare elaborat și aprobat 02.08.2018, CNA : În contextul evaluării de
către Republica Moldova și Turkmenistan a implementării de către Republica Cehă
a prevederilor Capitolului III și IV din Convenția ONU împotriva corupției, în
perioada 2-6 octombrie 2017 a
avut loc vizita de lucru la
 Praga pentru a discuta toate neclaritățile și a întocmi
raportul final de evaluare.

În rezultatul tragerii la sorți, ce a avut loc la
data de 16.06.2017, Republica Moldova, împreună cu Muntenegru, a fost selectată
să efectueze evaluarea implementării de către Macedonia a prevederilor
Capitolului II ”Măsuri preventive” și Capitolului V ”Recuperarea activelor” din
Convenția ONU împotriva corupției, în cadrul celui de-al doilea ciclu de
evaluare.
(I) - Măsură I46. Implementarea sistemului on-line de depunere a declarației de avere și interese personale ANI 31.03.2018 Sistem on-line funcțional 20.09.2018, ANI :  Sistemul
de declarare online a averilor și intereselor personale, e-Integritate, a
devenit funcțional începând cu 1 ianuarie 2018. Acesta a permis subiecților
declarării să depună declarațiile de avere și interese personale în format
electronic, utilizând semnătura electronică. Datorită
sistemului e-Integritate Autoritatea Națională de Integritate a simplifica
procedurile de depunere, arhivare, verificare și analiză automată a
declarațiilor de avere și interese personale și va facilita accesul electronic
al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public. E-Integritate
cuprinde mai multe module, printre care: Registrul electronic al subiecților
declarării și modulul de depunere on-line a declarațiilor de avere și interese
personale.  Registrul electronic cu
evidența subiecților declarării a fost creat în premieră pentru țara noastră.
Acesta va permite notificarea, în prealabil, privind obligația de a declara
averile și interesele personale și va permite verificarea și depistarea celor
care nu au depus declarațiile. Acest
sistem a fost dezvoltat de către o companie de profil sub egida Centrului de
Guvernare Electronică și suportul financiar al Băncii Mondiale și este pus în
aplicare de către Autoritatea Națională de Integritate cu suportul Centrului de
Telecomunicații Speciale. Potrivit
alin.(2), art. 24 al Legii 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale, începînd cu 1
ianuarie 2018, subiecții declarării vor fi obligați să-și depună declarațiile
exclusiv în formă electronică, prin intermediul serviciului electronic
disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. În
perioada ianuarie-iunie 2018 au fost planificate și realizate 37 de sesiuni de
instruire a persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor publice de
completarea Registrului subiecților declarării. În cadrul acestora au fost
instruite 1673 de persoane în vederea completării Registrului subiecților
declarării averii și intereselor personale și formarea formatorilor privind
depunerea declarațiilor de avere și interese personale în format electronic. În
semestru I a anului 2018, prin intermediul sistemul informațional
„e-Integritate” de depunere și verificare on-line a declarațiilor de avere și
interese personale, disponibil pe pagina web a ANI au fost depuse 63202 de
declarații, semnate digital și disponibile publicului larg, cu excepția datelor
cu caracter personal.
(I) - Măsură I39. Revizuirea Acordurilor de colaborare între organele de aplicare a legii, în vederea îmbunătățirii mecanismului de coordonare în combaterea corupției CNA 31.12.2018 Acorduri revizuite/semnate 03.08.2018, CNA : În vederea
consolidării mecanismului de colaborare între organele de drept în domeniul
combaterii corupției, au fost revizuite și semnate următoarele Acorduri de
colaborare bilaterală:

1. Acordul
de colaborare între Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției și
Protocolul adițional nr.1 (referitor la asistența externă), semnat la
23.10.2017,

2. Protocolul adițional la
Acordul de colaborare între Centrul Național Anticorupție și Curtea de Conturi,
semnat la 18.01.2018 (completări la Acordul de bază din 17.04.2013),

3. Acordul
de colaborare între Centrul Național Anticorupție și Avocatul Poporului în
domeniul prevenirii corupției, semnat la 15.03.2018,

4. Protocolul adițional din 21.07.2017
(de modificare și completare a Acordului de colaborare între Centrul Național
Anticorupție și Ministerul Afacerilor Interne din 10.02.2016),

5. Acordul
colaborare între Centrul Național Anticorupție și Autoritatea Națională de
Integritate, semnat la 25.07.2018,

6. Proiectul
Acordului de colaborare între CNA și Procuratura Generală este în proces de
coordonare și va fi semnat în perioada următoare.
(I) - Măsură I40. Realizarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție 2017-2020 CNA 31.03.2019 Rapoarte de evaluare a Strategiei
naționale de integritate și anticorupție elaborate
03.08.2018, CNA : Raportul de monitorizare și evaluare a
Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020
(SNIA), perioada de raportare 2017, a fost publicat pe pagina web a CNA, și
dezbătut conform Pilonilor vizați în Grupurile de Monitorizare 1, 2 și 3.

Raportul cuprinde analiza progreselor raportate
de instituțiile iresponsabile (66 de autorități ale administrației publice
centrale și 29 de autorități ale administrației publice locale), conform
rapoartelor remise în adresa Secretariatului Grupurilor de Monitorizare,
asigurat de CNA.

A fost realizată aprecierea
calitativă și cantitativă a implementării acțiunilor în baza indicatorilor de
progres și analiza comparativă în baza studiilor efectuate de către societatea
civilă și organizații internaționale, evaluarea rezultatelor scontate și
indicatorilor de rezultat; descrierea riscurilor pentru realizarea acțiunilor
scadente la finele semestrului următor; descrierea impactului realizării SNIA
conform indicatorilor de impact, a indicatorilor obiectivelor generale și ai
scopului Strategiei, conform sondajului de urmărire a impactului Strategiei;
precum și reflectarea evoluțiilor în Grila indicatorilor de impact ai
Strategiei, conform unor surse de date alternative colectate din alte sondaje
realizate de organizații neguvernamentale, organizații naționale și
internaționale.

Actualmente se elaborează Raportul de monitorizare și evaluare a SNIA 2017-2020 pentru semestrul I 2018.
(I) - Măsură I42. Investigarea riguroasă a fraudelor bancare, cu scopul recuperării banilor deturnați, și elaborarea de rapoarte periodice cu privire la progresele investigației, în mod transparent PG 31.12.2019 Cauze penale investigate; Informații elaborate
(L) - Legi L10. Act nou  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea stabilirii competenței materiale a Procuraturii Anticorupție la investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupție MJ 31.12.2019 Proiectul de lege intrat în vigoare 
(I) - Măsură I47.  Consolidarea capacităților instituționale ale Autorității Naționale de Integritate ANI 30.06.2018
Submăsură I47.  Consolidarea capacităților instituționale ale Autorității Naționale de Integritate ANI 30.06.2018 Lege de modificare a cadrului normative ce
reglementează activitatea și competențele Autorității Naționale de Integritate intrată
în vigoare
Submăsură I47.  Consolidarea capacităților instituționale ale Autorității Naționale de Integritate ANI 30.06.2018 Acte normative interne intrate în vigoare
Submăsură I47.  Consolidarea capacităților instituționale ale Autorității Naționale de Integritate ANI 30.06.2018 Revizuirea bugetului pentru 2018 și planificarea
bugetară pentru 2019-2021
Submăsură I47.  Consolidarea capacităților instituționale ale Autorității Naționale de Integritate ANI 30.06.2018 Aprobarea schemei de încadrare a Autorității Naționale
de Integritate
(I) - Măsură I47.  Consolidarea capacităților instituționale ale Autorității Naționale de Integritate ANI 30.06.2018 Organizarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor
de inspectori de integritate
(I) - Măsură I47.  Consolidarea capacităților instituționale ale Autorității Naționale de Integritate ANI 30.06.2018 Dotarea cu spațiu și echipament tehnic 
Articol Articolul 5. Politica externă și de securitate MAEIE
Prevedere (1) Părțile își intensifică dialogul și cooperarea și promovează convergența treptată în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de securitate și apărare comună (PSAC), și abordează, în special, aspecte privind prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armamentului și controlul exporturilor de armament. Cooperarea se bazează pe valori comune și pe interese reciproce și urmărește creșterea convergenței și a eficacității politicilor, făcînd apel la forurile bilaterale, internaționale și regionale MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și UE privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate SIS 30.09.2017 Lege de ratificare intrată în vigoare 06.08.2018, SIS :

În
perioada de raportare întru realizarea acțiunii:

-
au fost finalizate negocierile Acordului între Republica Moldova și
Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul
și protecția informațiilor clasificate, precum și a fost pregătit
și remis conform competenței pachetul de documente necesar pentru
semnarea Acordului menționat;

-
prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 90 din 27.03.2017
a fost aprobată semnarea Acordului;

-
la 31 martie 2017 dl Pavel Filip, Prim-ministrul RM, a semnat Acordul
dat la Bruxelles (Belgia);

-
în luna iunie, Serviciul a remis MAEIE proiectul legii pentru
ratificarea Acordului dintre RM și UE privind procedurile de
securitate pentru schimbul de informații clasificate
cumulativ
cu documentele necesare ratificării;

-
la data de 10.07.2017 prin Hotărârea de Guvern nr. 530 a fost
aprobat proiectul legii;

-
de către Parlamentul RM a fost adoptată Legea nr. 226 din
23.08.2017 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și
UE privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații
clasificate, publicată în Monitorul Oficial nr. 441-450 din
22.12.2017.
​07.08.2018, SIS :

De
către Parlamentul RM a fost adoptată Legea nr. 226 din 23.08.2017
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și UE privind
procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate,
publicată în Monitorul Oficial nr. 441-450 din 22.12.2017.
(Lege
adoptată).

Acord
intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2018.
(I) - Măsură I1. Implementarea Acordului-cadru de participare a Republicii Moldova la operațiunile de gestionare a crizelor ale UE prin detașarea experților în misiuni în domeniul politicii de securitate și apărare comună MAEIE 31.12.2019 Detașarea a cel puțin un expert pe an
(I) - Măsură I2. Participarea la consultările Republicii Moldova – Uniunea Europeană privind Politica de Securitate și Apărare a UE (staff to staff consultations). MAE IE Raportor 31.12.2019 Număr de reuniuni; Aprecierea rezultatelor consultărilor 19.09.2018, MAE IE Raportor: La 7 iunie, la Chișinău a avut loc
cea de-a patra reuniune a consultărilor bilaterale RM-UE în domeniul Politicii
de Securitate și Apărare Comună a UE (PSAC).
(I) - Măsură I3. Organizarea ședințelor și întrunirilor cu reprezentanții organelor naționale de drept și serviciilor speciale partenere în vederea asigurării și aprofundării schimbului de informații pe palierul prevenirii tendințelor autonomist-separatiste, gestionării situațiilor de criză, asigurării stabilității regionale, dezarmării populației și neproliferării armamentului SIS 31.12.2019 Număr de ședințe, întruniri, cooperări și schimb de informații realizate  06.08.2018, SIS :

Pe
parcursul anului reprezentanții Serviciului au participat la
ședințele guvernamentale pe probleme de asigurare a stabilității
regionale, precum și au avut o conlucrare eficientă pe segment
partenerial pe probleme de interes de securitate regional㠖
traficul
ilicit de arme și muniții, materiale radioactive și nucleare,
instruirea antiteroristă, problema mercenariatului, contracararea
promovării ideologiilor teroriste ș.a.

Totodată,
au fost organizate 11 conferințe naționale/mese rotunde cu
reprezentanții
administrației publice locale  cu genericul „Rolul APL în
prevenirea terorismului și manifestărilor violente de extremism”.
07.08.2018, SIS :
În
perioada semestrului I al anului 2018 au fost planificate și desfășurate:

24
Conferințe naționale/mese rotunde cu reprezentanții
administrației publice locale, cu genericul „Rolul APL în
prevenirea terorismului și manifestărilor violente de extremism”.

20
ședințe de instruire pe Profilul teroristului și al mercenarului
cu angajații Inspectoratelor teritoriale de Poliție,
subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției
de Frontieră și Secțiile regionale ale a BMA (instruite cca 760
persoane).

3
întrevederi cu
serviciile speciale partenere ale României, Lituaniei și SUA, în
vederea asigurării schimbului de informații pe domeniul de interes
și prevenirii riscurilor cu impact asupra securității statului.

07.08.2018, SIS :
Au
fost desfășurate mai multe întrevederi cu serviciile speciale
partenere pe subiecte de interes operațional comun (mercenariat,
propagarea ideologiilor radicale, teroriști străini călători,
canale de tranzit a persoanelor implicate în acțiuni cu tentă
teroristă etc.).
În
perioada 20-24
martie 2018
și 03-04
mai 2018 reprezentanții
Serviciului au participat la ședințe de lucru organizate de INP și
Primăria Chișinău referitor la gestionarea potențialelor situații
de criză în perioada manifestațiilor publice în masă. Obiectiv
similar a fost punctat la ședința comună din 22 iunie 2018 cu
reprezentanții INP pe subiectul asigurării securității
desfășurării manifestațiilor stradale.
În
perioada 02-08
iunie curent
a fost organizat și desfășurat Exercițiul Internațional
Antiterorist „Bucovina-2018ˮ (Republica
Moldova și Ucraina),
care a avut drept scop testarea și evaluarea mecanismelor de
gestionare a situațiilor de criză teroristă la nivel regional. La
etapa de planificare și desfășurare a evenimentului au fost
realizate ședințe de lucru comune la nivel de participanți cu
scopul de asigurare a schimbului eficient de informații,
interacțiune practică în situațiile de criză simulate,
coordonarea măsurilor, etc.

Actualmente,
specialiștii Serviciului în comun cu reprezentanții altor 25
autorități publice, definitivează cadrul normativ pentru punerea
în aplicare a Concepției securității informaționale aprobată
prin Legea nr. 299 din 21.12.2017, care include și unele obiective
nerealizate pe dimensiunea asigurării securității cibernetice și
securității informaționale, (obiective
cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015 și
Hotărârea Guvernului
nr. 857 din
31.10.2013 cu privire la Strategia
națională de dezvoltare a societății informaționale “Moldova
digitală 2020”, alte documente de politici naționale și decizii
ale instanțelor abilitate ale statului).
În ordinea de idei, a fost definitivat proiectul Strategiei
naționale a securității informaționale,
document care include obiective ce țin de asigurarea securității
cibernetice, apărării cibernetice și securității informaționale.
Prevedere (2) Părțile își reafirmă angajamentul față de principiile de respectare a suveranității, a integrității teritoriale, a inviolabilității frontierelor și a independenței, stabilite în Carta Organizației Națiunilor Unite și în Actul final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și față de promovarea acestor principii în relațiile lor bilaterale și multilaterale MAEIE
(I) - Măsură I4. Asigurarea respectării de către Republica Moldova a principiilor suveranității și integrității teritoriale, inviolabilității hotarelor și independenței, conform celor stabilite în Carta ONU și Actul Final de la Helsinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și față de promovarea acestor principii în relațiile lor bilaterale și multilaterale MAE IE Raportor 31.12.2019 Număr de alinieri la declarații 19.09.2018, MAE IE Raportor: De la început de an, pe dimensiunea CP OSCE, RM s-a aliniat la 43 declarații UE cu privire la obiectul suveranității și integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor. 40 dintre acestea vizează Ucraina și 3 Georgia, pornind de la prioritatea adresărilor săptămânale în Consiliul Permanent vizând “ongoing conflicts”. Principiile vizate sunt aplicate cu recurență la fiecare din întrevederile cu demnitarii UE și cei vizați direct de conflictele prelungite.
Articol Articolul 6. Curtea Penală Internațională MAEIE
Prevedere (1) Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămînă nepedepsite și că trebuie să se asigure urmărirea penală eficace a acestora, prin adoptarea de măsuri la nivel național și internațional, inclusiv la nivelul Curții Penale Internaționale (CPI) MAEIE
(I) - Măsură I1. Acordarea asistenței juridice corespunzătoare în cazurile de solicitare din partea Curții Penale Internaționale PG 31.12.2019 Număr de cazuri de acordare a asistenței juridice  10.08.2018, MJ : În data de 8.02.2018 din partea Oficiului Procurorului Curții Penale Internaționale a parvenit solicitarea asistenței Republicii Moldova în procesul de investigare a presupuselor crime comise pe teritoriul Georgiei, în perioada 1 iulie- 10 octombrie 2018.
Prevedere (2) Părțile consideră că înființarea și funcționarea eficace a CPI constituie o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să sprijine CPI prin punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor sale conexe, ținînd seama în mod corespunzător de menținerea integrității acestuia MAEIE
(L) - Legi L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală Internațională MJ 30.09.2018 Lege intrată în vigoare 10.08.2018, MJ : Proiect expediat spre avizare prin scrisoarea nr. 03/6538 din 04.06.2018.17.09.2018, MJ : La data de 9 septembrie 2010, prin Legea nr. 212 Republica Moldova a ratificat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, Guvernul asumîndu-și astfel, responsabilitatea de a implementa prevederile acestuia.
În acest context, Ministerul Justiției a elaborat și propune spre promovare proiectul Legii cu privire la cooperarea dintre Republica Moldova și Curtea Penală Internațională, obiectivul căruia este de a facilita cooperarea juridică internațională, inclusiv cooperarea cu Curtea Penală Internațională.
Articol Articolul 7. Prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de criză MAEIE
Prevedere (1) Părțile  vor  consolida  cooperarea  practică  în  prevenirea  conflictelor  și  gestionarea  situațiilor  de  criză,  în  particular  în  vederea  participării  posibile  a  Republicii  Moldova  în  operațiile  civile  și  militare de gestionare a situațiilor de criză conduse de UE, precum  și în exercițiile  și instruirile  relevante, de la caz la caz și ca urmare a invitației posibile din partea UE. MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou Proiectul de lege privind adoptarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova SIS 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 06.08.2018, SIS :


Serviciul
a participat la ședințe în Comisia parlamentară securitate
națională, apărare și ordine publică în contextul promovării
proiectului de lege privind Concepția
securității informaționale a Republicii Moldova,
precum și în cadrul discuțiilor, pe platformă parlamentară cu
reprezentanții societății civile, în scopul definitivării
acestuia.


Legea
privind aprobarea Concepției menționate a fost adoptată în
Parlament la 21.12.2017.07.08.2018, SIS :

Prin
scrisoarea parvenită de la Direcția Generală Documentare
Parlamentară din cadrul Secretariatului Parlamentului nr. DDP1
din 05.01.2018, Serviciul a fost informat că proiectul nr. 391
din 15.10.2015, a devenit nul conform art. 47 alin. (14) din
Regulamentul Parlamentului.
(I) - Măsură I1. Dezvoltarea capabilităților instituționale și a experților naționali de participare la operațiuni/ misiuni UE, ONU,OSCE MA 31.12.2019 Număr de consultări cu experții/instituțiile UE; Număr de proiecte realizate cu UE

Număr de contingente naționale aflate în misiunile internaționale
07.08.2018, SIS :

În
perioada de referință ofițerii Serviciului au participat la
diferite programe de formare inițială și continuă a experților
naționali în țară și peste hotare. Activitățile au fost
desfășurate conform programelor Ministerului Apărării, în
calitate de instituție responsabilă de realizarea acțiunii. Drept
rezultat în cadrul contingentului de militari din cadrul AN a RM a
fost detașat un  reprezentant SIS pentru participare la misiunea
internațională KFOR – 9 în Kosovo.
(I) - Măsură I2. Asigurarea participării experților naționali la cursuri de instruire, traininguri, seminare relevante în vederea familiarizării cu procesul decizional în domeniul politicii de securitate și apărare comună MA 31.12.2019 Cîte trei persoane instruite semestrial  06.08.2018, SIS :

Exponenții
Serviciului au fost implicați în proiecte de parteneriat pe
segmentul politicilor de securitate comună, participând:

-
în
perioada 07-12 mai 2017 la training-ul cu tematica „Construirea
păcii și medierea conflictelor”, organizat de European Security
and Defence College (Austria);

-
în perioada 21-26 mai 2017 la cursul de instruire în domeniul
managementului integrat al Frontierei, organizat de Poliția de
Frontieră Română;

-
în perioada 2 – 3 august anul, în contextul realizării Planului
de acțiuni în cadrul Acordului de asociere cu UE și reducerii
riscului terorismului nuclear, în comun cu experții GICNT, la un
exercițiu de stat major în domeniul securității nucleare,
Chișinău;

-
în perioada 09 – 14.07.2017, la  cursul „NATO Defence Against
Terrorism Course”, Germania;

-
în perioada 16 – 20.10.2017, la  cursul „NATO CBRN Defence
orientation course”, Germania.

La
aspectul ce ține de prevenire a conflictelor și gestionare a
crizelor, a fost asigurată prezența SIS în cadrul a mai multor
ședințe organizate în cadrul Guvernului și Ministerului Economiei
și Infrastructurii, unor comisii mixte.
06.08.2018, SIS :

Serviciul
este disponibil de a oferi expertiza de securitate la elaborarea
proiectului în cauză.


Suplimentar,
în perioada 10 – 14.09.2017 experții SIS au participat la
seminarul „C-WMD National Strategies – Crisis Managements and
Communication”, Rakitje, Croația, care reprezintă o continuare a
discuțiilor și acțiunilor mai multor state pe dimensiunea
elaborării „Strategiei naționale în domeniul combaterii
proliferării armelor de distrugere în masă WMD / CBRN”, inițiate
din anul 2013.

De
asemenea au participat la ediția a III-a a workshop-ului
internațional Nuclear Security Detection Arhitecture (NSDA)
Awareness - „Strategy and Design”, or. Tirana, Albania, în
perioada 12 – 18.11.2017.
07.08.2018, SIS :

La
aspectul ce ține de prevenirea conflictelor și gestionarea
crizelor, a fost asigurată prezenta experților SIS în cadrul:

-
ședințelor de lucru (30.01.2018,
13.02.2018 și 08.06.2018),
pentru elaborarea proiectului de Lege privind infrastructura critică;

-
ședințelor de lucru (18.01.2018,
26.04.2018 și 29.05.2018)
a grupului interdepartamental, instituit în baza Hotărârii
Guvernului nr. 1266 din 21.11.2016, în contextul Acordului între
Republica Moldova și Ucraina cu privire la asigurarea funcționării
Complexului Hidroenergetic Nistrean;

-
ședințelor de lucru (09.02.2018,
06.02.2018, 14.02.2018, 19.02.2018, 22.02.2018 și 21.04.2018),
în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, referitor la
problema admiterii mijloacelor de transport înregistrate în
regiunea transnistreană a țării  în circuitul internațional, în
cadrul cărora au fost elaborate Decizia
protocolară privind participarea în traficul rutier internațional
al autovehiculelor din regiunea transnistreană și Procesul
tehnologic privind organizarea procedurii comune de înregistrare a
mijloacelor de transport din regiunea transnistreană;

-
ședințelor de lucru
(01.02.2018,
23.05.2018)
în
cadrul Agenției Proprietății Publice pentru determinarea axei
tehnologice a barajului de la Naslavcea, Complexul Hidroenergetic
Nistrean;

-
ședințelor de lucru (08.02.2018
și 01.03.2018)
Consiliului tehnic al Agenției „Apele Moldovei” în cadrul
grupului de lucru al Agenției Proprietății Publice, pentru
determinarea axei tehnologice a barajului Complexului Hidroenergetic
Nistrean;

-
întrevederii din 12.02.2018,
în incinta SIS cu reprezentanți ai Serviciului Vamal și
Serviciului Fiscal al Marii Britanii, în cadrul căreia s-a discutat
despre schimbul de expertiză și cooperarea pe subiecte de
competență.

-
ședinței grupului de lucru din (19.06.2018),
privind elaborarea la nivel național a mecanismelor de vămuire în
punctul comun de control al trecerii frontierei de stat
„Pervomaisc-Cuciurgan”. Au participat și reprezentanți ai
Biroului de Reintegrare a Guvernului, SV, MAEIE, MAI, BNM, BC
„Moldova - Agroindbank” SA.
Articol Articolul 8. Stabilitatea în regiune MAEIE
Prevedere (1) Părțile își intensifică eforturile comune de promovare a stabilității, securității și dezvoltării democratice în regiune și, în special, colaborează în vederea soluționării pașnice a conflictelor regionale MAEIE
(I) - Măsură I1. Continuarea negocierilor în cadrul tuturor platformelor de dialog pentru reglementarea transnistreană (5+2, 1+1, grupuri de lucru sectoriale), orientate spre obținerea unor rezultate concrete pe toate cele trei coșuri ale agendei de negocieri, inițierea discuțiilor pe aspectele instituționale, politice și de securitate, precum și determinarea unui statut juridic special al regiunii cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale internațional recunoscute BPR.Raportor 31.12.2019 Număr de ședințe în cadrul grupurilor de lucru; numărul de documente semnate  05.08.2018, DCPAE : După o pauză de aproape 1 an și jumătate în formatul de negocieri “5+2”, grație eforturilor depuse de autoritățile moldovenești, relansării dialogului și impulsionării procesului la nivel de lideri, dar și a realizărilor substanțiale obținute de către părți prin semnarea a 5 decizii protocolare sectoriale pe 03.11 și pe 25.11.2017 pe probleme de interes major, dar, și a implicării productive a reprezentanților mediatorilor și observatorilor, în perioada 27-28 noiembrie 2017, în or. Viena (Austria) s-a desfășurat o nouă reuniune oficială a Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană, rezultatele căreia au fost formalizate într-un Protocol (așa-numitul Protocol de la Viena).

A fost reluat și dialogul la nivel de lideri, având loc 3 întrevederi în acest sens, inclusiv, după o pauză de mai mult de 2 ani și 7 luni a avut loc o nouă întrevedere dintre Premierul RM Pavel Filip și liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselschii, care au participat la ceremonia oficială de deschidere a podului dintre satele Gura Bâcului și Bâcioc.

Întrevederile de lucru de la nivelul reprezentanților politici s-au caracterizat printr-o activitate productivă și mai intensă comparativ cu anul 2016 (dacă în 2016 au avut loc 7 întrevederi de lucru, în anul 2017 – 9), consultările fiind focusate pe soluționarea problemelor prioritare de pe agendă și promovarea măsurilor de consolidare a încrederii.

O activitate intensă s-a remarcat și la nivelul grupurilor de lucru sectoriale pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii care s-au întrunit în 32 de ședințe de lucru, cele mai frecvente convocări fiind atestate la nivelul experților din domeniul transportului auto (10 ședințe), educației (5 ședințe), telecomunicațiilor și serviciilor poștale (5 ședințe) și transportului feroviar (3 ședințe).

În procesul de negocieri în anul 2017 au fost semnate 7 documente:
1. Decizia protocolar㠓Privind deschiderea podului de peste râul Nistru din preajma localităților Gura Bâcului și Bâcioc”, 03 noiembrie 2017;
2. Decizia protocolar㠓Cu privire la asigurarea funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafia latină”, 25 noiembrie 2017;
3. Decizia protocolar㠓Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii emise în regiunea transnistreană”, 25 noiembrie 2017;
4. Decizia protocolar㠓Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea “Mecanismului din anul 2006” referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol-Camenca”, 25 noiembrie 2017;
5. Decizia protocolar㠓Cu privire la măsurile de organizare a interacțiunii în domeniul telecomunicațiilor”, 25 noiembrie 2017;
6. Protocolul ședinței formatului de negocieri “5+2”, 28 noiembrie 2017;
7. Protocolul adițional la Decizia protocolar㠓Cu privire la principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistrean㔠din 30 martie 2012, prin care a fost prolongat termenul de acțiune al acestuia până la 31 decembrie 2018, 29 decembrie 2017.
(I) - Măsură I2. Asigurarea unui dialog permanent cu partenerii externi și organizațiile internaționale în vederea promovării procesului de reglementare a conflictului transnistrean și a politicilor de reintegrare a țării BPR.Raportor 31.12.2019 Conferințe, întrevederi, reuniuni internaționale, mese rotunde, studii, rapoarte  05.08.2018, DCPAE : Pe parcursulanului 2017 au avut loc 142 de întrevederi ale Vicepremierului pentru reintegrare cu reprezentanții partenerilor internaționali, în cadrul cărora au fost trecute în revistă evoluțiile înregistrate în procesul de negocieri și subiectele prioritare ce figurează pe agendă, cu efectuarea unui schimb de opinii vizavi de posibilitatea avansării procesului de reglementare, necesitatea promovării continue a proiectelor în măsură să apropie populația de pe cele două maluri ale Nistrului și să dezvolte social-economic localitățile din Zona de Securitate și din regiunea transnistreană, precum și oportunitatea consolidării cooperării în vederea soluționării problemelor de interes comun.
(I) - Măsură I3. Atragerea sprijinului internațional în vederea realizării obiectivelor privind retragerea de pe teritoriul Republicii Moldova a forțelor armate străine fără statut juridic determinat și demararea discuțiilor vizînd transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune multinațională civilă sub mandat internațional MAE IE Raportor 31.12.2019 Reuniuni și conferințe internaționale organizate, declarații publice și alocuțiuni rostite, acțiuni realizate 05.08.2018, DCPAE : În contextul inițiativei Reprezentanței Permanente a RM pe lângă ONU de a adresa o scrisoare Secretarului General al ONU, cu solicitarea de a introduce un punct suplimentar pe agenda sesiunii a 72-a a Adunării Generale a ONU cu titlul “Retragerea completă a trupelor militare străine de pe teritoriul RM”, prin scrisoarea cu nr.23-05-6977 din 13.09.2017, Biroul politici de reintegrare a fundamentat o poziție pe acest subiect și a remis-o spre sistematizare către MAEIE.

2. În discursul rostit la cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a ONU (New York, 22.09.2017), Prim-ministrul RM a menționat că având în vedere angajamentele asumate de Federația Rusă, principiile fundamentale ale dreptului internațional, precum și prevederile Constituției RM referitoare la statutul de neutralitate permanentă a țării și neadmiterea dislocării trupelor militare ale altor state pe teritoriul național, se reiterează cu fermitate cererea de a retrage complet și necondiționat așa-zisul Grup Operativ de Trupe Ruse (succesor al fostei Armate a 14-a sovietice) care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. În acest sens a rugat înscrierea pe agenda sesiunii a unui punct întitulat „Retragerea forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”.
19.09.2018, MAE IE Raportor: La 22.06.18, cu o majoritate de voturi (64 de state), a fost votată în cadrul AG ONU rezoluția „Retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul RM”.
Prevedere (2) Părțile își reiterează angajamentul de a găsi o soluție durabilă la problema transnistreană, respectînd pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și de a facilita în comun reabilitarea postconflict. În așteptarea unei soluționări și fără a aduce atingere formatului de negociere stabilit, problema transnistreană va constitui unul dintre principalele subiecte de pe agenda dialogului politic și a cooperării dintre părți, precum și în dialogul și cooperarea cu alți actori internaționali interesați MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1. Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor de reintegrare a țării și elaborarea mecanismelor provizorii de soluționare a problemelor cu care se confruntă populația și agenții economici din regiunea transnistreană BPR.Raportor 31.12.2019 Număr de acte normative elaborate, promovate și avizate; Număr de mecanisme elaborate, coordonate și implementate
T
05.08.2018, CS Raportor : În perioada de referință au fost elaborate și promovate 5 acte normative, după cum urmează:
1.  Hotărârea Guvernului cu nr.83 din 20.02.2017 ,,Privind punerea în aplicare a art.IX al Legii nr.280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative”;
2.  Hotărârea de Guvern nr.398 din 5 iunie 2017 ,,Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative”;
3. Hotărârea de Guvern nr.480 din 28 iunie 2017 „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016”;
4.  Hotărârea de Guvern nr.584 din 24 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe anul 2017”;
5.  Hotărârea de Guvern nr.893 din 2 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr.280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative”.
(I) - Măsură I4. Cooperarea multidimensională UE-Republica Moldova în realizarea programelor umanitare, sociale și de infrastructură în Zona de securitate și regiunea transnistreană, precum și a celor ce vizează măsurile de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului BPR.Raportor 31.12.2019 Proiecte implementate; acțiuni finanțate; cuantumul mijloacelor financiare valorificate; categorii de beneficiari 05.08.2018, DCPAE : Pe 16 și pe 19 mai, precum și pe 17 iulie 2017 au avut loc 3 ședințe ale Comisiei pentru selectarea proiectelor din cadrul Programului activităților de reintegrare a țării, în cadrul cărora au fost evaluate peste 130 de propuneri de proiecte, parvenite de la autoritățile publice locale și centrale, fiind selectate în final 69 de proiecte, care după aprobarea acestora prin Hotărârea Guvernului nr.584 din 24 iulie 2017 au fost finanțate în limita alocațiilor bugetare în valoare de 15 mln. de lei, aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16.12.2016 și distribuite pe linia Ministerului Finanțelor.
(I) - Măsură I5. Valorificarea asistenței tehnice oferite de UE în vederea sprijinirii procesului de reglementare și realizării politicilor post-conflict BPR.Raportor 31.12.2019 Număr de proiecte realizate; Categorii de beneficiari; Expertize desfășurate; Specialiști
implicați
05.08.2018, DCPAE : Regimul liberalizat de vize și oferirea de către Bruxelles a instrumentelor de facilitare a comerțului cu UE a permis atragerea unui număr mai mare de agenți economici din regiunea transnistreană în câmpul legal al Republicii Moldova. Astfel, dacă în anul 2015 la Camera Înregistrării de Stat a RM erau înregistrați 1312 de antreprenori din raioanele de est ale țării, la moment cifra acestora este de 2424, o parte importantă din aceștia având posibilitatea să exporte producție pe piețele UE, beneficiind pe deplin de toate oportunitățile existente în spațiul comunitar.

2. Pe parcursul anului 2017, Serviciul Vamal și Camera de Comerț și Industrie au eliberat la 125 de agenți economici din regiunea transnistreană ce efectuează operațiuni de export în statele-membre ale Uniunii Europene, țările CSI și alte țări 5741 certificate de origine a mărfurilor (EUR.1 EU – 1711, A - 9, EUR.1 – 133, CT-1 – 1801, EUR.1.TN – 169, C – 1918), ceea ce constituie aproximativ 25% din toate certificatele eliberate pentru agenții economici din toată țara.

3. În anul 2017 tranzacțiile economice externe efectuate de către antreprenorii din regiunea transnistreană se prezintă în felul următor: exportul - 614,2 mil. dolari, importul 918,6 mil. dolari.

4. În vederea asigurării unei continuități în implementarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE și Acordului Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător pe întreg teritoriul țării, reprezentanților Tiraspolului li se oferă asistența tehnică necesară cu direcționarea eforturilor spre armonizarea standardelor sectoriale la cele comunitare și aplicării Planului de acțiuni menit să pună în aplicare setul de „Măsuri de facilitare a comerțului cu UE în regiunea transnistreană”. Întru a menține o interacțiune permanentă pe această dimensiune au fost stabilite puncte de contact la nivelul experților din domeniul economic de pe ambele maluri ale Nistrului, care vor realiza acțiunile necesare, astfel încât primele rezultate ale procesului să poată fi evaluate în trimestrul I al anului 2018 și să poată fi raportate evoluțiile înregistrate la sesiunea Consiliului de Asociere RM-UE, care va avea loc în primăvara lui 2018.
(I) - Măsură I6. Promovarea politicilor sectoriale în domeniul reintegrării țării BPR.Raportor 31.12.2019 Politici sectoriale promovate 
(I) - Măsură I7. Realizarea acțiunilor menite să asigure protecția drepturilor omului în regiunea transnistreană și libera circulație între cele două maluri ale Nistrului, cu luarea în considerare a recomandărilor formulate de organizațiile internaționale la care Republica Moldova este parte BPR.Raportor 31.12.2019 Acțiuni realizate 
(I) - Măsură I8. Asistarea implementării acțiunilor stabilite în vederea facilitării valorificării de către antreprenorii din regiunea transnistreană a potențialului comerțului cu UE, prin conformarea la cerințele legislației naționale corespunzătoare MEI 31.12.2019 Număr de acțiuni realizate, progrese înregistrate; Număr de companii beneficiare
din regiune 
(I) - Măsură I9. Intensificarea cooperării cu Misiunea EUBAM în vederea soluționării problemelor de interes comun MAE IE Raportor 31.12.2019 Parteneriat consolidat; Activități realizate în comun 05.08.2018, CS Raportor : Pe parcursul anului 2017, Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan a avut 3 întrevederi cu Șeful Misiunii UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina, în cadrul cărora a fost confirmat faptul că EUBAM își va spori eforturile pentru a sprijini la nivel tehnic intensificarea contactelor și multiplicarea rezultatelor practice dintre Chișinău și Tiraspol pe subiecte legate de vamă, comerț, transport și gestionare transfrontalieră întru a îmbunătăți nivelul de trai al persoanelor și a genera prosperitate economică. De asemenea, a fost apreciată contribuția și suportul consistent al Misiunii EUBAM la gestionarea și îmbunătățirea managementului integrat al frontierei moldo-ucrainene, în special pe segmentul central (transnistrean) al acesteia.
(I) - Măsură I10. Implementarea instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană în domeniul managementului frontierelor, demarcării și asigurării securității acestora, inclusiv pe segmentul transnistrean MAE IE Raportor 31.12.2019 Reuniuni desfășurate; Acorduri bilaterale semnate și realizate  05.08.2018, CS Raportor : La 6 decembrie 2017, în or. Kiev avut loc o ședință a Grupului de lucru mixt, în care experții s-au axat pe efectuarea lucrărilor de subscriere și traducere a documentelor privind demarcarea frontierei de stat moldo-ucrainene, cu examinarea și aprobarea Planului de demarcare a frontierei de stat pentru anul 2017.

