NivelDenumirea acțiuniiTipResponsabilreport.responsible_divisionSfîrșitRapoarte
DescriereTip
1(416) 2.6. I2. Implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova care este parte integrantă a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la 23 noiembrie 2017(I) - MăsurăANI Autoritatea Națională de Integritate30.06.2018Toate acțiunile de competența ANI au fost realizate conform termenelor.Raportul public PNAAA
1(430) I3. Instruirea actorilor din sectorul justiţiei (ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători) în domeniul procedurilor de recuperare a bunurilor infracţionale, inclusiv cu privire la sechestrarea şi confiscarea specială şi extinsă, cooperarea juridică internaţională, precum şi efectuarea investigaţiilor financiare paralele(I) - MăsurăANI Autoritatea Națională de Integritate31.12.2018
19. Elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil. Reducerea numărului de erori judiciare prin îmbunătăţirea programelor de formare profesională continuă a magistraţilor. Elaborarea criteriilor de responsabilitate a judecătorilor pentru calitatea actului de justiţieAcțiuneMJ Ministerul Justiției31.12.2017
1Art. 16, pct. I24 Implementarea Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29 octombrie 2015ArticolDirecția politici și reglementări în domeniul soci Subdiviziuni MEI
1Art. 63, lit. (d) pct. I19. Crearea primului parc pentru tehnologia informației, în conformitate cu prevederile Legii nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației ArticolDirecția politici și reglementări în domeniul soci Subdiviziuni MEI
1Art. 98, pct. SL1. Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică(SL) - acte subord. legiiDirecția politici și reglementări în domeniul soci Subdiviziuni MEI31.12.2018
2Art. 236, pct. I1. Asigurarea funcționalității Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, în conformitate cu prevederile Legii nr.174 din 25 iulie 2014.ArticolDirecția politici și reglementări în domeniul soci Subdiviziuni MEI
1Articolul 179. DefiniţiiArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 182. Recunoașterea în scopuri comerciale a sănătății animale și a stării organismelor dăunătoare și condițiile regionale ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Recunoaşterea situaţiei bolilor animalelor, a infecţiilor la animale sau la dăunătoriPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 184. Transparența și schimbul de informație ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Fără a aduce atingere articolului 185 din prezentul acord, părţile cooperează pentru a consolida înţelegerea reciprocă a structurii şi a mecanismelor oficiale de control ale celeilalte părţi, însărcinate cu aplicarea măsurilor enumerate în anexa XVII la prezentul acord, precum şi înţelegerea eficacităţii unor astfel de structuri şi mecanisme. Acest lucru se poate realiza, printre altele, prin intermediul rapoartelor de audit internaţionale, atunci cînd acestea sînt făcute publice de către părţi. Părţile pot face schimb de informaţii privind rezultatele unor astfel de audituri sau alte informaţii, după cazPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) În contextul apropierii legislaţiilor, menţionate la articolul 181 din prezentul acord, sau al recunoaşterii echivalenţei, menţionate la articolul 183 din prezentul acord, părţile se informează reciproc cu privire la modificările legislative şi procedurale adoptate în domeniile în cauzăPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) În acest context, Uniunea informează Republica Moldova cu mult timp în prealabil cu privire la modificările legislaţiei Uniunii, astfel încît să permită Republicii Moldova să examineze posibilitatea modificării legislaţiei sale în consecinţă. Ar trebui asigurat nivelul de cooperare necesar pentru a facilita transmiterea documentelor legislative la cererea uneia dintre părţi. În acest scop, fiecare parte informează fără întîrziere cealaltă parte cu privire la punctele sale de contact, inclusiv cu privire la orice schimbări ale acestor puncte de contactPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 188. Verificarea ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Pentru a menţine încrederea în punerea în aplicare eficace a dispoziţiilor prezentului capitol, fiecare parte are dreptul: a) să efectueze verificarea, în întregime sau în parte, a sistemului de inspecţie şi de certificare al autorităţilor celeilalte părţi şi/sau a altor măsuri, dacă este cazul, în conformitate cu standardele internaţionale relevante, cu orientările şi recomandările Codex Alimentarius, OIE şi CIPP şi b) să primească informaţii din partea celeilalte părţi cu privire la sistemul său de control şi să fie informată cu privire la rezultatele controalelor efectuate în cadrul sistemului respectivPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Oricare dintre părţi poate să comunice rezultatele verificărilor menţionate la alineatul (1) litera (a) unor terţe părţi şi să pună rezultatele la dispoziţia publicului, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile oricăreia dintre părţi. Atunci cînd rezultatele sînt comunicate sau făcute publice, după caz, se respectă dispoziţiile în materie de confidenţialitate aplicabile oricăreia dintre părţiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) În cazul în care partea importatoare decide să realizeze o vizită de verificare la partea exportatoare, partea importatoare notifică părţii exportatoare această vizită de verificare cu cel puţin trei luni înainte de a o efectua, cu excepţia cazurilor de urgenţă sau a cazurilor în care părţile convin altfel. Orice modificare legată de această vizită este convenită de către părţile vizatePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(4) Costurile suportate pentru verificarea integrală sau parţială a sistemelor de inspecţie şi certificare ale autorităţilor competente ale celeilalte părţi sau a altor măsuri, după caz, sînt suportate de către partea care efectuează verificarea sau inspecţiaPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(5) Proiectul de comunicare scrisă a verificărilor este transmis părţii exportatoare în termen de trei luni de la încheierea verificării. Partea exportatoare are la dispoziţie 45 de zile lucrătoare pentru a formula observaţii cu privire la proiectul de comunicare scrisă. Observaţiile făcute de partea exportatoare se anexează la raportul final şi, dacă este cazul, se includ în acesta. Cu toate acestea, în cazul în care, în cursul verificării, a fost identificat un risc important pentru sănătatea publică, sănătatea animală sau a plantelor, partea exportatoare este informată cît mai curînd posibil şi, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea verificăriiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(6) Din motive de claritate, rezultatele unei verificări pot contribui la procedurile menţionate la articolele 181, 183 şi 189 din prezentul acord, desfăşurate de către părţi sau de una dintre părţiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 189. Controale la import și taxele de inspecție ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile convin că controalele la import efectuate de partea importatoare cu privire la transporturile părţii exportatoare respectă principiile stabilite în partea A din anexa XXII la prezentul acord. Rezultatele acestor controale pot contribui la procesul de verificare menţionat la articolul 188 din prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Frecvenţa controalelor fizice la import efectuate de fiecare parte este stabilită în anexa XXII partea B la prezentul acord. O parte poate să modifice această frecvenţă, în limitele competenţelor sale şi în conformitate cu legislaţia sa internă, ca urmare a progreselor realizate în conformitate cu articolele 181, 183 şi 186 din prezentul acord sau ca rezultat al unor verificări, consultări sau al altor măsuri prevăzute în prezentul acord. Subcomitetul SPS menţionat la articolul 191 din prezentul acord modifică în mod corespunzător, printr-o decizie, anexa XXII partea B la prezentul acord. Subcomitetul SPS menţionat în Articolul 191 al prezentului Acord va modifica anexa XXII Partea B la prezentul acord printr-o decizie, în consecinţăPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Taxele de inspecţie pot acoperi numai costurile suportate de autoritatea competentă cu ocazia efectuării controalelor la import. Taxele se calculează pe aceeaşi bază ca şi taxele aplicate pentru inspectarea produselor naţionale similarePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(4) La cererea părţii exportatoare, partea importatoare o informează cu privire la orice modificări, inclusiv cu privire la motivele acestor modificări, referitoare la măsurile care afectează controalele la import şi taxele de inspecţie, precum şi cu privire la orice modificări importante ale modului de desfăşurare din punct de vedere administrativ a acestor controalePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(5) Părţile pot conveni asupra condiţiilor de aprobare, de la o dată care urmează să fie stabilită de Subcomitetul SPS menţionat la articolul 191 din prezentul acord, a controalelor reciproce menţionate la articolul 188 alineatul (1) litera (b) din prezentul acord în vederea adaptării şi reducerii reciproce, după caz, a frecvenţei controalelor fizice la import pentru mărfurile menţionate la articolul 186 alineatul (2) litera (a) din prezentul acord. De la această dată, părţile pot să îşi aprobe reciproc controalele pentru anumite mărfuri şi să reducă sau să înlocuiască în mod corespunzător controalele la import pentru aceste mărfuriPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 190. Măsuri de salvgardareArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) În cazul în care partea exportatoare adoptă pe teritoriul său măsuri destinate să controleze orice cauză care are putea să constituie un pericol sau un risc grav pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, partea exportatoare adoptă, fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (2), măsuri echivalente pentru a evita introducerea respectivului pericol sau risc pe teritoriul părţii importatoarePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Pe baza unor motive serioase legate de sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor, partea importatoare poate să adopte măsuri provizorii necesare pentru protecţia sănătăţii publice, a animalelor sau a plantelor. Pentru transporturile aflate în tranzit între părţi, partea importatoare analizează care ar fi soluţia cea mai adecvată şi proporţională pentru a evita perturbări inutile ale comerţuluiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Partea care adoptă măsuri în temeiul alineatului (2) din prezentul articol informează cealaltă parte în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data adoptării măsurilor respective. La cererea oricărei părţi şi în conformitate cu dispoziţiile articolului 185 alineatul (3) din prezentul acord, părţile desfăşoară consultări privind situaţia respectivă în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării. Părţile ţin seama în mod corespunzător de orice informaţie furnizată prin intermediul acestor consultări şi se străduiesc să evite perturbările inutile ale comerţului, ţinînd seama, după caz, de rezultatul consultărilor prevăzute la articolul 185 alineatul (3) din prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 208. Standardul de tratament pentru sucursale și reprezentanțe ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Dispoziţiile articolului 205 din prezentul acord nu împiedică aplicarea de către oricare dintre părţi a unor norme specifice privind dreptul de stabilire şi activitatea pe teritoriul său a sucursalelor şi a reprezentanţelor persoanelor juridice care aparţin celeilalte părţi, care nu au fost constituite pe teritoriul primei părţi, norme justificate de diferenţele juridice sau tehnice existente între aceste sucursale şi reprezentanţe în comparaţie cu sucursalele şi reprezentanţele constituite pe teritoriul său sau, în ceea ce priveşte serviciile financiare, justificate de raţiuni prudenţialePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Diferenţa de tratament nu depăşeşte ceea ce este strict necesar ca urmare a acestor diferenţe juridice sau tehnice sau, în ceea ce priveşte serviciile financiare, din raţiuni prudenţiale.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 219. Domeniu de aplicare şi definiţii ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Următoarele discipline se aplică măsurilor implementate de Părţi cu privire la cerinţele şi procedurile de licenţiere, cerinţele şi procedurile de calificare care afectează: (a) prestarea transfrontalieră de servicii; (b) stabilirea pe teritoriul lor a persoanelor juridice şi fizice definite la articolul 203 alineatul (8) din prezentul acord; (c) şederea temporară pe teritoriul lor a categoriilor de persoane fizice definite la articolul 214 alineatul (2) literele (a)-(e) din prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) În cazul prestării transfrontaliere de servicii, normele respective se aplică numai sectoarelor pentru care partea respectivă şi-a asumat angajamente specifice şi în măsura în care aceste angajamente specifice se aplică. În cazul stabilirii unei prezenţe comerciale, normele respective nu se aplică sectoarelor pentru care este prevăzută o limitare în conformitate cu anexele XXVII-A şi XXVII-E la prezentul acord. În cazul şederii temporare a persoanelor fizice, normele respective nu se aplică sectoarelor pentru care este prevăzută o limitare în conformitate cu anexele XXVII-C şi XXVII-D şi XXVII-G şi XXVII-H la prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Normele respective nu se aplică măsurilor dacă acestea constituie limitări care fac obiectul programăriiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 222. Recunoaştere reciprocăArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Nici o dispoziţie din prezentul capitol nu împiedică o parte să solicite ca persoanele fizice să deţină calificările necesare şi/sau experienţa profesională specificată pe teritoriul pe care este prestat serviciul, pentru sectorul de activitate în cauză.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Fiecare parte încurajează organismele profesionale relevante să furnizeze Comitetului de asociere, reunit în configuraţia comerţ prevăzută la articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, recomandări privind recunoaşterea reciprocă, în vederea îndeplinirii, în totalitate sau în parte, de către antreprenori şi prestatori de servicii a criteriilor aplicate de fiecare parte pentru autorizarea, acordarea de licenţe, funcţionarea şi certificarea antreprenorilor şi prestatorilor de servicii, şi, în special, a serviciilor profesionale.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Comitetul de asociere reunit în configuraţia comerţ examinează, într-un termen rezonabil, recomandarea în cauză pentru a stabili dacă este conformă cu prezentul acord şi, pe baza informaţiilor din recomandare, evaluează, în special: (a) măsura în care standardele şi criteriile aplicate de fiecare parte în materie de autorizare, acordare de licenţe, funcţionare şi certificare a prestatorilor de servicii şi a antreprenorilor sînt convergente; şi (b) valoarea economică potenţială a unui acord de recunoaştere reciprocă.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(4) În cazul în care aceste cerinţe sînt îndeplinite, Comitetul de asociere reunit în configuraţia comerţ stabileşte măsurile necesare pentru angajarea de negocieri. Ulterior, părţile se angajează în negocieri, prin intermediul autorităţilor lor competente, privind un acord de recunoaştere reciprocă.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(5) Orice acord de recunoaştere reciprocă la care se face referire la alineatul (4) din prezentul articol trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile relevante ale Acordului OMC şi, în special, cu articolul VII din GATS.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 245. Procesarea datelor ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Fiecare parte permite unui prestator de servicii financiare al celeilalte părţi să transfere informaţii în formă electronică sau în altă formă, către şi dinspre teritoriul său, pentru prelucrarea datelor, atunci cînd această prelucrare este necesară pentru activităţile obişnuite ale acestui prestator de servicii financiare.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Fiecare parte adoptă măsuri de salvgardare adecvate pentru protecţia vieţii private, a drepturilor fundamentale şi a libertăţilor persoanelor, în special în ceea ce priveşte transferul datelor cu caracter personal.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Monitorizarea respectării măsurilor de asigurare a confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal la efectuarea schimbului de date cu caracter personal în sectorul financiar(I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019
1Articolul 253. Armonizarea treptată ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Condiții sociale Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST) – anexa: Acordul european de organizare a timpului de lucru al navigatorilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT1. Act de modificare Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova Transpune: Directiva 1999/63/CE(LT) Legi de transpunereMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.06.2019
4LT1. Act de modificare Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova Transpune: Directiva 1999/63/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Condiții sociale Directiva 1999/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind aplicarea dispozițiilor referitoare la timpul de lucru al navigatorilor la bordul navelor care fac escală în porturile Comunității.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3L5. Act nou Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția privind munca în domeniul maritim, 2006(L) - LegiMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
3SLT14. Act nou Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor cu privire la aprobarea Regulamentului privind echipajul minim al navelor de transport cu autopropulsie Transpune: Directiva 1999/95/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT14. Act nou Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor cu privire la aprobarea Regulamentului privind echipajul minim al navelor de transport cu autopropulsie Transpune: Directiva 1999/95/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Condiții sociale Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT13. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor Transpune: Directiva 92/29/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT13. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor Transpune: Directiva 92/29/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Condiții tehnice Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre ale ComunitățiiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT12. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în şi/sau pleacă din port Transpune: Directiva 2010/65/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT12. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în şi/sau pleacă din port Transpune: Directiva 2010/65/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Controlul statului portului Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3L2. Act nou Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre(L) - LegiMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
3SLT6. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind respectarea obligațiilor statului port Transpune: Directiva 2009/16/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT6. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind respectarea obligațiilor statului port Transpune: Directiva 2009/16/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Echipaj Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT9. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind nivelul minim de formare a navigatorilor Transpune: Directiva 2008/106/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.06.2019
4SLT9. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind nivelul minim de formare a navigatorilor Transpune: Directiva 2008/106/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Investigarea accidentelor Directiva Consiliului 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritimPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I1. Crearea Biroului de Investigare a accidentelor(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.06.2017
2Monitorizarea traficului maritim Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT2. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de monitorizare și informare privind traficul naval Transpune: Directiva 2002/59/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.09.2018
4SLT2. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de monitorizare și informare privind traficul naval Transpune: Directiva 2002/59/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Normele tehnice și operaționale Nave de pasageri Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageriPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT16. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri Transpune: Directiva 1999/35/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT16. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri Transpune: Directiva 1999/35/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Normele tehnice și operaționale Nave de pasageri Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind regulile și standardele de siguranță pentru navele de pasageriPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT5. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind regulile și standardele de siguranță pentru navele de pasageri Transpune: Directiva 2009/45/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT5. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind regulile și standardele de siguranță pentru navele de pasageri Transpune: Directiva 2009/45/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Normele tehnice și operaționale Nave de pasageri: Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT4. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri Transpune: Directiva 2003/25/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT4. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri Transpune: Directiva 2003/25/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Protecția mediului Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcăturăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I2. Construcţia instalaţiilor pentru deşeurile generate de nave şi a reziduurilor de încărcătură în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.09.2019
3SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind instalațiile portuare pentru deșeurile generate de nave și reziduurile de încărcătură Transpune: Directiva 2000/59/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind instalațiile portuare pentru deșeurile generate de nave și reziduurile de încărcătură Transpune: Directiva 2000/59/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Protecția mediului Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe navePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3L3. Proiectul de lege cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenţia AFS)(L) - LegiMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
3L4. Proiectul de lege cu privire la Aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenţia AFS)(L) - LegiMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
3SLT11. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave Transpune: Regulamentul (CE) nr. 782/2003(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT11. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind interzicerea compuşilor organostanici pe nave Transpune: Regulamentul (CE) nr. 782/2003Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la colectarea şi la schimbul de informaţii referitoare la siguranţa aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare şi la gestionarea sistemului informaţional (Text cu relevanţă pentru SEE) Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul ComunitPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3L6. Act nou Proiectul de lege cu privire la infrastructura tehnico-edilitară(L) - LegiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2018A fost adoptată Legea 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.Raportul public PNAAA
3L7. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”(L) - LegiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2018Ultima modificare a HG133/2014 s-a operat prin HG327/2018. Totodată, ca urmare a acţiunilor de reformă a administraţiei publice, prin Legea nr. 173/2018 au fost transmise competenţele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru de elaborare a politicilor în competenţa organelor centrale de specialitate ale statului. Astfel, conform prevederilor Legii sus-numite s-au operat modificări la mai multe acte normative în care se face referire la ARFC și competențele acesteia, inclusiv Legea nr.150/2017. Sistemul informaţional urmează a fi elaborat şi executate lucrări privind implementarea acestuia odată cu aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a „Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” şi în limita resurselor financiare bugetare alocate.Raportul public PNAAA
3L7. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”(SL) - acte subord. legiiMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
3SL1. Act nou Proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese(SL) - acte subord. legiiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2017A fost adoptată Legea nr.151/2017 cu privire la sistemul de adrese, care prevede stabilirea și reglementarea modului de creare și administrare a sistemului de adrese pe teritoriul Republicii Moldova.Raportul public PNAAA
3SL2 Act nou. Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară(SL) - acte subord. legiiARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru31.12.2018S-a creat Grupul de lucru în vederea elaborării proiectului Regulamentului pentru crearea sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”, cu includerea reprezentanţilor desemnaţi din partea autorităţilor publice şi a altor instituţii responsabile. În subsidiar relevăm că, conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”, a fost elaborat şi examinat în cadrul şedinţelor Consiliului tehnico-economic pe lângă ARFC. Totodată, ca urmare a acţiunilor de reformă a administraţiei publice, obiectiv prioritar stabilit în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2016-2018, în scopul delimitării clare a funcţiilor de elaborare şi de promovare a politicilor, de funcţiile de implementare a politicilor, prin Legea nr. 173/2018 au fost transmise competenţele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru de elaborare a politicilor în competenţa organelor centrale de specialitate ale statului. Astfel, conform prevederilor Legii sus-numite s-au operat modificări la mai multe acte normative în care se face referire la ARFC și competențele acesteia, inclusiv Legea nr.150/2017. În acest context, proiectul Regulamentului pentru crearea sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” va fi promovat ca urmare a încheierii procesului de optimizare a activităţii unor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, inclusiv a organului central de specialitate responsabil de elaborarea și realizarea politicii statului în domeniul înregistrării obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară şi a activităţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, respectiv după definitivarea procedurii de reorganizare a Agenţiei. Realizat parţial. Este în proces de elaborare proiectul Regulamentului privind modul de ţinere a sistemului informațional automatizat „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară”, în cadrul Grupului de lucru.Raportul public PNAAA
3SLT17. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 768/2006; 2. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005; 3. Regulamentul (CE) nr. 473/2006; 4. Regulamentul (CE) nr. 474/2006(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.06.2018
4SLT17. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 768/2006; 2. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005; 3. Regulamentul (CE) nr. 473/2006; 4. Regulamentul (CE) nr. 474/2006Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Răspunderea transportatorilor de persoane Regulamentul (CE) nr 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul ComunitățiiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT7. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind aplicarea Codului internațional de management al siguranței Transpune: Regulamentul 336/2006/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT7. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind aplicarea Codului internațional de management al siguranței Transpune: Regulamentul 336/2006/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Răspunderea transportatorilor de persoane Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe marePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT3. Act nou Proiectul Hotărîrii de Guvern privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare Transpune: Regulamentul (CE) nr. 392/2009 (SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.09.2018
4SLT3. Act nou Proiectul Hotărîrii de Guvern privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare Transpune: Regulamentul (CE) nr. 392/2009 Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Securitate maritimă Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT15. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare Transpune: Directiva 2005/65/CE Regulamentul (CE) nr. 725/2004(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.03.2019
4SLT15. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare Transpune: Directiva 2005/65/CE Regulamentul (CE) nr. 725/2004Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Siguranța maritimă - Statul de pavilion / societățile de clasificare Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind standardele pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor Transpune: 1. Directiva 2009/15/CE; 2. Regulamentul 391/2009/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind standardele pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor Transpune: 1. Directiva 2009/15/CE; 2. Regulamentul 391/2009/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Statul de pavilion Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilionPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3L1. Act de modificare Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova Transpune: Directiva 2009/21/CE(L) - LegiMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
2Vrachiere Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT8. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind cerințele şi procedurile pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor Transpune: Directiva 2001/96/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT8. Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind cerințele şi procedurile pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor Transpune: Directiva 2001/96/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
1Articolul 10. Arme de calibru mic și armament ușor și controlul exporturilor de arme convenționaleArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), inclusiv muniția aferentă, precum și acumularea în exces a acestora, gestionarea lor ineficientă, stocurile securizate în mod necorespunzător și răspîndirea necontrolată a acestor arme reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționalePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Comisiei naţionale pentru monitorizarea circulaţiei armelor de calibru mic şi armamentului uşor(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018La 28.02.2018 a fost aprobată HG nr.210 cu privire la crearea Comisiei naționale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic și armamentului ușor. Comisia urmează să asigure elaborarea Strategiei naționale privind prevenirea fabricării, transferului și circulației armelor de calibru mic și armament ușor. Raportul public PNAAA
3SL2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adoptarea Strategiei naţionale pentru prevenirea fabricării, transferului şi circulaţiei ilicite de arme de calibru mic şi armament uşor(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
2(2) Părțile convin să respecte și să execute pe deplin obligațiile care le revin în ceea ce privește combaterea comerțului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniția aferentă, în temeiul acordurilor internaționale în vigoare și al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, precum și angajamentele care le revin în cadrul altor instrumente internaționale aplicabile în acest domeniu, cum ar fi Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu SALW sub toate aspectele salePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Organizarea măsurilor de distrugere prin topirea armelor cu destinaţie civilă retrase din circuitul civil(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3SL3. Act nou Proiectul ordinului privind mecanismul de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica Moldova(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
4SL3. Act nou Proiectul ordinului privind mecanismul de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica MoldovaSubmăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
4SL3. Act nou Proiectul ordinului privind mecanismul de marcare a armelor din circuitul civil, importate în Republica MoldovaSubmăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidenţa armelor convenţionale”(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
4SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidenţa armelor convenţionale”SubmăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
4SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidenţa armelor convenţionale”SubmăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
4SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Registrul de stat privind evidenţa armelor convenţionale”SubmăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
1Articolul 100.ArticolANRCETI Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a RM
2Părțile promovează cooperarea dintre autoritățile de reglementare ale UE și autoritățile naționale de reglementare ale Republicii Moldova din domeniul comunicațiilor electronice. Părțile iau în considerare, de asemenea, cooperarea în alte domenii relevante, inclusiv prin intermediul inițiativelor regionalePrevedereANRCETI Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a RM
3I1. Participarea la activitatea structurilor specializate din cadrul Parteneriatului Estic(I) - MăsurăANRCETI Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a RM31.12.2019Pe parcursul semestrului I, 2018, ANRCETI a continuat activitatea în cadrul Grupului Autorităților de Reglementare în Comunicații Electronice din țările Parteneriatului Estic, (Eastern Partnership Regulators – EaPeReg), care activează sub egida inițiativei EU4Digital, menită să susțină dezvoltarea economiei digitale în aceasta regiune. Reprezentanții ANRCETI au participat la următoarele evenimente: 12-14 martie 2018 - ședința Grupului de experți pe probleme de spectru (SEWG) ( or. Kiev). În cadrul reuniunii au fost actualizate datele privind situația implementării dividendelor digitale 1 și 2 (790-862 MHz, 694 790 MHz) în țările EaPeReg; 17-18 aprilie 2018 – două ședințe paralele: a Grupului de experți pe probleme de roaming (REWG) și a Grupului de experți pe probleme de benchmarking (BEWG) (studii comparative) (or. Baku); În cadrul reuniunii REWG a fost analizat proiectul Studiului de fezabilitate pentru armonizarea și reducerea tarifelor aplicate pentru furnizarea serviciilor de roaming internațional între țările Parteneriatului Estic; reprezentanții autorităților de reglementare din UE au făcut prezentări referitor la implementarea ”Roam Like At Home”, menționând despre impactul implementării asupra furnizorilor de servicii de telefonie mobilă și utilizatorilor finali; membrii REWG s-au expus și au convenit asupra planului de acțiuni al REWG pentru anii 2018 - 2019, care include: procesul de consultare a Studiului de fezabilitate cu ministerele relevante și furnizorii serviciilor de telefonie mobilă, elaborarea unui proiect al acordului regional de roaming între țările PaE, elaborarea termenilor de referință pentru un nou studiu de fezabilitate pentru reducerea tarifelor aplicate pentru furnizarea roaming-ului internațional între țările PaE și UE. În cadrul reuniunii BEWG a fost analizat Planul de lucru al BEWG pentru anul 2018, elaborat în baza deciziilor EaPeReg de la Plenara din Minsk 2017 și Declaraţia Ministerială de la Tallin 2017, Parteneriatul Estic – rezultate tangibile 2020, conform Planului de activitate al EaPeReg pentru 2017-2020. La ședință au fost prezentate noi teme de analizat de către BEWG: Independenţa regulatorilor (Agenţiilor de Reglementare); Analiza comparativă (Benchmark) a tarifelor la servicii în bandă largă; Dezvoltarea serviciilor în bandă largă în cadrul ţărilor parteneriatului estic (PaE). 25 aprilie 2018 - Atelierul de lucru cu tematica ”Harta infrastructurilor și utilizarea partajată a acestora” „Infrastructure Mapping”, „Infrastructure sharing” (or. Kiev), unde au fost familiarizați regulatorii țărilor PaE cu experiența regulatorilor din UE în ceia ce privește dezvoltarea instrumentelor pentru inventarierea reţelelor de comunicaţii electronice. Pentru acest eveniment, reprezentanții ANRCETI au participat la elaborarea următoarelor documente/rapoarte: Raport de analiză comparativă cu privire la Harta Infrasructurilor în cadrul PaE (Infrastructure Mapping Benchmark in EaP); Raport cu privire la implementarea Legii Infrastructurii în Republica Moldova, provocări şi acţiuni întreprinse de către ANRCETI. 26 aprilie 2018 - Ședința Plenară EaPeReg (or. Kiev). Reprezentantul ANRCETI, care a fost - Președintele EaPeReg – 2017, a prezentat Raport privind activitatea EaPeReg în 2017. Președinții Grupurilor de Experți (BEWG, SEWG și REWG ) au prezentat spre aprobare rapoartele de activitate pentru 2017 și planurile pentru 2018. Una din sesiuni a fost dedicată Planului de activitate pentru 2018, Protocolului de Colaborare, nominalizarea Președintelui EaPeReg pentru 2019, Planului de acțiuni EaPeReg pentru 2017-2020, s-a decis privind documentele care urmează a fi publicate pe site-ul www.eapereg.org. Pentru acest eveniment, reprezentanții ANRCETI au participat la elaborarea următoarelor documente/rapoarte: Raport de activitate EaPeReg 2017; Raportul de activitate a Grupului de Experți pe Benchmarking și activități ulterioare; Planul de acțiuni EU4Digital (EaPeReg) 2017-2020, propuneri pentru Pilonul 1 (Armonizarea legislației și fortificarea independenței autorității de reglementare), în comun cu ANCOM, Romania; Modificările la Protocolul de Colaborare (în special statutul de reprezentare).Raportul public PNAAA
1Articolul 102.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană. Aplicarea următoarelor dispoziţii ale directivei: - adoptarea unei politici şi a unei reglementări care să asigure disponibilitatea armonizată şi utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I1.Organizarea concursurilor de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV în vederea suplinirii capacităţii multiplexurilor cu acoperire naţională și regională (I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2017
3I2. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la tranziția la televiziunea digitală terestră(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.03.2017Prin Decizia nr.6/31 din 24.03.17, CCA a recomandat radiodifuzorilor difuzarea, cu titlu gratuit și în orele de maximă audiență, a spotului video social-informativ privind tranziția de la televiziunea analogică la cea digital terestră, în perioada 01 aprilie – 01 august 2017. Raportul public PNAAA
1Articolul 104. ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(b) Importanța patrimoniului culturalPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Elaborarea anuală a agendei cultural-turistice şi difuzarea acesteia prin instrumentele de informare turistică (I) - MăsurăDirectia politici economice si mediul de afaceri Subdiviziuni MEI31.03.2018
3I1. Elaborarea anuală a agendei cultural-turistice şi difuzarea acesteia prin instrumentele de informare turistică (I) - MăsurăDirectia politici economice si mediul de afaceri Subdiviziuni MEI31.03.2019
3I1. Elaborarea anuală a agendei cultural-turistice şi difuzarea acesteia prin instrumentele de informare turistică (I) - MăsurăDirectia politici economice si mediul de afaceri Subdiviziuni MEI31.03.2019
1Articolul 105.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(c) Promovarea și dezvoltarea produselor și a piețelor de turism, a infrastructurii, a resurselor umane și a structurilor instituționale, precum și identificarea și eliminarea barierelor din calea serviciilor de călătoriePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3SL1. Modificarea cerințelor privind utilizarea contractului turistic și voucherului turistic (abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova”,modificarea ordinului Agenției Turismului nr. 62 din 11 februarie 2002)(SL) - acte subord. legiiAT Agenția Turismului31.12.2017
2(d) Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici eficiente, inclusiv a aspectelor juridice, administrative și financiare corespunzătoarePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3SL2. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea statutului de zonă turistică naţională, localitate şi staţiune turistică(SL) - acte subord. legiiAT Agenția Turismului31.12.2019
3SL3.Proiectul ordinului Agenției Turismului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea centrelor de informare şi promovare turistică(SL) - acte subord. legiiAT Agenția Turismului30.09.2017
2(e) Formarea în domeniul turismului și consolidarea capacităților pentru a îmbunătăți standardele serviciilorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Organizarea anuală a seminarelor de instruire privind iniţierea afacerilor în domeniul turismului rural (I) - MăsurăAT Agenția Turismului31.12.2019
3I1. Organizarea anuală a seminarelor de instruire privind iniţierea afacerilor în domeniul turismului rural (I) - MăsurăAT Agenția Turismului31.12.2019
3I1. Organizarea anuală a seminarelor de instruire privind iniţierea afacerilor în domeniul turismului rural (I) - MăsurăAT Agenția Turismului31.12.2018
1Articolul 106.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Va avea loc un dialog periodic cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitolPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Asigurarea unui dialog periodic cu instituţiile UE(I) - MăsurăDirectia politici economice si mediul de afaceri Subdiviziuni MEI31.12.2019
3I1. Asigurarea unui dialog periodic cu instituţiile UE(I) - MăsurăDirectia politici economice si mediul de afaceri Subdiviziuni MEI31.12.2018
3I1. Asigurarea unui dialog periodic cu instituţiile UE(I) - MăsurăDirectia politici economice si mediul de afaceri Subdiviziuni MEI31.12.2019
1Articolul 107.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2 (1) Părțile promovează înțelegerea reciprocă și cooperarea bilaterală în domeniul politicii regionale, inclusiv metodele de formulare și de punere în aplicare a politicilor regionale, guvernanța și parteneriatul pe mai multe niveluri, cu un accent deosebit pe dezvoltarea zonelor defavorizate și pe cooperarea teritorială, avînd ca obiectiv stabilirea canalelor de comunicare și îmbunătățirea schimburilor de informații și de experiență între autoritățile naționale, regionale și locale, actorii socioeconomici și societatea civilăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I.2. Implementarea portofoliului de proiecte prioritare de dezvoltare regională aprobate în Documentul unic de program în domeniile:managementul deșeurilor solide, eficiență energetică, drumuri regionale și locale, alimentare cu apă și canalizare(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3I.3. Elaborarea și aprobarea unui Plan de acțiuni privind regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație(SL) - acte subord. legiiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
3I1. Consolidarea capacităţilor de dezvoltare a portofoliului de proiecte(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2017
2(2) - a) Descentralizarea procesului de luare a deciziilor de la nivelul central la nivelul comunităților regionalePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Dezvoltarea centrelor urbane/a municipiilor prin revitalizarea zonelor degradate(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2018
3I5. Pregătirea Programelor regionale sectoriale pentru susținerea potențialului dezvoltării economice competitive în regiuni(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
3I6. Pregătirea și implementarea portofoliului de proiecte prioritare în vederea susținerii dezvoltării sectorului privat, aprobate în Documentul unic de programîn domeniul economic(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3I7. Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor turistice în regiunile de dezvoltare; Elaborarea Programelor regionale sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de dezvoltare(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
3I8. Pregătirea portofoliului de proiecte prioritare pentru susținerea turismului în regiuni(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
2(2) - b) Consolidarea parteneriatului dintre toate părțile implicate în dezvoltarea regionalăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I9. Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților actorilor la nivel local și regional(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2017
2(2) - c) Cofinanțarea prin inter-mediul contribuției financiare a părților implicate în implementarea programelor și a proiectelor de dezvoltare regionalăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I10. Elaborarea programului de instruiri(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3I11. Consolidarea capacităților instituționale în gestionarea politicii regionale prin dezvoltarea capacităților operaționale ale Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia (I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
3I12. Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ: eficientizarea cooperării și coordonării interministeriale și la nivel regional(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
3I13. Îmbunătățirea mecanismului de coordonare a activităților legate de implementarea proiectelor de dezvoltare regională în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (Mecanism de prioritizare a proiectelor)(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
1Articolul 108.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părțile sprijină și consolidează implicarea autorităților locale și regionale în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră și regională și structurile de gestionare aferente, îmbunătățesc cooperarea prin instituirea unui cadru legislativ de abilitare, susțin și elaborează măsuri de consolidare a capacităților și promovează întărirea rețelelor economice și comerciale transfrontaliere și regionalePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Organizarea în comun cu structurile de management al programelor transfrontaliere de: 1. zile informaţionale, 2. forumuri de parteneriat pentru potenţiali beneficiari; Acordarea suportului consultativ zilnic de către experţi în domeniu(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 4 evenimente: • 3 sesiuni de instruire în cadrul Programului Operațional Comun ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020” în or. Chișinău pe 3 aprilie 2017, în or. Bălți pe 4 aprilie 2017 și or. Cahul pe 6 aprilie 2017. • 1 sesiune de instruire în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 organizată pe 16 mai 2017. • Totodată, experții oficiului acordă suport consultativ colaboratorilor Cancelariei de Stat. Pe parcursul semestrului I al anului 2018, au fost organizate următoarele activități: • Au fost desfășurate 9 evenimente de informare și instruire în cadrul POC România – Republica Moldova 2014-2020, în regiunile Cahul și Găgăuzia, Chișinău, Bălți, Comrat. • 1 forum de parteneriat pentru potențialii beneficiari ai POC România – Republica Moldova 2014 – 2020 care a avut loc pe data de 14 martie 2018 la Chișinău; De asemenea, potențialii aplicați, precum și beneficiarii existenți ai programelor, primesc suport consultativ și asistență continuă. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 36 de consultații informative cu privire la toate programele de cooperare transfrontalieră și transnațională eligibile pentru beneficiarii din Moldova Raportul public PNAAA
2(2) - a) Îmbunătățirea mecanismului privind interacțiunea verticală și orizontală a administrației publice centrale și locale în procesul de elaborare și punere în aplicare a politicilor regionalePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I2. Elaborarea și actualizarea programelor de instruire în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3L1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la elaborarea Conceptului Planului (Schemei) de amenajare a teritoriului național(L) - LegiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
3L2. Act nou Proiectul de lege cu privire la Planul (Schema) de amenajare a teritoriului național(L) - LegiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.09.2019
3SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la elaborarea a trei planuri (scheme) regionale de amenajare a teritoriului(SL) - acte subord. legiiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
2(2) - b) Dezvoltarea capacității autorităților publice locale de a promova cooperarea trans-frontalieră în conformitate cu reglementările și cu practicile UEPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I3. Organizarea, în comun cu structurile de management al programelor transfrontaliere, de 1. zile informaţionale, 2. foruri de parteneriat; Acordarea suportului consultativ zilnic (I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2018Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 4 evenimente: • 3 sesiuni de instruire în cadrul Programului Operațional Comun ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020” în or. Chișinău pe 3 aprilie 2017, în or. Bălți pe 4 aprilie 2017 și or. Cahul pe 6 aprilie 2017. • 1 sesiune de instruire în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 organizată pe 16 mai 2017. • Totodată, experții oficiului acordă suport consultativ colaboratorilor Cancelariei de Stat. Pe parcursul semestrului I al anului 2018, au fost organizate următoarele activități: • Au fost desfășurate 9 evenimente de informare și instruire în cadrul POC România – Republica Moldova 2014-2020, în regiunile Cahul și Găgăuzia, Chișinău, Bălți, Comrat. • 1 forum de parteneriat pentru potențialii beneficiari ai POC România – Republica Moldova 2014 – 2020 care a avut loc pe data de 14 martie 2018 la Chișinău; De asemenea, potențialii aplicați, precum și beneficiarii existenți ai programelor, primesc suport consultativ și asistență continuă. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 36 de consultații informative cu privire la toate programele de cooperare transfrontalieră și transnațională eligibile pentru beneficiarii din Moldova Raportul public PNAAA
2(2) - c) Schimbul de cunoștințe, de informații și de cele mai bune practici cu privire la politicile de dezvoltare regională pentru a promova bunăstarea economică a comunităților locale și dezvoltarea omogenă a regiunilorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Asigurarea schimbului periodic de informaţii, inclusiv în cadrul reuniunii anuale a Clusterului 5. „Agricultură şi dezvoltare rurală, pescuit şi politică maritimă, dezvoltare regională, cooperare la nivel transfrontalier şi regională”(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
1Articolul 109.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părțile consolidează și încurajează dezvoltarea elementelor transfrontaliere și regionale din domenii precum transporturile, energia, rețelele de comunicare, cultura, educația, turismul, sănătatea, precum și din alte sectoare reglementate de prezentul acord, care au o relevanță pentru cooperarea transfrontalieră și regionalăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Lansarea Programelor operaţionale comune (I) - MăsurăDCPAE Cancelaria de Stat30.06.2017
2(2) Părțile își intensifică cooperarea dintre regiunile lor, sub formă de programe transnaționale și transfrontaliere, încurajînd participarea regiunilor Republicii Moldova la structurile și organizațiile regionale europene și promovînd dezvoltarea economică și instituțională a acestora prin implementarea unor proiecte de interes comunPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I2. Facilitarea și acordarea asistenței autorităților publice locale în aplicarea pentru finanțare din programele europene și din alte fonduri(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
2(a) Continuării cooperării teritoriale cu regiunile europene, inclusiv prin intermediul unor programe de cooperare transnaționale și transfrontalierePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I3.Participarea în procesul de monitorizare a programelor europene existente, promovînd prioritățile strategice guvernamentale și sporind participarea în cadrul programelor transnaționale și transfrontaliere(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3I4. Inițierea participării la programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020 în cadrul IEV (Programul operaţional comun România-Republica Moldova și Programul operaţional comun pentru Marea Neagră), precum și la programul transnaţional pentru regiunea Dunării; Continuarea punerii în aplicare a Programului de cooperare teritorială Republica Moldova-Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
1Articolul 11. Cooperarea internațională în lupta împotriva terorismuluiArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părțile convin să colaboreze la nivel bilateral, regional și internațional pentru a preveni și a combate terorismul în conformitate cu dreptul internațional, cu rezoluțiile ONU în domeniu, cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaților și cu dreptul umanitarPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Cooperarea pentru realizarea prevederilor tratatelor încheiate la nivel internaţional şi regional privind prevenirea, suprimarea şi reprimarea terorismului internaţional(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019

SIS a participat la ședințele comisiilor parlamentare în vederea obținerii avizelor necesare pentru aderarea la Hotărârea Consiliului șefilor de state al CSI „Cu privire la Programul de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2017 – 2019”.

La data de 05 aprilie 2018 prin Legea nr.64 (MO Nr.157-166 din 18.05.2018) Republica Moldova a aderat la Hotărârea Consiliului șefilor de state al CSI „Cu privire la Programul de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2017 – 2019”.

În acest sens, a fost inițiată procedura de ratificare a Acordului privind schimbul de informații în cadrul CSI în domeniul luptei împotriva terorismului și altor forme de manifestare violentă a extremismului, precum și finanțării acestora, semnat la 03 noiembrie la Tașkent, Republica Uzbekistan.

Raportul public PNAAA
4I1. Cooperarea pentru realizarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate la nivel internaţional şi regional în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului privind prevenirea, suprimarea şi reprimarea terorismului internaţionalSubmăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019
4I1. Cooperarea pentru realizarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate la nivel internaţional şi regional în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului privind prevenirea, suprimarea şi reprimarea terorismului internaţionalSubmăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019
3I2. Dezvoltarea cooperării interinstituţionale, regionale şi internaţionale în vederea prevenirii şi combaterii terorismului(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate30.12.2019

Reprezentanții SIS au participat la:

- a treia reuniune a Subcomitetului RM-UE pentru libertate, securitate şi Justiţie, 21.06.2017, MAEIE;

- ședinţa de experţi ai Consiliului pentru Cooperare Regională SEE CVE, Macedonia;

- ședinţa de experţi a Comisiei UE pe problematica combaterii terorismului, Bruxelles;

- ședinţa subgrupului pe combaterea terorismului al GUAM, Kiev Ucraina.

Raportul public PNAAA
În perioada semestrului I al a.c.

în cadrul Serviciului a fost creată baza de date unde sunt introduse toate persoanele care prezintă interes pe domeniile de competență. Conform informațiilor stocate în această bază de date, este întocmită și, periodic reactualizată, harta relațională a subiecților de interes ai Serviciului.

Este asigurat schimbul de informaţii cu partenerii, utilizarea şi completarea permanentă a masivelor informaţionale comune pe linia de parteneriat pe segmentul de prevenire şi combatere a terorismului.

Pe plan regional și internațional se interacționează cu: GUAM, CODEXTER, INTERPOL, ONU, SEEIC

Raportul public PNAAA
3L1. Act nou Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului(L) - LegiSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate30.06.2017

Serviciul a elaborat și promovat proiectul de lege privind prevenirea și combaterea terorismului, care a fost aprobat prin Legea cu nr. 120 din 21.09.2017 (Monitor Oficial nr. 364-370/614 din 20.10.2017)

Raportul public PNAAA
Legea nr. 120 din 21.09.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371961Raportul public PNAAA
2(2) În acest sens, părțile cooperează în special în vederea aprofundării consensului internațional privind lupta împotriva terorismului, inclusiv prin definirea juridică a actelor teroriste și prin inițierea de demersuri în vederea ajungerii la un acord referitor la Convenția generală privind terorismul internaționalPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I3. Aprofundarea schimbului de informaţii cu instituţiile omoloage din alte state pe linia prevenirii şi combaterii terorismului(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019

Au fost efectuate întrevederi pe linie de parteneriat cu serviciile omoloage din alte state, fiind asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe subiecte cu referire la fenomenele de mercenariat, terorism, persoane expulzate/returnate din motive de securitate etc.

Raportul public PNAAA

Este asigurat schimbul de informaţii şi date de interes comun pe linia de parteneriat cu serviciile speciale străine pe subiecte ce ţin de terorişti, călători străini, persoane expulzate/returnate din motive de securitate, infracțiuni conexe terorismului, mercenariat, etc.

Raportul public PNAAA
3I4. Efectuarea schimbului de informaţii operative cu serviciile speciale partenere pe cazuri şi situaţii concrete, conform procedurilor stabilite(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019În
conformitate cu competențele legale, în perioada semestrului I al anului 2018 a
fost asigurat și realizat schimbul de informații cu serviciile
partenere pe profilul de activitate antiteroristă.
Raportul public PNAAA
2(3) În cadrul punerii în aplicare integrale a Rezoluției 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al ONU și a altor instrumente ale ONU relevante, precum și a convențiilor și instrumentelor internaționale aplicabile, părțile fac schimb de informații cu privire la organizațiile și grupurile teroriste, la activitățile acestora și la rețelele de sprijin, în conformitate cu dreptul internațional și cu legislația părțilorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I5. Desfăşurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor şi convenţiilor ONU în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului(I) - MăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019

În conformitate cu competențele legale, în perioada de referință au fost organizate consultări pe linia de parteneriat în vederea preluării practicilor de implementare a mecanismului de verificare a pasagerilor rutelor aeriene (PNR/APIS).