Procesul de instituire a controlului în comun pe segmentul central al frontierei de stat moldo-ucrainene se află la etapa implementării practice. Primul punct de acest gen este „Cuciurgan-Pervomaisc”, care a fost inaugurat oficial la 17 iulie 2017 de către Prim-ministrul RM Pavel Filip și Președintele Ucrainei Petro Poroșenko, iar urmare a semnării la 06.10.2017 a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și cel al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene în perioada imediat următoare vor fi depuse eforturile necesare în vederea extinderii controlului în comun pe întreg perimetrul frontierei de stat moldo-ucrainene. Astfel, la 19 decembrie 2017, în prezența conducătorilor autorităților de frontieră și vamale ale RM și Ucrainei, Delegației UE în RM, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în RM, EUBAM, Ambasadei Ucrainei în RM, reprezentanților mass-media și autorităților publice locale a fost lansat și controlul comun moldo-ucrainean în punctul de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe”. Instituirea posturilor de control comun reprezintă, de fapt, o revenire la normalitate și la legalitate, la restabilirea graduală a monitorizării situației pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei, care, cu regret, pe parcursul a peste 25 de ani a fost în afara acestui control.
19.09.2018, MAE IE Raportor: Organizarea la Chișinău in perioada 10-12 iulie curent a ședinței a 39-a a Grupului de lucru pentru elaborarea documentelor finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene.
La 27 iunie 2018 la Odessa s-a desfășurat Reuniunea Consiliului Consultativ EUBAM.
La 18 aprilie a fost lansată cea de-a doua etapă a controlului în comun în punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Kuciurgan-Pervomaiscoe, pe segmentul de frontieră central transnistrean. Etapa prevede controlul agenților economici pentru vămuirea produselor de import și re-import. Controlul total în acest punct de trecere este programat să înceapă la 1 iunie 2018 a fost amânat pentru toamna acestui an din cauza lipsei infrastructurii necesare.
La 22 februarie 2018, în incinta Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, va avea loc ședința de lucru a membrilor delegației moldovenești a Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Pe lângă componenta bilaterală, în data de 26.01.2018, a fost organizată cea de-a 29-a reuniune a Consiliului Consultativ EUBAM.
(SL) - acte subord. legii SL1. Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor de reintegrare a țării și elaborarea mecanismelor provizorii de soluționare a problemelor cu care se confruntă populația și agenții economici din regiunea transnistreană BPR.Raportor 31.12.2019 Număr de acte normative elaborate, promovate și avizate; Număr de mecanisme
elaborate, coordonate și implementate
Articol Articolul 9. Armele de distrugere în masă MAEIE
Prevedere (1) Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) și a vectorilor acestora, atît către actori statali, cît și către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și stabilității internaționale. Prin urmare, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate și prin punerea în aplicare la nivel național a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și a altor obligații internaționale relevante. Părțile convin că această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adoptarea Strategiei naționale în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă și de atenuare a riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei MAE IE Raportor 30.06.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 06.08.2018, SIS :

Serviciul
este disponibil de a oferi expertiza de securitate la elaborarea
proiectului în cauză.


Suplimentar,
în perioada 10 – 14.09.2017 experții SIS au participat la
seminarul „C-WMD National Strategies – Crisis Managements and
Communication”, Rakitje, Croația, care reprezintă o continuare a
discuțiilor și acțiunilor mai multor state pe dimensiunea
elaborării „Strategiei naționale în domeniul combaterii
proliferării armelor de distrugere în masă WMD / CBRN”, inițiate
din anul 2013.

De
asemenea au participat la ediția a III-a a workshop-ului
internațional Nuclear Security Detection Arhitecture (NSDA)
Awareness - „Strategy and Design”, or. Tirana, Albania, în
perioada 12 – 18.11.2017.
07.08.2018, SIS :

În
perioada de referință, Serviciul a avizat proiectul Hotărâri
Guvernului  „Cu
privire la aprobarea Strategiei naționale de neproliferare a armelor
de distrugere în masă și de reducere a riscurilor provenite de la
amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN)
pentru anii 2018-2027, precum și a Planului de Acțiuni pentru anii
2019-2026”,
parvenit de la MAEIE.
19.09.2018, MAE IE Raportor: La 25.07.18 documentele au fost remise pentru avizare la Centrul Național Anticorupție.19.09.2018, MAE IE Raportor: La 25.07.18 documentele au fost remise pentru avizare la Centrul Național Anticorupție.
(I) - Măsură I1. Cooperarea și participarea la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, precum și materialele și mijloacelor de livrare a acestora MAE IE Raportor 31.12.2019 Schimb de informații cu serviciile partenere efectuat  06.08.2018, SIS :

Pe
palierul în cauză Serviciul prezintă informațiile de competență
decidentului legal, dar și realizează o conlucrare eficientă cu
serviciile speciale partenere și reprezentanții misiunii EUBAM.

Pe
segmentul de schimb de experiență și bune practici: 


-
în
perioada 27 – 29.09.2017 s-a participat la întrunirea cu genericul
„Cross-Border Cooperation: Problems and solutions”, Odessa,
Ucraina, organizată sub egida OSCE;


-
în
perioada 26 – 30.09.2017 – la conferința „Criminalitatea
nucleară în sprijinul anchetei și procuraturii” (Ucraina);

-
în
perioada 30.10 – 03.11.2017 – la seminarul „Tehnici de
investigație pentru detectarea radiației” organizat la Chișinău;-
în perioada 06 – 09.11.2017 – la „Exercițiul Regional privind
suportul tehnico-științific nuclear în cadrul desfășurării
investigațiilor în situații de contrabandă de materiale CBRN”
(București, România).

07.08.2018, SIS :

Pe
segmentul CBRN, în perioada de referință au fost întreprinse
următoarele activități:


În
perioada 22.01.2018-25.01.2018,
experții Serviciului au participat la cea de-a 9 reuniune regională
în Croația a specialiștilor în domeniul neproliferării armelor
de distrugere în masă (ADM), organizată de Centrul pentru
cooperare în domeniul securității – RACVIAC, în colaborare cu
autoritățile SUA și Croației.


În
cadrul reuniunii, reprezentantul MAEIE a prezentat proiectul
Strategiei Naționale de neproliferare a ADM și CBRN. După
prezentarea proiectului Strategiei, a avut loc o întrevedere
bilaterală între reprezentanții Republicii Moldova și conducerea
Centrului pentru cooperare în domeniul securității – RACVIAC.


În
perioada 29.01.2018-01.02.2018
experții
SIS au  participat la exercițiul desfășurat în cadrul ANRANR cu
genericul „Managementul
locului crimei în cazurile incidentelor radiologice”,
organizat de Agenția Atomică Europeană, Agenția Internațională
de Energie Atomică și Interpol.

Reprezentanții
SIS au participat la Conferința Internațional㠔Securitatea
Nucleară în regiunea Bazinului Mării Negre”,
ce a avut loc în București, România 23-26
aprilie 2018,
organizată de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace
din Stockholm în comun cu Ministerul Afacerilor Externe a României
și Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică
și Inginerie Nuclear㠔Horia Hulubei” din România.Participarea
la ”Reuniunea de finalizare a Proiectului 44, Consolidarea
capacităților de prim răspuns CBRN și a cooperării regionale în
Europa de Sud-Est, Caucazul de Sud, Moldova și Ucraina”, care a
avut loc în perioada 29-30
mai curent,
la Viena, Austria.

Participarea
la ”Cea de-a VI Reuniune a Punctelor Naționale Focale” pe
marginea Inițiativei Uniunii Europene privitor la Centrele de
Excelență pentru diminuarea riscurilor CBRN, ce a avut loc în
perioada 17-22
iunie 2018,
la Bruxelles, Belgia.


Deplasare
în Georgia, Tbilisi  în perioada 04.06.2018
– 09.06.2018,
privind participarea la exercițiul internațional „Regional
Radiological Detection Exercise – LIONSHIELD 2018.


19.09.2018, MAE IE Raportor: Se conlucrează la nivel de experți naționali privind îndeplinirea
angajamentelor asumate în contextul prevederilor convențiilor și tratatelor internaționale
la care Republica Moldova este parte, în particular Convenția privind
interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor bacteriologice și
toxice, precum și distrugerii lor, Convenția privind interzicerea dezvoltării,
producerii, stocării și utilizării armelor chimice și distrugerii acestora,
Tratatul privind neproliferarea nucleară, Tratatul cu privire la interzicerea
totală a Testelor Nucleare, etc.19.09.2018, MAE IE Raportor: Se conlucrează la nivel de experți naționali privind îndeplinirea
angajamentelor asumate în contextul prevederilor convențiilor și tratatelor internaționale
la care Republica Moldova este parte, în particular Convenția privind
interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor bacteriologice și
toxice, precum și distrugerii lor, Convenția privind interzicerea dezvoltării,
producerii, stocării și utilizării armelor chimice și distrugerii acestora,
Tratatul privind neproliferarea nucleară, Tratatul cu privire la interzicerea
totală a Testelor Nucleare, etc.
(I) - Măsură I2. Cooperarea continuă în domeniul controlului exporturilor tehnologiilor și echipamentelor militare MEI 31.12.2019 Cooperări comune realizate  06.08.2018, SIS :

SIS
a pregătit materialele pentru ședințele Comisiei
interdepartamentale pentru controlul asupra exportului, reexportului,
importului și tranzitului de mărfuri strategice (din
12.07.2017; 06.09.2017; 26.09.2017, 25.10.2017, 22.11.2017), precum
și a participat în perioada 23 – 26.05.2017 la ședința grupului
interdepartamental pentru stabilirea priorităților și revizuirea
Planului Integrat de Suport al Securității Nucleare a Republicii
Moldova, organizată de Agenția Națională de Reglementare a
Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR)
în comun cu Departamentul Securității Nucleare al Agenției
Internaționale pentru Energie Atomică.


07.08.2018, SIS :
În
perioada de referință, au fost pregătite materiale (avize)
pentru ședințele Comisiei interdepartamentale pentru controlul
asupra exportului, reexportului, importului și tranzitului de
mărfuri strategice din
08.02.2018, 16.02.2018, 19.03.2018, 27.04.2018 și 30.05.2018.

Totodată,
din cadrul SIS a fost delegat un reprezentant în calitate de membru
al grupului de experți al Comisiei naționale pentru monitorizarea
circulației armelor de calibru mic și armament ușor.
Prevedere (2) În plus, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin: (b) Instituirea unui sistem eficace de control al exporturilor naționale, care să controleze atît exporturile, cît și tranzitul bunurilor legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale a tehnologiilor cu dublă utilizare legată de ADM, și care să prevadă sancțiuni eficace în cazul încălcării controalelor exporturilor MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL2. Act de modificare Proiectul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.606 din 15 mai 2002 „Cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova” MEI 30.09.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL3. Act de modificare Proiectul pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.606 din 15 mai 2002 „Cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova”. Modificarea Nomenclatorului mărfurilor strategice supuse controlului în conformitate cu lista de control al UE MEI 30.09.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I3. Implementarea serviciului electronic de eliberare a autorizațiilor pentru export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice, în colaborare cu experți internaționali MEI 30.09.2018 Serviciu electronic implementat
Articol Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul  exporturilor de arme convenționale MAEIE
Prevedere (1) Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), inclusiv muniția aferentă, precum și acumularea în exces a acestora, gestionarea lor ineficientă, stocurile securizate în mod necorespunzător și răspîndirea necontrolată a acestor arme reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Comisiei naționale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic și armamentului ușor MAI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare    07.08.2018, MAI : La 28.02.2018 a fost aprobată HG nr.210 cu privire la crearea Comisiei naționale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic și armamentului ușor. Comisia urmează să asigure elaborarea Strategiei naționale privind prevenirea fabricării, transferului și circulației armelor de calibru mic și armament ușor.
(SL) - acte subord. legii SL2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adoptarea Strategiei naționale pentru prevenirea fabricării, transferului și circulației ilicite de arme de calibru mic și armament ușor MAI 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 
Prevedere (2) Părțile convin să respecte și să execute pe deplin obligațiile care le revin în ceea ce privește combaterea comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele care le revin în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu SALW sub toate aspectele sale MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL3.  Act nou Proiectul  ordinului  privind mecanismul de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica Moldova MAI 31.12.2019
Submăsură SL3. Act nou Proiectul ordinului privind mecanismul de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica Moldova MAI 31.12.2018 Ordin intrat în vigoare
Submăsură SL3. Act nou Proiectul ordinului privind mecanismul de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica Moldova MAI 31.12.2019 Echipament procurat
(SL) - acte subord. legii SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidența armelor convenționale” MAI 31.12.2019
Submăsură SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidența armelor convenționale” MAI 31.12.2018 Studiu de fezabilitate privind definirea procesului business elaborat
Submăsură SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidența armelor convenționale” MAI 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Submăsură SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidența armelor convenționale” MAI 31.12.2019 Soft achiziționat
(I) - Măsură I1. Organizarea măsurilor de distrugere prin topirea armelor cu destinație civilă retrase din circuitul civil MAI 31.12.2019 Exerciții de topire a armelor desfășurate (1000–1500 arme topite)
Articol Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva  terorismului MAEIE
Prevedere (1) Părțile convin să colaboreze la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și a combate terorismul în conformitate cu dreptul internațional, cu rezoluțiile ONU în domeniu, cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și cu dreptul umanitar MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou Proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea terorismului SIS 30.06.2017 Asigurarea faptului că legea privind combaterea
terorismului se bazează pe drepturile omului și este revizuită de către Comisia de la Veneția
06.08.2018, SIS :

Serviciul
a elaborat și promovat proiectul de lege privind prevenirea și
combaterea terorismului, care a fost aprobat prin Legea cu nr. 120
din 21.09.2017 (Monitor
Oficial nr. 364-370/614 din 20.10.2017)
10.08.2018, MJ : Legea nr. 120 din 21.09.2017
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371961
(I) - Măsură I1.  Cooperarea pentru realizarea prevederilor tratatelor  încheiate la nivel internațional și regional privind prevenirea, suprimarea și reprimarea terorismului internațional SIS 31.12.2019 Termen de realizare: Semestrial 07.08.2018, SIS :

SIS
a participat la ședințele comisiilor parlamentare în vederea
obținerii avizelor necesare pentru aderarea la Hotărârea
Consiliului șefilor de state al CSI „Cu privire la Programul de
colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente
în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a
extremismului pentru anii 2017 – 2019”.
La
data de 05 aprilie 2018 prin Legea
nr.64 (MO Nr.157-166 din 18.05.2018)
Republica Moldova a aderat la Hotărârea Consiliului șefilor de
state al CSI „Cu privire la Programul de colaborare a
statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în
combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a
extremismului pentru anii 2017 – 2019”.

În
acest sens, a fost inițiată procedura de ratificare a Acordului
privind schimbul de informații în cadrul CSI în domeniul luptei
împotriva terorismului și altor forme de manifestare violentă a
extremismului, precum și finanțării acestora, semnat la 03
noiembrie la Tașkent, Republica Uzbekistan.
Submăsură I1. Cooperarea pentru realizarea prevederilor tratatelor internaționale încheiate la nivel internațional și regional în domeniul prevenirii și combaterii terorismului privind prevenirea, suprimarea și reprimarea terorismului internațional SIS 31.12.2019 Prevederi ale convențiilor  privind prevenirea, suprimarea și reprimarea terorismului internațional realizate
Submăsură I1. Cooperarea pentru realizarea prevederilor tratatelor internaționale încheiate la nivel internațional și regional în domeniul prevenirii și combaterii terorismului privind prevenirea, suprimarea și reprimarea terorismului internațional SIS 31.12.2019 Număr de cereri executate în raport cu cele parvenite
(I) - Măsură I2. Dezvoltarea cooperării interinstituționale, regionale și internaționale în vederea prevenirii și combaterii terorismului SIS 30.12.2019 Număr de țări/organizații cu care a fost elaborat și implementat Mecanismul de cooperare inter-instituționale regionale și internaționale 06.08.2018, SIS :
Reprezentanții
SIS au participat la:
-
a treia reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru libertate, securitate
și Justiție, 21.06.2017, MAEIE;
-
ședința de experți ai Consiliului pentru Cooperare Regională SEE
CVE, Macedonia;
-
ședința de experți a Comisiei UE pe problematica combaterii
terorismului, Bruxelles;
 -
ședința subgrupului pe combaterea terorismului al GUAM, Kiev
Ucraina.
07.08.2018, SIS : În perioada semestrului I al a.c.

în
cadrul Serviciului a fost creată baza de date unde sunt introduse
toate persoanele care prezintă interes pe domeniile de competență.
Conform informațiilor stocate în această bază de date, este
întocmită și, periodic reactualizată, harta relațională a
subiecților de interes ai Serviciului.

Este
asigurat schimbul de informații cu partenerii, utilizarea și
completarea permanentă a masivelor informaționale comune pe linia
de parteneriat pe segmentul de prevenire și combatere a
terorismului.

Pe
plan regional și internațional se interacționează cu: GUAM,
CODEXTER, INTERPOL, ONU, SEEIC
Prevedere (2) În acest sens, părțile cooperează în special în vederea aprofundării consensului internațional privind lupta împotriva terorismului, inclusiv prin definirea juridică a actelor teroriste și prin inițierea de demersuri în vederea ajungerii la un acord referitor la Convenția generală privind terorismul internațional MAEIE
(I) - Măsură I3. Aprofundarea schimbului de informații cu instituțiile omoloage din alte state pe linia prevenirii și combaterii terorismului SIS 31.12.2019 Număr de acțiuni de schimb de informații cu serviciile partenere efectuat
Termen de realizare: Semestrial
06.08.2018, SIS :
Au
fost efectuate întrevederi pe linie de parteneriat cu serviciile
omoloage din alte state, fiind asigurat schimbul de informații și
date de interes comun pe subiecte cu referire la fenomenele de
mercenariat, terorism, persoane expulzate/returnate din motive de
securitate etc.
​07.08.2018, SIS :

Este
asigurat schimbul de informații și date de interes comun pe linia
de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce țin de
teroriști, călători străini, persoane expulzate/returnate din
motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat,
etc.
(I) - Măsură I4. Efectuarea schimbului de informații operative cu serviciile speciale partenere pe cazuri și situații concrete, conform procedurilor stabilite SIS 31.12.2019 Număr de acțiuni de schimb de informații operative cu serviciile partenere realizat
Termen de realizare: Semestrial
07.08.2018, SIS : Înconformitate cu competențele legale, în perioada semestrului I al anului 2018 afost asigurat și realizat schimbul de informații cu serviciilepartenere pe profilul de activitate antiteroristă.
Prevedere (3) În cadrul punerii în aplicare integrale a Rezoluției 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al ONU și a altor instrumente ale ONU relevante, precum și a convențiilor și instrumentelor internaționale aplicabile, părțile fac schimb de informații cu privire la organizațiile și grupurile teroriste, la activitățile acestora și la rețelele de sprijin, în conformitate cu dreptul internațional și cu legislația părților MAEIE
(I) - Măsură I5. Desfășurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor și convențiilor ONU în domeniul prevenirii și combaterii terorismului SIS 31.12.2019 07.08.2018, SIS :
În
conformitate cu competențele legale, în perioada de referință au
fost organizate consultări pe linia de parteneriat în vederea
preluării practicilor de implementare a mecanismului de verificare a
pasagerilor rutelor aeriene (PNR/APIS).
Submăsură I5. Desfășurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor și convențiilor ONU în domeniul prevenirii și combaterii terorismului SIS 31.12.2019 Număr de întrevederi cu partenerii externi; 
Submăsură I5. Desfășurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor și convențiilor ONU în domeniul prevenirii și combaterii terorismului SIS 31.12.2019 Număr de documente semnate
Plan operațional TITLUL III: JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE GOV
Articol Articolul 12. Supremația legii MAEIE
Prevedere (1) În cadrul cooperării în spațiul de libertate, securitate și justiție, părțile acordă o importanță deosebită promovării statului de drept, inclusiv independenței sistemului judiciar, accesului la justiție și dreptului la un proces echitabil MAEIE
(L) - Legi L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în partea ce ține de termenul inițial de numire a judecătorilor și  selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, precum și în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenței și competențelor acestuia MJ 31.12.2018 Lege  intrată în vigoare 10.08.2018, MJ :      În vederea consolidării independenței sistemului judecătoresc, a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art. 116, 122 și 123) în partea ce ține de termenul inițial de numire a judecătorilor și  selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, precum și pentru concretizarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenței și competențelor acestuia. Proiectul presupune următoarele modificări:
• excluderea termenului inițial de 5 ani de numire al judecătorilor, prevăzut la art. 116 din Constituție. Această abordare a devenit necesară în lumina potențialului efect al acestui termen asupra independenței și imparțialității sistemului judecătoresc, remarcat de către organizațiile internaționale, precum și a promovării noului sistem de evaluare a judecătorilor;
• completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederea referitoare la dreptul Președintelui Republicii Moldova de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM. Această prevedere derivă din necesitatea garantării la nivel de Constituție a unor influențe minime ale executivului asupra procedurii de numire a judecătorilor;
• judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Această modificare va reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor;
• propunem completarea Constituției cu un articol nou 1211 care va reglementa expres faptul că Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței autorității judecătorești;
• modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii - excluderea Procurorului General, președintelui CSJ și  Ministrului Justiției din rîndul membrilor de drept ai CSM, substituirea termenului de ”profesori titulari” cu termenul „reprezentanți ai societății civile cu experiență în domeniul dreptului”;
• modificarea duratei mandatului membrilor CSM de la 4 ani la 6 ani, iar interdicția, care există la moment doar pentru membrii din rîdul profesorilor de drept titulari de a deține 2 mandate consecutiv, a fost extinsă pentru toți membrii CSM;
• stipularea expresă a rolului CSM în procesul de formare a bugetului pentru buna funcționare a sistemului judecătoresc cu implicarea acestuia la orice etapă de examinare a propunerilor de buget pentru sistemul judecătoresc.
Proiectul a fost aprobat pin Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 07.11.2017 și înregistrat în Parlament cu nr. 10 din 18 ianuarie 2018.

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4057/language/ro-RO/Default.aspx
(L) - Legi L2. Act de modificare Proiectul de lege privind  modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului normativ conex necesar implementării modificărilor operate în Constituția Republicii Moldova în partea ce se referă la sistemul judecătoresc) MJ 31.03.2019 Lege intrată în vigoare 10.08.2018, MJ : Proiectul este elaborat. Urmează a fi promovat după adoptarea modificărilor corespunzătoare în Constituția Republicii Moldova
(L) - Legi L3. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova în partea ce ține de componența și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituționale MJ 30.06.2019 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L4. Act nou Proiectul de lege cu privire la Curtea Constituțională MJ 30.06.2018 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L5. Act de modificare Proiectul de lege privind  modificarea și completarea unor acte legislative (consolidarea capacităților funcționale ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare și aducerea în concordanță a legislației referitoare la răspunderea disciplinară a judecătorilor cu recomandările Comisiei de la Veneția) MJ 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 14.09.2018, MJ : Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la  răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 486 din 23.05.2018.
Principalele modificări se referă la:
• revizuirea mecanismului de examinare a abaterilor disciplinare;
• fortificarea rolului inspectorului-judecător.
• excluderea interpretărilor vagi privind faptele ce constituie abateri disciplinare a judecătorilor;
• concretizarea aspectelor ce țin de selectarea membrilor și membrilor supleanți ai colegiului disciplinar.
Proiectul are drept scop implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția nr. 755/2014.
Pentru a evita riscul ca judecătorii să fie trași la răspundere pentru simplă neglijență, se propune ca faptele sau omisiunile vizate să facă obiectul unor măsuri disciplinare doar dacă sunt comise intenționat sau prin neglijență gravă.
În scopul excluderii eventualelor interpretări, se propune a reglementa expres  c㠄răspunderea disciplinară nu depinde de faptul dacă actul judecătoresc de dispoziție emis de judecătorul, subiect al cauzei disciplinare, a fost sau nu contestat, sau de rezultatul examinării apelului sau recursului”.
Consiliul Superior al Magistraturii va stabili un mecanism care să permită reducerea volumului de lucru al membrilor colegiului din rîndul judecătorilor în funcție de sarcinile de activitate din cadrul colegiului disciplinar.
Se propune revizuirea procedurii de examinare a abaterilor disciplinare a judecătorilor în scopul simplificării acesteia (inspectorul-judecător se va expune asupra admisibilității sesizării, va prelua atribuțiile membrului raportor și va susține raportul în ședința colegiului disciplinar).
Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 136 din 19.07.2018
(L) - Legi L6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (diminuarea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor) MAEIE 31.03.2018 Lege intrată în vigoare 10.08.2018, MJ : La 5 aprilie 2018 Parlamentul a adoptat în lectură finală Legea nr. 17 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Scopul legii constă în reducerea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor. Noile prevederi presupun:
• introducerea procedurilor simplificate și urgente pentru anumite cauze civile (crearea unui nou mecanism de examinare a cauzelor civile cu valoare redusă - valoarea cererii în cauzele de încasare a sumelor nu va depăși suma de 10 salarii medii pe economie prognozate la data sesizării instanței. Instanța va soluționa astfel de cauze într-un termen de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii);
• introducerea unor prevederi anti-abuz, inclusiv reguli stricte pentru depunerea probelor și a obiecțiilor/referinței (descurajarea conduitei premeditate sau oportuniste a părților și a altor participanți la procesul civil, prin aplicarea de sancțiuni (amendă de pînă la 50 u.c. pentru refuzul sau omisiunea prezentării probelor), prin ordonarea termenelor de invocare a excepțiilor de procedură, a termenelor de prezentare a probelor sub sancțiunea decăderii din drepturi, instituirea caracterului excepțional al prezentării probelor după expirarea termenului stabilit de instanța de judecată);
• excluderea posibilităților de tergiversare a procesului civil și optimizarea duratei de examinare a cauzelor civile (responsabilizarea  instanței de judecată (judecătorului) de a prelungi termenul de procedură stabilit de judecător doar o singură dată pentru același temei, dreptul instanței de apel de a remite doar o singură dată cu acordul părților pricina la rejudecare din cauza citării defectuoase, dreptul instanței de recurs de a remite pricina la rejudecare doar o singură dată);
• simplificarea actelor de procedură și motivarea utilizării sistemelor informaționale (procesul-verbal va include doar informații sumare, citația sau înștiințarea se va expedia autorităților publice, persoanelor juridice de drept privat și avocaților prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea și confirmarea primirii acestor acte; cererea de chemare în judecată a reclamantului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat și cererea de chemare în judecată a reclamantului persoană juridică va fi depusă prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată), etc.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375265
(L) - Legi L7. Act de modificare Proiectul de lege privind  modificarea și completarea unor acte legislative (elaborarea și asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanțelor de judecată, unificarea practicii judiciare și reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanțelor de judecată, conform standardelor internaționale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil) MJ 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 10.08.2018, MJ : Expediat la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție prin scrisoarea MJ nr. 03/7680 din 27.06.1817.09.2018, MJ : Proiectul legii  cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat de Guvern în ședinta din 20.08.2018 presupune următoarele modificări:
1. instituirea criteriilor de calitate a hotărîrilor judecătorești, prin obligarea instanței judecătorești:
1.1. de a motiva hotărîrile judecătorești, astfel încît să permită participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se întemeiază și să reflecte respectarea de către judecător a principiilor dreptului la un proces echitabil;
1.2. de a redacta hotărîrea într-un limbaj clar, simplu și accesibil pentru a putea fi înțeleasă, cu invocarea coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor;
2. modificarea temeiurilor de inadmisibilitate a recursului în materie penală (excluderea temeiului  „recursul este vădit neîntemeiat”);
3. asigurarea publicității ședințelor de judecată prin examinarea recursului în materie penală cu participarea părților;
4. excluderea competenței Curții Supreme de Justiție de a emite hotărîri cu caracter explicativ;
5. instituirea în procedura civilă a recursului în interesul legii.
(I) - Măsură I1. Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești MJ 31.12.2019 Măsuri implementate potrivit etapelor stabilite în Planul de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate
Termen de realizare: anual
10.08.2018, MJ : În scopul realizării acțiunii au fost întreprinse următoarele acțiuni:

1)Judecătoria Ungheni a prezentat lista necesităților și dimensiunilor la mobilier. Urmează a fi realizată procedura de achiziții publice de către Ministerul Justiției.
2)Totodată, întru executarea HG nr.112 din 31.01.2018 au fost transmise din administrarea Ministerului Justiției, în gestiunea economică a Judecătoriei Nisporeni – Agenției Service Publice clădirea administrativă a Judecătoriilor Nisporeni și Ungheni (sediul vechi). Urmează a fi transmisă clădirea Judecătoriei Cimișlia sediul Basarabeasca din gestiunea Ministerului Justiției în gestiunea Agenției Servicii Publice.
3)În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 03.03.2017 (art.4 lit.b) a fost elaborat și remis Guvernului prin scrisoarea MJ nr.01.1/2501 din 28.02.2018. Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente ale instanțelor judecătorești.
4) Au fost remise scrisori oficiale privind
transmiterea terenurilor din proprietate publică a autorităților publice
locale în proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului
Justiției pentru construcția judecătoriilor Drochia, Bălți, Strășeni,
Soroca, Orhei precum și către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și
Ministerul Finanțelor privind terenurile pentru construcția
judecătoriilor Criuleni, Comrat și Anenii-Noi.
Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.867 din 05.09.2018 cu privire la
transmiterea unor bunuri imobile a fost transmis în administrarea
Ministerului Justiției terenul cu numărul cadastral 4101202.242 amplasat
în mun.Edineț, str.Șoseaua Bucovina, nr.33/1 în conformitate cu Decizia
Consiliului municipal Edineț.
(I) - Măsură I2. Dezvoltarea Programului integrat de gestionare a dosarelor, dotarea tehnico-materială a instanțelor cu echipamentul necesar aplicării acestuia în vederea asigurării reconfigurărilor și funcționării Programului integrat de gestionare a dosarelor  potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești MAEIE 31.12.2019 Reconfigurări efectuate;

Număr de instanțe dotate cu echipament necesar

Termen de realizare: anual
10.08.2018, MJ : Programul integrat de gestionare a dosarelor a fost adaptat/reconfigurat potrivit reglementărilor Legii nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.
(I) - Măsură I3. Specializarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în investigarea crimelor de: contrabandă, trafic de ființe umane, trafic de arme, infracțiuni economice, crime cibernetice PG 31.12.2017 Număr de procurori specializați
(I) - Măsură I4. Instruirea procurorilor în investigarea diferitor tipuri de crimă organizată INJ 31.12.2017 Număr de procurori instruiți
(I) - Măsură I5. Publicarea raportului de activitate al procurorului specializat care se ocupă de combaterea criminalității organizate PG 31.12.2019 Raport făcut public.
Prevedere (2) Părțile cooperează pe deplin cu privire la funcționarea eficace a instituțiilor în domeniul asigurării respectării legii și al administrării justiției. MAEIE
(L) - Legi L8. Act de modificare Proiectul de lege privind sancțiunile demotivante pentru acte de corupție, acte asimilate corupției, conexe actelor de corupție și celor asimilate corupției, fapte coruptibile CNA 31.03.2018 Lege intrată
în vigoare
03.08.2018, CNA : Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede stabilirea sancțiunilor descurajante pentru actele de corupție a fost elaborat în contextul consolidării măsurilor de luptă împotriva corupției, condiție ce rezultă dintr-o serie de documente interne, cît și din alte angajamente asumate pe plan internațional, precum și din art.44 alin.(2) lit.k) din Legea integrității nr.82 din 25.05.2017. Proiectul, înregistrat în Parlament cu nr.268 din 15.06.2016, a fost supus consultărilor publice și discutat în cadrul mai multor ședințe a grupului de lucru.Datorită adoptării Legii nr.326/2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancțiunilor pentru infracțiunile de corupție) și Legii nr.207/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancțiunilor pentru comiterea anumitor categorii de infracțiuni), precum și modificării sistemului de sancționare din 2016 (majorarea unității convenționale de la 20 lei la 50 lei) – sancțiunile aplicate pentru faptele de corupție și cele conexe, la modul practic s-au triplat.Mai mult decât atât, alte modificări aduse cadrului normativ - Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, precum și inițiativele înregistrate în Parlament, de dezincriminare a anumitor genuri de infracțiuni (pentru impulsionarea mediului de afaceri) lipsesc Inițiativa nr.268 de actualitate.Cu toate acestea, proiectul privind modificarea Codului penal nr.985/2002, Codului procesual penal nr.122/2003, Codului contravențional nr.218/2008 a fost perfecționat conform expertizei furnizate de către Consiliul Europei, cu remiterea variantei definitivate Parlamentului Republicii Moldova, care va examina oportunitatea și va decide asupra adoptării acestuia.
(L) - Legi L9. Act nou Proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție 2017-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia CNA 31.03.2017 Hotărîre de Parlament intrată în vigoare 10.08.2018, CNA : La 30.06.2017, Hotărârea Parlamentului nr. 56 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020 (SNIA) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia din la 30 martie 2017 a fost publicatî în Monitorul Oficial al RM și a intrat în vigoare.
Articol Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personal MAEIE
Prevedere (1) Părțile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice și cu standardele internaționale, ale UE și ale Consiliului Europei. MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou   Proiectul de lege privind regimul mijloacelor video CNPDCP 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 03.08.2018, CNA : CNA a participat la 2 ședințe de lucru organizate de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a susținut avizul și expertiza CNA din 29.05.2018 cu propuneri și recomandări la proiectul Legii privind regimul mijloacelor video.13.09.2018, CNPDCP : Proiectul a fost transmis Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice. Expertiza juridică asupra proiectului a fost deja recepționată. Acesta urmează a fi transmis Guvernului spre aprobare.
(L) - Legi L2. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre MAEIE 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L3. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate în sistemul național de pașapoarte MAEIE 30.09.2018 Lege intrată în vigoare 13.09.2018, ASP : A fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea
și completarea unor acte legislative care prevede și modificarea Legii nr.
273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național
de pașapoarte. Proiectul a fost votat în lectura a doua în Parlamentul
Republicii Moldova la data de 31.05.2018 și înaintat Președintelui Republicii
Moldova, pentru promulgare.
(L) - Legi L4. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice MJ 31.12.2019 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L5. Act de modificare Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.797-XIII pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament) MJ 30.06.2018 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L6. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative  (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova etc.), Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Codul CNPDCP 30.09.2018 Lege intrată în vigoare 07.08.2018, SIS :

Serviciul
a avizat proiectele de legi  privind Centrul Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova și
legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(proiectul
în redacție nouă a Legii 133 din 08 iulie 2011 privind protecția
datelor cu caracter personal),
transmise de către Cancelaria de Stat, avizul a fost remis către
CNPDCP (scr.
nr. 18/648 din 15 iunie 2018).
13.09.2018, CNPDCP : Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal) a fost la 30 iulie curent transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție în termeni proximi.
(L) - Legi L6. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative  (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigații, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova etc.), Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Codul CAL.Raportor 30.09.2018 06.08.2018, SIS :

Proiectele
de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative la
capitolul de responsabilitate al SIS au fost planificate a fi
promovate după adoptarea proiectului de Lege
privind
activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă,
care conține prevederi referitoare la protecția datelor cu caracter
personal în procesul de asigurare a securității naționale. SIS
își va reformula acțiunile întru realizarea măsurii.
13.09.2018, CNPDCP : Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal) a fost la 30 iulie curent transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție în termeni proximi.19.09.2018, CAL.Raportor : Măsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) 2016/679

/Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) 2016/679.
 
/Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/

Totodată, cu referire la art. 35 din proiectul național, în ceea ce privește evidența activităților de prelucrare și care a transpus art. 30 din Regulamentul 2016/679/UE, se constată că alin. (5) din proiect exceptează de la regula ținerii evidenței de operator instituțiile de drept public sau privat cu mai puțin de 50 de angajați, or art. 30 (5) din actul UE atribuie excepția unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați.

Cu referire la art. 35, alin. (2) din proiectul național, care stabilește ținerea evidenței activităților de prelucrare, sintagma ”fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator” se va substitui cu sintagma ”fiecare persoană împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul persoanei împuternicite” similar Rectificărilor la Regulamentul (UE) 2016/679, publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. L. 127/2 din 23 mai 2018.
Regulamentul 2016/679/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională a Republicii Moldova, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia.

Măsuri naționale suplimentare de transpunere:

Proiecte:

- Capitolul IV „Autorități de supraveghere independente” din Regulamentul (UE) 2016/679 au fost transpuse prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate).

Alte acte UE transpuse:

- art. 1(1), 2-4, Capitolul VI, 10-16, 19, 21-24, 27-31, 48, 52-53, 34- 39 și 57 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.19.09.2018, CAL.Raportor : Măsură națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680

/Directiva (UE) 2016/680 constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA – art. 13 și Anexa I/

/Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/680.
 
/Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/

Totodată, cu referire la art. 74, alin. (5) din proiectul național, care stabilește obligația operatorului de a informa subiectul de date cu caracter personal despre limitarea dreptului său de acces și care a transpus art. 15 (3) din Directiva 2016/680/UE, proiectul național indică că informarea subiectului se va realiza după încetarea situației care justifică limitarea dreptului de acces.

Directiva 2016/680/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia.

Măsuri naționale suplimentare de transpunere:

Proiecte:

- Capitolul VI „Autorități de supraveghere independente” din Directiva (UE) 2016/680 a fost transpus prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate).

Alte acte UE transpuse:

- art. 1 (1), 2(2), 3(2), 4-7, Capitolul VI, 9, 11, 13-15, 17-30, 32, 34-39, 40-46, 51, 52, 77, 82 și 83 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului Eutopean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
(SL) - acte subord. legii SL1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea actelor normative care vizează Regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice centrale MAEIE 31.12.2017 Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare
Prevedere (2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal intră sub incidența dispozițiilor legale menționate în anexa I la prezentul acord. Transferul de date cu caracter personal între părți are loc numai dacă acesta este necesar pentru punerea în aplicare, de către autoritățile competente ale părților, a prezentului acord sau a altor acorduri încheiate între părți MAEIE
(I) - Măsură I1. Înregistrarea tuturor sistemelor de date cu caracter personal gestionate de Procuratură în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal MAEIE 31.12.2018 Sisteme de date cu caracter personal înregistrate
(I) - Măsură I2. Înregistrarea operatorilor și a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de autoritățile publice centrale în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal MAEIE 31.12.2019 Toate autoritățile publice centrale au fost înregistrate în calitate de operatori în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal
(I) - Măsură SL1. Acte noi  Proiectele instrucțiunilor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal MAEIE 31.12.2019 Instrucțiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectoare precum sănătate, financiar, comunicații, mediei, tehnologiilor informațional intrate în vigoare
(I) - Măsură I3. Formarea profesională a personalului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal prin instruire continuă, schimb de experiență cu instituțiile străine, seminare, traininguri, vizite de studiu, conferințe internaționale CNPDCP 31.12.2019 Toți angajații Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind principiile protecției datelor cu caracter personal instruiți
(I) - Măsură I4. Sensibilizarea publicului larg privind importanța protecției persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal CNPDCP 31.12.2019 200 de persoane instruite, 50 de traininguri de scurtă durată organizate,
3 mese rotunde privind conceptele de „viață privată”, „date cu caracter personal”, cu privire la beneficiile rezultate din protecția datelor cu caracter personal, a consecințelor negative care pot apărea odată cu nerespectarea regimului de confidențialitate și securitate a prelucrării acestor date, precum și a rolului protecției datelor cu caracter personal în dezvoltarea economică, socială și culturală a țării
(I) - Măsură I5. Crearea unui sistem durabil pentru instruirea angajaților din serviciul public și angajaților din alte instituții privind principiile de protecție a datelor cu caracter personal CNPDCP 31.12.2019 600 de consultații/instruiri ale reprezentanților operatorilor de date cu caracter personal oferite
(I) - Măsură I6. Cooperarea cu agențiile Uniunii Europene în procesul de implementare a noului Regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (2016/679) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație  acestor date CNPDCP 31.12.2019 3 vizite de studiu în vederea preluării bunelor practici în implementarea noului Regulamentului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 (2016/679) efectuate 10.08.2018, CNPDCP : În perioada 4-8 iunie 2018, o delegație formată din 5 colaboratori ai Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a efectuat o vizită de studiu în orașele Berlin și Kiel, Germania. 
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene ,,Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”, în scopul familiarizării colaboratorilor CNPDCP cu bunele practici în domeniul protecției datelor personale din Germania.
(I) - Măsură I7.   Implementarea Legii  nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și a legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal CNPDCP 31.12.2019 Pași preliminari procedurali pentru asigurarea unui nivel adecvat de
protecție a datelor cu caracter personal elaborați: studii, analize, vizite de studiu
(I) - Măsură I8. Intensificarea dialogului cu autoritățile de control al prelucrării datelor cu caracter personal în vederea eficientizării acțiunilor vizînd asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal CNPDCP 31.12.2019 Relațiile de cooperare cu Autoritățile pentru Protecția Datelor din 10 state fortificate
Articol Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea  frontierelor MAEIE
Prevedere (2) - a) Cauzele și consecințele migrației MAEIE
(I) - Măsură I1. Elaborarea anuală a Compendiului statistic al Profilului Migrațional Extins MAI 31.12.2018 Două compendii elaborate și publicate
(I) - Măsură I2.  Elaborarea Raportului analitic al Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova MAI 31.12.2019 Un raport elaborat 13.09.2018, ASP : De la ASP la data de 25 mai 2018 a
fost prezentată Ministerului Afacerilor Interne informația completă pentru anul 2017 potrivit indicatorilor
Profilului Migrațional Extins (scrisoarea nr.
01/3275).
(I) - Măsură I3. Desfășurarea periodică a reuniunilor grupurilor tematice de lucru pentru examinarea rezultatelor Raportului analitic al Profilului Migrațional Extins, precum și a tendințelor și necesităților de dezvoltare a politicilor în domeniul migrației MAI 31.12.2019 Număr de ședințe desfășurate
Termen de realizare: anual
13.09.2018, ASP : În
contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE și extinderii
ariilor de cooperare interinstituțională și internațională, specialiștii de
profil din cadrul ASP au participat la multiple activități (seminare, ateliere
de lucru, mese rotunde, discuții, etc.) desfășurate pe domeniile politicilor migraționale, ale politicilor
statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relațiilor cu
diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migrației ilegale și a
traficului de ființe umane, ce țin de competența Agenției Servicii Publice (în total circa de 20 de evenimente).
(I) - Măsură I4. Consolidarea continuă a capacităților unității de analiză a informației prin participarea la seminare și traininguri privind elaborarea indicatorilor în domeniul migrației MAI 31.12.2019 Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (6-30 zile)
 termenul de realizare: anual
(I) - Măsură I5. Actualizarea și modernizarea procedurilor de schimb de date în cadrul Sistemului informațional integrat automatizat de stat „Migrație și azil” MAI 31.12.2019 Număr de proceduri actualizate/modernizate
(I) - Măsură I6. Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare a acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de aflux sporit de migranți MAI 31.12.2017 Plan elaborat și aprobat de Guvern 06.08.2018, SIS :

Serviciul
a acordat expertiza instituțiilor statului întru eliminarea
riscurilor de securitate ce pot fi generate de fenomenul migrației
sporite. Totodată, despre rezultatele obținute în realizarea
acțiunilor de competență ale Serviciului din Planul de acțiuni
pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în
domeniul migrației și azilului, pe data de 26.06.2017 a fost
informat MAI.
Prevedere (2) - b) Elaborarea și punerea în aplicare a legislației și a practicilor naționale privind protecția internațională, în vederea respectării dispozițiilor Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților din 1951, a Protocolului privind statutul refugiaților din 1967 și a altor instrumente internaționale relevante și în vederea asigurării respectării principiului nereturnării MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru consolidarea cadrului normativ privind condițiile de recepție a solicitanților de azil MAI 31.12.2017
(I) - Măsură I7. Organizarea continuă a seminarelor pentru judecători și procurori în domeniul migrației și azilului INJ 31.12.2019 Număr de activități desfășurate;
Număr de persoane instruite
14.08.2018, INJ : În domeniul migrației și azilului, pe parcursul semestrului I al anului 2017, INJ a organizat două actvități de formare continuă, după cum urmează:-Curs de instruire: Statutul juridic al apatrizilor și beneficiarilor formelor de protecție în Republica Moldova (8-9 februarie)• Persoane instruite 27: 9 judecători, 12 procurori, 6 persoane alte categorii • Parteneri: CDA, UNHCR-Atelier de lucru: Drepturile migranților (13 februarie)• Persoane instruite: 1 judecător, 5 procurori
(I) - Măsură I8. Gestionarea eficientă a Centrului de cazare (mărirea statului de personal) MAI 31.12.2017 State  de personal completate
(I) - Măsură I9. Consolidarea cooperării cu societatea civilă pentru promovarea activităților centrelor de creație în baza planurilor anuale MAI 31.12.2018 Număr de activități desfășurate;
Număr de persoane deservite
(I) - Măsură I10. Optimizarea procesului de colectare a informației din țările de origine prin schimb de informații  cu autoritățile competente ale statelor Uniunii Europene MAI 31.12.2019 Numărul de  rapoarte elaborate pe țară
(I) - Măsură I11. Implementarea Curriculei europene de azil MAI 31.12.2018 Număr de module studiate;
Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile)
(I) - Măsură I12. Organizarea  seminarelor, instruirilor, trening-urilor privind standardele de calitate în procedura de azil pentru toți actorii implicați MAI 31.12.2019 Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile)
termen de realizare: anual
(I) - Măsură I13.Organizarea seminarelor, instruirilor, trainingurilor privind procedura de recunoaștere a statutului de apatrid pentru toți actorii implicați MAI 31.12.2019
Prevedere (2) - c) Normele în materie de admisie, drepturile și statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil și integrarea persoanelor care nu au cetățenia statului-gazdă, aflate în situație de ședere legală, precum și educația, formarea și măsurile de combatere a rasismului și a xenofobiei MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL2. Acte noi. Proiectele hotărîrii Guvernului și actelor Ministerului Afacerilor Interne pentru consolidarea cadrului normativ, în scopul de a facilita documentarea străinilor MAI 30.06.2018 Hotărîre de Guvern în vigoare;
Standarde operaționale în vigoare
07.08.2018, MAI : În contextul consolidării cadrului normativ în scopul de a facilita documentarea străinilor au fost aprobate următoarele acte normative:
- HG nr. 710 din 06.09.17 pentru modificarea și completarea HG nr. 1187 din 22.12.2010 cu privire la implementarea Ghișeului unic de documentare a străinilor.
- HG nr. 424 din 12.06.2017 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în HG nr. 331 din 5 mai 2011.
Adițional, la 4.04.2018 a fost aprobată HG cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HG nr. 331 din 5.05.2011 „Cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini”.
(L) - Legi L1. Act de modificare Proiectul legii pentru revizuirea cadrului legal în domeniul integrării străinilor MAI 31.12.2018 Lege intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL3. Act nou. Proiectul hotărîrii Guvernului privind operaționalizarea centrelor de integrare pentru străini MAI 31.12.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(L) - Legi L2. Act de modificare Ajustarea legislației naționale în domeniul migrației de muncă la cerințele pieței forței de muncă (domeniul IT, investiții, tehnologii etc.) MSMPS 31.12.2018 Lege intrată în vigoare
(I) - Măsură I17. Instruirea continuă a angajaților Biroului migrație și azil prin traininguri, seminare, vizite de studiu, preluarea practicilor statelor membre UE MAI 31.12.2019 Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile)
termen de realizare: anual
(I) - Măsură I18. Desfășurarea activităților de informare pentru a exclude manifestările de rasism și xenofobie MAI 31.12.2019 Număr de activități realizate;
Număr de persoane informate
termen de realizare: anual
(I) - Măsură I19. Realizarea schimbului de informații și de bune practici cu statele membre ale Uniunii Europene privind integrarea străinilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție internațională MAI 31.12.2019 Două vizite de studiu efectuate
termen de realizare: anual
(I) - Măsură I20. Elaborarea studiului MIPEX (Indicele Politicilor de Integrare a Migranților) MAI 31.12.2018 Studiu publicat
(SL) - acte subord. legii SL4. Act nou. Consolidarea Biroului migrație și azil în baza recomandărilor analizei funcționale a Ministerului Afacerilor Interne și a raporturilor de evaluare a dezvoltării instituționale a Biroului migrație și azil prin înființarea componentelor necesare și asigurarea necesarului de personal pentru îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor. MAI 30.06.2018
(I) - Măsură I14. Consolidarea funcționării subdiviziunilor Biroului migrație și azil din mun. Chișinău prin redislocarea într-un singur local și renovarea edificiului existent. MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I15. Instruirea Centrului de Apel în cadrul Biroului migrație și azil. MAI 30.06.2018 07.08.2018, MAI : Centrul de Apel al Biroului Migrație și Azil a fost instituit prin Ordinul BMA nr. 42 din 24.11.2017, iar la data de 18.12.2017, activitatea acestuia a fost lansată integral. Centrul de Apel a fost creat în cadrul proiectului „Combaterea migrației iregulare și a crimelor transfrontaliere în Moldova prin consolidarea capacității instituționale a Biroului Migrație și Azil”, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.
(I) - Măsură I16. Eficientizarea activității Ghișeului unic de documentare a străinilor prin diversificarea schimbului de date între diferite autorități. MAI 31.12.2019
Prevedere (2) - d) Instituirea unei politici preventive eficace împotriva migrației ilegale, a traficului de migranți și de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a rețelelor de traficanți de migranți și de persoane și de asigurare a protecției victimelor acestui tip de trafic MAEIE
(I) - Măsură SL5. Înființarea și asigurarea activității Grupului de lucru interdepartamental al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor și returnării acestora MAI 31.03.2018 Ordin al Ministerului Afacerilor Interne de creare a Grupului de lucru intrat în vigoare;

Număr de ședințe desfășurate
(I) - Măsură I21 . Evaluarea ex-post a mecanismului de combatere a șederii ilegale a străinilor MAI 31.12.2018 Raport de evaluare aprobat;

Număr de recomandări înaintate
(SL) - acte subord. legii SL6. Act de modificare Proiectul ordinului Ministerului Afacerilor Interne privind actualizarea metodologiilor de depistare a migranților ilegali în teritoriu în baza evaluării efectuate MAI 31.12.2019 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne intrat în vigoare
(I) - Măsură I22. Consolidarea capacităților instituției responsabile de combaterea șederii ilegale a străinilor, evidența străinilor și implementarea procedurilor de îndepărtare prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, pregătirea formatorilor MAI 31.12.2019 Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile)
Prevedere (2) - f) În domeniul gestionării frontierelor și al securității documentelor, cooperarea se axează pe chestiuni privind organizarea, formarea, cele mai bune practici și alte măsuri operaționale, precum și consolidarea cooperării dintre Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) și serviciile poliției de frontieră ale Republicii Moldova MAEIE
(I) - Măsură I23. Acordarea serviciilor de recunoaștere facială (FRS) autorităților eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraționale MAEIE 31.03.2017 Implementarea și utilizarea integrală a serviciilor de recunoaștere facială, în colaborare cu Serviciul Vamal și Departamentul Poliției de Frontieră ale Republicii Moldova 13.09.2018, ASP : Implementarea și utilizarea integrală a serviciilor de recunoașterea facială (FRS) în colaborare cu Departamentul Poliției de Frontieră este efectuată în baza acordului nr. 2/582ad din 13.04.2017 pentru acordarea serviciilor FRS, adițional la Contractul nr. 514VS din 15.02.2017, încheiat între ÎS „CRIS „Registru” și Departamentul Poliției de Frontieră.
În vederea aplicării Sistemului de inspecție la frontieră cu utilizarea componentei de recunoaștere facială (FRS) în implementarea procedurilor vamale, la 30 iunie curent ÎS „CRIS „Registru”, Departamentul Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal au semnat un Ordin comun nr. 442/277/256-O, care stabilește conlucrarea între cele trei autorități.
(I) - Măsură I24. Acordarea serviciilor de utilizare a Directoriului național al cheilor publice (NPKD) autorităților eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraționale ASP 31.03.2017 Directoriul național al cheilor publice complet operațional și interoperabil cu sistemele Organizației Internaționale a Aviației Civile și non-ICAO 13.09.2018, ASP : ÎS CRIS „Registru” conlucrează cu autoritățile interesate (DPF și MAEIE) și întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea continuă a obiectivului dat. Astfel, la 11.04.2017 între ÎS „CRIS „Registru” și DPF a fost încheiat Acordul nr. 1/584 AD din 11.04.2017 privind utilizarea Directoriului Național al Cheilor Publice (NPKD).
În prezent, NPKD este complet operațional și interoperabil cu sistemele Organizației Internaționale a Aviației Civile și statelor non-ICAO (în măsura în care statele non-ICAO PKD transmit certificatele cheilor publice prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale MAEIE).
(SL) - acte subord. legii SL7. Act nou. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pe termen lung MAI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare
(I) - Măsură I25. Consolidarea sistemului de coordonare a securității frontaliere MAI 31.12.2018 Sistem național funcțional din punct de vedere al procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului
(I) - Măsură I26. Implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2015-2017 MAI 31.03.2018 Raport de evaluare elaborat 07.08.2018, MAI : Raportul privind implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru anii 2015-2017, a fost elaborat și aprobat la 16 februarie 2018 de către șeful IGPF, iar Guvernul RM a fost informat despre progresele înregistrate la data 21.02.2018.
(I) - Măsură I27. Semnarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă(Frontex) pentru anii 2018-2020 MAI 31.03.2018 Plan de cooperare pentru anii 2018-2020 semnat 07.08.2018, MAI : La data de 23.03.2018, în orașul Varșovia, Polonia, a fost semnat Planul de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2018-2020.
(I) - Măsură I30. Implementarea, inclusiv prin intermediul proiectelor de asistență externă, a tehnologiilor moderne de control al frontierei și schimb de informații MAI 31.12.2019 Propuneri de proiecte promovate;
Tehnologii moderne implementate
(I) - Măsură I31. Semnarea și implementarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei și Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană MAI 31.12.2019 Protocol semnat și implementat
(I) - Măsură I32. Semnarea și implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea la efectuarea controlului în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor la frontiera de stat moldo-ucraineană MAI 31.12.2019 Acord semnat și implementat
(I) - Măsură I33. Continuarea cooperării cu statele vecine în vederea finalizării procesului de demarcare a frontierei de stat MAI 31.12.2019 Linia frontierei de stat transpusă în teren;
Documente finale de demarcare elaborate
(I) - Măsură I28. Implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) pentru anii 2018-2020. MAEIE 31.12.2019
(I) - Măsură I29. Participarea angajaților din cadrul Biroului migrație și azil la operațiunile de returnare colectivă, organizate sub egida Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), în cadrul implementării Acordului de readmisie Republica Moldova-UE MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I34. Negocierea proiectului Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul Ministerului Administrației și Internelor din România privind constituirea și activitatea echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună MAI 31.12.2018
(I) - Măsură I35. Dezvoltarea instracturii frontierei de stat, îmbunătățirea capacităților de asigurare a mentenanței echipamentelor și sistemelor gestionate. MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I36. Consolidarea sistemului național funcțional din punct de vedere al procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului MAI 31.12.2018
(I) - Măsură I37. Continuarea implementării sistemului informațional al Centrului operațional de coordonare (SI COC) MAI 31.12.2018
Prevedere (3) De asemenea, cooperarea poate facilita migrația circulară în interesul dezvoltării. MAEIE
(I) - Măsură I38. Evaluarea rezultatelor Planului de acțiuni 2016-2018 privind implementarea Strategiei naționale „Diaspora-2025” CS Raportor 30.09.2018 Studiu complex de evaluare a rezultatelor Planului de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea Strategiei naționale „Diaspora-2025” realizat
(SL) - acte subord. legii SL8. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la  aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2019-2021 privind implementarea Strategiei naționale „Diaspora-2025” CS Raportor 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrară în vigoare
Articol Articolul 15. Circulația persoanelor MAEIE
Prevedere (1) - a) Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008 MAEIE
(I) - Măsură I1. Semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiționale la Acordul dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală MAI 31.12.2019 Număr de  protocoale semnate
Termen de realizare: anual
(I) - Măsură I2. Semnarea cu statele terțe a acordurilor de readmisie a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală MAI 31.12.2019 Număr de  acorduri semnate
Termen de realizare: anual
Prevedere (1) - b) Acordul dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, astfel cum a fost modificat la data de 27 iunie 2012 MAEIE
Prevedere (2) Părțile depun eforturi pentru creșterea mobilității cetățenilor și iau măsuri progresive în direcția atingerii, la momentul oportun, a obiectivului comun de a avea un regim de călătorii fără viză, dacă sunt întrunite condițiile necesare pentru asigurarea unei mobilități bine gestionate și desfășurate în condiții de siguranță, prevăzute în cadrul Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor MAEIE
Articol Articolul 16. Prevenirea și combaterea crimei organizate, corupției și altor activități ilegale MAEIE
Prevedere (1) - a) traficul de migranți și traficul de persoane MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane 2018-2023 și al Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 în vederea implementării acesteia ANTITRAFIC.Raportor 30.06.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I4. Studiu cu privire la evaluarea implementării Strategiei Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane pentru anii 2009-2016, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257 din 5 decembrie 2008 MSMPS 30.06.2017 Studiu realizat 10.08.2018, MSMPS : 2 Studii realizate și prezentate.
Raportul de Evaluare independentă a Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane (expert internațional- Liliana Sorrentino).
Raportul ,,Funcționarea Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane în Republica Moldova. Lecții învățate și perspective”. (experți naționali- T.Fomina; A. Lutenco).
Organizarea evenimentelor de validare a acestor rapoarte a avut loc în perioadele: 27-28 iunie 2017 și 20 octombrie 2017.
(I) - Măsură I5. Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării și judecării cazurilor de trafic de ființe umane în vederea unificării practicii în domeniul investigării și judecării cazurilor de trafic de ființe umane PG 31.03.2018 Sinteză elaborată
(I) - Măsură I1. Asigurarea asistenței și protecției victimelor traficului de ființe umane în cadrul serviciilor specializate MSMPS 31.12.2019 Numărul cazurilor de asistență acordată semestrial 10.08.2018, MSMPS : Conform datelor preliminare, în perioada ianuarie-iunie 2018, în cadrul Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, au primit asistență 9 copii și 31 adulți – victime ale traficului de ființe umane.
(I) - Măsură I2. Valorificarea schimbului de informații prin intermediul PA a Europol "Phoenix" MAI 31.12.2019 Număr de informații/ solicitări primite/ expediate
(I) - Măsură I3. Instruirea reprezentanților instituțiilor de drept în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. // Participarea la vizite de lucru, ateliere, instruiri, mese rotunde. // Desfășurarea campaniilor de prevenire a fenomenului de trafic de persoane. MAI 31.12.2019 Număr de specialiști instruiți // Numărul vizitelor de lucru, ateliere, instruiri, mese rotunde desfășurate // Numărul campaniilor organizate și desfășurate
Prevedere (1) - b) contrabanda și traficul de bunuri, inclusiv în domeniul armelor de calibru mic și al drogurilor ilicite; MAEIE
(I) - Măsură I6. Dezvoltarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații (Intelligence-led policing) și extinderea acestuia pe întreg teritoriul Republicii Moldova MAI 31.12.2019 Structură de organizare a Centrului de Analiză a Informației amendată;
Produse analitice procurate
(I) - Măsură I7. Operaționalizarea punctelor locale ale Consiliului național de coordonare a activității de prevenire și combatere a criminalității organizate MAI 31.12.2017 Puncte locale operaționalizate în Nord, Sud, Centru;
Numărul de ședințe desfășurate;
Numărul deciziilor luate
07.08.2018, MAI : La 05 august 2016, a fost aprobat Ordinul comun cu SV, CNA, SIS, PG și MAI cu privire la punctele de contact locale „Nord”, „Centru” și „Sud” privind coordonarea activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate. Au fost efectuate lucrări de reparație a sediilor punctelor locale de contact Nord (Bălți) / Sud (Cahul), fiind pe deplin operaționale.
La 25 ianuarie 2017 a avut loc ședința Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate. Urmare ședinței, a fost luată decizia de creare a Consiliului operațional-executiv privind coordonarea activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate din care vor face parte reprezentanții structurilor de forță din Republica Moldova iar la 11 mai 2017 a fost adoptată Hotărârea de Gurvern nr. 298 prin care a fost instituit Consiliului operațional-executiv.
Prin ordinul comun nr. 189/28/52/90/247/O/191 din 23 iunie 2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Consiliul operațional-executiv de coordonare permanentă a activităților comune de prevenire și combatere a criminalității organizate. Consiliul operațional-executiv se întrunește la nivel înalt, cu conducătorii organelor de aplicare a legii iar întrunirile punctelor locale de contact au ca scop coordonarea acțiunilor la nivel regional între MAI, PG și SIS.
(I) - Măsură I8. Extinderea Sistemului de recunoaștere facială (Face Recognition System) în activitatea Poliției MAI 31.03.2019 Sistem de recunoaștere facială pilotat
(I) - Măsură I9. Consolidarea capacităților Poliției de prevenire și combatere a terorismului MAI 31.12.2018 Structură de organizare a unității specializate amendată;
Personal instruit
Exerciții de simulare organizate
07.08.2018, MAI : În contextul realizării acțiunii au fost stabiliți 3 indicatori de performanță, și anume:
- amendarea structurii de organizare a unității specializate;
- instruirea personalului;
- exerciții de simulare organizate.
Astfel, la 23 septembrie 2016, prin Ordinul MAI nr. 293 au fost amendate statele de organizare ale unității antitero din cadrul Direcției operațiuni speciale. În urma modificărilor statele de personal au fost majorate cu 5 unități de personal. La 30 iunie 2017, prin Ordinul MAI nr. 287, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției nr. 5 a Inspectoratului național de investigații al IGP.
Totodată, pentru realizarea celui de-al doilea indicator de verificare au fost instruiți 19 angajați ai IGP (cursuri de instruire, vizite de studiu, operațiuni, exerciții etc.) în diferite țări precum Statele Unite ale Americii, Republica Federală Germania, Lituania, Turcia, Italia, Georgia, România.
Pentru realizarea celui de-al treilea indicator reprezentanții Poliției au participat în perioada 24-25.05.2017 la Exercițiul Internațional Antiterorist „STRONG BORDER-2017”, desfășurat în localitatea Giurgiulești sub egida SIS al RM, iar la 09 iunie 2017, angajații Poliției au participat la exercițiul internațional de instruire și securitate, cu salvarea personalului Ambasadei Statelor Unite ale Americii luat ostatic.
Totodată, la data de 14 martie 2018, pe teritoriul Stadionului „Zimbru” din Chișinău, IGP al MAI, în colaborare cu Poliția din Republica Polonă și Franceză, a organizat ultimul exercițiu tactic, din cele planificate, cu tematica „Simularea unui atac terorist în timpul unui meci de fotbal”. Acțiunea a fost realizată la inițiativa părții moldovenești în cadrul „Programului de cooperare polițienească în cadrul Parteneriatului Estic”. Suplimentar, MAI a participat la exercițiul antiterorist „BUCOVINA - 2018”.
Prevedere (1) - c) activitățile economice și financiare ilegale, cum ar fi contrafacerea, frauda fiscală și fraudele legate de achizițiile publice MAEIE
(I) - Măsură I10. Instruirea continuă a personalului instanțelor judecătorești și consultanților procurorilor în domeniul prevenirii și combaterii corupției INJ 31.12.2019 Număr de activități desfășurate;
Număr de persoane instruite
Termen de realizare: anual
(I) - Măsură I2. Îmbunătățirea capacităților de investigare a infracțiunilor economice MAEIE 31.12.2019 Notă de concept elaborată și aprobată;
Plan de implementare elaborat;
Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile)
(LT) Legi de transpunere LT1. Act de modificare Proiect legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; Legea nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar; Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; etc.), în scopul îmbunătățirii cadrului legal existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare, care va transpune parțial: - Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării; - Decizia Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14) BNM 31.12.2019 Lege intrată în vigoare 17.08.2018, BNM : Banca Națională a Moldovei este în proces de examinare a cadrului normativ existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare și de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative de referință.
(I) - Măsură I11. Îmbunătățirea capacităților de investigare a infracțiunilor economice. MAI 31.12.2019
Prevedere (1) - e) corupția activă și cea pasivă, atît în sectorul privat, cît și în cel public, inclusiv abuzul de funcții și traficul de influență MAEIE
(I) - Măsură I12.  Instruirea personalului sistemului penitenciar în domeniul prevenirii și combaterii corupției MJ 31.12.2019 Număr de cursuri organizate;
Număr de persoane instruite
03.08.2018, CNA : În semestrul I 2018, Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Centrul de Instruire al Autorității Naționale a Penetenciarelor au fost organizate și desfășurate 16 instruiri în domeniul anticorupției și integrității pentru circa 240 agenți publici din sistemul penitenciar.
(I) - Măsură I13.  Desfășurarea evaluărilor integrității instituționale CNA 31.12.2019 Număr de evaluări ale integrității instituționale desfășurate
Termen de realizare: anual
03.08.2018, CNA : 1. În semestrul I 2018 a fost inițiată evaluarea integrității instituționale la 4 entități publice, activitate în derulare.2. Pe parcursul semestrului I 2018 a fost aplicat instrumentul de evaluare a riscurilor de corupție aferente procesului de stabilire a indicatorilor de performanță profesională individuală și de achitare a suplimentului pentru realizarea acestora angajaților din cadrul SCM nr.1 din Chișinău. În rezultat, au fost elaborate și înaintate recomandări atât Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cât și Spitalului Clinic Municipal nr.1 de revizuire a cadrului normativ și departamental privind stabilirea și evaluarea indicatorilor de performanță individuală a personalului medical, în vederea excluderii factorilor de risc și a eventualelor norme discreționare la acest capitol. 3. La fel, a fost acordat suport metodologic Departamentului Trupelor de Carabinieri în vederea elaborării Planului instituțional de integritate, aprobat prin Ordinul DTC nr.152 din 22.06.2018.4. A fost definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupție în legislația și activitatea întreprinderilor de stat/municipale (inițiat în anul 2017), inclusiv: • Elaborate 5 rapoarte de evaluare: 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC și AAPL, 2 rapoarte detaliate de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC și CMB și 1 raport de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia. Conex, elaborat raportul de expertiză a cadrului normativ (recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi și hotărâri de Guvern).  • Formulate recomandări pentru fondatori și administratorii ÎS/ÎM în vederea înlăturării deficiențelor constatate. Suport în acest sens constituie Planul-model de integritate pentru întreprinderi, elaborat urmare evaluării.• Materialele vizate au fost remise în adresa Agenției Proprietate Publică, 32 AAPL de nivelul II, separat CM Chișinău, CM Bălți și UTA Gagauz-Yeri spre informare și întreprinderea măsurilor ce se impun, inclusiv fiind solicitată diseminarea concluziilor întreprinderilor fondate, inclusiv și a Planului-model de integritate, pentru a fi adaptat specificului de activitate, aprobat și pus în aplicare. • A fost informat Prim-ministrul RM privitor la rezultatele evaluării, precum și remis în adresa Ministerului economiei și infrastructurii Raportul detaliat de evaluare a cadrului legal aferent activității ÎS/ÎM și SC cu capital de stat în vederea inițierii modificărilor de rigoare pentru înlăturarea factorilor coruptibili stabiliți. • Pe site-ul CNA au fost plasate concluziile generale și recomandările formulate, rapoartele detaliate de evaluare a riscurilor de corupție în activitatea ÎS și ÎM, Raportul de evaluare a cadrului legal aferent activității ÎS/ÎM și SC cu capital de stat și Planul-model de integritate pentru întreprinderi.
(I) - Măsură I14. Instruirea personalului organelor de drept și justiției în domeniul prevenirii și combaterii corupției, în vederea cultivării climatului de integritate instituțională, inclusiv în vederea elaborării planurilor de integritate CNA 31.12.2019 Număr de instruiri ale entităților publice
Termen de realizare - anual
03.08.2018, CNA : În perioada semestrului I 2018, CNA a  desfășurat 42 de instruiri pentru personalul organelor de drept și justiției la care au participat în jur de 2000 agenți publici. Temele instruirilor: Rigorile integrității profesionale a agentului public; Evaluarea integrității instituționale; Denunțarea manifestărilor de corupție și avertizarea de integritate.  
(L) - Legi L1.  Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală și Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (Revizuirea competențelor Centrului Național Anticorupție de examinare a cauzelor de corupție mică, în contextul reformei Procuraturii Anticorupție, creării Agenției pentru recuperarea bunurilor infracționale și desemnarea Centrului Național Anticorupție în calitate de punct principal de contact pentru Organizația de Luptă Antifraudă Europeană) CNA 30.06.2017 Lege intrată în vigoare 10.08.2018, CNA : Cadrul legal care reglementează activitatea CNA (Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Codul de procedură penală al RM) a fost ajustat la noile competențe atribuite instituției prin următoarele acte legislative: - Legea nr. 152 din 1.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Obiectivul urmărit de lege constă în ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură prin crearea mecanismelor necesare implementării complete și eficiente a acesteia, precizarea competențelor procurorului la exercitarea atribuțiilor procuraturii, precum și delimitarea clară a atribuțiilor procurorului și organului de urmărire penală în cadrul procesului penal (Centrul Național Anticorupție și Ministerul Afacerilor Interne). La fel, în baza acestor prevederi, colaboratori ai CNA au fost detașați în cadrul Procuraturii Anticorupție.- Hotărîrea Guvernului nr. 1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă. Astfel, Serviciul de analiză, cooperare anticorupție și antifraudă, din cadrul Direcției generale analitice a CNA, a fost desemnat în calitate de subdiviziune responsabilă de cooperarea și schimbul de informații cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind cazurile de obținere frauduloasă, utilizare contrar destinației și delapidare a mijloacelor din fondurile externe.- Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial la 19.05.2017, completează Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la CNA cu o nouă competenț㠖 recuperarea bunurilor infracționale.
(L) - Legi L2. Act nou  Proiectul legii integrității CNA 31.03.2017 Lege intrată în vigoare 10.08.2018, CNA : Legea integrității nr. 82 a fost adoptată în lectură finală la 25.05.207 și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 07.07.2017.
(SL) - acte subord. legii SL2. Acte noi Proiectele actelor normative privind ajustarea cadrului juridic la Legea integrității CNA 30.06.2018 Acte normative intrate în vigoare 03.08.2018, CNA : Se definitivează un proiect de modificare și completare a Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013.
(SL) - acte subord. legii SL2. Acte de modificare Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii pentru modificarea Codului de procedură penală și Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (excluderea cauzelor de corupție mică din competența Centrului Național Anticorupție) MAEIE 31.12.2017 Acte normative interne/departamentale intrate în vigoare 03.08.2018, CNA : Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrității sunt în proces de elaborare de către autoritățile naționale în conformitate cu prevederile Legii integrității.Pe parcursul evaluării implementării Legii integrității, au fost identificate o serie de progrese, precum: intensificarea eforturilor de către 41% din entitățile publice în vederea publicării registrelor de cadouri; asigurarea de către 54% din instituții a accesului la informație publică; publicarea declarațiilor pentru buna guvernare; aprobarea de către 57.5% din entitățile publice a planurilor anuale de instruiri; respectarea de 56% din entitățile publice a regimului juridic privind declararea veniturilor și intereselor personale la angajare; aplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor de integritate, care include existența registrelor de raportări de integritate.
(I) - Măsură I15. Elaborarea și diseminarea Ghidului metodologic pentru agenții publici privind denunțarea actelor de corupție, corupției active, raportarea cadourilor și influențelor necorespunzătoare CNA 30.06.2018 Ghid elaborat și diseminat 03.08.2018, CNA : Ghidul metodologic pentru agenții publici privind denunțarea actelor de corupție, corupției active, raportarea cadourilor și influențelor necorespunzătoare a fost elaborat de către un expert independent, în cadrul Proictului PNUD-Moldova „Consolidarea capacităților de prevenire și analiză a CNA”. Ghidul este revizuit pentru a corespunde noilor prevederi stabilite de Legea integrității și ulterior diseminat autorităților publice. Este important de menționat că Ghidul va trebui revizuit și prin prisma modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind a Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol, care sunt în proces de elaborare.
(L) - Legi L3. Act nou Proiectul de lege cu privire la denunțarea corupției și protecția avertizorilor de integritate CNA 31.03.2018 Lege intrată în vigoare 03.08.2018, CNA : Proiectul de lege
privind avertizorii de integritate a fost aprobat în Guvern la 12.03.2018.
Parlamentul a adoptat proiectul de lege în prima lectură la data de 24.05.2018
și în a doua lectură la 12.07.2018 (Legea nr. 122).
(SL) - acte subord. legii SL4. Acte noi Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii cu privire la denunțarea actelor de corupție și protecția avertizorilor de integritate CNA 30.06.2018 Acte normative interne/departamentale intrate în vigoare 03.08.2018, CNA : Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP), împreună cu Institutul de Reforme Penal, au început implementarea proiectului „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”.Prin implementarea proiectului CNA și OAP și-au propus să dezvolte și să promoveze mecanismul de protecție a drepturilor fundamentale a avertizorilor de integritate, să consolideze capacitățile angajaților CNA și OAP în domeniul protecției drepturilor avertizorilor de integritate prin dezvoltarea abilităților de formare și profesionale, precum și să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate.Proiectul cuprinde mai multe activități: promovarea proiectului de Lege cu privire la protecția avertizorilor de integritate, elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate, consolidarea capacităților angajaților CNA și OAP în domeniul protecției avertizorilor de integritate. De asemenea. va fi elaborat un curriculum de instruire în domeniul asigurării respectării drepturilor avertizorilor de integritate, pentru a fi aplicat de CNA și OAP. În cadrul proiectului va fi elaborat un spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate și vor fi desfășurate sesiuni de informare.
(I) - Măsură I16. Instruirea reprezentanților sectorului public și privat privind mecanismul de aplicare a instituției de avertizori de integritate CNA 31.12.2018 Număr de instruiri, activități comune desfășurate;
Număr de persoane instruite
Termen de realizare - anual
03.08.2018, CNA : În semestrul I 2018, CNA a asigurat desfășurarea a 51 de instruiri întitulate „Denunțarea manifestărilor de corupție și avertizarea de integritate” pentru circa 1500 agenți publici. 
(I) - Măsură I17. Crearea softului pentru platforma electronică de integritate a entităților publice CNA 31.03.2018 Soft pentru platforma electronică creat 03.08.2018, CNA : Sistemul Informațional „E-Integritate Instituțional㔠a fost elaborat și se află în proces de testare și ajustare, se verifică și se înlătură erori de sistem.
(I) - Măsură SL3. Acte de modificare. Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrității CNA 30.06.2018 03.08.2018, CNA : ​Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrității sunt în proces de elaborare de către autoritățile naționale în conformitate cu prevederile Legii integrității.Pe parcursul evaluării implementării Legii integrității, au fost identificate o serie de progrese, precum: intensificarea eforturilor de către 41% din entitățile publice în vederea publicării registrelor de cadouri; asigurarea de către 54% din instituții a accesului la informație publică; publicarea declarațiilor pentru buna guvernare; aprobarea de către 57.5% din entitățile publice a planurilor anuale de instruiri; respectarea de 56% din entitățile publice a regimului juridic privind declararea veniturilor și intereselor personale la angajare; aplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor de integritate, care include existența registrelor de raportări de integritate.
Prevedere (1) - f) falsificarea de documente și prezentarea de declarații false MAEIE
(I) - Măsură I18. Consolidarea capacităților și dezvoltarea abilităților privind depistarea documentelor false, precum și a falsului în documente MAI 31.12.2019 100 de funcționari publici instruiți anual 13.09.2018, ASP : În vederea identificăriicazurilor de furt de identitate, precum și pentru  combaterea acestui fenomen, Agenția ServiciiPublice interacționează cu autoritățile publice pentru verificarea autenticitățiidocumentelor prezentate la eliberarea actelor de identitate și stabilirea identitățiititularilor. Încazul în care se constată eliberarea nelegitimă a actelor de identitate,acestea sunt anulate și sunt sesizate organele de urmărire penală.Începândcu luna martie al anului 2017, în cadrul Agenției Servicii Publice a fostimplementat proiectul ,,Sistemul de recunoaștere facială în Registrul de statal populației, care se află în proces de dezvoltare. Acestinstrument are o pondere semnificativă la identificarea persoanelor cuidentități multiple, asigură gradul înalt de securitate a informației stocate înRegistrul de stat al populației, precum și va contracara tentativele furtuluide identitate. Până în prezent, cu suportul acestui instrument au fost stabilite 278 de cazuri de furtde identitate, dintre care162 au fost soluționate (96 cazuri-înanul 2017 și 66 cazuri – semestrul I al anului 2018). Concomitent, pentru prevenirea fenomenului deeliberare nelegitimă a actelor de identitate au fost întreprinse un șir deacțiuni de ordin normativ-juridic și administrativ.Astfel, afost organizată deplasarea unui angajat al ASP în domeniul securității informației și adocumentelor în or. Varșovia, Polonia pentru participarea la conferința internațional㠄High SecurityPrinting-2018”, un angajat a participat la conferința „High SecurityPrinting-2018” și a fost instruit îndomeniul securității documentelor și depistării falsului și a fostorganizată participarea a trei angajați la o vizită de lucru în Laboratorul de expertiză și cercetare a Companiei Naționale„Imprimeria național㔠SA din România, pe parcursul căruia au fost studiateaspectele organizatorico-practice ale activității, anume expertizarea tehnică adocumentelor oficiale în scopul depistării falsului prin metode practice,metodica efectuării expertizării și etapele ei, modelele concrete și caracteristiciletehnice ale utilajului folosit la expertizarea documentelor securizate, formade raportare, formulare a concluziilor, etc.Ca urmare a acțiunilor întreprinse în vederea asigurăriisecurității documentelor, s-a constatat diminuarea cazurilor de eliberarenelegitimă a actelor de identitate, iar falsificările identificate s-au produs până în anul 2014.
Prevedere (1) - g) criminalitatea informatică MAEIE
(I) - Măsură I19. Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării și judecării cazurilor de criminalitate informatică în vederea unificării practicii în domeniul investigării și judecării cazurilor de criminalitate informatică și conexe acestora PG 31.03.2018 Sinteză elaborată
(I) - Măsură I20. Instruirea judecătorilor și procurorilor  în domeniul investigării, urmăririi penale și judecării infracțiunilor informatice INJ 31.12.2017 Număr de activități desfășurate;
Număr de persoane instruite
(I) - Măsură I21. Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și combaterii crimelor informatice MAI 30.09.2018 Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (6-30 zile)