Raportul public PNAAA
4I5. Desfăşurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor şi convenţiilor ONU în domeniul prevenirii şi combaterii terorismuluiSubmăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019
4I5. Desfăşurarea dialogului cu partenerii externi în vederea preluării bunelor practici de implementare a instrumentelor şi convenţiilor ONU în domeniul prevenirii şi combaterii terorismuluiSubmăsurăSIS Serviciul de Informaţii şi Securitate31.12.2019
1Articolul 110.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părțile intensifică și asigură o mai bună coordonare și cooperare între țările și regiunile vizate de Strategia UE pentru regiunea Dunării, care să se concentreze, printre altele, pe îmbunătățirea conexiunilor de transport și distribuție a energiei, pe mediu, pe dezvoltarea economică și socială și pe securitate, ceea ce va contribui la un transport rutier și feroviar mai rapid, la furnizarea unei energii la prețuri mai mici și din surse de aprovizionare mai sigure, la îmbunătățirea condițiilor de mediu, cu ape mai curate, la protejarea biodiversității și la prevenirea mai eficientă a inundațiilor transfrontalierePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Promovarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării în Republica Moldova (SUERD) prin asigurarea activităţii coordonatorului naţional (I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3I2. Facilitarea comunicării coordonatorilor pe priorități (PAC) cu experții naționali pe priorități(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3I3. Promovarea Programului Transnațional „Dunărea 2014-2020”(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
2(2) Părțile își sporesc cooperarea transfrontalieră vizînd restabilirea navigației pe rîul Prut, ceea ce va conduce la prevenirea inundațiilor în bazinul hidrografic al rîului, la îmbunătățirea calității apei și a irigațiilor agricole, la intensificarea activităților economice, la promovarea turismului și a activităților culturale, contribuind totodată la consolidarea capacitățilorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 113.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile convin să își dezvolte cooperarea în domeniul sănătății publice pentru a ridica nivelul siguranței sănătății publice și al protecției sănătății umane ca o condiție prealabilă pentru dezvoltare durabilă și creștere economicăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Modernizarea căilor de colectare și analiză a fluxului informațional (digitalizarea proceselor cu elaborarea și implementarea programelor computerizate – soft) (I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019
1Articolul 114.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2 (d) Calitatea și siguranța substanțelor de origine umanăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I5.Sporirea calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană (organe, ţesuturi și celule) prin ajustarea standardelor, procedurilor standard de operare şi protocoalelor naţionale la cele europene(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019
2(a) consolidarea sistemului de sănătate publică al Republicii Moldova, în special prin punerea în aplicare a reformelor în acest sector, prin asigurarea unei asistențe medicale primare de înaltă calitate și prin îmbunătățirea guvernanței în materie de sănătate și a finanțării asistenței medicale PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Perfecţionarea mecanismelor de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi eliminarea inechităţilor în stabilirea mărimii acestora prin reevaluarea veniturilor ca bază de calcul (acte normative elaborate, acte normative aprobate)(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Au fost adoptate următoarele acte legislative: Legea nr.145 din 14.07 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.118 din 05.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. Legea nr.175 din 27.09.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Raportul public PNAAA
2(b) Supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile, cum ar fi HIV/SIDA, hepatita virală și tuberculoza, precum și sporirea capacității de pregătire pentru amenințări și urgențe la adresa sănătății publicePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I2. Asigurarea funcționalității a zece centre de performanță regională a serviciilor de laborator(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018În conformitate cu Ordinul MS nr. 184 din 25 martie 2016 „cu privire la modernizarea şi reorganizarea serviciului de laborator al SSSSP”, au fost instituite 10 Centre de performanță regională a serviciilor de laborator. La moment Centrele sînt funcționale, sunt finanțate din sursele bugetului de stat.Raportul public PNAAA
3I3. Fortificarea capacităţilor specialiștilor implicați în colectarea datelor și managementul supravegherii epidemiologice a infecției cu HIV conform practicilor Uniunii Europene(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019
2(c) Prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, în principal printr-un schimb de informații și de bune practici, prin promovarea unui stil de viață sănătos, prin abordarea principalilor factori care influențează starea de sănătate, cum ar fi alimentația și dependența de droguri, alcool şi tabacPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Fortificarea capacităților în controlul bolilor netransmisibileîn Centrul Național de Sănătate Publică și zece Centre de sănătate publică teritoriale; Efectuarea campaniilor naționale de informare privind prevenirea bolilor netransmisibile(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019
2(f) Punerea în aplicare deplină și promptă a acordurilor internaționale în materie de sănătate, în special a Regulamentelor sanitare internaționale și a Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului din 2003PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I6. Elaborarea Regulamentului sanitar privind etichetarea produselor din tutun și avertismentele de sănătate și elaborarea bibliotecii electronice de avertismente de sănătate combinate(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2017Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 1 august 2017 „pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete și a produselor conexe”. Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare la 04.08.2017.Raportul public PNAAA
1Articolul 115.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2 (b) Îmbunătățirea progresivă a interacțiunii dintre Republica Moldova și Centrul European de Prevenire și Control al BolilorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I2. Colaborarea la nivel tehnic cu monitorizarea ulterioară a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019
2(a) Integrarea progresivă a Republicii Moldova în rețelele UE din domeniul sănătățiiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Participarea la Reuniunea „Meeting of the HIV/AIDS ThinkTank”(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de comun cu coordonatorul Programului național de prevenire și control a HIV/SIDA și ITS, participă activ la întîlnirele de nivel înalt privind domeniul HIV după cum urmează: 1.Ministerial policy dialogue on HIV and related comorbidities in eastern Europe and central Asia; 2. Implementation of HIV pre-exposure prophylaxis; 3. Experiența de succes a Suediei în activitatea de combatere HIV, prin abordări bazate pe evidență, principiul respectării drepturilor omului și politicilor sensibile la gen.Raportul public PNAAA
1Articolul 116.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi componentelor sanguinePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I1. Realizarea activităţilor de implementare a standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sîngelui uman şi a componentelor sangvine(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. În majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare este creată infrastructura adecvată. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. În anul 2017 au fost instruiți 512 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței.Raportul public PNAAA
În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. În majoritatea Instituțiilor Medico - Sanitare este creată infrastructura adecvată. În cadrul proiectului Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova, 16 bănci de sînge au fost dotate cu echipamente specifice serviciului de sînge. Au fost instruiți 512 medici de diferite specialități în realizarea hemotransfuziilor în diferite situații clinice și asigurarea hemovigilenței. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine. Directiva implementată 86% în Instituții medico sanitare care oferă asistenţa hemotransfuzională. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui şi instituţiile medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine sunt asigurate cu echipamente specializate și respectă toate condițiile de depozitare, transport și distribuire a sangelui și a componentelor sanguine, conform cerințelor prevăzute în Directiva 2002/98/CE.Raportul public PNAAA
2Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componente sanguinePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I2. Realizarea activităţilor de implementare a cerinţelor tehnice pentru sînge şi componente sangvine(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge.Raportul public PNAAA
A fost adoptată Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”. Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021”. În perioada 2007-2018 au fost emise 56 de acte normative, Ordonanțe și Dispoziții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează activitatea Serviciului de Sînge. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. Astfel, sunt asigurate toate cerinţele tehnice pentru sânge şi componente sanguine.Raportul public PNAAA
2Directiva 2005/61/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de trasabilitate şi notificarea incidentelor şi a reacâiilor adverse gravePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I4. Realizarea activităţilor de implementare a cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.Raportul public PNAAA
Prevederile Directivei în cauză sunt transpuse în: Legea nr. 241 din 20 noiembrie 2008 „cu privire la donarea de sînge și transfuzia sanguină”, Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 „cu privire la aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021” și 12 Ordine ale MSMPS. Sunt implementate în activitate 12 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează cerinţelor de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave. Directiva implementată 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Asigurate cerinţele de trasabilitate şi notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave.Raportul public PNAAA
2Directiva 2005/62/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la un sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvinăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I3. Realizarea activităţilor de implementare a standardelor şi specificaţiilor comunitare ale unui sistem de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină (I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 08 din 4 ianuarie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2018, trimestrul II, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 6 Instituții Medico - Sanitare Publice (IMSP SR Leova, SR Călărași, SR Ștefan-Vodă, Institutul de Medicină Urgentă, SR Drochia, SR Dondușeni).Raportul public PNAAA
În conformitate cu Ordonanța MSMPS nr. 08 din 4 ianuarie 2018 „cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2018, a fost realizată monitorizarea și evaluarea activității a 6 Instituții Medico - Sanitare Publice (IMSP SR Leova, SR Călărași, SR Ștefan-Vodă, Institutul de Medicină Urgentă, SR Drochia, SR Dondușeni). Implementat 100% în activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui şi instituţiilor medico-sanitare implicate în producerea produselor sanguine şi oferirea asistenţei hemotransfuzionale. Sunt implementate în activitate 13 acte normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ce reglementează standardele de calitate pentru unităţile de produse sanguine. Asigurate standardele şi specificaţiile comunitare a sistemului de calitate pentru unităţile de transfuzie sangvină.Raportul public PNAAA
1Articolul 117.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile își dezvoltă și își consolidează cooperarea cu privire la dezastrele naturale și la cele provocate de om. Cooperarea se desfășoară ținînd seama de interesele părților, pe baza egalității și a beneficiilor reciproce, precum și de interdependența existentă între părți și activitățile multilaterale în domeniul protecției civilePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I.1 Desfășurarea activităţilor grupului de lucru privind HNS (suportul ţării-gazdă) în cadrul Proiectului PPRD-East 2(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018
3SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de acordare a suportului ţării-gazdă în situaţii excepţionale (SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2017
3SL2. Acte noi Proiectele ordinelor Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea procedurilor standard de operare pentru aplicarea Regulamentului de acordare a suportului ţării-gazdă în situaţii excepţionale (SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2017A fost aprobat Ordinul Comun dintre MAI, MSMPS, SV și ANSA nr. 342/851/472-0/387 din 13 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea procedurile standard de operare privind solicitarea asistenței internaționale, acordarea asistenței internaționale și tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către echipele/modulele internaționale de intervenție.Raportul public PNAAA
1Articolul 118.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Cooperarea vizează îmbunătățirea prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om, a pregătirii pentru acestea și a reacției față de acestea PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Instruirea corpului de comandă şi dispecerilor serviciilor regionale de dispecerat ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale privind utilizarea resurselor sistemului informatic geografic (GIS) în managementul operaţional(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
1Articolul 119.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile fac, printre altele, schimb de informații și de experiență și pun în aplicare activități comune la nivel național, regional și internațional. Cooperarea cuprinde punerea în aplicare a unor acorduri specifice și a unor proceduri administrative în acest domeniu, încheiate între părți, conform competențelor și prerogativelor respective ale UE și ale statelor-membre, în conformitate cu procedurile legale ale fiecărei părțiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Formarea grupului de lucru în scopul elaborării unor mecanisme pentru consolidarea cooperării bilaterale în domeniul protecţiei civile, pentru a apropia mai mult Republica Moldova de mecanismul de protecţie civilă al Uniunii(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018A fost elaborat și aprobat Ordinul IGSU nr. 9 din 17.01.2018 cu privire la instituirea Grupului de lucru al IGSU în vederea apropierii RM de Mecanismul de protecție civilă al UE. Ulterior, grupul de lucru s-a întrunit în ședințe pentru analizarea și identificarea oportunităților de participare la activitățile UE în domeniul protecției civile și ajutorului umanitar, gestionarii dezastrelor și consolidării pregătirii în caz de dezastre, precum și pentru elaborarea planului de acțiuni, care va conține măsuri pentru dezvoltarea cooperării bilaterale și apropierea RM de Mecanismul comunitar de protecție civilă și identificarea soluțiilor pentru implementarea acestuia.Raportul public PNAAA
3I10. Instruirea corpului de comandă și a dispecerilor serviciilor regionale de dispecerat ale IGSU privind utilizarea resurselor sistemului informatic geografic (GIS) în managementul operaţional(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I11. Dotarea autospecialelor de intervenţie cu sisteme GPS de localizare și urmărire prin satelit, precum şi cu staţii radio moderne de legătură(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I12. Desfășurarea activităţilor grupului de lucru privind îmbunătăţirea procesului de colectare și prelucrare a datelor privind consecinţele SE în cadrul Proiectului PPRD-East 2(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I13. Identificarea posibilităţii de atragere a asistenţei externe pentru crearea Centrului de instruire(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I14. Identificarea partenerilor externi de dezvoltare pentru implementarea proiectelor vizînd reabilitarea sistemelor de notificare timpurie a populaţiei în caz de SE în Republica Moldova(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I15. Studierea experienţei UE în domeniul PC şi managementului dezastrelor de către experţii IGSU al MAI prin intermediul Mecanismului (Programului de schimb pentru experţi), în limitele capacităţii programului(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I16. Examinarea posibilităţii participării Republicii Moldova la Mecanismul pentru protecţie civilă al Uniunii Europene(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I2. Identificarea partenerilor externi de dezvoltare pentru implementarea proiectelor vizînd reabilitarea sistemelor de notificare timpurie a populaţiei în caz de situaţii excepţionale în Republica Moldova(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I3. Acordarea asistenţei, în caz de situaţii excepţionale (pe teritoriul ţării terţe), echipelor străine care tranzitează teritoriul Republicii Moldova(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I4. Consolidarea capacităţii de intervenţie la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor în localităţile Republicii Moldova, inclusiv prin introducerea voluntariatului. (I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I5. Consolidarea capacităţilor de intervenţie a subdiviziunilor prin îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a IGSU(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I6. Reconstrucţia sediului Unităţii de salvatori şi pompieri Leuşeni din raionul Hînceşti şi dotarea acesteia cu tehnică şi utilaj de intervenţie, ţinînd cont că reprezintă subunitatea de intervenţie transfrontalieră la intrarea principală în ţară la hotar cu UE(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I7. Identificarea unui proiect pentru creșterea capacităţilor experţilor naţionali privind evaluarea riscurilor(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I8. Elaborarea unei Metodologii la nivel de ţară privind evaluarea riscului la SE(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I9. Instruirea efectivului referitor la aplicarea Metodologiei la nivel de ţară privind evaluarea riscului la SE(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
1Articolul 12. Supremația legiiArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) În cadrul cooperării în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, părţile acordă o importanţă deosebită promovării statului de drept, inclusiv independenţei sistemului judiciar, accesului la justiţie şi dreptului la un proces echitabilPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești(I) - MăsurăMJ Ministerul Justiției31.12.2019În scopul realizării acțiunii au fost întreprinse următoarele acțiuni: 1)Judecătoria Ungheni a prezentat lista necesităților și dimensiunilor la mobilier. Urmează a fi realizată procedura de achiziții publice de către Ministerul Justiției. 2)Totodată, întru executarea HG nr.112 din 31.01.2018 au fost transmise din administrarea Ministerului Justiției, în gestiunea economică a Judecătoriei Nisporeni – Agenției Service Publice clădirea administrativă a Judecătoriilor Nisporeni și Ungheni (sediul vechi). Urmează a fi transmisă clădirea Judecătoriei Cimișlia sediul Basarabeasca din gestiunea Ministerului Justiției în gestiunea Agenției Servicii Publice. 3)În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 21 din 03.03.2017 (art.4 lit.b) a fost elaborat și remis Guvernului prin scrisoarea MJ nr.01.1/2501 din 28.02.2018. Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente ale instanțelor judecătorești. 4) Au fost remise scrisori oficiale privind transmiterea terenurilor din proprietate publică a autorităților publice locale în proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului Justiției pentru construcția judecătoriilor Drochia, Bălți, Strășeni, Soroca, Orhei precum și către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Finanțelor privind terenurile pentru construcția judecătoriilor Criuleni, Comrat și Anenii-Noi. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr.867 din 05.09.2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile a fost transmis în administrarea Ministerului Justiției terenul cu numărul cadastral 4101202.242 amplasat în mun.Edineț, str.Șoseaua Bucovina, nr.33/1 în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Edineț.Raportul public PNAAA
3I2. Dezvoltarea Programului integrat de gestionare a dosarelor, dotarea tehnico-materială a instanțelor cu echipamentul necesar aplicării acestuia în vederea asigurării reconfigurărilor și funcționării Programului integrat de gestionare a dosarelor potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019Programul integrat de gestionare a dosarelor a fost adaptat/reconfigurat potrivit reglementărilor Legii nr. 76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești.Raportul public PNAAA
3I3. Specializarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în investigarea crimelor de: contrabandă, trafic de fiinţe umane, trafic de arme, infracţiuni economice, crime cibernetice(I) - MăsurăPG Procuratura Generală (Consiliul Superior al Procurorilor)31.12.2017
3I4. Instruirea procurorilor în investigarea diferitor tipuri de crimă organizată(I) - MăsurăINJ Institutul Naţional al Justiţiei31.12.2017
3I5. Publicarea raportului de activitate al procurorului specializat care se ocupă de combaterea criminalităţii organizate(I) - MăsurăPG Procuratura Generală (Consiliul Superior al Procurorilor)31.12.2019
3L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia(L) - LegiMJ Ministerul Justiției31.12.2018 În vederea consolidării independenței sistemului judecătoresc, a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova (art. 116, 122 și 123) în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi pentru concretizarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia. Proiectul presupune următoarele modificări: • excluderea termenului inițial de 5 ani de numire al judecătorilor, prevăzut la art. 116 din Constituție. Această abordare a devenit necesară în lumina potențialului efect al acestui termen asupra independenței și imparțialității sistemului judecătoresc, remarcat de către organizațiile internaționale, precum și a promovării noului sistem de evaluare a judecătorilor; • completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederea referitoare la dreptul Președintelui Republicii Moldova de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM. Această prevedere derivă din necesitatea garantării la nivel de Constituție a unor influențe minime ale executivului asupra procedurii de numire a judecătorilor; • judecătorii Curții Supreme de Justiție vor fi numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Această modificare va reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor; • propunem completarea Constituției cu un articol nou 1211 care va reglementa expres faptul că Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței autorității judecătorești; • modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii - excluderea Procurorului General, președintelui CSJ și Ministrului Justiției din rîndul membrilor de drept ai CSM, substituirea termenului de ”profesori titulari” cu termenul „reprezentanți ai societății civile cu experiență în domeniul dreptului”; • modificarea duratei mandatului membrilor CSM de la 4 ani la 6 ani, iar interdicția, care există la moment doar pentru membrii din rîdul profesorilor de drept titulari de a deține 2 mandate consecutiv, a fost extinsă pentru toți membrii CSM; • stipularea expresă a rolului CSM în procesul de formare a bugetului pentru buna funcționare a sistemului judecătoresc cu implicarea acestuia la orice etapă de examinare a propunerilor de buget pentru sistemul judecătoresc. Proiectul a fost aprobat pin Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 07.11.2017 și înregistrat în Parlament cu nr. 10 din 18 ianuarie 2018. http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4057/language/ro-RO/Default.aspxRaportul public PNAAA
3L2. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului normativ conex necesar implementării modificărilor operate în Constituţia Republicii Moldova în partea ce se referă la sistemul judecătoresc)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției31.03.2019Proiectul este elaborat. Urmează a fi promovat după adoptarea modificărilor corespunzătoare în Constituția Republicii MoldovaRaportul public PNAAA
3L3. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova în partea ce ţine de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2019
3L4. Act nou Proiectul de lege cu privire la Curtea Constituțională(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018
3L5. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (consolidarea capacităților funcționale ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare și aducerea în concordanță a legislației referitoare la răspunderea disciplinară a judecătorilor cu recomandările Comisiei de la Veneția)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 486 din 23.05.2018. Principalele modificări se referă la: • revizuirea mecanismului de examinare a abaterilor disciplinare; • fortificarea rolului inspectorului-judecător. • excluderea interpretărilor vagi privind faptele ce constituie abateri disciplinare a judecătorilor; • concretizarea aspectelor ce țin de selectarea membrilor și membrilor supleanți ai colegiului disciplinar. Proiectul are drept scop implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția nr. 755/2014. Pentru a evita riscul ca judecătorii să fie traşi la răspundere pentru simplă neglijenţă, se propune ca faptele sau omisiunile vizate să facă obiectul unor măsuri disciplinare doar dacă sunt comise intenţionat sau prin neglijenţă gravă. În scopul excluderii eventualelor interpretări, se propune a reglementa expres că „răspunderea disciplinară nu depinde de faptul dacă actul judecătoresc de dispoziție emis de judecătorul, subiect al cauzei disciplinare, a fost sau nu contestat, sau de rezultatul examinării apelului sau recursului”. Consiliul Superior al Magistraturii va stabili un mecanism care să permită reducerea volumului de lucru al membrilor colegiului din rîndul judecătorilor în funcţie de sarcinile de activitate din cadrul colegiului disciplinar. Se propune revizuirea procedurii de examinare a abaterilor disciplinare a judecătorilor în scopul simplificării acesteia (inspectorul-judecător se va expune asupra admisibilității sesizării, va prelua atribuțiile membrului raportor și va susține raportul în ședința colegiului disciplinar). Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 136 din 19.07.2018 Raportul public PNAAA
3L6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (diminuarea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor)(L) - LegiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.03.2018 La 5 aprilie 2018 Parlamentul a adoptat în lectură finală Legea nr. 17 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Scopul legii constă în reducerea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor. Noile prevederi presupun: • introducerea procedurilor simplificate şi urgente pentru anumite cauze civile (crearea unui nou mecanism de examinare a cauzelor civile cu valoare redusă - valoarea cererii în cauzele de încasare a sumelor nu va depăşi suma de 10 salarii medii pe economie prognozate la data sesizării instanţei. Instanța va soluţiona astfel de cauze într-un termen de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii); • introducerea unor prevederi anti-abuz, inclusiv reguli stricte pentru depunerea probelor şi a obiecţiilor/referinţei (descurajarea conduitei premeditate sau oportuniste a părților și a altor participanți la procesul civil, prin aplicarea de sancțiuni (amendă de pînă la 50 u.c. pentru refuzul sau omisiunea prezentării probelor), prin ordonarea termenelor de invocare a excepțiilor de procedură, a termenelor de prezentare a probelor sub sancțiunea decăderii din drepturi, instituirea caracterului excepțional al prezentării probelor după expirarea termenului stabilit de instanța de judecată); • excluderea posibilităților de tergiversare a procesului civil și optimizarea duratei de examinare a cauzelor civile (responsabilizarea instanței de judecată (judecătorului) de a prelungi termenul de procedură stabilit de judecător doar o singură dată pentru același temei, dreptul instanței de apel de a remite doar o singură dată cu acordul părților pricina la rejudecare din cauza citării defectuoase, dreptul instanței de recurs de a remite pricina la rejudecare doar o singură dată); • simplificarea actelor de procedură și motivarea utilizării sistemelor informaționale (procesul-verbal va include doar informații sumare, citaţia sau înştiinţarea se va expedia autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte; cererea de chemare în judecată a reclamantului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi cererea de chemare în judecată a reclamantului persoană juridică va fi depusă prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată), etc. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375265Raportul public PNAAA
3L7. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată, conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, aprobat de Guvern în ședinta din 20.08.2018 presupune următoarele modificări: 1. instituirea criteriilor de calitate a hotărîrilor judecătorești, prin obligarea instanței judecătorești: 1.1. de a motiva hotărîrile judecătorești, astfel încît să permită participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se întemeiază și să reflecte respectarea de către judecător a principiilor dreptului la un proces echitabil; 1.2. de a redacta hotărîrea într-un limbaj clar, simplu și accesibil pentru a putea fi înțeleasă, cu invocarea coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor; 2. modificarea temeiurilor de inadmisibilitate a recursului în materie penală (excluderea temeiului „recursul este vădit neîntemeiat”); 3. asigurarea publicității ședințelor de judecată prin examinarea recursului în materie penală cu participarea părților; 4. excluderea competenței Curții Supreme de Justiție de a emite hotărîri cu caracter explicativ; 5. instituirea în procedura civilă a recursului în interesul legii. Raportul public PNAAA
2(2) Părţile cooperează pe deplin cu privire la funcţionarea eficace a instituţiilor în domeniul asigurării respectării legii şi al administrării justiţiei. PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3L8. Act de modificare Proiectul de lege privind sancţiunile demotivante pentru acte de corupţie, acte asimilate corupţiei, conexe actelor de corupţie şi celor asimilate corupţiei, fapte coruptibile(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2018
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede stabilirea sancţiunilor descurajante pentru actele de corupţie a fost elaborat în contextul consolidării măsurilor de luptă împotriva corupţiei, condiţie ce rezultă dintr-o serie de documente interne, cît şi din alte angajamente asumate pe plan internaţional, precum şi din art.44 alin.(2) lit.k) din Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017. Proiectul, înregistrat în Parlament cu nr.268 din 15.06.2016, a fost supus consultărilor publice şi discutat în cadrul mai multor şedinţe a grupului de lucru.

Datorită adoptării Legii nr.326/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru infracţiunile de corupţie) şi Legii nr.207/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru comiterea anumitor categorii de infracţiuni), precum şi modificării sistemului de sancţionare din 2016 (majorarea unităţii convenţionale de la 20 lei la 50 lei) – sancţiunile aplicate pentru faptele de corupţie şi cele conexe, la modul practic s-au triplat.
Mai mult decât atât, alte modificări aduse cadrului normativ - Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea spălării banilor şi combaterea terorismului, precum şi iniţiativele înregistrate în Parlament, de dezincriminare a anumitor genuri de infracţiuni (pentru impulsionarea mediului de afaceri) lipsesc Iniţiativa nr.268 de actualitate.
Cu toate acestea, proiectul privind modificarea Codului penal nr.985/2002, Codului procesual penal nr.122/2003, Codului contravenţional nr.218/2008 a fost perfecţionat conform expertizei furnizate de către Consiliul Europei, cu remiterea variantei definitivate Parlamentului Republicii Moldova, care va examina oportunitatea şi va decide asupra adoptării acestuia.

Raportul public PNAAA

O parte din prevederile proiectului de Lege privind sancțiunile demotivante pentru acte de corupție, acte similare corupției, conexe și celor asimilate corupției, fapte coruptibile au fost preluate de către Ministerul Justiției și promovate într-un proiect separat care a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial prin Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Totodată, la sfârșitul lunii septembrie 2018 Centrul Național Anticorupție a remis un demers Ministerului Justiției prin care solicită respectuos întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal, pentru promovarea ulterioară a proiectului de lege și transmiterea spre examinare Guvernului.

Raportul public PNAAA
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede stabilirea sancţiunilor descurajante pentru actele de corupţie a fost elaborat în contextul consolidării măsurilor de luptă împotriva corupţiei, condiţie ce rezultă dintr-o serie de documente interne, cît şi din alte angajamente asumate pe plan internaţional, precum şi din art.44 alin.(2) lit.k) din Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017. Proiectul, înregistrat în Parlament cu nr.268 din 15.06.2016, a fost supus consultărilor publice şi discutat în cadrul mai multor şedinţe a grupului de lucru.

Datorită adoptării Legii nr.326/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru infracţiunile de corupţie) şi Legii nr.207/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu înăsprirea sancţiunilor pentru comiterea anumitor categorii de infracţiuni), precum şi modificării sistemului de sancţionare din 2016 (majorarea unităţii convenţionale de la 20 lei la 50 lei) – sancţiunile aplicate pentru faptele de corupţie şi cele conexe, la modul practic s-au triplat.
Mai mult decât atât, alte modificări aduse cadrului normativ - Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea spălării banilor şi combaterea terorismului, precum şi iniţiativele înregistrate în Parlament, de dezincriminare a anumitor genuri de infracţiuni (pentru impulsionarea mediului de afaceri) lipsesc Iniţiativa nr.268 de actualitate.
Cu toate acestea, proiectul privind modificarea Codului penal nr.985/2002, Codului procesual penal nr.122/2003, Codului contravenţional nr.218/2008 a fost perfecţionat conform expertizei furnizate de către Consiliul Europei, cu remiterea variantei definitivate Parlamentului Republicii Moldova, care va examina oportunitatea şi va decide asupra adoptării acestuia.
O parte din prevederile proiectului de Lege privind sancțiunile demotivante pentru acte de corupție, acte similare corupției, conexe și celor asimilate corupției, fapte coruptibile au fost preluate de către Ministerul Justiției și promovate într-un proiect separat care a fost adoptat și publicat în Monitorul Oficial prin Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Totodată, la sfârșitul lunii septembrie 2018 Centrul Național Anticorupție a remis un demers Ministerului Justiției prin care solicită respectuos întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal, pentru promovarea ulterioară a proiectului de lege și transmiterea spre examinare Guvernului.


Raportul public PNAAA
3L9. Act nou Proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie 2017-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2017La 30.06.2017, Hotărârea Parlamentului nr. 56 privind aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020 (SNIA) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia din la 30 martie 2017 a fost publicatî în Monitorul Oficial al RM şi a intrat în vigoare.Raportul public PNAAA
1Articolul 120.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Obiectivele cooperăriiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Desfășurarea antrenamentelor periodice de comunicare și schimb de informații între serviciile operative de dispecerat 24/7(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I10. Sintetizarea lecţiilor învăţate în cadrul Exerciţiului internaţional de teren „EU MOLDEX 2017”(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018În perioada 6-8.02.2018, 5 angajați ai IGSU au participat la Conferința organizată de Programul finanțat de UE - PPRD East 2 și găzduită de Serviciul de salvatori și pompieri al MAI din Cehia în orașul Praga. Conferința a găzduit reprezentanții țărilor participante la Exercițiul de teren „EU MOLDEX 2017”, care a avut loc în Republica Moldova în perioada 18-21 septembrie 2017 (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Cehia, Georgia, Ucraina și reprezentanții echipei de evaluare a exercițiului, reprezentantul echipei de protecție civilă și evaluare a UE și echipa Programului PPRD East 2). În rezultatul sintetizării lecțiilor învățate în cadrul Exercițiului internațional de teren „EU MOLDEX 2017”, s-a ajuns la concluzia privind necesitatea elaborării și aprobării Legii „Cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din RM a echipelor/module internaționale de intervenție”, precum și continuarea Proiectului în domeniul prevenirii, pregătirii și reacționării la dezastrele naturale și antropogene în zona de Est (PPRD East). Raportul public PNAAA
3I3. Participarea la evenimentele reciproce internaţionale de specialitate, schimburi de experienţă, instruiri şi lecţii practice etc. ce ţin de domeniul de pregătire şi răspuns la dezastre(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
4I2. Desfăşurarea Exerciţiilor de Stat Major în cadrul Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I4. Valorificarea proiectului UE PPRD East 2(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I5. Continuarea informării populaţiei și tinerei generaţii cu privire la situaţiile excepţionale posibile și regulile de comportament și acţiune(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I6. Desfășurarea campaniei de prevenire a incendiilor în sectorul locativ (I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2018În scopul desfășurării campaniei de prevenire a incendiilor în sectorul locativ și implementării proiectului „O casă protejată, o viață salvată”, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au instalat 1293 de detectoare de fum în casele cetățenilor din RM. Campania a avut drept scop prevenirea incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon generate de surse de încălzire defecte. Întru informarea populației privind acțiunile de salvare din incendii și accidente rutiere, campaniile în rândul minorilor de prevenire a incendiilor, precum și campaniile de prevenire a situațiilor excepționale, de către IGSU al MAI au fost realizate: - 47 reportaje la TV; - 53 comunicate pentru agenții de presă și bloguri; - 15 reportaje la posturile radio; - 8 comunicate pe site-ul IGSU. În total 123 apariții în sursele mass-media. Toate aceste materiale de mediatizare, au avut drept subiect intervențiile pompierilor și salvatorilor la lichidarea incendiilor, de salvare a persoanelor și animalelor, continuarea proiectului „Salvăm prin prevenire”, desfășurat cu scopul evitării situațiilor excepționale în rândul populației etc.. Raportul public PNAAA
3I7. Desfășurarea campaniei de prevenire a înecurilor în perioada rece a anului(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2018În perioada 22-31.01.2018, IGSU a desfășurat Campania de prevenire a cazurilor de înec în sezonul rece a anului. La iazul din parcul „Valea Morilor”, salvatorii au demonstrat un exercițiu de salvare, în care au fost arătați pașii care trebuie întreprinși în cazuri de prăbușire sub gheață. Respectiv, salvatori din cadrul Detașamentului căutare salvare nr.1 al IGSU au testat metodele de salvare a persoanelor prăbușite sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Instruirile practice au avut loc pe lacul Ghidighici din apropierea localității Vatra. La antrenament au fost implicați 16 angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care și-au perfecționat deprinderile practice. Salvatorii au testat salvarea sinistratului cu funia, salvarea victimei cu colacul de salvare, dar și metodele de autosalvare. Specialiștii au făcut mai multe antrenamente, iar rezultatele practice vor fi utilizate în operațiuni reale de salvare. Acțiunile angajaților IGSU sunt organizate în contextul Campaniei de prevenire a înecurilor în urma prăbușirii sub gheața bazinelor acvatice. Raportul public PNAAA
3I8. Implementarea proiectului „Salvăm prin prevenire”(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018Campania socială menită pentru prevenirea situațiilor de risc în rândul copiilor cu genericul „Salvăm prin prevenire”, a asigurat instruirea a 210 minori din instituțiile școlare și preșcolare din țară.Raportul public PNAAA
3I9. Participarea la evenimente reciproce internaţionale de specialitate, schimburi de experienţă, instruiri și lecţii practice etc. ce ţin de domeniul de pregătire și reacţionare la situaţii de urgenţă(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018În perioada de raport, întru consolidarea capacităților de intervenție în situații excepționale și ridicarea nivelului de cunoștințe ale angajaților IGSU, s-a participat la 17 evenimente internaționale, organizate atît în țară cît și peste hotare.Raportul public PNAAA
1Articolul 121.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 122.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile cooperează pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a încuraja cooperarea și transparența la toate nivelurile educației și formării, cu un accent deosebit pe învățămîntul superior - copy 2019-01-09 14:36:50PrevedereNatalia MaximciucDirecţia Integrare Europeană
2Părțile cooperează pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și pentru a încuraja cooperarea și transparența la toate nivelurile educației și formării, cu un accent deosebit pe învățămîntul superiorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 123.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(a) Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, care este esențială pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, permițînd cetățenilor să participe pe deplin la viața socialăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Fondarea centrelor de validare a cunoștințelor obținute în context nonformal și informal(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019Centrele respective vor putea fi fondate după aprobarea  setului de documente cu privire la certificarea competențelor și cunoștințelor dobândite în contexte nonformale și informale, va demara procesul de creare a Centrelor respective.Raportul public PNAAA
3I2. Realizarea instruirilor în cadrul instituțiilor de învăţămînt și organizațiilor private sau organizațiilor neguvernamentale (piața muncii) cu privire la învăţarea pe tot parcursul vieții şi procesul de validare a cunoștințelor și competențelor în contex nonformal și informal(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
4I1. Fondarea centrelor de validare a cunoștințelor obținute în context nonformal și informal(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I3. Certificarea evaluatorilor se va face o dată cu aprobarea actelor normative care reglementează certificarea competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală.(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3SL1. Act nou Proiectul ordinului ministrului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală.(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2018
2(b) Modernizarea sistemelor de educație și de formare, îmbunătățirea calității, a relevanței și a accesului la acesteaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Consolidarea capacităților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (completarea staff-ului, a registrului de experți etc.)(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018
3I5. Înregistrarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional la EQAR(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I6. Desfăşurarea testării PISA 2018 (I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2018
3I7. Înscrierea Republicii Moldova pentru participarea la testarea PISA 2021 (I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2019
3SL2. Evaluarea externă în scopul acreditării programelor de studii (licență, master) în instituții de învățămînt superior (științe ale educației, economie, inginerie etc.)(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019

Hotărârile de Guvern se aprobă în funcție de rezultatele evaluărilor externe a calității pe care le transmite ANACIP.

Primul proiect a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 82 din 20 februarie 2017 cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență, (ciclul I) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 130 din 07 februarie 2018 privind acreditarea programelor de studii de licență pentru domeniile  Științe ale Educației, Inginerie, Turism.

Prin HG nr. 692 din 11 iulie 2018 ”Cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare (ciclul I) și a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova” a fost aprobată acreditarea programelor de studii de licență la economie, inginerie, TIC etc.
Raportul public PNAAA
2(c) Promovarea convergenței în învățămîntul superior, care derivă din procesul de la Bologna și din agenda UE privind modernizarea învățămîntului superiorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I10. Consolidarea sistemului de consiliere și ghidare în carieră profesională a studenților prin înființarea de centre de consiliere și ghidare în carieră(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I8. Promovarea învățării centrate pe student în raport cu finalitățile de studiu și asigurarea calității(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I9. Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor de studii, sprijinirea schimburilor de personal și includerea mai largă a experienței practice în curriculum(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019

În 6 universități (USM, UTM, UPSC „Ion Creangă”, ASEM, US „Alecu Russo” din Bălți, USMF) au fost revizuite planurile de învățământ la licență și curricula pentru disciplinele incluse în aceste planuri.

În baza expertizei realizate de cele 6 universități au fost elaborate modificări de revizuire/îmbunătățire a Planului cadru pentru studii superioare, precum și a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență.
Raportul public PNAAA
3SL3. Diversificarea ofertei de programe de studii corespunzător cerințelor pieței muncii(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.09.2017
3SL4. Elaborarea Recomandărilor-cadru privind remunerarea conducătorilor de doctorat și a comisiilor de îndrumare(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2017
3SL5. Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea regulamentului de organizare a programelor de postdoctorat(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2018
3SL6. Proiectul ordinului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării privind acordarea calificativelor tezelor de doctorat(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2017
3SL7. Act nou Proiectul Hotărîrii de Guvern privind conferirea titlurilor științifico-didactice(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018
2(d) Consolidarea cooperării academice internaționale și participarea la programele de cooperare ale UE, sporind mobilitatea studenților și a cadrelor didacticePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I11. Participarea instituţiilor de învăţămînt superior la Acţiunea II a Programului UE Erasmus + Capacity Building (I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019Pentru anul 2017, instituțiile de învățământ superior au câștigat 4 proiecte Capacity building, implementarea cărora demarează în anul 2018. Raportul public PNAAA
3I12. Creşterea numărului de mobilităţi academice ale studenţilor şi cadrelor didactice prin implicarea mai activă în Acţiunea I a Programului UE Erasmus +(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
2(e) Instituirea unui cadru național al calificărilor pentru a îmbunătăți transparența și recunoașterea calificărilor și a competențelorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I13. Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor în învățămîntul profesional tehnic și superior, implicarea mediului de afaceri, a partenerilor sociali(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019

A fost aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 217 din 28.02.2018 Metodologia de elaborare a calificărilor și a fost plasată pe pagina WEB a MECC.

În proces de elaborare este Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ al CNC.

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 586 din 08.05.18 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs, care va selecta candidații pentru Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor în înv. profesional tehnic și superior. A fost organizată ședința Comisiei de concurs în cadrul căreia au fost selectate persoanele care vor face parte din Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor  - Proces verbal din 16.05.2018.

Au fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 991 din 26 iunie 2018  Cu privire la constituirea Grupurilor de lucru pentru elaborarea, revizuirea și adaptarea calificărilor pentru domeniile Educație și TIC, inclusiv au fost aprobate Listele nominale ale persoanelor care au fost selectați de Comisia de concurs, pentru elaborarea calificărilor.

În fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru elaborarea/adaptarea unei calificări (Anexa 2 și 3 a Ordinului Ministrului nr. 991 din 26.06.18).

Au fost organizate și desfășurate  - Sesiuni de formare a experților în elaborare de calificări – la 27 și 28 iunie 2018 – în total 37 de persoane, cu implicarea experților CE - training expert ETF.

Sinteza și diseminarea rezultatelor sesiunilor de instruire organizate pentru experții în elaborarea calificărilor.

A fost elaborat și publicat articolul „Rezultate ale învățării - elementul care contează” în ziarul „Univers pedagogic” și pe pagina: ipt.md http://ipt.md/ro/stiri/item/461-elaborarea-calificarilor-pentru-invatamantul-profesional-tehnic-si-superior-bazate-pe-rezultatele-invatarii-elementul-care-conteaza.

                                                                                                                          

Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu Grupurile de lucru pentru elaborarea calificărilor în domeniul Educație și TIC, totodată au fost analizate Planurile de învățământ din domeniul TIC în cadrul instituțiilor de învățământ superior: UTM, USM, US „Aleco Russo” din Bălți, US „Ion Creangă” din Chișinău.

Au fost organizate 2 ședințe de lucru cu reprezentanții partenerilor sociali care vin cu solicitarea de elaborare a calificărilor în domeniile Agronomie și Medicină.

Propuneri pentru modificarea Codului Educației - Analiza Codului Educației și identificarea propunerilor de completare / modificare în corespundere cu Directivele Parlamentului European și a Consiliului UE, ajustarea la Recomandările Consiliului UE și criteriile de referință a Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor (EQF) precum și la cadrul legal național. Înaintarea propunerilor către Secția juridică a MECC. 

A fost completat Ghișeul Cadrul Național al Calificărilor de pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu referire la actele normative aprobate și puse în aplicare în sistemul educațional național.

La solicitarea Ministerului Educației Naționale s-a colaborat cu CNRED din România cu referire la calificările din domeniul medicinii: asistent medical, felcer, tehnician dentar (nr. 9437 di 12.07.2018 și nr. 9636 din 17.07.2018).

 

Au fost examinate și selectate de comun acord cu organele centrale de resort, proiectele propuse de partenerii sociali - Comitetele sectoriale pentru implementare în 2018 (din 15 au fost selectate 8 proiecte).

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 963 cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea calificărilor pentru domeniul general de studiu Agricultură (5 calificări-la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului).

A fost aprobat Ordinul Ministrului nr. 962 cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea calificărilor pentru domeniul general de studiu Inginerie, tehnologii, arhitectură și construcții (2 calificări-la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului). Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu Grupurile pentru elaborarea de calificări Educație și TIC în săptămâna 10-14.09.

A fost elaborat Ordinul Ministerului Cu privire la constituirea Consiliului Național pentru Calificări.

A fost aprobată Lista nominală a membrilor Consiliului Consultativ pentru Calificări: reprezentanți ai ministerelor, Camerei de Comerț, Comitetelor Sectoriale, Confederația Națională a Patronatului, ANACEC, universități și Centre de Excelență.

A fost aprobat Regulamentul Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Calificări.

A fost organizate 5 ședințe de lucru cu coordonatorii și membrii Grupurilor de lucru pentru elaborarea calificărilor în TIC, Educație și Agronomie, în săptămâna 01-12.10.

Raportul public PNAAA
3I14. Proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea Registrului Național al Calificărilor(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2019
3SL8. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova (CNCRM) (SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2017
2(f) Promovarea obiectivelor stabilite în cadrul procesului de la Copenhaga privind consolidarea cooperării europene în materie de educație și de formare profesionalăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I15. Modernizarea infrastructurii a nouă centre de excelență(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019

1) Obiective investiționale finisate:

-      Centrul de Excelență în Informatică;

-      Centrul de Excelență în industria ușoară.

2)  Obiective investiționale în curs de executare:

-      Centrul de Excelență în energetică și electronică, str. Sadoveanu;

-      Centrul de Excelență în economie și finanțe;

-      Centrul de Excelență în construcții;

-      Centrul de Excelență pentru prelucrarea alimentelor, Bălți;

-      Centrul de Excelență în transporturi;

-     Centrul de Excelență în educație artistică „Ștefan Neaga.

3)  Obiective investiționale la etape procedurii de achiziție:

-      Centrul de Excelență în energetică și electronică, str. Melestiu  (etapa de evaluare a ofertelor);

Raportul public PNAAA
3I16. Instituirea în cadrul a 5 centre de excelență a secțiilor de formare continuă(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019Au fost instituite secții de formare continuă  și angajați șefi de secție în cadrul următoarelor centre de excelență: Centrul de excelență în Transport, Centrul de excelență în Construcții, Centrul de excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale,  Centrul de excelență în Economie și Finanțe și Centrul de excelență în Industria ușoară.Raportul public PNAAA
3SL10. Act nou Proiectul ordinului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2018Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare a fost aprobat prin Ordinul 1127 din 23 iulie 2018.Raportul public PNAAA
3SL9. Proiectul ordinului Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de formare profesională duală(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
1Articolul 124.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile promovează cooperarea și schimburile în domenii de interes comun, cum ar fi diversitatea lingvistică și învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții, printr-un schimb de informații și de cele mai bune practiciPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, maternă şi limbile străine ale absolvenţilor programelor de studii superioare(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019Procesul este continuu si dezvoltă precum urmează:

Limba română

A fost pus în aplicare, prin intermediul Planului-cadru pentru studii superioare, în 19 instituții cu grupe alolingve cu circa 1000 de studenți instruiți. Au fost organizate 20 de cursuri în limba română pentru studenții alolingvi.

Au fost aprobate /revizuite 587 de planuri de învățământ la Licență și 339 - la Master în 2015-2016, iar în anul 2017, încă 236 de planuri la licență și master.

Numărul reflectă situația pentru toate 3 acțiuni ce țin de dezvoltarea competentelor lingvistice, și revizuirea a avut loc pentru toate universitățile și la toate programele de studii.

Aceasta cifră reflectă numărul de planuri coordonate de minister după aprobarea Planului-cadru în 2015. Conform acestui document, instituțiile care au grupe alolingve le organizează studenților un curs de limbă română de comunicare inclusiv Tehnici de comunicare/Corespondenţa de afaceri etc. În scopul facilitării inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din grupele alolingve, pentru această categorie de studenţi se introduc, obligatoriu, la anii superiori unități de curs de specialitate cu predare în limba română.

 

Limba maternă

În cadrul a trei instituții de învățămînt superior – US Comrat, US Taraclia, Univ. Slavonă limba de instruire este limba rusă.

La Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi, regiune cu număr mare de persoane alolingve, se practică crearea grupelor mixte (vorbitori de l. română şi vorbitori de l. rusă), cu predarea, organizarea consultaţiilor în două limbi, în vederea integrării treptate a studenţilor alolingvi în comunitatea studenţească majoritară universitară.

Totodată, în scopul promovării limbilor și culturilor etniilor conlocuitoare pe teritoriul Republicii Moldova, au fost înființate două universități regionale: Universitatea de Stat din Comrat, care oferă posibilitate găgăuzilor să învețe în limba lor maternă, precum și Universitatea de Stat din Taraclia, unde locuiesc comunitățile bulgarilor, și se predau cursuri în limba bulgară.

 

Limba străină

Conform aceluiași Plan-cadru, obligatoriu, toate programele universitare la ciclul I-licență includ un curs de limbă străină de circulaţie internaţională cu aplicare în domeniul de formare profesională, oferit începând cu anul I de studii. Se recomandă și constituirea şi extinderea sistemului de predare a unor unităţi de curs în limbi străine. În funcție de posibilitățile instituției, pot fi oferite 2 limbi străine și studierea specialității în context cross-cultural (îndeosebi recomandat pentru domeniile orientate spre activitatea internațională).

 

În anul universitar 2018-2019 -100 de planuri au fost revizuite la licență și master în 8 instituții de învățământ superior cu introducerea în curriculum a dezvoltării competențelor de comunicare la limba română/maternă/limbi străine.

Raportul public PNAAA
1Articolul 125.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(a) Întărirea cooperării și schimbărilor în domeniul politicii în materie de tineret și al educației nonformale pentru tineri și pentru lucrători de tineretPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi revizuirea Planului de acţiuni privind implementarea acesteia(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019

Raportul privind realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2017 al Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 a fost prezentat Guvernului la sfîrșitul lunii martie.

În cooperare cu UNICEF Moldova au fost elaborați Termenii de Referință privind contractarea serviciilor de evaluare la mijloc de termen a Strategiei. Totodată a fost lansat concursul deschis de selectare a companiei care va realizare evaluarea. Urmare a desfășurării procesului de selectare a companiei pentru realizarea evaluării la mijloc de termen a Strategiei Tineretului a fost desemnat câștigătorul cu care a fost desfășurată prima ședință de lucru privind stabilirea. Organizația selectată (CREDO) a elaborat și prezentat inception report pentru consultare, ce descrie etapele și metodologia de realizare a evaluării de mijloc a strategiei. La data de 2 august a fost desfășurată ședința de lucru a Grupului de Referință privind evaluarea SNDST 2020, în cadrul căreia au fost discutate aspectele metodologice și primul proiect al raportului de evaluare a SNDST 2020. A fost elaborat primul raport draft al raportului de evaluare a SNDST care urmează a fi supus discuțiilor.

A fost elaborat proiectul raportului de evaluare a SNDST și proiectul planului de acțiuni ajustat, documente care urmează a fi supuse discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice, partenerilor și structurilor de tineret.
Raportul public PNAAA
3I2. Elaborarea standardelor minime de calitate pentru lucrătorul de tineret(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I3. Crearea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2018
2(b) Facilitarea participării active a tuturor tinerilor la viața socialăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Elaborarea unui Program naţional de susţinere, dezvoltare și extindere a serviciilor pentru tineri(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018A fost inițiat procesul de elaborare si planificare a măsurilor și acțiunilor pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, în cadrul ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret” implementat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. A fost coordonat procesul cu UNFPA privind elaborarea unui plan costificat al acțiunilor pe anul 2018, în baza acordului ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret”. De asemenea, avut loc la data de 19.02.2018 o ședință privind aspectele tehnice de coordonare a Programului pe parcursul anului 2018, cu participarea reprezentantei de țară a UNFPA Moldova. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 13 martie curent, a semnat Acorduri de colaborare privind dezvoltarea Centrelor de Tineret cu 11 autorități ale administrației publice locale de nivelul II. Anterior, la 14 noiembrie 2017, au fost semnate primele astfel de Acorduri de parteneriat cu 9 autorități publice locale. A fost creat Grupul de Referință privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022 (Ordinul MECC nr. 359 din 26.03.201). La data de 27.03.2018 a fost desfășurată ședința Grupului de Referință privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. În cadrul evenimentului a fost prezentat Programul și indicatorii scontați, Planul de acțiuni pentru anul 2018 precum și au fost notate recomandările membrilor grupului privind implementarea acestuia. Planul costificat de implementare a ,,Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret” a fost prezentat spre semnare conducerii ministerului. Au fost elaborate și expediate spre avizare Autorităților Publice Locale de nivelul II, proiectele contractelor de comodat privind transmiterea în folosință a suportului destinat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Centrelor de tineret (suport exprimat în mobilier și echipament IT). A fost lansat procesul de selectare a unui expert/grup de experți pentru realizarea evaluării Centrelor de Tineret cu elaborarea ulterioară a Planurilor de dezvoltare individuală a acestora. De asemenea, a fost desfășurat și interviurile de selectare a experților. Evaluarea se planifică a fi realizată în perioada iulie-decembrie 2018 și va cuprinde 23 UAT. A fost selectată organizația care va realiza evaluarea Centrelor de Tineret, după care aceasta a prezentat spre consultare metodologia de lucru. În acest context în scopul realizării acțiunilor din planul de acțiuni comun (MECC-UNFPA) au fost realizate următoarele măsuri: - au fost elaborați termenii de referință privind selectarea serviciilor de comunicare, vizibilitate și elementelor de brand al Programului de dezvoltare a centrelor de tineret 2022; - au fost elaborați proiectul de document ai termenilor de referință privind contractarea consultanților locali care vor activa în cadrul Centrelor de Tineret; - au fost organizate ședințe și discuții cu experți și reprezentanții instituțiilor partenere din cadrul Programului de dezvoltare a centrelor de tineret 2022, privind organizarea și modulele de sesiuni în cadrul primei instruiri ai angajaților centrelor de tineret, care va avea loc la sf. lunii iulie; - de asemenea Programul de dezvoltare a centrelor de tineret 2022 a prezentat interes și către alte instituții și organizații internaționale care analizează oportunitatea de a se implica în cadrul programului. La acest aspect putem menționa interesul Consiliului Europei, Companiei Orange Moldova, Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare etc. Au fost definitivați termenii de referință pentru atribuirea contractelor specialiștilor în lucrul de tineret din cadrul Centrelor de Tineret privind prestarea serviciilor de consultanță și dezvoltare a metodologiei de prestare a serviciilor de tineret. În perioada 25-28 iulie a fost desfășurat Atelierul de lucru "COMPETENȚELE SPECIFICE ALE SPECIALISTULUI ÎN LUCRUL DE TINERET". La eveniment au participat specialiștii în lucrul de tineret și managerii Centrelor de Tineret din raioanele incluse în Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. La data de 09.08.2018 a fost desfășurat concursul pentru selectarea companiei care va elabora Strategia de comunicare a Centrelor de Tineret 2022, precum și identitatea vizuală a acestora. A fost acordată asistență Autorităților publice locale privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022. A avut loc o ședință de planificare și coordonare a acțiunilor pentru următoarele 2 luni cu UNFPA Moldova conform parteneriatului stabilit în cadrul Fondului Comun inclusiv - a următoarelor acțiuni a) Atelier de lucru cu funcționarii publici din cadrul Consiliilor raionale: b) Training cu Centrele de Tineret aprox. 19-21 octombrie; c) Conferința Națională din 08.11.2018; d) Organizarea ședinței Grupului de referință din cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret; e) Workshop și eveniment de încheiere/evaluare a acțiunilor și măsurilor realizate pe parcursul anului 2018 în cadrul PDCT 2022 etc. Raportul public PNAAA
2(c) Susținerea tinerilor și mobilitatea animatorilor socioeducativi ca un mijloc menit să promoveze dialogul intercultural și acumularea de cunoștințe, aptitudini și competențe în afara sistemelor educaționale formale, inclusiv prin intermediul voluntariatuluiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I5. Extinderea rețelei naționale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor (I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019La data de 15 martie, Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a lansat (prin intermediul unei conferințe de presă) un sondaj prin care vor fi chestionați a tinerii cu privire la problemele și necesitățile cu care se confruntă. A fost înaintat spre semnare conducerii proiectul privind implementarea Programului pentru anul 2018. În cadrul Programului au fost organizate și desfășurate Forumurile raionale/municipale ale tinerilor în cadrul cărora Consiliile Raionale/Municipale ale Tinerilor au prezintat rezultatele sondajului privind identificare necesităților și provocărilor tinerilor realizat în perioada lunilor martie-aprilie 2018 cu suportul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială. La fel, lucrările forumurilor au fost axate pe formularea provocărilor cu care se confruntă tinerii şi măsurile posibile pentru depăşirea acestora, viziune care urmează a fi comunicată Autorităților Publice Locale și Centrale. Astfel: - La data de 21 aprilie 2018 a fost desfășurat Forumul Municipal al Tinerilor din Chișinău; - La data de 12 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Orhei; - La data de 13 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Ialoveni; - La data de 19 mai 2018 a fost desfășurat Forumul Raional al Tinerilor Cahul; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Anenii Noi ; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Ocnița; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Florești; - La data de 03 iunie Forumul Raional al Tinerilor Strășeni; - La data de 20 iunie Forumul Raional al Tinerilor Strășeni; - La data de 26 iunie Forumul Raional al Tinerilor Fălești; - La data de 13 iulie Forumul Raional al Tinerilor Hîncești; A fost lansat procesul de selectare consultanților individuali (din cadrul specialiștilor în lucrul de tineret, angajați ai Centrelor de Tineret), care vor fi contractați în cadrul Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, în baza parteneriatului dintre MECC și UNFPA - Fondul comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili. În acest sens, au fost definitivați Termenii generici, setul de acte care urmează a fi depuse pentru încheierea contractelor și expediate Centrelor de Tineret. Cu suportul ministerului a avut loc Conferința Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, în perioada 5-7 octombrie 2018, în mun. Ungheni. Raportul public PNAAA
3I6. Susținerea unor programe de formare continuă și de mobilitate a lucrătorilor de tineret (I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I7. Derularea anuală a Programului de granturi pentru organizațiile de tineret ale societății civile(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019În cadrul Programului de granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, se implementează 23 de proiecte care au fost selectate de către comisia de examinare și selectare a proiectelor. În procesul de implementare a proiectelor, sunt utilizate instrumente ale educației nonformale precum și cele de promovare a dialogului intercultural.Raportul public PNAAA
2(d) Promovarea cooperării între organizațiile de tineret în vederea sprijinirii societății civilePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I8. Încheierea unor acorduri și/sau realizarea proiectelor comune cu statele membre UE în vederea dezvoltării sectorului de tineret și sport(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
2Domeniul tineretuluiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3(c) Susținerea tinerilor și mobilitatea animatorilor socioeducativi ca un mijloc menit să promoveze dialogul intercultural și acumularea de cunoștințe, aptitudini și competențe în afara sistemelor educaționale formale, inclusiv prin intermediul voluntariatului(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2017
1Articolul 126.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile promovează cooperarea în domeniul activităților sportive și fizice prin intermediul schimbului de informații și de bune practici pentru a susține un stil de viață sănătos, valorile sociale și educative ale sportului și buna guvernanță în sport în cadrul societăților din UE și din Republica MoldovaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Organizarea competițiilor internaționale de anvergură pe teritoriul Republicii Moldova(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019În perioada 28-29.04, în mun. Chișinău, s-a desfășurat Campionatul European și Campionatul Mondial la dans sportiv pentru tineret, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Între 3 și 5 iulie 2018, în cadrul complexului sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu s-a desfășurat Campionatul European de Baschet Feminin ”Fiba U16 Women’s European Championships”, Moldova, divizia valorică C cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În perioada 09-11.08. în or. Briceni ” s-a desfășurat a 9-a ediție a Turneului internaţional de box „Cupa Independenţei cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Pe data de 02.09.2018 în cadrul complexului sportiv Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu s-a desfășurat Turneul Internațional „Cupa Independenței” ediția a 3-a, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Raportul public PNAAA
1Articolul 127.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile promovează cooperarea în toate domeniile activităților de cercetare științifică civilă, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (CDT), în baza interesului reciproc și cu condiția ca drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate în mod adecvat și eficacePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 128.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(a) Dialogul politic și schimbul de informații științifice și tehnologicePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Crearea noilor structuri abilitate cu coordonarea și administrarea domeniului ştiinţei la nivel de Guvern(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018Au fost aprobate Hotărîrea Guvenrului nr.196 din din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și Hotărîrea Guvernului nr.596 din 26.06.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și a componenței nominale a Comisiei de selectare.Raportul public PNAAA
3I2. Informarea periodică a instituțiilor europene, precum şi a statelor-membre ale UE despre ultimele evoluții în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, prin participarea activă a reprezentanților oficiali şi experților naționali în comitetele strategice, grupurile de lucru instituite la nivel paneuropean(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019

Pe parcursul anului de referință reprezentanții oficiali și experții naționali au participat la 5 ședințe ale Comitetelor de Program ale Programului cadru Orizont 2020, organizate de Comisia Europeană.

În perioada 21-22 martie curent 10 reprezentanți si experți naționali în Comitetele de Program au participat la workshopul organizat în  cadrul proiectului EaP Plus, la Kiev, Ucraina. https://www.eap-plus.eu/object/news/161

Institutule de Cercetări Juridice și Politice: a participat la EaP PLUS Workshop for H2020 Programme Committee Members from Associated EaP countries la Kiev (20-21 martie 2018) organizat de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei;

Un expert național a participat la Comitetul de program ERC-FET-MSCA H2020, și alt expert național la Comitetul de program "Secure Societies" H2020 – pe parcursul perioadei.

 

Pentru diseminarea informației privind Știința Deschisă la nivel național, pe site-ul IDSI a fost creată o rubrică dedicată https://idsi.md/stiinta-deschisa

IDSI a furnizat informații despre Instrumentul Bibliometric National (www.ibn.idsi.md), cea mai mare Baza de Date cu peste 58 mii publicații în Acces Deschis din RM, pentru un studiu realizat la nivel european privind bazele de date și repozitoriile la nivel european „European databases and repositories for Social Sciences

and Humanities research output”. Raportul este disponibil pe site-ul proiectului European COST ENRESSH la http://enressh.eu/wp-content/uploads/2017/09/2017_ENRESSH_European_Databases.pdf și pe site-ul EuroCRIS la https://www.eurocris.org/news/report-european-databases-and-repositories-social-sciences-and-humanities-research-output.

 

Urmare a concursului organizat de ANCD de selectare a Reprezentanţilor Oficiali ai Comunităţii Ştiinţifice şi Experţilor Naţionali pentru Comitetele de Program ale Programului UE de Cercetare-Inovare ”Orizont 2020", au survenit modificări în componența punctelor naționale de contact, reprezentanților oficiali şi experților naționali în comitetele strategice. În acest sens, calitatea de experți și reprezentanți oficiali a revenit și reprezentanților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, după cum urmează:

Tatiana Moraru – șef Direcția politici în domeniul cercetării și inovării – reprezentant oficial;

Iulia Vacarenco – consultant principal Direcția politici în domeniul cercetării și inovării – expert național;

Olga Tretiacov– consultant principal Direcția politici în domeniul cercetării și inovării – expert național.

Noua componență poate fi accesată la următorul link: http://ancd.gov.md/ro/content/ncp-network-moldova

Totodată, în acest sens a fost anunțată și Comisia Europeană. Confirmarea noilor reprezentanți poate fi accesată la linkul: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Moldova (Republic of)/0/1/0&function_details..function_abbr/sbg//0/1/0& person.last_name/desc

În perioada 13-14 septembrie 2018, Iulia Vacarenco, consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul cercetării și inovării, a participat în calitate de expert național la ședințele Comitetului de Program Configurația ERC, FET și MSCA, Bruxelles.

 

În perioada 19-21 septembrie 2018, Tatiana Moraru, șef Direcția politici în domeniul cercetării și inovării, a participat în calitate de expert național la ședințele Comitetului de Program Strategic configuration: Strategic overview of the implementation of the whole programme, coherence across the diffeerent parts of the programme and crosscutting issues including the specific objectives Spreading excellence and widening participation and Scinece wit hand for society, Bruxelles.

În perioada 04-06 octombrie 2018, Olga Tretiacov, consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul cercetării și inovării, a participat în calitate de expert național la 17th Meeting of the H2020 Programme Committee Configuration Research Infarstructures, Bruxelles.
Raportul public PNAAA
3L1.Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea Codului nr. 259 din 15 iulie 2004 cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova în conformitate cu recomandările experților europeni și racordarea cu Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (L) - LegiASM Academia de Științe a Moldovei31.12.2017
3SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Foii Naţionale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA)(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018

Avizarea Planului de acțiuni a Foii Naționale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA)

Raportul public PNAAA
A fost elaborată sinteza obiecțiilor și propunerilor referitor la Foaia de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA) și a Planului de acțiuni cu privire la implementarea Foii de parcurs. Proiectul Foii de parcurs și a Planului de acțiuni urmează a fi remis spre consultare repetatăRaportul public PNAAA
Avizarea Planului de acțiuni a Foii Naționale de Parcurs pentru integrarea în Spațiul European de Cercetare (ERA)Raportul public PNAAA
3SL2.Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020” conform recomandărilor experților europeni prezentate în cadrul exercițiului de evaluare PSF în H2020 (SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018Implementarea activităților din planul de acțiuni al Strategiei de cercetare-dezvoltare a RM până în 2020.

Raportul public PNAAA
Prin ordinul nr 588 din data de 08.052018 a fost creat Grupul de lucru pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920 din 7 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020”. Urmează a fi stabilită data întrunirii după ce va fi analizat gradul de realizare a Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până  în 2020)Raportul public PNAAA
Avizarea Proiectului HG cu privire la aprobarea Planului Național pentru Cercetare și Inovare pentru perioada 2019 – 2022, care propune abrogarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a RM pînă în 2020.Raportul public PNAAA
2(b) Facilitarea accesului corespunzător la programele respective ale părțilorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I3. Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul „Orizont 2020” pentru stimularea implicării entităților naționale(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.20191. Diseminarea informației privind oportunități deschise în programul H2020, consultări individuale - 62, seminare practice - 3;
2. Asigurarea vizibilității programului H2020 prin canale IT, ( ancd.gov.md, h2020.md, euraxess.md etc.);
3. Invitarea entităților naționale la apeluri specifice domeniului de activitate;
4. Participarea la ședințele Comitetelor de Program - 6;
Raportul public PNAAA
1.​Elaborarea cadrului normativ  cu privire la activitatea entităților naționale în Programul Cadru UE Orizont 2020 - Regulament aprobat. 
2.Îndeplinirea condițiilor Acordului de asociere RM-UE, încadrarea punctelor naționale de contact, reprezentanților oficiali și experților naționali în baza concursului
3. Elaborarea proiectului de modificare a H.G. nr. 790 din 20.12.2012 cu privirea la coordonarea activității MOST.
Raportul public PNAAA

Implementarea Planului de acțiuni privind participarea Republicii Moldova la Programul Orizont 2020 este îndeplinit in volum de 75%.