Operațiuni organizate
(I) - Măsură I22. Asigurarea unei cooperări eficiente cu unitatea EC3 din cadrul Europol MAI 30.06.2019 Număr de cazuri de schimb de date cu EUROPOL;
Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile)

Operațiuni desfășurate
(I) - Măsură I28. Implementarea Proiectului internațional „Child Sexual Exploitation Database Connectivity and Awareness Raising Enhancement I-CARE” MAI 31.12.2018 Acces la baza de date ICSE a OIPC;
Număr de angajați instruiți
07.08.2018, MAI : A fost finalizată procedura de implementare a Proiectului internațional „I-CARE” care s-a desfășurat în perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2017.
Menționăm că la 02.08.2016 a fost realizată cu succes conexiunea la o nouă versiune a bazei de date „ICSE”, care permite realizarea mai eficientă a analizei materialelor cu conținut de pornografie infantilă, depistate de țările-membre ale OIPC „Interpol” și include o funcție nouă de analiză a înregistrărilor video.
Inițial, în baza de date „ICSE” au fost încărcate 65 de serii compuse din 5114 de imagini, depistate în cadrul cauzelor penale pornite de către angajații Inspectoratului General al Poliție.
Pe parcursul implementării proiectului au fost instruiți 4 angajați ai Inspectoratului General al Poliției, care zilnic analizează și introduc materiale cu conținut de pornografie infantilă.
Baza de date este destinată pentru efectuarea unui lucru analitic în cadrul unei platforme internaționale comune asupra imaginilor și secvențelor din înregistrările video cu conținut de pornografie infantilă, în vederea identificării copiilor-victime ale abuzurilor și exploatării sexuale, precum și abuzatorilor acestora.
(I) - Măsură I31. Îmbunătățirea capacităților de prevenire a exploatării sexuale on-line MAI 31.12.2018 Campanii de informare desfășurate;
Spoturi informative elaborate;
Materiale informative diseminate;
Număr de persoane informate
(I) - Măsură I32. Crearea parteneriatului de schimb de informații în domeniul   securității cibernetice în Republica Moldova MAI 31.12.2018
(I) - Măsură I23. Includerea subiectului privind cooperarea pe marginea protecției infrastructurii critice pe agenda consultărilor Republica Moldova-UE în domeniul politicii de securitate și apărare comune a UE MAE IE Raportor 31.12.2019 19.09.2018, MAE IE Raportor: Explorarea posibilităților de cooperare specifică în domeniul protecției infrastructurilor critice, astfel cum se descrie în Directiva 2008/114/CE a Consiliului, ținând cont și de Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului, precum și de legătura cu combaterea amenințărilor hibride, pe baza programelor de asistență anterioare în domeniul rezilienței cibernetice ale UE și ale altor donatori. ​
(I) - Măsură I24. Implementarea Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotârîrea Guvernului nr.811 din 29 octombrie 2015. MEI 31.12.2019
(I) - Măsură I25. Inițierea procesului de elaborare a Strategiei naționale de securitate cibernetică post-2020 MAEIE 31.12.2019
(I) - Măsură I26. Instituirea unei echipe naționale de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CERT) MEI 31.12.2019
(I) - Măsură I27. Participarea la ședințe comune și instruiri cu reprezentanții OSCE în vederea implementării măsurilor OSCE de consolidare a încrederii în domeniul ciberneticii MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I.29 Valorificarea oportunității de schimb de informații prin intermediul punctului focal TWINS al EUROPOL MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I30. Organizarea activităților comune de instruire în parteneriat cu Ministerul Justiției MJ 31.12.2019
(I) - Măsură I33. Organizarea cursurilor de instruire privind prevenirea și combaterea crimelor cibernetice, inclusiv a aspectelor legislative modificate în contextul ratificării Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. MAEIE 31.12.2018
(I) - Măsură I34. Crearea unei rețele de persoane responsabile din cadrul secțiilor investigații infracțiuni ale inspectoratelor de poliție pe linia de activitate privind prevenirea și combaterea crimelor cibernetice, inclusiv a exploatării sexuale online a copiilor MAI 31.12.2018
Prevedere (2) Părțile intensifică cooperarea bilaterală, regională și internațională între organele de asigurare a respectării legii, inclusiv consolidarea cooperării dintre Oficiul European de Poliție (Europol) și autoritățile competente ale Republicii Moldova. Părțile se angajează să pună în aplicare în mod eficace standardele internaționale relevante și, în special, cele consacrate în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC) din 2000 și cele trei protocoale la aceasta, în Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției din 2003 și în instrumentele relevante ale Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea corupției MAEIE
(I) - Măsură I35. Acordarea și primirea asistenței juridice privind infracțiunile vizate de Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC) din 2000, schimbul de informații cu celelalte state care au aderat la Convenție MAEIE 31.12.2019 Număr de cereri executate în raport cu cele recepționate
(I) - Măsură I36. Utilizarea eficientă a echipelor comune de investigație în investigarea cazurilor de criminalitate organizată PG 31.12.2019 Număr de echipe comune de investigație utilizate
Termen de reazare - anual
(I) - Măsură I37. Organizarea activităților de instruire în domeniul activității speciale de investigație INJ 31.12.2019 Număr de activități desfășurate;
Număr de persoane instruite
Termen de realizare- anual
(I) - Măsură I50. Consolidarea mecanismului de colaborare interinstituțională a organelor abilitate în prevenirea și combaterea falsului de însemne monetare BNM 30.09.2019 Acordurile de colaborare cu instituțiile din Uniunea Europeană competente în combaterea falsului însemnelor monetare încheiate 17.08.2018, BNM : Banca Națională a Moldovei este în proces de examinare a experienței țărilor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește colaborarea interinstituțională a organelor abilitate în prevenirea și combaterea falsului de însemne monetare.
(I) - Măsură I38. Implementarea modulului informațional agenda polițistului și a componentei de legitimări în activitatea unităților polițienești MAI 30.06.2019
(I) - Măsură I39. Elaborarea Procedurii operaționale standard privind activitatea specială de investigații desfășurată de Poliție MAI 31.03.2018
(I) - Măsură I40. Implementarea programului EVIDENCE (produs proiectat pentru prelucrarea și gestionarea electronică a informației privind corpuriledelicte) MAI 30.06.2019
(I) - Măsură I41. Asigurarea accesului la baza de date ADN a Organizației Internaționale a Poliției Criminale Interpol pentru Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I42. Conectarea Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare la extensia @ccpi.gov.md MAI 31.03.2019
(I) - Măsură I43. Asigurarea schimbului securizat de date și informații dintre autoritățile naționale de aplicare a legii și Europol MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I44. Participarea în cadrul ședințelor comune desfășurate sub egida Europol MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I45. Crearea structurii de management strategic și operaționalizarea acesteia la nivelul Inspectoratului General de Poliție MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I46. Elaborarea și aprobarea Strategiei de prevenire și combatere a criminalității organizate 2020-2022 MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I47. Implementarea conceptului de activitate polițienească bazată pe informații Intelligence-led Policing MAI 31.12.2019
(I) - Măsură I48. Elaborarea și aprobarea unei proceduri operaționale standard comune de organizare, funcționare și dotare a subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și a criminalisticii MAI 31.12.2018 07.08.2018, MAI : A fost elaborat și aprobat Ordinul IGP nr.473din 27.11.2017 „Cu privire la aprobarea standardelor comune de organizare, funcționare și dotare a subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și criminalistice ale Poliției”.
(I) - Măsură I49. Elaborarea unei proceduri operaționale standard privind utilizarea tehnicii speciale destinate obținerii ascunse a informației de către subdiviziunile de investigație ale Poliției MAI 31.12.2018
Articol Articolul 17. Combaterea drogurilor ilegale MAEIE
Prevedere (1) În limitele competențelor și prerogativelor fiecăreia, părțile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile și acțiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul și cererea de droguri ilicite și să gestioneze consecințele abuzului de droguri asupra sănătății și a societății, precum și să prevină în mod mai eficace deturnarea precursorilor chimici utilizați pentru fabricarea ilicită a drogurilor și a substanțelor psihotrope MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1.Act nou Proiectul actului interdepartamental pentru stabilirea rolurilor și competențelor clare între instituțiile competente la prevenirea și investigarea traficului de droguri MAI 31.03.2018 Act interdepartamental intrat în vigoare 07.08.2018, MAI : Ordinul interdepartamental cu privire la rolurile și competențele clare dintre instituțiile competente la prevenirea și investigarea traficului de droguri a fost aprobat la data de 05.12.17.
(SL) - acte subord. legii SL2.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018 MAI 31.03.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 „Privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora”, în vederea facilitării procedurii de completare a listelor cu aceste substanțe MAI 31.12.2019 Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare
(I) - Măsură I1. Instituirea Comitetului de reprezentanți ai Comisiei Naționale Antidrog, compus din funcționari publici din cadrul ministerelor relevante responsabile pentru probleme de politică în domeniul drogurilor MAI 31.03.2017 Comitet instituit
(I) - Măsură I2. Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru perioada 2019-2026 MAI 30.03.2019 Strategia elaborată și aprobată
(I) - Măsură I3. Executarea acțiunilor aferente Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018 MAI 31.12.2018 Numărul de acțiuni realizate
Prevedere (2) Părțile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acțiunile se întemeiază pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convențiile internaționale în domeniu, Strategia UE în materie de droguri (2013 - 2020), Declarația politică privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptate în cadrul celei de a 20-a sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind drogurile, din iunie 1998 MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului  pentru completarea, conform solicitărilor, a tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din  5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului” MSMPS 31.12.2019 Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare
(I) - Măsură I4. Eficientizarea acțiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal SV 31.12.2019
Submăsură I4. Eficientizarea acțiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal SV 31.12.2019 Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea Serviciului Vamal
Submăsură I4. Eficientizarea acțiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal SV 31.12.2019 Număr de capturi de droguri
Submăsură I4. Eficientizarea acțiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal SV 31.12.2019 Cantitatea de droguri reținută
(I) - Măsură I5. Elaborarea Raportului anual privind consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova prin prezentarea informației solicitate către Observatorul național MSMPS 30.06.2018 Raport elaborat, transmis și remis autorităților naționale și EMCDDA 10.08.2018, MSMPS : Raportul este în proces de elaborare.
Articol Articolul 18. Spălarea banilor și finanțarea terorismului MAEIE
Prevedere (1) Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare și a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din activități infracționale, precum și în scopul finanțării terorismului. Această cooperare cuprinde și recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obținute din infracțiuni MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou Proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului MJ 31.03.2018 Lege intrată în vigoare 14.09.2018, MJ : Legea nr. 308 din 22.12.2017.
         Scopul legii este transpunerea, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova, a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului  din 20 mai 2015 privind  prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și implementarea cerințelor standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în februarie 2012.
Lege propune o nouă abordare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor punând accent pe cerințe mai detaliate în ceea ce privește identificarea și verificarea clientelei, utilizarea abordării bazate pe risc, astfel încît să fie posibilă aplicarea graduală a măsurilor de precauție privind clienții (sporite sau simplificate) în funcție de riscul identificat.
Evaluarea riscurilor urmează să fie efectuată la nivel național de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în comun cu organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept și alte instituții competente, iar la nivel sectorial: de organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare în baza evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, vor elabora și publica criteriile și factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea entităților raportoare supravegheate.
(SL) - acte subord. legii SL4. Elaborarea și adoptarea de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare a actelor normative, a recomandărilor și ghidurilor aferente implementării de către entitățile supravegheate a Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 30.09.2018 17.08.2018, BNM : Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de supraveghetor al băncilor, al caselor de schimb valutar și al prestatorilor de servicii de plată nebancari, a adoptat următoarele acte pentru implementarea Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:
1) Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, adoptat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 201 din 9 august 2018 (în vigoare din 24 august 2018);
2) Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, adoptat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 201 din 9 august 2018 (în vigoare din 24 august 2018);
3) Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, adoptat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 202 din 9 august 2018 (în vigoare din 24 august 2018).
Submăsură SL4. Elaborarea și adoptarea de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare a actelor normative, a recomandărilor și ghidurilor aferente implementării de către entitățile supravegheate a Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 30.09.2018 Acte normative intrate în vigoare;
Submăsură SL4. Elaborarea și adoptarea de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare a actelor normative, a recomandărilor și ghidurilor aferente implementării de către entitățile supravegheate a Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 30.09.2018  Regulamente și ghiduri publicate 
(L) - Legi SL1.Elaborarea și adoptarea cadrului normativ pentru implementarea cerințelor Legii nr. 308  din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului legate de instituirea mecanismului de înregistrare și menținere a datelor cu privire la beneficiarul efectiv al persoanelor juridice și întreprinzătorii individuali, instituirea și menținerea Registrului conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice.și juridice ASP 31.12.2018 Acte legislative modificate și completate 13.09.2018, ASP : A fost elaborat proiectul Legiipentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 220/2007; Legea nr. 160/2011; Legea nr. 291/2016; Legea nr. 1347/1997) prin care în cauză, se propune completareadatelor Registrului de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilorindividuali cu datele privind beneficiarii efectivi, după cum prevede Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea șicombaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit căreia organulînregistrării de stat urmează să verifice, înregistreze, țină evidența și actualizezedatele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și aiîntreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrareamodificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrareade stat a persoanelor juridice supuse reorganizării și la radierea acestora dinRegistrul de stat.         Astfel, înscopul implementării prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017, a fostelaborat și este în curs de implementare Planul de acțiuni nr. 972/ASP din24.04.2018, privind evidența și actualizarea datelor cu privire la beneficiariiefectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali.13.09.2018, ASP : A fost elaborat proiectul Legii
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 220/2007; Legea nr. 160/2011; Legea nr. 291/2016; Legea nr. 1347/1997) prin care în cauză, se propune completarea
datelor Registrului de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor
individuali cu datele privind beneficiarii efectivi, după cum prevede Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit căreia organul
înregistrării de stat urmează să verifice, înregistreze, țină evidența și actualizeze
datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai
întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea
modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea
de stat a persoanelor juridice supuse reorganizării și la radierea acestora din
Registrul de stat.
         Astfel, în
scopul implementării prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017, a fost
elaborat și este în curs de implementare Planul de acțiuni nr. 972/ASP din
24.04.2018, privind evidența și actualizarea datelor cu privire la beneficiarii
efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali.
(SL) - acte subord. legii SL2.Elaborarea și adoptarea Instrucțiunii cu privire la aplicarea măsurilor asiguratorii prevăzute de art. 33 din  Legea nr. 308  din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 30.09.2018 Instrucțiune adoptată
(SL) - acte subord. legii SL3. Act nou Proiectul de act interdepartamental pentru aprobarea mecanismelor de ținere a statisticii privind spălarea banilor, conform prevederilor actelor internaționale SPCSB 31.12.2018 Act interdepartamental în vigoare 
(I) - Măsură I1.Participarea și prezentarea progreselor conform cerințelor către experții Comitetului MONEYVAL pentru a permite evaluarea Republicii Moldovei în runda V de evaluare SPCSB 31.03.2018 Chestionare completate corect și informații
prezentate complet și în termen 
(SL) - acte subord. legii I2. Consolidarea capacităților operaționale ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor prin alocarea resurselor necesare desfășurării activității în conformitate cu Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului MF 31.03.2018 Număr
de state de personal majorat, buget ajustat, sisteme hardware și software
procurate 
07.09.2018, MF : A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.278 din 28.03.2018 „Privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15 decembrie
2017” (în vigoare din 30.03.2018).
Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 299 din 04.04.2018 „Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, (în vigoare din 06.04.2018), a fost aprobată structura și stabilit efectivul-limită a Serviciului în număr de 30 de unități de personal.
De asemenea, se menționează că conform Legii nr. 101 din 07.06.2018 cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 (în vigoare din 22.06.2018), pentru dotarea și asigurarea activității curente a instituției sunt prevăzute alocații în sumă de 17,5 mil. lei.
(I) - Măsură I3. Asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ca autoritate independentă MF 30.06.2018 07.09.2018, MF : Sediul a fost identificat, iar în Legea nr. 101 din 07.06.2018 cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017 sunt prevăzuți bani pentru dotarea și renovarea sediului, cît și pentru procurarea soft-urilor și sistemelor IT.
Submăsură I3. Asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ca autoritate independentă MF 30.06.2018 Sediu repartizat și amenajat; 
Submăsură I3. Asigurarea condițiilor necesare pentru activitatea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ca autoritate independentă MF 30.06.2018 Rețele IT, intranet și internet asigurate;
(SL) - acte subord. legii SL. Adoptarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor SPCSB 30.06.2018 Ordin al directorului Serviciului Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor 
(I) - Măsură I4. Identificarea și diseminarea tipologiilor de spălare a banilor și eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancționare descurajator entităților raportoare  pentru  neconformitatea cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 31.12.2019
Submăsură I4. Identificarea și diseminarea tipologiilor de spălare a banilor și eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancționare descurajator entităților raportoare  pentru  neconformitatea cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 31.12.2019 Număr de tranzacții
suspecte diseminate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor către organele competente;
Submăsură I4. Identificarea și diseminarea tipologiilor de spălare a banilor și eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancționare descurajator entităților raportoare  pentru  neconformitatea cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 31.12.2019 Tipuri de tipologii
și scheme de legalizare a bunurilor;
Submăsură I4. Identificarea și diseminarea tipologiilor de spălare a banilor și eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancționare descurajator entităților raportoare  pentru  neconformitatea cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 31.12.2019 Număr de cauze
penale pornite în urma diseminării și măsurile de investigații financiare
efectuate;
Submăsură I4. Identificarea și diseminarea tipologiilor de spălare a banilor și eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancționare descurajator entităților raportoare  pentru  neconformitatea cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 31.12.2019 Măsuri asiguratorii
aplicate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și
valoarea bunurilor ulterior sechestrate și confiscate în cadrul urmăririi penale;
Submăsură I4. Identificarea și diseminarea tipologiilor de spălare a banilor și eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancționare descurajator entităților raportoare  pentru  neconformitatea cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului SPCSB 31.12.2019 Valoare
a amenzilor și cauze ale sancționării entităților raportoare
(I) - Măsură I5. Elaborarea Strategiei pentru recuperarea bunurilor infracționale CNA 31.12.2018 Strategie elaborată
(I) - Măsură I6.Elaborarea instrucțiunilor și recomandărilor metodice cu privire la procedura efectuării investigaților financiare paralele CNA 30.06.2018 Instrucțiuni și recomandări adoptate și
implementate 
03.08.2018, CNA : Instrucțiunile și recomandările metodice cu privire la procedura efectuării investigaților financiare paralele au fost elaborate conform competențelor subdiviziunilor Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale. Acestea sunt în proces de definitivare.
Prevedere (2) Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informații utile în cadrul legislațiilor respective ale părților și adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaționale relevante care acționează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională în domeniul spălării de bani (FATF) MAEIE
(I) - Măsură I7. Asigurarea schimbului de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de către organele competente SPCSB 31.12.2019 Număr de cereri executate în raport cu cele recepționate 06.08.2018, SIS :
Întru
crearea unor mecanisme de interacțiune, Serviciul în comun cu CNA
conlucrează asupra unui proiect de Acord de cooperare în domeniul
anticorupției.
17.08.2018, BNM : Banca Națională a Moldovei în mod continuu cooperează și efectuează schimb de informații cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte organe competente. Această cooperare se realizează prin recepționarea și expedierea de informații aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(I) - Măsură I8.  Executarea și transmiterea cererilor de comisii rogatorii în domeniul spălării banilor, finanțării terorismului și al crimelor predicate PG 31.12.2018 Număr de cereri executate în raport cu cele parvenite
(I) - Măsură SL5. Act nou Proiectul Ordinului interdepartamental privind  procedura de obținere și prelucrare a informațiilor de interes SPCSB 30.09.2018 Ordin interdepartamental intrat în vigoare 06.08.2018, SIS :

În
vederea implementării Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU
2178 (2014), Serviciul a promovat, iar Parlamentul RM a aprobat Legea
nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea
terorismului, intrată în vigoare la data de
20.10.2017 (Monitor
Oficial nr. 364-370/614 din 20.10.2017).
07.08.2018, SIS :

Întru
crearea unor mecanisme eficiente de interacțiune, Serviciul
conlucrează cu CNA asupra unui proiect de Acord de cooperare în
domeniul anticorupției.

Urmare
a remiterii în adresa CNA a unui proiect de Acord SIS-CNA de
cooperare (în
domeniul anticorupției, prevenirii și combaterii spălării banilor
și finanțării terorismului),
în perioada de referință CNA a transmis varianta modificată a
proiectului, cu excluderea prevederilor de conlucrare pe palierul
spălării banilor și finanțării terorismului. Cu referință la
ultimele urmează să fie adoptat un nou pachet de legi ce vizează
spălarea banilor și finanțarea terorismului. La fel, va fi
elaborat și aprobat un acord separat de colaborare la acest subiect.A
fost definitivat și coordonat cu BNM proiectul Acordului de
colaborare SIS-BNM, ce urmează a fi propus pentru semnare de către
conducătorii instituțiilor date.
În
perioada 20
iunie – 21 iunie 2018,
a avut loc o ședință de lucru bilaterală cu reprezentanții SPCSB
privitor la dezvoltarea cooperării în prevenirea și combaterea
spălării banilor, în contextul recomandărilor FATF și evaluării
MONEYVAL.

În
context, reprezentanții SPCSB au asigurat privitor la deschiderea
lor asigurarea cooperării, schimbului de informații utile, în
domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a
finanțării terorismului.

În
perioada 25
iunie – 30 iunie 2018,
reprezentanții SIS au participat la cursuri de instruire
specializate în SUA.
(I) - Măsură I9. Elaborarea și semnarea acordurilor de colaborare dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și autoritățile naționale competente SPCSB 30.06.2018 Acte normative intrate în vigoare
Articol Articolul 19. Combaterea terorismului MAEIE
Prevedere (1) Părțile convin să coopereze în domeniul prevenirii și al suprimării actelor de terorism, în deplină conformitate cu principiile statului de drept, cu dreptul internațional în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și dreptul umanitar, precum și în conformitate cu Strategia globală a ONU de combatere a terorismului din 2006 și cu actele cu putere de lege și actele administrative respective ale părților. Acestea trebuie să procedeze astfel, în special în cadrul punerii în aplicare depline a Rezoluțiilor 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) și 1904 (2009) ale Consiliului de Securitate al ONU și a altor instrumente ale ONU în domeniu, precum și a convențiilor și a instrumentelor internaționale aplicabile: MAEIE
Prevedere (1) - a) prin schimbul de informații privind grupările teroriste și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaționale și naționale MAEIE
(I) - Măsură I1. Implementarea Strategiei globale a ONU împotriva terorismului din 2006, altor instrumente ale ONU, ale convențiilor și altor instrumente internaționale aplicabile; consolidarea capacităților instituționale prin preluarea experienței altor state în domeniul combaterii terorismului SIS 31.12.2018 Prevederi ale Strategiei globale a ONU și altor instrumente ale ONU implementate
Termen de realizare - anual
07.08.2018, SIS :

În
perioada de referință de către Serviciu au fost avizate
următoarele acte normative:


Proiectul
Hotărârii Guvernului „Privind aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste”;


Proiectul
Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice;


Proiectul
Hotărârii Guvernului privind Sistemul național de alerta
teroristă;


Proiectul
Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
Comandamentului operațional antiterorist.
(I) - Măsură I2. Asigurarea schimbului de informații și de opinii privind tendințele terorismului, metodele și mijloacele de combatere a terorismului, inclusiv a schimbului de practici în domeniul apărării dreptului omului în lupta împotriva fenomenului vizat SIS 31.12.2018 Schimb de informații și opinii cu serviciile partenere, alte instituții și organizații interesate  efectuat
Termen de realizare - anual
06.08.2018, SIS :

Schimbul
de informații, experiență și bune practici este asigurat în
regim permanent în diferite formate (ședințe
de experți, măsuri practice comune, vizite de documentare,
informări, interacțiuni pe cazuri și situații de interes comun
etc.).
(I) - Măsură I3. Actualizarea listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste menținute de organele responsabile ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene SIS 31.12.2018 Modificări și completări realizate
Termen de realizare - anual
06.08.2018, SIS :

Întru
implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU 1267
(1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015), au fost operate
modificări și completări în Ordinul Directorului SIS privind
listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în
activități teroriste (Ordinele
de modificare și completare nr. 17 din 28.02.2017; nr. 27 din
21.03.2017, nr. 37 din 18.04.2017, nr. 45 din 30.05.2017; nr. 51 din
20.06.2017, nr. 59 din 19.07.2017; nr. 63 din 21.07.2017, nr. 67 din
11.08.2017, nr. 74 din 23.08.2017; nr. 84 din 20.09.2017).
07.08.2018, SIS :

În
perioada de referință nu au fost efectuate modificări și
reactualizări în ordinul directorului SIS al RM „Privind listele
persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități
teroriste” cu ulterioare modificări și completări
(I) - Măsură I4. Elaborarea și prezentarea în adresa partenerilor externi (ONU, CODEXTER, OSCE) a rapoartelor naționale privind măsurile întreprinse în domeniul prevenirii și combaterii terorismului SIS 31.12.2018 Rapoarte naționale elaborate și prezentate
Termen de realizare - anual
06.08.2018, SIS :

Serviciul
a elaborat și prezentat rapoartele naționale anuale în adresa
partenerilor (ONU,
CODEXTER, GUAM).
07.08.2018, SIS :

Serviciul,
în limita competențelor legale, a participat la întocmirea
rapoartelor naționale în adresa partenerilor. În luna mai curent,
a fost prezentat și publicat Raportul național al RM pe
problematica prevenirii și combaterii terorismului: www.coe.int.
Prevedere (1) - b) prin schimbul de opinii cu privire la tendințele terorismului și la mijloacele și metodele de combatere a acestui fenomen, inclusiv în domenii tehnice și în domeniul formării, precum și prin schimbul de experiență în ceea ce privește prevenirea terorismului MAEIE
(I) - Măsură I5. Asigurarea schimbului de informații cu serviciile speciale partenere din alte state și organizațiile internaționale cu privire la tendințele terorismului, mijloacele și metodele de prevenire și combatere a acestui fenomen SIS 31.12.2018 Schimb de informații cu serviciile partenere  realizat
Termen de realizare - anual
06.08.2018, SIS :

A
fost asigurat schimbul de informații cu serviciile speciale
partenere pe subiecte de interes comun – interes bilateral sau de
securitate regională pe segmentul contracarării riscurilor de
natură teroristă.
07.08.2018, SIS :

Periodic,
în formatul schimbului de informații, în adresa serviciilor
speciale partenere sunt remise/primite sinteze și date de interes
comun cu privire la riscurile și amenințările identificate în
domeniul prevenirii și combaterii terorismului.
(I) - Măsură I6. Instituirea, optimizarea și consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea națională și internațională pe segmentul prevenirii și combaterii terorismului SIS 31.12.2018 Propuneri elaborate și măsuri realizate
Termen de realizare - anual
07.08.2018, SIS :

În
vederea implementării noilor proceduri, mecanisme și standarde în
domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a fost elaborat
Proiectul regulamentului Comandamentului Operațional Antiterorist,
care a trecut etapa de avizare conform procedurilor stabilite.
Ulterior, a fost remis în adresa CNA pentru a fi supus expertizei
anticorupție.
Prevedere (1) - c) prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în lupta împotriva terorismului MAEIE
(I) - Măsură I7. Participarea la platformele multilaterale privind apărarea drepturilor omului în lupta împotriva terorismului SIS 31.12.2018 Schimb de practici și numărul de participări realizate
Termen de realizare - anual
06.08.2018, SIS :
Pe
parcursul anului 2017 în adresa Serviciului nu au parvenit invitații
de participare la platformele multilaterale pe subiectul în cauză.

07.08.2018, SIS :

În
perioada de referință nu au parvenit invitații pentru participarea
la platformele multilaterale.
Articol Articolul 20. Cooperarea judiciară MAEIE
Prevedere (1) Părțile convin să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă și comercială în ceea ce privește negocierea, ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă și, în special, a convențiilor Conferinței de la Haga de drept internațional privat în domeniul cooperării judiciare și al litigiilor internaționale, precum și în domeniul protecției copilului MAEIE
(I) - Măsură I1. Implementarea instrumentelor internaționale relevante ale ONU, CoE în vederea dezvoltării cooperării juridice în materie civilă, comercială și penală MJ 31.12.2018 Număr de cereri executate în raport cu cele recepționate
Termen de realizare - anual
07.08.2018, SIS :

În
perioada de referință în adresa SIS nu au parvenit spre avizare,
proiecte de act normativ în domeniu sau cereri de cooperare juridică
în materie civilă, comercială sau penală.
(I) - Măsură I2. Dezvoltarea capacităților angajaților poliției la etapa prejudiciară a procesului penal MAEIE 31.12.2018 Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (6-30 zile)
Termen de realizare - anual
Prevedere (2) În ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, părțile depun eforturi în vederea intensificării cooperării privind asistența juridică reciprocă. Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaționale relevante ale ONU și ale Consiliului Europei și punerea în aplicare a acestora, precum și o mai strînsă cooperare cu Eurojust MAEIE
(I) - Măsură I3. Punerea în aplicare a Acordului de cooperare cu Eurojust PG 31.12.2018 Act de revizuire anuală a implementării Acordului
Termen de realizare - anual
(I) - Măsură I2. Punerea în aplicare a Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust PG 31.03.2018 Act
de revizuire anuală a implementării Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust
Plan operațional TITLUL IV: COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ GOV
(I) - Măsură L1. Act nou Proiectul Codului de procedură administrativă CS Raportor 31.03.2019 Proiect aprobat și remis Parlamentului;
Cod intrat în vigoare
05.08.2018, CS Raportor : Adoptat
în lectura II la data de 05 iulie 2018. Urmează a fi publicat.
(I) - Măsură SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la coordonarea politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare BRD.Raportor 31.12.2017 Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare; 05.08.2018, CS Raportor : A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD).
(I) - Măsură SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la coordonarea politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare BRD.Raportor 31.12.2019 Număr de documente de politici sectoriale aprobate periodic cu integrarea domeniului diaspora și migrația

Număr de planuri locale de dezvoltare care au integrat migrația și cooperarea cu diaspora

Număr de activități realizate la nivel local și național pentru și cu diaspora Republicii Moldova
(I) - Măsură I1. Consolidarea capacităților autorităților administrației publice centrale și locale implicate în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD) BRD.Raportor 31.12.2019 Număr de cursuri de instruiri tematice  de scurtă durată (1-3 zile) pentru persoane în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din autoritățile publice centrale  și locale(regiuni Nord, Centru, Sud);

Număr de persoane instruite în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din autoritățile publice centrale și autoritățile  publice locale ale regiunilor  Nord, Centru, Sud)
05.08.2018, CS Raportor : În cadrul
Academiei de Administrare Publică au fost dezvoltate competențele
funcționarilor APC și APL pentru asigurarea funcționalității cadrului strategic
și operațional al domeniului DMD în cadrul cursului Diaspora, Migrația și
Dezvoltarea. Până la 50 persoane au participat la curs.Au avut loc: 3 faze a câte 3 instruiri pentru APL1
și 2 (regiunile Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia) la Căușeni, Hâncești, Râșcani,
Călărași, Comrat, Cimișlia, Cahul, Șoldănești, Fălești.