Pină în prezent conform datelor oficiale ale CE au fost depuse 337 de propuneri de proiecte cu participarea a peste 140 de entități juridice naționale. 33 de proiecte au fost susținute financiar de către CE.

Participarea reprezentanților oficiali ai comunității științifice din RM și experților naționali în Comitetele de Program H2020.

La 21 mai 2018, expertul național, a participat la Comitetul de program Strategic Configuration.

La 07 iunie 2018, 2 experți naționali H2020, au participat la ședințele Comitetelor de Program Strategic Configuration.

Un reprezentant oficial H2020, a participat în data de 25 iunie 2018, la Comitetul de Program Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies.

Raportul public PNAAA

Acordarea asistenței informaționale și metodologice instituțiilor de cercetare și companiilor private pentru elaborarea și promovarea proiectelor acestora în cadrul Programului ”Orizont 2020”. Instrumente de suport: Rețeaua Punctelor Naționale de Contact – activează 24 puncte naționale pe diverse domenii. Reprezentanți Oficiali – activează 16 Reprezentanți;Experți: 18 experți. Publicarea anunțurilor pe site ul h2020.md, distribuirea materialelor promoționale H2020, oferirea cnsultațiilor. 

Raportul public PNAAA
2(c) Creșterea capacității de cercetare și participarea entităților de cercetare ale Republicii Moldova la programele-cadru de cercetare ale UEPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Asigurarea funcționalității platformei instituționale pentru valorificarea statutului de țară asociată la Programul „Orizont 2020” prin intermediul instrumentelor existente, şi anume: a) susținerea rețelei punctelor naționale, regionale şi locale de contact; b) asigurarea participării reprezentanților oficiali ai comunității științifice şi a experților naționali la comitetele de Program „Orizont 2020”; c) susținerea activității Oficiului Republicii Moldova pentru Știință şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST);(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019a) Rețeaua Punctelor Naționale este stabilită - 22 puncte;
b) Reprezentanții Oficiali și Experții Naționali au fost aprobați - 14 (reprezentanți) și 14 (experți);
c) Proiectul Hotărîrii Guvernului privind coordonarea activității Oficiului MOST este în avizarea autorităților competente

Raportul public PNAAA

Asigurarea participării Punctelor Naționale de contact la training-uri organizate de Comisia Europeană. Implicarea acestora prin prezentarea oportunităților Programului Orizont2020 la  conferințe, zilele informare și consultații individuale. Asigurarea participării Reprezentanților oficiali și Experților Naționali la ședințele Comitetelor de Program – semestru II al anului – 14 ședințe.

Raportul public PNAAA
3I5. Organizarea evenimentelor de informare, instruire și promovare a oportunităților oferite de Programul-cadru al Uniunii Europene de cercetare și dezvoltare „Orizont 2020”(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
2(d) Promovarea proiectelor comune de cercetare în toate domeniile CDTPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I6. Participarea comunității științifice în proiectele bilaterale şi paneuropene, inclusiv din cadrul Inițiativei Comune de Program, COFUND, ERANETS, INCONET, JRC etc.(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019Comunitatea științifică participă în:
- Proiecte bilaterale - 63
- ERANET COFUND - 4 programe paneuropene
- Inițiative Comune de Program - 3 programe
Raportul public PNAAA

Comunitatea științifică din RM participă în 25 de proiecte bilaterale cu România; 10 – cu Ucraina; proiecte multilaterale: 2 – ERA.Net RUS Plus, 2 - Water Works 2014 si Water Works 2015  COFUND, 2- Danube Regional Call.

2018

Institutul de Fizică aplicată

18.80013.16.02.01/ERA.Net (2018-2020) – Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață

NATO EAP.SFPP 984890 (2016-2018). Energy - efficient decontamination by UV & cold plasma using metamaterials

NASA AERONET (2001-2020) Aerosol Robotic Network - AERONET 2010-2020

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

COST Action CA15207 ”Professionalization and Social Impact of European Political Science” (2016-2020).

Institutul Patrimoniului Cultural

16:80013 16.06.01/ERA.Net: proiectul ” Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts” („Percepţia Rusiei în Eurasia: Memorie, Identitate, Conflicte”).

Program FP7 ERA.Net RUS Plus – Programul de colaborare multilateral al Consorţiului ţărilor (Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Letonia, Moldova, Polonia, România, Slovacia, Suedia, Turcia, Federaţia Rusă) / Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe Moldovei.

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020 a fost elaborată și depusă propunerea de proiect ”Supporting Agriculture with Contemporary Technologies and Innovative Services” (SACTIS). Țări partenere: Republica Moldova, România, Grecia, Georgia.

Raportul public PNAAA

Proiecte bilaterale finanțate: Romania- 25;Italia- 5;Ucraina- 10;STCU- 6; 

Multilaterale: Era.Net RUS Plus- 1;H2020 JPI- WaterWorks2014/2015 ERA-NET Cofund- 2; 2d BMBF Danube Region call- 2;

Raportul public PNAAA
2(f) Facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a liberei circulații a lucrătorilor din domeniul cercetării care participă la activitățile reglementate de prezentul Acord, precum și facilitarea circulației transfrontaliere a mărfurilor destinate acestor activitățiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I10. Implicarea diasporei științifice a Republicii Moldova în proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare din țara de origine prin susținerea mobilității circulare(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019Sunt încadrați experți care participă în comun la elaborarea proiectelor internaționale.Raportul public PNAAA
În procesul de expertiză  a proiectelor, sunt implicați experți din diasporă. Raportul public PNAAA
3I7. Implementarea şi popularizarea Programului EURAXESS şi extinderea serviciilor sale în regiunile țării(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019Popularizarea programului EURAXESS se realizează prin intermediul site-ul ancd.gov.md www.h2020.md, www.euraxess.md. De asemenea la consultări individuale și de grup, "Ziua Europei" a fost promovat programul EURAXESS.Raportul public PNAAA
Programul Euraxess TOP 3 a fost închis la 31.08.2018. Responsabil pentru TOP4 este AȘM Raportul public PNAAA
3I8. Implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorilor şi Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor pentru obținerea recunoașterii excelenței în cercetare a instituțiilor din domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova la nivel european(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019Instituțiile care dețin logo-ul "Excelență în Cercetare" sunt responsabile de implementarea celor 40 de principii ale Cartei europene a cercetătorilor.Raportul public PNAAA
3I9. Promovarea oportunităților oferite de Programul „Marie Sklodowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC)(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019- Au fost plasate informații publice cu privire la oportunitățile oferite de programul  " Marie Skladowska Curie" 
- Au fost organizate consultări colective și individuale prin intermediul Punctului Național de Contact, inclusiv în cadrul atelierului de lucru și INFOWEEK - H2020/2018, precum și la evenimentul " Ziua Europei" 12 și19 mai 2018.

Raportul public PNAAA

Oportunitățile Programului MSCA au fost promovate la școala de vară și săptămîna de informare în perioada 11-15 decembrie 2017, organizata la ASEM, și la Universitatea de Stat din Moldova, dar și in alte instituții de cercetare ale AȘM.

De asemenea, oportunitățile Programului MSCA au fost promovate la școala de iarnă în perioada 24-26 ianuarie 2018, organizată la ASEM, dar și în alte instituții de cercetare.

În cadrul apelului: H2020-MSCA-NIGHT-2018 au fost înaintate 2 propuneri de proiect

 1. “European Researcher’s Night: Discover YOUR Future!” și 2. “PAERisk-EU

În cadrul apelului - H2020-MSCA-RISE-2018: Perception and environmental risk assessment in the southeastern region of EU”.

 

Au fost organizate 2 traininguri practice de informare privind oportunitățile oferite de Programul „Marie Skladowska Curie” și de Consiliul European de Cercetare (ERC):

1) Universitatea de Stat din Tiraspol, 8 mai 2018

2) ASEM, 20 iunie 2018

De Ziua Europei în Moldova, reprezentanții au consultat pe toți cei interesați, 12 mai 2018.
Raportul public PNAAA
Promovarea oportunităților de către Punctul Național de Contact pe domeniu la zile de informare publica și oferirea consultațiilor. Consultari individuale pe marginea aplicarii la bursele individuale MSCA, inclusiv componenta Widening Fellowship-12 consultari. Postari pe h2020-5 postari. Reflectarea necesității valorificării componentei de extindere/widening în Foaia de Parcurs pentru Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare 2019-2021. Înregistrarea punctului național de contact ca antrenor asistent pentru exercitiul de Train the trainers în cadrul Net4Mobility   pentru statele din categoria "widening", Armenia, Decembrie 2018.Pregatirea aplicarii pentru a doua runda a apelului, pentru realizarea unui training similar in 2019 in R. Moldova.Raportul public PNAAA
1Articolul 129.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2În desfășurarea activităților de cooperare în materie de CDT, ar trebui căutate sinergii cu activitățile finanțate de către Centrul pentru Știință și Tehnologie (STCU) și cu alte activități desfășurate în cadrul cooperării financiare între UE și Republica MoldovaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Organizarea concursurilor comune de granturi în baza Acordului de colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei şi Centrul Științifico-Tehnologic din Ucraina(I) - MăsurăANCD RaportorAgenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare31.12.2019Concursul STCU a fost încheiat. Pentru anul 2018 a fost aprobată finanțarea la data de 21 martie 2018, în scopul realizării proiectelor comune în baza acordului de colaborare.Raportul public PNAAA

În cadrul Programului Academia de Ştiinţe a Moldovei – STCU „Iniţiative Comune de Cercetare – Dezvoltare” actualmente sunt în derulare din anii precedenți 12 proiecte.

Pe data de 10 aprilie .2017 a fost lansat un nou concurs STCU-AȘM, la care au fost prezentate 21 propuneri de proiecte. Rezultatele concursului vor fi anunțate în 2018.

La 03.05.2018 un reprezentant MECC a fost desemnat membru al Consiliului ANCD, și a participat la validarea proiectelor de cercetare din cadrul programului ”Inițiative comune de cercetare-dezvoltare” STCU (2018-2019), în urma căreia au fost validate 6 proiecte de cercetare cu finanțare din bugetul de stat pentru 2018 (scrisoarea Nr. 32 din 07.05.2018). Proiectele au fost selectate de 2 echipe de experți: una din Republica Moldova, iar alta din Ucraina.
Raportul public PNAAA

În 2018 – 6 proiecte, 2 întalniri organizate în septembrie și noiembrie privind lansarea concursului în 2019.

Raportul public PNAAA
3SL1. Act nou Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Ştiinţa Deschisă şi a planului de acţiuni aferent(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018
3SL2. Act nou Foaia de Parcurs privind Specializarea Inteligentă în Republica Moldova (SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018

Elaborarea acestui document urmează să fie comasat în Programul Național de cercetare și dezvoltare.

Raportul public PNAAA
1Articolul 13. Protecția datelor cu caracter personalArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice şi cu standardele internaţionale, ale UE şi ale Consiliului Europei. PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3L1. Act nou Proiectul de lege privind regimul mijloacelor video(L) - LegiCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal30.06.2018CNA a participat la 2 şedinţe de lucru organizate de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi a susţinut avizul şi expertiza CNA din 29.05.2018 cu propuneri şi recomandări la proiectul Legii privind regimul mijloacelor video.Raportul public PNAAA
Proiectul a fost transmis Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice. Expertiza juridică asupra proiectului a fost deja recepționată. Acesta urmează a fi transmis Guvernului spre aprobare.Raportul public PNAAA
3L2. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (L) - LegiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene30.09.2018
3L3. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate în sistemul național de pașapoarte(L) - LegiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene30.09.2018A fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care prevede şi modificarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. Proiectul a fost votat în lectura a doua în Parlamentul Republicii Moldova la data de 31.05.2018 şi înaintat Preşedintelui Republicii Moldova, pentru promulgare.Raportul public PNAAA
Au fost operate amendamente la Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, în vigoare din 10 octombrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.295-308/446 din 10.08.2018)Raportul public PNAAA
E de menţionat, că în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal la eliberarea actelor de identitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede amendarea:
-   Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte;
-   Codului Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002.
Avizul privind propunerile şi obiecţiile Agenţiei Servicii Publice la proiectul de lege a fost expediat Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe data de 21.06.2018 sub nr. 01/B-433/18.
Raportul public PNAAA
3L4. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice(L) - LegiMJ Ministerul Justiției31.12.2019
3L5. Act de modificare Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.797-XIII pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018
3L6. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova etc.), Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Codul(L) - LegiCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal30.09.2018

Serviciul a avizat proiectele de legi privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova și legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul în redacție nouă a Legii 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal), transmise de către Cancelaria de Stat, avizul a fost remis către CNPDCP (scr. nr. 18/648 din 15 iunie 2018).

Raportul public PNAAA
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal) a fost la 30 iulie curent transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție în termeni proximi.Raportul public PNAAA
4L6. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova etc.), Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Codul(L) - LegiCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei30.09.2018

Proiectele de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative la capitolul de responsabilitate al SIS au fost planificate a fi promovate după adoptarea proiectului de Lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă, care conţine prevederi referitoare la protecţia datelor cu caracter personal în procesul de asigurare a securităţii naţionale. SIS își va reformula acțiunile întru realizarea măsurii.

Raportul public PNAAA
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal) a fost la 30 iulie curent transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție în termeni proximi.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) 2016/679 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/ Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) 2016/679. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/ Totodată, cu referire la art. 35 din proiectul național, în ceea ce privește evidența activităților de prelucrare și care a transpus art. 30 din Regulamentul 2016/679/UE, se constată că alin. (5) din proiect exceptează de la regula ținerii evidenței de operator instituțiile de drept public sau privat cu mai puțin de 50 de angajați, or art. 30 (5) din actul UE atribuie excepția unei întreprinderi sau organizații cu mai puțin de 250 de angajați. Cu referire la art. 35, alin. (2) din proiectul național, care stabilește ținerea evidenței activităților de prelucrare, sintagma ”fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator” se va substitui cu sintagma ”fiecare persoană împuternicită de operator și, după caz, reprezentantul persoanei împuternicite” similar Rectificărilor la Regulamentul (UE) 2016/679, publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. L. 127/2 din 23 mai 2018. Regulamentul 2016/679/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională a Republicii Moldova, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Proiecte: - Capitolul IV „Autorități de supraveghere independente” din Regulamentul (UE) 2016/679 au fost transpuse prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate). Alte acte UE transpuse: - art. 1(1), 2-4, Capitolul VI, 10-16, 19, 21-24, 27-31, 48, 52-53, 34- 39 și 57 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 /Directiva (UE) 2016/680 constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA – art. 13 și Anexa I/ /Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/ Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) asigură transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/680. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 65/03/06 din 27.06.2018/ Totodată, cu referire la art. 74, alin. (5) din proiectul național, care stabilește obligația operatorului de a informa subiectul de date cu caracter personal despre limitarea dreptului său de acces și care a transpus art. 15 (3) din Directiva 2016/680/UE, proiectul național indică că informarea subiectului se va realiza după încetarea situației care justifică limitarea dreptului de acces. Directiva 2016/680/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Proiecte: - Capitolul VI „Autorități de supraveghere independente” din Directiva (UE) 2016/680 a fost transpus prin proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (supusă expertizei de compatibilitate). Alte acte UE transpuse: - art. 1 (1), 2(2), 3(2), 4-7, Capitolul VI, 9, 11, 13-15, 17-30, 32, 34-39, 40-46, 51, 52, 77, 82 și 83 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului Eutopean și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Raportul public PNAAA
3SL1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea actelor normative care vizează Regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice centrale(SL) - acte subord. legiiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2017
2(2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal intră sub incidenţa dispoziţiilor legale menţionate în anexa I la prezentul acord. Transferul de date cu caracter personal între părţi are loc numai dacă acesta este necesar pentru punerea în aplicare, de către autorităţile competente ale părţilor, a prezentului acord sau a altor acorduri încheiate între părţi PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Înregistrarea tuturor sistemelor de date cu caracter personal gestionate de Procuratură în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2018
3I2. Înregistrarea operatorilor şi a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal gestionate de autorităţile publice centrale în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
3I3. Formarea profesională a personalului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin instruire continuă, schimb de experienţă cu instituţiile străine, seminare, traininguri, vizite de studiu, conferinţe internaţionale(I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019
3I4. Sensibilizarea publicului larg privind importanţa protecţiei persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019
3I5. Crearea unui sistem durabil pentru instruirea angajaţilor din serviciul public şi angajaţilor din alte instituţii privind principiile de protecţie a datelor cu caracter personal(I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019
3I6. Cooperarea cu agenţiile Uniunii Europene în procesul de implementare a noului Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (2016/679) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie acestor date(I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019În perioada 4-8 iunie 2018, o delegație formată din 5 colaboratori ai Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a efectuat o vizită de studiu în orașele Berlin și Kiel, Germania. Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene ,,Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova”, în scopul familiarizării colaboratorilor CNPDCP cu bunele practici în domeniul protecției datelor personale din Germania. Raportul public PNAAA
3I7. Implementarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019
3I8. Intensificarea dialogului cu autorităţile de control al prelucrării datelor cu caracter personal în vederea eficientizării acţiunilor vizînd asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal(I) - MăsurăCNPDCP Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal31.12.2019
3SL1. Acte noi Proiectele instrucţiunilor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal (I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
2Măsura de implementare L3. Act de modificare. Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (termenul de realizare - trimestrul III, 2018ArticolASP Agenția Servicii Publice
1Articolul 130.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile promovează cooperarea culturală, în conformitate cu principiile consacrate în Convenția din 2005 a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale. Părțile vor urmări desfășurarea unui dialog politic periodic în domenii de interes reciproc, inclusiv dezvoltarea industriilor culturale în UE și în Republica Moldova Cooperarea dintre părți promovează dialogul intercultural, inclusiv prin participarea sectorului culturii și a societății civile din UE și din Republica MoldovaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare și instruire privind participarea și accesarea finanțării Programului „Europa Creativă”(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I2. Realizarea studiului „Potențialul industriilor creative în Republica Moldova” prin intermediul Programului „Cultură și Creativitate” al Parteneriatului Estic(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2017
3I3. Elaborarea Foii de parcurs pentru susținerea de start-up-uri în domeniul industriilor creative(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2018
3I4. Susținerea start-up-urilor în domeniul industriilor creative(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2018
3I5. Acordarea sprijinului și facilitarea mobilității artiștilor(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
1Articolul 131.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părțile poartă un dialog periodic și cooperează pentru a promova industria audiovizualului în Europa și pentru a încuraja coproducția în domeniile cinematografiei și televiziuniiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3*I1. Conferință internațională cu tema ”Coproducții în televiziune”, cu participarea reprezentanților din țările cu care CCA are acorduri de cooperare”(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019
3L1.Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 116 din 3 iulie 2014(L) - LegiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.09.2018La 5 octombrie a fost transmis spre expertizare la CNA.Raportul public PNAAA
2(2) Cooperarea ar putea include, printre altele, problema formării jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-media, precum și sprijinul oferit mass-media, în vederea consolidării independenței, a profesionalismului și a legăturilor acestora cu mass-media din UE în conformitate cu standardele europene, inclusiv cu standardele Consiliului Europei și cu Convenția UNESCO din 2005 asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturalePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3*I3. Organizarea și desfășurarea seminarelor, simpozioanelor, meselor rotunde și instruirilor cu implicarea experţilor străini(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019La data de 19 aprilie CCA a organizat un seminar pentru radiodifuzorii care au declarat că vor monitoriza campania electorală locală cu genericul Reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” Evenimentul a reprezentat o platformă de dialog între autoritatea regulatorie și radiodifuzori în vederea asigurării schimbului de opinii cu scopul de a asigura reflectarea echitabilă, echilibrată și imparțială a campaniei electorale, promovarea libertății de exprimare și a pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii privind aplicarea în practică a acestor principii de către mass-media audiovizuală. 
La data de 13 septembrie 2018 la Bălți și 21 septembrie la Cahul, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a organizat 2 seminare zonale pentru radiodifuzorii și distribuitorii de servicii din zona sud, centru și nord a Republicii Moldova. Seminarul, cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica societală”, a adunat circa 100 de radiodifuzori și distribuitori de servicii. Evenimentul a reprezentat o platformă de discuții pentru radiodifuzori și distribuitori de a continua dialogul cu reprezentanții autorității regulatorii, experții naționali și internaționali cu privire la noile prevederi ale Codului Audiovizualului, bunele practici europene în domeniul combaterii știrilor false, propagandei, rasismului, xenofobiei și discursului instigator la ură.
Raportul public PNAAA
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cu suportul Proictului comun al U.E. și Consiliului Europei a organizat la data de 14 iunie o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentată metodologia de monitorizare a programelor mass media audiovizuale revizuite. La eveniment au participat reprezentanții societății civile, a radiodifuzorului public și a radiodifuzorilor privați, precum și alte părți interesate. În calitate de vorbitori au participat reprezentantul MEMO 98, Rasto Kuzel, Elena Crîșmaru - șef adjunct DGLAM, Roberta Batista și Dorina Curnic - membru CCA. În cadrul evenimentului a fost pus accentul pe capitolele noi introduse în metodologie cu privire de identificare a discursului care incită la ură, a rasismului și xenofobiei.Raportul public PNAAA
3I2. Susținerea financiară a producției de film(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I4. Menținerea și dezvoltarea dialogului sistematic între Consiliul Coordonator al Audiovizualului și autoritățile regulatorii omoloage în vederea preluării de bune practici(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019Pe parcursul semestrului I 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a inițiat sau continuat dialogul cu autoritățile regulatorii omoloage din spațiul european, prin intermediul platformelor din care face parte sau în baza relațiilor bilaterale. Astfel, pe parcursul perioadei raportate, au fost preluate și implementate, sau urmează să fie implementate o serie de bune practici în domenii cheie pentru activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului: 1. Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență în Republica Moldova (CNA - România). 2.Metodologia de monitorizare a serviciilor media audiovizuale prin prisma asigurării securității informaționale a statului (Letonia și Lituania). 3.Organizarea Conferinței internaționalea pentru stimularea coproducției - eveniment ce urmează a fi desfășurat în 2019, după modelul IFTV și Kiev Media Week, desfășurat anual în Turcia și respectiv Ucraina. Raportul public PNAAA
3SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cinematografic(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.03.2019
3SL2.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a producției de film(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.09.2018
3SL3.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei(SL) - acte subord. legiiCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova a fost votată în lectură finală de către Parlament la data de 14 iunie și promulgată prin Legea nr.67 din 26.07.2018 privind aprobarea Concepției de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova. Documentul a fost elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media și promovat în Parlament de un grup de deputați.Raportul public PNAAA
1Articolul 132.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(c) Dialogul politic privind politica culturală și cea audiovizualăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3*SL4. Acte noi Elaborarea Metodologiilor de monitorizare a serviciilor mass-mediei audiovizuale difuzate de către radiodifuzori (SL) - acte subord. legiiCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019
3I1. Efectuarea monitorizării campaniilor electorale de către radiodifuzori cu participarea experților străini.(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.06.2019
3I2. Implementarea proiectului Twinning – Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin conservarea și protejarea lui(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.09.2019
3I3. Formarea capacităților în domeniul managementului cultural, în crearea și promovarea serviciilor publice în domeniul culturii(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3SL1. Act nou Proiectul de decizie al Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aprobarea modelului ofertei serviciilor de programe retransmise pe teritoriul Republicii Moldova(SL) - acte subord. legiiCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.06.2018Prin Decizia nr.18/123 aprobată în cadrul ședinței publice CCA din 21 iunie 2018 a fost aprobat noul model de Ofertă a serviciilor de programe retransmise. Astfel, oferta serviciilor de programe retransmise va include: Posturile publice de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova (fără condiționări tehnice sau financiare); Cel puțin un post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică pentru copii; Cel puțin un post de televiziune cu tematică muzicală; Cel puțin un post de televiziune cu tematică sportivă; Posturile de televiziune autohtone libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare; La nivel regional și local, posturile de televiziune locale și regionale libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare; În localitățile în care reprezentanții unei naționalități sau etnii reprezintă o pondere mai mare de 20%, vor asigura și retransmisia serviciilor de programe în limba minorității respective(alin. 29 alin. (4) din Codul audiovizualului); Distribuitorii de servicii la crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, vor acorda prioritate serviciilor de programe realizate în limba de stat (alin. 11 alin. (8) din Codul audiovizualului); Posturile de televiziune din străinătate ale căror servicii de programe nu conțin publicitate și teleshopping sau în a căror programe publicitatea și teleshopping-ul sunt acoperite; Posturile de televiziune cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de liberă retransmisie sau recomandate prin deciziile CCA.
Raportul public PNAAA
3SL2. Act nou Proiectul de decizie al CCA cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe(SL) - acte subord. legiiCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.03.2017
3SL3. Act nou Modificarea actelor normative de rigoare care reglementează structura organizatorică și efectivul limită al CCA în vederea fortificării capacității instituționale (I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.06.2018
3SL5.Act nou Elaborarea Concepției de reflectare a campaniei electorale cu participarea experților străini(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.06.2019
3SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind importul și exportul bunurilor culturale mobile; Transpune: Regulamentul nr. 116/2009/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.09.2018
4SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind importul și exportul bunurilor culturale mobile; Transpune: Regulamentul nr. 116/2009/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 116/2009 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 116/2009. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 1 (o serie de obiecte culturale: tablourile și picturile, acuarelele, guașele și pastelurile realizate în întregime de mînă, mijloace de transport mai vechi de 75 de ani etc.), partea B din Anexa I (criteriul privind valoarea bunurilor culturale). Regulamentul (CE) nr. 116/2009 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturaleRaportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național, reieșind din obiectul său specific de reglementare și obiectivele urmărite, are drept scop transpunerea doar a prevederilor Anexei I (lista de bunuri culturale mobile exportul cărora necesită autorizație de export și modelul autorizației de export temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile). Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1, 2, 4 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale (versiune codificată).Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 116/2009 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 116/2009. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 89/14 din 18.09.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 1 (o serie de obiecte culturale: tablourile și picturile, acuarelele, guașele și pastelurile realizate în întregime de mînă, mijloace de transport mai vechi de 75 de ani etc.), partea B din Anexa I (criteriul privind valoarea bunurilor culturale). Regulamentul (CE) nr. 116/2009 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale Raportul public PNAAA
2(d) Cooperarea în cadrul forurilor internaționale, precum UNESCO și Consiliul Europei, pentru a dezvolta, printre altele, diversitatea culturală și pentru a conserva și a valorifica patrimoniul cultural și istoricPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Formarea și consolidarea capacităților instituționale ale Institutului Național al Monumentelor Istorice(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2019
3L1. Act nou Proiectul de lege privind protejarea monumentelor istorice(L) - LegiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării30.06.2018
3SL5. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Național al Monumentelor Istorice(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018

Institutul Național al Monumentelor Istorice va putea fi creat doar după aprobarea proiectului de lege privind protejarea monumentelor istorice.

Raportul public PNAAA
3SL6. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat al Monumentelor(SL) - acte subord. legiiMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018
2(e) Cooperarea în domeniul mass-mediaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I10. Monitorizarea respectării de către radiodifuzori a asigurării accesului la informaţie pentru persoanele cu necesități speciale(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.09.2019
3I11. Accesarea și implementarea proiectelor, programelor și activităților agențiilor UE care se axează asupra țărilor PEV.(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019
3I12. Asigurarea protejării patrimoniului lingvistic și cultural-național de către radiodifuzorii din țară prin efectuarea monitorizării tematice și elaborarea unui Ghid.(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.03.2019
3I5.Dialog sistematic între CCA și instituțiile regulatorii de profil europene, în vederea schimbului de experiență pe dimensiunea combaterea rasismului și xenofobiei.(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.09.2019
3I6. Dezvoltarea spațiului audiovizual autohton și alocarea mijloacelor financiare pentru producerea serviciilor de programe(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.09.2019
3I7. Elaborarea proiectului Concepţiei de reflectare a campaniei electorale cu participarea experților străini(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.03.2019Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, a aprobat, în cadrul ședinței publice din 26 martie 2018, prin Decizia nr. 8/47, „Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” (în anexă).  CCA, în concordanță cu legislația audiovizuală, a remis Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova în adresa Comisiei Electorale Centrale.Raportul public PNAAA
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu art. 40 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, a aprobat, în cadrul ședinței publice din 06 decembrie 2018, prin Decizia nr. 33/202, „Concepția de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova”.Raportul public PNAAA
3I8. Efectuarea Monitorizărilor reflectării campaniilor electorale de către radiodifuzori cu participarea experților străini (I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului30.06.2019Prin Decizia CCA nr.8/47 din 26 martie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat „Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova” și prin Decizia nr. 10/61 din 17 aprilie 2018, CCA a decis efectuarea unei monitorizări a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pe perioada campaniei electorale. În aceeași ordine de idei, în urma autosesizării membrului CCA – Tatiana Buraga, lista posturilor monitorizate a fost completată cu postul PRO TV. În vederea asigurării echilibrului pluralismului politico-social pe piața media audiovizuală a Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a efectuat, în limita competențelor sale instituționale stipulate în Codul Audiovizualului, monitorizarea Campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai. Astfel, prin Deciziile CCA nr. 13/81 și 13/82 din 07.05.2018; 14/85, 14/86 și 14/87 din 17.05.2018; 17/104 și 17/105 din 08.06.2018, CCA a aprobat rapoartele de monitorizare. Radiodifuzorii care nu au asigurat pluralismul de opinie și echilibrul surselor în situațiile de conflict sau au îngrădit accesul persoanelor cu deficiențe de auz la programele informative prin nedifuzarea acestora în limbajul mimico-gestual sau titrare sincron au fost sancționați cu amenzi de la 5000 la 10.000 de leiRaportul public PNAAA
3I9. Încheierea Acordurilor de colaborare cu instituțiile omoloage în vederea asigurării schimbului de experiență în domeniul regulatoriu al spațiului audiovizual din țările PEV. (I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2019
2Părțile își concentrează cooperarea în mai multe domenii: (a) Cooperarea și schimburile culturale, precum și mobilitatea artei și artiștilor (b) Dialogul intercultural (c) Dialogul politic privind politica culturală și cea audiovizuală (d) Cooperarea în cadrul forurilor internaționale, precum UNESCO și Consiliul Europei pentru a dezvolta, printre altele, diversitatea culturală și pentru a conserva și a valorifica patrimoniul cultural și istoricPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 133..ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Anexa XIV la Acord: Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor-membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT1. Act de modificare Adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului Transpune: Directiva 2010/13/UE/ care a abrogat Directiva 2007/65/CE(LT) Legi de transpunereCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.03.2018
4LT1. Act de modificare Adoptarea unui nou Cod al AudiovizualuluiTranspune: Directiva 2010/13/UE/ care a abrogat Directiva 2007/65/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
1Articolul 134.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(a) Consolidarea contactelor și a schimbului de informații și de experiență între toate sectoarele societății civile din UE și din Republica MoldovaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Organizarea periodică a ședințelor consultative în scopul schimbului de informații și de experiență între toate sectoarele societății civile din UE și din Republica Moldova(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019Pe parcursul anului 2017 au fost convocate 4 ședințe (27.03.2017, 20.06.2017, 5.10.2017 și 06.12.2017) în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților Platformelor Naționale din cadrul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic” . De asemenea, la data de 25 mai 2018, Cancelaria de Stat cu suportul Delegației UE a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Transparența decizională” la care au participat factori decizionali din cadrul ministerelor și ale altor autorități publice centrale. Scopul atelierului a fost prezentarea și discutarea rezultatelor monitorizării transparenței decizionale pentru anul 2017 în cadrul autorităților publice centrale și preluarea bunelor practici privind procesul de consultare cu societatea civilă din Lituania și România.Raportul public PNAAA
2(b) Asigurarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a Republicii Moldova, inclusiv a istoriei și culturii acestei țări, în interiorul UE și îndeosebi în rîndul organizațiilor societății civile de pe teritoriul statelor membre, permițînd astfel o mai mare sensibilizare a opiniei publice cu privire la oportunitățile și la provocările care pot apărea în relațiile lor viitoarePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(c) Asigurarea, în mod reciproc, a unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a UE în Republica Moldova și în deosebi în rîndul organizațiilor societății civile din Republica Moldova, fără a se pune un accent exclusiv pe valorile pe care se întemeiază UE, pe politicile sale și pe modul de funcţionare a acesteiaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 135.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(a) Asigurarea implicării societății civile în relațiile UE Republica Moldova, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acordPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1.Asigurarea implementării cadrului normativ în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.03.2018Au fost actualizate paginile autorităților publice centrale. Rapoartele privind transparența în procesul decizional elaborate și publicate. Totodată, pe portalul guvernamental, www.date .gov.md. au fost actualizate seturile de date. Raportul public PNAAA
3I2. Elaborarea raportului privind principalele probleme și necesități în domeniul accesului la informație, transparenței în procesul decizional, inclusiv propuneri de modificare a cadrului normativ(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.03.2018A fost elaborat Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional în AAPC în anul 2017 și publicat pe pagina web a Cancelariei de Stat.Raportul public PNAAA
3I3. Realizarea Strategiei de dezvoltare a Societăţii Civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia(I) - MăsurăDCPAE Cancelaria de Stat31.03.2019
3I4. Dezvoltarea mecanismului de monitorizare permanentă a respectării prevederilor normative (I) - MăsurăDCPAE Cancelaria de Stat31.12.2018
3SL1. Modificări ale cadrului normativ, inclusiv pentru stabilirea răspunderii disciplinare a conducătorilor autorităților publice(SL) - acte subord. legiiCS Raportor Cancelaria de Stat30.09.2018
2(b) Sporirea participării societății civile la procesul de luare a deciziilor, în deosebi prin instituirea unui dialog deschis, transparent și periodic între instituțiile publice, asociațiile reprezentative și societatea civilăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I5. Crearea paginii web a reţelei naţionale a consiliilor locale ale tinerilor(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2018
3I6. Desfăşurarea acţiunilor de promovare a cooperării dintre Guvern şi societatea civilă(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019Pe parcurusl anului 2017, au fost organizate 5 ședințe ale CNP (29.05.2017, 2.06.2017, 13.10.2017, 14.11.2017 și 05.12.2017) în cadrul căreia au participat circa 50 reprezentanţi ai ONG. În semestrul I 2018 au fost desfășurate 4 ședințe comune ale Consiliului Național de Participare și Guvern la care au participat reprezentanții Guvernului și în jur de 25 reprezentanți ai societății civile. Totodată, la data de 6 iunie a avut loc o dezbatere cu privire la implementarea Acordului de Asociere RM-UE, cu participarea autorităților publice, societatea civilă, mass-media și partenerii de dezvoltare, în jur de 50 de persoane. Raportul public PNAAA
2(c) Facilitarea procesului de consolidare a instituțiilor și a organizațiilor societății civile prin diverse mijloace, inclusiv prin sprijinirea unor acțiuni de promovare, prin crearea de rețele informale și formale, prin vizite și ateliere reciproce, în deosebi în vederea îmbunătățirii cadrului juridic referitor la societatea civilăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I10. Asigurarea funcţionării comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat precum şi a instrumentelor de lucru folosite în activitatea de voluntariat.(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I7. Derularea anuală a Programului de granturi dedicat dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019În cadrul Programului de granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, se implementează 23 de proiecte care au fost selectate de către comisia de examinare și selectare a proiectelor. În procesul de implementare a proiectelor, sunt utilizate instrumente ale educației nonformale precum și cele de promovare a dialogului intercultural.Raportul public PNAAA
3I8. Promovarea continuă a bunelor practici prin organizarea evenimentelor(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019În anul 2017 au fost organizate următoarele evenimente: • 12.08.2017 - A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viață” (TDV) - organizate mai multe târguri, precum târgul de cariere, târgul organizațiilor de tineret, Global Village, au avut loc mai multe discuții cu antrenarea tinerilor, ateliere tematice • 29-30.09.2017 - susținerea și promovarea ONG-urilor de succes, proiectelor inovatoare și bunelor practici; • 11.10.2017 - vizită de familiarizare a 24 specialiști din Serviciul Integrare Socio-Profesională cu serviciile sociale ale Misiunii Sociale ”Diaconia” adresate tinerilor vulnerabili. • 18-19.12.2017 - Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017 organizată de Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) etc. Pe parcursul semestrului I 2018, au fost organizate o serie de ateliere de lucru, mese rotunde pentru promovarea continuă a bunelor practici. Astfel: 1) la data de 15 mai a fost organizată conferința regională ”Calea spre durabilitatea financiară a organizațiilor societății civile”, iar la data de 16 mai a avut loc evenimentul cu genericul ” Asigurarea unei implementări eficiente a Strategiei de Dezvoltare a Societății civile pentru anii 2018-2020” 2) la data de 12 iunie a fost organizat atelierul ”Consultări publice privind proiectele legislative” 3) în perioada 13-14 iunie 2018 cu suportul partenerilor de dezvoltare a fost organizat atelierul “Practici de cooperare/lucru/colaborare cu organizații ale societății civile” Raportul public PNAAA
3I9. Susţinerea organizării Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, Festivalului Voluntarilor şi a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
2(d) Oferirea posibilității reprezentanților societății civile din cele două părți de a se familiariza cu procesele de consultare și dialog între partenerii civili și sociali ai celeilalte părți, în special în vederea integrării suplimentare a societății civile în procesul public de elaborare a politicii din Republica MoldovaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I11. Acordarea suportului metodologic şi financiar pentru crearea structurilor de co-management la nivel raional în minimum 45% dintre autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea(I) - MăsurăMECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării31.12.2019
3I12. Organizarea evenimentelor de stimulare a participării societăţii civile la procesul decizional(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2019Pe parcursul anului 2017, au fost organizate 17 evenimente cu participarea societăţii civile. În contextul elaborării SND ”Moldova 2030” în perioada aprilie-iunie 2018, au fost desfășurate 20 de ședințe a Grupurilor de lucru pentru elaborarea acesteia, cu participarea reprezentanților autorităților publice centrale și locale, comisiilor parlamentare de profil, partenerilor de dezvoltare, societății civile, mediului academic și de afaceri.Raportul public PNAAA
1Articolul 136.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Va avea loc un dialog periodic între părți cu privire la aspectele reglementate de prezentul capitolPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 137.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Părțile convin să coopereze pentru a asigura promovarea drepturilor copilului în conformitate cu legislația și cu normele internaționale, în special Convenția Națiunilor Unite din 1989 privind drepturile copilului, ținînd cont de prioritățile identificate în contextul specific al Republicii Moldova, în special pentru categoriile vulnerabilePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1 Dezvoltarea mecanismelor de colectare (potrivit indicatorilor dezagregați ai datelor), de sinteză şi analiză a datelor (specifice pentru fiecare categorie) privind copiii aflați în situație de risc, rămași temporar fără ocrotire părintească sau în conflict cu legea, în scopul prognozării ori interpretării fenomenelor delincvenței juvenile sau victimizării copiilor, precum și în scopul planificării programatice, sistemice și bugetare a acțiunilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.03.2018În luna februarie 2018 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a revizuit Rapoartele Statistice: CER 103 Сopii aflați în situație de risc și copii separați de părinți și CER 103A Copiii din sistemul rezidenţial și a realizat instruirea tuturor specialiștilor de la nivel raional/municipal, responsabili de colectarea, evidența și sistematizarea datelor statistice respective.Raportul public PNAAA
3I2. Realizarea campaniilor de sensibilizare, prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, precum şi pentru protecţia drepturilor copiilor implicaţi în sistemul de justiţie penală şi prevenirea delincvenţei juvenile(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3L1. Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopţiei pentru a asigura celeritatea luării deciziilor, acordarea sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredinţare a copilului, precum şi pentru a preveni şi a combate corupţia în procedura de adopţie(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018 Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.Raportul public PNAAA
3L2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul reglementării reprezentării legale a drepturilor şi intereselor copilului, custodiei şi responsabilităţii legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului (inclusiv în cazul copiilor ai căror părinţi/unicul părinte sînt plecaţi/este plecat peste hotare)(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.Raportul public PNAAA
Autoritatea este în proces de actualizare a sintezei obiecțiilor și propunerilor, în conformitate cu pct. 209 al Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018.Raportul public PNAAA
1Articolul 138.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(a) Prevenirea și combaterea tuturor formelor de exploatare (inclusiv munca prestată de copii), a abuzurilor, a neglijenței și a violenței împotriva copiilor, inclusiv prin dezvoltarea și consolidarea cadrului juridic și instituțional necesar, precum și prin intermediul unor campanii de sensibilizare a opiniei publice în acest domeniuPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Evaluarea respectării drepturilor copiilor şi implementarea prevederilor legale cu privire la protecţia copiilor în mass-media prin intermediul monitorizărilor tematice și sesizărilor(I) - MăsurăCCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului31.12.2017
3I2. Consolidarea capacităţilor Consiliului Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în acordarea serviciilor juridice de calitate copiilor victime/martori şi copiilor în contact cu legea(I) - MăsurăCNAJGS.raportor Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat31.12.2018

Pe parcursul anului 2018, INJ a realizat următoarele activităţi:

- Trei seminare: “Particularităţile acordării asistenţei juridice garantate de stat pe cauze cu implicarea victimelor” (6 februarie, 2 mai, 25 septembrie)

Persoane instruite: 61 avocaţi care asigură asistenţa juridică garantată de stat

Raportul public PNAAA
3I3. Asigurarea instruirii procurorilor și judecătorilor în urmărirea și examinarea cauzelor de violenţă și abuz asupra copiilor(I) - MăsurăINJ Institutul Naţional al Justiţiei31.12.2018
3I4. Mecanism naţional de monitorizare a implementării Convenţiei Lanzarote elaborat şi aprobat(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
2(b) Îmbunătățirea sistemului de identificare și de asistență oferită copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv participarea sporită a copiilor la procesele de luare a deciziilor și punerea în aplicare a unor mecanisme eficiente menite să soluționeze plîngerile individuale formulate de copiiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I5. Crearea programelor educaționale alternative pentru ocuparea timpului copiilor și tinerilor angajați în procesul educativ, precum și al celor din afara sistemului educativ, în scopul prevenirii delincvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor(I) - MăsurăMJ Ministerul Justiției31.12.2019În scopul prevenirii delicvenței juvenile și a recidivei în rîndul copiilor și tinerilor, sunt implementate și derulate următoarele programe: 1. Motivația spre schimbare ; 2. Programului de intervenţie pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenţilor aflaţi la risc ; 3. Program probaţional de diminuare a agresivităţii (19 copii implicați) ; 4. Programul de reducere a abuzului de substanţe (15 copii implicați) ; 5. Programul de asistență psiho-socială la etapa presentințială (24 minori implicați) ; În total 58 minori care sunt subiecți ai probațiunii au fost implicați în programe probaționale. Ca activități alternative educaționale în vederea valorificării ocupațiilor social utile în rîndurile copiilor și tinerilor, atît în procesul educativ, cît și din afara sistemului educativ, sunt organizate următoarele activități după cum urmează: excursii, vizite la teatru, cinema, instruiri, seminare și lectii de prevenire a recidivei în rîndurile minorilor, flashmob-uri, ședințe organizate cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale, ale căror servicii sunt necesare soluționării problemelor phihosociale, ajutoare materiale precum și alte servicii. În total, în activități de prevenire au fost implicați: 126 minori - subiecți ai probațiunii și 75 minori din școli și licee. În Penitenciarul nr.10 – Goian îşi desfăşoară activitatea mai multe organizaţii de cult care au acordat suport sub formă de cadouri şi susţinere materială pentru o bună desfăşurare a activităţilor educativ-ocupaţionale. Totodată pe parcursul perioadei de raport al anului 2018, s-au realizat următoarele activităţi conform planului serviciului detenţie: - Desfăşurarea activităţii educativ-culturale cu ocazia sărbătorii de „Crăciun”; - Organizarea şi desfăşurarea măsurilor divine cu deţinuţii cu prilejul sărbătorilor religioase „Naşterea Domnului”; - Desfăşurarea activităţii în grup cu ocazia sărbătorii de „Sf. mare Vasile”; - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia împlinirii a 168 de ani de la naşterea poetului M. Eminescu (activităţi în grup, oră informativă); - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru (oră informativă); - Desfăşurarea expoziţiei lucrărilor de desen cu prilejul sărbătorii „Sf. Valentin”; - Desfăşurarea activităţilor, confecţionare felicitărilor şi mărţişoarelor cu ocazia sărbătorilor de primăvară „Mărţişor şi Ziua Internaţională a Femeii”; - Organizarea competiţiei sportive la proba tenis de masă; - Organizarea competiţiei la următoarele probe Şah şi Dame; - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia sărbătorii “Ziua Umorului” (activități în grup); - Organizarea măsurilor divine cu ocazia sărbătorilor de Paști (program religios cu participarea capelanului penitenciar); - Organizarea măsurilor divine cu ocazia sărbătorii Botezul Domnului (program religios cu participarea capelanului penitenciar); - Organizarea și desfășurarea festivalului Interpenitenciar „Evantai Cultural” - Organizarea şi petrecerea activităţii educativ-informative cu ocazia „Ziua Europei” (activități în grup); - Deschiderea spartachiadei de vară pentru deținuții minori; - Organizarea competiției sportive la proba volei; - Organizarea și desfășurarea măsurilor festive cu ocazia “Ultimul sunet”; În activitățile de educaţie prin muncă sunt implicaţi 10 minori la munci remunerate şi 30 deţinuţi la munci neremunerate. Minorii participă activ la compartimentul dat, majoritatea din ei în număr de frecventarea bibliotecii de către 20 deţinuţi au vizitat biblioteca. Implementarea în penitenciar a programelor socio-educative: Arta Plastică Descoperirea talentelor în rândul deținuților, un pas spre reintegrarea în societate. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă și sosirii primăverii, „Valentin și Valentina, Ziua Mărțișorului și Ziua Internaţională a femeii” copiii au desenat și au afișat lucrările lor la intrare în blocul de detenție. Doi deținuți au participat la concursul de desen și eseuri cu genericul „Povestea apei” care s-a desfășurat în perioada 03-20 martie sub patronajul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, minorii au participat la concursul de desen desfășurat de către Avocatul Copilului cu tematica „10 drepturi în culori” . Participanţi: 8 deținuți. Mâini Dibace Dezvoltarea imaginaţiei creative, formarea şi dezvoltarea abilităţilor de a lucra cu diverse obiecte. Confecţionarea manuală a diferitor obiecte de către deţinuţi pentru amenajarea celulelor, transmiterea obiectelor confecţionate de către deţinuţi rudelor sale, dar şi participarea la diverse expoziţii. Participanţi: 12 deţinuţi; Vizionarea filmelor cu caracter socio-educativ Dezvoltarea abilităţilor sociale şi de viaţă pe timpul executării pedepsei în penitenciar şi ocuparea timpului liber al deţinuţilor. Programul se desfăşoară după posibilitate cu toate categoriile deţinuţilor (deţinuţii aflaţi la regim comun şi regim iniţial de detenţie însă separat). Vizionarea filmelor cu caracter educativ se desfăşoară într-o sală special amenajată fiind instalat un televizor pe peretele încăperii fiind donat de către PNUD. Participanţi: toţi deţinuţii aflaţi în cadrul penitenciarului. Magic Wood Inițierea în prelucrarea și sculptarea lemnului și dezvoltarea abilităților creative în rândul minorilor. Minorii fiind interesați și pasionați de arta sculptării lemnului aflați în custodia penitenciarului. Pentru desfășurarea programului de magic wood a fost amenajată o sală cu tot inventarul necesar. Participanţi: 4 deţinuţi. Programele de asistenţă psihologică au fost realizate în vederea schimbării comportamentale dezadaptative, infracţionale ale persoanelor private de libertate. În perioada de referinţă au fost desfășurat Programul de educaţie pentru sănătate (7 ședințe de program, 8 participanți); Programul de reducere a violenței în mediul penitenciar (14 ședințe de program, 14 participanți). De asemenea, au fost petrecute 10 şedinţe de Etică şi regulile acesteia, la care au participat 15 persoane, 8 şedinţe de terapie prin artă, la care au participat 5 condamnaţi; 2 şedinţe de relaţionare şi modul de adaptare - 5 persoane; 2 şedinţe de afiliere - 4 persoane; 2 şedinţe despre importanţa şi valorificarea familiei - 7 persoane; 2 şedinţe de cunoaştere de sine - 6 persoane. În cadrul instituției sunt desfășurate următoarele programe:„Prosocial” de pregătire pentru eliberare condiționată înainte de termen (9 ședințe, 7 participanți); „De pregătire pentru eliberare” (4 ședințe, 2 participanți); „Terapie socială la care au participat ”de care au beneficiat 29 minori.Raportul public PNAAA
3I6. Crearea Consiliului copiilor pentru asigurarea participării active a copiilor la procesul decizional(I) - MăsurăDCPAE Cancelaria de Stat31.12.2019
3I7. Organizarea Forumului copiilor pentru consultarea opiniei asupra problemelor cu care se confruntă (aproximativ 35 de participanți)(I) - MăsurăOAP.Raportor Oficiul Avocatului Poporului31.12.2017
3L1.Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (îmbunătățirea procedurilor de cercetare şi de soluţionare a cauzelor copiilor aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii penale, inclusiv privind aplicarea unor măsuri cu caracter educaţional, conform standardelor europene şi internaţionale privind protecţia copilului)(L) - LegiMJ Ministerul Justiției30.06.2018 Scopul proiectului Legii, adoptat în lectura I-a la 20.07.2018, este crearea unui cadru legislativ care să reglementeze statutul copiilor cu comportament deviant, măsurile și serviciile destinate acestora. • Subiecți ai proiectului de lege sunt copii care au săvîrșit fapre prevăzute de legea penală sau contravențională, sub vîrsta răspunderii penale sau contravenționale. • Proiectul prevede principiile de lucru, măsurile și serviciile destinate copiilor din această categorie, autoritățile responsabile și procedurile de acțiune, drepturile și obligațiile părților implicate. Raportul public PNAAA
2(d) Punerea în aplicare a unor măsuri vizînd promovarea drepturilor copilului în cadrul familiei și al instituțiilor, precum și consolidarea capacității părinților și a personalului de îngrijire pentru a asigura dezvoltarea copiluluiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3SL1. Proiectul hotărîrii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-1,5 (3) ani”(SL) - acte subord. legiiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 18 iulie.Raportul public PNAAA
Hotărîrea Guvernului nr.730 din 18 iulie 2018 „pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni-3 ani”.Raportul public PNAAA
3SL2.Proiectul hotărîriiGuvernului pentru modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de asistenţă parentală profesionistă în scopul plasamentului copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi(SL) - acte subord. legiiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 11 iulie 2018 „cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”.Raportul public PNAAA
2(e) Aderarea la documentele internaționale relevante, ratificarea și punerea în aplicare a acestora, inclusiv a celor elaborate în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Consiliului Europei și al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat, cu scopul de a promova și de a proteja drepturile copiilor în conformitate cu cele mai înalte standarde în acest domeniuPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3L2. Elaborarea cadrului legal privind implementarea Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Proiectul legii este elaborat. Au fost recepționate avizele autorităților la etapa de coordonare. La moment se întocmește sinteza obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiect.Raportul public PNAAA
Autoritatea este în proces de actualizare a sintezei obiecțiilor și propunerilor, în conformitate cu pct. 209 al Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2018.Raportul public PNAAA
2Această cooperare cuprinde, în special:PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 14. Cooperarea cu privire la migrație, azil și gestionarea frontierelorArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) - a) Cauzele şi consecinţele migraţieiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Elaborarea anuală a Compendiului statistic al Profilului Migrațional Extins(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018Pe parcursul trimestrului III al anului curent au fost organizate următoarele activități pe marginea documentului dat și anume: - A fost analizată completitudinea și corectitudinea datelor/informației obținute de la ministerele și instituțiile implicate în elaborarea PME al RM (prevederile HG 634 din 24 august 2012) și completarea acestora la necesitate; - Au fost calculați indicatorii necesari pentru elaborarea Compendiului Statistic al PME al RM pentru anii 2015-2017, în baza datelor obținute de la instituțiile relevante pentru anul 2017, precum și actualizarea/completarea Listei indicatorilor PME. - Au fost elaborate figurile, tabelele, precum și completate acestea cu date/indicatori relevanți pentru perioada anilor 2015-2017, ce urmează a fi incluse în Compendiul Statistic al PME al RM, ediția 2018.Raportul public PNAAA
3I2. Elaborarea Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019De la ASP la data de 25 mai 2018 a fost prezentată Ministerului Afacerilor Interne informaţia completă pentru anul 2017 potrivit indicatorilor Profilului Migraţional Extins (scrisoarea nr. 01/3275).Raportul public PNAAA
3I3. Desfășurarea periodică a reuniunilor grupurilor tematice de lucru pentru examinarea rezultatelor Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins, precum şi a tendinţelor şi necesităților de dezvoltare a politicilor în domeniul migrației(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019În contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa de 20 de evenimente).Raportul public PNAAA

În trimestrul III a.2018 ASP a participat la următoarele evenimente:

-   la masa rotundă organizată de către organizaţia Nonguvernamentală „Veritas” din or. Odessa în parteneriat cu Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie în Republica Moldova (OIM), cu genericul „Procedura de identificare şi acordare de protecţie şi asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane, copiilor fără însoţire, persoanelor cu copii aflate în stare de criză şi persoanelor fără cetăţenie”;

-   la şedinţa cu membrii Grupului de lucru sectorial privind înregistrarea actelor de stare civilă şi evidenţa populaţiei, organizată de Biroul Politici de Reintegrare cu participarea reprezentanţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în vederea stabilirii mecanismului de asigurare a unui schimb reciproc de informaţii, cu structurile specializate de stare civilă din localităţile din stânga Nistrului, bazate pe consimţământul persoanei, schimbul de informaţii fiind necesar pentru prestarea serviciilor de stare civilă, dar şi pentru asigurarea unui control al legalităţii eliberării documentelor de stare civilă, la solicitarea locuitorilor din stânga Nistrului;

-        la atelierul de lucru, organizat de Centrul de Drept a Avocaţilor  pentru angajaţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarilor Goian, com. Ciorescu referitor la procedura de determinare a apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate şi a documentelor de stare civilă.

Raportul public PNAAA
În anul 2018 în contextul realizării PNAAA, Parteneriatului de mobilitate RM-UE şi extinderii
ariilor de cooperare interinstituţională şi internaţională, specialiştii de
profil din cadrul ASP au participat la multiple activităţi (seminare, ateliere
de lucru, mese rotunde, discuţii, etc.) desfăşurate pe domeniile politicilor migraţionale, ale politicilor statului pentru dezvoltarea demografică, pentru consolidarea relaţiilor cu
diaspora, pentru cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a
traficului de fiinţe umane, ce ţin de competenţa Agenţiei Servicii Publice (în total circa de 40 de evenimente).
Raportul public PNAAA
3I4. Consolidarea continuă a capacităţilor unităţii de analiză a informaţiei prin participarea la seminare şi traininguri privind elaborarea indicatorilor în domeniul migraţiei(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I5. Actualizarea și modernizarea procedurilor de schimb de date în cadrul Sistemului informaţional integrat automatizat de stat „Migraţie şi azil”(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I6. Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare a acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de aflux sporit de migranţi(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2017La aspectul combaterii migrației ilegale și traficului de persoane, în perioada 25.07.2018 – 27.07.2018, experții Serviciului au avut o întrevedere de lucru cu partenerii din Germania. Raportul public PNAAA
2(2) - b) Elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a practicilor naţionale privind protecţia internaţională, în vederea respectării dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 1951, a Protocolului privind statutul refugiaţilor din 1967 şi a altor instrumente internaţionale relevante şi în vederea asigurării respectării principiului nereturnăriiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I10. Optimizarea procesului de colectare a informaţiei din ţările de origine prin schimb de informaţii cu autorităţile competente ale statelor Uniunii Europene(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I11. Implementarea Curriculei europene de azil(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I12. Organizarea seminarelor, instruirilor, trening-urilor privind standardele de calitate în procedura de azil pentru toți actorii implicați(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I13.Organizarea seminarelor, instruirilor, trainingurilor privind procedura de recunoaştere a statutului de apatrid pentru toţi actorii implicaţi(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I7. Organizarea continuă a seminarelor pentru judecători şi procurori în domeniul migraţiei şi azilului(I) - MăsurăINJ Institutul Naţional al Justiţiei31.12.2019În domeniul migraţiei şi azilului, pe parcursul semestrului I al anului 2017, INJ a organizat două actvităţi de formare continuă, după cum urmează:
-Curs de instruire: Statutul juridic al apatrizilor şi beneficiarilor formelor de protecţie în Republica Moldova (8-9 februarie)
• Persoane instruite 27: 9 judecători, 12 procurori, 6 persoane alte categorii 
• Parteneri: CDA, UNHCR

-Atelier de lucru: Drepturile migranţilor (13 februarie)
• Persoane instruite: 1 judecător, 5 procurori
Raportul public PNAAA
3I8. Gestionarea eficientă a Centrului de cazare (mărirea statului de personal)(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2017
3I9. Consolidarea cooperării cu societatea civilă pentru promovarea activităţilor centrelor de creaţie în baza planurilor anuale(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018La 20.09.2018, în incinta Centrului de cazare al BMA a avut loc sesiunea informativă cu tematica „Aspecte legale și psihologice de coabitare a solicitanților de azil în cadrul Centrului de cazare pentru solicitanții de azil. Limite legale/procedurale și strategii psihologice”.Raportul public PNAAA
3SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru consolidarea cadrului normativ privind condițiile de recepție a solicitanților de azil(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2017
2(2) - c) Normele în materie de admisie, drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil şi integrarea persoanelor care nu au cetăţenia statului-gazdă, aflate în situaţie de şedere legală, precum şi educaţia, formarea şi măsurile de combatere a rasismului şi a xenofobieiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I14. Consolidarea funcţionării subdiviziunilor Biroului migraţie şi azil din mun. Chişinău prin redislocarea într-un singur local şi renovarea edificiului existent.(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I15. Instruirea Centrului de Apel în cadrul Biroului migraţie şi azil.(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2018
3I16. Eficientizarea activităţii Ghişeului unic de documentare a străinilor prin diversificarea schimbului de date între diferite autorităţi.(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I17. Instruirea continuă a angajaților Biroului migrație și azil prin traininguri, seminare, vizite de studiu, preluarea practicilor statelor membre UE(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I18. Desfășurarea activităților de informare pentru a exclude manifestările de rasism şi xenofobie(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I19. Realizarea schimbului de informaţii şi de bune practici cu statele membre ale Uniunii Europene privind integrarea străinilor, refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie internaţională(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I20. Elaborarea studiului MIPEX (Indicele Politicilor de Integrare a Migranților)(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3L1. Act de modificare Proiectul legii pentru revizuirea cadrului legal în domeniul integrării străinilor(L) - LegiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3L2. Act de modificare Ajustarea legislației naționale în domeniul migrației de muncă la cerințele pieței forței de muncă (domeniul IT, investiții, tehnologii etc.)(L) - LegiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Adoptată Legea nr. 165 din 20.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.Raportul public PNAAA
3SL2. Acte noi. Proiectele hotărîrii Guvernului și actelor Ministerului Afacerilor Interne pentru consolidarea cadrului normativ, în scopul de a facilita documentarea străinilor(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2018În contextul consolidării cadrului normativ în scopul de a facilita documentarea străinilor au fost aprobate următoarele acte normative: - HG nr. 710 din 06.09.17 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1187 din 22.12.2010 cu privire la implementarea Ghişeului unic de documentare a străinilor. - HG nr. 424 din 12.06.2017 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG nr. 331 din 5 mai 2011. Adițional, la 4.04.2018 a fost aprobată HG cu privire la modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HG nr. 331 din 5.05.2011 „Cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini”. Raportul public PNAAA
3SL3. Act nou. Proiectul hotărîrii Guvernului privind operaționalizarea centrelor de integrare pentru străini(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2017
3SL4. Act nou. Consolidarea Biroului migraţie şi azil în baza recomandărilor analizei funcţionale a Ministerului Afacerilor Interne şi a raporturilor de evaluare a dezvoltării instituţionale a Biroului migraţie şi azil prin înfiinţarea componentelor necesare şi asigurarea necesarului de personal pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor.(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2018
2(2) - d) Instituirea unei politici preventive eficace împotriva migraţiei ilegale, a traficului de migranţi şi de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a reţelelor de traficanţi de migranţi şi de persoane şi de asigurare a protecţiei victimelor acestui tip de traficPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I21 . Evaluarea ex-post a mecanismului de combatere a șederii ilegale a străinilor(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I22. Consolidarea capacităţilor instituţiei responsabile de combaterea şederii ilegale a străinilor, evidența străinilor şi implementarea procedurilor de îndepărtare prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, pregătirea formatorilor(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3SL5. Înființarea şi asigurarea activităţii Grupului de lucru interdepartamental al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor și returnării acestora(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018
3SL6. Act de modificare Proiectul ordinului Ministerului Afacerilor Interne privind actualizarea metodologiilor de depistare a migranţilor ilegali în teritoriu în baza evaluării efectuate(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
2(2) - f) În domeniul gestionării frontierelor şi al securităţii documentelor, cooperarea se axează pe chestiuni privind organizarea, formarea, cele mai bune practici şi alte măsuri operaţionale, precum şi consolidarea cooperării dintre Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) şi serviciile poliţiei de frontieră ale Republicii MoldovaPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I23. Acordarea serviciilor de recunoaştere facială (FRS) autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.03.2017Implementarea şi utilizarea integrală a serviciilor de recunoaşterea facială (FRS) în colaborare cu Departamentul Poliţiei de Frontieră este efectuată în baza acordului nr. 2/582ad din 13.04.2017 pentru acordarea serviciilor FRS, adițional la Contractul nr. 514VS din 15.02.2017, încheiat între ÎS „CRIS „Registru” și Departamentul Poliţiei de Frontieră. În vederea aplicării Sistemului de inspecţie la frontieră cu utilizarea componentei de recunoaştere facială (FRS) în implementarea procedurilor vamale, la 30 iunie curent ÎS „CRIS „Registru”, Departamentul Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal au semnat un Ordin comun nr. 442/277/256-O, care stabileşte conlucrarea între cele trei autorităţi.Raportul public PNAAA
3I24. Acordarea serviciilor de utilizare a Directoriului naţional al cheilor publice (NPKD) autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale(I) - MăsurăASP Agenția Servicii Publice31.03.2017ÎS CRIS „Registru” conlucrează cu autorităţile interesate (DPF şi MAEIE) şi întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea continuă a obiectivului dat. Astfel, la 11.04.2017 între ÎS „CRIS „Registru” și DPF a fost încheiat Acordul nr. 1/584 AD din 11.04.2017 privind utilizarea Directoriului Național al Cheilor Publice (NPKD). În prezent, NPKD este complet operaţional şi interoperabil cu sistemele Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile şi statelor non-ICAO (în măsura în care statele non-ICAO PKD transmit certificatele cheilor publice prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale MAEIE).Raportul public PNAAA
3I25. Consolidarea sistemului de coordonare a securității frontaliere(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I26. Implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2015-2017(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018Raportul privind implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru anii 2015-2017, a fost elaborat și aprobat la 16 februarie 2018 de către şeful IGPF, iar Guvernul RM a fost informat despre progresele înregistrate la data 21.02.2018.Raportul public PNAAA
3I27. Semnarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă(Frontex) pentru anii 2018-2020(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018La data de 23.03.2018, în orașul Varșovia, Polonia, a fost semnat Planul de cooperare dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2018-2020.Raportul public PNAAA
3I28. Implementarea Planului de cooperare cu Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (FRONTEX) pentru anii 2018-2020.(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
3I29. Participarea angajaţilor din cadrul Biroului migraţie şi azil la operaţiunile de returnare colectivă, organizate sub egida Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (FRONTEX), în cadrul implementării Acordului de readmisie Republica Moldova-UE(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I30. Implementarea, inclusiv prin intermediul proiectelor de asistență externă, a tehnologiilor moderne de control al frontierei și schimb de informații(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I31. Semnarea și implementarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei şi Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I32. Semnarea și implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea la efectuarea controlului în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport şi al mărfurilor la frontiera de stat moldo-ucraineană(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I33. Continuarea cooperării cu statele vecine în vederea finalizării procesului de demarcare a frontierei de stat(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I34. Negocierea proiectului Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România privind constituirea şi activitatea echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I35. Dezvoltarea instracturii frontierei de stat, îmbunătăţirea capacităţilor de asigurare a mentenanţei echipamentelor şi sistemelor gestionate.(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I36. Consolidarea sistemului naţional funcţional din punct de vedere al procedurilor, dotărilor şi pregătirii personalului(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I37. Continuarea implementării sistemului informaţional al Centrului operaţional de coordonare (SI COC)(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3SL7. Act nou. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pe termen lung(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
2(3) De asemenea, cooperarea poate facilita migraţia circulară în interesul dezvoltării.PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I38. Evaluarea rezultatelor Planului de acţiuni 2016-2018 privind implementarea Strategiei naţionale „Diaspora-2025”(I) - MăsurăCS Raportor Cancelaria de Stat30.09.2018
3SL8. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2019-2021 privind implementarea Strategiei naţionale „Diaspora-2025”(SL) - acte subord. legiiCS Raportor Cancelaria de Stat31.12.2018
1Articolul 141.ArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Se permite participarea Republicii Moldova la toate programele actuale și viitoare ale Uniunii deschise participării acestei țări în conformitate cu dispozițiile relevante de instituire a acestor programe. Participarea Republicii Moldova la programele Uniunii se efectuează în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Protocolul I la prezentul acord privind Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele UniuniiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Facilitarea participării Republicii Moldova la proiectele în cadrul Programului Comisiei Europene „Health for Growth” 2014-2020(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019
1Articolul 143. ObiectivArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 144. Domeniul şi sfera de aplicareArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 145. Definiția taxelor vamaleArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 146. Încadrarea mărfurilorArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Încadrarea mărfurilor care fac obiectul comerţului între părţi este stabilită în conformitate cu Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor din 1983 („SA”) în nomenclatura tarifară a Republicii Moldova în temeiul SA 2007 şi în nomenclatura tarifară a Uniunii în temeiul SA 2012 şi în modificările ulterioare ale respectivelor nomenclaturiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 147. Eliminarea taxelor vamale la importArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Fiecare parte reduce sau elimină taxele vamale aplicate mărfurilor originare din cealaltă parte, în conformitate cu anexa XV la prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Pentru fiecare marfă, nivelul de bază al taxelor vamale, căruia urmează să i se aplice reduceri şi eliminări succesive în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol este cel specificat în anexa XV la prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Dacă, în orice moment după data intrării în vigoare a prezentului acord, o parte reduce nivelul taxei vamale aplicabile naţiunii celei mai favorizate (denumită în continuare „CNF”), taxa respectivă se aplică la nivelul de bază în cazul în care şi atîta timp cît aceasta se situează la un nivel inferior nivelului taxei vamale calculat în conformitate cu anexa XV la prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(4) După intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile pot conveni să analizeze posibilitatea de a accelera eliminarea taxelor vamale aplicate schimburilor comerciale între părţi şi de a lărgi domeniul de aplicare al acestei eliminări. O decizie a Comitetului de asociere, reunit în configuraţia comerţ prevăzută la articolul 438 alineatul (4) din prezentul acord, privind accelerarea sau eliminarea unei taxe vamale stabilite pentru o marfă are prioritate asupra oricărui nivel al taxei sau oricărei categorii în etapa eliminării, stabilite în conformitate cu anexa XV la prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(5) În cursul celui de-al treilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, părţile evaluează situaţia, ţinînd seama de caracteristicile comerţului cu produse agricole între părţi, de sensibilităţile specifice ale acestor produse şi de evoluţia politicii agricole a ambelor părţiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Evaluarea situaţiei privind implementarea Acordului, ţinînd cont de structura comerţului cu produse agricole între Părţi, de sensibilitatea specifică a acestor produse şi dezvoltarea politicii agricole în ambele Părţi și efectuarea analizei sectoriale privind capacităţile de producere şi export(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
2(6) Părţile examinează, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ, pe bază de reciprocitate, posibilităţile de a-şi acorda reciproc concesii suplimentare, în vederea îmbunătăţirii liberalizării schimburilor comerciale cu produse agricole, în special cele care fac obiectul contingentelor tarifarePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I2. Examinarea în cadrul Comitetului de Asociere pentru Comerţ a oportunităţilor de acordare a noilor concesii pentru a facilita liberalizarea schimburilor comerciale cu produse agricole, în special cu cele supuse contingentelor tarifare(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
1Articolul 148. Mecanismul de prevenire a eludării contingentelor tarifare pentru produsele agricole şi produsele agricole transformate (mecanismul anti-circumvențional anexa XV-CArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Produsele enumerate în anexa XV-C la prezentul acord sînt supuse mecanismului de prevenire a eludării. Volumul mediu anual al importurilor din Republica Moldova în Uniune pentru fiecare categorie de produse dintre cele menţionate anterior este prevăzut în anexa XV-C la prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Monitorizarea, formularea şi prezentarea justificărilor argumentate la adresa Comisiei Europene cu privire la creşterea exporturilor cu produsele enumerate în anexa XV-C(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
1Articolul 149. Status quoArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Status-quo Niciuna dintre părţi nu poate mări nivelul existent al unei taxe vamale sau adopta noi taxe vamale cu privire la o marfă originară din cealaltă parte. Acest lucru nu împiedică o parte: (a) să majoreze nivelul unei taxe vamale pînă la nivelul stabilit în anexa XV, în urma unei reduceri unilaterale sau (b) să menţină sau să majoreze nivelul unei taxe vamale, cu autorizaţia Organului de soluţionare a litigiilor (OSL) al OMCPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 15. Circulația persoanelorArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) - a) Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiţionale la Acordul dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I2. Semnarea cu statele terţe a acordurilor de readmisie a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
2(1) - b) Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, astfel cum a fost modificat la data de 27 iunie 2012PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Părţile depun eforturi pentru creşterea mobilităţii cetăţenilor şi iau măsuri progresive în direcţia atingerii, la momentul oportun, a obiectivului comun de a avea un regim de călătorii fără viză, dacă sunt întrunite condiţiile necesare pentru asigurarea unei mobilităţi bine gestionate şi desfăşurate în condiţii de siguranţă, prevăzute în cadrul Planului de acţiune privind liberalizarea vizelorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 150. Taxele vamale la export ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Nicio parte nu adoptă sau nu menţine vreo taxă sau vreun impozit, cu excepţia taxelor interne aplicate în conformitate cu articolul 152 din prezentul acord sau în legătură cu exportul de mărfuri către teritoriul celeilalte părţiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 151. Redevenţe şi alte taxe ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Fiecare parte se asigură, în conformitate cu articolul VIII din GATT 1994 şi cu notele interpretative ale acestuia, că toate redevenţele şi impunerile de orice natură, altele decît taxele vamale sau alte măsuri menţionate la articolul 147 din prezentul acord, impuse pentru sau în legătură cu importul sau exportul mărfurilor, se limitează ca valoare la costul aproximativ al serviciilor oferite şi nu reprezintă un mijloc indirect de protecţie pentru mărfurile naţionale sau o impozitare a importurilor sau exporturilor în scopuri fiscalePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 152. Tratament naţional ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Fiecare parte acordă tratament naţional mărfurilor celeilalte părţi, în conformitate cu articolul III din GATT 1994, inclusiv cu notele interpretative ale acestuia. În acest scop, articolul III din GATT 1994 şi notele interpretative ale acestuia sînt integrate în prezentul acord şi fac parte integrantă din acestaPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 153. Restricţii la import şi exportArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Nicio parte nu adoptă şi nu menţine interdicţii sau restricţii la importul oricărei mărfi provenind din cealaltă parte sau la exportul ori vînzarea oricărei mărfi destinate teritoriului celeilalte părţi, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentulPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 154. Excepţii generale ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Nicio dispoziţie din prezentul capitol nu se interpretează ca împiedicînd adoptarea sau asigurarea respectării, de către oricare dintre părţi, a unor măsuri în conformitate cu articolele XX şi XXI din GATT 1994, precum şi cu oricare dintre notele interpretative la articolele respective din GATT 1994, care sînt încorporate în prezentul acord şi fac parte integrantă din acestaPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Părţile înţeleg că, înainte de a lua orice măsură pentru care este posibil să se ceară o justificare în temeiul articolului XX literele (i) şi (j) din GATT 1994, orice parte care intenţionează să ia o astfel de măsură furnizează celeilalte părţi toate informaţiile relevante şi încearcă să găsească o soluţie reciproc acceptabilă. PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 155. Dispoziţii speciale cu privire la cooperarea administrativă ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(6) Fiecare parte publică toate avizele către importatori referitoare la orice notificare menţionată la alineatul (5) litera (a), orice decizie menţionată la alineatul (5) litera (b), precum şi orice prelungire sau încetare menţionată la alineatul (5) litera (c), în conformitate cu procedurile sale internePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 156. Gestionarea erorilor administrative ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2În cazul unei erori comise de către autorităţile competente în gestionarea adecvată a sistemului preferenţial la export şi, în special, în aplicarea dispoziţiilor prevăzute în protocolul II la prezentul acord cu privire la definiţia dată noţiunii de „produse originare” şi la metodele de cooperare administrativă, atunci cînd această eroare are consecinţe în ceea ce priveşte taxele vamale la import, partea care suportă aceste consecinţe poate solicita Comitetului de asociere, reunit în configuraţia comerţ prevăzută la articolul 438 alineatul (4) al prezentului acord, să examineze posibilitatea de a adopta toate măsurile care se impun pentru remedierea situaţieiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 157. Acordurile cu alte ţăriArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 158. Dispoziţii generaleArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile îşi reafirmă drepturile şi obligaţiile care le revin în temeiul articolului XIX din GATT 1994 şi al Acordului privind măsurile de salvgardare, cuprinse în anexa 1A la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului („Acordul OMC”) („Acordul privind măsurile de salvgardare”), şi al articolului 5 din Acordul privind agricultura, cuprins în anexa 1A la Acordul OMC („Acordul privind agricultura”)PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Regulile de origine preferenţiale stabilite în capitolul 1 (Tratamentul naţional şi accesul pe piaţă al mărfurilor) de la titlul V (Comerţ şi aspecte legate de comerţ) din prezentul acord nu se aplică prezentei secţiuniPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică în cazul capitolului 14 (Soluţionarea diferendelor) de la titlul V (Comerţ şi aspecte legate de comerţ) din prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 159. TransparenţăArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Partea care iniţiază o anchetă de salvgardare notifică celeilalte părţi această măsură, cu condiţia ca aceasta din urmă să aibă un interes economic substanţial în chestiunePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Fără a aduce atingere articolului 158 din prezentul acord, la cererea celeilalte părţi, partea care deschide o anchetă de salvgardare şi intenţionează să aplice măsuri de salvgardare furnizează imediat o notificare scrisă ad hoc cu toate informaţiile pertinente care conduc la deschiderea unei anchete de salvgardare şi la impunerea unor măsuri de salvgardare, inclusiv, după caz, cu informaţiile referitoare la iniţierea unei anchete de salvgardare, la concluziile provizorii şi definitive ale anchetei, şi oferă celeilalte părţi posibilitatea de a purta consultăriPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) În sensul prezentului articol, se consideră că o parte are un interes economic substanţial atunci cînd figurează printre primii cinci furnizori ai produsului importat în cursul ultimilor trei ani, ca volum sau valoare absolutăPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 16. Prevenirea și combaterea crimei organizate, corupției și altor activități ilegaleArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) - a) traficul de migranţi şi traficul de persoanePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Asigurarea asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane în cadrul serviciilor specializate(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019Conform datelor preliminare, în perioada ianuarie-iunie 2018, în cadrul Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, au primit asistență 9 copii și 31 adulți – victime ale traficului de ființe umane.Raportul public PNAAA
În perioada ianuarie - decembrie 2018, în cadrul Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, instituție din subordinea MSMPS, a fost acordată asistența necesară pentru 78 victime ale TFU (59 adulți și 19 minori).Raportul public PNAAA
Pe parcursul trimestrului I, 2019 în cadrul Centrelor prestatoare de servicii sociale specializate au fost asistate 23 de victime ale traficului de ființe umane (14 adulți și 9 minori).Raportul public PNAAA
3I2. Valorificarea schimbului de informaţii prin intermediul PA a Europol "Phoenix"(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I3. Instruirea reprezentanţilor instituţiilor de drept în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. // Participarea la vizite de lucru, ateliere, instruiri, mese rotunde. // Desfăşurarea campaniilor de prevenire a fenomenului de trafic de persoane.(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I4. Studiu cu privire la evaluarea implementării Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pentru anii 2009-2016, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257 din 5 decembrie 2008(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.20172 Studii realizate și prezentate. Raportul de Evaluare independentă a Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane (expert internațional- Liliana Sorrentino). Raportul ,,Funcționarea Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane în Republica Moldova. Lecții învățate și perspective”. (experți naționali- T.Fomina; A. Lutenco). Organizarea evenimentelor de validare a acestor rapoarte a avut loc în perioadele: 27-28 iunie 2017 și 20 octombrie 2017. Raportul public PNAAA
3I5. Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării şi judecării cazurilor de trafic de fiinţe umane în vederea unificării practicii în domeniul investigării şi judecării cazurilor de trafic de fiinţe umane(I) - MăsurăPG Procuratura Generală (Consiliul Superior al Procurorilor)31.03.2018
3SL1.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 2018-2023 şi al Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 în vederea implementării acesteia(SL) - acte subord. legiiANTITRAFIC.Raportor Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane30.06.2018
2(1) - b) contrabanda şi traficul de bunuri, inclusiv în domeniul armelor de calibru mic şi al drogurilor ilicite;PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I6. Dezvoltarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații (Intelligence-led policing) și extinderea acestuia pe întreg teritoriul Republicii Moldova(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I7. Operaționalizarea punctelor locale ale Consiliului național de coordonare a activității de prevenire și combatere a criminalității organizate (I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2017La 05 august 2016, a fost aprobat Ordinul comun cu SV, CNA, SIS, PG și MAI cu privire la punctele de contact locale „Nord”, „Centru” şi „Sud” privind coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate. Au fost efectuate lucrări de reparație a sediilor punctelor locale de contact Nord (Bălți) / Sud (Cahul), fiind pe deplin operaționale. La 25 ianuarie 2017 a avut loc şedința Consiliului național de coordonare a activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate. Urmare ședinței, a fost luată decizia de creare a Consiliului operațional-executiv privind coordonarea activităților de prevenire și combatere a criminalității organizate din care vor face parte reprezentanții structurilor de forță din Republica Moldova iar la 11 mai 2017 a fost adoptată Hotărârea de Gurvern nr. 298 prin care a fost instituit Consiliului operațional-executiv. Prin ordinul comun nr. 189/28/52/90/247/O/191 din 23 iunie 2017 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Consiliul operaţional-executiv de coordonare permanentă a activităţilor comune de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate. Consiliul operaţional-executiv se întrunește la nivel înalt, cu conducătorii organelor de aplicare a legii iar întrunirile punctelor locale de contact au ca scop coordonarea acțiunilor la nivel regional între MAI, PG și SIS. Raportul public PNAAA
3I8. Extinderea Sistemului de recunoaștere facială (Face Recognition System) în activitatea Poliției(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2019
3I9. Consolidarea capacităților Poliției de prevenire și combatere a terorismului (I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018În contextul realizării acțiunii au fost stabiliți 3 indicatori de performanță, și anume: - amendarea structurii de organizare a unității specializate; - instruirea personalului; - exerciții de simulare organizate. Astfel, la 23 septembrie 2016, prin Ordinul MAI nr. 293 au fost amendate statele de organizare ale unității antitero din cadrul Direcției operațiuni speciale. În urma modificărilor statele de personal au fost majorate cu 5 unități de personal. La 30 iunie 2017, prin Ordinul MAI nr. 287, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției nr. 5 a Inspectoratului național de investigații al IGP. Totodată, pentru realizarea celui de-al doilea indicator de verificare au fost instruiți 19 angajați ai IGP (cursuri de instruire, vizite de studiu, operațiuni, exerciții etc.) în diferite țări precum Statele Unite ale Americii, Republica Federală Germania, Lituania, Turcia, Italia, Georgia, România. Pentru realizarea celui de-al treilea indicator reprezentanții Poliției au participat în perioada 24-25.05.2017 la Exercițiul Internațional Antiterorist „STRONG BORDER-2017”, desfășurat în localitatea Giurgiulești sub egida SIS al RM, iar la 09 iunie 2017, angajații Poliției au participat la exercițiul internațional de instruire și securitate, cu salvarea personalului Ambasadei Statelor Unite ale Americii luat ostatic. Totodată, la data de 14 martie 2018, pe teritoriul Stadionului „Zimbru” din Chișinău, IGP al MAI, în colaborare cu Poliția din Republica Polonă și Franceză, a organizat ultimul exercițiu tactic, din cele planificate, cu tematica „Simularea unui atac terorist în timpul unui meci de fotbal”. Acțiunea a fost realizată la inițiativa părții moldovenești în cadrul „Programului de cooperare polițienească în cadrul Parteneriatului Estic”. Suplimentar, MAI a participat la exercițiul antiterorist „BUCOVINA - 2018”. Raportul public PNAAA
2(1) - c) activităţile economice şi financiare ilegale, cum ar fi contrafacerea, frauda fiscală şi fraudele legate de achiziţiile publicePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I10. Instruirea continuă a personalului instanţelor judecătoreşti şi consultanţilor procurorilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei(I) - MăsurăINJ Institutul Naţional al Justiţiei31.12.2019
3I11. Îmbunătăţirea capacităţilor de investigare a infracţiunilor economice.(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I2. Îmbunătățirea capacităților de investigare a infracțiunilor economice(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
3LT1. Act de modificare Proiect legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; Legea nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar; Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; etc.), în scopul îmbunătățirii cadrului legal existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare, care va transpune parțial: - Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării; - Decizia Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14)(LT) Legi de transpunereBNM Banca Naţională a Moldovei31.12.2019Banca Națională a Moldovei este în proces de examinare a cadrului normativ existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare și de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative de referință.Raportul public PNAAA
În luna octombrie 2018 Banca Națională a Moldovei a solicitat asistență tehnică prin instrumentul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) al Uniunii Europene în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene. Solicitarea de asitență tehnică a fost aprobată,confirmarea fiind recepționată în data de 27 noiembrie 2018. Astfel, urmează etapa de organizare a evenimentului.Raportul public PNAAA
Banca Națională a Moldovei urmează să beneficieze de asistență tehnică prin instrumentul TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) al Uniunii Europene în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene. Desfășurarea evenimentului menționat este planificată pentru luna mai 2019.Raportul public PNAAA
2(1) - e) corupţia activă şi cea pasivă, atît în sectorul privat, cît şi în cel public, inclusiv abuzul de funcţii şi traficul de influenţăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I12. Instruirea personalului sistemului penitenciar în domeniul prevenirii și combaterii corupției(I) - MăsurăMJ Ministerul Justiției31.12.2019În semestrul I 2018, Centrul Naţional Anticorupţie, în colaborare cu Centrul de Instruire al Autorităţii Naţionale a Penetenciarelor au fost organizate şi desfăşurate 16 instruiri în domeniul anticorupţiei şi integrităţii pentru circa 240 agenţi publici din sistemul penitenciar.Raportul public PNAAA
3I13. Desfăşurarea evaluărilor integrităţii instituţionale(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.12.2019
1. În semestrul I 2018 a fost iniţiată evaluarea integrităţii instituţionale la 4 entităţi publice, activitate în derulare.
2. Pe parcursul semestrului I 2018 a fost aplicat instrumentul de evaluare a riscurilor de corupţie aferente procesului de stabilire a indicatorilor de performanţă profesională individuală şi de achitare a suplimentului pentru realizarea acestora angajaţilor din cadrul SCM nr.1 din Chişinău. În rezultat, au fost elaborate şi înaintate recomandări atât Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cât şi Spitalului Clinic Municipal nr.1 de revizuire a cadrului normativ şi departamental privind stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă individuală a personalului medical, în vederea excluderii factorilor de risc şi a eventualelor norme discreţionare la acest capitol. 
3. La fel, a fost acordat suport metodologic Departamentului Trupelor de Carabinieri în vederea elaborării Planului instituţional de integritate, aprobat prin Ordinul DTC nr.152 din 22.06.2018.
4. A fost definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor de stat/municipale (iniţiat în anul 2017), inclusiv: 
Elaborate 5 rapoarte de evaluare: 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC şi AAPL, 2 rapoarte detaliate de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC şi CMB şi 1 raport de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia. Conex, elaborat raportul de expertiză a cadrului normativ (recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi şi hotărâri de Guvern).  
Formulate recomandări pentru fondatori şi administratorii ÎS/ÎM în vederea înlăturării deficienţelor constatate. Suport în acest sens constituie Planul-model de integritate pentru întreprinderi, elaborat urmare evaluării.
Materialele vizate au fost remise în adresa Agenţiei Proprietate Publică, 32 AAPL de nivelul II, separat CM Chişinău, CM Bălţi şi UTA Gagauz-Yeri spre informare şi întreprinderea măsurilor ce se impun, inclusiv fiind solicitată diseminarea concluziilor întreprinderilor fondate, inclusiv şi a Planului-model de integritate, pentru a fi adaptat specificului de activitate, aprobat şi pus în aplicare. 
A fost informat Prim-ministrul RM privitor la rezultatele evaluării, precum şi remis în adresa Ministerului economiei şi infrastructurii Raportul detaliat de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat în vederea iniţierii modificărilor de rigoare pentru înlăturarea factorilor coruptibili stabiliţi. 
Pe site-ul CNA au fost plasate concluziile generale şi recomandările formulate, rapoartele detaliate de evaluare a riscurilor de corupţie în activitatea ÎS şi ÎM, Raportul de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat şi Planul-model de integritate pentru întreprinderi.

Raportul public PNAAA
1. În perioada de 9 luni ale anului 2018 iniţiată evaluarea integrităţii instituţionale la 5 entităţi publice, dintre care definitivată la 2 entități și în derulare - 3.
2. Aplicat instrumentul de evaluare a riscurilor de corupţie aferente procesului de stabilire a indicatorilor de performanţă profesională individuală şi de achitare a suplimentului pentru realizarea acestora angajaţilor din cadrul SCM nr.1 din Chişinău. În rezultat, au fost elaborate şi înaintate recomandări atât Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cât şi SCM nr.1 de revizuire a cadrului normativ şi departamental privind stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă individuală a personalului medical, în vederea excluderii factorilor de risc şi a eventualelor norme discreţionare la acest capitol. 
3. Acordat suport metodologic Departamentului Trupelor de Carabinieri în vederea elaborării Planului instituţional de integritate, aprobat prin Ordinul DTC nr.152 din 22.06.2018.
4. Desfășurată o instruire pentru grupurile de lucru din cadrul IGP care urmează să  autoevalueze riscurile de corupție.
4. Definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor de stat/municipale (iniţiat în anul 2017), inclusiv: 
Elaborate 5 rapoarte de evaluare: 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC şi AAPL, 2 rapoarte detaliate de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC şi CMB şi 1 raport de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia. Conex, elaborat raportul de expertiză a cadrului normativ (recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi şi hotărâri de Guvern).  
Formulate recomandări pentru fondatori şi administratorii ÎS/ÎM în vederea înlăturării deficienţelor constatate. Suport în acest sens constituie Planul-model de integritate pentru întreprinderi, elaborat urmare evaluării.
Materialele vizate au fost remise în adresa Agenţiei Proprietate Publică, 32 AAPL de nivelul II, separat CM Chişinău, CM Bălţi şi UTA Gagauz-Yeri spre informare şi întreprinderea măsurilor ce se impun, inclusiv fiind solicitată diseminarea concluziilor întreprinderilor fondate, inclusiv şi a Planului-model de integritate, pentru a fi adaptat specificului de activitate, aprobat şi pus în aplicare. 
Informat Prim-ministrul RM privitor la rezultatele evaluării, precum şi remis în adresa Ministerului economiei şi infrastructurii Raportul detaliat de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat în vederea iniţierii modificărilor de rigoare pentru înlăturarea factorilor coruptibili stabiliţi. 
Pe site-ul CNA au fost plasate concluziile generale şi recomandările formulate, rapoartele detaliate de evaluare a riscurilor de corupţie în activitatea ÎS şi ÎM, Raportul de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat şi Planul-model de integritate pentru întreprinderi.

Raportul public PNAAA
1. În contextul Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și conform priorităților stabilite de conducerea CNA,  în anul 2018 a fost iniţiată evaluarea la 6 entități publice, dintre care la 3 procesul a fost finisat cu aprobarea planurilor de integritate de către conducătorii entităților evaluate  (CML, AEE/FEE, INN) și la 3 procesul de evaluare este în derulare (IMSP IO, ANTA, ANSP).
2. Aplicat instrumentul de evaluare a riscurilor de corupţie aferente procesului de stabilire a indicatorilor de performanţă profesională individuală şi de achitare a suplimentului pentru realizarea acestora angajaţilor din cadrul SCM nr.1 din Chişinău. În rezultat, au fost elaborate şi înaintate recomandări atât Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, cât şi SCM nr.1 de revizuire a cadrului normativ şi departamental privind stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă individuală a personalului medical, în vederea excluderii factorilor de risc şi a eventualelor norme discreţionare la acest capitol. 
3. Acordat suport metodologic Departamentului Trupelor de Carabinieri în vederea elaborării Planului instituţional de integritate, aprobat prin Ordinul DTC nr.152 din 22.06.2018.
4. Definitivat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor de stat/municipale (iniţiat în anul 2017), inclusiv: 
Elaborate 5 rapoarte de evaluare: 2 rapoarte generale de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor fondate de AAPC şi AAPL, 2 rapoarte detaliate de evaluare a riscurilor în activitatea ÎM/SC fondate de CMC şi CMB şi 1 raport de evaluare a riscurilor în activitatea întreprinderilor din UTA Găgăuzia. Conex, elaborat raportul de expertiză a cadrului normativ (recomandări formulate în vederea operării modificărilor la circa 20 legi şi hotărâri de Guvern).  
Formulate recomandări pentru fondatori şi administratorii ÎS/ÎM în vederea înlăturării deficienţelor constatate. Suport în acest sens constituie Planul-model de integritate pentru întreprinderi, elaborat urmare evaluării.
Materialele vizate au fost remise în adresa Agenţiei Proprietate Publică, 32 AAPL de nivelul II, separat CM Chişinău, CM Bălţi şi UTA Gagauz-Yeri spre informare şi întreprinderea măsurilor ce se impun, inclusiv fiind solicitată diseminarea concluziilor întreprinderilor fondate, inclusiv şi a Planului-model de integritate, pentru a fi adaptat specificului de activitate, aprobat şi pus în aplicare. 
Informat Prim-ministrul RM privitor la rezultatele evaluării, precum şi remis în adresa Ministerului economiei şi infrastructurii Raportul detaliat de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat în vederea iniţierii modificărilor de rigoare pentru înlăturarea factorilor coruptibili stabiliţi. 
Pe site-ul CNA au fost plasate concluziile generale şi recomandările formulate, rapoartele detaliate de evaluare a riscurilor de corupţie în activitatea ÎS şi ÎM, Raportul de evaluare a cadrului legal aferent activităţii ÎS/ÎM şi SC cu capital de stat şi Planul-model de integritate pentru întreprinderi. 
5. Prezentat un raport prind rezultatele evaluării riscurilor de corupție în legislația și activitatea ÎS/ÎM și la IGP/INP în cadrul audierilor publice, desfășurate la 10.10.2018 de către Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică, cu genericul ”Realizarea mandatului CNA de prevenire a corupției prin aplicarea instrumentului de evaluare a integrității instituționale”. Urmare, a fost aprobată Decizia nr.370 din 24.10.2018, conform căreia IGP, INP și Agenția Proprietate Publică urmează să întreprindă o serie de măsuri în vederea înlăturării deficiențelor raportate de CNA.
Raportul public PNAAA
I.În contextul Legii 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în perioada de raport au fost continuate activitățile de evaluare în privința a 4 entități publice (IMSP Institutul Oncologic, Agenția Națională Transport Auto, Agenția Națională Sănătate Publică și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței). 
La 29 martie a.c. evaluarea integrității instituționale a fost finalizată la Institutul Oncologic (IO) cu remiterea spre examinare a raportului de evaluare și a recomandărilor de rigoare în vederea înlăturării problemelor identificate.  În baza acestora, IO urmează în termen de 30 de zile să elaboreze și să adopte un Plan de integritate.
II.Elaborate 2 rapoarte finale de monitorizare a realizării planurilor de integritate de către Primăria mun. Chișinău și Centrul Medicină Legală, entităților fiind remise concluziile și recomandările de rigoare.
III.În conformitate cu art.24 din Legea 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale, în adresa Parlamentului RM a fost remis un Raport de activitate al CNA privind implementarea acestui act normativ în perioada anului 2018. Raportul a fost plasat pe pagina web oficiala a CNA.

Raportul public PNAAA
3I14. Instruirea personalului organelor de drept şi justiţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, în vederea cultivării climatului de integritate instituţională, inclusiv în vederea elaborării planurilor de integritate(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.12.2019
În perioada semestrului I 2018, CNA a  desfăşurat 42 de instruiri pentru personalul organelor de drept şi justiţiei la care au participat în jur de 2000 agenţi publici. 
Temele instruirilor: Rigorile integrităţii profesionale a agentului public; Evaluarea integrităţii instituţionale; Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate.  

Raportul public PNAAA
În perioada de raport, CNA a  desfăşurat 64 de instruiri pentru personalul organelor de drept şi justiţiei (subdiviziunile Ministerului Afacerilor Integrne, Serviciul Vamal, Institutul naţional de Justiţie) la care au participat în jur de 2500 agenţi publici. 
Temele instruirilor: Rigorile integrităţii profesionale a agentului public; Evaluarea integrităţii instituţionale; Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate.  

Raportul public PNAAA
În perioada de raport au fost desfăşurate 27 de instruiri pentru personalului organelor de ocrotire a normelor de drept la care au participat în jur de 1.100 agenţi publici. Temele instruirilor : « Rigorile integrităţii profesionale a agentului public »;  « Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate» ;   Raportul public PNAAA
3I15. Elaborarea și diseminarea Ghidului metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018
Ghidul metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare a fost elaborat de către un expert independent, în cadrul Proictului PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor de prevenire şi analiză a CNA”. 
Ghidul este revizuit pentru a corespunde noilor prevederi stabilite de Legea integrităţii şi ulterior diseminat autorităţilor publice. 

Este important de menţionat că Ghidul va trebui revizuit şi prin prisma modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, care sunt în proces de elaborare.

Raportul public PNAAA
Ghidul metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare a fost elaborat de către un expert independent, în cadrul Proictului PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor de prevenire şi analiză a CNA”. 
Ghidul este revizuit pentru a corespunde noilor prevederi stabilite de Legea integrităţii şi ulterior diseminat autorităţilor publice. 
Este important de menţionat că Ghidul va trebui revizuit şi prin prisma modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013 privind a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, care sunt în proces de elaborare.
Conţinutul Ghidului agenţilor publici în denunţarea coruperii active, influenţelor necorespunzătoare şi declarării cadourilor a fost racordat la cerinţele cadrului legislativ în vigoare la situaţia de 01.01.2019. 
Revizuirea Ghidului în prima redacţiei s-a impus în prim plan, odată cu intrarea în vigoare a Legii integrităţii nr.72/25.05.2017, dar şi a legilor speciale: Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288/16.12.2016; Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302/21.12.2017; Legea cu privire la Procuratură nr./25.02..2016; Legea cu privire la sistemul administraţiei penitenciare nr.300/21.12.2017.  
La etapa revizuirii s-a ţinut cont şi de modificările din 15 mai 2017 introduse în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 11/22.12.2014 „Cu privire la aplicarea legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru infracţiunile de corupţie”. 
Ghidul va fi desiminat agenţilor publici îndată după redactarea şi corectarea textului.  

Raportul public PNAAA
3I16. Instruirea reprezentanţilor sectorului public şi privat privind mecanismul de aplicare a instituţiei de avertizori de integritate(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.12.2018În 9 luni 2018, CNA a asigurat desfăşurarea a 68 de instruiri întitulate „Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate” pentru circa 2040 agenţi publici. Raportul public PNAAA
În perioada de raport au fost desfăşurate 79 de instruiri întitulate „Denunţarea manifestărilor de corupţie şi avertizarea de integritate” pentru circa 2350 agenţi publici. 

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial al RM a Legii nr.122/12.07.2018 privind avertizorii de integritate, pentru agenţii publici din cadrul instituţiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Apărării au fost organizate 5 instruiri tematice cu referire la instituţia avertizorului de integritate, modalităţi de depunere a avertizării şi protecţia avertizorului. La instruiri au participat circa 350 de agenţi publici cu funcţii de conducere şi execuţie. Tuturor particpanţilor le-au fost înmînate pliante informative, stilouri, breloace, carneţele cu sloganul „Denunţ pentru că îmi pasă”. 

Întru acoperirea unui spectru mai vast de agenți economici în promovarea eticii în afaceri şi informarea acestora despre instituția avertizării de integritate, a fost desfășurată o sesiune de instruiri cu generiul „Integritatea instituţională prin prisma avertizării de integritate” pentru 15 angajaţi cu funcţii de execuţie şi de conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.  

Raportul public PNAAA
3I17. Crearea softului pentru platforma electronică de integritate a entităţilor publice(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2018
Sistemul Informaţional „E-Integritate Instituţională” a fost elaborat şi se află în proces de testare şi ajustare, se verifică şi se înlătură erori de sistem.

Raportul public PNAAA

Pe parcursul anului 2018 în scopul lansării platformei eIntegritate Instituțională au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- a fost testată și elaborată descrierea modulului Raportare Strategie;
- a fost testate și analizate propunerile privind modificarea modului Cazier de integritate a Sistemului Informațional eIntegritate Instituțională precum și au fost făcute ajustări de către elaboratori a modulului conform propunerilor;
- a fost elaborat Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în Sistemul informațional automatizat „Eliberare certificatului de cazier privind integritatea profesională a agenților publici”;
- a fost făcută analiza necesităților hardware pentru implementarea platformei;
- a fost făcută o solicitare privind procurarea echipamentelor hardware pentru implementarea platformei;
- a fost făcută o analiză privind posibilitatea plasării sistemului nominalizat pe platforma tehnologică guvernamentală mCloud;
- a fost expediată solicitarea privind alocarea de resurse pe platforma mCloud;
- au fost semnate Acordurile cu Agenția de guvernare electronic pentru utilizarea platformelor mSign și mPass;
- au fost transmise datele de acces la platforma mCloud elaboratorilor portalului, pentru plasarea sistemului pe mediul productiv.


Raportul public PNAAA
Pentru implementarea portalului public e-Integritate Instituțională și asigurarea cu baza normativă au fost întreprinse următoarele măsuri:
 a fost solicitat domenul portal.cna.md;
 instalat sistemul pe mediu productiv pe platforma tehnologică guvernamentală mCloud;
 sistemul a fost testat pe mediul productiv, au fost înlăturate erorile depistat în procesul testare;
 a fost elaborat şi aprobat ordinul cu privire la crearea şi ținerea Sistemului de evidenţă a certificatelor de cazier privind integritatea profesională;
 a fost depusă o notificare la CNPDCP, prin sistem, urmează a fi expediată oficial;
–  a fost expediată o solicitare privind semnarea unui acord adițional la acordul de bază privind solicitarea de web servicii din RSP şi RSUD.
Ce ține de implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional e-Integritate Instituțională și asigurarea cu bază normativă:
– analiza de hardware pentru implementarea sistemului pe mediu productiv şi elaborarea specificațiilor tehnice pentru achiziționarea echipamentelor necesare;
–  elaborarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță şi ajustare a sistemului.

Raportul public PNAAA
3L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală şi Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (Revizuirea competențelor Centrului Național Anticorupție de examinare a cauzelor de corupție mică, în contextul reformei Procuraturii Anticorupție, creării Agenției pentru recuperarea bunurilor infracționale și desemnarea Centrului Naţional Anticorupţie în calitate de punct principal de contact pentru Organizația de Luptă Antifraudă Europeană)(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2017Cadrul legal care reglementează activitatea CNA (Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Codul de procedură penală al RM) a fost ajustat la noile competenţe atribuite instituţiei prin următoarele acte legislative: 

- Legea nr. 152 din 1.07.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Obiectivul urmărit de lege constă în ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la procuratură prin crearea mecanismelor necesare implementării complete și eficiente a acesteia, precizarea competenţelor procurorului la exercitarea atribuţiilor procuraturii, precum și delimitarea clară a atribuţiilor procurorului și organului de urmărire penală în cadrul procesului penal (Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor Interne). La fel, în baza acestor prevederi, colaboratori ai CNA au fost detaşaţi în cadrul Procuraturii Anticorupţie.
- Hotărîrea Guvernului nr. 1365 din 19.12.2016 privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă. Astfel, Serviciul de analiză, cooperare anticorupţie şi antifraudă, din cadrul Direcţiei generale analitice a CNA, a fost desemnat în calitate de subdiviziune responsabilă de cooperarea şi schimbul de informaţii cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind cazurile de obţinere frauduloasă, utilizare contrar destinaţiei şi delapidare a mijloacelor din fondurile externe.
- Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial la 19.05.2017, completează Legea nr. 1104 din 6.06.2002 cu privire la CNA cu o nouă competenţă – recuperarea bunurilor infracţionale.
Raportul public PNAAA
3L2. Act nou Proiectul legii integrităţii(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2017Legea integrităţii nr. 82 a fost adoptată în lectură finală la 25.05.207 şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 07.07.2017.Raportul public PNAAA
3L3. Act nou Proiectul de lege cu privire la denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate(L) - LegiCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.03.2018Proiectul de lege privind avertizorii de integritate a fost aprobat în Guvern la 12.03.2018. Parlamentul a adoptat proiectul de lege în prima lectură la data de 24.05.2018 şi în a doua lectură la 12.07.2018 (Legea nr. 122).Raportul public PNAAA
Legea privind avertizorii de integritate nr.122 din 12.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial la 17.08.2018 și urmează să intre în vigoare la data de 17.11.2018.
Raportul public PNAAA
Legea privind avertizorii de integritate nr.122 din 12.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial la 17.08.2018 și a intrat în vigoare la data de 17.11.2018.Raportul public PNAAA
3SL2. Acte de modificare Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii pentru modificarea Codului de procedură penală şi Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (excluderea cauzelor de corupţie mică din competenţa Centrului Naţional Anticorupţie)(SL) - acte subord. legiiMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2017Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrităţii sunt în proces de elaborare de către autorităţile naţionale în conformitate cu prevederile Legii integrităţii.

Pe parcursul evaluării implementării Legii integrităţii, au fost identificate o serie de progrese, precum: intensificarea eforturilor de către 41% din entităţile publice în vederea publicării registrelor de cadouri; asigurarea de către 54% din instituţii a accesului la informaţie publică; publicarea declaraţiilor pentru buna guvernare; aprobarea de către 57.5% din entităţile publice a planurilor anuale de instruiri; respectarea de 56% din entităţile publice a regimului juridic privind declararea veniturilor şi intereselor personale la angajare; aplicarea măsurilor de protecţie a avertizorilor de integritate, care include existenţa registrelor de raportări de integritate.
Raportul public PNAAA
3SL2. Acte noi Proiectele actelor normative privind ajustarea cadrului juridic la Legea integrităţii(SL) - acte subord. legiiCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018Se definitivează un proiect de modificare şi completare a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.134 din 22.02.2013.Raportul public PNAAA
Un prim act care vizează ajustarea cadrului normative este Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
O altă adoptată este Lege nr. 122 din 12.07.2018 privind avertizorii de integritate.

Raportul public PNAAA

A fost adoptată Legea nr.305 din 21.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, iar unul din scopurile proiectului este ajustarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale la prevederile Legii integrităţii nr.82 din 25.05.2017.

Totodată, Legea nr.66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care racordează prevederile Codului penal și Codului contravențional la noile reglementări ale Legii integrității 82 din 25.05.2017.

Urmează a fi supus consultării publice un proiect de modificare şi completare a Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.134 din 22.02.2013.
Raportul public PNAAA
3SL3. Acte de modificare. Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrităţii(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrităţii sunt în proces de elaborare de către autorităţile naţionale în conformitate cu prevederile Legii integrităţii.

Pe parcursul evaluării implementării Legii integrităţii, au fost identificate o serie de progrese, precum: intensificarea eforturilor de către 41% din entităţile publice în vederea publicării registrelor de cadouri; asigurarea de către 54% din instituţii a accesului la informaţie publică; publicarea declaraţiilor pentru buna guvernare; aprobarea de către 57.5% din entităţile publice a planurilor anuale de instruiri; respectarea de 56% din entităţile publice a regimului juridic privind declararea veniturilor şi intereselor personale la angajare; aplicarea măsurilor de protecţie a avertizorilor de integritate, care include existenţa registrelor de raportări de integritate.
Raportul public PNAAA
S-au ajustat treptat actele normative interne ce reglelemtează politicile de integritate instituţională (ex: Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special,Regulamentul cu privire la promovarea în funcție publică cu statut special precum şi alte acte).Raportul public PNAAA
3SL4. Acte noi Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii cu privire la denunţarea actelor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate(SL) - acte subord. legiiCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP), împreună cu Institutul de Reforme Penal, au început implementarea proiectului „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”.

Prin implementarea proiectului CNA și OAP și-au propus să dezvolte şi să promoveze mecanismul de protecție a drepturilor fundamentale a avertizorilor de integritate, să consolideze capacitățile angajaților CNA și OAP în domeniul protecției drepturilor avertizorilor de integritate prin dezvoltarea abilităților de formare și profesionale, precum și să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate.

Proiectul cuprinde mai multe activități: promovarea proiectului de Lege cu privire la protecția avertizorilor de integritate, elaborarea Metodologiei de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate, consolidarea capacităților angajaților CNA și OAP în domeniul protecției avertizorilor de integritate. De asemenea. va fi elaborat un curriculum de instruire în domeniul asigurării respectării drepturilor avertizorilor de integritate, pentru a fi aplicat de CNA și OAP. 

În cadrul proiectului va fi elaborat un spot grafic pentru promovarea mecanismului de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate şi vor fi desfășurate sesiuni de informare.

Raportul public PNAAA
Elaborarea Metodologiei cu privire la procedura de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate se realizează în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția Drepturilor Omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Actul normativ în cauză creează cadrul methodologic necesar pentru consolidarea garanțiilor unei protecții eficace a avertizorilor de integritate împotriva răzbunărilor, precum și prevenirea încălcărilor legii prin reglementarea detaliată a canalelor și procesului de comunicare eficientă a dezvăluirilor practicilor ilegale, garantarea și respectarea drepturilor fundamentale ale avertizorilor. Proiectul este în proces de definitivare.
La sfîrșitul lunii septembrie 2018 a fost remis un demers Ministerului Justiției prin care se solicită crearea unui grup de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative care să pună în aplicare Legea nr.122/2018 privind avertizorii de integritate cu participarea inclusive a reprezentantului Centrului Național Anticorupție și a reprezentanților societății civile.

Raportul public PNAAA
În anul 2018, Centrul a colaborat cu Institutului de Reforme Penale în cadrul Proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). În acest context, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP), împreună cu Institutul de Reforme Penale, au implementat proiectul „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție”.

Prin implementarea proiectului CNA și OAP și-au propus să dezvolte şi să promoveze mecanismul de protecție a drepturilor fundamentale a avertizorilor de integritate, să consolideze capacitățile angajaților CNA și OAP în domeniul protecției drepturilor avertizorilor de integritate prin dezvoltarea abilităților de formare și profesionale, precum și să informeze entitățile publice și agenții publici cu privire la mecanismul de protecție a drepturilor avertizorilor de integritate.
În baza prevederilor legale, proiectul a acordat suport în stabilirea mecanismului intern al instituțiilor abilitate, stabilirea etapelor de acțiune și a sarcinilor în dependență de recunoașterea persoanei care a depus o dezvăluire privind practici ilegale, în calitate de avertizor, precum și măsuri de protecție a acestuia în cazul apelului respectiv. Curriculumul elaborat cu considerarea Metodologiei sus-menționate va asigura coerență în transmiterea mesajului privind importanța instrumentului avertizorilor de integritate către funcționarii publici și cetățeni, inclusiv prin diseminarea spotului grafic elaborat cu suportul proiectului. 
Cu referire la procesul de elaborare a Metodologiei cu privire la procedura de asigurare a respectării drepturilor avertizorilor de integritate, care creează cadrul methodologic necesar pentru consolidarea garanțiilor unei protecții eficace a avertizorilor de integritate împotriva răzbunărilor, precum și prevenirea încălcărilor legii prin reglementarea detaliată a canalelor și procesului de comunicare eficientă a dezvăluirilor practicilor ilegale, garantarea și respectarea drepturilor fundamentale ale avertizorilor. 
Proiectul este în proces de definitivare.
Totodată, informăm că la sfîrșitul lunii septembrie 2018 a fost remis un demers Ministerului Justiției prin care se solicită crearea unui grup de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative care să pună în aplicare Legea nr.122/2018 privind avertizorii de integritate cu participarea inclusive a reprezentantului Centrului Național Anticorupție și a reprezentanților societății civile.

Raportul public PNAAA
Pe parcursul trimestrului I al anului 2019 a fost inițiată etapa de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului-cadru cu referire la procedura de examinare și raportare internă a dezvăluirii practicilor ilegale. În acest sens, la 5 martie 2019 a fost remis demers Ministerului Justiției prin care s-a solicitat întreprinderea acțiunilor ce se impun în vederea promovării proiectului prenotat conform procedurii legale.
Totodată, menționăm că prin Ordinul Directorului Centrului Național Anticorupție nr.195 din 11 decembrie 2018 a fost aprobată Instrucțiunea privind înregistrarea și examinarea dezvăluirilor externe a practicilor ilegale. 