2 sesiuni de instruire pentru APC la Chișinău.

§ 400 persoane instruite
în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din APL1 și 2 (regiunile Nord,
Centru, Sud, UTA Găgăuzia).

43 persoane
(I) - Măsură I2.Elaborarea raportului privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2018 CS Raportor 30.11.2018 Rapoarte anuale și raportul final de monitorizare a implementării Strategiei prezentate spre examinare și aprobare Comisiei paritare pentru descentralizare, Guvernului și Parlamentului
(I) - Măsură I1. Pregătirea anuală a rapoartelor privind politica macroeconomică și reformele structurale, precum și privind performanțele și perspectivele macroeconomice, strategiile de dezvoltare economică MEI 31.12.2019 Materiale întocmite
(I) - Măsură I2. Efectuarea schimbului de experiență cu UE în domeniu MEI 31.12.2019 1 subcomitet pentru cooperare economică și sectorială organizat anual
(I) - Măsură I1. Digitalizarea bazei de date a Camerei Înregistrării de Stat pentru a permite depunerea, menținerea și obținerea informațiilor în conformitate cu cerințele art.2 și 3 din Directiva 2009/101/CE ASP 30.06.2019 Soft achiziționat și implementat 13.09.2018, ASP : În cadrul acțiunii se presupunedigitalizarea a aproximativ 200 mii de dosare de evidență aferente deschideriiși închiderii a unei afaceri. Menționăm că măsura urmează a fi realizată cuasistența UE, ca un proiect extern (costuri aferente implementării constituie 20 mln. lei– sprijin UE), însă lamomentul actual se constată lipsa estimării costurilor aferente implementării,precum și lipsa finanțării respective pentru inițierea executării acesteiacțiuni.
(I) - Măsură I1. Organizarea reuniunilor  Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare,   Cluster I: „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraud㔠MF 30.06.2018 Reuniune organizată cel puțin o dată pe an 07.09.2018, MF : Ministerul Finanțelor a prezidat reuniunea Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare, Cluster I: “Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraud㔠care a avut loc la data de 3 mai 2017, la Bruxelles.
În cadrul Clusterului menționat supra au fost prezentate progresele înregistrate în 2016 și prioritățile pentru anul 2017 în următoarele sectoare: Reforma Managementului Finanțelor Publice, politica bugetar-fiscală, Controlul Financiar Public Intern, Achiziții Publice, Datorie publică.
(I) - Măsură I1. Organizarea reuniunilor  Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare,   Cluster I: „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraud㔠MF 30.06.2018 Reuniune organizată cel puțin o dată pe an 07.09.2018, MF : Clusterul urma să fie organizat la data de 02 iulie 2018 în cadrul Ministerului Finanțelor, însă, conform deciziei reprezentanților Uniunii Europene, reuniunea a fost contramandată pe termen nedeterminat.
(I) - Măsură I1. Organizarea reuniunilor  Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare,   Cluster I: „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraud㔠MF 30.06.2019 Reuniune organizată cel puțin o dată pe an
(LT) Legi de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni).  Transpune: Directiva 2011/35/UE(text codificat)/ abrogă Directiva 78/855/CEE) MEI 01.10.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni).  Transpune: Directiva 2011/35/UE(text codificat)/ abrogă Directiva 78/855/CEE) CAL.Raportor
(LT) Legi de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni). MEI 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni). CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(LT) Legi de transpunere LT3. Act de modificare Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată) MEI 31.12.2017 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT3. Act de modificare Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată) CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(LT) Legi de transpunere LT4.  Act de modificare Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni. MEI 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT4.  Act de modificare Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(LT) Legi de transpunere LT5. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. CNPF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 14.08.2018, CNPF : Urmarea consultărilor publice și avizării de către autoritățile și instituțiileinteresate,  completării tabelelor deconcordanță conform noilor Directive UE, proiectul de lege pentru modificareași completarea Legii nr. 1134-XIII din 02.04.97 privind societățile pe acțiuni(nr. 224 din 04.07.2018) a fost definitivat și supus expertizei juridice decătre Ministerul Justiției  și expertizeiCentrului de Armonizare a Legislației, fiind emisă Declarația decompatibilitate. În prezent, proiectul de lege este în proces de examinare pe platforma parlamentară
Evaluarea acțiunii de transpunere LT5. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(LT) Legi de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 13.07.2018, MF : Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6 din 05.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019).
Evaluarea acțiunii de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MAEIE Lege intrată în vigoare 11.09.2018, CAL.Raportor : Măsură națională de transpunere a Directivei 2013/34/UE (legislație-cadru)

/Directiva 2013/34/UE abrogă și substituie a) Directiva 78/660/CEE și b) Directiva 83/349/CEE ce constituie obligații de implementare potrivit AA - Anexa II, Capitolul 3, Titlul IV/

/Implementare în termen a actului UE – termenul AA – septembrie 2017/

Proiectul Legii contabilității asigură transpunerea parțială a Directivei 2013/34/UE, fiind prima măsură legislativă-cadru de transpunere a respectivului act UE.

/Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 04/04 din 17.01.2017/

Implementarea deplină a Directivei necesită acțiuni normative suplimentare după cum urmează.

Măsuri naționale suplimentare de transpunere
a) existente
- Ordinul MF nr. 118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate - SNC (transpunerea din actul UE a art. 2 - definiții, art.5, 6, 12)
- Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital (transpunerea din actul UE a art. 2 - definiții)
- Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012/ Codul civil (transpunerea din actul UE a art. 5 – publicări cu caracter general)
- Codul fiscal/ Codul muncii/ Codul Contravențional (sancțiuni)
b) proiecte
- proiectul Ordinul de modificare și completare a Ordinului MF privind aprobarea SNC (transpunerea din actul UE a art. 7, 8, 10, 11, 13, inclusiv anexele V și VI, 14, 22 și 23)
- proiectul Legii privind auditul situației financiare (transpunerea din actul UE a art. 19a, 29a, 34)
- proiectul Legii de modificare a Codului Contravențional și a Codului Penal (sancțiuni) – Nota informativă indică necesitatea acestor modificări, fără o detaliere a inițiativelor legislative planificate în Tabelul de concordanță.

De asemenea, proiectul Legii contabilității creează cadrul național pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.
(LT) Legi de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 13.07.2018, MF : a patra Directivă 78/660/CEE   a fost transpusă în proiectul Legii contabilității și raportării financiare în redacție nouă, adoptat prin Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6 din 05.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019)
(LT) Legi de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 13.07.2018, MF : a șaptea Directivă 83/349/CEE care a fost substituită prin Directiva 2013/34/UE și transpusă în proiectul Legii contabilității și raportării financiare în redacție nouă( a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 216-228 art.548 din 30.06.2017) și adoptat prin Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6 din 05.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019).
(LT) Legi de transpunere LT7.Act nou Proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare. MF 30.09.2017 Lege  intrată în vigoare 07.09.2018, MF : Directiva 2006/43/CE a fost transpusă prin Proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.792 din 11.10.2017 și adoptat prin Legea privind auditul situațiilor financiare nr.271 din 15.12.2017, (Monitorul Oficial nr.7-17 din 12.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019, cu excepția art.36–38-01.09.2018)
Evaluarea acțiunii de transpunere LT7.Act nou Proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare. CAL.Raportor Lege  intrată în vigoare
CAPITOLUL 01. REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE GOV
Articol Articolul 21. MAEIE
Prevedere Cooperarea se axează pe dezvoltarea unei administrații publice eficiente și responsabile în Republica Moldova, cu scopul de a sprijini instituirea statului de drept, de a garanta faptul că instituțiile de stat funcționează în folosul întregii populații din Republica Moldova și de a promova dezvoltarea armonioasă a relațiilor dintre Republica Moldova și partenerii săi. Se acordă o atenție deosebită modernizării și dezvoltării funcțiilor executive, cu scopul de a oferi servicii de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova MAEIE
(I) - Măsură L1. Act nou Proiectul Codului de procedură administrativă CS Raportor 31.03.2019 Proiect aprobat și remis Parlamentului;
Cod intrat în vigoare
05.08.2018, CS Raportor : Adoptat
în lectura II la data de 05 iulie 2018. Urmează a fi publicat.
Articol Articolul 22. MAEIE
Prevedere (a) Dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice pentru a spori eficiența activității acestora și pentru a asigura un proces de luare a deciziilor și de planificare strategică eficient, participativ și transparent MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar MF 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
(I) - Măsură SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la coordonarea politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare BRD.Raportor 31.12.2017 Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare; 05.08.2018, CS Raportor : A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD).
(I) - Măsură SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la coordonarea politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare BRD.Raportor 31.12.2019 Număr de documente de politici sectoriale aprobate periodic cu integrarea domeniului diaspora și migrația

Număr de planuri locale de dezvoltare care au integrat migrația și cooperarea cu diaspora

Număr de activități realizate la nivel local și național pentru și cu diaspora Republicii Moldova
Prevedere (b) Modernizarea serviciilor publice, inclusiv introducerea și punerea în aplicare a e-guvernării, în vederea creșterii eficienței furnizării de servicii pentru cetățeni și a reducerii costurilor aferente desfășurării de activități economice MAEIE
(I) - Măsură I2. Cadru de reglementare e-Guvernare în conformitate cu bunele practici europene, inclusiv oferirea unui acces mai mare la datele geospațiale guvernamentale pentru cetățeni și mediul de afaceri ARFC 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 02.08.2018, ARFC :  În scopul dezvoltării cadrului normativ și juridic în ce privește armonizarea și partajarea datelor spațiale, între instituțiile publice  implicate în dezvoltarea infrastructurii de date spațiale și integrarea acesteia în infrastructura europeană de date spațiale INSPIRE în perioada de referință au fost aprobate:- Hotărârea Guvernului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți nr. 254/2018.- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare nr. 683/2018.Este în curs de realizare harta liniară pentru infrastructura națională de date spațiale, proiect de asistență tehnică din partea Guvernului Regatului Norvegiei prin Autoritatea de Cartografie și Cadastru Kartverket. Aceasta împreună cu planurile orthophoto vor servi ca bază de referință pentru implementarea IDS. Rezultatele proiectului sunt publice pe portalul cu adresa http://moldova-map.md/. În perioada 19 - 20 iulie curent a fost organizat un Atelier de lucru TAIEX cu genericul Date spațiale pentru o bună guvernare.Proiectul UE Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru – Îmbunătățirea Serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE și Directivei INSPIRE – este în proces de examinare a cererilor autorităților coordonatoare din partea UE.
Articol Articolul 23. MAEIE
Prevedere Cooperarea vizează toate nivelurile administrației publice, inclusiv administrația locală MAEIE
(I) - Măsură I1. Consolidarea capacităților autorităților administrației publice centrale și locale implicate în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD) BRD.Raportor 31.12.2019 Număr de cursuri de instruiri tematice  de scurtă durată (1-3 zile) pentru persoane în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din autoritățile publice centrale  și locale(regiuni Nord, Centru, Sud);

Număr de persoane instruite în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din autoritățile publice centrale și autoritățile  publice locale ale regiunilor  Nord, Centru, Sud)
05.08.2018, CS Raportor : În cadrul
Academiei de Administrare Publică au fost dezvoltate competențele
funcționarilor APC și APL pentru asigurarea funcționalității cadrului strategic
și operațional al domeniului DMD în cadrul cursului Diaspora, Migrația și
Dezvoltarea. Până la 50 persoane au participat la curs.Au avut loc: 3 faze a câte 3 instruiri pentru APL1
și 2 (regiunile Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia) la Căușeni, Hâncești, Râșcani,
Călărași, Comrat, Cimișlia, Cahul, Șoldănești, Fălești.

2 sesiuni de instruire pentru APC la Chișinău.

§ 400 persoane instruite
în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare din APL1 și 2 (regiunile Nord,
Centru, Sud, UTA Găgăuzia).

43 persoane
(I) - Măsură I2.Elaborarea raportului privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2018 CS Raportor 30.11.2018 Rapoarte anuale și raportul final de monitorizare a implementării Strategiei prezentate spre examinare și aprobare Comisiei paritare pentru descentralizare, Guvernului și Parlamentului
CAPITOLUL 02. DIALOGUL ECONOMIC GOV
Articol Articolul 25. MAEIE Administrator
Prevedere (1) - a) Schimbul de informații privind politicile macroecono-mice și reformele structurale, precum și privind rezultatele și perspectivele macroeconomice și strategiile de dezvoltare economică MAEIE Administrator
(I) - Măsură I1. Pregătirea anuală a rapoartelor privind politica macroeconomică și reformele structurale, precum și privind performanțele și perspectivele macroeconomice, strategiile de dezvoltare economică MEI 31.12.2019 Materiale întocmite
Prevedere (1) - b) Analiza în comun a aspectelor economice de interes reciproc, inclusiv elaborarea unor măsuri de politică economică și a instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare a acestora, cum ar fi metodele de previziuni economice și elaborarea de documente strategice privind politicile, în vederea consolidării procesului de elaborare a politicilor Republicii Moldova în conformitate cu principiile și cu practicile UE, precum și MAEIE Administrator
(I) - Măsură I2. Efectuarea schimbului de experiență cu UE în domeniu MEI 31.12.2019 1 subcomitet pentru cooperare economică și sectorială organizat anual
CAPITOLUL 03. DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, EVIDENȚA CONTABILĂ  ȘI AUDITUL ȘI GUVERNAREA CORPORATIVĂ GOV
Articol Articolul 28. MAEIE Administrator
Prevedere Părțile urmăresc să facă schimb de informații și de expertiză în ceea ce privește atît sistemele existente, cît și noile evoluții relevante în aceste domenii. În plus, părțile depun eforturi pentru a îmbunătăți schimbul de informații dintre registrele comerciale ale statelor membre și registrul național al societăților comerciale din Republica Moldova MAEIE Administrator
(I) - Măsură I1. Digitalizarea bazei de date a Camerei Înregistrării de Stat pentru a permite depunerea, menținerea și obținerea informațiilor în conformitate cu cerințele art.2 și 3 din Directiva 2009/101/CE ASP 30.06.2019 Soft achiziționat și implementat 13.09.2018, ASP : În cadrul acțiunii se presupunedigitalizarea a aproximativ 200 mii de dosare de evidență aferente deschideriiși închiderii a unei afaceri. Menționăm că măsura urmează a fi realizată cuasistența UE, ca un proiect extern (costuri aferente implementării constituie 20 mln. lei– sprijin UE), însă lamomentul actual se constată lipsa estimării costurilor aferente implementării,precum și lipsa finanțării respective pentru inițierea executării acesteiacțiuni.
Articol Articolul 29. MAEIE Administrator
Prevedere Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol MAEIE Administrator
(I) - Măsură I1. Organizarea reuniunilor  Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare,   Cluster I: „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraud㔠MF 30.06.2018 Reuniune organizată cel puțin o dată pe an 07.09.2018, MF : Ministerul Finanțelor a prezidat reuniunea Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare, Cluster I: “Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraud㔠care a avut loc la data de 3 mai 2017, la Bruxelles.
În cadrul Clusterului menționat supra au fost prezentate progresele înregistrate în 2016 și prioritățile pentru anul 2017 în următoarele sectoare: Reforma Managementului Finanțelor Publice, politica bugetar-fiscală, Controlul Financiar Public Intern, Achiziții Publice, Datorie publică.
(I) - Măsură I1. Organizarea reuniunilor  Subcomitetului pentru cooperare economică și în alte sectoare,   Cluster I: „Dialog economic, managementul finanțelor publice, statistică, servicii financiare, clauze de control și antifraud㔠MF 30.06.2019 Reuniune organizată cel puțin o dată pe an
Articol Articolul 30. MAEIE Administrator
Prevedere Directiva 78/855/CEEa Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni, astfel cum a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE GOV
(LT) Legi de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni).  Transpune: Directiva 2011/35/UE(text codificat)/ abrogă Directiva 78/855/CEE) MEI 01.10.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni).  Transpune: Directiva 2011/35/UE(text codificat)/ abrogă Directiva 78/855/CEE) CAL.Raportor
Prevedere Directiva 82/891/CEEa Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni, astfel cum a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE GOV
(LT) Legi de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni). MEI 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni). CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic GOV
(LT) Legi de transpunere LT3. Act de modificare Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată) MEI 31.12.2017 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT3. Act de modificare Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată) CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere A doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora, astfel cum a fost modificată prin Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE și 2009/109/CE GOV
(LT) Legi de transpunere LT4.  Act de modificare Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni. MEI 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT4.  Act de modificare Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrl socităților comerciale cotate la bursă GOV
(LT) Legi de transpunere LT5. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. CNPF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 14.08.2018, CNPF : Urmarea consultărilor publice și avizării de către autoritățile și instituțiileinteresate,  completării tabelelor deconcordanță conform noilor Directive UE, proiectul de lege pentru modificareași completarea Legii nr. 1134-XIII din 02.04.97 privind societățile pe acțiuni(nr. 224 din 04.07.2018) a fost definitivat și supus expertizei juridice decătre Ministerul Justiției  și expertizeiCentrului de Armonizare a Legislației, fiind emisă Declarația decompatibilitate. În prezent, proiectul de lege este în proces de examinare pe platforma parlamentară
Evaluarea acțiunii de transpunere LT5. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 78/660/CEEa Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale GOV
(LT) Legi de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 13.07.2018, MF : Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6 din 05.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019).
Evaluarea acțiunii de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MAEIE Lege intrată în vigoare 11.09.2018, CAL.Raportor : Măsură națională de transpunere a Directivei 2013/34/UE (legislație-cadru)

/Directiva 2013/34/UE abrogă și substituie a) Directiva 78/660/CEE și b) Directiva 83/349/CEE ce constituie obligații de implementare potrivit AA - Anexa II, Capitolul 3, Titlul IV/

/Implementare în termen a actului UE – termenul AA – septembrie 2017/

Proiectul Legii contabilității asigură transpunerea parțială a Directivei 2013/34/UE, fiind prima măsură legislativă-cadru de transpunere a respectivului act UE.

/Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 04/04 din 17.01.2017/

Implementarea deplină a Directivei necesită acțiuni normative suplimentare după cum urmează.

Măsuri naționale suplimentare de transpunere
a) existente
- Ordinul MF nr. 118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate - SNC (transpunerea din actul UE a art. 2 - definiții, art.5, 6, 12)
- Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital (transpunerea din actul UE a art. 2 - definiții)
- Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012/ Codul civil (transpunerea din actul UE a art. 5 – publicări cu caracter general)
- Codul fiscal/ Codul muncii/ Codul Contravențional (sancțiuni)
b) proiecte
- proiectul Ordinul de modificare și completare a Ordinului MF privind aprobarea SNC (transpunerea din actul UE a art. 7, 8, 10, 11, 13, inclusiv anexele V și VI, 14, 22 și 23)
- proiectul Legii privind auditul situației financiare (transpunerea din actul UE a art. 19a, 29a, 34)
- proiectul Legii de modificare a Codului Contravențional și a Codului Penal (sancțiuni) – Nota informativă indică necesitatea acestor modificări, fără o detaliere a inițiativelor legislative planificate în Tabelul de concordanță.

De asemenea, proiectul Legii contabilității creează cadrul național pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.
Prevedere A patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți GOV
(LT) Legi de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 13.07.2018, MF : a patra Directivă 78/660/CEE   a fost transpusă în proiectul Legii contabilității și raportării financiare în redacție nouă, adoptat prin Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6 din 05.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019)
Prevedere A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate GOV
(LT) Legi de transpunere LT6. Act nou Proiectul legii contabilității. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 13.07.2018, MF : a șaptea Directivă 83/349/CEE care a fost substituită prin Directiva 2013/34/UE și transpusă în proiectul Legii contabilității și raportării financiare în redacție nouă( a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.457 din 21.06.2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 216-228 art.548 din 30.06.2017) și adoptat prin Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (Monitorul Oficial nr.1-6 din 05.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019).
Prevedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului GOV
(LT) Legi de transpunere LT7.Act nou Proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare. MF 30.09.2017 Lege  intrată în vigoare 07.09.2018, MF : Directiva 2006/43/CE a fost transpusă prin Proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.792 din 11.10.2017 și adoptat prin Legea privind auditul situațiilor financiare nr.271 din 15.12.2017, (Monitorul Oficial nr.7-17 din 12.01.2018, cu intrarea în vigoare din 01.01.2019, cu excepția art.36–38-01.09.2018)
Evaluarea acțiunii de transpunere LT7.Act nou Proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare. CAL.Raportor Lege  intrată în vigoare
CAPITOLUL 04. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE GOV
Articol Articolul 37. MAEIE
Prevedere Angajamentul de a armoniza legislația cu Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective. MAEIE
(LT) Legi de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii MSMPS 31.12.2017 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : Legea nr. 155 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
Legea intrată în vigoare la 25.08.2017.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT1. Act nou Proiectul  hotărîrii Guvernului pentru punerea  în aplicare a principiului egalității de  tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică. MSMPS 30.09.2018 Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : La data de 10 mai 2018 a fost desfășurată ședința consultativă privind transpunerea Directivei 200/43/CE în legislația națională cu participarea instituțiilor cu competențe în domeniu. Totodată, prin scrisoarea nr. 12 /1207 din 21 mai 2018 proiectul a fost expediat spre avizare instituțiilor de resort. 
Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost analizat și îmbunătățit în baza avizelor recepționate și expediat Centrului Național Anticorupție și Ministerului Justiției pentru expertiza coruptibilității și judiciară (prin scrisoarea nr. 12/1945 din 27.07.2018).
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT1. Act nou Proiectul  hotărîrii Guvernului pentru punerea  în aplicare a principiului egalității de  tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern  intrată în vigoare
Prevedere Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat între UCIPE, CEIP și CES GOV
(LT) Legi de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000. MSMPS 31.12.2017 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : Legea nr. 155 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
Legea intrată în vigoare la 25.08.2017.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000 CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități GOV
(LT) Legi de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000. MSMPS 31.12.2017 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : Legea nr. 155 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
Legea intrată în vigoare la 25.08.2017.
Prevedere Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană GOV
(LT) Legi de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000. MSMPS 31.12.2017 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : Legea nr. 155 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
Legea intrată în vigoare la 25.08.2017.
Prevedere Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT2. Act nou Proiectul hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem. MEI 31.03.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT2. Act nou Proiectul hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă GOV
(LT) Legi de transpunere LT3. Act de modificare Proiectul de lege privind  ocuparea forței de muncă MSMPS 31.12.2018 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : Legea nr.105 din 14 iunie 2018 „cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj”, Monitorul Oficial Nr.295-308 din 10.08.2018, art.447.
Data intrării în vigoare:la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT3. Act de modificare Proiectuldelege pentru modificarea și completarea Legii nr. 5-XVI din    9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere LT4. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale) Transpune: Directiva 79/7/CEE GOV
(LT) Legi de transpunere LT4. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000, Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 sistemul public de pensii, Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară  de muncă și alte prestații de asigurări sociale). MSMPS 31.12.2018 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat Tabelul de concordanță al Directivei 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale. Ulterior acesta urmează a fi supus unor consultări interne cu subdiviziunile specializate în vederea identificării propunerilor eficiente de modificare a legislației în domeniu.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT4. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2000, Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 sistemul public de pensii, Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară  de muncă și alte prestații de asigurări sociale). CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Articol Articolul 32. MAEIE
Prevedere (1) - a) Reducerea sărăciei și îmbunătățirea coeziunii sociale MAEIE
(I) - Măsură I1. Dezvoltarea mecanismelor pentru finanțarea serviciilor sociale MSMPS 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere (1) - b) Politica privind ocuparea forței de muncă, al cărei obiectiv este sporirea numărului și a calității locurilor de muncă, prin asigurarea unor condiții de muncă decente, inclusiv în vederea reducerii economiei informale și a muncii nedeclarate MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou  Proiectul de  lege privind ocuparea forței de muncă MSMPS 30.06.2018 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MSMPS : Legea nr.105 din 14 iunie 2018 „cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj”, Monitorul Oficial Nr.295-308 din 10.08.2018, art.447.
Data intrării în vigoare:la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul Hotărîrii de Guvern  pentru  aprobarea Procedurii implementare a  a Legii cu privire la promovarea ocupării  forței de muncă MSMPS 30.06.2018 Ordin intrat în vigoare
Prevedere (1) - c) Promovarea unor măsuri active pe piața forței de muncă și a unor servicii de ocupare a forței de muncă eficiente în vederea modernizării piețelor forței de muncă și a adaptării la necesitățile acestei pieței MAEIE
(I) - Măsură I2. Modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor sale teritoriale MSMPS 31.12.2019 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  reorganizată;
Sistemul informațional îmbunătățit;
Personal instruit;
Management pe rezultate implementat;
Concept elaborat, Observator creat
(I) - Măsură I3. Elaborarea și implementarea conceptului Observatorului Pieței Muncii MSMPS 31.12.2017 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  reorganizată;
Sistemul informațional îmbunătățit;
Personal instruit;
Management pe rezultate implementat;
Concept elaborat, Observator creat
13.08.2018, MSMPS : Aprobat Ordinul MSMPS nr.942 din 6 decembrie 2017„Cu privire la Crearea Observatorului pieței muncii„.
Prevedere (1) - d) Încurajarea unor piețe ale forței de muncă și a unor sisteme de securitate socială mai favorabile incluziunii, care să integreze persoanele dezavantajate, inclusiv persoanele cu handicap și cele care aparțin minorităților MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL2. Elaborarea și aprobarea Strategiei privind ocuparea forței de muncă MSMPS 30.03.2017 Strategie aprobată 13.08.2018, MSMPS : Aprobată Hotărîrea Guvernului  nr. 1473 din 30 decembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021”.
Prevedere (1) - e) Gestionarea eficientă a migrației forței de muncă, al cărei obiectiv este consolidarea impactului pozitiv asupra dezvoltării MAEIE
(I) - Măsură I4. Inițierea și negocierea acordurilor bilaterale în domeniul migrației de muncă cu statele de destinație a lucrătorilor migranți MSMPS 31.12.2019 Acorduri în domeniul migrației de muncă inițiate/negociate. 13.08.2018, MSMPS : Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 4 aprilie 2018 „cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre RM și Republica Kazahstan în domeniul migrației de muncă”.
La data de 18.06.2018 a fost semnat „Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind Reglementarea Migrației de Muncă”.
Prevedere (1) - f) Egalitatea de șanse, care vizează îmbunătățirea egalității de gen și asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, precum și combaterea discriminărilor de orice tip MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL3. Implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 28 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia” MSMPS 30.03.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere (1) - g) Politica socială, care vizează sporirea nivelului de protecție socială, inclusiv în domeniul asistenței sociale și al asigurărilor sociale, precum și modernizarea sistemelor de protecție socială în ceea ce privește calitatea, accesibilitatea și viabilitatea financiară MAEIE
(I) - Măsură I5. Continuarea activității de inițiere și negociere a acordurilor bilaterale de securitate socială cu statele de destinație a lucrătorilor migranți MSMPS 31.12.2019 Acorduri de securitate socială semnate 13.08.2018, MSMPS : În perioada 25-26 aprilie 2018, la Minsk s-a desfășurat prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus în domeniul securității sociale, bazat pe principul proporționalității.
La 16 mai 2018, la Roma, a avut loc prima rundă de negocieri pe marginea proiectului de Acord în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană.
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.520 din 6 iunie 2018 „cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 19 octombrie 2011”.
Prevedere (1) - h) consolidarea participării partenerilor sociali și promovarea dialogului social, inclusiv prin consolidarea capacității tuturor părților interesate; MAEIE
(I) - Măsură I6. Realizarea consultărilor tripartite între partenerii sociali în problemele ce țin de domeniul muncii și în problemele social-economice de interes național Coordonarea cu sindicatele și patronatele la nivel național a tuturor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă MSMPS 31.12.2019 Număr de ședințe desfășurate 13.08.2018, MSMPS : Pe parcursul trimestrului II 2018 autoritatea a participat la 2 ședințe, din 2 organizate, ale Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.
(I) - Măsură I6. Realizarea consultărilor tripartite între partenerii sociali în problemele ce țin de domeniul muncii și în problemele social-economice de interes național Coordonarea cu sindicatele și patronatele la nivel național a tuturor actelor normative în domeniul raporturilor de muncă MSMPS 31.12.2019 Număr de proiecte coordonate
CAPITOLUL 05. PROTECȚIA CONSUMATORILOR GOV
Articol Articolul 40. MAEIE
Prevedere Regulamentul (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privindcooperareadintreautoritățilenaționaleînsărcinatesăasigureaplicarealegislațieiînmaterie de protecție a consumatorului (Regulamentulprivindcooperareaînmaterie de protecție a consumatorului) GOV
(LT) Legi de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor. MEI 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Decizia 2009/251/CE a Comisiei din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se asigure co produsele care conțin produsul biociddimetilfumurat nu sunt întroduse sau puse la dispoziție pe piață. GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT1. Acte noi 1. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind interdicțiile și restricțiile la producerea, introducerea pe piață, utilizarea și exportul substanțelor chimice.   2. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  Regulamentului sanitar privind plasarea pe piață și utilizarea produselor biocide. MADRM 30.06.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT1. Acte noi 1. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind interdicțiile și restricțiile la producerea, introducerea pe piață, utilizarea și exportul substanțelor chimice.   2. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  Regulamentului sanitar privind plasarea pe piață și utilizarea produselor biocide. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Recomandarea Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organelor responsabile cu soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum (98/257/CE) GOV
(LT) Legi de transpunere LT2. Act de modificare  Proiectul legii pentru modificarea și completarea legii cu privire la mediere nr.137 din 3 iulie 2015 MEI 31.12.2019 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT2. Act de modificare  Proiectul legii pentru modificarea și completarea legii cu privire la mediere nr.137 din 3 iulie 2015 CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile organelor extrajudiciare implicate în soluționarea consensuală a litigiilor în materie de consum (2001/310/CE) GOV
(LT) Legi de transpunere LT3. Act de modificare  Proiectul de lege  pentru modificarea și completarea  legii cu privire la mediere nr.137 din 3 iulie 2015. MEI 31.12.2019 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT3. Act de modificare  Proiectul de lege  pentru modificarea și completarea  legii cu privire la mediere nr.137 din 3 iulie 2015. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(L) - Legi Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa IV  la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă Direcția infrastructurii calității și securității 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
Submăsură Regulamentul (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului) Direcția infrastructurii calității și securității 30.09.2018
Submăsură Recomandarea Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organelor responsabile cu soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum (98/257/CE) Direcția infrastructurii calității și securității 30.09.2018
CAPITOLUL 06. STATISTICI GOV
Articol Articolul 41. MAEIE
Prevedere Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea în materie de statistică, contribuind prin aceasta la obiectivul pe termen lung de furnizare promptă a unor date statistice, comparabile la nivel internațional și fiabile. Se estimează că un sistem statistic național durabil, eficient și independent din punct de vedere profesional va produce informații relevante pentru cetățenii, întreprinderile și factorii de decizie din UE și din Republica Moldova, permițîndu-le astfel să ia decizii în cunoștință de cauză. Sistemul statistic național ar trebui să respecte principiile fundamenta-le ale statisticilor oficiale adoptate de ONU, ținînd cont de acquis-ul UE în domeniul statistic, inclusiv de Codul de bune practici al statisticilor europene, pentru a alinia sistemul statistic național la normele și standardele europene MAEIE
(I) - Măsură I1.  Elaborarea seriilor dinamice pentru indicatorii conturilor internaționale conform Manualului Balanței de Plăți al Fondului Monetar Internațional, versiunea a 6-a (MBP6, 2009), prin utilizarea aplicației interne dedicate BNM 31.12.2017 Aplicație elaborată și funcțională;
Serii dinamice elaborate sau
actualizate
17.08.2018, BNM : Pe parcursul semestrului I, 2018, Banca Națională a Moldovei a realizat următoarele acțiuni:
1. au fost elaborați indicatorii Conturilor Internaționale, reconciliați în cadrul sectorului extern – ai balanței de plăți, ai poziției investiționale internaționale și a datoriei externe pentru trimestrul IV, 2017 MBP6 (au fost revizuiți indicatorii pentru trimestrele I , II și III 2017), și au fost elaborate datele anuale preliminare pentru anul 2017 și trimestrul I 2018;
2. au fost elaborate date la articolul suplimentar Remiterile personale pentru trimestrul IV, 2017 și date anuale preliminare pentru 2017 și trimestrul I 2018 cu detaliere pe regiuni geografice în (1) Uniunea Europeană, (2) țările Comunității Statelor Independente și (3) alte țări decât acelea din Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor Independente;
3. au fost elaborate articole suplimentare referitor la datoria externă a țării, și anume stocul arieratelor (de la 31 decembrie 2013 – 31 decembrie 2017 și 31 martie 2018) cu repartiție sectorială și după scadență și structura datoriei externe pe valute originale ale instrumentelor;
4. în semestrului I 2018, în cadrul bazei de date interactive de pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei au fost elaborate 4 rapoarte noi – Balanța de plăți în prezentare standard, Balanța de plăți în prezentare desfășurată, Poziția investițională internațională cu detalii complementare și Datoria externă brută ale statului, toate conform MBP6 și GSDE 2013;
5. în mai-iunie 2018, a fost efectuată testarea și a fost dat în exploatare un raport nou aferent comerțului exterior cu bunuri și s-a modificat raportul de bază (Sinteza 1) din cadrul aplicației de prelucrare a statisticii bancare în conformitate cu noul Clasificator actualizat al tranzacțiilor din Regulamentul modificat recent al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți.
(I) - Măsură I2. Elaborarea principalilor indicatori ai statisticii conturilor internaționale cu Uniunea Europeană BNM 31.12.2018 17.08.2018, BNM : În semestrul I 2018 a fost elaborată metodologia de compilare a remiterilor personale achitate în Uniunea Europeană de către rezidenții Republicii Moldova.
A fost realizată cercetarea privind analiza comerțului exterior cu bunuri utilizând ca referință în elaborarea indicatorilor în repartiție geografică țara tranzacției pentru perioada 2011–2017.
A fost elaborat proiectul (structura raportului și instrucțiunea) privind introducerea unui raport statistic anual Nr.1-NI – Nota informativă privind relațiile cu nerezidenții, care prevede detalierea în profil geografic a unui șir de indicatori.
Articol Articolul 42. MAEIE
Prevedere (1) - a) Consolidarea în continuare a capacității sistemului statistic național, cu accent pe un temei juridic solid, pe producerea de date și de metadate adecvate, pe politica în materie de diseminare și pe ușurința în utilizare, ținînd cont de diversele grupuri de utilizatori, inclusiv de sectorul public și de cel privat, de comunitatea academică și de alți utilizatori MAEIE
(LT) Legi de transpunere LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la statistica oficială. BNS 31.12.2017 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, BNS : Legea cu privire la Statistica Oficială a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 216-228 în data de 30.06.2017.http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370784&lang=1
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la statistica oficială. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare 16.08.2018, BNS : Legea cu privire la Statistica Oficială a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe 30.06.2017. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370784&lang=1
Prevedere (1) - b) Alinierea progresivă a sistemului statistic al Republicii Moldova la Sistemul Statistic European MAEIE
(I) - Măsură I1. Elaborarea metodologiei de calculare a „Indicelui armonizat al prețurilor de consum” (IAPC) conform standardelor UE: Efectuarea calculelor experimentale Indicelui armonizat al prețurilor de consum BNS 31.12.2019 Metodologie aprobată;
Aplicație elaborată și funcțională

30 persoane instruite
(I) - Măsură I3. Organizarea și realizarea cercetării statistice privind Tranziția de la muncă la pensionare în conformitate cu normele UE (modul la Ancheta forței de muncă) BNS 31.12.2017 Cercetare realizată; Rezultate  diseminate 16.08.2018, BNS : Rzultatele cercetării au fost diseminate la 29 septembrie 2017. http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5764 
(I) - Măsură I2. Armonizarea statisticilor privind locurile de muncă vacante cu normele europene BNS 31.12.2019
(I) - Măsură I5. Elaborarea produsului intern brut și Recalcularea seriei dinamice în conformitate cu Metodologia SCN, ONU 2008/SEC 2010 BNS 31.12.2019 Indicator macroeconomic 16.08.2018, BNS : Actualmente se lucrează asupra recalculării și analizei datelor seriei istorice ale PIB-ului pentru perioada 2010-2017 în bază anuală cu reconcilierea calculelor trimestriale cu cele anuale, prețuri curente, comparabile, medii anuale și prețurile anului 2010.
(I) - Măsură I4. Implementarea metodologiei SCN, ONU 2008/SEC 2010 BNS 31.12.2018 Metodologie aprobată 04.07.2018, BNS : Biroul Național de Statistică comunică că la 15 iunie 2018,
calculele  Produsului Intern Brut (PIB)
pentru trimestrul I 2018 și cele pentru anul 2017 (semidefinitive), inclusiv pe
trimestre, au fost elaborate și prezentate în conformitate cu metodologia Sistemului
Conturilor naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008,
compatibilă cu Sistemul European de Conturi, versiunea 2010 (SCN ONU-2008/SEC
2010).