Raportul public PNAAA
2(1) - f) falsificarea de documente şi prezentarea de declaraţii falsePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I18. Consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea abilităţilor privind depistarea documentelor false, precum şi a falsului în documente(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019În vederea identificării
cazurilor de furt de identitate, precum şi pentru
  combaterea acestui fenomen, Agenţia Servicii
Publice interacţionează cu autorităţile publice pentru verificarea autenticităţii
documentelor prezentate la eliberarea actelor de identitate şi stabilirea identităţii
titularilor. 
În
cazul în care se constată eliberarea nelegitimă a actelor de identitate,
acestea sunt anulate şi sunt sesizate organele de urmărire penală.
Începând
cu luna martie al anului 2017, în cadrul Agenţiei Servicii Publice a fost
implementat proiectul ,,Sistemul de recunoaştere facială în Registrul de stat
al populaţiei, care se află în proces de dezvoltare. Acest
instrument are o pondere semnificativă la identificarea persoanelor cu
identităţi multiple, asigură
 gradul înalt de securitate a informaţiei stocate în
Registrul de stat al populaţiei, precum şi va contracara tentativele furtului
de identitate. Până în prezent, cu suportul acestui instrument au fost stabilite 278 de cazuri de furt
de identitate
, dintre care
162 au fost soluţionate
 (96 cazuri-în
anul 2017 şi 66 cazuri – semestrul I al anului 2018)
Concomitent, pentru prevenirea fenomenului de
eliberare nelegitimă a actelor de identitate au fost întreprinse un şir de
acţiuni de ordin normativ-juridic şi administrativ.
Astfel, a
fost organizată deplasarea unui angajat al ASP în domeniul
 securităţii informaţiei şi a
documentelor în or. Varşovia, Polonia pentru participarea la
 conferinţa internaţională „High Security
Printing-2018”, un angajat 
a participat la conferinţa „High Security
Printing-2018” şi 
a fost instruit în
domeniul securităţii documentelor şi depistării falsului
 şi a fost
organizată participarea a trei angajaţi la o 
vizită de lucru în Laboratorul de expertiză şi cercetare a Companiei Naţionale
„Imprimeria naţională” SA din România, 
pe parcursul căruia au fost studiate
aspectele organizatorico-practice ale activităţii, anume expertizarea tehnică a
documentelor oficiale în scopul depistării falsului prin metode practice,
metodica efectuării expertizării şi etapele ei, modelele concrete şi caracteristicile
tehnice ale utilajului folosit la expertizarea documentelor securizate, forma
de raportare, formulare a concluziilor, etc.
Ca urmare a acţiunilor întreprinse în vederea asigurării
securităţii documentelor, s-a constatat diminuarea cazurilor de eliberare
nelegitimă a actelor de identitate, iar 
falsificările identificate s-au produs până în anul 2014.
Raportul public PNAAA

Până în septembrie a.2018, cu suportul Sistemului de recunoaştere facială în Registrul de stat al populaţiei ,,BackOffice FRS” au fost stabilite 379 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice, dintre care  278 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice pentru care în Registrul de stat al populaţiei există acte de identitate cu statutul ,,persoană cu identitate falsă” şi 101 cazuri de obţinere a actelor de identitate prin fraudă, depistate la solicitarea repetată a actelor de identitate sau a permiselor de conducere.

Din numărul total al cazurilor depistate au fost soluţionate:

-   164 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice pentru care în Registrul de stat al populaţiei există acte de identitate cu statutul ,,persoană cu identitate falsă” (96 de cazuri - în anul 2017 şi 68 de cazuri – pe parcursul a 9 luni  ale anului 2018).

-   58 de cazuri de obţinere a actelor de identitate prin fraudă depistate la solicitarea repetată a actelor de identitate sau a permiselor de conducere (iulie-septembrie 2018).

Remarcăm, că cu suportul acestui mecanism au fost contracarate 2 cazuri de obţinere ilicită a actelor de identitate.

În scopul implementării Sistemului de recunoaştere facială în procesul de eliberare a actelor de identitate, precum şi neadmiterii furturilor de identitate sau contrafacerii documentelor eliberate de instituţie a fost iniţiat proiectul „Interconectarea subsistemului „Actualizarea registrelor de stat” a SIA „CIC „Registru” cu Sistemul de recunoaştere facială” (Ordinul Agenţiei Servicii Publice

nr. 374 din 11.06.2018).

Raportul public PNAAA
Până în ianuarie a.2019, cu suportul Sistemului de recunoaştere facială au fost stabilite 453 de cazuri de furt de identitate a persoanelor fizice.

A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013, şi anume au fost detaliate situaţiile în care este prevăzută prelungirea termenului de examinare sau respingerea cererii pentru eliberarea actelor de identitate, în cazul stabilirii furtului de identitate sau identităţii false. Proiectul hotărârii de Guvern se află la etapa de definitivare și inițiere a promovării în modul stabilit.

Raportul public PNAAA
2(1) - g) criminalitatea informaticăPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I.29 Valorificarea oportunităţii de schimb de informaţii prin intermediul punctului focal TWINS al EUROPOL(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I19. Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării și judecării cazurilor de criminalitate informatică în vederea unificării practicii în domeniul investigării și judecării cazurilor de criminalitate informatică și conexe acestora(I) - MăsurăPG Procuratura Generală (Consiliul Superior al Procurorilor)31.03.2018
3I20. Instruirea judecătorilor şi procurorilor în domeniul investigării, urmăririi penale şi judecării infracţiunilor informatice(I) - MăsurăINJ Institutul Naţional al Justiţiei31.12.2017
3I21. Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și combaterii crimelor informatice(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.09.2018
3I22. Asigurarea unei cooperări eficiente cu unitatea EC3 din cadrul Europol(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2019
3I23. Includerea subiectului privind cooperarea pe marginea protecţiei infrastructurii critice pe agenda consultărilor Republica Moldova-UE în domeniul politicii de securitate şi apărare comune a UE(I) - MăsurăMAE IE RaportorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019Explorarea posibilităţilor de cooperare specifică în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, astfel cum se descrie în Directiva 2008/114/CE a Consiliului, ţinând cont şi de Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului, precum şi de legătura cu combaterea ameninţărilor hibride, pe baza programelor de asistenţă anterioare în domeniul rezilienţei cibernetice ale UE şi ale altor donatori. ​Raportul public PNAAA
3I24. Implementarea Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotârîrea Guvernului nr.811 din 29 octombrie 2015.(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
3I25. Iniţierea procesului de elaborare a Strategiei naţionale de securitate cibernetică post-2020(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
3I26. Instituirea unei echipe naţionale de intervenţie în caz de incidente de securitate informatică (CERT)(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
3I27. Participarea la şedinţe comune şi instruiri cu reprezentanţii OSCE în vederea implementării măsurilor OSCE de consolidare a încrederii în domeniul ciberneticii(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I28. Implementarea Proiectului internațional „Child Sexual Exploitation Database Connectivity and Awareness Raising Enhancement I-CARE”(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018A fost finalizată procedura de implementare a Proiectului internațional „I-CARE” care s-a desfășurat în perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2017. Menționăm că la 02.08.2016 a fost realizată cu succes conexiunea la o nouă versiune a bazei de date „ICSE”, care permite realizarea mai eficientă a analizei materialelor cu conținut de pornografie infantilă, depistate de țările-membre ale OIPC „Interpol” și include o funcție nouă de analiză a înregistrărilor video. Inițial, în baza de date „ICSE” au fost încărcate 65 de serii compuse din 5114 de imagini, depistate în cadrul cauzelor penale pornite de către angajații Inspectoratului General al Poliție. Pe parcursul implementării proiectului au fost instruiți 4 angajați ai Inspectoratului General al Poliției, care zilnic analizează și introduc materiale cu conținut de pornografie infantilă. Baza de date este destinată pentru efectuarea unui lucru analitic în cadrul unei platforme internaționale comune asupra imaginilor și secvențelor din înregistrările video cu conținut de pornografie infantilă, în vederea identificării copiilor-victime ale abuzurilor și exploatării sexuale, precum și abuzatorilor acestora. Raportul public PNAAA
3I30. Organizarea activităţilor comune de instruire în parteneriat cu Ministerul Justiţiei(I) - MăsurăMJ Ministerul Justiției31.12.2019
3I31. Îmbunătățirea capacităților de prevenire a exploatării sexuale on-line(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I32. Crearea parteneriatului de schimb de informații în domeniul securității cibernetice în Republica Moldova(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I33. Organizarea cursurilor de instruire privind prevenirea şi combaterea crimelor cibernetice, inclusiv a aspectelor legislative modificate în contextul ratificării Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale.(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2018
3I34. Crearea unei reţele de persoane responsabile din cadrul secţiilor investigaţii infracţiuni ale inspectoratelor de poliţie pe linia de activitate privind prevenirea şi combaterea crimelor cibernetice, inclusiv a exploatării sexuale online a copiilor(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
2(2) Părţile intensifică cooperarea bilaterală, regională şi internaţională între organele de asigurare a respectării legii, inclusiv consolidarea cooperării dintre Oficiul European de Poliţie (Europol) şi autorităţile competente ale Republicii Moldova. Părţile se angajează să pună în aplicare în mod eficace standardele internaţionale relevante şi, în special, cele consacrate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) din 2000 şi cele trei protocoale la aceasta, în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei din 2003 şi în instrumentele relevante ale Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea corupţieiPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I35. Acordarea şi primirea asistenţei juridice privind infracţiunile vizate de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) din 2000, schimbul de informaţii cu celelalte state care au aderat la Convenţie(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
3I36. Utilizarea eficientă a echipelor comune de investigaţie în investigarea cazurilor de criminalitate organizată(I) - MăsurăPG Procuratura Generală (Consiliul Superior al Procurorilor)31.12.2019
3I37. Organizarea activităţilor de instruire în domeniul activităţii speciale de investigaţie(I) - MăsurăINJ Institutul Naţional al Justiţiei31.12.2019

Pe parcursul anului 2018, INJ a realizat 10 activităţi de formare în domeniul activităţii speciale de investigaţie, fiind instruiţi un număr total de 304 beneficiari, după cum urmează:

- Două seminare: Procedura de examinare a demersurilor procurorului cu privire la măsurile speciale de investigaţie” (13 martie, 13 noiembrie) 

Persoane instruite: 40 judecători de instrucţie

- Două cursuri de instruire: “Garanţii normative şi jurisprudenţiale concurente activităţii speciale de investigaţie” (4 iunie, 3 decembrie)

Persoane instruite 55: 23 judecători, 32 procurori.

- Două seminare: “Competenţa subiecţilor procesuali în domeniul activităţii speciale de investigaţie”

(5 iunie, 4 decembrie)

Persoane instruite 55: 14 judecători, 39 procurori, 2 audienţi.

- Două seminare: “Probele şi administrarea lor prin intermediul măsurilor speciale de investigaţie”

(6 iunie, 5 decembrie)

 Persoane instruite 74: 27 judecători, 47 procurori.

- Două ateliere de lucru: “Investigaţia sub acoperire şi provocarea prin prisma CEDO şi practica CtEDO” (7-8 iunie, 6-7 decembrie)

Persoane instruite 80: 19 judecători, 61  procurori.

Raportul public PNAAA
3I38. Implementarea modulului informaţional agenda poliţistului şi a componentei de legitimări în activitatea unităţilor poliţieneşti(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2019
3I39. Elaborarea Procedurii operaţionale standard privind activitatea specială de investigaţii desfăşurată de Poliţie(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018
3I40. Implementarea programului EVIDENCE (produs proiectat pentru prelucrarea şi gestionarea electronică a informaţiei privind corpuriledelicte)(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.06.2019
3I41. Asigurarea accesului la baza de date ADN a Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale Interpol pentru Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I42. Conectarea Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare la extensia @ccpi.gov.md (I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2019
3I43. Asigurarea schimbului securizat de date şi informaţii dintre autorităţile naţionale de aplicare a legii şi Europol(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I44. Participarea în cadrul şedinţelor comune desfăşurate sub egida Europol(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I45. Crearea structurii de management strategic şi operaţionalizarea acesteia la nivelul Inspectoratului General de Poliţie(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I46. Elaborarea şi aprobarea Strategiei de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate 2020-2022(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I47. Implementarea conceptului de activitate poliţienească bazată pe informaţii Intelligence-led Policing(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
3I48. Elaborarea şi aprobarea unei proceduri operaţionale standard comune de organizare, funcţionare şi dotare a subdiviziunilor de investigaţii, urmărire penală şi a criminalisticii(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018A fost elaborat și aprobat Ordinul IGP nr.473din 27.11.2017 „Cu privire la aprobarea standardelor comune de organizare, funcționare și dotare a subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și criminalistice ale Poliției”.Raportul public PNAAA
3I49. Elaborarea unei proceduri operaţionale standard privind utilizarea tehnicii speciale destinate obţinerii ascunse a informaţiei de către subdiviziunile de investigaţie ale Poliţiei(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3I50. Consolidarea mecanismului de colaborare interinstituțională a organelor abilitate în prevenirea și combaterea falsului de însemne monetare(I) - MăsurăBNM Banca Naţională a Moldovei30.09.2019Banca Națională a Moldovei este în proces de examinare a experienței țărilor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește colaborarea interinstituțională a organelor abilitate în prevenirea și combaterea falsului de însemne monetare.Raportul public PNAAA
Conform solicitării TAIEX aprobate în noiembrie 2018, Banca Națională urmează să beneficieze de asistență tehnică în domeniul combaterii și prevenirii falsificării monetare, în scopul identificării modelului optim pentru sistemul național de prevenire și combatere a contrafacerii monetare în baza legislației și practicii Uniunii Europene.Raportul public PNAAA
Desfășurarea evenimentului menționat (acordarea asistenței TAIEX) este planificată pentru luna mai 2019.Raportul public PNAAA
1Articolul 160. Aplicarea măsurilorArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Atunci cînd impun măsuri de salvgardare, părţile se străduiesc să le impună în aşa fel încît să afecteze cît mai puţin cu putinţă comerţul lor bilateralPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) În sensul alineatului (1), dacă una dintre părţi consideră că sînt îndeplinite cerinţele legale pentru impunerea unor măsuri de salvgardare definitive şi intenţionează să aplice astfel de măsuri, partea respectivă notifică celeilalte părţi acest lucru şi îi oferă acesteia posibilitatea desfăşurării unor consultări bilaterale. Dacă nu se ajunge la nicio soluţie satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la notificare, partea importatoare poate să adopte măsurile necesare pentru a remedia problemaPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 161. Dispoziţii generaleArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile îşi reafirmă drepturile şi obligaţiile care le revin în temeiul articolului VI din GATT 1994, al Acordului privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994, cuprins în anexa 1A la Acordul OMC (denumit în continuare „Acordul antidumping”), şi al Acordului privind subvenţiile şi măsurile compensatorii, cuprins în anexa 1A la Acordul OMC (denumit în continuare „Acordul SMC”)PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Regulile de origine preferenţiale stabilite în capitolul 1 (Tratamentul naţional şi accesul pe piaţă al mărfurilor) de la titlul V (Comerţ şi aspecte legate de comerţ) din prezentul acord nu se aplică prezentei secţiuniPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică în cazul capitolului 14 (Soluţionarea diferendelor) de la titlul V (Comerţ şi aspecte legate de comerţ) din prezentul acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 162. TransparenţăArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile convin că măsurile antidumping şi măsurile compensatorii ar trebui utilizate asigurîndu-se conformitatea deplină cu cerinţele Acordului antidumping şi, respectiv, ale Acordului SMC şi ar trebui să se bazeze pe un sistem corect şi transparentPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Părţile garantează, imediat după instituirea unor măsuri provizorii şi înainte de luarea unei decizii finale, comunicarea completă şi coerentă a tuturor faptelor şi consideraţiilor esenţiale care stau la baza deciziei de aplicare a măsurilor, fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (5) din Acordul antidumping şi articolului 12 alineatul (4) din Acordul SMC. Comunicările se efectuează în scris şi acordă părţilor interesate timp suficient pentru a-şi formula observaţiilePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Cu condiţia să nu întîrzie în mod inutil desfăşurarea anchetei, fiecărei părţi interesate i se acordă posibilitatea de a fi audiată, cu scopul de a-şi exprima punctul de vedere în cadrul anchetelor în materie de măsuri antidumping sau antisubvenţiiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 163. Considerente de interes publicArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Măsurile antidumping sau compensatorii nu pot fi aplicate de o parte în cazul în care, pe baza informaţiilor disponibile în cursul anchetei, se poate concluziona în mod clar că aplicarea unor astfel de măsuri nu este în interesul public. Stabilirea interesului public se bazează pe examinarea tuturor diverselor interese luate în ansamblu, inclusiv a intereselor întreprinderilor naţionale şi ale utilizatorilor, ale consumatorilor şi ale importatorilor, în măsura în care aceştia au furnizat informaţii relevante autorităţilor responsabile cu anchetaPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 164. Regula celei mai reduse taxe ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2În cazul în care o parte decide să instituie o măsură antidumping sau o măsură compensatorie provizorie sau definitivă, valoarea taxei respective nu poate să depăşească marja de dumping sau valoarea totală a subvenţiilor care fac obiectul unor măsuri compensatorii, ci trebuie să fie inferioară marjei de dumping sau valorii totale a subvenţiilor care fac obiectul unor măsuri compensatorii, în cazul în care această taxă mai mică ar fi suficientă pentru a remedia prejudiciul adus industriei naţionalePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 165. Aplicarea unei măsuri de salvgardare bilaterală ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 166. Condiţii şi restricţii ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) O parte care iniţiază o anchetă în sensul alineatului (2) notifică acest lucru celeilalte părţi în scris şi o consultă pe aceasta cît mai curînd posibil înainte de aplicarea unei măsuri de salvgardare bilaterală, astfel încît să analizeze informaţiile rezultate din anchetă şi să schimbe opinii cu privire la măsură. O parte nu aplică măsuri de salvgardare bilaterale decît în urma unei anchete conduse de autorităţile sale competente în conformitate cu articolul 3 şi cu articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Acordul privind măsurile de salvgardarePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) În acest scop, articolul 3 şi articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Acordul privind măsurile de salvgardare sînt încorporate în prezentul acord şi devin, mutatis mutandis, parte integrantă a acestuiaPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Atunci cînd efectuează ancheta descrisă la alineatul (2) din prezentul articol, partea respectă cerinţele enunţate la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Acordul privind măsurile de salvgardare. În acest scop, articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Acordul privind măsurile de salvgardare este încorporat în prezentul acord şi devine, mutatis mutandis, parte integrantă a acestuiaPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(4) Fiecare parte se asigură că autorităţile sale competente finalizează orice anchetă descrisă la alineatul (2) în termen de un an de la data deschiderii salePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(5) Niciuna dintre părţi nu poate aplica o măsură de salvgardare bilateralăPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(6) Atunci cînd o parte pune capăt unei măsuri de salvgardare bilaterale, nivelul taxei vamale este nivelul care ar fi fost aplicat, în conformitate cu calendarul acesteia prevăzut în anexa XV la prezentul acord, în cazul în care măsura nu ar fi fost luatăPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 167. Măsuri provizoriiArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2În circumstanţe critice în care o întîrziere ar antrena un prejudiciu dificil de reparat, o parte poate aplica o măsură de salvgardare bilaterală cu titlu provizoriu, în urma unei constatări preliminare a existenţei unor dovezi clare că importurile unui produs provenit din cealaltă parte au crescut ca urmare a reducerii sau a eliminării unei taxe vamale în temeiul prezentului acord şi că aceste importuri produc sau ameninţă să producă un prejudiciu grav industriei naţionale. PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 168. CompensareArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) O parte care aplică o măsură de salvgardare bilaterală se consultă cu cealaltă parte în scopul de a stabili de comun acord o compensaţie adecvată de liberalizare a comerţului, sub formă de concesii care să aibă efecte comerciale substanţial echivalente sau echivalente cu valoarea taxelor suplimentare preconizate să rezulte din măsura de salvgardare. Partea în cauză oferă posibilitatea unor astfel de consultări în termen de cel mult 30 de zile de la aplicarea măsurii de salvgardare bilateralePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Dacă consultările iniţiate în temeiul alineatului (1) nu permit părţilor să ajungă la un acord privind o compensaţie adecvată de liberalizare a comerţului în termen de 30 de zile de la începerea consultărilor, partea ale cărei mărfuri fac obiectul măsurii de salvgardare poate să suspende aplicarea concesiilor substanţial echivalente în ceea ce priveşte partea care aplică măsura de salvgardarePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(3) Dreptul de suspendare prevăzut la alineatul (2) nu se exercită în primele 24 de luni de aplicare a măsurii de salvgardare bilaterale, cu condiţia ca această măsură de salvgardare să fie luată în conformitate cu dispoziţiile prezentului acordPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 17. Combaterea drogurilor ilegaleArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) În limitele competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile şi acţiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul şi cererea de droguri ilicite şi să gestioneze consecinţele abuzului de droguri asupra sănătăţii şi a societăţii, precum şi să prevină în mod mai eficace deturnarea precursorilor chimici utilizaţi pentru fabricarea ilicită a drogurilor şi a substanţelor psihotropePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Instituirea Comitetului de reprezentanți ai Comisiei Naționale Antidrog, compus din funcționari publici din cadrul ministerelor relevante responsabile pentru probleme de politică în domeniul drogurilor(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2017Prin HG nr. 952 din 07.11.2017 cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 481 din 4 iulie 2011 a fost aprobată componența Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog și regulamentul de activitate.Raportul public PNAAA
3I2. Elaborarea şi aprobarea Strategiei naţionale antidrog pentru perioada 2019-2026(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne30.03.2019
3I3. Executarea acţiunilor aferente Planului naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2017-2018(I) - MăsurăMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2018
3SL1.Act nou Proiectul actului interdepartamental pentru stabilirea rolurilor şi competenţelor clare între instituţiile competente la prevenirea şi investigarea traficului de droguri(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2018Ordinul interdepartamental cu privire la rolurile şi competenţele clare dintre instituţiile competente la prevenirea şi investigarea traficului de droguri a fost aprobat la data de 05.12.17.Raportul public PNAAA
3SL2.Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.03.2017
3SL3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 „Privind aprobarea Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, în vederea facilitării procedurii de completare a listelor cu aceste substanţe(SL) - acte subord. legiiMAI Ministerul Afacerilor Interne31.12.2019
2(2) Părţile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acţiunile se întemeiază pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convenţiile internaţionale în domeniu, Strategia UE în materie de droguri (2013 - 2020), Declaraţia politică privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptate în cadrul celei de a 20-a sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drogurile, din iunie 1998PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I4. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal(I) - MăsurăSV Serviciul Vamal31.12.2019
4I4. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul VamalSubmăsurăSV Serviciul Vamal31.12.2019
4I4. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul VamalSubmăsurăSV Serviciul Vamal31.12.2019
4I4. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul VamalSubmăsurăSV Serviciul Vamal31.12.2019
3I5. Elaborarea Raportului anual privind consumul şi traficul ilicit de droguri în Republica Moldova prin prezentarea informaţiei solicitate către Observatorul naţional(I) - MăsurăMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018Raportul este în proces de elaborare.Raportul public PNAAA
Raportul a fost expediat EMCDDA la data de 17.12.2018 (scr. nr. 01/4225).Raportul public PNAAA
3SL4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru completarea, conform solicitărilor, a tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului”(SL) - acte subord. legiiMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019
1Articolul 170. Domeniu de aplicare şi definiţii ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 171. Reafirmarea Acordului BTC ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 172. Cooperare tehnică ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile îşi consolidează cooperarea în domeniul standardelor, al reglementărilor tehnice, al metrologiei, al supravegherii pieţelor, al acreditării şi al procedurilor de evaluare a conformităţii, în vederea îmbunătăţirii înţelegerii reciproce a sistemelor lor şi pentru facilitarea accesului pe propriile pieţe. În acest scop, ele pot institui dialoguri în materie de reglementare, atît la nivel orizontal, cît şi la nivel sectorialPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) - a) consolidarea cooperării în materie de reglementare prin schimbul de date și experiență, precum și prin cooperare științifică și tehnică în vederea îmbunătățirii calității reglementărilor tehnice, a standardelor, a supravegherii piețelor, a evaluării conformității și a acreditării, precum și în vederea utilizării eficiente a resurselor de reglementarePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) - b) promovarea și încurajarea cooperării între organizațiile lor respective, publice sau private, cu responsabilități în domeniul metrologiei, al standardizării, al supravegherii piețelor, al evaluării conformității și al acreditării;PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) - c) stimularea dezvoltării unor infrastructuri de calitate pentru standardizare, metrologie, acreditare, evaluarea conformității și sistemul de supraveghere a piețelor în Republica Moldova;PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) - d) promovarea participării Republicii Moldova la lucrările organizațiilor europene relevantePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) - e) căutarea unor soluții la barierele tehnice care ar putea să apară în calea comerțului șiPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) - f) coordonarea pozițiilor lor în cadrul organizațiilor comerciale și de reglementare internaționale, cum ar fi OMC și Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (denumită în continuare „CEE-ONU”).PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 173. Apropierea reglementărilor tehnice, standardelor şi evaluării tehnice ArticolDirecția infrastructurii calității și securității Subdiviziuni MEI
2(4) Republica Moldova se asigură că organismele sale naționale relevante participă în cadrul organizațiilor europene și internaționale în materie de standardizare, metrologie legală și fundamentală și evaluare a conformității, inclusiv în materie de acreditare, în conformitate cu domeniile respective de activitate ale acestor organisme și cu statutul lor în cadrul organizațiilor respective.PrevedereMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii
3I3. Realizarea evaluării la nivel de omologi a Centrului Naţional de Acreditare din Republicii Moldova de către echipa EA(I) - MăsurăMoldac Centrul Naţional de Acreditare din RM30.06.2017
3I4. Menţinereacalității de semnatar al Acordului de Recunoaştere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA)(I) - MăsurăMoldac Centrul Naţional de Acreditare din RM31.12.2019
3I5. Participarea Institutului Național de Metrologie în cadrul grupurilor de lucru ale Organizației Europene pentru cooperarea în domeniul metrologiei legale (I) - MăsurăINM.raportor Institutul Naţional de Metrologie31.12.2019
3I6. Participarea Institutului Național de Metrologie la intercomparările efectuate în cadrul Asociației Europene a Institutelor Naționale de Metrologie (I) - MăsurăINM.raportor Institutul Naţional de Metrologie31.12.2019
3I7. Menţinerea şi dezvoltarea bazei naționale de etaloane și asigurarea funcționării adecvate a acesteia(I) - MăsurăINM.raportor Institutul Naţional de Metrologie31.12.2019
3I8. Asigurarea recunoaşterii internaţionale a rezultatelor măsurărilor, corelarea acestora cu Sistemul Internațional de Unități(I) - MăsurăINM.raportor Institutul Naţional de Metrologie31.12.2019
2(5) În vederea integrării sistemului său de standardizare, Republica Moldova: (a) transpune în mod progresiv corpusul de standarde europene (EN) ca standarde naţionale, inclusiv standardele europene armonizate, a căror utilizare voluntară oferă o prezumţie de conformitate cu legislaţia Uniunii transpusă în legislaţia Republicii MoldovaPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I9. Adoptarea standardelor europene ca standarde moldovenești (I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
25 (b) simultan cu această transpunere, retrage standardele naţionale care contravin standardelor europene şiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I10. Anularea standardelor naţionale conflictuale cu standardele europene adoptate ca standarde naţionale(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
3I11. Anularea standardelor naţionale care contravin legislației europene transpuse(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
25 (c) îndeplineşte progresiv condiţiile pentru asumarea statutului de membru cu drepturi depline al organismelor europene de standardizarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I12. Intensificarea cooperării cu organismele europene de standardizare în scopul creării premiselor pentru obţinerea statutului de membru cu drepturi depline al CEN și CENELEC(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2017
3I13. Dezvoltarea parteneriatului şi participarea activă a Organismului Naţional de Standardizare la procesele de standardizare europeană în calitate de membru companion al CEN şi CENELEC, precum şi de membru observator la Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
2Construcţia de autovehicule Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT1. Act nou Proiectul de lege privind supravegherea pieței și omologarea vehiculelor; Transpune: Directiva 2007/46/CE(LT) Legi de transpunereMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4LT1. Act nou Proiectul de lege privind supravegherea pieței și omologarea vehiculelor; Transpune: Directiva 2007/46/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT11. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora; Transpune: Directiva 2007/46/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.09.2019
4SLT11. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora; Transpune: Directiva 2007/46/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor privind derogarea de la cerinţa unei prescripţii veterinare pentru anumite produse medicamentoase veterinare destinate animalelor de la care se obţin produse alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT9. Act nou Proiectul de lege privind medicamentele de uz veterinar; Transpune: 1. Directiva 2001/82/CE; 2. Directiva 2006/130/CE; 3. Regulamentul nr. 1662/95/CE; 4. Regulamentul nr. 540/95/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4LT9. Act nou Proiectul de lege privind medicamentele de uz veterinar; Transpune: 1. Directiva 2001/82/CE; 2. Directiva 2006/130/CE; 3. Regulamentul nr. 1662/95/CE; 4. Regulamentul nr. 540/95/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz umanPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT8. Act nou Proiectul de lege a medicamentului; Transpune: 1. Directiva 89/105/CEE; 2. Directiva 2001/83/CE; 3. Regulamentul 2141/96/CE(LT) Legi de transpunereMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2018Proiectul legii a fost avizat de autoritățile interesate. La moment se definitivează tabelul de divergențe.Raportul public PNAAA
Proiectul de lege a fost expertizat de Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, la moment se definitivează tabelul divergențelor.Raportul public PNAAA
Proiectul de lege a fost expertizat de Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, la moment se definitivează pentru a fi înaintat Guvernului spre examinare și aprobare.Raportul public PNAAA
4LT8. Act nou Proiectul de lege a medicamentului; Transpune: 1. Directiva 89/105/CEE; 2. Directiva 2001/83/CE; 3. Regulamentul 2141/96/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 2001/83/CE /Implementare tardivă a actului UE – termen AA – 2015/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Directivei 2001/83/CE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se datorează următoarelor aspecte de compatiblitate, după cum urmează: Art. 2 din proiectul de Lege nu a transpus art. 1 (8), (17) și (18a) din Directiva 2001/83/CE în ceea ce privește definirea noțiunilor de: „Trusă”; „Precursor radionuclidic”; „Distribuția angro a medicamentelor” și „Reprezentantul titularului autorizației de introducere pe piață”. Textul proiectului utilizează noțiunile de „Distribuția angro a medicamentelor” și „Reprezentantul titularului autorizației de introducere pe piață”. În ceea ce privește noțiunile de „Trusă” și „Precursor radionuclidic”, proiectul nu le definește, dar și nu transpune obligația obținerii autorizației de introducere pe piață pentru truse și precursori radionuclidici, necesară în conformitate cu art. 6 (2) din Directiva 2001/83/CE. Nu a fost preluată excepția de la art. 7 din Directiva 2001/83/CE privind condițiile în care nu este necesară autorizarea de introducere pe piață pentru produsele radiofarmaceutice. Nu au fost transpuse prevederile art. 70 (2), art. 71 (2), (3) și art. 74 din Directiva 2001/83/CE referitoare la clasificarea și factorii aplicabili subcategoriilor de medicamente care se eliberează numai cu prescripție medicală. Art. 14 din proiectul de Lege, spre deosebire de art. 23a din Directiva 2001/83/CE nu indică data încetării permanente sau temporare de plasare pe piață și nici termenul de informare. Art. 38 (1) (b) (15) din proiectul de Lege, spre deosebire de art. 61 (1) din Directiva 2001/83/CE, nu prevede că, pe lîngă machetele ambalajelor și a prospectului însoțitor vor fi transmise autorităților competente și rezultatele evaluărilor realizate în cooperare cu grupurile țintă de pacienți. Art. 39 din proiectul de Lege, preia eronat art. 10 (a) din Directiva 2001/83/CE, facînd referință la țările care dispun de același nivel de cerințe pentru dovada calității, siguranței și eficacității, care se aplică doar în cazul statelor membre UE. Aceiași observație este valabilă și pentru art. 2 „medicament de referință”, art. 39 (3) și art. 42 (1) din proiect. Art. 46 (1) din proiectul de Lege privind procedurile pentru obținerea autorizației de punere pe piață nu a preluat cerințele art. 21 (1) din Directiva 2001/83/CE referitoare la informarea titularului autorizației cu privire la rezumatul autorizat al caracteristicilor produsului. La art. 47 (3) din proiectul de Lege privind termenul stabilit pentru recunoașterea reciprocă este de 60 de zile, pe cînd art. 28 (2) din Directiva 2001/83/CE indică termenul de 90 de zile pentru adoptarea unei decizii privitor la cererea de autorizare în cazul recunoașterii. Art. 51 (1) din proiectul de Lege, care transpune art. 22a (1) din Directiva 2001/83/CE în ceea ce privește condițiile post-autorizare impuse titularului autorizației de introducere pe piață, nu reglementează prevederile referitoare la încurajarea studiilor de siguranță post-autorizare comune, în cazul în care există preocupările privind riscurile ce se aplica la mai multe medicamente. Art. 63 din proiectul de Lege privind medicamentele pe bază de sînge uman și plasmă umană urmează să indice actul național care reglementează condițiile de recoltare și testare a sîngelui uman și a plasmei umane și care transpune în legislația națională normele Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sîngelui uman și a componentelor sanguine, în conformitate cu art. 109 din Directiva 2001/83/CE. Art. 69 din proiectul de Lege nu reflectă condițiile speciale pentru prospectul produselor radiofarmaceutice, al generatorilor de radionuclizi, al truselor de radionuclizi sau al precursorilor radionuclidici, reglementate de art. 67 din Directiva 2001/81/CE. Art. 67 (1) din proiectul de Lege, care transpune art. 54 din Directiva 2001/83/CE referitor la cerințele generale privind ambalajul medicamentelor, nu conține și informația privind numărul autorizației de introducere pe piață a medicamentului (art. 54 (l) din Directiva 2001/83/CE), or conform actului UE, această informație este obligatorie. Art. 67 (2) din proiectul de Lege, care transpune art. 55 (2) din Directiva 2001/83/CE privind informațiile de pe ambalajul primar atunci cînd acesta are forma unei folii, urmează a fi completat cu informația privind numele titularului autorizației de introducere pe piață a produsului ce corespunde cerinței 2 a art. 55 (2) din Directiva 2001/83/CE. Art. 67 din proiectul de Lege, care prevede condițiile generale de etichetare a medicamentelor urmează a fi completat cu normele speciale de etichetare pentru medicamentele care conțin radionuclizi stabilite la art. 66 (2) și (3) din Directiva 2001/83/CE. Art. 79 (1) din proiectul de Lege, spre deosebire de art. 52a din Directiva 2001/83/CE, pe lîngă informațiile ce trebuie menționate în registrul fabricanților și importatorilor de medicamente, nu conține informațiile privind echipamentele tehnice pentru activitatea acestora, în conformitate cu art. 52a (2) (iii) din Directiva 2001/83/CE. Prevederile art. 52a (3) – (6) din Directiva 2001/83/CE referitoare la procedura de înregistrare, inspecțiile și la introducerea modificărilor nu au fost transpuse în prezentul proiect. Art. 101 (1) (a) din proiectul de lege privind obligația de stabilire a unui sistem de farmacovigilență de către deținătorul autorizației de punere pe piață a unui medicament de uz uman, urmează a fi completat cu cerința din art. 104 (2) din Directiva 2001/83/CE privind obligativitatea auditului periodic al sistemului de farcamovigilență. Spre deosebire de art. 106 din Directiva 2001/83/CE, care solicită publicarea rapoartelor, însoțite de un rezumat, art. 46 (6) din proiect prevede doar publicarea rezumatului nu și a raportului. De asemenea, nu a fost identificată în textul proiectului obligația de publicare a rezumatelor planurilor de gestionare a riscurilor pentru medicamentele autorizate (art. 106 c) din actul UE). Art. 107 din proiectul de Lege urmează să fie completat cu prevederile art. 86 (2) ultimul paragraf din Directiva 2001/81/CE, care reglementează neaplicarea dispozițiilor privind publicitatea medicamentelor în cazul în care informațiile referitoare la sănătatea umană sau boli umane sunt condiționate de inexistența referințelor, chiar și indirectă, la medicamente. Art. 109 din proiectul de Lege nu prevede cerințele de publicitate destinate publicului larg reglementate de art. 89 din Directiva 2001/83/CE. De asemenea, nu a fost transpus art. 88a din Directiva 2001/83/CE referitor la întocmirea raportului privind practicile actuale în domeniul comunicării de informații, precum și a strategiei de informare. Proiectul de Lege nu implementează prevederile art. 85d privind promovarea campaniilor de informare destinate publicului larg referitor la pericolele prezentate de medicamentele falsificate. Textul proiectului nu transpune toate cerințele art. 97 din Directiva 2001/83/CE privind metodele adecvate și eficiente de monitorizare a publicității, în special cele stabilite de alin. 4 al art. 97, care vizează eliminarea efectelor persistente ale publicității înșelătoare. Art. 110 (11) din proiectul de Lege transpune anumite condiții privind distribuirea mostrelor gratuite, menționate la art. 96 (1) (d) și (e) din Directiva 2001/83/CE. Însă, nu au fost transpuse celelalte condiții reglementate de art. 96 (1) (a) – (c), (f) și (g) din Directiva 2001/83/CE. Proiectul de Lege nu transpune art. 16g (2) și (3) din Directiva 2001/83/CE privind cerințele adiționale de etichetare și publicitate, care se referă la medicamentele tradiționale din plante. Obligația art. 16 f) din Directiva 2001/83/CE privind stabilirea unei liste a substanțelor din plante nu își găsește reflectare în proiectul național. Proiectul nu reglementează prevederi detaliate privind atît responsabilitățile persoanelor calificate ce țin de fabricarea și importul medicamentelor de uz uman, cît și instituirea unui cod profesional de conduită în care vor fi incluse sarcinile persoanelor calificate, norme prevăzute în art. 51 și art. 52 din Directiva 2001/82/CE. Nu a fost preluată norma de la art. 115 din Directiva 2001/83/CE referitoare la obligația producătorilor de notificare a metodelor utilizate, pentru a reduce sau a elimina virusurile patogene, în procesele de fabricație și purificare utilizate la prepararea medicamentelor pe bază de sînge uman sau plasmă umană. Nu au fost transpuse dispozițiile art. 85b din Directiva 2001/83/CE în ceea ce privește respectarea cerințelor reglementate de art. 80 (d) – (i) din Directiva 2001/83/CE de către persoanele care intermediază medicamente de uz uman, precum și reglementările Titlului VIIA din Directiva 2001/83/CE privind vînzarea la distanță către populație a medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală, în legislația națională. Proiectul de Lege nu transpune prevederile detaliate ale Cap. 3 din Titlul IX al Directivei 2001/83/CE privind înregistrarea, raportarea și evaluarea datelor de farmacovigilență. În proiect nu au fost transpuse prevederile detaliate ale Cap. 4 din Titlul IX al Directivei 2001/83/CE privind supravegherea studiilor de siguranță post-autorizare. Proiectul de Lege nu a preluat normele din Anexa I a Directivei 2001/83/CE privind standardele și protocoalele analitice, farmacotoxicologice și clinice referitoare la testarea produselor medicamentoase. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Existente: - Legea nr. 24 din 23 februarie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative: Legea nr. 1409 din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente și Legea nr. 1456 din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art. 10, 10a, 10b și 10c din Directiva 2001/83/CE); - Ordinul MS nr. 1400 din 09.12.2014 cu privire la implementarea Regulilor de bune practici de distribuție pentru medicamente de uz uman (parțial art. 85b din Directiva 2001/83/CE). Alte acte UE transpuse: - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a, 21, Cap. 2 din Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente; - art. 2 (2), (1) – (4), (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32), art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71, art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE; - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8, art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 3, art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 (1), (b) din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 /Regulamentul (CE) nr. 726/2004 nu constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 726/2004. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se datorează următoarelor aspecte de compatiblitate, după cum urmează: Nu au fost transpune informațiile și documentele specifice care trebuie să însoțească cererea în cazul medicamentelor de uz uman care conțin sau constau din organisme modificate genetic, descrise de art. 6 (2) din actul UE. Nu își găsesc reflectare în textul proiectului prevederile art. 6 (3) par. 2 și 3 din Regulamentul UE privind durata analizei datelor științifice din dosarul cererii de autorizație, precum și posibilitatea de prelungire a termenului. Art. 46 din proiectul național nu transpune prevederile art. 7 c) din Regulamentul UE privind solicitarea informațiilor suplimentare și suspendarea termenului de examinare a cererii. La art. 53 din proiectul național privind refuzul autorizației de punere pe piață, nu a fost implementată procedura intermediară descrisă la art. 9 din Regulamentul UE. La art. 51 din proiect, nu a fost transpusă obligația stabilită la art. 10a (1) a) privind încurajarea efectuării studiilor de siguranță postautroziare comune în cazul în care aceleași preocupări se referă la mai multe medicamente, precum și nu au fost transpuse prevederile privind conținutul notificării, care trebuie să includă obiectivele și calendarul realizării și prezentării studiului, în conformitate cu art. 10a, ultimul par. al alin. (1). Proiectul nu implementează dreptul solicitantului cererii de a retrage cererea de autorizație de introducere pe piață, în conformitate cu art. 11 din Regulamentul UE. Art. 102 din proiectul național nu prevede expres obligația de publicare a tuturor refuzurilor, precum și a motivelor care au stat la baza lor din art. 12 (3) al Regulamentului UE. La art. 46 (6) din proiect nu rezultă obligația de publicare în Monitorul Oficial a notificării introducerii pe piață, menționată la art. 13 (2) din Regulamentul UE. În privința publicării raportului de evaluare, art. 13 (3) din actul UE indică necesitatea publicării întregului text al raportului de evaluare, cu excepția informațiilor cu caracter de confidențialitate comercială, care include și un rezumat, redactat într-o formă accesibilă publicului, în timp ce art. 46 alin. (6) din proiect prevede doar obligația de publicare a rezumatului raportului de evaluare. Nu au fost transpuse obligațiile de notificare a încetării temporare și permanente de introducere pe piață, termenul notificării, motivele încetării, precum și obligația titularului de a furniza toate datele referitoare la volumul vînzărilor medicamentului prevăzute la art. 13 (4) din actul UE. Nu a fost transpus art. 14b, potrivit căruia titularul autorizației notifică autoritatea în privința oricărei acțiuni întreprinse pentru suspendarea introducerii pe piață a medicamentului, retragerea de pe piață a medicamentului, retragerea autorizației, intenția de a nu reînnoi autorizația, indicînd și motivele acestor acțiuni. La art. 58 din proiectul național, acesta nu transpune în mod corect valabilitatea autorizației reînnoite, care este nelimitată, în conformitate cu art. 14 (3) din Regulamentul UE: doar în cazul în care există rațiuni justificate, reînnoirea poate avea loc pe un termen de 5 ani. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (7), (10) – (16), (17a), (18), (19) – (26), (28) - (33), art. 8 (3), (i), art. 107b (c), art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 19, art. 21 (3), (4), art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7), art. 28, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4), art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 93 – art. 96, art. 99, art. 116, art. 118, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 46a, art. 46b, art. 76 (1), (4), art. 77 (6), 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6), art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 98 (1), art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d), (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 99, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 117a (1), art. 118, art. 118c din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2 (2), (1) – (4), (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32), art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71, art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE; - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8, art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 3, art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 (1), (b) din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 /Regulamentul (UE) nr. 536/2014 nu constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 536/2014. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se datorează următoarelor aspecte de compatiblitate, după cum urmează: Nu au fost transpuse toate noțiunile prevăzute de Regulamentul UE: ”medicament pentru investigație clinică”; ”începutul unui studiu clinic intervențional”, ”închiderea unui studiu clinic intervențional”. La alin. (3) al art. 26, pentru a corespunde art. 6 (1) c) din Regulamentul UE, cerința de conformitate urmează să fie aplicabilă atît pentru medicamentele de investigație clinică, cît și pentru cele auxiliare; la fel, regulile de conformitate se referă nu doar la fabricarea acestor medicamente, dar și la importul acestora. Proiectul nu transpune posibilitatea sponsorului de a depune o cerere limitată și nici evaluarea limitată din partea autorității a aspectelor vizate de partea I sau partea II a raportului de evaluare, reglementată de art. 11 din Regulamentul UE. Nu au fost transpuse prevedrile Capitolului IX din Regulamentul UE privind fabricarea și importul medicamentelor pentru investigație clinică și a medicamentelor auxiliare. La art. 22 alin. (2) b) din proiect, nu se regăsește specificarea din art. 29 (2) (ii) din Regulamentul UE care garantează că dreptul de retragere și de refuz nu implică angajarea vreunui prejudiciu sau necesitatea unei justificări. La art. 22 alin. (3) din proiect, nu au fost transpuse cerințele UE pentru consmițămînt impuse de art. 29 (1), (7) și (8) din Regulamentul UE, care trebuie respectate în conformitate cu art. 28 (1) c) din Regulamentul UE, transpus de art. 22 alin. (3) din proiect. Nu au fost preluate dispozițiile privind consințămîntul minorilor din art. 32 (1) c), (2) și (3) din Regulamentul UE. Nu au fost transpuse cerințele stabilite de art. 31 (1) e) și f) din Regulamentul UE – studiul trebuie să fie esențial în privința acestor subiecți, nu pot fi obținute în alt mod date de o valabilitate comparabilă și acesta se referă direct la o afecțiune de care suferă subiectul. Art. 22 alin. (11) din proiect care vizează participarea femeilor gravide sau care alăptează, nu prevede cazurile în care se admite participarea chiar dacă nu există un beneficiu direct, reglementate de art. 33 b) din Regulamentul UE. La art. 22 alin. (12) din proiect privind situațiile de urgență, pentru a corespunde art. 35 (1) din Regulamentul UE, urmează a fi reglementat expres că decizia cu privire la amînarea obținerii consimțămîntului în cunoștință de cauză poate fi luată doar ”în cursul primei intervenții la subiect”. Art. 22 din proiect nu transpune nici procedura de informare a subiectului în situații de urgență reglementată de art. 35 din Regulamentul UE. La art. 28 din proiectul național cu privire la modificarea substanțială a studiilor clinice intervenționale, spre deosebire de art. 25 (2) din Regulamentul UE, proiectul prevede că este necesară doar o aprobare și nu o autorizare în condițiile reglementărilor UE. De asemenea, acesta nu transpune lista documentelor și a informațiilor necesare pentru o astfel de autorizație a modificării substanțiale și nici procedura de autorizare detaliată prevăzută de Capitolul III din Regulamentul UE. La art. 29 din proiectul național, acesta nu cuprinde obligația notificării primei vizite a primului subiect, în conformitate cu art. 36 (2) din Regulamentul UE. De asemenea, alin. (3) al art. 29 din proiect nu specifică că în cazurile justificate în care prezentarea rezumatului nu poate fi făcută în termen de un an, protocolul trebuie să precizeze cînd vor fi transmise rezultatele – art. 37 (4) alin. 2, ultima frază. Art. 29 din proiect nu transpune obligația sponsorului de a prezenta raportul studiului clinic în cazul în care scopul studiului clinic intervențional era obținerea autorizației de introducere pe piață, termenul de prezentare, reglementate de art. 37 (4) alin. 3 din Regulamentul UE, precum și obligația de prezentare a rezumatului rezultatelor intermediare, atunci cînd este cazul, în conformitate cu cerințele art. 37 (8) din Regulamentul UE. La art. 29 alin. (4) din proiect, nu au fost transpus art. 37 (7) din Regulamentul UE referitor la data deciziei sponsorului de a nu relua studiului clinic intervențional, precum și alin. 2 al art. 37 (7) din Regulamentul UE, potrivit căruia, în cazul încetării anticipate, după caz, urmează a fi notificate și măsurile care urmează să fie luate în privința subiecților. Art. 29 alin. (5) din proiect nu transpune obligația de notificare de către sponsor a încetării anticipate a studiului clinic intervențional din motive care afectează raportul beneficiul-risc, în conformitate cu art. 38 (1) din Regulamentul UE. Cu referire la art. 39 din Regulamentul UE cu privire la medicamentele auxiliare, din textul proiectului național nu rezultă clar că toate cerințele normei UE sunt respectate: doar medicamentele auxiliare autorizate pot fi utilizate într-un studiu clinic intervențional; excepțiile justificate, inclusiv asigurarea importului medicamentelor auxiliare neautorizate în aceste situații de excepție. Proiectul național nu transpune cele 6 anexe ale Regulamentului (UE) nr. 536/2014 care stabilesc cerințe detaliate cu privire la obligațiile și documentele reglementate de Regulamentul UE: Anexa I cu privire la dosarul de cerere pentru cererea inițială; Anexa II – dosarul de cerere pentru o modificare substanțială; Anexa III – Raportarea privind siguranța; Anexa IV – Conținutul Rezumatului rezultatelor studiului clinic intervențional; Anexa V – Conținutul rezumatului rezultatelor studiului clinic intervențional, destinat nespecialiștilor; și Anexa VI – Etichetarea medicamentelor pentru investigație clinică și a medicamentelor auxiliare. Regulamentul (UE) nr. 536/2014 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (7), (10) – (16), (17a), (18), (19) – (26), (28) - (33), art. 8 (3), (i), art. 107b (c), art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 19, art. 21 (3), (4), art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7), art. 28, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4), art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 93 – art. 96, art. 99, art. 116, art. 118, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 46a, art. 46b, art. 76 (1), (4), art. 77 (6), 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6), art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 98 (1), art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d), (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 99, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 117a (1), art. 118, art. 118c din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a, 21, Cap. 2 din Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente; - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8, art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 3, art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 (1), (b) din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 141/2000 /Regulamentul (CE) nr. 141/2000 nu constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 141/2000. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se datorează următoarelor aspecte de compatiblitate, după cum urmează: La art. 61 (2) din proiectul național, acesta conține anumite erori de transpunere a art. 8 din UE – art. 39 alin. 1 din proiect, la care se face referire, nu stabilește nici un termen de neacceptare pe piață, acesta fiind stabilit de alin. 2 al art. 39 – 10 ani, iar dacă acest termen se va prelungi cu încă 10 ani, în conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 61 din proiect, termenul total de neacceptare de plasare pe piață va fi de 20 de ani și nu de 10 ani.De asemenea, prevederile art. 61 (2) nu transpun cerința art. 8 (1) de neacceptare a cererii de extindere a autorizației existente pentru comercializarea unui produs medicamentos similar pe o perioadă de 10 ani. La fel, decizia de reducere a termenului la 6 ani, se ia dacă criteriile descrise de art. 61 (2) se întrunesc la sfîrșitul anului 5 și nu al anului 4, în conformitate cu art. 8 (2) din Regulamentul UE. Proiectul național nu a asigurat transpunerea art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 141/2000, care se referă la procedura de desemnare a unui produs ca fiind medicament orfan și norme privind procedura de radiere din Registru a unui astfel de medicament. Regulamentul (CE) nr. 141/2000 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (7), (10) – (16), (17a), (18), (19) – (26), (28) - (33), art. 8 (3), (i), art. 107b (c), art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 19, art. 21 (3), (4), art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7), art. 28, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4), art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 93 – art. 96, art. 99, art. 116, art. 118, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 46a, art. 46b, art. 76 (1), (4), art. 77 (6), 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6), art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 98 (1), art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d), (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 99, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 117a (1), art. 118, art. 118c din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a, 21, Cap. 2 din Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente; - art. 2 (2), (1) – (4), (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32), art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71, art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE; - art. 2, art. 3, art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 (1), (b) din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 /Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA – art. 13 și Anexa I/ /Implementare în termen a actului UE – termen AA – fără termen/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1901/2006. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că proiectul național a transpus selectiv prevederile actului UE (doar normele de la art. 2, 7 și 15 din actul UE), iar autorii proiectului nu au indicat modalitatea și termenul de transpunere a celorlalte prevederi ale acestuia. Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (7), (10) – (16), (17a), (18), (19) – (26), (28) - (33), art. 8 (3), (i), art. 107b (c), art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 19, art. 21 (3), (4), art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7), art. 28, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4), art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 93 – art. 96, art. 99, art. 116, art. 118, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 46a, art. 46b, art. 76 (1), (4), art. 77 (6), 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6), art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 98 (1), art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d), (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 99, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 117a (1), art. 118, art. 118c din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a, 21, Cap. 2 din Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente; - art. 2 (2), (1) – (4), (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32), art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71, art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE; - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8, art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 3, art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2 (1), (b) din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 /Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 nu constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1394/2007. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se se datorează faptului că proiectul național nu a transpus mai multe prevederi fundamentale din actul UE: cerințele specifice pentru obținerea autorizației de introducere pe piață (Cap. 2 din Regulamentul UE), procedura de evaluare de către autoritate (Cap. 3 din Regulamentul UE), derogările de la regulile generale prevăzute pentru rezumatul caracteristicilor produsului, etichetare, prospect și aplicarea regulilor speciale (Cap. 4, Anexe II-IV la Regulamentul UE, Anexa I la Regulamentul UE privind procedeele de manipulare; măsurile de stimulare prevăzute de Cap. 6 a Regulamentului UE. Regulamentul (UE) nr. 1394/2007 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (7), (10) – (16), (17a), (18), (19) – (26), (28) - (33), art. 8 (3), (i), art. 107b (c), art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 19, art. 21 (3), (4), art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7), art. 28, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4), art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 93 – art. 96, art. 99, art. 116, art. 118, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 46a, art. 46b, art. 76 (1), (4), art. 77 (6), 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6), art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 98 (1), art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d), (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 99, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 117a (1), art. 118, art. 118c din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a, 21, Cap. 2 din Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente; - art. 2 (2), (1) – (4), (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32), art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71, art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE; - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8, art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 3, art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 847/2000 /Regulamentul (CE) nr. 847/2000 nu constituie o obligație de implementare în conformitate cu AA/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 847/2000. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se datorează următoarelor aspecte de compatiblitate, după cum urmează: La noțiunea de „substanță activă similară”, proiectul nu transpune partea a doua a noțiunii din art. 3 (3) c) care vizează posibilitatea evaluării similarității, pentru medicamentele pentru terapii avansate, în baza caracteristicilor biologice și funcționale. Nu a fost transpusă noțiunea ”clinic superior” din Regulamentul (CE) nr. 847/2000. Regulamentul (CE) nr. 847/2000 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (7), (10) – (16), (17a), (18), (19) – (26), (28) - (33), art. 8 (3), (i), art. 107b (c), art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 19, art. 21 (3), (4), art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7), art. 28, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4), art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 93 – art. 96, art. 99, art. 116, art. 118, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 46a, art. 46b, art. 76 (1), (4), art. 77 (6), 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6), art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 98 (1), art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d), (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 99, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 117a (1), art. 118, art. 118c din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a, 21, Cap. 2 din Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente; - art. 2 (2), (1) – (4), (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32), art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71, art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE; - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8, art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 3, art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 (1), (b) din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Directivei 2001/83/CE /Implementare tardivă a actului UE – termenul AA – 2015/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Directiva 2001/83/CE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, nu a asigurat transpunerea mai multor prevederi din actul UE, fiind formulate următoarele observații de compatibilitate: - art. 2 din proiectul de Lege nu a transpus art. 1 (7), (17), (18) și (18a) din Directiva 2001/83/CE în ceea ce privește definirea noțiunilor de: „Distribuția angro a medicamentelor”, „Reprezentantul titularului autorizației de introducere pe piață”, „Obligația de serviciu public ”, „Generator de radionuclizi„; - în ceea ce privește noțiunea de „Medicament generic”, proiectul Legii nu a preluat întreaga definiție reglementată de art. 10 (2) b) din Directiva 2001/83/CE; - nu a fost transpusă obligația obținerii certificatului de înregistrare pentru precursori radionuclidici și pentru truse, necesară în conformitate cu art. 6 (2) din Directiva 2001/83/CE; - la art. 69 (4) (b) din proiectul de Lege, care transpune art. 7 din Directiva 2001/83/CE privind condițiile în care nu este necesară autorizarea de introducere pe piață pentru produsele radiofarmaceutice, menționăm că, actul UE se referă la autorizația de introducere pe piață – denumită în prezentul proiect Certificat de înregistrare a medicamentului, or autorul proiectului național a inclus normele referitoare la autorizarea de introducere pe piață în Capitolul privind autorizația de fabricație a medicamentelor, însă conform actului UE (art. 7 din Directiva 2001/83) aceste norme trebuie incluse în Capitolul III „Certificatul de înregistrare a medicamentului” al proiectului; - în ceea ce privește referința la „conformitatea cu principiile și îndrumările adoptate și stipulate de Comisia Europeană” prevăzută la art. 2 în noțiunile: „buna practică de fabricație”, „buna practică de distribuție” și „buna practică în studiul clinic” din proiectul de Lege, menționăm faptul că acesta din urmă trebuie să indice actele adoptate la nivel național care vor transpune sau care au transpus respectivele Ghiduri, Orientări ale Comisiei Europene, respectiv, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 309 din 26 martie 2013 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor (GMP) de uz uman și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1400 din 9 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP) de uz uman sau oricare alte acte/ proiecte relevante care vor adopta la nivel național aceste ghiduri sau orientări. Aceeași observație este valabilă și pentru referințele din proiect la Compilarea Procedurilor Comunitare de Inspecție și Schimb de Informații. Acestea urmează a fi substituite prin indicarea Ordinului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, indicat la art. 69 alin. (5) din proiect; - nu au fost transpuse prevederile art. 70 (2), art. 71 (2), (3) și art. 74 din Directiva 2001/83/CE referitoare la clasificarea și factorii aplicabili subcategoriilor de medicamente care se eliberează numai cu prescripție medicală și prevederile art. 73 din Directiva 2001/81/CE privind întocmirea unei liste, actualizată anual, a medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală; - art. 14 din proiectul de Lege, care transpune art. 23a din Directiva 2001/83/CE privitor la obligația titularului autorizației de a informa autoritatea competentă, pe lîngă reglementarea cu privire la data efectivă de plasare pe piață și perturbările neprevăzute în aprovizionare, prevederile art. 23a, teza II din Directiva 2001/83/CE reglementează expres necesitatea informării despre încetarea, permanentă sau temporară, cu cel puțin 2 luni înaintea întreruperii introducerii pe piață a produsului, norme care nu au fost transpuse în proiect; - la art. 38 (1) (b) (15) din proiectul de Lege, pentru a corespunde cu art. 61 (1) din Directiva 2001/83/CE, pe lîngă machetele ambalajelor și a prospectului însoțitor vor fi transmise autorităților competente și rezultatele evaluărilor realizate în cooperare cu grupurile țintă de pacienți; - art. 39 din proiectul de Lege privind cererea pentru medicamentele generice, pentru a corespunde art. 10 (a) din Directiva 2001/83/CE, din alin. (1) al art. (39) din prezentul proiect urmează a fi exclusă referința la „și în țările care dispun de același nivel de cerințe pentru dovada calității, siguranței și eficacității”. Această excepție se aplică doar în cazul statelor membre UE. Totuși, avînd în vedere că Directiva 2001/83 este un act cu relevanță pentru SEE (prin Decizia Comitetului SEE nr. 82/2002 din 25 iunie 2002), referința poate fi substituită prin cea la statele Spațiului Economic European. Aceiași observație este valabilă și pentru art. 39 (3) și art. 42 (1) din prezentul proiect de Lege; - la art. 47 (3) din proiectul de Lege privind termenul stabilit pentru recunoașterea reciprocă de 60 de zile, art. 28 (2) din Directiva 2001/83/CE indică termenul de 90 de zile pentru adoptarea unei decizii privitor la cererea de autorizare în cazul recunoașterii; - art. 51 (1) din proiectul de Lege, care transpune art. 22a (1) din Directiva 2001/83/CE în ceea ce privește condițiile post-autorizare impuse titularului autorizației de introducere pe piață, nu reglementează prevederile referitoare la încurajarea studiilor de siguranță post-autorizare comune, în cazul în care există preocupările privind riscurile ce se aplica la mai multe medicamente; - art. 63 din proiectul de Lege, care transpune art. 109 din Directiva 2001/83/CE privind medicamentele pe bază de sînge uman și plasmă umană urmează să fie exclusă referința directă (referințele la actele UE sunt inadmisibile, cu excepția clauzelor de armonizare), fiind necesară indicarea actul normativ național care a transpus Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sîngelui uman și a componentelor sanguine; - art. 68 din proiectul de Lege nu reflectă condițiile speciale pentru prospectul produselor radiofarmaceutice, al generatorilor de radionuclizi, al truselor de radionuclizi sau al precursorilor radionuclidici, reglementate de art. 67 din Directiva 2001/81/CE; - art. 66 (3) din proiectul de Lege, care transpune art. 55 (2) din Directiva 2001/83/CE privind informațiile de pe ambalajul primar atunci cînd acesta are forma unei folii, urmează a fi completat cu informația privind numele titularului certificatului de înregistrare a produsului ce corespunde cerinței 2 a art. 55 (2) din Directiva 2001/83/CE; - art. 66 din proiectul de Lege, care prevede condițiile generale de etichetare a medicamentelor urmează a fi completat cu normele speciale de etichetare pentru medicamentele care conțin radionuclizi stabilite la art. 66 (2) din Directiva 2001/83/CE; - nu au fost transpuse prevederile art. 52a (4) – (6) din Directiva 2001/83/CE referitoare la procedura de înregistrare, inspecțiile efectuate în baza analizei riscurilor și la introducerea modificărilor privind informația conținută în formularul de înregistrare; - art. 100 (1) (a) din proiectul de lege privind obligația de stabilire a unui sistem de farmacovigilență de către deținătorul autorizației de punere pe piață a unui medicament de uz uman, urmează a fi completat cu cerința din art. 104 (2) din Directiva 2001/83/CE privind obligativitatea auditului periodic al sistemului de farcamovigilență; - în ceea ce privește implementarea cerințelor de transparență și comunicare instituite prin art. 106 din Directiva 2001/83/CE, proiectul național preia anumite obligații de transparență în privința listei medicamentelor, formei de raportare a reacțiilor adverse, rezumatelor caracteristicilor produselor și a prospectelor (a se vedea în acest sens, art. 46 (5), 98, 101 din proiect). Totodată, în privința rapoartelor publice de evaluare, art. 106 din actul UE solicită publicarea rapoartelor, însoțite de un rezumat, pe cînd art. 46 (5) prevede doar publicarea rezumatului nu și a raportului. De asemenea, nu a fost identificată în textul proiectului obligația de publicare a rezumatelor planurilor de gestionare a riscurilor pentru medicamentele autorizate (art. 106 c) din actul UE); - proiectul nu a asigurat transpunerea art. 88a din Directiva 2001/83/CE referitor la întocmirea raportului privind practicile actuale în domeniul comunicării de informații, precum și a strategiei de informare; - proiectul de Lege nu implementează prevederile art. 85d privind promovarea campaniilor de informare destinate publicului larg referitor la pericolele prezentate de medicamentele falsificate; - proiectul nu reglementează prevederi detaliate privind atît responsabilitățile persoanelor calificate ce țin de fabricarea și importul medicamentelor de uz uman, cît și instituirea unui cod profesional de conduită în care vor fi incluse sarcinile persoanelor calificate, norme prevăzute în art. 51 și art. 52 din Directiva 2001/82/CE; - cu referire la implementarea art. 115 din Directiva 2001/83/CE, nu a fost preluată obligația producătorilor de notificare a metodelor utilizate, pentru a reduce sau a elimina virusurile patogene, în procesele de fabricație și purificare utilizate la prepararea medicamentelor pe bază de sînge uman sau plasmă umană; - nu sunt transpuse prevederile detaliate ale Cap. 3 din Titlul IX al Directivei 2001/83/CE privind înregistrarea, raportarea și evaluarea datelor de farmacovigilență și ale Cap. 4 din Titlul IX al Directivei 2001/83/CE privind supravegherea studiilor de siguranță post-autorizare; - nu au fost transpuse normele din Anexa I a Directivei 2001/83/CE privind standardele și protocoalele analitice, farmacotoxicologice și clinice referitoare la testarea produselor medicamentoase. Măsuri naționale suplimentare de transpunere Existente: - Legea nr. 24 din 23 februarie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 1409 din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente, Legea nr. 1456 din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică) – art. 10, 10a, 10b, 10c din Directiva 2001/83/CE. - Ordinul MS nr. 1400 din 09.12.2014 cu privire la implementarea Regulilor de bune practici de distribuție pentru medicamente de uz uman – transpune parțial art. 85b din Directiva 2001/83/CE. Planificate: - proiectul Codului Sănătății (art. 12 (2) din Directiva 2001/83/CE privind justificarea persoanelor calificate de a recurge la documentația științifică corespunzătoare în cazul în care solicitantul nu este obligat să prezinte rezultatele testelor preclinice; art. 16g (2) și (3) privind cerințele adiționale de etichetare și publicitate a medicamentele tradiționale din plante; art. 16 f) din Directiva 2001/83/CE privind obligația de stabilire a unei liste a substanțelor din plante; art. 85b din Directiva 2001/83/CE în ceea ce privește respectarea cerințelor reglementate de art. 80 (d) – (i) din Directiva 2001/83/CE de către persoanele care intermediază medicamente de uz uman; Titlului VIIA din Directiva 2001/83/CE privind vînzarea la distanță către populație a medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală, în legislația națională); - proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la promovarea etică a medicamentelor (art. 96 (1) (a) – (c), (f) și (g) din Directiva 2001/83/CE privind anumite condiții de distribuire a mostrelor gratuite; alin. 4 al art. 97 care vizează eliminarea efectelor persistente ale publicității înșelătoare). Alte acte UE transpuse: - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2 - art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 726/2004. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, nu a asigurat transpunerea mai multor prevederi din actul UE, fiind formulate următoarele observații de compatibilitate: - nu au fost transpuse informațiile și documentele specifice care trebuie să însoțească cererea în cazul medicamentelor de uz uman care conțin sau constau din organisme modificate genetic, descrise de art. 6 (2) din actul UE; - nu își găsesc reflectare în textul proiectului prevederile art. 6 (3) par. 2 și 3 din Regulamentul UE privind durata analizei datelor științifice din dosarul cererii de autorizație, precum și posibilitatea de prelungire a termenului; - nu au fost transpusee prevederile art. 7 c) din Regulamentul UE, referitor la solicitarea informațiilor suplimentare și suspendarea termenului de examinare a cererii; - nu a fost preluat art. 9 (2) teza II din Regulamentul UE care prevede că avizul final al autorității se adoptă în termen de 60 de zile din momentul recepționării motivelor cererii de reexaminare; - nu a fost transpusă obligația stabilită la art. 10a (1) a) privind încurajarea efectuării studiilor de siguranță post-autorizare comune în cazul în care aceleași preocupări se referă la mai multe medicamente, precum și obiectivele și calendarul realizării și prezentării studiului, în conformitate cu art. 10a, ultimul par. al alin. (1) din actul UE; - nu a fost transpus dreptul solicitantului cererii de a retrage cererea de autorizație de introducere pe piață, în conformitate cu art. 11 din Regulamentul UE; - nu este prevazută expres obligația de publicare a tuturor refuzurilor, precum și a motivelor care au stat la baza lor din art. 12 (3) al Regulamentului UE; - nu a fost preluată obligația de publicare în Monitorul Oficial a notificării introducerii pe piață, menționată la art. 13 (2) din Regulamentul UE. De asemenea, în privința publicării raportului de evaluare, art. 13 (3) din actul UE indică necesitatea publicării întregului text al raportului de evaluare, cu excepția informațiilor cu caracter de confidențialitate comercială, care include și un rezumat, redactat într-o formă accesibilă publicului, în timp ce art. 46 alin. (6) din proiect prevede doar obligația de publicare a rezumatului raportului de evaluare; - nu au fost transpuse obligațiile de notificare a încetării temporare și permanente de introducere pe piață, termenul notificării, motivele încetării prevăzute la art. 13 (4) din actul UE. De asemenea, din același articol al Regulamentului UE, nu a fost transpusă obligația titularului de a furniza toate datele referitoare la volumul vînzărilor medicamentului. În același context, în conformitate cu art. 14b, titularul autorizației notifică autoritatea în privința oricărei acțiuni întreprinse pentru suspendarea introducerii pe piață a medicamentului, retragerea de pe piață a medicamentului, retragerea autorizației, intenția de a nu reînnoi autorizația, indicînd și motivele acestor acțiuni – prevederi nepreluate de proiect; - nu a fost transpusă corect valabilitatea autorizației reînnoite, care este nelimitată, în conformitate cu art. 14 (3) din Regulamentul UE. Doar în cazul în care există rațiuni justificate, reînnoirea poate avea loc pe un termen de 5 ani. Regulamentul (CE) nr. 726/2004 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2 - art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 536/2014. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, nu a asigurat transpunerea mai multor prevederi din actul UE, fiind formulate următoarele observații de compatibilitate: - art. 2 din proiectul național nu transpune noțiunile de ”începutul unui studiu clinic intervențional” și ”închiderea unui studiu clinic intervențional” prevăzute de Regulamentul UE; - nu au fost preluate cerințele art. 6 (1) b) ii), alin. 3 din Regulamentul UE ce vizează raportarea privind siguranța și planul privind siguranța; - proiectul nu transpune posibilitatea sponsorului de a depune o cerere limitată și nici evaluarea limitată din partea autorității a aspectelor vizate de partea I sau partea II a raportului de evaluare, reglementată de art. 11 din Regulamentul UE. În acest context, art. 69 alin. 3 din proiect stabilește reglementările aplicabile pentru autorizația de fabricație a medicamentelor pentru investigație clinică, însă textul proiectului nu indică reglementările aplicabile cerințelor pentru fabricația medicamentelor auxiliare, precum și pentru importul medicamentelor pentru investigație clinică și a celor auxiliare; - nu a fost transpusă procedura de informare a subiectului în situații de urgență reglementată de art. 35 din Regulamentul UE; - nu au fost preluate cazurile în care se admite participarea chiar dacă nu există un beneficiu direct ( referitor la participarea femeilor gravide sau care alăptează), reglementate de art. 33 b) din Regulamentul UE; - la art. 28 din proiectul național cu privire la modificarea substanțială a studiilor clinice intervenționale, spre deosebire de art. 25 (2) din Regulamentul UE, proiectul prevede că este necesară doar o aprobare și nu o autorizare în condițiile reglementărilor UE. De asemenea, acesta nu transpune lista documentelor și a informațiilor necesare pentru o astfel de autorizație a modificării substanțiale și nici procedura de autorizare detaliată prevăzută de Capitolul III din Regulamentul UE; - nu a fost transpusă obligația notificării primei vizite a primului subiect, în conformitate cu art. 36 (2) din Regulamentul UE, precum și nu au fost transpuse cazurile justificate în care prezentarea rezumatului nu poate fi făcută în termen de un an, protocolul trebuie să precizeze cînd vor fi transmise rezultatele – art. 37 (4) alin. 2, ultima frază din actul UE; - proiectul nu transpune obligația sponsorului de a prezenta raportul studiului clinic în cazul în care scopul studiului clinic intervențional era obținerea autorizației de introducere pe piață, termenul de prezentare, reglementate de art. 37 (4) alin. 3 din Regulamentul UE, precum și obligația de prezentare a rezumatului rezultatelor intermediare, atunci cînd este cazul, în conformitate cu cerințele art. 37 (8) din Regulamentul UE; - în ceea ce privește art. 29 (4) din proiect, în conformitate cu art. 37 (7) teza II din Regulamentul UE în cazul încetării anticipate a studiului clinic intervențional din motive care nu afectează raportul risc-beneficiu, urmează a fi notificate măsurile care vor fi luate în privința subiecților; - la art. 30 din proiectul național care transpune elemente ale obligațiilor de raportare ale investigatorului și sponsorului din art. 41, 42, 43 și 46 din Regulamentul UE, acesta prevede că celelalte reglementări detaliate din actul UE cu privire la obligațiile de raportare urmează a fi prevăzute de actele subordonate legii. Totodată, nu au fost transpuse și alte obligații esențiale, cum ar fi cele de: înregistrare și documentare a reacțiilor și evenimentelor adverse de către investigator (art. 41 (1) din Regulamentul UE); a termenului de raportare de către investigator a evenimentelor adverse grave – ”fără întîrziere, nu mai tîrziu de 24 de ore”; obligația investigatorului de a transmite, după caz, a rapoartelor de monitorizare în cazul evenimentelor adverse grave (art. 41 (2) din Regulamentul UE); obligația investigatorului de a raporta evenimentele adverse grave, intervenite după încheierea studiului clinic intervențional (art. 41 (4) din Regulamentul UE); obligația sponsorului, pe lăngă colectarea datelor, de a menține registre detaliate ale evenimentelor raportate (art. 41 (3) din Regulamentul UE); - din textul proiectului național nu rezultă clar că toate cerințele normei UE sunt respectate: doar medicamentele auxiliare autorizate pot fi utilizate într-un studiu clinic intervențional; excepțiile justificate, inclusiv asigurarea importului medicamentelor auxiliare neautorizate în aceste situații de excepție, după cum statuează art. 39 din Regulamentul UE cu privire la medicamentele auxiliare; - nu au fost transpuse cele 6 anexe ale Regulamentului (UE) nr. 536/2014 care stabilesc cerințe detaliate cu privire la obligațiile și documentele reglementate de Regulamentul UE: Anexa I cu privire la dosarul de cerere pentru cererea inițială; Anexa II – dosarul de cerere pentru o modificare substanțială; Anexa III – Raportarea privind siguranța; Anexa IV – Conținutul Rezumatului rezultatelor studiului clinic intervențional; Anexa V – Conținutul rezumatului rezultatelor studiului clinic intervențional, destinat nespecialiștilor; și Anexa VI – Etichetarea medicamentelor pentru investigație clinică și a medicamentelor auxiliare. Regulamentul (UE) nr. 536/2014 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2 - art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 141/2000 Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 141/2000. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, nu a asigurat transpunerea mai multor prevederi din actul UE, fiind formulate următoarele observații de compatibilitate: - la art. 61 (2) din proiectul național, acesta conține anumite erori de transpunere a art. 8 din UE. În primul rînd, art. 39 alin. 1 din proiect, la care se face referire, nu stabilește nici un termen de neacceptare pe piață, acesta fiind stabilit de alin. 2 al art. 39 – 10 ani. Dacă acest termen se va prelungi cu încă 10 ani, în conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 61 din proiect, termenul total de neacceptare de plasare pe piață va fi de 20 de ani și nu de 10 ani în conformitate cu prevederile actului UE. De asemenea, prevederile art. 61 (2) nu transpun cerința art. 8 (1) de neacceptare a cererii de extindere a autorizației existente pentru comercializarea unui produs medicamentos similar pe o perioadă de 10 ani; - proiectul național nu a asigurat transpunerea art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 141/2000, care se referă la procedura de desemnare a unui produs ca fiind medicament orfan și norme privind procedura de radiere din Registru a unui astfel de medicament. Regulamentul (CE) nr. 141/2000 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 - art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Directivei 2001/83/CE /Implementare tardivă a actului UE – termen AA - 2014/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 141/2000. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, nu a asigurat transpunerea mai multor prevederi din actul UE, fiind formulate următoarele observații de compatibilitate: - la art. 115 alin. (8) termenul de înregistrare nu corespunde cu cel reglementat de art. 2 (1) din Directiva UE, unde termenul maxim de autorizare este stabilit de 90/180 zile. Cel de-al doilea termen de 90 zile curge din momentul primiri informațiilor suplimentare cerute de la solicitant. Prevederile ce se referă la înregistrare nu stabilesc expres obligația de informare a solicitantului despre decizie, doar în cazul unei decizii nefavorabile. De asemenea, obligația de informare trebuie să se realizeze în cadrul termenului de 90/180 zile (60/90 zile în cazul proiectului); - la art. 115 (12), proiectul transpune dreptul solicitantului de a cere majorarea prețurilor, fără însă a detalia procedura stabilită la art. 3 din Directiva UE. De asemenea, nu a fost transpusă obligația autorității de a publica lista medicamentelor pentru care s-a aprobat creșterea prețurilor, împreună cu noul preț; - nu a fost transpusă procedura stabilită la art. 4 (2) din Directiva UE, de prezentare a informațiilor suplimentare în cazul care informațiile inițiale nu au fost adecvate, precum și termenul de examinare suplimentar al cererii după primirea informațiilor – 90 zile; - nu au fost transpuse prevederile art. 6 și 7 din Directivă privind lista medicamentelor cuprinse în sistemul de asigurări de sănătate, criteriile care stau la baza includerii, procedura de prezentare a cererilor pentru includerea unui produs în listă, decizia de excludere a unui medicament din această listă; - nu a fost transpusă obligația de la art. 8 din actul UE privind stabilirea criteriilor utilizate pentru verificarea corectitudinii și transparenței prețurilor percepute pentru transferurile, în interiorul unui grup de societăți, a principiilor active sau a produselor intermediare utilizate în producerea medicamentelor sau a produselor medicamentoase finite; - nu au fost transpuse dispozițiile art. 6 și 7 din Directiva 89/106/CEE. Directiva 89/106/CEE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acesteia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere Planificate: - proiectul Hotărîrii Guvernului privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman (planificat pentru anul 2018); - proiectul Hotărîrii Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor noului act legislativ Legea medicamentului prin actele normative corespunzătoare stipulate în lege (planificat pentru anul 2018); Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 1901/2006. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, reieșind din scopul fixat și obiectul de reglementare, a asigurat transpunerea selectivă a prevederilor din actul UE ce se referă la noțiunile aferente domeniului medicamentelor de uz pediatric și la medicamentele utilizate pentru tratamentul populației pediatrice. Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2 - art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 1394/2007. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, reieșind din scopul fixat și obiectul de reglementare, și-a propus transpunerea doar a noțiunilor ce se referă la medicamentul pentru terapie avansată (art. 2 din proiectul de Lege). Totodată, a fost identificate mai multe prevederi din actul UE care nu au fost transpuse în proiectul național, după cum urmează: - nu au fost transpuse cerințele specifice pentru obținerea autorizației de introducere pe piață (Cap. 2 din Regulamentul UE); - procedura de evaluare de către autoritate (Cap. 3 din Regulamentul UE); - derogările de la regulile generale prevăzute pentru rezumatul caracteristicilor produsului, etichetare, prospect și aplicarea regulilor speciale prevăzute la Cap. 4, Anexe II-IV la Regulamentul UE; - Anexa I la Regulamentul UE privind procedeele de manipulare; măsurile de stimulare prevăzute de Cap. 6 a Regulamentului UE. Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2 - art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 847/2000 Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 847/2000. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, reieșind din scopul fixat și obiectul de reglementare, și-a propus transpunerea doar a noțiunilor folos semnificativ, medicament similar și substanță activă similară (art. 2 din proiectul de Lege). Totodată, a fost identificate mai multe prevederi din actul UE care nu au fost transpuse în proiectul național, după cum urmează: - la noțiunea de substanță activă similară, proiectul nu transpune partea a doua a noțiunii din art. 3 (3) c) a Regulamentului (CE) 847/2000, care vizează posibilitatea evaluării similarității, pentru medicamentele pentru terapii avansate, în baza caracteristicilor biologice și funcționale. De asemenea, nu a fost transpusă noțiunea ”clinic superior” din Regulamentul (CE) nr. 847/2000; - nu au fost transpuse normele Regulamentului (CE) nr. 847/2000 cu privire la criteriile detaliate pentru desemnare (art. 2 din Regulament) și caracteristicile structurale moleculare principale pentru diverse tipuri de medicamente (art. 3 din Regulament). Regulamentul (CE) nr. 847/2000 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2 - art. 4 din Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004. Raportul public PNAAA
3SLT41. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor noului act legislativ Legea medicamentului prin actele normative corespunzătoare stipulate în lege; Transpune: Directiva 89/105/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Actele normative corespunzătoare stipulate în lege (care sunt prevăzute și de Legea 1409/1997 cu privire la medicamente) sunt aprobate și sunt în vigoare, inclusiv Regulamentul privind promovarea etică a medicamentelor, care a fost aprobat prin HG nr. 944 din 03.10.2018. Totodată, a fost probată Hotărîrea Guvernului nr.748 din 25 iulie 2018 „cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente”. Raportul public PNAAA
4SLT41. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor noului act legislativ Legea medicamentului prin actele normative corespunzătoare stipulate în lege; Transpune: Directiva 89/105/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator şi verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanţelor chimicePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT38. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Principiilor bunei practici de laborator și de verificare a aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice; Transpune: Directiva 2004/10/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT38. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Principiilor bunei practici de laborator și de verificare a aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice; Transpune: Directiva 2004/10/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
4SLT38. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Principiilor bunei practici de laborator și de verificare a aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice; Transpune: Directiva 2004/10/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecţiaşi verificarea bunei practici de laborator (BPL)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT39. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator (BPL); Transpune: Directiva 2004/9/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator (BPL); Transpune: Directiva 2004/9/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşteposibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestoraPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT18. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora; Transpune: Directiva 2005/64/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT18. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora; Transpune: Directiva 2005/64/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatoriPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT33. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile şi acumulatorii, precum şi deşeurile acestora; Transpune: Directiva 2006/66/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4SLT33. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile şi acumulatorii, precum şi deşeurile acestora; Transpune: Directiva 2006/66/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2010privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului NB*abrogă Directiva 1996/36PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la echipamentele sub presiune transportabile; Transpune: Directiva 2010/35/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2017
4SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la echipamentele sub presiune transportabile; Transpune: Directiva 2010/35/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului NB* abrogă Directiva 96/82/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT5. Act nou Proiectul de lege privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase; Transpune: Directiva 2012/18/UE/ a abrogat Directiva 96/82/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
4LT5. Act nou Proiectul de lege privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase; Transpune: Directiva 2012/18/UE/ a abrogat Directiva 96/82/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) NB* abrogă Directiva 2002/96/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT32. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE); Transpune: Directiva 2012/19/CE/ a abrogat Directiva 2002/96/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4SLT32. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE); Transpune: Directiva 2012/19/CE/ a abrogat Directiva 2002/96/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de aborgare a Directivei 94/25/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT8. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la ambarcaţiunile de agrement; Transpune: Directiva 2013/53/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT8. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la ambarcaţiunile de agrement; Transpune: Directiva 2013/53/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I2. Organismul de evaluare a conformității care certifică mijloacele de măsurare creat în cadrul Institutului Național de Metrologie(I) - MăsurăINM.raportor Institutul Naţional de Metrologie30.09.2018
2Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiunePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I1. Proiectul ordinului cu privire la procedura de control al echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune(I) - MăsurăAPCSP.raportor Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţii31.12.2017Procedura de control al echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune a fost elaborată  de către APC și aprobată prin Odinul nr. 31 din 23.08.2016.​Raportul public PNAAA
3L1. Act nou Proiectul de lege privind Codul de procedură la Codul Urbanismului și Construcțiilor(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
2Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radioPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT7. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio și recunoașterea conformității acestora”; Transpune: Directiva 2014/53/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT7. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio și recunoașterea conformității acestora”; Transpune: Directiva 2014/53/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 2014/53/UE /Implementare tardivă a actului UE – termen AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio și recunoașterea conformității acestora” transpune parțial Directiva 2014/53/UE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 103/13 din 19.11.18/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că, proiectul național nu a preluat mai multe prevederi ale actului UE, precum și a a optat pentru o abordare de implementare mecanică a unor prevederi din Directiva 2014/53/UE fără ajustarea corespunzătoare, prin utilizarea metodei de transpunere directă, care în cazul proiectului național nu asigură crearea unui cadru juridic eficient în domeniul echipamentelor radio, aspecte evidențiate în cele ce urmează: - nu au fost transpusenormele de la lit. e) și lit. h) – j) din 43 (1) al actului UE referitoare la situațiile în care operatorul economic este obligat să pună capăt nonconformității; - a fost transpusă Anexa I din actul UE, fără a lua în considerare versiunea consolidată a Directivei 2014/53/UE; - o serie de prevederi din proiectul național stabilesc obligații ale Comisiei Europene sau/și ale autorităților naționale vis-a-vis de Comisia Europeană, preluate direct din Directiva 2014/53/UE (pct. 6, 9, 41, 57 (5), 58, 76, 78 și în pct. 84 din proiectul național), precum și operează cu trimiteri directe la actele UE (pct. 16 și Anexele nr. 1, 6, 7 din proiect); - prevederile Cap. IV din proiectul național „Notificarea organismelor de evaluare a conformității” nu asigură atingerea efectului util al prevederilor Directivei 2014/53/UE, în măsura în care prevederile acestuia nu pot fi imputate la moment autorităților naționale ale RM și, respectiv, nu pot face obiect al transpunerii în legislația națională. Reieșind din considerentul că RM nu este stat membru al UE și nici nu are semnat Acordul privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre RM – UE (art. 174 din AA), la moment nu există temei legal pentru notificarea Comisiei Europene în privința organismelor de evaluare a conformității ale RM; - Titlul Secțiunii VIII „Libera circulație a echipamentelor radio” din proiectul național nu este corect, pentru că este o denumire specifică pieței interne a UE și nu poate fi aplicabilă pentru moment Republicii Moldova. Directiva 2014/53/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională de profil, proiectul național fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Raportul public PNAAA
2Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustibie lichidă sau gazoasăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT6. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.428 din 15 iulie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”; Transpune: Directiva 92/42/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2017
4SLT6. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.428 din 15 iulie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”; Transpune: Directiva 92/42/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitroPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la dispozitivele medicale; Transpune: 1. Directiva 93/42/CEE; 2. Directiva 90/385/CEE; 3. Directiva 98/79/CE(LT) Legi de transpunereMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2017Legea nr.102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale. Lege intrată în vigoare la 14.09.17.Raportul public PNAAA
4LT1. Act nou Proiectul de lege cu privire la dispozitivele medicale; Transpune: 1. Directiva 93/42/CEE; 2. Directiva 90/385/CEE; 3. Directiva 98/79/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale Transpune: Directiva 93/42/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.702 din 11 iulie 2018 privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale.Raportul public PNAAA
4SLT3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale Transpune: Directiva 93/42/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active Transpune: Directiva 90/385/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.704 din 11 iulie 2018 privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale implantabile active.Raportul public PNAAA
4SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active Transpune: Directiva 90/385/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro Transpune: Directiva 98/79/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2018 privind condițiile de introducere pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.Raportul public PNAAA
4SLT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro Transpune: Directiva 98/79/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 94/62/CE A Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şideşeurile de ambalajePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT9. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ambalajul şi deşeurile de ambalaj; Transpune: Directiva 94/62/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4SLT9. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ambalajul şi deşeurile de ambalaj; Transpune: Directiva 94/62/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililorpolicloruraţi şi a terfenililorpolicloruraţi (PCB / PCT)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT34. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policlorurați”; Transpune: Directiva 96/59/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4SLT34. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 81 din 2 februarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policlorurați”; Transpune: Directiva 96/59/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Produse farmaceutice Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT7. Act nou Proiectul de lege a medicamentului; Transpune: 1. Directiva 89/105/CEE; 2. Directiva 2001/83/CE; 3. Regulamentul nr. 2141/96/CE(LT) Legi de transpunereMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2018Proiectul legii a fost avizat de autoritățile interesate. La moment se definitivează tabelul de divergențe.Raportul public PNAAA
Proiectul de lege a fost expertizat de Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, la moment se definitivează tabelul divergențelor.Raportul public PNAAA
Proiectul de lege a fost expertizat de Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, la moment se definitivează pentru a fi înaintat Guvernului spre examinare și aprobare.Raportul public PNAAA
4LT7. Act nou Proiectul de lege a medicamentului; Transpune: 1. Directiva 89/105/CEE; 2. Directiva 2001/83/CE; 3. Regulamentul nr. 2141/96/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 89/105/CEE /Implementare tardivă a actului UE – termen AA – 2014/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial dispozițiile Directivei 89/105/CEE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 68/13 din 09.07.2018/ Transpunerea parțială se datorează următoarelor aspecte de compatiblitate, după cum urmează: La art. 116 alin. (2), din textul proiectului rezultă că în privința medicamentelor autohtone, doar cele care sunt finanțate din fonduri publice pot fi incluse în catalogul național de prețuri, pe cînd art. 2 din Directiva UE permite depunerea acestei cereri de către oricare titular al autorizației de comercializare. La art. 116 alin. (8) termenul de înregistrare nu corespunde cu cel reglementat de art. 2 (1) din Directiva UE, unde termenul maxim de autorizare este stabilit de 90/180 zile. Cel de-al doilea termen de 90 zile curge din momentul primiri informațiilor suplimentare cerute de la solicitant. Prevederile ce se referă la înregistrare nu stabilesc expres obligația de informare a solicitantului despre decizie, doar în cazul unei decizii nefavorabile. De asemenea, obligația de informare trebuie să se realizeze în cadrul termenului de 90/180 zile (60/90 zile în cazul proiectului). La art. 116 (12), proiectul nu detaliază procedura stabilită la art. 3 din Directiva UE. De asemenea nu a fost transpusă obligația autorității de a publica lista medicamentelor pentru care s-a aprobat creșterea prețurilor, împreună cu noul preț. Art. 116 (14) privind solicitarea de derogare de la decizia de blocare a prețurilor, nu transpune procedura, stabilită la art. 4 (2) din Directiva UE, de prezentare a informațiilor suplimentare în cazul care informațiile inițiale nu au fost adecvate, precum și termenul de examinare suplimentar al cererii după primirea informațiilor – 90 zile. Nu au fost transpuse dispozițiile art. 6 și 7 din Directivă (lista medicamentelor cuprinse în sistemul de asigurări de sănătate, criteriile care stau la baza includerii, procedura de prezentare a cererilor pentru includerea unui produs în listă, decizia de excludere a unui medicament din această listă), art. 8 (obligația de stabilire a criteriilor utilizate pentru verificarea corectitudinii și transparenței prețurilor percepute pentru transferurile, în interiorul unui grup de societăți, a principiilor active sau a produselor intermediare utilizate în producerea medicamentelor sau a produselor medicamentoase finite). Directiva 89/105/CEE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acesteia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere Planificate: - Hotărîrea Guvernului privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman (2018); - Hotărîrea Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor noului act legislativ Legea medicamentului prin actele normative corespunzătoare stipulate în lege (2018). Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (7), (10) – (16), (17a), (18), (19) – (26), (28) - (33), art. 8 (3), (i), art. 107b (c), art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 19, art. 21 (3), (4), art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7), art. 28, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4), art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 93 – art. 96, art. 99, art. 116, art. 118, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 46a, art. 46b, art. 76 (1), (4), art. 77 (6), 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6), art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 98 (1), art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d), (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 99, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 117a (1), art. 118, art. 118c din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a, 21, Cap. 2 din Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente; - art. 2 (2), (1) – (4), (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32), art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71, art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE; - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8, art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 (1), (b) din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”.Raportul public PNAAA
3SLT40. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman; Transpune: Directiva 89/105/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018În cadrul ședinței Guvernului din 25 iulie 2018 a fost aprobat proiectul Hotării Guvernului „cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente”.Raportul public PNAAA
Hotărîrea Guvernului nr. 748 din 25 iulie 2018 „cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente”.Raportul public PNAAA
4SLT40. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman; Transpune: Directiva 89/105/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 2001/83/CE /Implementare tardivă a actului UE – termen AA - 2014/ Proiectul de Lege cu privire la medicamente transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 141/2000. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 98/13 din 02.11.2018/ Transpunerea parțială se datorează faptului că, proiectul național, nu a asigurat transpunerea mai multor prevederi din actul UE, fiind formulate următoarele observații de compatibilitate: - la art. 115 alin. (8) termenul de înregistrare nu corespunde cu cel reglementat de art. 2 (1) din Directiva UE, unde termenul maxim de autorizare este stabilit de 90/180 zile. Cel de-al doilea termen de 90 zile curge din momentul primiri informațiilor suplimentare cerute de la solicitant. Prevederile ce se referă la înregistrare nu stabilesc expres obligația de informare a solicitantului despre decizie, doar în cazul unei decizii nefavorabile. De asemenea, obligația de informare trebuie să se realizeze în cadrul termenului de 90/180 zile (60/90 zile în cazul proiectului); - la art. 115 (12), proiectul transpune dreptul solicitantului de a cere majorarea prețurilor, fără însă a detalia procedura stabilită la art. 3 din Directiva UE. De asemenea, nu a fost transpusă obligația autorității de a publica lista medicamentelor pentru care s-a aprobat creșterea prețurilor, împreună cu noul preț; - nu a fost transpusă procedura stabilită la art. 4 (2) din Directiva UE, de prezentare a informațiilor suplimentare în cazul care informațiile inițiale nu au fost adecvate, precum și termenul de examinare suplimentar al cererii după primirea informațiilor – 90 zile; - nu au fost transpuse prevederile art. 6 și 7 din Directivă privind lista medicamentelor cuprinse în sistemul de asigurări de sănătate, criteriile care stau la baza includerii, procedura de prezentare a cererilor pentru includerea unui produs în listă, decizia de excludere a unui medicament din această listă; - nu a fost transpusă obligația de la art. 8 din actul UE privind stabilirea criteriilor utilizate pentru verificarea corectitudinii și transparenței prețurilor percepute pentru transferurile, în interiorul unui grup de societăți, a principiilor active sau a produselor intermediare utilizate în producerea medicamentelor sau a produselor medicamentoase finite; - nu au fost transpuse dispozițiile art. 6 și 7 din Directiva 89/106/CEE. Directiva 89/106/CEE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect de Lege reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acesteia. Măsuri naționale suplimentare de transpunere Planificate: - proiectul Hotărîrii Guvernului privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman (planificat pentru anul 2018); - proiectul Hotărîrii Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor noului act legislativ Legea medicamentului prin actele normative corespunzătoare stipulate în lege (planificat pentru anul 2018); Alte acte UE transpuse: - art. 1 (2) – (6), (8) – (16), (17a), (19) – (26), (28) - (33); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 (3), art. 9, art. 10, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 11, art. 14 (1), art. 15, art. 16a, art. 16c (1), (2), (4); art. 19, art. 21 (3), (4); art. 21, art. 21a, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c art. 23, art. 23a, art. 23b, art. 24, art. 26, art. 27 (1), (7); art. 28 art. 40, art. 41, art. 44, art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 48, art. 49, art. 52a, art. 53, art. 47a, art. 54, art. 54a (1), (2), art. 55, art. 56, art. 56a, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 66, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71 (1), art. 72, art. 76 (1), (4); art. 77 (6), art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86, art. 87, art. 88 (1), (2), (4), (6); art. 89, art. 90, art. 91 (1), art. 92, art. 93 - 96, art. 98 (1), art. 99, art. 101, art. 102 (b) - (d), (f), art. 104, art. 104a (2), art. 105, art. 106 (a), (b) (d); (e), art. 106a, art. 107 (1), art. 116 și art. 118 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman; - art. 2, art. 3, art. 4 (1), art. 5, art. 6 (1), (3), art. 7 (a), (b), art. 9, art. 10a, art. 12, art. 14, art. 14a și art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2 (2), (1) – (5), (8) (13) – (19), (21) – (23), (32) – (32); art. 2 (8), art. 3, art. 4, art. 6 (1), art. 7 (1), art. 25 (1), art. 29, art. 31, art. 35 (2), art. 36 (1), (3), art. 37, art. 38, art. 41 (1), (4), art. 42, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53, art. 57, art. 58, art. 66, art. 67, art. 68, art. 71 și art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE); - art. 2, art. 3 (1), art. 8 (4), art. 8 și art. 9 (1) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; - art. 2, art. 7 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004; - art. 3 (2), (3) b), c) din Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor ”produs medicamentos similar” și ”superioritate clinică”. Raportul public PNAAA
2Regulamentul (CE) 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT36. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; Transpune: Regulamentul nr. 1272/2008/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.09.2019
4SLT36. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; Transpune: Regulamentul nr. 1272/2008/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 1662/95 al Comisiei din 7 iulie 1995, de stabilire a anumitor dispoziţii de aplicare a procedurilor de luare a deciziilor comunitare cu privire la autorizaţiile de comercializare a produselor de uz uman sau veterinarPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT11. Act nou Proiectul de lege privind medicamentele de uz veterinar; Transpune: 1. Directiva 2001/82/CE; 2. Directiva 2006/130/CE; 3. Regulamentul nr. 1662/95/CE; 4. Regulamentul nr. 540/95/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4LT11. Act nou Proiectul de lege privind medicamentele de uz veterinar; Transpune: 1. Directiva 2001/82/CE; 2. Directiva 2006/130/CE; 3. Regulamentul nr. 1662/95/CE; 4. Regulamentul nr. 540/95/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 2141/96 al Comisiei din 7 noiembrie 1996 privind examinarea unei cereri de transfer a unei autorizaţii de comercializare pentru un produs medicamentos care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr.2309/93 al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT12. Act nou Proiectul de lege a medicamentului; Transpune: 1. Directiva 89/105/CEE; 2. Directiva 2001/83/CE; 3. Regulamentul nr. 2141/96/CE(LT) Legi de transpunereMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2018Proiectul legii a fost avizat de autoritățile interesate. La moment se definitivează tabelul de divergențe.Raportul public PNAAA
Proiectul de lege a fost expertizat de Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, la moment se definitivează tabelul divergențelor.Raportul public PNAAA
Proiectul de lege a fost expertizat de Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, la moment se definitivează pentru a fi înaintat Guvernului spre examinare și aprobare.Raportul public PNAAA
4LT12. Act nou Proiectul de lege a medicamentului; Transpune: 1. Directiva 89/105/CEE; 2. Directiva 2001/83/CE; 3. Regulamentul nr. 2141/96/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT43. Act nou Proiectul ordinului cu privire la transferul autorizațiilor plasate pe piață a medicamentelor de uz uman Transpune: Regulamentul nr. 2141/96/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.AMDM Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale31.12.2018Procedura de emitere a autorizațiilor plasate pe piață a medicamentelor de uz uman este în responsabilitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform HG 1005 din 21 noiembrie 2017 de modificare și completare a HG nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Totodată, prevederile Regulamentului nr. 2141/96/CE sunt transpuse în proiectul Legii medicamentului.Raportul public PNAAA
4SLT43. Act nou Proiectul ordinului cu privire la transferul autorizațiilor plasate pe piață a medicamentelor de uz uman Transpune: Regulamentul nr. 2141/96/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului nr.11 februarie 2004 privind precursorii drogurilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 713 din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope; Transpune: Regulamentul nr. 273/2004/CE(LT) Legi de transpunereMSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Adoptată Legea nr. 164 din 20 iulie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. Lege intrată în vigoare la 04.08.2017.Raportul public PNAAA
4LT6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 713 din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope; Transpune: Regulamentul nr. 273/2004/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 540/95 al Comisiei din 10 martie 1995 de stabilire a procedurilor de comunicare a reacţiilor adverse neaşteptate suspectate care nu sînt grave, care apar fie în Comunitate, fie într-o ţarăterţă, la produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar autorizate în conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul (CEE) nr.2309/93 al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT10. Act nou Proiectul de lege privind medicamentele de uz veterinar; Transpune: 1. Directiva 2001/82/CE; 2. Directiva 2006/130/CE; 3. Regulamentul nr. 1662/95/CE; 4. Regulamentul nr. 540/95/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4LT10. Act nou Proiectul de lege privind medicamentele de uz veterinar; Transpune: 1. Directiva 2001/82/CE; 2. Directiva 2006/130/CE; 3. Regulamentul nr. 1662/95/CE; 4. Regulamentul nr. 540/95/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
4LT10. Act nou Proiectul de lege privind medicamentele de uz veterinar; Transpune: 1. Directiva 2001/82/CE; 2. Directiva 2006/130/CE; 3. Regulamentul nr. 1662/95/CE; 4. Regulamentul nr. 540/95/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şiîntreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT14. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; Transpune: Regulamentul 595/2009(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT14. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; Transpune: Regulamentul 595/2009Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţiiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT37. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind detergenţii; Transpune: Regulamentul nr. 648/2004/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT37. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind detergenţii; Transpune: Regulamentul nr. 648/2004/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 692/2008 din 18 iulie 2008 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele comerciale (euro 5 şi euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şiîntreţinerea vehiculelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT15. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; Transpune: Regulamentul nr. 692/2008/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT15. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; Transpune: Regulamentul nr. 692/2008/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şiîntreţinerea vehiculelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT17. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; Transpune: Regulamentul nr. 715/2007/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT17. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; Transpune: Regulamentul nr. 715/2007/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 78/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşteprotecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT12. Act nou Proiectul Regulamentului cu privire la omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor; Transpune: Regulamentul nr. 78/200/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT12. Act nou Proiectul Regulamentului cu privire la omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor; Transpune: Regulamentul nr. 78/200/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 79/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogenPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT13. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen; Transpune: Regulamentul nr. 79/2009/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT13. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen; Transpune: Regulamentul nr. 79/2009/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organic persistenţiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT35. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind poluanţii organici persistenţi; Transpune: Regulamentul nr. 850/2004/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT35. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind poluanţii organici persistenţi; Transpune: Regulamentul nr. 850/2004/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora şi a sistemelor, componentelor şiunităţilor tehnice separate care le sînt destinatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT16. Act nou Proiectul Regulamentului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sînt destinate; Transpune: Regulamentul nr. 661/2009/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT16. Act nou Proiectul Regulamentului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sînt destinate; Transpune: Regulamentul nr. 661/2009/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93 ; Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei; Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 2. Decizia nr. 768/2008/(CE)(SLT) - acte sub. legii de transp.Direcția infrastructurii calității și securității Subdiviziuni MEI31.03.2018
4SLT1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei; Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 2. Decizia nr. 768/2008/(CE)Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei, care este compatibil cu Registrul de Stat al Controalelor; Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 2. Decizia 768/2008/(CE)(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4SLT2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei, care este compatibil cu Registrul de Stat al Controalelor; Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 2. Decizia 768/2008/(CE)Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
4SLT2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieţei, care este compatibil cu Registrul de Stat al Controalelor; Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 2. Decizia 768/2008/(CE)Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (UE) 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestierePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3I2. Instruirea funcţionarilor din autoritatea de omologare de tip a tractoarelor şi a inspectorilor autorităţii de supraveghere a pieţei tractoarelor în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legii privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2018
3LT3. Act nou Proiectul de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere; Transpune: 1. Regulamentul nr. 167/2013/UE; 2. Regulamentul delegat nr. 208/2015/UE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4LT3. Act nou Proiectul de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere; Transpune: 1. Regulamentul nr. 167/2013/UE; 2. Regulamentul delegat nr. 208/2015/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT20. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 607 din 28 iunie 1999 „Cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al Ministerului Agriculturii și Industriei Prelucrătoare” în vederea reorganizării Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” pentru atribuirea funcțiilor de supraveghere a pieței; Transpune: Regulamentul nr. 167/2013/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
4SLT20. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 607 din 28 iunie 1999 „Cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” al Ministerului Agriculturii și Industriei Prelucrătoare” în vederea reorganizării Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” pentru atribuirea funcțiilor de supraveghere a pieței; Transpune: Regulamentul nr. 167/2013/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (UE) 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri N.B* Abrogă Directiva 2002/24 și toate directivele de la Anexa XVI pct. 2.2 Cerințe tehnice armonizatePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3LT2. Act nou Proiectul de lege cu privire la omologarea vehiculelor rutiere; Transpune: Regulamentul nr. 168/2013/UE/ a abrogat Directiva 2002/24/CE(LT) Legi de transpunereMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2018
4LT2. Act nou Proiectul de lege cu privire la omologarea vehiculelor rutiere; Transpune: Regulamentul nr. 168/2013/UE/ a abrogat Directiva 2002/24/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT19. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora; Transpune: Regulamentul nr. 168/2013/UE/ a abrogat Directiva 2002/24/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.09.2019
4SLT19. Act nou Proiectul Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora; Transpune: Regulamentul nr. 168/2013/UE/ a abrogat Directiva 2002/24/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (UE) 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocidePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT42. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide; Transpune: Regulamentul nr. 528/2012/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2019Proiectul a fost elaborat, avizat și înaintat Guvernului spre examinare. La 08.08.2016 proiectul a fost întors autorității pentru reexaminare și depășirea obiecțiilor, cu specificarea: proiectul urmează a fi promovat după adoptarea proiectului de lege privind substanțele chimice (responsabil Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, trimestrul II, 2019).Raportul public PNAAA
4SLT42. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind plasarea pe piaţă şi utilizarea produselor biocide; Transpune: Regulamentul nr. 528/2012/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc NB*abrogă Reg. Nr. 689/2009PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT31. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc; Transpune: Regulamentul nr. 649/2012/UE/ a abrogat Regulamentul nr. 689/2008/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT31. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc; Transpune: Regulamentul nr. 649/2012/UE/ a abrogat Regulamentul nr. 689/2008/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 649/2012 /Implementare tardivă a actului UE – termen AA – 2016/2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) nr. 649/2012. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 31/02-3-10290 din 17.12.18/ Totodată nu au fost transpuse anumite dispoziții ale actului UE: - derogarea din art. 2 (3) (2) a Regulamentului UE în ceea ce privește obligația exportatorilor de astfel de produse de a obține un număr de referință de identitate special, utilizînd baza de date pentru exportul și importul de produse chimice care prezintă risc și de a menționa numărul de referință respectiv în declarația lor de export. - o serie de produse chimice care se regăsesc în lista din Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012: hexabromociclododecan, hexaclorbutadienă, difenili policlorurați, naftaline policlorurate și articolele care conțin concentrații de tetra-, penta-, hexa- sau heptabromodifenileter egale sau mai mari de 0,1 procente masice, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare precum tetrabromdifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter, heptabromodifenileter. - art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 649/2012, în ceea ce privește sancțiunile aplicabile pentru încălcarea regulilor de import, export, de evidenţă, transport, păstrare, utilizare şi înhumare a substanţelor chimice. Regulamentul (UE) nr. 649/2012 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională de profil, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Raportul public PNAAA
2Regulamentul Consiliului (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT30. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodelor de testare a substanţelor chimice; Transpune: Regulamentul Consiliului nr. 440/2008/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT30. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodelor de testare a substanţelor chimice; Transpune: Regulamentul Consiliului nr. 440/2008/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul de punere în aplicare 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestierePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT21. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la unele măsuri de punere în aplicare a Legii privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere; Transpune: Regulamentul nr. 504/2015/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.09.2018
4SLT21. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la unele măsuri de punere în aplicare a Legii privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere; Transpune: Regulamentul nr. 504/2015/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul Delegat (UE) 1322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole și forestierePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT24. Act nou Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii cu privire la construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole și forestiere(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.09.2019
4SLT24. Act nou Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii cu privire la construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole și forestiereEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul Delegat (UE) 2015/68 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la sistemul de frânare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole și forestierePrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT 23. Act nou Proiectul ordinului Ministerului Economiei şi Infrastructurii cu privire la cerințele tehnice faţă de sistemul de frînare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere; Transpune: Regulamentul delegat (UE) 2015/68 (SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
4SLT 23. Act nou Proiectul ordinului Ministerului Economiei şi Infrastructurii cu privire la cerințele tehnice faţă de sistemul de frînare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere; Transpune: Regulamentul delegat (UE) 2015/68 Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Regulamentul Delegat UE 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru vehiculele agricole și forestiere PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3SLT22. Act nou Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii privind cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru vehiculele agricole și forestiere; Transpune: Regulamentul nr. 208/2015/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii30.06.2019
4SLT22. Act nou Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii privind cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru vehiculele agricole și forestiere; Transpune: Regulamentul nr. 208/2015/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Substanţe chimice Regulamentul (CE) 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionare a substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
3LT4. Act nou Proiectul de lege privind substanţele chimice; Transpune: 1. Regulamentul nr. 649/2012/UE; 2. Regulamentul nr. 1272/2008/CE; 3. Regulamentul nr. 1907/2006/CE; 4. Regulamentul nr. 440/2008/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4LT4. Act nou Proiectul de lege privind substanţele chimice; Transpune: 1. Regulamentul nr. 649/2012/UE; 2. Regulamentul nr. 1272/2008/CE; 3. Regulamentul nr. 1907/2006/CE; 4. Regulamentul nr. 440/2008/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT25. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea autorităţii publice în domeniul substanţelor chimice; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.01.2019
4SLT25. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea autorităţii publice în domeniul substanţelor chimice; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT26. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind fişa tehnică de securitate; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2019
4SLT26. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind fişa tehnică de securitate; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT27. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind interdicţiile şi restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi exportul substanţelor chimice; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT26. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind interdicţiile şi restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă, utilizarea şi exportul substanţelor chimice; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT28. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat ,,Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT28. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului sistemului informațional automatizat ,,Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3SLT29. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea produselor chimice periculoase; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT29. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea produselor chimice periculoase; Transpune: Regulamentul nr. 1907/2006/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
1Articolul 174. Acordul privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale (AECA)ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile convin, în ultimă instanţă, să adauge un Acord privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (Acord privind ECA) ca protocol la prezentul acord, acesta urmînd să acopere sectoare, incluse în lista din anexa XVI la prezentul acord, care sînt considerate a fi aliniate la normele UE după ce s-a convenit, în urma verificării de către Uniune, că legislaţia, instituţiile şi standardele sectoriale şi orizontale relevante din Republica Moldova au fost pe deplin aliniate cu cele ale Uniunii. Se intenţionează ca Acordul privind ECA să fie, în cele din urmă, extins astfel încît să vizeze toate sectoarele enumerate în anexa XVI la prezentul accord;PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1. Inițierea negocierilor cu directoratele relevante ale Comisiei Europene pentru semnarea Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ACAA);(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.12.2019
3I2. Elaborarea și implementarea procedurilor de supraveghere a pieței produselor relevante sectoarelor selectate;(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.03.2018
3I3. Studierea nivelului de pregătire a producătorilor autohtoni în scopul exportului produselor din domenii selectate pentru Acordul ECA(I) - MăsurăMEI Ministerul Economiei și Infrastructurii31.03.2018
2(2) - 1) Semnarea și ratificarea Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ECA)PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) Acordul privind ECA va prevedea că, în sectoarele pe care le reglementează, comerţul cu produse între părţi se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca cele care se aplică comerţului cu astfel de mărfuri între statele membrePrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 175. Marcarea şi etichetareaArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 173 și 174 din prezentul acord, în ceea ce privește reglementările tehnice legate de cerințele de etichetare și de marcare, părțile reafirmă principiile enunțate în capitolul 2.2 din Acordul BTC, conform cărora aceste cerințe nu sunt elaborate, adoptate sau aplicate cu scopul sau cu rezultatul de a crea obstacole inutile în calea comerțului internațional. În acest scop, aceste cerințe de etichetare sau de marcare nu restrâng comerțul mai mult decât este necesar în vederea atingerii unui obiectiv legitim, ținând seama de riscurile pe care le-ar antrena neîndeplinirea acestor cerințe.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(2) În ceea ce privește în special marcarea sau etichetarea obligatorie, părțile convin: (a) să se străduiască să își reducă la minimum necesitățile în materie de marcare sau de etichetare, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru adoptarea acquis-ului UE în acest domeniu și pentru protejarea sănătății, a securității sau a mediului ori pentru alte scopuri de politică publică rezonabile și (b) să își păstreze dreptul de a impune obligația ca informațiile care figurează pe etichete sau marcaje să fie redactate într-o anumită limbă.PrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 176. ObiectivArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Obiectivul prezentului capitol este de a facilita comerțul cu mărfurile care fac obiectul măsurilor sanitare și fitosanitare (măsuri SPS) aplicate de părți, protejând totodată viața și sănătatea oamenilor, a animalelor și a plantelor prin următoarele măsuri: (a) asigurarea unei transparențe totale cu privire la măsurile aplicabile comerțului, astfel cum sunt enumerate în anexa XVII la prezentul acord; (b) apropierea sistemului de reglementare al Republicii Moldova de cel al Uniunii; (c) recunoașterea stării de sănătate a plantelor și a animalelor de pe teritoriul părților și aplicarea principiului regionalizării; (d) instituirea unui mecanism de recunoaștere a echivalenței măsurilor, menținut de o parte și enumerat în anexa XVII la prezentul acord; (e) continuarea punerii în aplicare a Acordului SPS; (f) instituirea de mecanisme și proceduri pentru facilitarea comerțului și (g) îmbunătățirea comunicării și a cooperării între părți cu privire la măsurile enumerate în anexa XVPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I.2. Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018– 2022(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
3I1. Implementarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017

Executat

HG nr.1150 din 20.012.2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022
Raportul public PNAAA
3SL1. Act de modificare Proiectul de hotărîrii de Guvern de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”(SL) - acte subord. legiiANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2018HG nr.
600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale
pentru Siguranța Alimentelor
Raportul public PNAAA
2(2) Scopul prezentului capitol este ca părțile să ajungă la o înțelegere comună în ceea ce privește standardele de bunăstare a animalelorPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3 I.3. Actualizarea Acordului comun de colaborare dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.09.2018
3I.10 Lansarea Sistemului Informațional automatizat de transmitere, recepţionare şi evidenţă a alertelor pentru alimente şi furaje(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3I.11 Plasarea pe pagina web a ANSA a comunicatelor de informare cu cerințele de siguranța a alimentelor.(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2019. În perioada ianuarie –iunie au fost plasate pe pagina web a Agenției 35 de comunicate  referitoare la informarea cu cerințele de siguranța alimentelorRaportul public PNAAA
3I.12. Desfășurarea meselor rotunde, a brifing-urilor de presă, instruirilor cu reprezentanții mediului de afaceri.(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2019
3I.4.Organizarea meselor rotunde, seminarelor, atelierelor de lucru comune întru coordonarea implementării prevederilor legislative în domeniul SPS; (I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.09.2018
3I.5. Elaborarea Programelor comune de monitorizare a organismelor dăunătoare la cultura cartofului şi viţei de vie(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.09.2018ANSA aA fost aprobat Programul de monitorizare a dăunătorilor la  vița de vie prin Ordinul 513 din 19.09.2018 la dăunătorii Ervinia melavora, Plum pox virus, Afloviscența aurie, Boies noir.Raportul public PNAAA
3I.6. Organizarea și participarea la instruiri, vizite de studiu, ateliere de lucru privind procesul de elaborare și implementare a legislației naționale în conformitate cu legislația UE în domeniul SPS (I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului01.12.2019
3I.7. Modernizarea si dotarea tehnica a încă 2 posturi de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră, similar celor 4 posturi existente(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2019
3I.8. Obţinerea acreditării interne (MOLDAC) și internaţională – RENAR pentru Laboratorul de Încercări Chimice pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale din cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional de Verificare și Certificare a Producției Vegetale și Solului cu extinderea periodică a numărului de substanțe active determinate(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
3I.9 Elaborarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de transmitere, recepţionare şi evidenţă a alertelor pentru alimente şi furaje(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2018
3L1. Act de modificare Proiect de lege pentru modificari la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător(L) - LegiANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislativeRaportul public PNAAA
1Articolul 177. Obligaţii multilaterale ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 178. Domeniul de aplicareArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 18. Spălarea banilor și finanțarea terorismuluiArticolMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2(1) Părţile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare şi a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din activităţi infracţionale, precum şi în scopul finanţării terorismului. Această cooperare cuprinde şi recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obţinute din infracţiuniPrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I1.Participarea şi prezentarea progreselor conform cerinţelor către experţii Comitetului MONEYVAL pentru a permite evaluarea Republicii Moldovei în runda V de evaluare(I) - MăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.03.2018

ASP a completat și a prezentat în termenul stabilit Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor chestionarele privind progresele conform cerinţelor Comitetului MONEYVAL. Totodată, reprezentanții ASP au participat în perioada 01.10.2018 - 12.10.2018 la runda a V-a de evaluare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 efectuată de experții Comitetului MONEYVAL.