Calculele au fost executate în prețuri curente,
comparabile, prețurile medii ale anului, prețurile anului 2010 și ajustate
sezonier;16.08.2018, BNS : Actualmente se lucrează asupra recalculării și analizei datelor seriei istorice ale PIB-ului pentru perioada 2010-2017 în bază anuală cu reconcilierea calculelor trimestriale cu cele anuale, prețuri curente, comparabile, medii anuale și prețurile anului 2010.
Prevedere (1) - c) Ajustarea furnizării de date către UE, luînd în considerare aplicarea metodologilor europene și internaționale relevante, inclusiv clasificările MAEIE
(I) - Măsură I6. Elaboarea și consultarea versiunii naționale a proiectului Nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) BNS 31.03.2017 Versiune elaborată;
Ședință publică organizată
16.08.2018, BNS : Versiunea națională a NUTS a fost elaborată în consultare cu instituțiile din domeniu.
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371401&lang=1
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). BNS 31.03.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 16.08.2018, BNS : Nomenclatorul Unităților Teritoriale de Statistică a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570 din 19.07.2017 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=371401&lang=1
Prevedere (1) - d) Îmbunătățirea capacității profesionale și de gestionare a personalului statistic național pentru a facilita aplicarea standardelor statistice ale UE și a contribui la dezvoltarea sistemului statistic al Republicii Moldova MAEIE
(I) - Măsură I7. Participarea personalului antrenat în prelucrarea și elaborarea indicilor statistici la cursuri de instruire specializate BNS 31.12.2019 Numărul de persoane instruite 16.08.2018, BNS : În simestrul I a. 2018 au fost organizate 20 de vizite de studiu, pentru schimbul de experiență la care au participat 22 colaboratori ai BNS, prin intermediul acordării asistenței externe.16.08.2018, BNS : 2017: În tr. IV 2017 au fost instruite 45 de persoane, la cursuri specializate în domeniul statistic, organizate atît in tară cît si în afara țării.17.08.2018, BNM : În perioada 22-25 mai 2018 reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei au participat la două ședințe consecutive ale grupului de experți în conturi naționale organizate de Asociația Europeană de Liber Schimb (European Free Trade Association – EFTA) în comun cu Eurostat și Departamentul statistic al Organizației Națiunilor Unite la Geneva, consacrate problemelor de interes comun ale compilatorilor statisticilor Conturilor Naționale și Internaționale și reconcilierii statisticilor respective.
(I) - Măsură I8. Elaborarea strategiei privind managementul resurselor umane și a planurilor anuale de acțiuni BNS 31.12.2019 Strategie elaborată
Prevedere (1) - e) Schimbul de experiență între părți cu privire la dezvoltarea know-how-ului în domeniul statistic MAEIE Numărul
de rapoarte
(I) - Măsură I9. Participarea anuală în cadrul seminarului de nivel înalt organizat de către Comisia Europeană (EUROSTAT), Conferința Statisticienilor Europeni (CES) BNS 31.12.2019 Numărul de rapoarte 04.07.2018, BNS : BNS a participat în 2018 la cea de-a 66-a sesiune plenară a Conferintei Statisticienilor Europeni.BNS a participat in 2017 la cea de-a 65-a sesiune plenară a Conferinței Statisticienilor Europeni (CES) și Seminarul privind punerea în aplicarea foii de parcurs CEE-ONU  cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pentru șefii Oficiilor Naționale de Statistică în țările din Europa de Est și Asia Centrală (EECAC)
Prevedere (1) - f) Promovarea managementului calității totale a ansamblului proceselor de producere și de diseminare a statisticilor MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Colegiului Biroului Național de Statistică privind aprobarea ghidurilor și instrucțiunilor privind  politica de calitate în statistică BNS 30.06.2018 Ghiduri și instrucțiuni privind politica de calitate aprobate;
Ghiduri și instrucțiuni privind politica de calitate implementate în activitatea Brioului Național de Statistică
20.07.2018, BNS : Acțiuni prevăzute în Proiectul PAR al Delegației UE în Republica Moldova și condiționate de inițierea acțiunilor proiectului. 
Articol Articolul 43. MAEIE
Prevedere (1) - a) Statistici demografice, inclusiv recensăminte, și statistici sociale MAEIE
(I) - Măsură I1. Elaborarea și publicarea culegerilor tematice privind rezultatelor finale ale recensămîntului populației și al locuințelor din anul 2014 BNS 30.06.2017 Rezultate finale ale recensămîntului
publicate
16.08.2018, BNS : Principalele rezultate ale Recensămîntului Populației și Locuințelor 2014 au fost diseminate pe 31 martie 2017.http://recensamant.statistica.md/
(I) - Măsură I1. Elaborarea și publicarea culegerilor tematice privind rezultatelor finale ale recensămîntului populației și al locuințelor din anul 2014 BNS 31.03.2017 Hărți tematice proiectate 16.08.2018, BNS : Hărțile tematice au fost proiectate și plasate pe pagina oficială a BNS.http://recensamant.statistica.md/ro/maps/republic
(LT) Legi de transpunere LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la Recensămîntul populației și al locuințelor din anul 2020. BNS 30.12.2018 Lege intrată în vigoare 16.08.2018, BNS : A fost creat grupul de lucru al BNS responsabil pentru pregătirea Recensământului Populației și al Locuințelor Runda Mondială 2020. A fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.862 din 30.10.2017 cu privire la instituirea Comisiei Naționale pentru Recensăminte Runda Mondială 2020.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la Recensămîntul populației și al locuințelor din anul 2021. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL1. Proiectul hotărîrii de Guvern privind executarea Legii cu privire la Recensămîntul Populației din anul 2020 BNS 31.03.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I2. Elaborarea metodolgoiei de implementare a studiului EU-SILC în statistica națională BNS 31.12.2019 Metodologie elaborată;
Instrumentar statistic  testat
16.08.2018, BNS : Acțiuni prevăzute în Proiectul PAR al Delegației UE în Republica Moldova și condiționate de inițierea acțiunilor proiectului. Începerea proiectului este planificată până la sfărșitul anului 2018.
Prevedere (1) - b) Statistici agricole, inclusiv recensăminte agricole și statistici în materie de mediu MAEIE
(I) - Măsură I3. Reorganizarea și perfecționarea cercetărilor statistice selective în agricultură BNS 31.03.2019 Cercetări implementate în practica statistică 16.08.2018, BNS : Acțiuni prevăzute în Proiectul PAR al Delegației UE în Republica Moldova și condiționate de inițierea acțiunilor proiectului. Începerea proiectului este planificată până la sfărșitul anului 2018.
(I) - Măsură I4. Pregătire către Recensămîntul general agricol – Runda Mondială 2020 BNS 31.12.2019 Principii organizatorico-metodologice, instrumentar  elaborate;
Recensămînt de probă  efectuat
16.08.2018, BNS : A fost creat grupul de lucru al BNS responsabil pentru pregătirea Recensământului General Agricol Runda Mondială 2020. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei Naționale pentru Recensăminte Runda Mondială 2020 se află la contrasemnare. Au fost inițiate lucrările privind elaborarea chestionarelor și instrumentarului pentru Recensământul General Agricol, Runda 2020.
(I) - Măsură I4.1. Dezvoltarea capacităților Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului în ceea ce privește statisticile agricole și de mediu MADRM 31.12.2019 Instruiri
organizate, vizite de studii
Prevedere (1) - c) Statistici comerciale, inclusiv registrele întreprinderilor și utilizarea surselor administrative în scopuri statistice MAEIE
(I) - Măsură I5. Analiza modalităților de producere a statisticilor de afaceri  privind filialele străine (FATS – Foreign affiliate trade statistics) și inițierea elaborării metodologiei de producere a statisticilor FATS. BNS 31.12.2019 Raport privind posibilitățile de producere a statisticilor respective elaborat
(I) - Măsură I5.1. Analiza cererii interne față de statisticile comerciale privind filialele străine BNS 01.07.2018 Cel puțin 2 ședințe comune ale Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică cu potențialii beneficiari de date 16.08.2018, BNS : BNM a elaborat propuneri la Planul de implementare a SNAIPE (Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor) 2016-2020 și la Memorandumului de Înțelegere în vederea dezvoltării colaborării dintre Ministerul Economiei, MIEPO, Biroul Național de Statistică și Banca Natională a Moldovei, în scopul facilitării schimbului de date mai amplu și rapid dintre instituții privind investițiile și exporturile, care urmează să fie discutate la ședințe comune a participanților menționați.
(I) - Măsură I5.2. Definirea cu potențialii beneficiari de statistici FATS a unui set de indicatori de interes prioritar. BNS 31.12.2018 Cel puțin 2 ședințe comune ale Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică cu beneficiarii de statistici FATS și definirea setului de indicatori prioritari
(I) - Măsură I5.3. Analiza posibilității producerii setului de indicatori coordonat cu beneficiarii interni BNS 31.12.2018 Studiu de fezabilitate efectuat cu definirea modalităților  de producere a setului de indicatori  prioritari
(I) - Măsură I5.4. Evaluarea costurilor și calcularea raportului eficiență/cost BNS 31.12.2019 Concluzii de comun acord ale Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică, în baza studiului de fezabilitate, coordonate cu potențialii beneficiari de statistici
(I) - Măsură I5.5. Inițierea elaborării Metodologiei de producere a statisticii FATS BNS 31.12.2019 Responsabilități și domenii de activitate definite și repartizate de comun acord (Bancai Națională a Moldovei– Biroului Național de Statistică–beneficiarii de date)
(I) - Măsură I6. Desfășurarea sondajelor în domeniul serviciilor de călătorii BNM 31.12.2019 Indicatori statistici elaborați 17.08.2018, BNM : În baza raportului de asistență tehnică s-a concluzionat despre inoportunitatea desfășurării sondajului în domeniul serviciilor de călătorii în perspectivă de termen mediu. Activitatea dată a fost apreciată ca una cu costuri semnificative și necesită finanțare externă.
(I) - Măsură I6.1. Elaborarea cerințelor față de sondaj BNM 31.12.2018 Cel puțin 2 ședințe finalizate cu cerințe elaborate de comun acord​ 17.08.2018, BNM : În perioada 14-18 mai 2018 Banca Națională a Moldovei a participat în programul de asistență tehnică contractat cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Volunteers for Economic Growth Alliance (VEGA), acordat de doi experți-voluntari ai Financial Services Volunteer Corps (FSVC) din Cehia, dna Marcela Sladcova din cadrul Oficiului statistic al Republicii Cehe și dl Evzen Woller din cadrul Băncii centrale a Republicii Cehe, ce a avut ca scop analiza potențialului de dezvoltare a statisticii comerțului exterior cu servicii prin prisma cerințelor Eurostat. Pe parcursul misiunii a fost analizată capacitatea de a produce statistici referitor la serviciile internaționale cu grad sporit de detaliere, inclusiv prezentarea geografică desfășurată. De asemenea, a fost analizată necesitatea suplinirii surselor existente la moment cu chestionare noi, concluzionând asupra faptului că prioritar la moment este îmbunătățirea prelucrării tehnologice (necesitate de soft specializat) la nivel individual a surselor existente, iar elaborarea unor chestionare noi este o activitate de perspectivă lungă, ce necesită finanțare semnificativă.
(I) - Măsură I6.2. Efectuarea sondajului de către o unitate specializată contactată din exterior BNM 31.12.2019 Sondaj efectuat și rezultate prezentate
(I) - Măsură I6.3. Analiza rezultatelor sondajului BNM 31.12.2019 Cel puțin 2 ședințe de analiză a rezultatelor sondajului, concluzii privind utilizarea rezultatelor date
(I) - Măsură I7. Elaborarea metodologiei și implementarea indicatorilor privind statistica inovațională conform cerințelor UE BNS 31.12.2017 Indicatori statistici elaborați 16.08.2018, BNS : Indicatorii privind activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2015-2016 diseminați în decembrie 2017.http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882&parent=0 
Prevedere (1) - d) Statistici macroeconomice, inclusiv conturi naționale, statistici de comerț exterior și statistici în materie de investiții străine directe MAEIE
(I) - Măsură I8. Elaborarea unui caiet de sarcini pentru crearea softului ce va fi utilizat la preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor CDIS, cu grad sporit de detaliere BNM 31.12.2018 Caiet
de sarcini elaborat
17.08.2018, BNM : Pe parcursul semestrului I 2018 a fost elaborată procedura de generare și plasare pe pagina web-oficială a Băncii Naționale a Moldovei a rapoartelor cu privire la investițiile străine directe din cadrul Anchetei Coordonate a Investițiilor Directe (Coordinated Direct Investment Survey – CDIS) cu prezentare detaliată pe regiuni, inclusiv activități economice conform CAEM rev.1.1 pentru perioada 2009-2015.
Datele statistice sunt disponibile la următoarele adrese:
1) Ancheta coordonată a investițiilor directe pe activități economice (CAEM rev.2): http://bnm.md/bdi/pages/reports/dbp/DBP15.xhtml.
2) Ancheta coordonată a investițiilor directe pe activități economice (CAEM rev.1.1): http://bnm.md/bdi/pages/reports/dbp/DBP3.xhtml.
(I) - Măsură I9.  Contractarea unui agent economic specializat în scopul elaborării softului pentru preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor CDIS (Coordinated Direct Investment Survey), cu grad sporit de detaliere BNM 31.12.2019 Soft
testat
17.08.2018, BNM : Pe parcursul trimestrului II 2018 a fost finalizată procedura de generare și plasare pe pagina web-oficială a Băncii Naționale a Moldovei a rapoartelor cu privire la investițiile străine directe din cadrul Anchetei Coordonate a Investițiilor Directe (Coordinated Direct Investment Survey – CDIS) cu prezentare detaliată pe regiuni, inclusiv activități economice conform CAEM rev.1.1 pentru perioada 2009-2015.
Datele statistice sunt disponibile la următoarele adrese:
1) Ancheta coordonată a investițiilor directe pe activități economice (CAEM rev.2): http://bnm.md/bdi/pages/reports/dbp/DBP15.xhtml.
2) Ancheta coordonată a investițiilor directe pe activități economice (CAEM rev.1.1): http://bnm.md/bdi/pages/reports/dbp/DBP3.xhtml.
Prevedere (1) - e) Statistici în materie de energie, inclusiv bilanțuri MAEIE
(I) - Măsură I10. Elaborarea unui caiet de sarcini pentru crearea softului de  preluare, verificare, procesare, validare și extragere a datelor statistice energetice BNS 31.03.2017 Caiet de sarcini elaborat 16.08.2018, BNS : Caiet de sarcini  elaborat.
(I) - Măsură I11. Crearea softului pentru  preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor statistice energetice BNS 31.12.2017 Soft elaborat și funcțional 16.08.2018, BNS : BNS a elaborat soft-ul pentru preluarea, verificarea, procesarea, validarea și extragerea datelor statistice energetice.
Prevedere (1) - f) Statistici regionale MAEIE
(I) - Măsură I12. Elaborarea produsului regional brut și recalcularea seriei dinamice a produsului regional brut în conformitate cu Metodologia Sistemului conturilor naționale al Organizației Națiunilor Unite 2008/Sistemului European de Conturi 2010. BNS 31.12.2019 Indicatori macroeconomici 16.08.2018, BNS : Indicator elaborat și publicat în 2017http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=5854&parent=0
(I) - Măsură I13. Reconcilierea calculelor Produsului regional brut, prețuri curente și comparabile cu produsul intern brut BNS 31.12.2019 Indicatori macroeconomici 16.08.2018, BNS : Indicator realizat și publicat.

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=5854&parent=0
Prevedere (1) - g) Activități orizontale, inclusiv clasificări statistice, managementul calității, activități de formare, diseminare și utilizarea tehnologiilor moderne ale informației MAEIE
(I) - Măsură I14. Instruirea specialiștilor din sistemul statistic național privind sistemul de management implementat și procedura de documentare a proceselor statistice BNS 30.06.2019 Cel puțin 30% din personal instruit 16.08.2018, BNS : Acțiuni prevăzute în Proiectul PAR al Delegației UE în Republica Moldova și condiționate de inițierea acțiunilor proiectului. Începerea proiectului este planificată până la sfărșitul anului 2018.
(I) - Măsură I15. Documentarea proceselor statistice în baza standardelor GSBPM BNS 31.12.2019 Cel puțin 2 cercetări statistice  documentate conform proceselor GSBPM 16.08.2018, BNS : Documentarea proceselor statistice în baza standardelor GSBPM urmează a fi implementată după reorganizarea BNS.Acțiuni prevăzute în Proiectul PAR al Delegației UE în Republica Moldova și condiționate de inițierea acțiunilor proiectului. Începerea proiectului este planificată până la sfârșitul anului 2018.
Articol Articolul 45. MAEIE
Prevedere Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. În măsura în care este posibil, activitățile întreprinse în cadrul Sistemului Statistic European, inclusiv cele referitoare la formare, ar trebui să fie deschise participării Republicii Moldova MAEIE
Articol Articolul 46. MAEIE
Prevedere (1) Părțile se angajează să instituie și să revizuiască în mod periodic un program de apropiere treptată a legislației Republicii Moldova de acquis-ul UE în domeniul statisticii MAEIE
(I) - Măsură I1. Reanimarea Consiliului Statistic prin includerea activității acestuia în procesul de luare a deciziilor BNS 31.12.2019 Ședințe organizate anual la necesitate, dar nu mai rar de o ședință pe an
CAPITOLUL 07. GESTIONAREA FINANȚELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECȚIA FINANCIARĂ ȘI AUDITUL EXTERN GOV
Articol Articolul 48. Sistemele bugetar și contabil MAEIE
Prevedere (a) Îmbunătățirea și sistematizarea documentelor în materie de reglementare referitoare la sistemele bugetare, contabile, de trezorerie și de raportare, precum și armonizarea acestora pe baza unor standarde internaționale, respectînd totodată bunele practici aplicate în sectorul public al UE MAEIE
(L) - Legi L1.  Act de modificare Proiectul  de lege privind modificarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 MF 31.12.2019 Lege intrată în vigoare 24.08.2018, MF : Proiectul a fost aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 510  din  06.06.2018 „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014” și adoptat prin Legea nr. 147 din  20.07.2018 (în vigoare din 17.09.2018) (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 309-320 art. 484 din 17.08.2018).
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul ordinului privind aprobarea Standardelor naționale de contabilitate pentru sectorul public MF 31.12.2019 Proiect al Ordinului privind aprobarea Standardelor naționale de contabilitate pentru sectorul public aprobat
Prevedere (b) Dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale și alinierea la bunele practici ale UE MAEIE
(I) - Măsură I1. Definitivarea studiilor privind guvernanța fiscală în Moldova în raport cu practicile UE și relevanța instituirii unui consiliu fiscal în Republica Moldova MF 31.12.2017 Studii realizate 13.07.2018, MF : Au fost elaborate și publicate Raportul privind guvernanța bugetar-fiscală în Moldova în comparație cu practica UE și Raportul privind relevanța și posibile opțiuni de instituire a Consiliului fiscal în Moldova (http://mf.gov.md/ro/buget/transparența-bugetară/guvernanța-bugetar-fiscală).
(I) - Măsură I2. Consolidarea capacităților autorităților publice în domeniul monitorizării și evaluării programelor bugetare MF 30.06.2017 Formatori instruiți în cadrul seminarului de 3 zile:
50 de persoane din cadrul Ministerul Finanțelor  și autorităților publice centrale;
70  de persoane din cadrul direcțiilor finanțe ale autorităților publice locale
07.09.2018, MF : n perioada 4-11.04.2017, a fost desfășurat cursul de instruire a
formatorilor cu privire la monitorizarea și evaluarea bugetelor pe programe.

La instruire au participat 128 persoane, dintre care:- 21 persoane din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova;- 32 persoane din 17 autorități publice centrale, specialiști ai
Direcțiilor finanțe și Direcțiilor analiză, monitorizare și evaluare a
politicilor;- 75 persoane din cadrul Direcțiilor finanțe ale UAT de nivelul II și CALM.În cadrul cursului cu durata de două zile, participanții au fost instruiți
cu privire la rolul și conceptul de monitorizare și evaluare a bugetului pe
programe, responsabilitățile și configurarea organizatorică a sistemului de
monitorizare și evaluare, precum și despre etapele, metodele și tehnicile de
bază aplicate în procesul de monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe.Instruirea a fost
realizată cu suportul programului ,,Finanțele publice pentru dezvoltare”,
finanțat de Ministerul Finanțelor al Slovaciei și implementat de Centrul
regional PNUD pentru Europa și CSI.
(I) - Măsură I3. Analiza premiselor necesare pentru instituirea unui program de investiții publice multianual continuu la nivel național sub conducerea Ministerului Finanțelor MF 30.06.2018 Analiza
și estimări efectuate 
07.09.2018, MF : Conform prevederilor Instrucțiunii „Privind managementul proiectelor de investiții capitale”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185 din 3 noiembrie 2015, autoritățile publice centrale urmează să elaboreze, aprobe și să prezinte Ministerului Finanțelor Programul multianual de investiții capitale pe o perioadă de cel puțin 3 ani, corelat cu strategiile sectoriale existente. Până în prezent, 17 autorități publice au prezentat programele nominalizate.
În cadrul elaborării CBTM pe anii 2019-2021, după determinarea limitelor de cheltuieli pentru investiții capitale, Ministerul Finanțelor, în baza propunerilor autorităților publice centrale, va examina posibilitatea elaborării unui Programul multianual de investiții capitale.
Concomitent, în vederea identificării tuturor obiectivelor de investiții capitale nefinalizate și oferirii în viitor a unui suport informațional, a fost elaborat programul informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale”, care urmează a fi completat de către autoritățile publice.
La situația din 11 iunie curent în RPIC de către 16 utilizatori au fost introduse 112 obiective de investiții capitale publice.
(I) - Măsură I4. Consolidarea măsurilor existente de planificare a investițiilor publice cu accent pe procesul de prioritizare MF 31.03.2018 Program de investiții publice elaborat și inclus
în CBTM
07.09.2018, MF : Conform prevederilor Instrucțiunii „Privind managementul proiectelor de investiții capitale”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185 din 3 noiembrie 2015, autoritățile publice centrale urmează să elaboreze, aprobe și să prezinte Ministerului Finanțelor Programul multianual de investiții capitale pe o perioadă de cel puțin 3 ani, corelat cu strategiile sectoriale existente. Până în prezent, 17 autorități publice au prezentat programele nominalizate.
În cadrul elaborării CBTM pe anii 2019-2021, după determinarea limitelor de cheltuieli pentru investiții capitale, Ministerul Finanțelor, în baza propunerilor autorităților publice centrale, va examina posibilitatea elaborării unui Programul multianual de investiții capitale.
Concomitent, în vederea identificării tuturor obiectivelor de investiții capitale nefinalizate și oferirii în viitor a unui suport informațional, a fost elaborat programul informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale”, care urmează a fi completat de către autoritățile publice.
La situația din 11 iunie curent în RPIC de către 16 utilizatori au fost introduse 112 obiective de investiții capitale publice.
Articol Articolul 49. Controlul intern, inspecția financiară și auditul extern MAEIE
Prevedere (a) Îmbunătățirea în continuare a sistemului de control intern (inclusiv funcția de audit intern independentă din punct de vedere funcțional) în ceea ce privește autoritățile de stat și cele locale prin intermediul armonizării cu standardele și metodologiile internaționale general acceptate, precum și cu bunele practici ale UE MAEIE
(I) - Măsură I1. Elaborarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 MF 31.03.2018 Strategie aprobată 13.07.2018, MF : Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.124 din 02.02.2018 (în vigoare din 09.02.2018).
(Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 40-47 art. 143 din 09.02.2018).
(I) - Măsură I2. Crearea și suplinirea cu personal a subdiviziunilor de audit intern în cadrul autorităților publice centrale și locale de nivelul al doilea MF 31.12.2019 21 de subdiviziuni de audit intern create și suplinite cu personal în cadrul autorităților administrației publice centrale;
35 de subdiviziuni de audit intern create și suplinite cu personal în cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea
13.07.2018, MF : La finele semestrului I, 2018:- în cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea erau create 24 de subdiviziuni de audit intern, dintre care 13 subdiviziuni de audit intern
erau suplinite cu personal;- în cadrul autorităților administrației publice centrale erau create 14 subdiviziuni de audit intern, dintre care 10 subdiviziuni de audit intern erau suplinite cu personal.
(I) - Măsură I4. Fortificarea capacităților auditorilor interni din sectorul public MF 31.12.2019 Cel puțin 2 acțiuni de mediatizare desfășurate
 (anual)
13.07.2018, MF : Pe parcursul semestrului I curent au fost organizate și desfășurate 7 activități de instruire, la care au participat 140 auditori interni din sectorul public
(I) - Măsură I3. Fortificarea capacităților managerilor pentru implementarea/dezvoltarea sistemului de management financiar și control în entitățile publice MF 31.12.2018 Cel puțin 2 seminare de instruire desfășurate
(anual)
13.07.2018, MF : Pe parcursul semestrului I, 2018 au fost desfășurate 6 activități de instruire aferente responsabilităților de implementare și dezvoltare a sistemului de management financiar și control, la care au participat 190 manageri operaționali din cadrul autorităților și instituțiilor publice, atât de nivel central cât și local
Prevedere (b) Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecție financiară, care va completa funcția de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, și va asigura controlul adecvat al veniturilor și al cheltuielilor publice pe parcursul unei perioade de tranziție și ulterior MAEIE
(L) - Legi L1.  Act nou  Proiectul de lege privind Inspectoratul Financiar de Stat MF 30.06.2017 Lege intrată în vigoare 07.09.2018, MF : Proiectul de Lege privind Inspectoratul Financiar de Stat a fost elaborat și urmează a fi ajustat în vederea asigurării corespunderii Conceptului reformei administrației publice.
(SL) - acte subord. legii I5. Clarificarea rolului și atribuțiilor Inspecției Financiare conform recomandărilor partenerilor de dezvoltare și bunelor practici MF 31.03.2018 Reglementare
de organizare și funcționare revizuită și aprobată
(I) - Măsură I6. Crearea capacităților pentru efectuarea auditelor sectoriale de interes național IF 31.12.2019 100% personal
instruit;

Plan strategic elaborat și aprobat
Prevedere (c) Cooperarea eficace între actorii implicați în gestiunea și controlul financiar, auditul și inspecția cu actorii responsabili de buget, trezorerie și contabilitate pentru a stimula dezvoltarea guvernanței MAEIE
(I) - Măsură I7. Organizarea întrunirilor pentru dezvoltarea controlului financiar public intern MF 31.12.2018 Cel puțin 1 ședință desfășurată (anual) 13.07.2018, MF : Pe parcursul semestrului I, 2018 au fost organizate și desfășurate 3 întruniri cu reprezentanții Curții de Conturi și mediul academic după cum urmează:
1-2). 24 ianuarie 2018/02 aprilie 2018 - 2 ședințe de lucru cu participarea conducerii Departamentului de Dezvoltare Profesională a Academiei de Administrare Publică, în cadrul căreia au fost puse în discuție aspecte privind organizarea seminarelor de instruire în baza comenzii de stat;
2). 13 martie 2018 - Ședință de lucru cu participarea reprezentanților Curții de Conturi, în cadrul căreia au fost puse în discuție instrumentele utilizate în urmărirea modului de implementare a recomandărilor auditului intern și auditului extern.
De asemenea, au fost abordate aspectele ce țin de comunicarea auditorilor interni cu alți furnizori de asigurare.
- la data de 07.02.2018 și 23.05.2018 au fost organizate 2 întruniri trimestriale cu conducătorii subdiviziunilor de audit intern din sectorul public, în cadrul căreia au fost prezentate experiențe aferente activității de audit intern naționale și internaționale.
Totodată, la data de 07.06.2018 a fost desfășurată Conferința anuală a auditorilor interni cu genericul „Audit intern – provocări, experiență și perspective” la care au participat 89 persoane, inclusiv experți internaționali, reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, Curții de Conturi, auditori interni și coordonatori ai sistemelor de MFC din cadrul entităților publice. Evenimentul a avut ca obiectiv identificarea noilor direcții de dezvoltare prin prisma experienței internaționale, bunelor practici în dezvoltarea funcției de audit intern în sectorul public.
Prevedere (e) Punerea în aplicare a standardelor de audit extern acceptate la nivel internațional ale Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) MAEIE
(L) - Legi L2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008, Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici CC 30.06.2017 Lege intrată în vigoare
(I) - Măsură I9. Instruirea angajaților Curții de Conturi privind aplicarea Standardului internațional pentru instituțiile supreme de audit (ISSAI) CC 31.12.2018 Cel puțin 25% din angajați instruiți anual
Prevedere (f) Schimbul de informații, de experiență și de bune practici, printre altele cu ajutorul schimbului de personal și al acțiunilor comune de formare în acest domeniu MAEIE
(I) - Măsură I10.Asigurarea unui mecanism eficient de comunicare/colaborare cu Unitatea Centrală de Armonizare din cadrul Ministerului Finanțelor, Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova CC 31.12.2019 Ședințe/ateliere de lucru organizate
(I) - Măsură I11. Participarea la Congresul al XXIII -lea INCOSAI CC 31.12.2019 Participare la Congresul INCOSAI
(I) - Măsură I12. Organizarea ședinței Consiliului de Conducere EUROSAI CC 31.03.2017 Ședință organizată
Prevedere (d) Consolidarea competențelor Unității centrale de armonizare pentru controlul financiar intern public (PIFC) MF
(I) - Măsură I8. Realizarea schimbului de experiență și bune practici cu statele membre UE MF 31.12.2019 Cel
puțin 5 ședințe desfășurate
13.07.2018, MF : În contextul realizării acțiunilor conform Proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova” în derulare, precum și Acordului de colaborare încheiat între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Olandei, au fost desfășurate 56 întruniri cu experți din statele membre ale UE pe diferite subiecte, în scopul evaluării situației cu privire la implementarea sistemului de management financiar și control și dezvoltarea funcției de audit intern în sectorul public al Republicii Moldova.
Articol Articolul 50. Lupta împotriva fraudelor și corupției MAEIE
Prevedere (a)  Schimbul de informații, de experiență și de bune practici MAEIE
(I) - Măsură I1. Realizarea schimbului de experiențe și bune practici cu statele membre UE în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor și corupției în gestionarea fondurilor UE CNA 31.12.2018 anual. Număr de instruiri, activități comune desfășurate 03.08.2018, CNA : La capitolul schimbului de experiențe și transferului de bune practici instituționale în domeniul prevenirii și combaterii corupției și fraudelor, Centrul a participat la o serie de evenimente organizate de către organizațiile și platformele regionale și internaționale în domeniu. Participarea la aceste forumuri de colaborare, seminare, ateliere de lucru, instruiri permite îmbunătățirea capacităților profesionale ale angajaților Centrului și ca urmare, a performanței instituționale. Diseminarea la nivel regional a practicilor și instrumentelor aplicate în aceste domenii, permite în primul rînd creșterea nivelului de vizibilitate a progreselor înregistrate de Republica Moldova, pentru unele dintre care a fost desemnată drept model pentru alte state din regiune, și pe de altă parte obținerea unor recomandări privind îmbunătățirea instrumentelor legale și instituționale existente.Pe parcursul semestrului I 2018 au fost desfășurate mai multe instruiri în acest sens:- 12-16.02.2018 „Training privind modalități și metode speciale de documentare a infracțiunilor de corupție”,- 02.03.2018 „Intellegence Led Policing and IT Analysis Tolls”,- 13-15.03.2018 „Training privind operațiunile sub acoperire”,- 14-15.03.2018 „Training privind utilizarea metodelor și tehnicilor analitice în investigațiile financiare și detectarea veniturilor, averilor și proporietăților ilegale”,- 07.01.-24.02.2018 în or. Budapesta, Ungaria în contextul participarii la cea de-a 109-a sesiune de instruire privind „Dezvoltarea liderismului în organele de drept”, colaboratorii CNA au luat parte la un schimb de experiență și bune practici, unde au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai organelor de drept din diferite structuri și state europene,- 22-26.05.2018 în or. Vilnius Lituania, vizita de studiu  cu tematica ,, Tehnici și metode speciale de investigații din Lituania”,- 24-29.06.2018, Finlanda, vizita de studiu  cu tematica ,,Tehnici și meetode speciale de investigații din Finlanda”,- 20-22.06.2018, la Sarajevo, Bosnia și Herzegovina, a avut loc întrunirea anuală a oficiilor de coordonare antifraudă (AFCOS), la care CNA a participat în calitate de observator.
Prevedere (b)  Îmbunătățirea metodelor de combatere și de prevenire a fraudei și a corupției în domeniile reglementate de prezentul capitol, inclusiv cooperarea între organismele administrative relevante MAEIE
(I) - Măsură I2. Utilizarea pe larg a investigațiilor financiare în cadrul combaterii fraudelor CNA 31.12.2018 Investigații financiare efectuate
Prevedere (c) Asigurarea unei cooperări eficace cu instituțiile și organismele relevante ale UE, în cazul controalelor, inspecțiilor și auditurilor la fața locului legate de gestiunea și controlul fondurilor UE, conform normelor și procedurilor relevante MAEIE
(I) - Măsură I3. Antrenarea experților Oficiul European de Luptă Antifraudă la examinarea fraudării fondurilor UE CNA 31.12.2018 anual. Cazuri examinate cu asistența Oficiului European de Luptă Antifraudă 03.08.2018, CNA : La 16.02.2017, a fost organizată întrunirea între reprezentanții OLAF și CNA privind schimbul de informații pe caz concret. Întrunirea a avut loc în cadrul CNA.A fost solicitată și recepționată, din partea OLAF și Delegației UE, informația referitoare la proiectele finanțate din fonduri UE de care au beneficiat unele autorități publice.A fost recepționată nota informativă referitoare la investigația desfășurată de către OLAF în privința a 3 proiecte finanțate din fondurile UE.
Articol Articolul 47. Cooperarea în domeniul reglementat de prezentul capitol se concentrează pe punerea în aplicare a standardelor internaționale, precum și a bunelor practici ale UE în acest domeniu, care vor contribui la dezvoltarea unui sistem modern de gestionare a finanțelor publice în Republica Moldova, care să fie compatibil cu principiile de bază ale UE și cu principiile internaționale în materie de transparență, responsabilitate, economie, eficiență și eficacitate MF
Acțiune I1. Elaborarea bugetului în conformitate cu indicatorii din Acordul FMI MF 31.12.2018 Buget elaborat
Acțiune I2. Implementarea Strategiei managementului finanțelor publice  actualizate MF 31.03.2019 Rapoarte de implementare elaborate și diseminate

Măsuri de reformă realizate
CAPITOLUL 08. FISCALITATE GOV
Articol Articolul 53. MAEIE
Prevedere În ceea ce privește articolul 52 din prezentul acord, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, și anume, principiul transparenței, al schimbului de informații și al concurenței loiale în domeniul fiscal, la care au aderat statele membre la nivelul UE. În acest sens, fără a aduce atingere competențelor UE și ale statelor membre, părțile îmbunătățesc cooperarea internațională în domeniul fiscal, facilitează colectarea veniturilor fiscale legale și elaborează măsuri în vederea punerii în aplicare eficace a principiilor menționate anterior MAEIE
(L) - Legi L1. SL1. Elaborarea propunerilor aferente modificării și completării legislației fiscale privind eficientizarea procedurilor de administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care împiedică facilitarea colectării impozitelor și taxelor MF 31.12.2018 Lege intrată în vigoare;