Raportul public PNAAA
3I2. Consolidarea capacităţilor operaţionale ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor prin alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii în conformitate cu Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (SL) - acte subord. legiiMF Ministerul Finanțelor31.03.2018A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.278 din 28.03.2018 „Privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017” (în vigoare din 30.03.2018). Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 299 din 04.04.2018 „Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, (în vigoare din 06.04.2018), a fost aprobată structura și stabilit efectivul-limită a Serviciului în număr de 30 de unități de personal. De asemenea, se menționează că conform Legii nr. 101 din 07.06.2018 cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 (în vigoare din 22.06.2018), pentru dotarea și asigurarea activității curente a instituției sunt prevăzute alocații în sumă de 17,5 mil. lei.Raportul public PNAAA
3I3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ca autoritate independentă(I) - MăsurăMF Ministerul Finanțelor30.06.2018Sediul a fost identificat, iar în Legea nr. 101 din 07.06.2018 cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017 sunt prevăzuți bani pentru dotarea și renovarea sediului, cît și pentru procurarea soft-urilor și sistemelor IT.Raportul public PNAAA
4I3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ca autoritate independentăSubmăsurăMF Ministerul Finanțelor30.06.2018
4I3. Asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ca autoritate independentăSubmăsurăMF Ministerul Finanțelor30.06.2018
3I4. Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanţare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului(I) - MăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2019
4I4. Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanţare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismuluiSubmăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2019
4I4. Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanţare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismuluiSubmăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2019
4I4. Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanţare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismuluiSubmăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2019
4I4. Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanţare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismuluiSubmăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2019
4I4. Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanţare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismuluiSubmăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2019
3I5. Elaborarea Strategiei pentru recuperarea bunurilor infracţionale(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie31.12.2018Semnarea la 04.10.2018 a Ordinului nr. 205 ”r” a Strategiei și planului de acțiuni al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din Republica Moldova.Raportul public PNAAA
3I6.Elaborarea instrucţiunilor şi recomandărilor metodice cu privire la procedura efectuării investigaţilor financiare paralele(I) - MăsurăCNA Centrul Naţional Anticorupţie30.06.2018Instrucţiunile şi recomandările metodice cu privire la procedura efectuării investigaţilor financiare paralele au fost elaborate conform competenţelor subdiviziunilor Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale. Acestea sunt în proces de definitivare.Raportul public PNAAA

La 12.07.2018 prin ordinal nr. 2 al șefului ARBI, a fost aprobate Instrucțiunile și recomandările metodice privind efectuarea investigațiilor financiare paralele.

Raportul public PNAAA


Raportul public PNAAA
3L1. Act nou Proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului(L) - LegiMJ Ministerul Justiției31.03.2018Legea nr. 308 din 22.12.2017. Scopul legii este transpunerea, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova, a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum şi implementarea cerințelor standardelor internaționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării armelor de distrugere în masă adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în februarie 2012. Lege propune o nouă abordare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor punând accent pe cerințe mai detaliate în ceea ce privește identificarea și verificarea clientelei, utilizarea abordării bazate pe risc, astfel încît să fie posibilă aplicarea graduală a măsurilor de precauție privind clienții (sporite sau simplificate) în funcție de riscul identificat. Evaluarea riscurilor urmează să fie efectuată la nivel național de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în comun cu organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept și alte instituții competente, iar la nivel sectorial: de organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare în baza evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, vor elabora și publica criteriile și factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea entităților raportoare supravegheate. Raportul public PNAAA
3SL. Adoptarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor(SL) - acte subord. legiiSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor30.06.2018
3SL1.Elaborarea şi adoptarea cadrului normativ pentru implementarea cerinţelor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului legate de instituirea mecanismului de înregistrare şi menţinere a datelor cu privire la beneficiarul efectiv al persoanelor juridice şi întreprinzătorii individuali, instituirea şi menţinerea Registrului conturilor de plăţi şi bancare ale persoanelor fizice.şi juridice(L) - LegiASP Agenția Servicii Publice31.12.2018A fost elaborat proiectul Legii
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
(Legea nr. 220/2007; Legea nr. 160/2011; Legea nr. 291/2016; Legea nr. 1347/1997) prin care în cauză, se propune completarea
datelor Registrului de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor
individuali cu datele privind beneficiarii efectivi, după cum prevede Legea 
nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit căreia organul
înregistrării de stat urmează să verifice, înregistreze, ţină evidenţa şi actualizeze
datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi ai
întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea
modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea
de stat a persoanelor juridice supuse reorganizării şi la radierea acestora din
Registrul de stat.

         Astfel, în
scopul implementării prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017, a fost
elaborat şi este în curs de implementare Planul de acţiuni nr. 972/ASP din
24.04.2018, privind evidenţa şi actualizarea datelor cu privire la beneficiarii
efectivi ai persoanelor juridice şi ai întreprinzătorilor individuali.

Raportul public PNAAA
A fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 220/2007; Legea nr. 160/2011; Legea nr. 291/2016; Legea nr. 1347/1997) prin care în cauză, se propune completarea datelor Registrului de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali cu datele privind beneficiarii efectivi, după cum prevede Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit căreia organul înregistrării de stat urmează să verifice, înregistreze, ţină evidenţa şi actualizeze datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor juridice supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat. Astfel, în scopul implementării prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017, a fost elaborat şi este în curs de implementare Planul de acţiuni nr. 972/ASP din 24.04.2018, privind evidenţa şi actualizarea datelor cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi ai întreprinzătorilor individuali.Raportul public PNAAA
Au fost aprobate Instrucţiunile provizorii privind colectarea, verificarea şi înregistrarea datelor privind beneficiarii efectivi în Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali”. Astfel, începând cu data de 23.08.2018 se efectuează colectarea, verificarea şi înregistrarea datelor beneficiarilor efectivi în Registrul de stat al persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în baza Declaraţiilor privind beneficiarii efectivi completate de fiecare fondator (asociat). Începând cu data de 24.09.2018 se efectuează testarea experimentală a implementării versiunii a 12-a a SIA „Evidenţa Întreprinderilor” ce ţine de completarea Registrului de stat  cu datele beneficiarilor efectivi.Raportul public PNAAA

ASP a elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 220/2007; Legea nr. 160/2011; Legea nr. 291/2016; Legea nr. 137/1997) prin care a propus completarea art. 33 al Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (care vizează datele ce se conțin în Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali) cu datele privind beneficiarii efectivi. Proiectul în cauză a fost prezentat Ministerului Justiției spre avizare și promovare (scrisoarea ASP  din 02.01.2019).

Raportul public PNAAA
3SL2.Elaborarea şi adoptarea Instrucţiunii cu privire la aplicarea măsurilor asiguratorii prevăzute de art. 33 din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (SL) - acte subord. legiiSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor30.09.2018
3SL3. Act nou Proiectul de act interdepartamental pentru aprobarea mecanismelor de ţinere a statisticii privind spălarea banilor, conform prevederilor actelor internaţionale(SL) - acte subord. legiiSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2018
3SL4. Elaborarea şi adoptarea de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare a actelor normative, a recomandărilor şi ghidurilor aferente implementării de către entităţile supravegheate a Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului(SL) - acte subord. legiiSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor30.09.2018Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de supraveghetor al băncilor, al caselor de schimb valutar și al prestatorilor de servicii de plată nebancari, a adoptat următoarele acte pentru implementarea Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:
1) Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, adoptat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 201 din 9 august 2018 (în vigoare din 24 august 2018);
2) Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, adoptat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 201 din 9 august 2018 (în vigoare din 24 august 2018);
3) Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, adoptat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 202 din 9 august 2018 (în vigoare din 24 august 2018). Cele 3 regulamente au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 321-332 din 24.08.2018.
Raportul public PNAAA
La moment sunt transmise spre avizare proiectele Hotărârilor Comitetului Executiv de abrogare/aprobare a unor recomandări în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.Raportul public PNAAA
Banca Națională a Moldovei (BNM) este în proces de avizare internă a proiectelor hotărârilor Comitetului executiv al BNM de abrogare/aprobare a unor recomandări în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.Raportul public PNAAA
4SL4. Elaborarea şi adoptarea de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare a actelor normative, a recomandărilor şi ghidurilor aferente implementării de către entităţile supravegheate a Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului SubmăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor30.09.2018
4SL4. Elaborarea şi adoptarea de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare a actelor normative, a recomandărilor şi ghidurilor aferente implementării de către entităţile supravegheate a Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului SubmăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor30.09.2018
2(2) Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informaţii utile în cadrul legislaţiilor respective ale părţilor şi adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale relevante care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul spălării de bani (FATF)PrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3I7. Asigurarea schimbului de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către organele competente(I) - MăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor31.12.2019

Întru crearea unor mecanisme de interacțiune, Serviciul în comun cu CNA conlucrează asupra unui proiect de Acord de cooperare în domeniul anticorupției.

Raportul public PNAAA
Banca Națională a Moldovei în mod continuu cooperează și efectuează schimb de informații cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte organe competente. Această cooperare se realizează prin recepționarea și expedierea de informații aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.Raportul public PNAAA
La 14.03.2019 a fost semnat Acordul de cooperare și schimbul de informații dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 și a standardelor internaționale de domeniu.Raportul public PNAAA
3I8. Executarea și transmiterea cererilor de comisii rogatorii în domeniul spălării banilor, finanţării terorismului şi al crimelor predicate(I) - MăsurăPG Procuratura Generală (Consiliul Superior al Procurorilor)31.12.2018
3I9. Elaborarea şi semnarea acordurilor de colaborare dintre Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi autorităţile naţionale competente(I) - MăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor30.06.2018
3SL5. Act nou Proiectul Ordinului interdepartamental privind procedura de obţinere şi prelucrare a informaţiilor de interes(I) - MăsurăSPCSB Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor30.09.2018

În vederea implementării Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2178 (2014), Serviciul a promovat, iar Parlamentul RM a aprobat Legea nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea terorismului, intrată în vigoare la data de 20.10.2017 (Monitor Oficial nr. 364-370/614 din 20.10.2017).

Raportul public PNAAA

Întru crearea unor mecanisme eficiente de interacțiune, Serviciul conlucrează cu CNA asupra unui proiect de Acord de cooperare în domeniul anticorupției.

Urmare a remiterii în adresa CNA a unui proiect de Acord SIS-CNA de cooperare (în domeniul anticorupției, prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului), în perioada de referinţă CNA a transmis varianta modificată a proiectului, cu excluderea prevederilor de conlucrare pe palierul spălării banilor şi finanţării terorismului. Cu referinţă la ultimele urmează să fie adoptat un nou pachet de legi ce vizează spălarea banilor şi finanţarea terorismului. La fel, va fi elaborat şi aprobat un acord separat de colaborare la acest subiect.

A fost definitivat şi coordonat cu BNM proiectul Acordului de colaborare SIS-BNM, ce urmează a fi propus pentru semnare de către conducătorii instituţiilor date.

În perioada 20 iunie – 21 iunie 2018, a avut loc o ședință de lucru bilaterală cu reprezentanții SPCSB privitor la dezvoltarea cooperării în prevenirea și combaterea spălării banilor, în contextul recomandărilor FATF și evaluării MONEYVAL.

În context, reprezentanții SPCSB au asigurat privitor la deschiderea lor asigurarea cooperării, schimbului de informaţii utile, în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

În perioada 25 iunie – 30 iunie 2018, reprezentanții SIS au participat la cursuri de instruire specializate în SUA.

Raportul public PNAAA
1Articolul 180. Autorități competenteArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
1Articolul 181. Armonizarea treptată ArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
2Art. 181 Secțiunea 1 – GeneralitățiArticolGOV Cancelaria de Stat
3Decizia 2004/478/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor și furajelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT2 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor; Transpune: Directiva 2004/478/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT2 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor; Transpune: Directiva 2004/478/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 1304/2003 al Comisiei din 23 iulie 2003 privind procedura aplicată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară solicitărilor de avize științifice care îi sunt adresatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I.1 Elaborarea Ordinului ANSA privind organizarea și funcționarea consiliului consultativ (I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2019
3Regulamentul (UE) 16/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furajePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje; Transpune: Regulamentul nr. 16/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2017
5SLT3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje; Transpune: Regulamentul nr. 16/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 208/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind cerințele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor și semințelor destinate producției de germeniPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT1. Act de modificare Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre semințe; Transpune : 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013; 2. Regulamentul (UE) nr. 210/2013; 3. Regulamentul (UE) nr. 211/2013(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5LT1. Act de modificare Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre semințe; Transpune : 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013; 2. Regulamentul (UE) nr. 210/2013; 3. Regulamentul (UE) nr. 211/2013Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 258/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de instituire a unor condiții speciale privind importurile de gumă de guar originară sau expediată din India, ca urmare a riscului de contaminare cu pentaclorfenol și dioxine și de abrogare a Deciziei 2008/352/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4Asigurareacontrolului la posturile de control sanitar-veterinarşifitosanitar la frontieră simonitorizareamărfurilor laimportul de gumă de guar originarăsauexpediată din India, ca urmare a riscului de contaminare cu pentaclorfenolșidioxine(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
4SLT5. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la instituire a unor condiții speciale privind importurile de gumă de guar originară sau expediată din India Transpune: Regulamentul (UE) 258/2010(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2019
5SLT5. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la instituire a unor condiții speciale privind importurile de gumă de guar originară sau expediată din India Transpune: Regulamentul (UE) 258/2010Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/175 / Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/175 abrogă Regulamentul (UE) nr. 258/2010/ /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2019/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de guar, originară sau expediată din India asigură transpunerea integrală a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/175. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 31/02-3-10504 din 28.12.18/ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/175 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională de profil, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Raportul public PNAAA
3Regulamentul (UE) 884/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor din anumite țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine și de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1152/2009PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT4. Act nou Elaborarea Ordinului ANSA privind impunerea unor condiții special de import din anumite țări a produseloror de hrană pentru animale, din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine. Transpune: Regulamentul (UE) nr. 884/2014(SLT) - acte sub. legii de transp.ANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2018
5SLT4. Act nou Elaborarea Ordinului ANSA privind impunerea unor condiții special de import din anumite țări a produseloror de hrană pentru animale, din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine. Transpune: Regulamentul (UE) nr. 884/2014Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 931/2011 al Comisiei din 19 septembrie 2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT2. Act nou Proiectul de Lege privind stabilirea principiilor şi a cerințelor generale siguranţa produselor alimentare Transpune: Regulamentul Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului nr. 931/2011/UE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5LT2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerințelor generale ale legislației privind siguranţa alimentelor;Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) nr. 234/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de instruire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentarePrevedereMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
4SLT1 Act nou Proiectul hotărârii Guvernului pentru stabilirea procedurii comune de autorizare pentru aditivii aliemntari, enzimele alimentare şi aromele alimentare(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018
5SLT1 Act nou Proiectul hotărârii Guvernului pentru stabilirea procedurii comune de autorizare pentru aditivii aliemntari, enzimele alimentare şi aromele alimentareEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
5SLT1 Act nou Proiectul hotărârii Guvernului pentru stabilirea procedurii comune de autorizare pentru aditivii aliemntari, enzimele alimentare şi aromele alimentareEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Art. 181 Secțiunea 2 – Domeniul veterinarArticolGOV Cancelaria de Stat
3Decizia 2005/379/CE a Comisiei din 17 mai 2005 privind certificatele genealogice şi indicaţiile obligatorii ale acestora referitoare la animalele reproducătoare de rasă pură din specia bovină, precum şi la materialul seminal, ovulele şi embrionii care provin de la aceste animalePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 2006/427/CE din Comisiei 20 iunie 2006 de stabilire a metodelor de control al performanțelor și de evaluare a valorii genetice a reproducătoarelor de rasă pură din specia bovinăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 2006/778/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2006 privind cerinţele minime pentru colectarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor la locurile de producţie ale anumitor animale de crescătoriePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT20. Act nou Elaborarea Ordinului ANSA privind cerințele minime pentru colectara de informații cu ocazia inspecțiilor la locurile de producție ale anumitor animale de crescătorie Transpune: Decizia 2006/778/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.ANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2018
5SLT20. Act nou Elaborarea Ordinului ANSA privind cerințele minime pentru colectara de informații cu ocazia inspecțiilor la locurile de producție ale anumitor animale de crescătorie Transpune: Decizia 2006/778/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 89/504/CEE a Comisiei din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de autorizare și supraveghere a asociațiilor de de crescători, a organizațiilor pentru creșterea animalelor și a întreprinderilor private care țin sau creează registre pentru reproducătorii porcini hibriziPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 90/258/CEE a Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru ovine și caprine de reproducție de rasă pură și pentru materialul seminal, ovulele și embrionii acestoraPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 92/216/CEE din 26 martie 1992 privind culegerea datelor privind concursurile pentru cai menţionate la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 90/428/CEE a ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT25. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind culegerea datelor referitoare la competițiile de ecvidee; Transpune: Decizia Comisiei 92/216/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT25. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind culegerea datelor referitoare la competițiile de ecvidee; Transpune: Decizia Comisiei 92/216/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 92/353/CEE a Comisiei din 11 iunie 1992 privind criteriile de autorizare și de recunoaștere a organizațiilor sau asociațiilor care țin sau creează registre genealogice pentru ecvideele înregistratePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 92/354/CEE a Comisiei din 11 iunie 1992 privind stabilirea regulilor de asigurare a coordonării între organizațiile sau asociațiile care țin sau creează registre genealogice pentru ecvideele înregistratePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 96/78/CE a Comisiei din 10 ianuarie 1996 de stabilire a criteriilor privind înscrierea și înregistrarea ecvideelor în registrele genealogice în scopul reproducțieiPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 96/79/CE a Comisiei din 12 ianuarie 1996 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru materialul seminal, ovulele și embrionii de ecvidee înregistratePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia 98/179/CE a Comisiei din 23 februarie 1998 de stabilire a normelor detaliate privind prelevarea oficială de probe în vederea monitorizării anumitor substanțe și a reziduurilor acestora din animalele vii și produsele animalePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I12. Elaborarea şi aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anii 2017, 2018, 2019(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2018

1. Programelor l de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017, aprobate , Ordinul ANSA nr. 10 din 11.01.2017

2.  Planul de monitorizare a reziduurilor la produsele de origine animală, Ordinul ANSA nr. 72 din 28 02.2017

Raportul public PNAAA
4I12. Elaborarea şi aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anii 2017, 2018, 2019(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2017
4I12. Elaborarea şi aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anii 2017, 2018, 2019(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2019
3Decizia Comisiei 84/247/CEE din 27 aprilie 1984 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor și asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru bovinele reproducătoare de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 2001/183 de stabilire a planurilor de prelevare de probe și a metodelor de diagnostic pentru depistarea și confirmarea unor boli ale peștilor și de abrogare a Deciziei 92/532/CEEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I8. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu;(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
4I9. Elaborarea procedurilor specifice de control(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
4SLT16. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurilor de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice”(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT16. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurilor de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice”Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2002/106/CE din 1 februarie 2002 de aprobare a unui manual de diagnosticare care stabilește proceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe și criterii de evaluare a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasicePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I2. Elaborarea Manualului diagnostic;(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.09.2017
4I3. Desfășurarea instruirilor colaboratorilor din Întreprinderea de Stat „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” și colaboratorilor din direcțiile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.09.2017
3Decizia Comisiei 2003/422/EC din 26 mai 2003 de aprobare a manualului de diagnostic al pestei porcine africanePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4 I6. Desfășurarea instruirilor colaboratorilor din Întreprinderea de Stat „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” și colaboratorilor din direcțiile teritoriale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.09.2017
4I5. Elaborarea Manualului diagnostic;(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.09.2017
3Decizia Comisiei 2004/226/CE din 4 martie 2004 de autorizare a testelor pentru detectarea anticorpilor împotriva brucelozei bovine în cadrul Directivei 64/432/CEE a ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT14. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală ce afectează comerţul cu bovine şi porcine; Transpune: 1. Directiva 64/432/CEE; 2. Decizia 2004/226/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT14. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală ce afectează comerţul cu bovine şi porcine; Transpune: 1. Directiva 64/432/CEE; 2. Decizia 2004/226/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2006/437/CE din 4 august 2006 de aprobare a unui manual de diagnostic pentru influența aviară în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I7. Proiectul ordinului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Manualului diagnostic; Transpune: Decizia Comisiei 2006/437(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.09.2017
3Decizia Comisiei 2006/563/EC din 11 august 2006 privind anumite măsuri de protecție în legătură cu prezența influenței aviare produse de tulpini înalt patogene de subtip H5N1 la păsările sălbatice din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/115/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT6. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 4 august 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”; Transpune: Decizia 2006/563/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT6. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 4 august 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”; Transpune: Decizia 2006/563/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2006/968/CE din 15 decembrie 2006 de punere în aplicare a regulamentului (CE) nr. 21/2004 al consiliului în ceea ce privește orientările și procedurile referitoare la identificarea electronică a animalelor din speciile ovină și caprine PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT9. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 507 din 18 iulie 2012 „Pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor”; Transpune: Decizia Comisiei 2006/968/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT9. Act de modificare Proiectul de lege privind completarea Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor; Transpune: Regulamentul nr. 494/98/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2008/946/CE din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la plasarea în carantină a animalelor de acvaculturăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT18. Act de modificare și completare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice”; Transpune: Decizia 2008/946/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT18. Act de modificare și completare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice”;Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 84/419/CEE din 19 iulie 1984 de stabilire a criteriilor de înscriere a bovinelor în registrele genealogicePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 89/501/CEEdin 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de autorizare și supraveghere a asociațiilor de crescători și a organizațiilor pentru creșterea animalelor care țin sau creează registre genealogice pentru reproducătorii porcini de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 89/502/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea criteriilor de înregistrare în registrele genealogice ale reproducătorilor porcini de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 89/503/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea certificatului pentru reproducătorii porcini de rasă pură, pentru sperma, ovulele și embrionii acestoraPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 89/505/CEE din 18 iulie 1989 de stabilire a criteriilor de înregistrare a reproducătorilor porcini hibriziPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 89/506/CEE din 18 iulie 1989 privind certificatul pentru reproducătorii porcini hibrizi, materialul seminal, ovulele și embrionii acestoraPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 89/507/CEE din 18 iulie 1989 privind stabilirea metodelor de control al performanțelor și de apreciere a valorii genetice a animalelor din rasa porcină, reproducători de rasă pură și reproducători hibriziPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 90/254/CEE din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de recunoaștere a organizațiilor şi a asociațiilor de crescători care țin sau creează registre genealogice pentru ovine şi caprine reproducătoare de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 90/255/ CEE din 10 mai 1990 privind stabilirea criteriilor de înscriere în registrele genealogice a animalelor din specia ovină și caprină, reproducători de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei 90/257/CEE din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de acceptare în scopul reproducției a ovinelor și caprinelor de reproducție de rasă pură și de utilizare a spermei, ovulelor sau embrionilor acestoraPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Consiliului 96/463/CE din 23 iulie 1996 privind desemnarea organismului de referinţă însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare şi de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directia 2004/41/CE a Parlamentului European ș i a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară ș i normele sanitar-veterinare referitoare la producția ș i comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman ș i de modificare a Directivelor 89/662/CEE ș i 92/118/CEE ale Consiliului, precum ș ia Deciziei 95/408/CE a ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT19. Act nou Proiectul ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului pentru abrogarea ordinelor ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 102/2005, 171/2006, 229/2009, 149/2006, 215/2006, 165/2006, 170/2006, 173/2006, 218/2006, 220/2006; Transpune: Directiva 2004/41/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT19. Act nou Proiectul ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ministrului agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului pentru abrogarea ordinelor ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 102/2005, 171/2006, 229/2009, 149/2006, 215/2006, 165/2006, 170/2006, 173/2006, 218/2006, 220/2006; Transpune: Directiva 2004/41/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasicPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT11. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare Transpune: 1.Directiva 2001/89/CE; 2. Directiva 2002/60/Transpune: 1. Directiva 2001/89/CE; 2. Directiva 2002/60/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2017
5SLT11. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare Transpune: 1.Directiva 2001/89/CE; 2. Directiva 2002/60/Transpune: 1. Directiva 2001/89/CE; 2. Directiva 2002/60/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
5SLT11. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare Transpune: 1.Directiva 2001/89/CE; 2. Directiva 2002/60/Transpune: 1. Directiva 2001/89/CE; 2. Directiva 2002/60/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane şi de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce priveşte boala Teschen şi pesta porcină africanăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I4. Elaborarea Planului de contingență(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2017

Planul de contingență și Manualul operațional aprobat prin Ordinul ANSA nr. 235 din 10.07.2017.

 

Raportul public PNAAA
3Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SL21. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1325 din 27 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării”; Transpune: Directiva 2008/119/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SL21. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1325 din 27 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării”; Transpune: Directiva 2008/119/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
5SL21. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1325 din 27 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării”; Transpune: Directiva 2008/119/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2009/156/CE din 30 noiembrie 2009 ce stabilește condițiile de sănătate animală pentru importul în Uniune de ecvidee vii.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee; Transpune: Directiva 2009/156/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee; Transpune: Directiva 2009/156/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2009/157/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine N.B* abrogată prin Regulamentul 2016/1012 din 18.07.2016PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT2. Act nou Proiectul de Lege a zootehniei Transpune: 1. Decizia 84/419/CE; 2. Decizia 89/502/CE; 3. Decizia 89/503/CE; 4. Decizia 96/78/CE; 5. Decizia 96/79/CE; 6. Regulamentul 1012/2016/UE/ a abrogat Directiva 2009/157/CE, Directiva 88/661/CEE, Directiva 89/361/CEE, Directiva 90/427/CEE, Directiva 94/28/CE, Directiva 87/328/CE, Directiva 90/119/CE, Directiva 90/118/CEE ; 7.Decizia 96/510/CE; 8. Decizia 84/247/CEE; 9.Regulamentul 504/2008/CE/ a abrogar Decizia 93/623/CEE; 10. Decizia 89/506/CEE; 11. Decizia 379/2005/CE/ a abrogat Decizia 86/404/CEE; 12. Decizia 90/258/CEE; 13. Decizia 92/353/CEE; 14. Decizia 90/254/CEE; 15. Decizia 90/255/CEE; 16. Decizia 90/257/CEE; 17. Decizia 89/501/CEE; 18. Decizia 89/504/CEE; 19.Regulamentul 262/2015/UE/ a abrogat Regulamentul 504/2008CE; 20.Regulamentul 1012/2016/care abrogă Directiva 91/174/CEE.(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5LT2. Act nou Proiectul de Lege a zootehniei Transpune: 1. Decizia 84/419/CE; 2. Decizia 89/502/CE; 3. Decizia 89/503/CE; 4. Decizia 96/78/CE; 5. Decizia 96/79/CE; 6. Regulamentul 1012/2016/UE/ a abrogat Directiva 2009/157/CE, Directiva 88/661/CEE, Directiva 89/361/CEE, Directiva 90/427/CEE, Directiva 94/28/CE, Directiva 87/328/CE, Directiva 90/119/CE, Directiva 90/118/CEE ; 7.Decizia 96/510/CE; 8. Decizia 84/247/CEE; 9.Regulamentul 504/2008/CE/ a abrogar Decizia 93/623/CEE; 10. Decizia 89/506/CEE; 11. Decizia 379/2005/CE/ a abrogat Decizia 86/404/CEE; 12. Decizia 90/258/CEE; 13. Decizia 92/353/CEE; 14. Decizia 90/254/CEE; 15. Decizia 90/255/CEE; 16. Decizia 90/257/CEE; 17. Decizia 89/501/CEE; 18. Decizia 89/504/CEE; 19.Regulamentul 262/2015/UE/ a abrogat Regulamentul 504/2008CE; 20.Regulamentul 1012/2016/care abrogă Directiva 91/174/CEE.Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 64/432/CEE din 26 iunie 1964, privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcinePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT8. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală ce afectează comerţul cu bovine şi porcine din Republica Moldova; Transpune: 1. Directiva 64/432/CEE; 2. Decizia 2004/226/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT8. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală ce afectează comerţul cu bovine şi porcine din Republica Moldova; Transpune: 1. Directiva 64/432/CEE; 2. Decizia 2004/226/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 87/328/CEE a Consiliului din 18 iunie 1987 privind acceptarea la reproducere a bovinelor reproducătoare de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directiva 88/661/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1988 privind normele zootehnice care se aplică animalelor reproducătoare din specia porcinăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directiva 89/361/CEE a Consiliului din 30 mai 1989 privind animalele din speciile ovină și caprină reproducătoare de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directiva 90/118/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători de rasă purăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directiva 90/119/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători hibriziPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directiva 90/428/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind schimburile cu ecvidee destinate competiţiilor şi stabilirea condiţiilor de participarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT24. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind schimburile de cai pentru concursuri și stabilirea condițiilor de participare la aceste concursuri; Transpune: Directiva 90/428/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT24. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind schimburile de cai pentru concursuri și stabilirea condițiilor de participare la aceste concursuri; Transpune: Directiva 90/428/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 91/174/CEE a Consiliului din 25 martie 1991 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează comercializarea animalelor de rasă și care modifică Directivele 77/504/CEE și 90/425/CEEPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprinePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT15. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine; Transpune: Directiva 91/68/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT15. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine; Transpune: Directiva 91/68/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT17. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Ordinului MAIA nr. 218 din 26.09.2006 ”Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce reglementează importul şi exportul de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sînt prevăzute de legislaţia specifică” Transpune: Directiva 92/65/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT17. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Ordinului MAIA nr. 218 din 26.09.2006 ”Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce reglementează importul şi exportul de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sînt prevăzute de legislaţia specifică” Transpune: Directiva 92/65/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a bolii de NewcastlePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT13. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea măsurilor de combatere a maladiei de Newcastle; Transpune: Directiva 92/66/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT13. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea măsurilor de combatere a maladiei de Newcastle; Transpune: Directiva 92/66/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor -agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I10. Elaborarea Programului de monitorizare a reziduurilor în animale vii și produse de origine animală pentru determinarea prezenței anumitor hormoni, tireostatice şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor;(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.03.2019
4I11. Elaborarea Planului anual de monitorizare a reziduurilor în animalele vii şi produselor de origine animală pentru determinarea prezenței anumitor hormoni, tireostatice şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.03.2019
3Directiva Consiliului 2008/120/CE din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protectie a porcilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT22. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 14 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării”; Transpune: Directiva 2008/120/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT22. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 859 din 14 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării”; Transpune: Directiva 2008/120/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 494/98 al Comisiei din 27 februarie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor administrative minime în cadrul sistemului de identificare și înregistrare a bovinelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT3. Act de modificare Proiectul de lege privind completarea Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor; Transpune: Regulamentul nr. 494/98/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5LT3. Act de modificare Proiectul de lege privind completarea Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor; Transpune: Regulamentul nr. 494/98/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelorPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Regulamentul (CE) Nr. 616/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/94/CE a Consiliului în ceea ce priveşte aprobarea compartimentelor de creştere a păsărilor de curte şi a compartimentelor de creştere a altor păsări captive în privinţa gripei aviare, precum şi a unor măsuri suplimentare de biosecuritate preventivă în aceste compartimentePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT12. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 4 august 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”; Transpune: Regulamentul nr. 616/2009/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT12. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 939 din 4 august 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”; Transpune: Regulamentul nr. 616/2009/CEEvaluarea acțiunii de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Regulamentul (UE) 139/2013 al Comisiei din 7 ianuarie 2013 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Uniune și a condițiilor de carantinăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT7. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normei de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări și a condițiilor de carantină; Transpune: Regulamentul de punere în aplicare nr. 139/2013/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT7. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normei de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări și a condițiilor de carantină; Transpune: Regulamentul de punere în aplicare nr. 139/2013/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Art. 181 Secțiunea 3 – Introducerea pe piață a produselor alimentare, a hranei pentru animale și a subproduselor de origine animalăArticolGOV Cancelaria de Stat
3Decizia Comisiei 2006/677/CE din 29 septembrie 2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru efectuarea auditurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I.14. Ordin ANSA pentru definirea liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017
4I15. Organizarea cursurilor de instruiri cu genericul „Implementarea unui sistem de audit”(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017

Prin Ordinul ANSA nr. 41/d din 14/04/17  au fost organizat un curs de instruire practic de audit  de doua zile 26-27aprilie 2017 destinat specialiștilor din aparatul central și inspectorilor din STSA – 31 de participanți

Prin ord. 367 din 02/11/17 au fost selectați și desemnați ca experți tehnici/auditori -14 specialiști/inspectori ANSA instruiți
Raportul public PNAAA
3Decizia Comisiei 2007/363/CEdin 21 mai 2007 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea planului unic de control național multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I16. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului unic de control multianual(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.03.2017

Planul multianual de control pentru anii 2016-2020 a fost aprobat prin Ordinul ANSA nr.290 din 30.09.2016, plasat pe pagina web.

 

2. Metodologia este elaborată și  aprobată, Ordinul ANSA nr. 91 din 13.03.2017,plasat pe pagina web.

Raportul public PNAAA
4I17. Elaborarea și aprobarea Planului național multianual de control(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.03.2017

Planul multianual de control pentru anii 2016-2020 a fost aprobat prin Ordinul ANSA nr.290 din 30.09.2016, plasat pe pagina web.

 

Raportul public PNAAA
3Decizia Comisiei 2008/654/CE din 24 iulie 2008 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului anual cu privire la planul de control național multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I21. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de elaborarea Raportului anual cu privire la Planul de control;(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2017

. Metodologia a fost aprobată prin Ordinul ANSA nr. 169 din 22 mai 2016 , plasată pe pagina web.