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Articol Articolul 54. MAEIE
Prevedere Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea care urmărește îmbunătățirea și dezvoltarea regimului fiscal și a administrației fiscale din Republica Moldova, inclusiv consolidarea capacității de colectare și control, cu un accent deosebit pe procedurile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), pentru a evita acumularea arieratelor, pentru a asigura colectarea eficace a impozitelor și pentru a consolida combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Părțile depun eforturi pentru a consolida cooperarea și schimburile de experiență în combaterea fraudei fiscale, în special a fraudei de tip carusel MAEIE
(L) - Legi L2. SL2.Modificarea legislației în vederea aducerii actelor legislative și normative în corespundere cu  legea Serviciului Fiscal de Stat MF 31.12.2017 Lege intrată în vigoare;
Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
13.07.2018, MF : n vederea reorganizării Serviciului Fiscal de Stat, prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (privind realizarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2017), au fost operate modificări la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, care au intrat în vigoare din 01.04.2017.
Astfel, începînd cu 1 aprilie 2017 organul fiscal activează ca o persoană juridică unic㠖 Serviciul Fiscal de Stat.
Respectiv, în vederea ajustării cadrului legislativ și normativ urmare a unificării organelor fiscale într-o singură persoană juridic㠖 SFS au fost elaborate și aprobate:
- Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 5.06.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat”, care a intrat în vigoare din 09.06.2017;
- Hotărârea Guvernului nr.522 din 06.07.2017 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, prin care au fost efectuate modificări a unor acte normative în vederea aducerii lor în corespundere cu Legea nr.281 din 16.12.2016, care a intrat în vigoare din 14.07.2016;
- Legea nr.178 din 21.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare din 18.08.2017.
(I) - Măsură I1. Elaborarea sistemului informațional automatizat, care va permite gestionarea managementului riscurilor de conformare SFS 30.06.2018 Specificații tehnice aprobate;
Sistem informațional elaborat și implementat
07.09.2018, MF : A fost elaborat caietul de sarcini al Sistemului Informațional Automatizat ,,Managementul riscurilor de conformare fiscal㔠și în prezent este în proces de elaborare specificația tehnică a SIA ,,Managementul riscurilor de conformare fiscală”.
Totodată, este de menționat că termenul de implementare a sistemului a fost extins pentru semestrul II al anului 2018.
(I) - Măsură I2. Implementarea sistemului informațional automatizat „Managementul cazurilor” SFS 31.12.2019 Sarcină tehnică elaborată;
6 din 8 module implementate în termen (cel puțin 80% de executare a obiectivului)
Articol Articolul 55. MAEIE
Prevedere Părțile își dezvoltă cooperarea și își armonizează politicile în ceea ce privește contracararea și combaterea fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor. Cooperarea include, printre altele, aproprierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun, în măsura posibilului, ținînd seama de constrîngerile contextului regional, inclusiv printr-un dialog la nivel regional și în conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății din 2003 (CCCT a OMS). În acest scop, părțile depun eforturi să își consolideze cooperarea în context regional MAEIE
(LT) Legi de transpunere LT1.Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru și fără filtru. MF 31.12.2018 Lege intrată în vigoare 07.09.2018, MF : Prin Legea nr.288
din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2018) a fost majorată
cota accizului pentru produse supuse accizei stabilite în sume fixe (băuturi
alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, alte
tutunuri și înlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea la rata inflației
prognozată pentru anul 2020 (5%). Concomitent, legea prevede majorarea cotei accizelor
pentru produsele din tutun și produsele petroliere în vederea atingerii
minimului stabilit de Directivele UE.Astfel, în vederea asigurării atingerii minimului cotei
accizului la produsele din tutun prevăzut de Directivele UE, precum și
asigurarea creșterii încasărilor la buget, se propune majorarea cotei
ad-valorem de la 12% pînă la 13%, și cotei fixe de la 480 lei pînă la 540
lei/1000 țigarete pentru anul 2020, după cum urmează:•             pentru
anul 2017 (cote prevăzute în Codul fiscal): - 360 lei/1000
țigarete 12%, dar nu mai puțin de 480 lei;•             pentru
anul 2018 (cote prevăzute în Codul fiscal): - 410 lei/1000
țigarete 12%, dar nu mai puțin de 540 lei;

•             pentru
anul 2019 (cote prevăzute în Codul fiscal): - 460 lei/1000
țigarete 12%, dar nu mai puțin de 610 lei;•                
 pentru anul 2020
(cote stabilite prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative): - 540 lei/1000
țigarete 13%, dar nu mai puțin de 700 lei.Totodată, începînd cu anul 2018, a fost introdusă
componenta ad valorem pentru țigaretele fără filtru în mărime de 3% cu
majorarea acesteia de la  3 % pînă la 9%
pînă în 2020, după cum urmează:•             pentru
anul 2017 (cote prevăzute în Codul fiscal): - 120 lei;•             pentru
anul 2018 (cote stabilite prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative): - ovale cu
lungimea de pînă la 70 mm - 260 lei/ 1000 țigarete 3%;- cu muștiuc, altele – 300 lei/ 1000 țigarete 3%;•             pentru
anul 2019 (cote stabilite prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative):- ovale cu
lungimea de pînă la 70 mm - 360 lei/ 1000 țigarete 6%;- cu muștiuc, altele – 460 lei/ 1000 țigarete 6%;•                
pentru anul 2020 (cote stabilite prin Legea nr.288 din
15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative):- ovale cu lungimea de pînă la 70 mm - 480 lei/ 1000
țigarete 9%;- cu muștiuc, altele – 540 lei/ 1000 țigarete 9%.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1.Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru și fără filtru. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(LT) Legi de transpunere LT1.Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru și fără filtru. MF 31.12.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1.Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru și fără filtru. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(LT) Legi de transpunere LT1.Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru și fără filtru. MF 31.12.2019 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1.Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru și fără filtru. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(I) - Măsură L1. Act de modificare Proiect de lege pentru modificarea și completarea titlului II din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în partea ce ține de impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice MF 31.12.2019 Lege
intrată în vigoare
Articol Articolul 57. MAEIE
Prevedere Directiva 2006/112/EC a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun a taxei pe valoare adăugată GOV
(LT) Legi de transpunere LT1.  Act de modificare Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. MF 30.09.2019 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1.  Act de modificare Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere A treisprezecea directivă 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității (86/560/CEE)- pentru alte persoane impozabile  decît persoanele juridice GOV
(LT) Legi de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. MF 30.09.2019 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT2. Act de modificare Proiectul  de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității GOV
(LT) Legi de transpunere LT3.  Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. MF 30.09.2019 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT3.  Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe GOV
(LT) Legi de transpunere LT4. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 MF 30.09.2018 Lege intrată în vigoare 13.07.2018, MF : Prin Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ține de politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice), au fost transpuse prevederile ce vizează majorarea pragului financiar neimpozabil pînă la 430 euro pentru bunurile importate în scopuri necomerciale de către persoanele care folosesc transportul aerian și maritim.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT4. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice GOV
(LT) Legi de transpunere LT5.  Act de modificare Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 07.09.2018, MF : Transpusă prin Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ține de politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice)
Evaluarea acțiunii de transpunere LT5.  Act de modificare Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor în partea ce ține de aplicarea articolul 1 al Directivei. GOV
(LT) Legi de transpunere LT6. Act de modificare Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. MF 30.09.2017 Lege intrată în vigoare 07.09.2018, MF : Prevederile art.1 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor au fost transpune în legislația națională prin Legea nr.288 din 15.12.2017 (în vigoare din 01.01.2018)
Evaluarea acțiunii de transpunere LT6. Act de modificare Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
CAPITOLUL 09. SERVICIILE FINANCIARE GOV
Articol Articolul 58. MAEIE Administrator
Prevedere (c) Asigurarea stabilității și integrității sistemului financiar al Republicii Moldova în totalitatea sa MAEIE Administrator
(SL) - acte subord. legii SL1.  Acte noi Constituirea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare și elaborarea reglementărilor Depozitarului central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu Regulamentul (UE) 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în UE și privind depozitarii centrali de titluri de valoare BNM 30.06.2019 Constituirea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare și aprobarea reglementărilor și politicilor acestuia 17.08.2018, BNM : Banca Națională a Moldovei (BNM) a realizat progrese în contextul constituirii și funcționării Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU):
- la 14 martie 2018 Comitetul executiv al BNM a aprobat un set de măsuri pentru înființarea DCU;
- la 29 martie 2018 a fost desfășurată adunarea de constituire a DCU, au fost desemnate organele de conducere și au fost aprobate deciziile primare de activitate. Potrivit legii, Consiliul de supraveghere al DCU întrunește reprezentanți ai BNM, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ai Ministerului Finanțelor și ai Bursei de Valori a Moldovei. DCU va fi condus de un comitet executiv format din 3 membri;
- la 4 aprilie 2018 a avut loc înregistrarea de stat a DCU;
- la 11 iulie 2018 Comitetul executiv al BNM a aprobat Hotărârea nr. 158 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare” și Hotărârea nr. 159 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”;
- la 26 iulie 2018 a intrat în vigoare Hotărârea Comitetului Executiv al BNM nr.185 din 26 iulie 2018 ”Cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”;
- la 31 iulie 2018 DCU și-a început activitatea odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr.184 din 26 iulie 2018 ”Privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare”. DCU este responsabil de înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova. La etapa inițială, DCU va opera cu valorile mobiliare emise de Ministerul Finanțelor și instrumentele financiare ale BNM. Operațiunile vor fi realizate de entitățile care dețin calitatea de participant la DCU. Printre acestea acum se numără BNM, Ministerul Finanțelor și cele 11 bănci licențiate din Republica Moldova. Ulterior, DCU va deservi valorile mobiliare corporative și societățile de investiții;
- pe parcursul lunilor următoare sunt planificate activități, inclusiv cu privire la crearea conexiunilor cu alte sisteme informaționale, stabilirea relațiilor de colaborare cu instituțiile financiare care vor interacționa cu DCU.
(I) - Măsură I1.  Dezvoltarea instrumentelor de supraveghere macroprudențială la nivelul Băncii Naționale a Moldovei BNM 31.12.2019 Instrumente dezvoltate și implementate 17.08.2018, BNM : La 24 mai 2018 Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat Hotărârea nr. 110 “Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor”. Regulamentul respectiv prevede aplicarea cerințelor suplimentare de capital în scopul prevenirii și atenuării riscului macroprudențial sau a riscului sistemic.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit ratele pentru aplicarea noilor instrumente macroprudențiale, aprobate prin Hotărârile Comitetului executiv al BNM nr.110 din 24.05.2018 și nr.193 din 31.07.2018.
(I) - Măsură I2.  Reorganizarea Comitetului Național de Stabilitate Financiară BNM 31.12.2017 Comitet Național de Stabilitate Financiară reorganizat 17.08.2018, BNM : În conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, urmează a fi creată autoritatea macroprudențială la nivel național. În acest sens, Banca Națională a Moldovei a elaborat un proiect de Lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară. Proiectul respectiv stabilește cadrul, obligațiunile și responsabilitățile Comitetului, în vederea reducerii riscurilor care amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem și comunicării politicilor întreprinse.
Guvernul a aprobat proiectul de Lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară prin Hotărârea Guvernului nr.725 din 18 iulie 2018, iar la 26 iulie 2018 proiectul legii a fost votat în prima lectură de Parlament. Proiectul de lege este înregistrat în Parlament cu nr.272 din 19 iulie 2018 (link: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4318/language/ro-RO/Default.aspx)
Prevedere (d) Promovarea cooperării dintre diferiții actori ai sistemului financiar, inclusiv autoritățile de reglementare și de control MAEIE Administrator
(I) - Măsură I3. Promovarea dialogului și a cooperării dintre Banca Națională a Moldovei și autoritățile de reglementare/ supraveghere a societăților de credit din Uniunea Europeană în vederea negocierii și încheierii acordurilor de cooperare BNM 31.12.2019 Instrumente și proceduri dezvoltate și implementate 17.08.2018, BNM : Banca Națională a Moldovei (BNM) a inițiat dialogul cu Banca Centrală Europeană în vederea evaluării posibilității încheierii unui acord de cooperare dintre ambele instituții. În acest context, Banca Națională a Moldovei a recepționat de la Banca Centrală Europeană un model de acord ad-hoc, care poate fi utilizat în cazuri individuale pentru schimbul de informații.
Banca Națională a Moldovei continuă dialogul cu Autoritatea Bancară Europeană, inițiat în anul 2017, pentru dezvoltarea unei cooperări durabile prin încheierea unui memorandum.
Prevedere (e) Asigurarea supravegherii independente și eficace MAEIE Administrator
(I) - Măsură I4.  Crearea cadrului nou de supraveghere prudențială a băncilor bazată pe Procesul de supraveghere și evaluare (SREP) a cadrului de administrare a activității, care include cel puțin managementul riscului și guvernanța internă în bănci BNM 31.12.2019 Proceduri aprobate;

 

Instrumente și sisteme de supraveghere
dezvoltate;

 

Personal instruit și calificat în domeniul supravegherii bazate pe
riscuri
17.08.2018, BNM : În semestrul I 2018 a fost finalizat proiectul Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP). În luna august 2018, în cadrul asistenței tehnice primite de la compania PWC România, au fost expuse recomandări aferente ghidului menționat. După modificarea ghidului SREP conform recomandărilor propuse, acesta urmează a fi publicat pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei pentru consultare publică.
De asemenea, a fost elaborată versiunea preliminară a Sistemului de evaluare a riscului (Risk assessment system), care urmează a fi coordonată în cadrul Băncii Naționale a Moldovei. A fost elaborat și un Regulament nou privind controalele pe teren (inspecțiile la bănci), care a fost supus consultărilor publice. Acest regulament stabilește normele privind organizarea și efectuarea controalelor pe teren la sediile băncilor din Republica Moldova, ale sucursalelor și filialelor acestora înființate în alt stat și ale sucursalelor băncilor din alt stat înființate în Republica Moldova, privind perfectarea și examinarea rezultatelor acestor controale.
Totodată inspectorii BNM au fost repartizați pe riscuri conform compartimentelor SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), în scopul trecerii de la supravegherea bazată pe conformitate la supravegherea bazată pe riscuri, fapt care va asigura o supraveghere și mai eficace din partea BNM.
(I) - Măsură I5.  Implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere , autorizare și notificare BNM 30.09.2018 Soft implementat și funcțional 17.08.2018, BNM : La 30 ianuarie 2018, Banca Națională a Moldovei a început testarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare.
(I) - Măsură I6. Implementarea soluției privind monitorizarea transparenței acționarilor și analiza la distanță as tranzacțiilor băncilor în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului BNM 31.12.2018 Soft implementat și funcțional 17.08.2018, BNM : În scopul identificării și implementării soluției optime pentru realizarea acestei acțiuni, se finalizează ajustarea caietului de sarcini și a documentelor de licitație cu scopul inițierii unei noi proceduri de achiziții în conformitate cu Legea privind achizițiile publice.
CAPITOLUL 10. POLITICA INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ GOV
Articol Articolul 62. MAEIE
Prevedere Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind politica industrială și antreprenorială, îmbunătățind astfel mediul de afaceri pentru toți operatorii economici, dar cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Cooperarea sporită ar trebui să îmbunătățească cadrul administrativ și de reglementare atît pentru întreprinderile din UE, cît și pentru cele din Republica Moldova care funcționează în UE și în Republica Moldova, și ar trebui să fie întemeiată pe politicile industriale și pe politicile privind IMM-urile ale UE, ținînd seama de principiile și de practicile recunoscute la nivel internațional în acest domeniu MAEIE
(L) - Legi L1. Act nou Proiectul de lege privind activitatea întreprinderilor de familie MEI 31.12.2018 Lege intrată în vigoare
Articol Articolul 63. MAEIE
Prevedere (a) Aplicarea strategiei destinate dezvoltării IMM-urilor, bazate pe principiile inițiativei în favoarea întreprinderilor mici („Small Business Act” pentru Europa) și monitorizarea procesului de punere în aplicare prin dialog și raportare periodică. Această cooperare se axează, de asemenea, pe microîntreprinderi, care sînt extrem de importante, atît pentru economia UE, cît și pentru cea a Republicii Moldova MAEIE
(I) - Măsură I1. Examinarea practicilor statelor membre UE și țărilor ENP în vederea ajustării politicilor la principiile Small Business Act MEI 31.12.2019 2 evenimente organizate/
participate
2 note de conlucrare elaborate
(I) - Măsură I2. Implementarea programului „Femei în afaceri” MEI 31.12.2019 300 de femei consultate/ instruite
10 milioane lei granturi acordate anual;
100 afaceri fondate și administrate de femei;
15 milioane de lei anual – Volumul investițiilor atrase în economie
(I) - Măsură I3. Elaborarea și implementarea unui instrument de finanțare destinat tinerilor cu idei inovative de a-și lansa afaceri în special în zonele rurale „Start-up Moldova” MEI 31.12.2017 Program elaborat
(I) - Măsură I4. Implementarea programului de susținere a tinerilor antreprenori MEI 31.12.2018 500 de tineri consultați/ghidați anual;
350  de tineri instruiți anual;
Număr de companii create;
20 milioane de lei granturi pentru capital de start acordate;
Număr de locuri de muncă noi create
(I) - Măsură I5. Acordarea garanțiilor financiare întreprinderilor mici și mijlocii la credite bancare MEI 31.12.2019 130 de garanții active anual, inclusiv 30 % companiilor gestionate de femei;
Volumul creditelor garantate
(I) - Măsură I6. Implementarea Programului de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” MEI 31.12.2018 250 de migranți și rude de gradul I ai acestora instruiți anual, inclusiv 30 % femei;
130 de proiecte investiționale finanțate anual, inclusiv 30 % cele gestionate de femei;
Suma granturilor acordate;
70 milioane de lei anual –Volumul investițiilor efectuate în economie
(I) - Măsură I7. Implementarea Programului de instruire continu㠄Gestiunea eficientă a afacerii” ODIMM Raportor 31.12.2019 1 900 de întreprinderi mici și mijlocii instruite anual, inclusiv 30 % femei;
15 localități acoperite, raportat la numărul total de localități
Prevedere (b) Crearea condițiilor-cadru mai bune, prin schimbul de informații și de bune practici, contribuind astfel la îmbunătățirea competitivității. Această cooperare include gestionarea schimbărilor structurale (restructurarea), dezvoltarea parteneriatelor public-privat, aspecte legate de mediu și energie, cum ar fi eficiența energetică și o producție mai ecologică MAEIE
(I) - Măsură I8.Realizarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014) MEI 31.12.2019 Raport de monitorizare elaborat semestrial/anual; Nivel de realizare (%);
Raport anual de evaluare a competitivității Republicii Moldova;
Număr de reuniuni al Consiliului pentru Competitivitate desfășurate; Număr de acte legislative-normative elaborate/aprobate
(I) - Măsură I9.Consolidarea dialogului public-privat prin intermediul Consiliului consultativ al întreprinderilor mari și mijlocii MEI 31.12.2019 2 reuniuni organizate anual
(I) - Măsură I10.Elaborarea și implementarea unor programe de adaptare a întreprinderilor mari și mijlocii la „economia verde” MEI 31.12.2018 Program elaborat;
Volum al mijloacelor atrase pentru capitalizarea programului
(SL) - acte subord. legii SL1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului  și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național  propuse parteneriatului public-privat” APP 31.12.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL2. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard  și condițiile generale de selectare a partenerului privat” MEI 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I11. Elaborarea Ghidului pentru proiectele de parteneriat public-privat MEI 30.09.2017 Ghid publicat pe pagina web a Agenției Proprietății Publice
(I) - Măsură I12. Elaborarea metodologiei de monitorizare și evaluare a contractelor de parteneriat public-privat încheiate MEI 31.03.2018 Metodologie aprobată
(I) - Măsură I13. Organizarea atelierelor de lucru în domeniul parteneriatului public-privat la nivelul autorităților publice centrale și locale, cu implicarea instituțiilor financiare și a mediului de afaceri APP 31.12.2019 4 evenimente organizate anual
(I) - Măsură I14. Participarea  colaboratorilor Direcției parteneriat public-privat din cadrul Agenției la studii și instruiri externe MEI 31.12.2019 5 persoane instruite în domeniul parteneriatului public-privat în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile), de durată medie (6-30 de zile), de lungă durată (mai mult de 30 de zile)
(I) - Măsură I15. Participarea la evenimente internaționale din domeniul parteneriatului public-privat (intern/extern) APP 31.12.2019 2 participări anual
Prevedere (c) Simplificarea și raționalizarea reglementărilor și practicilor în materie de reglementare, cu un accent specific pe schimbul de bune practici privind tehnicile de reglementare, inclusiv principiile UE MAEIE
(I) - Măsură I16. Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 MEI 31.12.2017 Raport elaborat anual;
 Nivel de îndeplinire (%)/anual;
Număr de acte legislative-normative adoptate/aprobate; Număr de măsuri realizate
(L) - Legi L1.Act de modificare Proiectul de lege pentru  modificarea și completarea actelor legislative în vederea aprobării rezultatelor optimizărilor licențelor, actelor permisive și a noului nomenclator al actelor permisive MEI 30.06.2017 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L2. Act de modificare Proiectul de lege pentru  modificarea și completarea actelor legislative în vederea realizării reformei cadrului instituțional în domeniul controlului de stat MEI 30.06.2017 Lege intrată în vigoare
Prevedere (d) Încurajarea dezvoltării politicii în domeniul inovării, prin schimbul de informații și de bune practici privind comercializarea în domeniul cercetării și al dezvoltării (inclusiv instrumente de sprijin pentru întreprinderile nou-înființate bazate pe tehnologie), dezvoltarea de poluri (clustere) și accesul la finanțare MAEIE
(I) - Măsură I17. Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei inovaționale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru competitivitate” MEI 31.12.2019 Raport elaborat anual;
 Nivel de îndeplinire (%)/anual;
Număr de măsuri realizate;
Număr de acte legislative-normative adoptate/aprobate
(I) - Măsură I18. Dezvoltarea, implementarea și promovarea politicii clustereale de stat MEI 31.12.2019 3 proiecte pilot lansate;
3 sectoare/regiuni identificate;
3 instruiri tematice organizate
(I) - Măsură I19. Crearea primului parc pentru tehnologia informației, în conformitate cu prevederile Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privirela parcurile pentru tehnologia informației MEI 31.12.2017 Întreprinderi mici și mijlocii înregistrate
(I) - Măsură I20.Susținerea prin diverse programe a capacitații întreprinderilor mici și mijlocii de absorbție a tehnologiilor inovative autohtone ASM 31.12.2019 Număr de întreprinderi mici și mijlocii finanțate
(I) - Măsură I21. Crearea unei rețele de comunicare și cooperare a incubatoarelor de inovare din Republica Moldova și rezidenților acestora ASM 31.12.2018 Rețea creată și funcțională
Prevedere (e) Încurajarea intensificării contactelor între întreprinderile din UE și întreprinderile din Republica Moldova și între aceste întreprinderi și autoritățile din UE și din Republica Moldova MAEIE
(I) - Măsură I22. Elaborarea și implementarea unui program de susținere a afacerilor cu potențial de creștere înalt și internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii MEI 31.12.2019 Program aprobat
(I) - Măsură I23.Acordarea asistenței informaționale și metodologice instituțiilor de cercetare și companiilor private pentru elaborarea și promovarea proiectelor acestora în cadrul Programului „Orizont 2020” ASM 31.12.2018 Număr de persoane informate
(I) - Măsură I24.Promovarea bunelor practici de transfer tehnologic și afaceri inovaționale prin participarea întreprinderilor în programe și proiecte internaționale în domeniu ASM 31.12.2017 Număr de persoane participante
(I) - Măsură I25. Participarea la tîrguri și expoziții naționale și internaționale în vederea promovării produselor și tehnologiilor noi obținute în urma implementării proiectelor de inovare și transfer tehnologic ASM 31.12.2019 Număr de evenimente organizate (atinse);
Număr de exponate prezentate
(I) - Măsură I26. Dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri MEI 31.12.2019 Număr anual de  incubatoare create;
Număr de  rezidenți în cadrul IA, inclusiv femei;
Număr de  locuri de muncă, inclusiv femei
(I) - Măsură I27. Participarea reprezentanților Republicii Moldova (sectorul public, privat, asociativ, academic) în cadrul platformelor pentru întreprinderile mici și mijlocii la nivel european, regional, bilateral MEI 31.12.2019 Număr anual de evenimente de participare
(I) - Măsură I28. Asigurarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la serviciile integrate în cadrul „Enterprise Europe Network” (EEN)”: ODIMM Raportor 31.12.2019 Număr anual de consultații acordate;
Număr anual de sesiuni de informare și instruire organizate;
Număr anual de evenimente de brokeraj organizate;
Număr anual de profiluri înregistrate pe platforma „Enterprise Europe Network”
(SL) - acte subord. legii SL3. Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exportului pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului din 25 aprilie 2016 MEI 31.12.2019 Număr de  rapoarte elaborate; Nivel de implementare al Strategiei (%); Număr de acțiuni realizate;
Număr de acte legislative-normative elaborate/aprobate
Prevedere (f) Sprijinirea desfășurării unor activități în materie de promovare a exporturilor în Republica Moldova MAEIE
(I) - Măsură I29. Implementarea Programului „Promovarea exportului” MIEPO 31.12.2019 Număr de măsuri realizate; Număr anual de contracte de afaceri încheiate; Număr anual de studii de identificare a potențialilor investitori elaborate;
Număr anual de oferte elaborate
Prevedere (g) Facilitarea modernizării și restructurării industriei Republicii Moldova în anumite sectoare MAEIE
(I) - Măsură L3.Act de modificare Modificarea și completarea cadrului legal existent de susținere a sectoarelor productive și dezvoltare a instrumentelor infrastructurii antreprenoriale (Parcuri industriale și Zone economice libere):  - promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 etc. Promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cu referire la Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001cu privire la zonele economice libere, Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995, Legii privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producție „Taraclia”, nr. 1529-XIII din 19 februarie 1998, Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997) MEI 31.12.2017 Legi intrate în vigoare
(I) - Măsură I30. Realizarea politicii în domeniul creării,  dezvoltării și funcționării  parcurilor industriale MEI 31.12.2019
(I) - Măsură I31. Realizarea politicii în domeniul  creării, dezvoltării și funcționării  Zonelor Economice Libere MEI 31.12.2019 Număr de acte legislative-normative elaborate/
aprobate;
Număr de  rapoarte elaborate; Număr de locuri de muncă create;
Volum al investițiilor realizate
Prevedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune GOV
(LT) Legi de transpunere LT1.Act nou Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și servicii. MEI 30.09.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1.Act nou Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și servicii. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Articol Articolul 64. MAEIE
Prevedere Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. Aceasta va atrage, de asemenea, participarea unor reprezentanți ai întreprinderilor din UE și din Republica Moldova MAEIE
(I) - Măsură I1. Organizarea reuniunilor Clusterului II MEI 31.12.2019
CAPITOLUL 11. SECTORUL MINIER ȘI AL MATERIILOR PRIME GOV
Articol Articolul 66. MAEIE
Prevedere (a) Schimbul de informații între părți cu privire la evoluțiile în sectoarele lor miniere și ale materiilor prime MAEIE
(I) - Măsură I1. Schimbul de informații  în domeniul valorificării industriale a zăcămintelor de substanțe minerale utile MADRM 30.09.2019 Informații, acte normative  transmise/
preluate
Prevedere (b) Schimbul de informații cu privire la aspecte legate de comerțul cu materii prime, în vederea promovării schimburilor bilaterale MAEIE
(I) - Măsură I2. Asigurarea schimbului de informații MEI 31.12.2017 Informații, acte normative  transmise/
preluate
(I) - Măsură I2. Asigurarea schimbului de informații MEI 31.12.2018 Informații, acte normative  transmise/
preluate
(I) - Măsură I2. Asigurarea schimbului de informații MEI 31.12.2019 Informații, acte normative  transmise/
preluate
Prevedere (c) Schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește aspecte legate de dezvoltarea durabilă a industriilor miniere MAEIE
(I) - Măsură I3. Schimbul de informații în domeniul cercetărilor geologice și extinderii bazei de materie primă minerală MADRM 30.09.2019 Informații, acte normative  transmise/
Preluate;
Vizite de lucru organizate pentru 3 specialiști din domeniu
Prevedere (d) Schimbul de informații și de cele mai bune practici în ceea ce privește activitățile de formare, competențele și siguranța în industriile miniere MAEIE
(I) - Măsură I4. Preluarea bunelor practici în domeniul  exercitării controlului geologic de stat și supravegherea minieră de stat MADRM 30.09.2019 2 vizite de lucru pentru 4 specialiști din domeniu organizate
(I) - Măsură I5. Organizarea și participarea la reuniunile Subcomitetul de Asociere RM–UE – Cluster 2 „Politica industrială și antreprenorială, sectorul minier și al materiilor prime, turism, protecția consumatorului și fiscalitate” MADRM 31.12.2019 2
reuniuni organizate, desfășurate
CAPITOLUL 12. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ GOV
Articol Articolul 68. MAEIE
Prevedere (b) Consolidarea capacităților administrative la nivel central și local, în planificarea, evaluarea și punerea în aplicare a politicilor în conformitate cu reglementările și cu cele mai bune practici ale UE MAEIE
(I) - Măsură I1. Elaborarea unui plan de instruire și consolidare a capacităților, care va include activități de instruire/asistență tehnică referitoare la elaborarea și aplicarea politicilor în conformitate cu reglementările și cu cele mai bune practici ale UE (inclusiv TAIEX și asistența tehnică oferită pentru implementarea ENPARD) MADRM 31.12.2019 semestrial.Plan aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
(I) - Măsură I2. Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură MADRM 31.12.2019 Număr de instruiri realizate
Prevedere (c) Promovarea modernizării și a caracterului durabil al producției agricole MAEIE
(SL) - acte subord. legii I3. Asigurarea realizării prevederilor Strategiei naționale pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural (2014-2020) și Planului de acțiuni pentru realizarea strategiei MADRM 30.06.2018 anual. Nivel de realizare a strategiei în %
(I) - Măsură I 3.1. Revizuirea și actualizarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural (2014-2020) și Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei MADRM 30.06.2018 13.08.2018, MADRM : ​Strategia națională pentru dezvoltarea agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei au fost revizuite și actualizate. Au fost aprobate prin Hotărîre de Guvern în ședința de Guvern din 1 august 2018.Revizuirea Strategiei survine în contextul necesității îmbunătățirii și ajustării politicilor în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale conform standardelor Uniunii Europene, pentru a garanta o dezvoltare eficientă a sectorului, păstrând însă continuitatea politicilor incluse în documentul de bază elaborat și aprobat în anul 2014. Mai exact, varianta revizuită a Strategiei conține o serie de corectări și ajustări, care vin să optimizeze și să eficientizeze politicile în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, ținând cont de evoluția în sector pe parcursul ultimilor 3 ani de implementare.Este imperativ de menționat, că ajustările efectuate la conținutul Strategiei și al Planului de Acțiuni poartă mai mult un caracter de completare și îmbunătățire, și nu vin să schimbe politicile planificate în sector pentru perioada 2014-2020. Având în vedere că atât viziunea și scopul, cât și obiectivele generale și specifice nu au fost modificate, politicile promovate în sector vor rămâne neschimbate pentru perioada ulterioară și nu vor influența negativ instrumentele și mecanismele de suport din sector utilizate la moment.
(I) - Măsură I 3.2. Elaborarea unui concept pentru Strategiile de dezvoltare locală și a unei metodologii de implementare a abordării LEADER MADRM 31.12.2019 Concept
și metodologie aprobate
(I) - Măsură I 3.3. Elaborarea și promovarea proiectului Planului general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor MADRM 30.09.2018 Hotărîre
de Guvern intrată în vigoare
13.08.2018, MADRM : A fost aprobată Hotărîrea de Guvern nr. 680 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Planului general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor.Rezultatele scontate: Prin aprobarea prezentului Plan se vor stabili proceduri practice necesare gestionării unor crize potențiale în acest domeniu, rolul și atribuțiile unității de criză, inclusiv aplicarea principiilor transparenței și a strategiei de comunicare.Totodată,  se va îmbunătățirea coordonarea interinstituțională pentru asigurarea coerenței procesului decizional la nivel tehnic și managerial în domeniul siguranței alimentelor; respectiv:1. Conștientizarea Guvernului asupra importanței domeniului siguranței alimentelor;2. Managementul inteligent al resurselor implicate în domeniul siguranței alimentelor;3. Dezvoltarea domeniului evaluării riscurilor legate de alimente luînd în considerare multitudinea factorilor și tendințelor expuse;4. Managementul domeniului siguranței alimentelor;5. Crearea unui Pol/Centru de Cercetare pentru Siguranța Alimentelor;6. Educarea inteligentă/informatizată a consumatorilor;7. Colaborarea cu operatorii din industria alimentară.
(I) - Măsură I 3.4. Elaborarea unui Program de promovare a produselor alimentare MADRM 30.09.2019 Hotărîre
de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I 3.5. Elaborarea unui studiu privind posibilitatea utilizării apelor subterane pentru irigare ASM 31.03.2019 Studiuelaborat
(I) - Măsură I 3.6. Stimularea deținătorilor de  terenuri privind gestionarea durabilă a terenurilor agricole MADRM 31.12.2019 Valoarea
stimulenetelor acordate,
Suprafețe de terenuri pe care s-au aplicat tehnologii de
gestionare durabilă
(I) - Măsură I 3.7. Consolidarea terenurilor agricole MADRM 31.12.2019 Suprafața
exploatațiilor agricole consolidate
(I) - Măsură I 3.8. Conservarea și sporirea fertilității solurilor (implementarea acțiunilor din cadrul Programului aprobat prin HG nr. 554 din  14.07.2017) MADRM 31.12.2018 Măsuri
realizate
(I) - Măsură I 3.9. Elaborarea Conceptului Cadastrului agricol al Republicii Moldova MADRM 31.12.2019 Concept
aprobat
(I) - Măsură I 3.10.  Implementarea sistemelor de protecție a culturilor agricole contra condițiilor climatice nefavorabile (înghețuri, grindină etc.) MADRM 31.12.2019 Numărul
producătorilor agricoli care și-au asigurat riscurile în agriculturăSuprafața culturilor agricole protejată,
hectare.
(I) - Măsură I 3.11.  Lucrări de fertilizare organică pentru aplicarea tehnologiilor conservative de prelucrare a solurilor MADRM 31.12.2019
Prevedere (d) Schimbul de cunoștințe și de bune practici referitoare la politici de dezvoltare rurală pentru a promova bunăstarea economică a comunităților rurale MAEIE
(I) - Măsură I4. Organizarea, cu suportul Delegației UE în Moldova, a unei Conferințe în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale MADRM 31.12.2018 Conferință organizată
Prevedere (e) Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și a eficienței și transparenței piețelor MAEIE
(I) - Măsură I5. Armonizarea legislației naționale din domeniul agriculturii, măsurilor sanitare și fitosanitare la acquis-ul comunitar conform angajamentelor asumate (în special Anexa VII și XXIV-B la Acordul de Asociere) MADRM 31.12.2019 Număr de acte europene transpuse în legislația națională
(I) - Măsură I6. Suportul la crearea și/sau modernizarea infrastructurii postrecoltare în regiunile rurale.  Facilitarea asocierii producătorilor agricoli în grupuri de producători agricoli și alte forme de asociere MADRM 31.12.2019 Număr de grupuri de producători
(I) - Măsură I 6.1. Promovarea implementării  abordării LEADER la nivel central, regional și local MADRM 31.12.2019 Campanii
de informare realizate,
Numărul de instruiri organizate
(I) - Măsură I 6.2. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21.06.2017 MADRM 31.12.2018 Hotărîre
de  Guvern intrată în vigoare
(L) - Legi L1. Act nou Proiectul de lege privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli MADRM 31.03.2017 Lege intrată în vigoare 13.08.2018, MADRM : Legea nr. 276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (MO Nr. 67-71 din 03.03.2017)  Data intrarii in vigoare : 01.01.2017 
(I) - Măsură I7. Realizarea condiționalităților aferente Programului ENPARD MADRM 31.12.2017 Nivel de realizare a programului estimat de misiunea de evaluare;
 Suma debursată
(I) - Măsură I7. Realizarea condiționalităților aferente Programului ENPARD MADRM 31.12.2018 Nivel de realizare a programului estimat de misiunea de evaluare;
 Suma debursată
Prevedere (f) Promovarea unor politici în domeniul calității și a mecanismelor lor de control, în special privind indicațiile geografice și agricultura ecologică MAEIE
(I) - Măsură I8. Consolidarea capacităților instituționale în vederea îmbunătățirii sistemului de control și certificare a producției ecologice în corespundere cu standardele europene MADRM 31.12.2019 Număr  de măsuri implementate
(I) - Măsură I9. Asigurarea și organizarea  cursurilor de instruire pentru reprezentanții organismelor de inspecție și certificare a produselor ecologice MADRM 31.12.2019 Număr de cursuri organizate
(I) - Măsură I10. Organizarea  seminarelor, meselor rotunde în scopul informării producătorilor agricoli cu privire la standardele privind certificare a produselor ecologice MADRM 31.12.2019 Număr de acțiuni/măsuri organizate
Prevedere (g) Diseminarea cunoștințelor către producătorii agricoli și promovarea serviciilor de informare publică a acestora MAEIE
(I) - Măsură I11. Îmbunătățirea serviciilor de extensiune rurală prestate producătorilor agricoli MADRM 31.12.2019 Număr de ore/servicii prestate
Articol Articolul 69. MAEIE
Prevedere Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol MAEIE
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații cu privire la progresul realizării angajamentelor, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 30.09.2017 Număr de informații prezentate;

Reuniune organizată
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații cu privire la progresul realizării angajamentelor, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 31.12.2018 Număr de informații prezentate;

Reuniune organizată
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații cu privire la progresul realizării angajamentelor, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 31.12.2019 Număr de informații prezentate;

Reuniune organizată
Articol Articolul 70. MAEIE
Prevedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și  sectorul fructelor și legumelor prelucrate. GOV
(LT) Legi de transpunere LT1.  Act nou Proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete. MADRM 31.03.2018 Lege intrată în vigoare 14.08.2018, MADRM : Proiectul a fost aprobat in Sedința de Guvern - HG 309 din 10.04.2018; Înregistrat în Parlament -  Proiectul nr. 117 din 11.04.2018. A fost examinat in Comisiile Parlamentare.
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1.  Act nou Proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(I) - Măsură I1. Instruirea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea implementării prevederilor cadrului normativ armonizat ANSA 31.12.2018 Număr de persoane instruite
(I) - Măsură I2. Elaborarea procedurilor de control și prelevare a probelor la fructe și legume proaspete ANSA 31.12.2018 Proceduri de control elaborate
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT1. Act de modificare  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerințe decalitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete”. MADRM 31.12.2017 Hotărîre de  Guvern intrată în vigoare 14.08.2018, MADRM : A fost aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 198 din  27.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009.

Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT1. Act de modificare  Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerințe decalitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete”. CAL.Raportor Hotărîre de  Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I2. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu ANSA 31.12.2018 4 instruiri;
160 de  inspectori teritoriali
(I) - Măsură I3.  Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu ANSA 31.12.2018 2 proceduri elaborate
Prevedere Regulamentul (UE) nr. 101/2013 al Comisiei din 04 februarie 2013 privind utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de suprafață a carcaselor de bovine. GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT2. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.696 din      4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul și comercializarea”. MADRM 31.03.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 14.08.2018, MADRM : A fost aprobtă Hotărîrea de Guvern nr. 460 din 21 mai 2018 cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010.

Data intrarii in vigoare : 25.08.2018
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT2. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.696 din      4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul și comercializarea”. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I6.  Desfășurarea instruirilor pentru colaboratorii ÎS. „Centrului Republican de Diagnostică Veterinar㔠 (CRDV) ANSA 31.03.2019 1 instruire
3 colaboratori din laborator
(I) - Măsură I4. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu ANSA 31.03.2019 1 instruiri;
80 de  inspectori teritoriali
(I) - Măsură I5. Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu ANSA 31.03.2019 Proceduri elaborate
Prevedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări specifice a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului (CELEX:32013R1308) GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT 3. Act de modificare  Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010„Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte și produse lactate”. MADRM 31.03.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT 3. Act de modificare  Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010„Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte și produse lactate”. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT4. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct. MADRM 31.03.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 14.08.2018, MADRM : Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct este transmis către Cancelaria de Stat pentru examinare și aprobare (Scrisoarea nr. 01/01-3686 din 01.08.2018).
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT4. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Directiva 2001/114/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, parțial sau integral deshidratat și destinat consumului uman. GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010„Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte și produse lactate”. MADRM 31.03.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010„Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte și produse lactate”. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 273/2008 al Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și a produselor lactate GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT6. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate. MADRM 30.06.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare:
*în curs de 2 ani de la data publicării, adică în 2019
14.08.2018, MADRM : Hotărîrea Guvernului nr.1459 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză și evaluare
calitativă a laptelui și a produselor lactate (MO Nr. 50-59 din 17.02.2017) Data intrarii in vigoare : 17.02.2019
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT6. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare:
*în curs de 2 ani de la data publicării, adică în 2019
(I) - Măsură I7.  Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu ANSA 30.06.2018 1 instruire:
80 de  inspectori teritoriali
(I) - Măsură I8. Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu ANSA 30.06.2018 Nr. 1- Proceduri elaborate
(I) - Măsură I9. Desfășurarea instruirilor pentru colaboratorii ÎS. „Centrului Republican de Diagnostică Veterinar㔠 (CRDV) ANSA 30.06.2018 1 instruire
3 colaboratori din laborator
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora. GOV
(LT) Legi de transpunere LT2.  Act nou Proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine. MADRM 30.06.2017 Lege intrată în vigoare 14.08.2018, MADRM : Legea nr. 27 din 10.03.2017 privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine (MO Nr. 109-118 din 07.04.2017)

Data intrarii in vigoare : 07.10.2017
Evaluarea acțiunii de transpunere LT2.  Act nou Proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 și (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului GOV
(LT) Legi de transpunere LT3. Proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine. MADRM 30.06.2017 Legea intrată în vigoare 14.08.2018, MADRM : Legea nr. 27 din 10.03.2017 privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine.
 (MO Nr. 109-118 din 07.04.2017)

 Data intrarii in vigoare : 07.10.2017
Evaluarea acțiunii de transpunere LT3. Proiectul de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine și ovine. CAL.Raportor Legea intrată în vigoare
(I) - Măsură I11. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu. ANSA 30.09.2017 1 instruire;
 80 de inspectori teritoriali
(I) - Măsură I12.  Elaborarea procedurilor speciale de control în domeniu ANSA 30.09.2017 1 proceduri elaborate
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mînzat și a produselor din carne de vită și mînzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.820/97 al Consiliului (CELEX: 32000R1760) GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT7.Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine”. MADRM 31.03.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT7.Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum și a produselor din carne de bovine”. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I13. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu ANSA 31.03.2018 1 instruire;
80 de inspectori teritoriali
Prevedere Regulamentul (CE) nr.1825/2000 al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită și mînzat și a produselor din carne de vită și mînzat (CELEX: 32000R1825) MADRM
Prevedere Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 și (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului (CELEX: 32013R1308) MADRM
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 566/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere MADRM
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei  din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul GOV
(LT) Legi de transpunere LT3. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică. MADRM 31.03.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT3. Act de modificare  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică. Proiectul hotarîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologic㔠Agricultura ecologică CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT8. Act de modificare Proiectul hotarîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică”. MADRM 31.03.2018 Hotarare de Guvern intrata in vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT8. Act de modificare Proiectul hotarîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică”. CAL.Raportor Hotarare de Guvern intrata in vigoare
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Conisliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 MADRM
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe MADRM
Prevedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT9. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică”. MADRM 31.03.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT9. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică”. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 567/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a  Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din  țări terțe MADRM
Prevedere Regulamentul (CEE) nr.1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT10. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole. MADRM 31.12.2019 Hotărîre  de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT10. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole. CAL.Raportor Hotărîre  de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT11. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Programului național de acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de producere și comercializare a produselor apicole. MADRM 31.03.2018 Hotărîre  de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT11.Act nou  Proiectul hotărîriiGuvernului privind aprobarea Programului național de acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de producere și comercializare a produselor apicole. CAL.Raportor Hotărîre  de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole MAEIE
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 08.08.2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsărilor de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinar (Regulamentul (CE) nr. 798/2008 abrogă Decizia Comisiei nr. 696/2006/CE din 28 august 2006) GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT12. Act nou  Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul și tranzitul păsărilor de curte, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinare. MADRM 30.06.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare 15.08.2018, MADRM : Hotărîrea Guvernului nr. 229 din 13 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul și tranzitul păsărilor de curte și produselor de pasăre, precum și cerințelor de certificare sanitar-veterinară
(MO Nr. 128-132 din 21.04.2017)
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT12. Act nou  Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul și tranzitul păsărilor de curte, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinare. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol MAEIE
CAPITOLUL 13. PESCUITUL ȘI POLITICA MARITIMĂ GOV
(L) - Legi L1. Act de modificare  Proiectul de lege de modificare și completare a Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, în vederea îmbunătățirii fondului piscicol MADRM 31.03.2018 Lege intrată în vigoare 15.08.2018, MADRM : A fost adoptat[ Legea nr. 7 din 5 aprilie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura.

Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul hotărîrii  Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 6 august 2007 MADRM 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL2. Act nou Planul de acțiuni privind dezvoltarea sectorului piscicol și conservarea resurselor genetice piscicole în bazinele artificiale ale Republicii Moldova MADRM 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I1. Schimb de informații, organizarea de întruniri cu partenerii europeni în domeniul conservării și gestionării stocurilor de pește MADRM 31.12.2019 Informații, acte normative  transmise/
preluate întruniri organizate/
vizite efectuate
(I) - Măsură I2. Stabilirea sectoarelor prohibite pentru pescuit pe fiecare district bazinier acvatic în parte MADRM 31.12.2019 Sectoare stabilite
(I) - Măsură I3. Coordonarea cu statele vecine cu privire la  eforturile de pescuit, uneltele de pescuit admise pentru practicarea pescuitului comercial și sectoarele bazinelor acvatice piscicole  transfrontaliere MADRM 31.12.2019 Întîlniri și acțiuni comune întreprinse; Pescuit de control și în scop științific efectuat
(I) - Măsură I4. Cooperarea cu instituțiile științifice de profil din țările UE în scopul determinării stării resurselor piscicole și măsurilor de conservare a resurselor acvatice vii MADRM 31.12.2019 Proiecte/măsuri privind ameliorarea piscicolă  inițiate
Prevedere Părțile acordă sprijin unor inițiative precum schimbul reciproc de experiență și acordarea de sprijin, pentru a asigura punerea în aplicare a unei politici durabile în domeniul pescuitului, inclusiv:  (a) Gestionarea resurselor piscicole și de acvacultură (b) Inspecția și controlul activităților de pescuit, precum și dezvoltarea de structuri administrative și judiciare corespunzătoare, capabile să aplice măsuri adecvate (c) Colectarea de date privind capturile, debarcările și de date biologice și economice (d) Îmbunătățirea eficienței piețelor, în special prin promovarea organizațiilor de producători, furnizarea de informații către consumatori și prin standarde de marketing și trasabilitate (e) Dezvoltarea unei politici structurale pentru sectorul pescuitului, acordîndu-se o atenție deosebită dezvoltării durabile a zonelor pescărești care sînt definite ca fiind o zonă cu un țărm lacustru ori incluzînd iazuri sau un estuar și care prezintă un nivel semnificativ de ocupare a forței de mu MADRM
(I) - Măsură I1. Asigurarea reglementării pescuitului comercial și implementarea unor măsuri eficiente de monitoring și control asupra activităților de pescuit MADRM 31.12.2019 Măsuri de reglementare și control aplicate
(I) - Măsură I2.Elaborarea planului de acțiuni comun de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat MADRM 31.12.2019 Plan de acțiuni aprobat
(I) - Măsură I3. Controale și razii  comune cu alte instituții ale autorităților publice centrale, regionale și locale, inclusiv structurile din statele vecine MADRM 31.12.2019 Controale și razii comune desfășurate
(I) - Măsură I4. Colectarea de date privind capturile, debarcările de date biologice și economice MADRM 31.12.2019 Rapoarte cu privire la capturile pescuitului comercial elaborate; Contravenții, amenzi aplicate
(SL) - acte subord. legii SL1. Act de modificare Proiect hotărîrii a Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 6 august 2007 MADRM 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I1. Asigurarea participării delegației naționale la reuniunile persoanelor de contact pentru proiectul de cooperare din cadrul Politicii Maritime Integrate în regiunile bazinului Mării Negre MEI 31.12.2018 anual. Rată de participare a experților naționali; Proiecte și Inițiative lansate și aprobate în interesul republicii Moldova
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 30.09.2018 Număr de informații prezentate;
Reuniune organizată
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 30.09.2018 Număr de informații prezentate;
Reuniune organizată
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 31.12.2019 Număr de informații prezentate;
Reuniune organizată
Secțiunea 1. Politica în domeniul pescuitului GOV
Articol Articolul 71. MAEIE
Prevedere Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea privind aspecte referitoare la guvernanță în domeniul maritim și al pescuitului, dezvoltînd astfel o cooperare bilaterală și multilaterală mai strînsă în sectorul pescuitului. De asemenea, părțile încurajează o abordare integrată a chestiunilor legate de pescuit și promovează dezvoltarea durabilă a acestui sector MAEIE
(L) - Legi L1. Act de modificare  Proiectul de lege de modificare și completare a Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, în vederea îmbunătățirii fondului piscicol MADRM 31.03.2018 Lege intrată în vigoare 15.08.2018, MADRM : A fost adoptat[ Legea nr. 7 din 5 aprilie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura.

Publicat : 04.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148
(SL) - acte subord. legii SL1. Act nou Proiectul hotărîrii  Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 6 august 2007 MADRM 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL2. Act nou Planul de acțiuni privind dezvoltarea sectorului piscicol și conservarea resurselor genetice piscicole în bazinele artificiale ale Republicii Moldova MADRM 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I1. Desemnarea unui punct național de contact și participarea la inițiativele UE la nivel de bazin maritim în vederea identificării domeniilor de interes comun pentru cooperarea și dezvoltarea de proiecte în regiunea Mării Negre MADRM 30.09.2018 Ordin
al Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului intrat în vigoare
Articol Articolul 72. MAEIE
Prevedere Părțile întreprind acțiuni comune, fac schimb de informații și își oferă reciproc sprijin pentru a promova: (a) Buna guvernanță și cele mai bune practici în gestionarea activităților de pescuit pentru a asigura conservarea și gestionarea stocurilor de pește într-un mod durabil, pe baza unei abordări ecosistemice (b) Pescuitul responsabil și gestionarea pescuitului în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, astfel încît să se conserve stocurile de pește și ecosistemele într-o stare sănătoasă (c) Cooperarea prin intermediul unor organizații regionale corespunzătoare, responsabile de gestionarea și conservarea resurselor acvatice vii MAEIE
(I) - Măsură I1. Schimb de informații, organizarea de întruniri cu partenerii europeni în domeniul conservării și gestionării stocurilor de pește MADRM 31.12.2019 Informații, acte normative  transmise/
preluate întruniri organizate/
vizite efectuate
(I) - Măsură I2. Stabilirea sectoarelor prohibite pentru pescuit pe fiecare district bazinier acvatic în parte MADRM 31.12.2019 Sectoare stabilite
(I) - Măsură I3. Coordonarea cu statele vecine cu privire la  eforturile de pescuit, uneltele de pescuit admise pentru practicarea pescuitului comercial și sectoarele bazinelor acvatice piscicole  transfrontaliere MADRM 31.12.2019 Întîlniri și acțiuni comune întreprinse; Pescuit de control și în scop științific efectuat
(I) - Măsură I4. Cooperarea cu instituțiile științifice de profil din țările UE în scopul determinării stării resurselor piscicole și măsurilor de conservare a resurselor acvatice vii MADRM 31.12.2019 Proiecte/măsuri privind ameliorarea piscicolă  inițiate
(I) - Măsură I5. Semnarea Acordului între Republica Moldova și Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM) MADRM 31.03.2019 Acord
semnat
Articol Articolul 73. MAEIE
Prevedere Părțile acordă sprijin unor inițiative precum schimbul reciproc de experiență și acordarea de sprijin, pentru a asigura punerea în aplicare a unei politici durabile în domeniul pescuitului, inclusiv:  (a) Gestionarea resurselor piscicole și de acvacultură (b) Inspecția și controlul activităților de pescuit, precum și dezvoltarea de structuri administrative și judiciare corespunzătoare, capabile să aplice măsuri adecvate (c) Colectarea de date privind capturile, debarcările și de date biologice și economice (d) Îmbunătățirea eficienței piețelor, în special prin promovarea organizațiilor de producători, furnizarea de informații către consumatori și prin standarde de marketing și trasabilitate (e) Dezvoltarea unei politici structurale pentru sectorul pescuitului, acordîndu-se o atenție deosebită dezvoltării durabile a zonelor pescărești care sînt definite ca fiind o zonă cu un țărm lacustru ori incluzînd iazuri sau un estuar și care prezintă un nivel semnificativ de ocupare a forței de mu MADRM
(I) - Măsură I1. Asigurarea reglementării pescuitului comercial și implementarea unor măsuri eficiente de monitoring și control asupra activităților de pescuit MADRM 31.12.2019 Măsuri de reglementare și control aplicate
(I) - Măsură I2.Elaborarea planului de acțiuni comun de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat MADRM 31.12.2019 Plan de acțiuni aprobat
(I) - Măsură I3. Controale și razii  comune cu alte instituții ale autorităților publice centrale, regionale și locale, inclusiv structurile din statele vecine MADRM 31.12.2019 Controale și razii comune desfășurate
(I) - Măsură I4. Colectarea de date privind capturile, debarcările de date biologice și economice MADRM 31.12.2019 Rapoarte cu privire la capturile pescuitului comercial elaborate; Contravenții, amenzi aplicate
(SL) - acte subord. legii SL1. Act de modificare Proiect hotărîrii a Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 6 august 2007 MADRM 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Secțiunea 2. Politica în domeniul maritim GOV
Articol Articolul 74. MAEIE
Prevedere Politica maritimă. Ținînd seama de cooperarea în domeniile pescuitului, transporturilor, mediului și în alte politici aferente domeniului maritim, părțile dezvoltă, de asemenea, cooperarea și sprijinul reciproc, dacă este cazul, în ceea ce privește aspectele maritime, în special prin susținerea activă a unei abordări integrate a afacerilor maritime și a bunei guvernanțe în regiunea Mării Negre în cadrul forurilor maritime internaționale competente MAEIE
(I) - Măsură I1. Asigurarea participării delegației naționale la reuniunile persoanelor de contact pentru proiectul de cooperare din cadrul Politicii Maritime Integrate în regiunile bazinului Mării Negre MEI 31.12.2018 anual. Rată de participare a experților naționali; Proiecte și Inițiative lansate și aprobate în interesul republicii Moldova
Articol Articolul 75. MAEIE
Prevedere Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol MAEIE
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 30.09.2018 Număr de informații prezentate;
Reuniune organizată
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 30.09.2018 Număr de informații prezentate;
Reuniune organizată
(I) - Măsură I1. Asigurarea schimbului periodic de informații, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului V.Agricultură și dezvoltare rurală, pescuit și politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier și regional MADRM 31.12.2019 Număr de informații prezentate;
Reuniune organizată
CAPITOLUL 14. COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC GOV
Articol Articolul 77. Domenii și obiectivele de cooperare în sectorul energetic MAEIE
Prevedere (a) Elaborarea de strategii și politici în domeniul energiei MAEIE
(SL) - acte subord. legii SL1. Act de modificare Revizuirea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 MEI 31.12.2018 Foi de parcurs aprobate
Prevedere (b) Dezvoltarea unor piețe ale energiei competitive, transparente și nediscriminatorii în conformitate cu standardele UE, inclusiv cu obligațiile prevăzute în Tratatul de instituire a Comunității Energiei, prin reforme normative și prin participarea la cooperarea regională în domeniul energetic MAEIE
(I) - Măsură I1. Certificarea operatorului sistemului de transport al energiei electrice (OST) ANRE 31.12.2018 Sistem de transport al energiei electrice(ÎS „Moldelectrica”) certificat
(I) - Măsură I2. Desemnarea furnizorului central de energie electrică MEI 30.09.2017 Furnizor central de energie electrică desemnat
(I) - Măsură I3. Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice ANRE 30.06.2018
(I) - Măsură I4. Metodologia de calculare, de aprobare și  de aplicare a prețurilor reglementate  pentru energia electrică furnizată de furnizorul serviciului universal  și de furnizorul de ultimă opțiune ANRE 30.06.2018 Hotărîre
intrată în vigoare
(I) - Măsură I5.Regulamentul privind privind racordarea la rețelele  de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale ANRE 30.06.2018 15.08.2018, ANRE : Proiectul Regulamentului este finalizat și va fi propus Coniliului de administrație al ANRE pentru aprobare.13.09.2018, ANRE : Proiectul Regulamentului este finalizat și va fi propus Coniliului de administrație al ANRE pentru aprobare.
(I) - Măsură I6. Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale ANRE 30.06.2018 Hotărîre
intrată în vigoare
15.08.2018, ANRE : Proiectul Regulamentului este finalizat și va fi propus Consiliului de administrație spre aprobare.13.09.2018, ANRE : Proiectul Regulamentului este finalizat și va fi propus Consiliului de administrație spre aprobare.
(I) - Măsură I7. Regulamentul privind privind racordarea la rețelele  electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice. ANRE 30.06.2018 13.09.2018, ANRE : Proiectul Regulamentului se află la etapa de definitivare.
(I) - Măsură I8. Regulamentul privind furnizarea energiei electrice ANRE 30.06.2018 Hotărîre
intrată în vigoare
13.09.2018, ANRE : Proiectul este elaborat și se află la etapa de finalizare după consultări publice.
(I) - Măsură I9. Regulile pieței gazelor naturale ANRE 31.12.2018 Hotărîre
intrată în vigoare
(I) - Măsură I10. Regulile pieței energiei electrice ANRE 31.12.2018
Prevedere (c) Dezvoltarea unui climat de investiții atractiv și stabil prin abordarea condițiilor instituționale, juridice, fiscale și de alt tip MAEIE
(I) - Măsură I11. Elaborarea Catalogului de măsuri,definit în conformitate cu Manualul de operare și recomandările tehnice ale ENTSO-E MEI 30.09.2019 Catalog
de măsuri elaborat și definitivat conform Acordului privind condițiile de interconectare a sistemului energetic
energetic al Ucrainei și Republicii Moldova cu sistemul energetic al Europei
continentalele
Prevedere (d) Infrastructura energetică, inclusiv proiecte de interes comun, pentru a diversifica sursele și furnizorii de energie și rutele de transport în mod eficient din punct de vedere economic și ecologic, printre altele prin facilitarea de investiții finanțate prin împrumuturi și granturi MAEIE
(I) - Măsură I12. Elaborarea proiectului tehnic. Diversificarea surselor energetice: construcția interconexiunii electroenergetice  Isaccea–Vulcănești–Chișinău MEI 31.12.2018 Proiect tehnic elaborat
Prevedere (e) Îmbunătățirea și consolidarea stabilității și a securității pe termen lung a furnizării și a comerțului cu energie, a tranzitului și a transportului de energie, pe o bază reciproc avantajoasă și nediscriminatorie, în conformitate cu normele UE și cu cele internaționale MAEIE
(I) - Măsură I13. Construcția interconexiunii  Monitorizarea/coordonarea procesului de implementare a etapei a  II a privind construcția Interconectorului gaze naturale Iași–Ungheni– Chișinău (gazoductul Ungheni–Chișinău) MEI 31.12.2019 Grad
de finalizare al construcției

Proces verbal de terminare a lucrărilor eliberat;

Proces final de recepție finală a lucrărilor
(I) - Măsură I14. Monitorizarea/coordonarea procesului de elaborarea proiectului tehnic MEI 31.12.2018 Proiect tehnic elaborat
(I) - Măsură I15. Monitorizarea/coordonarea procesului de construcție interconexiunii MEI 31.12.2019 Grad de finalizare al construcției
Prevedere (f) Promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, printre altele în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, precum și dezvoltarea și sprijinirea surselor regenerabile de energie în mod economic și ecologic MAEIE
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT1. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar la  Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor. MEI 31.12.2019 Hotărâre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT1. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ secundar la  Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor. CAL.Raportor Hotărâre de Guvern intrată în vigoare
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT2.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a sistemelor de climatizare. MEI 31.12.2018 Transpune
Directiva 2010/31/UE


Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT2.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a sistemelor de climatizare. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la autorizarea evaluatorilor de clădiri și inspectorilor sistemelor de încălzire. MEI 31.12.2018 Transpune
Directiva 2010/31/UE

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la autorizarea evaluatorilor de clădiri și inspectorilor sistemelor de încălzire. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT4. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului național pentru creșterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. MEI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT4. Act nou. Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului național pentru creșterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I17. Implementarea Planului național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 MEI 31.12.2019 Grad de implementare a planului de acțiuni (a
măsurilor planificate)

Ponderea
energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie 
(I) - Măsură I16. Implementarea Planului național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2016-2018 MEI 31.12.2018 Grad de implementare a planului de acțiuni (a
măsurilor planificate)

Ponderea
economiilor de energie realizate/ obținute 
Prevedere (h) Cooperarea științifică și tehnică și schimbul de informații pentru dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiilor în producția, transportul, furnizarea și utilizarea finală a energiei, acordîndu-se o atenție deosebită tehnologiilor ecologice și eficiente din punct de vedere energetic MAEIE
(I) - Măsură I20. Cercetarea impactului soluțiilor de realizare a interconexiunilor cu sistemul electroenergetic al României în baza liniei electrice aeriene (LEA) 330/400 kV, inclusiv a liniilor electrice dirijate autocompensate (LEDA) și a stațiilor back-to-back ASM 31.12.2019 Studiu realizat
(I) - Măsură I21. Cercetarea impactului dezvoltării generării distribuite, inclusiv cu participarea surselor regenerabile de energie, asupra regimului de funcționare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova ASM 31.12.2019 Studiu realizat
Prevedere (g) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin proiecte în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile MEI
(I) - Măsură I18. Implementarea Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic MEI 31.12.2019 Nr. de produse noi vizate de cadrul juridic cu privire
la etichetarea energetică

Nr.
acțiunilor de supraveghere și control a pieței realizate

Nr.
categoriilor de produse cu impact energetic verificate 
(SL) - acte subord. legii SL2.Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil ANRE 30.09.2018 Hotărîrea Consiliului de Administrație a ANRE
intrată în vigoare
15.08.2018, ANRE : Proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil este finalizat și va fi prezentat Consiliului de administrație pentru aprobare.13.09.2018, ANRE : Proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil este finalizat și va fi prezentat Consiliului de administrație pentru aprobare.​
(SL) - acte subord. legii SL3. Act nou Proiectul hotărîii Guvernului privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil MEI 31.03.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL4. Act nou Aprobarea hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și procedura de verificare a respectării criteriilor de durabilitate la producerea biocarburanților MEI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I19. Implementarea Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile MEI 31.12.2019 Lege implementată
(SLT) - acte sub. legii de transp. SL5. Act nou  Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind certificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice solare și termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și pompe de căldură, cu capacitatea ce nu depășește 50 kilowați MEI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT6. Act nou  Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie MEI 31.12.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT6. Act nou  PProiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT8. Act nou Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar Transpune:  Regulamentul delegat (UE) Nr. 812/2013 al comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar. MEI 31.12.2018 Hotărâre de Guvern aprobată
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT8. Act nou Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar Transpune:  Regulamentul delegat (UE) Nr. 812/2013 al comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar. CAL.Raportor Hotărâre de Guvern aprobată
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT7. Act nou Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor Transpune:  Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor MEI 31.12.2018 Hotărâre de Guvern aprobată
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT7.  Act nou Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor Transpune:  Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor CAL.Raportor Hotărâre de Guvern aprobată
(LT) Legi de transpunere LT1.  Promovarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea Legii 10 din  26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (inclusiv cu integrarea elementelor de piață și a ajutorului de stat) MEI 31.03.2018
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT5. Implementarea Legii pentru completarea și modificarea Legii nr.10 din 26.02.2016 MEI 31.12.2018 Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut
de energie;

Ponderea energiei electrice regenerabile în consumul
final brut de energie electrică

Nr.
de producători de energie electrică regenerabilă activi (capacitate instalată,
electricitate generată, etc.)
(SL) - acte subord. legii SL6.  Act nou  Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie ANRE 31.03.2018 Hotărîre a Consiliului
intrată în vigoare
15.08.2018, ANRE : Regulamentul privind garanțiile deorigine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile deenergie a fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANREnr. 376 din 28.09.2017.
(SL) - acte subord. legii SL7. Act nou  Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a prețurilor- plafon și a tarifelor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile ANRE 31.03.2018 Hotărîre a
Consiliului intrată în vigoare
(LT) Legi de transpunere LT2.  Promovarea proiectului de lege cu privire la eficiența energetică MEI 30.06.2018 Proiect de lege adoptatTranspune: Directiva 27/2012/UE
(SL) - acte subord. legii SL8. Act nou Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice MEI 31.12.2018 Hotărâre de Guvern aprobată
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT9. Act nou Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar Transpune:  Regulamentul delegat (UE) Nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar MEI 31.12.2018 Hotărâre de Guvern aprobată
(LT) Legi de transpunere LT1. Promovarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (inclusiv cu integrarea elementelor de piață și a ajutorului de stat) MEI 31.12.2018 Lege intrată în vigoare
implementată
Articol Articolul 78. MAEIE
Prevedere Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitol. MAEIE
(I) - Măsură I1. Asigurarea menținerii unui dialog permanent cu UE și alte instituții comunitare/internaționale în domeniul energetic (Secretariatul Comunității Energetice, Secretariatul Cartei Energiei, platforma CESEC, platforma MEI 31.12.2018 Număr  de ședințe organizate/desfășurate/participate
Articol Articolul 79. MAEIE
Prevedere Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere GOV
(LT) Legi de transpunere LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la crearea și menținerea nivelului minim al stocurilor petroliere. MEI 31.03.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la crearea și menținerea nivelului minim al stocurilor petroliere CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privindcondițiile de acces la rețeapentruschimburiletransfrontaliere de energieelectrică. GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT1.Act nou Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor. ANRE 31.03.2018 Hotărîre a Consiliului  de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT1.Act nou Proiectul hotărîrii Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor. CAL.Raportor Hotărîre a Consiliului  de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 intrată în vigoare
Prevedere Directiva 94/22/CEprivind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor GOV
(LT) Legi de transpunere LT2. Act nou Proiectul de lege privind petrolul. MADRM 31.12.2018 Lege intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere LT2. Act nou Proiectul de lege privind petrolul. CAL.Raportor Lege intrată în vigoare
(I) - Măsură I1.Cercetarea zăcămintelor existente MADRM 31.12.2019 Lucrări realizate; Studiu realizat
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT 3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuluiprivind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor. MADRM 31.12.2019 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT 3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuluiprivind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Decizia Consiliului nr. 2006/1005/CE din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT 4. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernuluiprivind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică. MEI 31.12.2017 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT 4. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernuluiprivind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică. CAL.Raportor Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
Prevedere Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali GOV
(SLT) - acte sub. legii de transp. SLT 5. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului  privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică MEI 30.03.2018 Hotărîre de Guvern   intrată în vigoare
Evaluarea acțiunii de transpunere SLT 5. Act nou  Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului  privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali, ca urmare a aprobării legii privind etichetarea energetică CAL.Raportor Hotărîre de Guvern   intrată în vigoare
CAPITOLUL 15. TRANSPORTURI GOV
Articol Articolul 81. MAEIE
Prevedere (a) Elaborarea unei politici naționale durabile în domeniul transporturilor care să reglementeze toate modurile de transport, în special pentru a asigura sisteme de transport eficiente și sigure și pentru a promova integrarea considerațiilor din domeniul transporturilor în alte domenii de politică; (b) Elaborarea unor strategii sectoriale prin prisma politicii naționale în domeniul transportului (inclusiv cerințele legale pentru modernizarea echipamentului tehnic și a flotelor de transport, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale) rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare, aerian, precum și a intermodalității, inclusiv a calendarelor și a obiectivelor de referință în materie de punere în aplicare, a definirii responsabilităților administrative și a planurilor financiare MAEIE
(I) - Măsură I1. Finanțarea suficientă a lucrărilor de modernizare, reabilitare și întreținere a drumurilor publice MF 31.12.2019 Mărimea fondului rutier nu mai mică de:
2017 – 1815 mil. lei;
2018 – 1995 mil. lei;
2019 – 2195 mil. lei
(L) - Legi L1.Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative în vederea modificării cadrului legislativ în scopul atribuirii Fondului rutier a statutului de Fond independent de bugetul de stat cu destinație specială MEI 31.12.2019 Lege intrată în vigoare
(I) - Măsură I2. Crearea autorității care ar implementa politica statului în domeniul siguranței rutiere MEI 31.12.2019 Autoritate
creată și funcțională
(I) - Măsură I3. Implementarea sistemului de cîntărire în mișcare a vehiculelor MEI 30.09.2018 Sistemul de cîntărire în mișcare a vehiculelor implementat
(L) - Legi L2.Act de modificare Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova MEI 31.03.2017 Lege intrată în vigoare
(SL) - acte subord. legii SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului de funcționare a Agenției Navale MEI 30.06.2018 Hotărîre de Guvern intrată în vigoare
(I) - Măsură I4. Crearea Biroului de Investigare a Accidentelor MEI 31.12.2018 Biroul de Investigare a Accidentelor creat
Prevedere (c) Îmbunătățirea politicii în domeniul infrastructurii în vederea unei mai bune identificări și evaluări a proiectelor de infrastructură pentru diferitele moduri de transport MAEIE
(I) - Măsură I8. Asigurarea reparației  drumurilor locale MEI 31.12.2019 600 km de drumuri locale reparate
(I) - Măsură I9. Implementarea proiectului pilot pentru întreținerea bazată pe performanță prin aplicarea contractelor multianuale de întreținere MEI 31.12.2019 Proiect pilot implementat; Raport de implementare a proiectului pilot elaborat
Prevedere (e) Aderarea la organizațiile și acordurile internaționale relevante în domeniul transporturilor, inclusiv la procedurile de asigurare a punerii în aplicare riguroase și a respectării eficace a acordurilor și a convențiilor internaționale în domeniul transporturilor MAEIE
(L) - Legi L3.Act nou Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la Berna MEI 31.03.2019 Lege intrată în vigoare
(L) - Legi L4.Act nou Proiectul de lege cu privire la  aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice, adoptat la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 MEI 31.12.2017 Lege intrată în vigoare
Prevedere (g) Promovarea utilizării sistemelor inteligente de transport și a tehnologiei informației în gestionarea și exploatarea tuturor modurilor de transport, precum și sprijinirea intermodalității și a cooperării în utilizarea sistemelor spațiale și a aplicațiilor comerciale care facilitează transportul MAEIE
(I) - Măsură I14.Elaborarea unui sistem de soft integral pentru transportul naval MEI 31.12.2019 Sistem implementat
Prevedere (b) Elaborarea unor strategii sectoriale prin prisma politicii naționale în domeniul transportului (inclusiv cerințele legale pentru modernizarea echipamentului tehnic și a flotelor de transport, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale) rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare, aerian, precum și a intermodalității, inclusiv a calendarelor și a obiectivelor de referință în materie de punere în aplicare, a definirii responsabilităților administrative și a planurilor financiare MEI
(I) - Măsură I5. Elaborarea și implementarea normelor tehnice și standardelor ajustate la cerințele internaționale și ale Uniunii Europene în domeniul infrastructurii prin conlucrare cu Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România MEI 31.12.2019 8 normative tehnice din domeniul drumurilor preluate de la Partea română, ajustate și aprobate în Republica Moldova
(I) - Măsură I6.  Elaborarea și implementarea unei noi politici privind eficientizarea întreținerii drumurilor locale MEI 31.12.2019 Politica privind eficientizarea întreținerii drumurilor locale aprobată
(I) - Măsură I7. Asigurarea reabilitării, modernizării, reparației și întreținerii corespunzătoare a drumurilor din rețeaua prioritară de drumuri naționale MEI 31.12.2019 420 km de drumuri naționale reabilitate/construite
Prevedere (d) Dezvoltarea unor strategii de finanțare care pun accentul pe întreținere, pe constrîngerile în materie de capacități și pe infrastructurile de legătură care lipsesc, precum și activarea și promovarea participării sectorului privat la proiecte de transport MEI
(I) - Măsură I10. Implementarea  Strategiei de transport și logistică pentru 2013-2022/Planului de acțiuni MEI 31.12.2018 Nivelul de implementare a Strategiei (raport)
(I) - Măsură I10. Implementarea  Strategiei de transport și logistică pentru 2013-2022/Planului de acțiuni MEI 31.12.2017 Nivelul de implementare a Strategiei (raport)