Raportul public PNAAA
4I22. Elaborarea Raportului anual(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2017Raportul
de implementare a Planului multianual de control pentru anul 2017  a fost elaborat. Totodată a fost transmis la instituțiile de resort
Raportul public PNAAA
3Decizia Consiliului 92/608/CEE din 14 noiembrie 1992 privind stabilirea anumitor metode de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman directPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT33. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea „Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct” Transpune: Decizia 92/608/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT33. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea „Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct” Transpune: Decizia 92/608/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2004/41/CE a parlamentului european și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitar-veterinare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor 89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT31. Act nou Proiectul de ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediuluiministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului pentru abrogarea ordinelor ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 102/2005, 171/2006, 229/2009, 149/2006, 215/2006, 165/2006, 170/2006, 173/2006, 218/2006, 220/2006; Transpune: Directiva 2004/41/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT31. Act nou Proiectul de ordin al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediuluiministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului pentru abrogarea ordinelor ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 102/2005, 171/2006, 229/2009, 149/2006, 215/2006, 165/2006, 170/2006, 173/2006, 218/2006, 220/2006; Transpune: Directiva 2004/41/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SL.4. Act nou. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări al unor alimente şi a unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie(SL) - acte subord. legiiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
3Regulamentul (CE) 1069/2009 al parlamentului european şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT34. Proiectul de lege privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman; Transpune: Regulamentul nr.1069/2009/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT34. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la normele sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman Transpune: Regulamentul 1069/2009/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 141/2007 al comisiei din 14 februarie 2007 privind cererea de autorizare, în conformitate cu regulamentul (ce) nr. 183/2005 al parlamentului european și al consiliului, a unităților din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice”PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT36. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr.1405 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri” Transpune: Regulamentul (CE) nr. 141/2007(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT36. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr.1405 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri” Transpune: Regulamentul (CE) nr. 141/2007Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 183/2005 al parlamentului european și al consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I.23. Elaborarea Programului anual de monitorizare a inofensivității furajelor;(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.03.2018A fost aprobat Programul național de
supraveghere a furajelor pentru anul 2018 prin Ordinul nr. 22 din 18.01.2018
Raportul public PNAAA
4I24. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii teritoriali(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.03.2018În perioada 14.05-17.05 2018 a fost organizate seminare în domeniul furajelor medicamentate .
Au participat 10 persoane
Raportul public PNAAA
3Regulamentul (CE) 2074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT27. Act nou Proiectul de lege privind cerinţele generale de igienă a produselor alimentare(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT27. Act nou Proiectul de lege privind cerinţele generale de igienă a produselor alimentareEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
4SLT28. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”; Transpune Regulamentul (CE) nr. 2074/2005(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT28. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”; Transpune Regulamentul (CE) nr. 2074/2005Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
5SLT28. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”; Transpune Regulamentul (CE) nr. 2074/2005Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
4SLT29. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1112 din 6 iunie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentară de origine animală”); Transpune: Regulamentul (CE) nr. 2074/2005(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT29. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1112 din 6 iunie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentară de origine animală”); Transpune: Regulamentul (CE) nr. 2074/2005Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) 2074/2005 /Implementare în termen a Regulamentului (CE) 2074/2005 – termenul AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea și abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului (Pct. 1 – completări la Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 06.12.2010) asigură transpunerea parțială a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 01/14 din 04.01.2017/ Proiectul național este un exercițiu de continuitate a procesului de armonizare în domeniul controalelor oficiale ale produselor alimentare de origine animală și vine să completeze normele existente cu prevederi privind controalele oficiale privind inspecția cărnii prin transpunerea Anexei VIb a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Proiecte: -Proiectul de Lege privind cerinţele generale de igienă a produselor alimentare (modificarea HG nr.412 din 25.05.2010); -Proiectul de Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală.Raportul public PNAAA
3Regulamentul (CE) 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT5.Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare. Transpune: 1. Regulamentul nr. 669/2009/CE; 2. Regulamentul de punere în aplicare nr. 702/2013/UE(SL) - acte subord. legiiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5LT5.Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare. Transpune: 1. Regulamentul nr. 669/2009/CE; 2. Regulamentul de punere în aplicare nr. 702/2013/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT3. Act nou Proiectul de lege privind cerințele de igienă a produselor alimentare; Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 852/2004; 2. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 ; 3. Regulamentul (CE) nr. 2074/2005(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5LT1. Act nou Proiectul de lege privind cerințele de igienă a produselor alimentare; Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 852/2004; 2. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 ; 3. Regulamentul (CE) nr. 2074/2005Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animalăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT26. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”; Transpune: Regulamentul (CE) nr. 853/2004(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT26. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”; Transpune: Regulamentul (CE) nr. 853/2004SLT1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 „Privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală”; Transpune: Regulamentul (CE) nr. 853/2004Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a standardelor internaționale Codex Alimentarius CODEX STAN General 206-1999, CODEX STAN 207-1999, CODEX STAN 208-1999, CODEX STAN 221-2001, CODEX STAN 243-2003, CODEX STAN 279-1971 cu privire la unt (actualizat 2018), CODEX STAN 281-1971, CODEX STAN 282-1971, CODEX STAN 283-1978, CODEX STAN 284-1971, CODEX STAN 289-1995. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate transpune parțial CODEX STAN General 206-1999, CODEX STAN 207-1999, CODEX STAN 208-1999, CODEX STAN 221-2001, CODEX STAN 243-2003, CODEX STAN 279-1971 cu privire la unt (actualizat 2018), CODEX STAN 281-1971, CODEX STAN 282-1971, CODEX STAN 283-1978, CODEX STAN 284-1971, CODEX STAN 289-1995. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 99/14 din 08.11.18/ Transpunerea parțială a standardelor menționate se datorează faptului că, proiectul național nu a transpus mai multe prevederi ale acestora, după cum urmează: CODEX STAN General 206-1999: - noțiunea de ,,produs lactat combinat/ compus” (compositemilk product), reglementată de pct. 2.3 din Codex; - prevederile Capitolului IV din proiectul național privind etichetarea urmează a fi completate cu cerințele privind denumirea comercială a produselor lactate combinate, stabilite la pct. 4.5 din Codex; - în ceea ce privește etichetarea produselor care fac parte din categoria produselor lactate, în speță referitoare la denumirea produsului ce urmează a fi indicat pe etichetă în scopul informării corespunzătoare a consumatorilor, reiterăm necesitatea completării cerințelor de etichetare cu cele pentru ”laptele crud destinat consumului uman”, reglementate și de pct. 4.2.1 din Codex; - se va completa cu noțiunea de ”conținut proteic” în pct. 4 din proiectul național și completarea Cap. IV din proiect cu un nou punct privind modificările compoziției laptelui prin îmbogățirea laptelui cu proteine lactate, săruri minerale sau vitamine, precum și cerințele pentru ambalajul produsului care au suferit aceste modificări. CODEXSTAN207-1999: - în ceea ce privește pct. 3.1 din Codex privind materia primă pentru producerea laptelui praf și a smântânii dulce praf, precum și a produselor lactate care pot fi utilizate pentru ajustarea conținutului proteic, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - la Cap. IV din proiectul național, se reiterează necesitatea completării acestuia cu prevederile privind declararea conținutului proteic, menționate mai sus (a se vedea observațiile de compatibilitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013) și CODEX STAN General 206-1999), în conformitate cu pct. 7.3 din Codex; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.5 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. CODEX STAN 208-1999: - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea brînzei în saramură și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - cu referire la pct. 23 din proiectul național, în ceea ce privește tipul de brînză foarte grasă, brînză grasă, brînzăsemigrasă, brînză parțial degresată, brînză degresată, indicatorii conținutului de grăsime raportat la substanţa uscată ”>60”, ”45-60”, ”25-45”, ”10-25” și respectiv ”<10” urmează a fi substituiți cu indicatorii ”≥60”, ,,≤40 - >60”, ,,≤25 - >45”,,,≤10 - >25” și ”<10”, pentru asigurarea conformității cu indicatorii conținutului de grăsime stabiliți în pct. 7.2 din Codex; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. CODEX STAN 221-2001 - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea brînzei nematurate și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - cu referire la pct. 23 din proiectul național, în ceea ce privește tipul de brînză foarte grasă, brînză grasă, brînzăsemigrasă, brînză parțial degresată, brînză degresată, indicatorii conținutului de grăsime raportat la substanţa uscată ”>60”, ”45-60”, ”25-45”, ”10-25” și respectiv ”<10” urmează a fi substituiți cu indicatorii ”≥60”, ,,≤40 - >60”, ,,≤25 - >45”,,,≤10 - >25”și ”<10”,pentru asigurarea conformității cu indicatorii conținutului de grăsime stabiliți în pct. 7.2 din Codex; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. CODEX STAN 243-2003: - proiectul național nu stabilește definițiile următoarelor tipuri de lapte fermentat: ,,cultură de iaurt alternativă” (pct. 2.1 din Codex), ,,lapte fermentat concentrat” (pct. 2.2 din Codex), ,,băuturi pe bază de lapte fermentat” (pct. 2.4 din Codex), care urmează a fi transpuse în pct. 4 din proiectul național; - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea laptelui fermentat și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - la Anexa nr. 4, Tabelul 2 din proiect privind indicii fizico-chimici și numărul minim de microorganisme specifice ale laptelui fermentat, indicii privind a) fracția masică de grăsime; b) fracția masică proteică și c) numărul de microorganisme marcate nu corespund indicilor stabiliți la pct. 3.3 din Codex și urmează a fi modificați, după cum urmează: a) fracția masică de grăsime pentru iaurt, iaurt aromatizat sau cu adaos de fructeși lapte acidofil urmează să indice max. 15% și nu 10%; b) fracția masică proteică pentru iaurt, iaurt aromatizat, lapte acidofil, lapte acru, chefir - min. 2,7%; c) indicele privind numărul de microorganisme marcate în privința chefirului urmează a fi exclus; - proiectul nu stabilește caracteristicile esențiale de fabricație pentru laptele fermentat stabilite în pct. 3.4 din Codex, potrivit căruia este interzisă îndepărtarea zerului după fermentare în procesul de producere a laptelui fermentat, cu excepția laptelui fermentat concentrat; - în ceea ce privește etichetarea produselor care fac parte din categoria laptelui fermentat, în speță referitoare la denumirea produsului ce urmează a fi indicat pe etichetă în scopul informării corespunzătoare a consumatorilor, proiectul național nu prevede cerințele privind denumirea produselor stabilite la pct. 7.1.1 din Codex referitoare la culturile de iaurt alternative, cerințele din pct. 7.1.2 din Codex referitoare la produsele obținute din lapte fermentat, tratat termic după fermentare, precum și cerințele din pct. 7.1.3 și 7.1.5 din Codexreferitoare la laptele fermentat aromatizat și laptele fermentat îndulcit; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. CODEX STAN 279-1971 - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea untului și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - la Anexa nr. 6, Tabelul 2, cu referire la indicatorii fizico-chimici stabiliți pentru unt, nesărat și sărat, pentru a corespunde pct. 7.1. din Codex, indicele fracției masice de grăsime maxime poate fi de 95% sau mai mare. De asemenea, indicele maxim pentru fracția masică de substanță uscată degresată în cazul untului, nu trebuie să fie mai mare de 2% și nu 3%, după cum este stabilit de proiectul național în cazul untului sărat; - cu referire la untul țărănesc și untul cu conținut redus de grăsime din Tabelul 2 al Anexei nr. 6, precum și untul de ciocolată din Tabelul 3, Anexa nr. 6 la proiectul național, indicii fizico-chimici ai acestor categorii de produse nu corespund celor stabiliți pentru unt, în conformitate cu pct. 3.3 din Codex și prin urmare, termenul ”unt” din denumirea acestora poate induce consumatorul în eroare. Astfel, potrivit prevederilor pct. 3.3 din Codexul nr. 253-2006, actualizat în 2018, orice produs care conține grăsimi din lapte mai puțin de 80% și mai mult de 10% este considerat un produs lactat tartinabil și nu unt. În acest sens, recomandăm revizuirea prevederilor proiectului, atît a noțiunilor de produse lactate tartinabile și pastă din lapte pentru tartine, cît și a cerințelor de etichetare și privind indicatorii fizico-chimici pentru produsele lactate tartinabile, prin prisma prevederilor Codex Stan 253-2006; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. CODEX STAN 281-1971: - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea laptelui concentrat și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - cu referire la Tabelul 2 al Anexei nr. 7 din proiectul național, menționăm că acesta stabilește doar indicii fizico-chimici pentru laptele concentrat cu zahăr, fără indicarea celor pentru laptele concentrat fără zahăr, reglementate de pct. 3.3 din Codex, iar prin urmare, Tabelul 2 din Anexa nr. 7 la proiect urmează a fi completat cu indicii fizico-chimici ale produselor lactate concentrate fără zahăr – lapte concentrat, lapte degresat concentrat, lapte semidegresat concentrat și lapte concentrat cu conținut de grăsime ridicat, în conformitate cu pct. 3.3 din Codex; - în ceea ce privește etichetarea produselor care fac parte din categoria laptelui concentrat, în speță referitoare la denumirea produsului ce urmează a fi indicat pe etichetă în scopul informării corespunzătoare a consumatorilor, proiectul național nu prevede cerințele stabilite în pct. 7.1 din Codex referitoare la denumirea de lapte concentrat cu conținut de grăsimi ridicat; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare; CODEX STAN 283-1978: - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea brânzeturilor și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - cu referire indicii stabiliți pentru tipul de brînză în conformitate cu consistența și principiile de maturare din pct. 20, Tabelul 1 al proiectului național, indicii privind conținutul de apă raportat la substanța degresată (MFFB) nu corespund cu cei stabiliți la pct. 7.1.1 dinCodex. Prin urmare, aceștia vor fi revizuiți, după cum urmează: a) pentru brînza extra tare, indicele privind conținutul de apă raportat la substanța degresată urmează a fi stabilit în mărime de ”<51”, b) pentru brînza tare – ”49-56”, c) pentru brînzasemitare și semimoale, indicii privind conținutul de apă raportat la substanța degresată urmează a fi stabiliți în mărime de ”54-69”, iar pentru d) brînza moale – ”>67” %; - cu referire la pct. 23 din proiectul național, în ceea ce privește tipul de brînză foarte grasă, brînză grasă, brînzăsemigrasă, brînză parțial degresată, brînză degresată, indicatorii conținutului de grăsime raportat la substanţa uscată ”>60”, ”45-60”, ”25-45”, ”10-25” și respectiv ”<10” urmează a fi substituiți cu indicatorii ”≥60”, ,,≤40 - >60”, ,,≤25 - >45”,,,≤10 - >25” și ”<10”, pentru asigurarea conformității cu indicatorii conținutului de grăsime stabiliți în pct. 7.2 din Codex; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare; - proiectul național nu a preluat dispozițiile din Apendicele la Codex privind crusta, suprafața și stratul de acoperire a brînzei, recomandîndu-se includerea acestora în textul proiectului național. CODEX STAN 282-1971: - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea laptelui concentrat cu zahăr și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - cu referire la indicii fizico-chimici ale produselor lactate concentrate din Tabelul 2 al Anexei nr. 7 la proiectul național, acesta stabilește indici ai fracții masicede substanță uscată degresată diferiți de ceispecificati în pct. 3.3 din Codex și, prin urmare, urmează a fi revăzuți. Astfel, pentru laptele concentrat cu zahăr, indicile fracției masice de substanță uscată degresată urmează a fi stabilit în mărime de min. 28%, pentru laptele degresat concentrat cu zahăr și pentru laptele semidegresat concentrat cu zahăr - în mărime de min. 24%; - în conformitate cu pct. 3.3 din Codex, Tabelul 2 din Anexa nr. 7 la proiect urmează a fi completat cu indicii fizico-chimici pentru laptele concentrat cu un conținut de grăsime ridicat; - în ceea ce privește etichetarea produselor care fac parte din categoria laptelui concentrat, în speță referitoare la denumirea produsului ce urmează a fi indicat pe etichetă în scopul informării corespunzătoare a consumatorilor, proiectul național nu prevede cerințele stabilite în pct. 7.1 din Codex referitoare la denumirea de lapte concentrat cu conținut de grăsimi ridicat; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare), iar instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. CODEX STAN 284-1971: - cu referire la brînzeturile din zer, proiectul național, spre deosebire de pct. 2.1 din Codex, nu prevede cerința potrivit căreia raportul dintre proteina din zer și cazeină din produsul obținutprin coagularea zerului trebuie să fie considerabil mai mare decît cea a laptelui. De asemenea, nu a fost transpusă specificația potrivit căreia produsul obținut prin coagularea zerului poate fi maturată sau nematurată; - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea brînzei din zer și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - cu referire la Tabelul 6 din Anexa nr. 5 al proiectului național, care stabilește indicii fizico-chimici ai brînzei proaspete, pentru asigurarea conformității cu pct. 7.2 din Codex,urmează a fi modificată fracția masică de grăsime din lapte pentru brînza proaspătă din zer din minimum 3,0% în minimum 10% și mai puțin de 33%. De asemenea, se va completa Tabelul menționat anterior cu următoarele tipuri de brînză din zer: cremă de brînză din zer și brînză din zer degresată și indicarea pentru acestea a fracțieimasice de grăsime de minimum 33% și, respectiv, mai puțin de 10%; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. CODEX STAN 289-1995: - în ceea ce privește pct. 3.1 și 3.2 din Codex privind materia primă pentru producerea zerului praf și ingredientele permise, recomandăm preluarea acestor cerințe de proiectul național; - cu referire la Tabelul 3 din Anexa nr. 8 al proiectului național, care stabilește indicii fizico-chimici ai zerului praf și zerului acid praf, pentru asigurarea conformității cu pct. 3.3 din Codex, acesta urmează a fi completat cu indicele privind conținutul de pulbere, care trebuie să fie cel mult de 9.5% pentru zerul praf și de cel mult de 15.0% pentru zerul acid praf, precum și indicelepH (pentru soluție de 10%), care trebuie să fie mai mare de 5.1 pentru zerul praf și de maximum 5.1 pentru zerul acid praf; - indicii fizico-chimici pentru zerul dulce praf din Tabelul menționat anterior corespund cu indicii stabiliți de Codex pentru zerul praf, pct. 3.3, și nu cu cei reglementați pentru zerul dulce praf la pct. 7.1 din Codex. Astfel, termenul ”zer dulce praf” va fi substituit cu cel de ”zer praf”, iar Tabelul 6 din Anexa nr. 8 la proiect va fi completat cu o nouă rubrică pentru indicarea criteriilor microbiologice ale zerului dulce praf, în conformitate cu cele stabilite la pct. 7.1 din Codex; - la pct. 32 din proiectul național privind cerințele de marcare a containerelor pentru transportul laptelui și produselor lactate, pentru corespunderea cu cerințele stabilite în pct. 7.3 din Codex, acestea urmează a fi completate cu datele privind denumirea produsului, identificarea lotului, numele și adresa producătorului sau a ambalatorului (numele și adresa pot fi înlocuite cu un marcaj de identificare care trebuie să fie confirmat prin documentele însoțitoare). De asemenea, instrucțiunile privind păstrarea produselor pot fi indicate pe container sau în documentele însoțitoare. Alte acte UE transpuse: - Capitolul I și Capitolul II, Secțiunea IX a Anexei III din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2017/1981 al Comisiei din 31 octombrie 2017; - Partea III și Partea IV a Anexei VII din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogarea Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 /Implementare tardivă a actului UE – termen AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate transpune parțial Regulamentul (CE) nr. 853/2004. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 99/14 din 08.11.18/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că, proiectul național, ținînd seama de scopul său specific și limitat, a preluat doar anumite prevederi ale actului UE. Totodată, au fost identificate mai multe prevederi ale actului UE care nu au fost transpuse în proiect, după cum urmează: - prevederile relevante din Capitolul I și Capitolul II, Secțiunea IX din Regulamentul UE privind producția primară ”colostru” și produsele pe bază de colostru: definiția, cerințele de sănătate animală, cerințele privind colectarea și transportului colostrului, criteriile care se aplică colostrului, cerințele privind produsele pe bază de colostru, etc. - cerințele înaintate pentru împachetare și ambalare stabilite în Capitolul III, Secțiunea IX din Anexa III a Regulamentului UE, precum și cele pentru etichetarea laptelui crud, în conformitate cu Capitolul IV, Secțiunea IX din Anexa III a Regulamentului UE; - cerințele specifice pentru colectarea și transportul laptelui în ceea ce privește temperatura, precum și excepțiile de la aceste obligații, reglementate de Capitolul I, pct. II, B, pct. 2-4 din Secțiunea IX a Anexei III la Regulamentul UE; - Cerințele privind temperatura stabilite la pct. I, Capitolul II, Secțiunea IX din Anexa III a actului UE: aceasta nu trebuie să fie mai mare de 6, Anexa nr. 1 a proiectului stabilind un indice de 10, care este mai mare decît minimum stabilit de actul UE. De asemenea, pct. 2 al pct. I din Capitolul II, Secțiunea IX din Anexa III a actului UE reglementează condițiile în care este admisibilă o temperatură de păstrare mai mare, care nu se regăsesc în proiectul național; - mențiunea de la pct. 2, pct. III, Capitolul II, Secțiunea IX din Anexa III a Regulamentului UE, care stabilește că în cazul în care criteriile privind conținutul de germeni nu sunt întrunite, operatorii din sectorul alimentar vor informa autoritatea competentă și vor lua măsuri pentru remedierea situației; - indicii privind conținutul de germeni pentru laptele crud de la alte specii, prevăzuți la pct. 2 (a) (ii) și 2 (b) din pct. III, Capitolul I, Secțiunea IX din Anexa III a Regulamentului UE. Măsuri naționale suplimentare de transpunere: Existente: - Hotărîrea Guvernului nr. 1014 din 23.11.2017 cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (expertizată de Centru în 2017); - Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală (expertizată de Centru în 2009). Alte acte UE transpuse: - Partea III și Partea IV a Anexei VII din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogarea Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017; - CODEX STAN General 206-1999 cu privire la utilizarea termenilor privind produsele lactate (1999); - CODEX STAN 207-1999 cu privire la laptele praf şi smîntîna dulce praf (actualizat 2018); - CODEX STAN 208-1999 privind brînzeturile în saramură (actualizat 2018); - CODEX STAN 221-2001 cu privire la brînză nematurată, inclusiv brînză proaspătă (actualizat 2018); - CODEX STAN 243-2003 cu privire la laptele fermentat (actualizat 2018); - CODEX STAN 279-1971 cu privire la unt (actualizat 2018); -CODEX STAN 281-1971 Standard pentru laptele concentrat (actualizat 2018); - CODEX STAN 282-1971 cu privire la laptele concentrat cu zahăr (actualizat 2018); - CODEX STAN 283-1978 cu privire la brînzeturi (actualizat 2018); - CODEX STAN 284-1971 Standard pentru brînzeturi din zer (actualizat 2018); - CODEX STAN 289-1995 Standard pentru zerul praf (actualizat 2018). Raportul public PNAAA
3Regulamentul (CE) 854/2004 al parlamentului european și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului umanPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT30. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1112 din 6 decembrie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală”; Transpune: Regulamentul nr. 854/2004/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT30. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1112 din 6 decembrie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală”; Transpune: Regulamentul nr. 854/2004/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I18. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii teritoriali;(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017
4I19. Elaborarea procedurii specifice de prelevare a probelor de furaje;(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017
4I20. Procurarea utilajului pentru prelevarea probelor de hrană pentru animale și echipamente de protecție personală(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017
3Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne NB: abrogat prin Regulamentul 2015/1375 din 30.08.2015PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT32. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 26 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa Trichinellei în carne” Transpune: Regulamentul 1375/2015/UE a abrogat Regulamentul 2075/2005/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT32. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 26 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa Trichinellei în carne” Transpune: Regulamentul 1375/2015/UE a abrogat Regulamentul 2075/2005/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționatăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT35. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman Transpune: Regulamentul 142/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT35. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman Transpune: Regulamentul 142/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 210/2013 al comisiei din 11 martie 2013privind aprobarea unităților care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT4. Act de modificare Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 68 din 5 mai 2013 despre semințe; Transpune: 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 ; 2. Regulamentul (UE) nr. 210/2013; 3. Regulamentul (UE) nr. 211/2013(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5LT4. Act de modificare Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 68 din 5 mai 2013 despre semințe; Transpune: 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 ; 2. Regulamentul (UE) nr. 210/2013; 3. Regulamentul (UE) nr. 211/2013Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 211/2013 al Comisiei din 11 martie 2013 privind cerințele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni și semințe pentru producția de germeniPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Regulamentul (UE) 579/2014 al Comisiei din 28 mai 2014 de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichidePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I13. Asigurarea controlului la posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră şi monitorizarea mărfurilor la importul pe cale maritimă al uleiurilor și al grăsimilor lichide(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2019
4SL3. Act nou. Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor pentru unele categorii de produse(SL) - acte subord. legiiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2019
3Regulamentul (UE) 702/2013 al Comisiei din 22 iulie 2013 privind măsurile tranzitorii pentru aplicarea regulamentului (ce) nr. 882/2004 al parlamentului european și al consiliului în ceea ce privește acreditarea laboratoarelor oficiale care efectuează teste oficiale pentru depistarea trichinella și de modificare a regulamentului (ce) nr. 1162/2009 al comisieiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5LT6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelorEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) nr. 101/2013 al Comisiei din 4 februarie 2013 privind utilizarea acidului lactic pentru reducerea contaminării microbiologice de suprafață a carcaselor de bovinePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT30. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea”; Transpune: Regulamentul nr. 101/2013/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT30. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea”; Transpune: Regulamentul nr. 101/2013/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul de punere în aplicare nr. 636/2014 privind un model de certificat pentru comerțul cu vânat sălbatic mare nejupuitPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4Neaplicabil pentru Republica Moldova, va fi discutat la şedinţa Subcomitetului pentru cooperare în domeniul sanitar și fitosanitar UE–RM preconizată în iunie 2017(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2017
2Art. 181 Secțiunea 4 — Norme de siguranță alimentarăArticolMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
3Decizia de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 1924/2006; 2. Decizia 2013/63/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2017Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 19 decembrie 2017 „cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare”. Raportul public PNAAA
5SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 1924/2006; 2. Decizia 2013/63/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizantePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT32 Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante Transpune: Directiva 1999/2/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019
5SLT32 Act nou Proiectul hotărîrii de Guvern privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante Transpune: Directiva 1999/2/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 1999/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de stabilire a unei liste comunitare cu produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizantePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT33 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea listei produselor și ingredientelor alimentare tratate cu radiații ionizante Transpune: Directiva 1999/3/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2019Prin Dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 642d din 07.12.2018 a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern în cauză. La moment proiectul este în curs de elaborare.Raportul public PNAAA
5SLT33 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea listei produselor și ingredientelor alimentare tratate cu radiații ionizante Transpune: Directiva 1999/3/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT35 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor Transpune : Directiva 2003/40/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Proiectul hotărîrii de Guvern este la etapa de definitivare.Raportul public PNAAA
Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost supus expertizei judiciare, la moment se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor.Raportul public PNAAA
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 57 din 11 februarie 2019 pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale.Raportul public PNAAA
5SLT35 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor Transpune : Directiva 2003/40/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2007/42/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT19. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare Transpune: Directiva 2007/42/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2017Hotărîrea Guvernului nr.493 din 30 iunie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare„. Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare la 07.10.2017.Raportul public PNAAA
5SLT19. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare Transpune: Directiva 2007/42/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2009/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (reformare)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare Transpune: Directiva 2009/32/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019Prin Dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 642d din 07.12.2018 a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern în cauză. La moment proiectul este în curs de elaborare.Raportul public PNAAA
5SLT10. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare Transpune: Directiva 2009/32/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturalePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT34 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale Transpune: Directiva 2009/54/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Proiectul hotărîrii de Guvern este la etapa de definitivare.Raportul public PNAAA
Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost supus expertizei judiciare, la moment se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor.Raportul public PNAAA
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 57 din 11 februarie 2019 pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale.Raportul public PNAAA
5SLT34 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale Transpune: Directiva 2009/54/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 2009/54/CE /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale, în speță Anexa I „Regulamentul sanitar privind exploatarea și comercializarea apelor minerale” asigură transpunerea integrală a Directivei 2009/54/CE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 114/07 din 04.12.18/ Totodată, proiectul național nu a asigurat transpunerea prevederilor art. 1 (2) din Directiva 2009/54/CE, care se referă la durata de valabilitate a certificării, care potrivit normei europene nu poate depăși o perioadă de 5 ani, cu excepția repetării procedurii de recunoaștere, în cazul în care certificarea este reînnoită înainte de sfârșitul perioadei amintite. Directiva 2009/54/CE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională de profil, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Directiva 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor; - Regulamentul (UE) nr. 115/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor (Text cu relevanță pentru SEE). Raportul public PNAAA
3Directiva 2011/91/UE a parlamentului european și a consiliului din 13 decembrie 2011 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentarPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I1. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor30.06.2018
4LT2. Act legislativ nou Proiectul de lege pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare Transpune: Directiva 2011/91/UE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5LT2. Act legislativ nou Proiectul de lege pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare Transpune: Directiva 2011/91/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 78/142 a Consiliului din 30 ianuarie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT20. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare Transpune: Directiva 78/142/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr. 580 din 20 iulie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare„. Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare la 28.07.2017.Raportul public PNAAA
5SLT20. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare Transpune: Directiva 78/142/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 82/711/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază necesare pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor de plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT17. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: 1. Directiva 82/711/CEE; 2. Regulamentul 10/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.968 din 14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze„. Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la 17.02.2018.Raportul public PNAAA
5SLT17. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: 1. Directiva 82/711/CEE; 2. Regulamentul 10/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 93/11/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor și a substanțelor N-nitrozabile din tetinele și suzetele fabricate din elastomeri sau cauciucPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT21. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: Directiva 93/11/CEE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.968 din 14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze„. Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la 17.02.2018.Raportul public PNAAA
5SLT21. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: Directiva 93/11/CEEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Recomandarea Comisiei 2006/794/CE a Consiliului din 16 noiembrie 2006 privind monitorizarea nivelurilor de fond de dioxine, PCB de tipul dioxinei și PCB non-tipul dioxinelor în produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I2. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2018
3Recomandarea Comisiei 2011/516/UE din 23 august 2011 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a PCB din alimentația umană și animalăPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SL1. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea nr. 520 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare”(SL) - acte subord. legiiMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
3Recomandarea Comisiei 2013/165/UE din 27 martie 2013 privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cerealePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I 3 Actiuni de monitorizare privind prezenta toxinelor T-2 și HT-2 în cereal și în produsele pe bază de cereale(I) - MăsurăMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
4SLT 31 Act de modificare Proiect de modificare a Hotaririi Guvernuluinr. 520 din 22.06.2010 Transpune: Recomandarea nr. 2013/165 UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT 31 Act de modificare Proiect de modificare a Hotaririi Guvernuluinr. 520 din 22.06.2016 Transpune: Recomandarea nr. 2013/165 UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Recomandării 2013/165/UE /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare transpune Recomandarea 2013/165/UE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 94/14 din 29.10.18/ Recomandarea 2013/165/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - Recomandarea 2013/711/UE a Comisiei din 3 decembrie 2013 privind reducerea prezenței dioxinelor, a furanilor și a bifenililor policlorurați în produsele alimentare și în hrana pentru animale (Text cu relevanță pentru SEE). Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Recomandării 2013/711/UE /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare transpune Recomandarea 2013/711/UE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 94/14 din 29.10.18/ Recomandarea 2013/711/UE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - Recomandarea 2013/165/UE a Comisiei din 27 martie 2013 privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale, (Text cu relevanță pentru SEE). Raportul public PNAAA
3Regulamentul (CE) 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT9. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) 1331/2008(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2019Prin Dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 642d din 07.12.2018 a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern în cauză. La moment proiectul este în curs de elaborare.Raportul public PNAAA
5SLT9. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) 1331/2008 Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 1334/2008 al parlamentului european și al consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 13 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) nr.1334/2008(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2018Proiectul Hotărîrii Guvernului „cu privire aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime” la 8 iunie 2018 a fost plasat spre consultare publică și expediat spre avizare instituțiilor de resort.Raportul public PNAAA
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 19.12.2018.Raportul public PNAAA
5SLT 13 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) nr.1334/2008Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 1334/2008 /Implementare tradivă a actului UE – termenul AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și de materii prime transpune parțial dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1334/2008. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 64/11 din 26.06.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează următoarelor aspecte de compatibilitate constatate, avînd în vedere omiterea amendamentelor succesive adoptate ulterior, în special cu privire la Anexa I din Regulament, care au un impact calitativ asupra compatibilității. În proiectul național, pct. 2 alin. 1) nu include materiile prime, spre deosebire de art. 1 (a) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 unde acestea sunt incluse. Trimiterea la anexa V din pct. 4 alin. 1) din proiectul național urmează a fi revăzută, pentru a corespunde cu art. 2 (1) (a), care face trimitere la prevederile Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare. La Anexa I din proiectul național, aceasta urmează a fi revizuită substanțial pentru a include toate modificările și completările aduse Anexei I, partea A din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008: - eliminarea a 37 de intrări din textul actual al proiectului Anexei I (în conformitate cu prevederile Regulamentelor (UE) nr. 545/2013; nr. 246/2014; nr. 2015/648; nr. 2015/1102; nr. 2015/1760; nr. 2016/178; nr. 2016/637 și nr. 2017/1250); - modificarea/ rectificarea, precum și introducerea rubricilor noi – 98 de modificări, în conformitate cu prevederile Regulamentelor (UE) nr. 985/2013; nr. 1098/2014; nr. 2016/54; nr. 2016/55; nr. 2016/692; nr. 2016/1244. De asemenea, la Anexa I din proiect, la moment aceasta conține doar partea A a Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1334/2008 ce vizează substanțele aromatizante. Cu referire la celelalte părți ale Anexei I privind lista Uniunii de arome și materiale-sursă: Partea B Preparate aromatizante; Partea C Arome obținute prin tratament termic; Partea D Precursori de arome; Partea E Alte arome; și Partea F Materiale-sursă, proiectul Anexei I nu face nici o referire la acestea. Anexa nr. 1 a proiectului național conține trimitere la Regulamentul (CE) 1333/2008, ceea ce este inadmisibil, dat fiind faptul ca Republica Moldova nu este stat membru a UE și nu poate opera cu trimitere la actele Uniunii, iar în rubrica unde se descrie conținutul coloanei 8 este inclusă sintagma ,,retrasă de pe lista Uniunii”, aceasta urmează să fie înlocuită cu sintagma ,,retrasă de pe lista națională”. Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei; - art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 /Implementare tradivă a actului UE – termenul AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și de materii prime transpune parțial dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 64/11 din 26.06.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează următoarelor aspecte de compatibilitate constatate. Regulamentul UE introduce Anexa I în textul Regulamentului (UE) nr. 1334/2008, care a fost preluată de proiectul Anexei I a proiectului național. Totodată, reiterăm că Anexa 1 a Regulamentului (UE) nr. 1334/2008 a fost supusă unor modificări succesive, după cum se descrie în observațiile de compatibilitate supra cu referire la transpunerea Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1334/2008. În acest context, Anexa I a proiectului național urmează a fi supusă unor modificări substanțiale. De asemenea, prevederile Regulamentului UE, pe lîngă Partea A a Anexei I, care se referă la substanțele aromatizante, mai introduce și Părțile B-F a Anexei I, care nu au fost preluate de Anexa I a proiectului. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - art. 3-6, 9-18, Anexele I-V ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110//2008 și a Directivei 2000/13/CE, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2018/678 al Comisiei din 3 mai 2018; - art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. Raportul public PNAAA
3Regulamentul (CE) 1895/2005 al Comisiei din 18 noiembrie 2005 privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT22. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare Transpune: Regulamentul 1895/2005/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.548 din 11 iulie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare„. Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la 17.02.2018.Raportul public PNAAA
5SLT22. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare Transpune: Regulamentul 1895/2005/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 2065/2003 al parlamentului european și al consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT12. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) 2065/2003(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Proiectul hotărîrii Guvernului „cu privire aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de stabilire listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare şi/sau pentru producerea aromelor de fum derivate” la 12.06.2018 a fost plasat spre consultare publică și expediat spre avizare instituțiilor de resort.Raportul public PNAAA
5SLT12. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) 2065/2003Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 /Implementare tardivă a actului UE – termen AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de stabilire listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate transpune parțial dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2065/2003. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 67/11 din 29.06.2018/ Transpunerea parțială a aactului UE se datorează următoarelor aspecte de compatibilitate constatate. Proiectul național nu a preluat art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2003, care prevede procedura de modificare, suspendare și revocare a autorizațiilor. Proiectul național nu transpune art. 12 alin. 4 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 privind prelungirea automata a autorizației cu șase luni și informarea titularului autorizației despre acest fapt, în cazul în care, din motive independente de voința titularului autorizației, nu se adoptă decizia de reînnoire a autorizației cu o lună înainte de data expirării. Proiectul național nu acordă solicitantului dreptul de a indica informațiile care sunt confidențiale și nu reglementează respectarea confidențialității în cazul în care solicitantul retrage sau a retras o cerere, în conformitate cu art. 11 alin. 1 și 6 din Regulamentul UE. Proiectul național nu stabilește adoptarea criteriilor de calitate pentru metodele de analiză validate, în conformitate cu punctul 4 al Anexei II din Regulamentul UE, inclusiv substanțele ce urmează a fi măsurate și nici nu prevede termenul sau modalitatea de stabilire ale acestora, după cum prevede art. 17 din actul UE. La nivelul UE, în vederea implementării acestei cerințe, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 627/2006 al Comisiei din 21 aprilie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la criteriile de calitate pentru metodele analitice validate pentru eșantionarea, identificarea și caracterizarea produselor de fum primare. Cu referire la Regulamentul (CE) nr. 627/2006, acesta stabilește criteriile de performanță minimă (criterii de calitate) pe care trebuie să le îndeplinească metoda de analiză pentru a se asigura utilizarea de către laboratoare a unor metode care ating nivelul de performanță necesar. Proiectul național nu transpune Regulamentul UE, iar obiectul de reglementare al proiectului nu vizează transpunerea acestuia. Regulamentul (CE) nr. 627/2006 nu a constituit anterior obiect al transpunerii în legislația națională și nici nu este menționat expres de lista stabilită de Anexa XXIV-B a Capitolului 4 „Măsuri sanitare și fitosanitare” din titlul V “Comerț și aspect legate de comerț” a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Totuși, importanța transpunerii acestuia în legislația națională rezultă din caracterul său juridic de suplimentare a prevederilor punctului 4 din Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 și de îndeplinire a condiției de adoptare a criteriilor de calitate pentru metodele de analiză validate, inclusiv substanțele ce urmează a fi măsurate, impuse de art. 17 a Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 (care constituie obiect al transpunerii în prezentul proiect). Transpunerea poate fi realizată prin completarea anexei 2 a proiectului sau introducerea unei anexe suplimentare. Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 nu a constituit anterior obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul normativ primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2013 al Comisiei din 10 decembrie 2013 de stabilire a listei Uniunii de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivateRaportul public PNAAA
3Regulamentul (CE) 450/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT23. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) 450/2009(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018La 17 iulie proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare a fost expediat Centrului Național Anticorupție pentru expertiza coruptibilității (scr.nr. 04/1806).Raportul public PNAAA
Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 3 octombrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare.Raportul public PNAAA
5SLT23. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE) 450/2009Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (CE) nr. 450/2009 /Implementare în termen a actului UE – termenul AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare” asigură transpunerea integrală a Regulamentului (CE) nr. 450/2009. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 59/07 din 19.06.2018/ Regulamentul (CE) nr. 450/2009 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia.Raportul public PNAAA
3Regulamentul (CE) 953/2009 al Comisiei din 13 octombrie 2009 privind substanțele care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în produsele alimentare destinate unei alimentații specialePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 28 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuui sanitar privind compoziția și informarea alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale Transpune: Regulamentul (CE) 953/2009copuri nutriționale în produsele alimentare destinate unei alimentații speciale Transpune: Regulamentul (CE) 953/2009(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Hotărîrea Guvernului Nr. 179 din 27 februarie 2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății.Raportul public PNAAA
5SLT 28 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuui sanitar privind compoziția și informarea alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale Transpune: Regulamentul (CE) 953/2009Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.196 din 25 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 1924/2006; 2. Decizia 2013/63/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.06.2018Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 19 decembrie 2017 „cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare”. Raportul public PNAAA
5SLT1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.196 din 25 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 1924/2006; 2. Decizia 2013/63/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare NB Abrogat prin Regulamentul 872/2012/UEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT11. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unei proceduri pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare Transpune: Regulamentul 872/2012/UE/ a abrogat Regulamentul (CE) nr. 2232/96 (SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 19.12.2018.Raportul public PNAAA
5SLT11. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unei proceduri pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare Transpune: Regulamentul 872/2012/UE/ a abrogat Regulamentul (CE) nr. 2232/96 Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intoleranță la glutenPrevedereMAEIE AdministratorMinisterul Afacerilor Externe și Integrării Europene
4SLT 27. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuui sanitar privind compoziția și informarea alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale Transpune: Regulamentul (CE) nr. 41/2009(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Hotărîrea Guvernului Nr. 179 din 27 februarie 2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății.Raportul public PNAAA
5SLT 27. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuui sanitar privind compoziția și informarea alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale Transpune: Regulamentul (CE) nr. 41/2009Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE)1170/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește listele de vitamine și minerale și formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT8. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare” Transpune: Directiva 2002/46/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr. 674 din 28 august 2017 „Pentru modificarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare„. Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare la 01.09.2017.Raportul public PNAAA
5SLT8. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare” Transpune: Directiva 2002/46/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE)1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 7 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE)1925/2006(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.899 din 3 noiembrie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produse alimentare„. Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la 10.05.2018.Raportul public PNAAA
5SLT 7 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare Transpune: Regulamentul (CE)1925/2006Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimentePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT29. Act normativ de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare” Transpune: Regulamentul (CEE) nr. 315/93(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.1017 din 28 noiembrie 2017 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010„. Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la 01.12.2017.Raportul public PNAAA
5SLT29. Act normativ de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare” Transpune: Regulamentul (CEE) nr. 315/93Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 115/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT36 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor Transpune: Regulamentul (UE) 115/2010(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Proiectul hotărîrii de Guvern este la etapa de definitivare.Raportul public PNAAA
Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost supus expertizei judiciare, la moment se definitivează sinteza obiecțiilor și propunerilor.Raportul public PNAAA
5SLT36 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor Transpune: Regulamentul (UE) 115/2010Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 115/2010 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale, în speță Anexa III „Regulamentul sanitar privind stabilirea condiţiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale şi din apele de izvor” asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) nr. 115/2010. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 114/07 din 04.12.18/ Regulamentul (UE) nr. 115/2010 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională de profil, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE); - Directiva 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentrație și cerințelor de etichetare pentru constituenții apelor minerale naturale, precum și a condițiilor de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon pentru apele minerale naturale și apele de izvor. Raportul public PNAAA
Măsură națională de transpunere a Directivei 2003/40/CE /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale, în speță Anexa II „Regulamentul sanitar privind stabilirea listei, limitelor de concentraţie şi cerinţelor de etichetare pentru constituenţii apelor minerale naturale” asigură transpunerea integrală a Directivei 2003/40/CE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 114/07 din 04.12.18/ Directiva 2003/40/CE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională de profil, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE); - Regulamentul (UE) nr. 115/2010 al Comisiei din 9 februarie 2010 de stabilire a condițiilor de utilizare a aluminei activate pentru eliminarea fluorurilor din apele minerale naturale și din apele de izvor (Text cu relevanță pentru SEE). Raportul public PNAAA
3Regulamentul (UE) 40/2014 al Comisiei din 17 ianuarie 2014 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cea care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 6Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind autorizarea unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decît cea care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Transpune: Regulamentul (UE) 40/2014 (SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017
5SLT 6Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind autorizarea unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decît cea care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Transpune: Regulamentul (UE) 40/2014 Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru stabilirea unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Transpune : Regulamentul (UE) 432/2012(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017
5SLT2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru stabilirea unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Transpune : Regulamentul (UE) 432/2012Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 589/2014 al Comisiei din 2 iunie 2014 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 252/2012PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 30 Act nou. HG privind stabilirea metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare Transpune: Regulamentul (UE) nr. 589/2014(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT 30 Act nou. HG privind stabilirea metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare Transpune: Regulamentul (UE) nr. 589/2014Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 2017/644, care abrogă și substituie Regulamntul (UE) 589/2014 /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2019/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) nr. 2017/644. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 85/14 din 23.08.2018/ Regulamentul (UE) 2017/644 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect reprezentînd exercițiul primar de transpunere a acestuia.Raportul public PNAAA
3Regulamentul (UE) 851/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013 de autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 5 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului de autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Transpune: Regulamentul (UE) 851/2013(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1100 din 19 decembrie 2017 „cu privire la aprobarea Listei de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor”. Hotărîrea de Guvern a intrat în vigoare la 12.07.2018.Raportul public PNAAA
5SLT 5 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului de autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor Transpune: Regulamentul (UE) 851/2013Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 15 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime Transpune: Regulamentul (UE) 873/2012(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2018Proiectul Hotărîrii Guvernului „cu privire aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime” la 8 iunie 2018 a fost plasat spre consultare publică și expediat spre avizare instituțiilor de resort.Raportul public PNAAA
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 19.12.2018.Raportul public PNAAA
5SLT 15 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime Transpune: Regulamentul (UE) 873/2012Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului (UE) nr. 873/2012 /Implementare tradivă a actului UE – termenul AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și de materii prime transpune parțial dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 873/2012. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 64/11 din 26.06.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează următoarelor aspecte de compatibilitate constatate. La pct. 44 din proiectul național, avînd în vedere că aromele și materiile prime la care face referire pct. 19 din proiectul național, subpunctele 1) – 6), dar și art. 9 a) – f) din Regulamentul UE, sunt reglementate doar de proiectul Anexei I, precum și de Anexa I la Regulamentul UE, referința la anexa 2 din pct. 44 din proiect nu este relevantă și urmează a fi exclusă. Totodată, în contextul observațiilor menționate mai sus, ce vizează transpunerea tuturor părților Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1334/2008, pentru a asigura validitatea referinței la proiectul Anexei I, reiterăm necesitatea completării acesteia cu părțile B, C, D, E și F, chiar dacă pentru moment nu sunt intrări. De asemenea, la pct. 44, pentru a corespunde cu prevederile art. 1 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 873/2012, urmează a fi reglementat și termenul pînă la care aceste alimente neconforme au fost introduse legal pe piață, pentru a evita permiterea continuă a introducerii/plasării pe piață a produselor neconforme. Prin urmare, pct. 44, după termenul ”etichetate” urmează a fi completat cu expresia ”pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament”. Regulamentul (UE) nr. 873/2012 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - art. 3-6, 9-18, Anexele I-V ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110//2008 și a Directivei 2000/13/CE, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2018/678 al Comisiei din 3 mai 2018; - Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei.Raportul public PNAAA
3Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT18. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: 1. Directiva 82/711/CEE; 2. Regulamentul 10/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.968 din 14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze„. Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la 17.02.2018.Raportul public PNAAA
5SLT18. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: 1. Directiva 82/711/CEE; 2. Regulamentul 10/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) nr. 1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista mențiunilor nutriționalePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea listei mențiunilor nutriționale Transpune: Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 (SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 19 decembrie 2017 „cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare”. Raportul public PNAAA
5SLT3. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea listei mențiunilor nutriționale Transpune: Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 SubmăsurăCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei31.12.2017
3Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT1. Act legislativ nou Proiectul de lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare Transpune: Regulamentul 1169/2011/UE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5LT1. Act legislativ nou Proiectul de lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare Transpune: Regulamentul 1169/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare ChinezePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT24. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze Transpune: Regulamentul (UE) nr. 284/2011(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.968 din 14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze„. Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare la 21.10.2017.Raportul public PNAAA
5SLT24. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze Transpune: Regulamentul (UE) nr. 284/2011Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) nr. 321/2011 al Comisiei din 1 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 în ceea ce privește restricționarea utilizării substanței bisfenol A în biberoanele din material plastic pentru sugariPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT25. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: 1. Directiva 82/711/CEE; 2. Regulamentul 10/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2017Hotărîrea Guvernului nr.968 din 14 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze„. Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la 17.02.2018.Raportul public PNAAA
5SLT25. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare” Transpune: 1. Directiva 82/711/CEE; 2. Regulamentul 10/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale ComisieiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT26. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății Transpune: Regulamentul 609/2013/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.09.2017Aprobată Hotărîrea Guvernului nr.179 din 27 februarie 2018 „ cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății”.Raportul public PNAAA
5SLT26. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății Transpune: Regulamentul 609/2013/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1321/2013 al Comisiei din 10 decembrie 2013 de stabilire a listei Uniunii de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT16. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru stabilirea listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate Transpune: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1321/2013(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale31.12.2018Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 19.12.2018.Raportul public PNAAA
5SLT16. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru stabilirea listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate Transpune: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1321/2013Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2013 /Implementare tardivă a actului UE – termen AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de stabilire listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate asigură transpunerea integrală a Regulamentului (UE) nr. 1321/2013. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 67/11 din 29.06.2018/ Totodată, la Anexa nr. 3 la proiect, care transpune Anexa Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2013, cu referire la data de la care și pînă la care produsele enumerate în anexă sunt autorizate, chiar dacă perioada corespunde actului UE, urmează a fi revăzută aplicabilitatea acesteia pentru Republica Moldova și caracterul retroactiv al acesteia. În cazul UE, data de la care produsele enumerate de listă au fost autorizate corespunde cu data de intrare în vigoare a listei Uniunii (a se vedea în acest sens art. 2 din Regulamentul UE). În același sens, termenul de valabilitate a autorizației a fost stabilit pînă la 1 ianuarie 2024, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 – 10 ani de la momentul intrării în vigoare a listei. Recomandăm revizuirea perioadei de autorizare luînd în calcul data de intrare în vigoare a listei naționale a produselor primare autorizate și termenul de 10 ani de valabilitate a autorizației. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2013 nu a constituit anterior obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul normativ primar de transpunere a acestuia. Alte acte UE transpuse: - art. 4-7, 13, 15(3), 16, Anexa I și Anexa II ale Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare.Raportul public PNAAA
3Regulamentul de punere în aplicare (UE) 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a ComisieiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 14 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adoptarea listei cu substanțele aromatizante Transpune: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 872/2012(SLT) - acte sub. legii de transp.MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale30.12.2018Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 19.12.2018.Raportul public PNAAA
5SLT 14 Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind adoptarea listei cu substanțele aromatizante Transpune: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 872/2012Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 /Implementare tradivă a actului UE – termenul AA – 2017/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și de materii prime transpune parțial dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 64/11 din 26.06.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează următoarelor aspecte de compatibilitate constatate. Regulamentul UE introduce Anexa I în textul Regulamentului (UE) nr. 1334/2008, care a fost preluată de proiectul Anexei I a proiectului național. Totodată, reiterăm că Anexa 1 a Regulamentului (UE) nr. 1334/2008 a fost supusă unor modificări succesive, după cum se descrie în observațiile de compatibilitate supra cu referire la transpunerea Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1334/2008. În acest context, Anexa I a proiectului național urmează a fi supusă unor modificări substanțiale. De asemenea, prevederile Regulamentului UE, pe lîngă Partea A a Anexei I, care se referă la substanțele aromatizante, mai introduce și Părțile B-F a Anexei I, care nu au fost preluate de Anexa I a proiectului. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - art. 3-6, 9-18, Anexele I-V ale Regulamentului (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110//2008 și a Directivei 2000/13/CE, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2018/678 al Comisiei din 3 mai 2018; - art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.Raportul public PNAAA
2Art. 181 Secțiunea 5- Reguli specifice pentru furaje ArticolGOV Cancelaria de Stat
3Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale (versiune codificată)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT2. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 429/2008; 2.Regulamentul (UE) nr. 892/2010; 3. Directiva 2008/38/CE; 4. Recomandarea 2011/25/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT2. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 429/2008; 2.Regulamentul (UE) nr. 892/2010; 3. Directiva 2008/38/CE; 4. Recomandarea 2011/25/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 82/475/CEE Comisiei din 23 iunie 1982 de stabilire a categoriilor de ingrediente care pot fi utilizate pentru etichetarea furajelor combinate pentru animalele de companiePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT 1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje”(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje”Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Recomandarea Comisiei 2011/25/UE din 14 ianuarie 2011 de stabilire a orientărilor pentru efectuarea distincției între materiile prime furajere, aditivii furajeri, produsele biodestructive și medicamentele de uz veterinarPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I.2 Elaborarea Ghidului pentru efectuarea distincției între materiile prime furajere, aditivii furajeri, produsele biodistructive și medicamentele de uz veterinar(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2019
3Regulamentul (CE) 429/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la pregătirea și prezentarea cererilor, precum și la evaluarea și autorizarea aditivilor din hrana animalelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 429/2008; 2. Regulamentul (UE) nr. 892/2010; 3. Directiva 2008/38/CE; 4. Recomandarea 2011/25/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 429/2008; 2. Regulamentul (UE) nr. 892/2010; 3. Directiva 2008/38/CE; 4. Recomandarea 2011/25/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a ComisieiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4I1. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii teritoriali(I) - MăsurăANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2017În perioada 22.05.2017-26.05.2017 au fost  organizate instruiri 3 zonale cu tematica :“ Executarea programului Strategic de supraveghere a materialelor furajere și modalitatea prelevărilor de probe” au participat 81 de inspectoriRaportul public PNAAA
3Regulamentul (UE) 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furajePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4Neaplicabil pentru Republica Moldova, deoarece se aplică doar statelor membre ale Uniunii Europene, va fi discutat la şedinţa Subcomitetului pentru măsuri sanitare și fitosanitare (din iunie 2017)(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2017
3Regulamentul (UE) 892/2010 al Comisiei din 8 octombrie 2010 privind statutul anumitor produse în ceea ce privește aditivii furajeri care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 429/2008; 2. Regulamentul (UE) nr. 892/2010; 3. Directiva 2008/38/CE; 4. Recomandarea 2011/25/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 462 din 2 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” Transpune: 1. Regulamentul (CE) nr. 429/2008; 2. Regulamentul (UE) nr. 892/2010; 3. Directiva 2008/38/CE; 4. Recomandarea 2011/25/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Art. 181 Secțiunea 6 – Domeniul fitosanitarArticolGOV Cancelaria de Stat
3Decizia (UE) 2015/749 a Comisiei din 7 mai 2015 de abrogare a Deciziei 2007/410/CE privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Comunitate a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT7. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Transpune: Decizia (UE) 2015/749(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT7. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Transpune: Decizia (UE) 2015/749Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 2008/840/CE din 7 noiembrie 2008 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitatea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT8. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia nr. 2008/840/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT8. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia nr. 2008/840/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 2012/138/UE de punere în aplicare a Comisiei din 1 martie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT10. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011„Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară”; Transpune: 1. Decizia 2012/535/UE a abrogat Decizia 2006/133/CE; 2. Decizia 2012/138/UE; 3. Decizia 2013/92/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT10. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011„Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară”; Transpune: 1. Decizia 2012/535/UE a abrogat Decizia 2006/133/CE; 2. Decizia 2012/138/UE; 3. Decizia 2013/92/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 2012/535/UE de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT9. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011„Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară”; Transpune: 1. Decizia 2012/535/UE a abrogat Decizia 2006/133/CE; 2. Decizia 2012/138/UE; 3. Decizia 2013/92/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT9. Act de modificare Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011„Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară”; Transpune: 1. Decizia 2012/535/UE a abrogat Decizia 2006/133/CE; 2. Decizia 2012/138/UE; 3. Decizia 2013/92/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 2012/756/UE de punere în aplicare a Comisiei din 5 decembrie 2012 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & GotoPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia 2012/756/UE (termen de valabilitate pînă la 31 martie 2016)(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5LT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia 2012/756/UE (termen de valabilitate pînă la 31 martie 2016)Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 2013/92/UE de punere în aplicare a Comisiei din 18 februarie 2013 privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din ChinaPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT14. Act de modificare Nu necesită modificări de acte normative Decizia nr. 92/2013 este aplicabila numai statelor membre(SLT) - acte sub. legii de transp.ANSA Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor31.12.2018
5SLT14. Act de modificare Nu necesită modificări de acte normative Decizia nr. 92/2013 este aplicabila numai statelor membreEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 2014/237/UE de punere în aplicare a Comisiei din 24 aprilie 2014 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite fructe și legume originare din IndiaPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT15. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia 2014/237/UE (termen de valabilitate pînă la 31 decembrie 2016)(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT15. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia 2014/237/UE (termen de valabilitate pînă la 31 decembrie 2016)Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia 2014/422/UE de punere în aplicare a Comisiei din 2 iulie 2014 de stabilire a unor măsuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud, pentru a preveni introducerea și răspândirea în Uniune a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der AaPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT16. Act de modificare Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare de stabilire a unor măsuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud pentru a preveni introducerea și răspîndirea în Republica Moldova a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Transpune: Decizia 2014/422/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT16. Act de modificare Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare de stabilire a unor măsuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud pentru a preveni introducerea și răspîndirea în Republica Moldova a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Transpune: Decizia 2014/422/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2003/766 din 24 octombrie 2003 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în cadrul Comunității a Diabrotica virgifera Le ContePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia Comisiei 2003/766(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT5. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia Comisiei 2003/766Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2004/416/CE din 29 aprilie 2004 privind măsuri de urgență temporare cu privire la anumite fructe citrice originare din Argentina sau BraziliaPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT12. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/715 a abrogat Decizia 2004/416/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT12. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/715 a abrogat Decizia 2004/416/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2006/473/CE din 5 iulie 2006 de recunoaștere a anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes sau Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT13. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern Transpune: Decizia Comisiei 2006/473/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT13. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern Transpune: Decizia Comisiei 2006/473/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Comisiei 2008/989/CE din 23 decembrie 2008 de autorizare a statelor membre, în conformitate cu Directiva 1999/105/CE a Consiliului, să adopte decizii privind echivalența garanțiilor oferite de materialul forestier de reproducere provenind din anumite țări terțePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Decizia Comisiei nr. 2006/464 din 27 iunie 2006 privind unele măsuri provizorii de urgență destinate evitării introducerii și răspândirii în Comunitate a organismului Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia Comisiei nr. 2006/464(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT4. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară” Transpune: Decizia Comisiei nr. 2006/464Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Decizia Consiliului 2005/834/CE din 8 noiembrie 2005 privind echivalența controalelor selecțiilor conservative realizate în anumite țări terțe și de modificare a Deciziei 2003/17/CEPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT21. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea anumitor soiuri locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru varietățile primitive ale soiurilor de legume care sînt cultivate și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămînță ale acestor soiuri locale și varietăți Transpune: 1. Directiva 2008/62/CE; 2. Directiva 2009/145/CE; 3. Decizia 2005/834/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT21. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea anumitor soiuri locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru varietățile primitive ale soiurilor de legume care sînt cultivate și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămînță ale acestor soiuri locale și varietăți Transpune: 1. Directiva 2008/62/CE; 2. Directiva 2009/145/CE; 3. Decizia 2005/834/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 2008/62/CE /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2019/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la echivalența controalelor selecțiilor conservative, comercializarea soiurilor și varietăților primitive și agricole, adaptate la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate de erodare genetică transpune parțial Directiva 2008/62/CE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 84/11 din 21.08.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 7 (2) (posibilitatea acceptării, prin derogare, a mai mult de o denumire pentru o varietate, în cazul în care este vorba despre denumiri tradiționale), art. 10 (3), al doilea paragraf (semințele de Oryza sativa trebuie să îndeplinească cerințele de certificare privind “semințele certificate, a doua generație” stabilite de Directiva 66/402/CEE, cu excepția cerințelor referitoare la puritatea minimă a varietății și a cerințelor privind evaluarea oficială sau evaluarea sub supravegherea oficială, art. 19 și 20 (controlul oficial a posteriori și modalitatea de raportare a furnizorilor). Directiva 2008/62/CE nu a constituit anterior obiect al transpunerii în legislația națională, proiectul național fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - art. 3-19, 21-30, Anexele I și II din Directiva 2009/145/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea varietăților primitive și a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradițional, în localități și regiuni speciale și care sunt amenințate de erodare genetică și a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producția vegetală comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiții speciale, precum și pentru comercializarea semințelor acestor varietăți primitive și soiuri (Text cu relevanță pentru SEE). Raportul public PNAAA
3Decizia Consiliului 2008/971/CE din 16 decembrie 2008 privind echivalența materialului forestier de reproducere produs în țări terțePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducerePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT12. Act nou Proiectul de lege privind comercializarea materialului forestier de reproducere Transpune: Directiva 1999/105/CE; Regulamentul (CE) 1597/2002; Regulamentul (CE) 2301/2002; Regulamentul (CE) 69/2004; Decizia Consiliului 2008/971/CE; Decizia Comisiei 2008/989/CE; Recomandarea Comisiei 2012/90/UE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.09.2019
5LT12. Act nou Proiectul de lege privind comercializarea materialului forestier de reproducere Transpune: Directiva 1999/105/CE; Regulamentul (CE) 1597/2002; Regulamentul (CE) 2301/2002; Regulamentul (CE) 69/2004; Decizia Consiliului 2008/971/CE; Decizia Comisiei 2008/989/CE; Recomandarea Comisiei 2012/90/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în ComunitatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: Directiva 2000/29/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5LT1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: Directiva 2000/29/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legumePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT23. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 713 din 12 septembrie 2013 „Pentru aprobarea Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol” Transpune: Directiva 2003/91/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT23. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 713 din 12 septembrie 2013 „Pentru aprobarea Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol” Transpune: Directiva 2003/91/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate și controalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale și altor obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglementează aceste controalePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT3. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: 1. Directiva 93/50/CEE; 2. Regulamentul (CE) nr. 1756/2004; 3. Directiva 2004/103/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5LT3. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: 1. Directiva 93/50/CEE; 2. Regulamentul (CE) nr. 1756/2004; 3. Directiva 2004/103/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2004/29/CE a Comisiei din 4 martie 2004 privind stabilirea caracteristicilor și a condițiilor minime pentru inspectarea soiurilor de viță de viePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT22. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol” Transpune: Directiva 2004/29/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5SLT1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol” Transpune: Directiva 2004/29/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 2004/29/CE /Implementare în termen a actului UE – termenul AA – 2018/ Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Producerea, certificarea, controlul și comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol” asigură transpunerea integrală a Directivei 2004/29/CE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 61/14 din 20.06.2018/ Totodată, menționăm că proiectul național nu a asigurat transpunerea pct. 10, Partea A, Anexa I din Directiva 2004/29/CE, care prevede caracteristicile morfologice ce necesită a fi luate în considerare la examinarea distinctivități, stabilității și omogenității în cazul sămînței (în ceea ce privește soiurile de struguri pentru vin și soiurile de struguri de masă). Directiva 2004/29/CE nu a constituit obiect al transpunerii în legislația națională, prezentul proiect fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Raportul public PNAAA
3Directiva 2008/61/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a condițiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante și alte elemente enumerate în anexele I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse și puse în circulație în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia, pentru testări sau în scopuri științifice și pentru lucrări pe selecții de soiuri de plante (versiune codificată)PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT7. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern Transpune: Directiva 2008/61/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5LT7. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern Transpune: Directiva 2008/61/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietățiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT24. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea anumitor soiuri locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru varietățile primitive ale soiurilor de legume care sînt cultivate și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămînță ale acestor soiuri locale și varietăți Transpune: 1. Directiva 2008/62/CE; 2. Directiva 2009/145/CE; 3. Decizia 2005/834/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT24. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea anumitor soiuri locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru varietățile primitive ale soiurilor de legume care sînt cultivate și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămînță ale acestor soiuri locale și varietăți Transpune: 1. Directiva 2008/62/CE; 2. Directiva 2009/145/CE; 3. Decizia 2005/834/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a LegislaţieiMăsură națională de transpunere a Directivei 2008/62/CE /Implementare în termen a actului UE – termen AA – 2019/ Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la echivalența controalelor selecțiilor conservative, comercializarea soiurilor și varietăților primitive și agricole, adaptate la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate de erodare genetică transpune parțial Directiva 2008/62/CE. /Supus expertizei de compatibilitate – Declarația nr. 84/11 din 21.08.2018/ Transpunerea parțială a actului UE se datorează faptului că proiectul național nu a transpus o serie de prevederi fundamentale din actul UE, în speță: art. 7 (2) (posibilitatea acceptării, prin derogare, a mai mult de o denumire pentru o varietate, în cazul în care este vorba despre denumiri tradiționale), art. 10 (3), al doilea paragraf (semințele de Oryza sativa trebuie să îndeplinească cerințele de certificare privind “semințele certificate, a doua generație” stabilite de Directiva 66/402/CEE, cu excepția cerințelor referitoare la puritatea minimă a varietății și a cerințelor privind evaluarea oficială sau evaluarea sub supravegherea oficială, art. 19 și 20 (controlul oficial a posteriori și modalitatea de raportare a furnizorilor). Directiva 2008/62/CE nu a constituit anterior obiect al transpunerii în legislația națională, proiectul național fiind exercițiul primar de transpunere a acesteia. Alte acte UE transpuse: - art. 3-19, 21-30, Anexele I și II din Directiva 2009/145/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea varietăților primitive și a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradițional, în localități și regiuni speciale și care sunt amenințate de erodare genetică și a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producția vegetală comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiții speciale, precum și pentru comercializarea semințelor acestor varietăți primitive și soiuri (Text cu relevanță pentru SEE).Raportul public PNAAA
3Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT20. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unui cadru de acțiune în vederea utilizării durabile a pesticidelor Transpune: Directiva 2009/128/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT20. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unui cadru de acțiune în vederea utilizării durabile a pesticidelor Transpune: Directiva 2009/128/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2009/145/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea varietăților primitive și a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradițional, în localități și regiuni speciale și care sunt amenințate de erodare genetică și a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producția vegetală comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiții speciale, precum și pentru comercializarea semințelor acestor varietăți primitive și soiuriPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT25. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea anumitor soiuri locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru varietățile primitive ale soiurilor de legume care sînt cultivate și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămînță ale acestor soiuri locale și varietăți Transpune: Directiva 2009/145/CE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT25. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea anumitor soiuri locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru varietățile primitive ale soiurilor de legume care sînt cultivate și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămînță ale acestor soiuri locale și varietăți Transpune: Directiva 2009/145/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2014/78/UE a Comisiei din 17 iunie 2014 de modificare a anexelor I, II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în ComunitatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012„Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”; Transpune : 1. Directiva 2014/78/UE; 2. Directiva 2014/83/UE; 3. Directiva 2014/19/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012„Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”; Transpune : 1. Directiva 2014/78/UE; 2. Directiva 2014/83/UE; 3. Directiva 2014/19/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
4SLT2. Act de modificare. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducereaşi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova” Transpune : 1. Directiva 2014/78/UE; 2. Directiva 2014/83/UE;(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2017
5SLT2. Act de modificare. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducereaşi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova” Transpune : 1. Directiva 2014/78/UE; 2. Directiva 2014/83/UE;Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 2014/83/UE a Comisiei din 25 iunie 2014 de modificare a anexelor I, II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în ComunitatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri de Guvern (Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”; Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova”) Transpune: Directiva 2014/83/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri de Guvern (Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”; Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 2 august 2011 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova”) Transpune: Directiva 2014/83/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 93/50/CEE a Comisiei din 24 iunie 1993 de precizare a anumitor plante care nu sunt incluse în anexa V, partea A la Directiva 77/93/CEE a Consiliului, ai căror producători sau ale căror antrepozite sau centre de expediere din zonele de producție se înscriu într-un registru oficialPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT4. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: 1. Directiva 93/50/CEE ; 2. Regulamentul (CE) 1756/2004; 3. Directiva 2004/103/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5LT4. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: 1. Directiva 93/50/CEE ; 2. Regulamentul (CE) 1756/2004; 3. Directiva 2004/103/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva 98/22/CE a Comisiei din 15 aprilie 1998 de stabilire a condițiilor minime pentru desfășurarea controalelor fitosanitare în Comunitate, la posturi de inspecție altele decât cele situate la locul de destinație, cu privire la plante, produse vegetale sau alte produse provenind din țări terțePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Transpune: Directiva 98/22/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului30.06.2017
5LT6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Transpune: Directiva 98/22/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Directiva de punere în aplicare 2014/19/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de modificare a anexei I la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în ComunitatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT6. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012„Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”; Transpune : 1. Directiva 2014/78/UE; 2. Directiva 2014/83/UE; 3. Directiva 2014/19/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.03.2018
5SLT6. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012„Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară”; Transpune : 1. Directiva 2014/78/UE; 2. Directiva 2014/83/UE; 3. Directiva 2014/19/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Recomandarea Comisiei 2012/90/UE din 14 februarie 2012 privind orientările pentru prezentarea informațiilor în vederea identificării loturilor de material forestier de reproducere, precum și a informațiilor care trebuie să fie indicate pe eticheta sau în documentul furnizoruluiPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Regulamentul (CE) 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT8. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Transpune: Regulamentul (CE) nr. 1107/2009(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5LT8. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Transpune: Regulamentul (CE) nr. 1107/2009Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 1597/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce privește modelul listelor naționale de materiale de bază destinate materialului forestier de reproducerePrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Regulamentul (CE) 1756/2004 al Comisiei din 11 octombrie 2004 de stabilire a condițiilor specifice privind mijloacele de probă solicitate și criteriile referitoare la tipul și nivelul de reducere a controalelor fitosanitare ale anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte enumerate la anexa V partea B la Directiva 2000/29/CE a ConsiliuluiPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: 1. Directiva 93/50/CEE; 2. Regulamentul (CE) nr. 1756/2004; 3. Directiva 2004/103/CE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2018
5LT2. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară Transpune: 1. Directiva 93/50/CEE; 2. Regulamentul (CE) nr. 1756/2004; 3. Directiva 2004/103/CEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (CE) 2301/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce privește definirea expresiei „cantități reduse de semințe”PrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Regulamentul (CE) 69/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004 care autorizează derogări de la aplicarea anumitor dispoziții din Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier reproducător obținut din anumite materiale de bazăPrevedereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
3Regulamentul (CE) 690/2008 al Comisiei din 4 iulie 2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT11. Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern Transpune: Regulamentul (CE) 690/2008(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT11. Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri de Guvern Transpune: Regulamentul (CE) 690/2008Evaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 284/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitarePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT9. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 119 din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi Transpune: 1. Regulamentul 284/2013/UE; 2. Regulamentul 547/2013/UE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5LT9. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 119 din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi Transpune: 1. Regulamentul 284/2013/UE; 2. Regulamentul 547/2013/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 544/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de date aplicabile substanțelor active PrevedereGOV Cancelaria de Stat
4Acest act al Uniunii Europene nu este relevant pentru Republica Moldova. Va fi discutat la şedinţa Subcomitetului pentru măsuri sanitare și fitosanitare (din iunie 2017)(I) - MăsurăMAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene31.12.2019
3Regulamentul (UE) 546/2011 al Comisiei din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește principiile uniforme de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT18. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la principiile de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor Transpune: Regulamentul 546/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT18. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la principiile de evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor Transpune: Regulamentul 546/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul (UE) 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele de protecție a plantelorPrevedereGOV Cancelaria de Stat
4LT11. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 119 din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi Transpune: 1. Regulamentul 547/2011/UE; 2. Regulamentul 284/2013/UE(LT) Legi de transpunereMADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5LT11. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 119 din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi Transpune: 1. Regulamentul 547/2011/UE; 2. Regulamentul 284/2013/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
4SLT19. Act de nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor de etichetare a produselor de protecție a plantelor Transpune: Regulamentul 547/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT19. Act de nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor de etichetare a produselor de protecție a plantelor Transpune: Regulamentul 547/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
3Regulamentul de punere în aplicare (UE) 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizatePrevedereGOV Cancelaria de Stat
4SLT17. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind procedura de recunoaştere reciprocă de către Republica Moldova a substanţelor active înregistrate în Uniunea Europeană Transpune: Regulamentul de punere în aplicare 540/2011/UE(SLT) - acte sub. legii de transp.MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului31.12.2019
5SLT17. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind procedura de recunoaştere reciprocă de către Republica Moldova a substanţelor active înregistrate în Uniunea Europeană Transpune: Regulamentul de punere în aplicare 540/2011/UEEvaluarea acțiunii de transpunereCAL.Raportor Centrul de Armonizare a Legislaţiei
2Art. 181 Secțiunea 7 – Organisme modificate geneticArticolGOV Cancelaria de Stat
3Decizia Comisiei 2009/770/CE din 13 octombrie 2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privi